Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant

2 Provincie wil méér mensen goed opgeleid aan het werk De arbeidsmarkt verandert snel. Dat ondervinden veel Brabanders aan den lijve. Perioden met grote werkloosheid volgen op perioden dat bedrijven niet aan genoeg personeel kunnen komen. De arbeidsmarkt is conjunctuurgevoelig. Maar er zijn ook structurele ontwikkelingen waardoor de arbeidsmarkt verandert. Ik noem de vergrijzing en de verkleuring van de bevolking en de toename van werkende vrouwen, maar ook de opkomst van de kenniseconomie, de invloed van informatie- en communicatietechnologie, de grotere vraag naar hoger opgeleide werknemers en de internationalisering. Al deze trends hebben direct invloed op de arbeidsmarkt. Het provinciale arbeidsmarktbeleid gaat over de vraag hoe we met al die veranderingen om moeten gaan. De Provincie wil graag dat elke Brabander in principe mee kan doen op de arbeidsmarkt en dat bedrijven en instellingen kunnen beschikken over voldoende en goed opgeleid personeel, zodat Brabant een sociaal-economisch sterke provincie blijft. De Provincie Noord-Brabant heeft geen wettelijke taken op het gebied van de arbeidsmarkt. We willen ook niet doen waar anderen verantwoordelijk voor zijn en pakken daarom alleen díe dingen op die anders niet of niet zo snel gebeuren: innovatie (door experimentele projecten op te starten), het voorzien in een informatiebehoefte, partijen bij elkaar brengen om kennis en ervaring uit te wisselen en samenwerking te stimuleren. In deze folder krijgt u een indruk van ons arbeidsmarktbeleid: de beleidsspeerpunten waar we voor gekozen hebben en wat daarmee in de praktijk al gebeurt. Bij alle projecten in deze brochure is de Provincie betrokken. Maar ook wordt meteen duidelijk dat er veel mensen in opdracht van de Provincie of met steun van de Provincie enthousiast en professioneel met de uitvoering bezig zijn. Zij zijn de motor van de vernieuwing. Dank hiervoor! Wim Luijendijk Gedeputeerde voor cultuur, onderwijs en sociaal beleid

3 il méér mensen goed Randvoorwaarden voor een goede SPEERPUNT 1 werking van de Brabantse arbeidsmarkt Mondiale, Europese en nationale ontwikkelingen op sociaal, cultureel en economisch gebied hebben grote invloed op de Brabantse arbeidsmarkt. Soms leiden deze ontwikkelingen tot knelpunten, zoals onvoldoende vakmensen of (jeugd)werkloosheid waarvoor in de regio concrete oplossingen moeten worden gevonden. Lokale en regionale partijen moeten samenwerken om de problemen die in de regio ontstaan te kunnen oplossen. De Provincie stimuleert de samenwerking op verschillende manieren. Daarnaast zorgt de Provincie ervoor dat partijen de nodige informatie krijgen over de arbeidsmarkt èn dat ze kunnen beschikken over extra Europees of provinciaal geld. De Provincie schept zo randvoorwaarden voor een goede werking van de Brabantse arbeidsmarkt. In totaal besteedt de Provincie jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen Euro aan arbeidsmarktbeleid. Daarvan gaat elk jaar ongeveer 1,2 miljoen Euro subsidie naar derden als bijdrage in de kosten van innovatieve arbeidsmarktprojecten. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat opleidingen beter aansluiten op de praktijk van de werkvloer en de vraag naar personeel

4 sen goed opgeleid aa Lissabondoelstellingen Tijdens de Europese top in Lissabon in 2000 SPEERPUNT 2 Kennis = Meedoen heeft de Europese Raad zich ten doel gesteld om Europa voor 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. Daarvoor is het onder meer nodig dat het kennisniveau van de (beroeps)- bevolking van Europa stijgt. Specifiek voor Nederland betekent dit dat het aantal technisch hooggekwalificeerden met 15% moet toenemen, het aantal voortijdig schoolverlaters moet worden gehalveerd en het aantal volwassenen dat deelneemt aan onderwijs of training moet groeien naar 20%. Met het provinciale programma Kennis = Meedoen draagt de Provincie bij aan het bereiken van deze Lissabondoelstellingen. Het programma bestaat uit de volgende vier onderdelen. Meer weten? Lees de brochures Naar een beter opgeleide Brabantse beroepsbevolking, en de brochure Leerkansen voor laagopgeleiden. Deze brochures zijn te verkrijgen via ons secretariaat, tel Op de bres voor Techniek Dat meer jongeren kiezen voor techniek vindt de Provincie cruciaal voor de ontwikkeling van Brabant tot evenwichtige kennismaatschappij en geavanceerde kenniseconomie. Om te stimuleren dat jongeren vaker kiezen voor een technische opleiding en beroep, ondersteunt de Provincie meerjarige regionale programma s van samenwerkende partijen in de hele keten van basisonderwijs tot werkpraktijk. Op dit moment zijn er drie van deze regionale samenwerkingsverbanden met een programma in uitvoering: het Platform Promotie Techniek Tilburg e.o. (PPT), Technific in Zuidoost- Brabant en Techniek Ontwikkelt in de regio Uden-Veghel. West-Brabant volgt binnenkort. 2 Smart Youth De Provincie wil dat meer jongeren met een startkwalificatie van school komen. Dit is de beste remedie tegen jeugdwerkloosheid. Het aantal voortijdig schoolverlaters moet in 2010 gehalveerd zijn. Boeiend, praktijkgericht onderwijs en voldoende stageplaatsen en leerwerkbanen zijn daarvoor een voorwaarde. Maar het is ook nodig dat jongeren met psycho-sociale problemen worden geholpen, zodat ze niet voortijdig de school verlaten. De Provincie werkt mee aan de kwaliteitsverbetering van het beroepsonderwijs en aan goede zorgstructuren voor jongeren. Ze stimuleert daarnaast werkloze jongeren om opnieuw te gaan leren, bijvoorbeeld in combinatie met een baan. 3 SectorWise De Provincie bevordert dat sociale partners en gemeenten meer investeren in opleiding en ontwikkeling van zittend personeel en de werkloze beroepsbevolking. Van de volwassenen neemt in % deel aan opleiding en training. Een goed opgeleide beroepsbevolking is voor alle sectoren belangrijk, maar de Provincie legt het accent op het nastreven van voldoende en goed gekwalificeerd technisch personeel en personeel voor de zorgsector. 4 Goed Bij in Brabant Speciale aandacht wil de Provincie voor het laagopgeleide deel van de Brabantse beroepsbevolking. Van alle Brabanders tussen de 15 en 65 jaar is bijna 40% laagopgeleid, dat willen zeggen dat ze maximaal een vmbo-diploma hebben. Ongeveer Brabanders kunnen onvoldoende lezen, schrijven en rekenen om mee te kunnen in de kennissamenleving. Een derde van deze groep is echt functioneel analfabeet. Voor zover deze mensen nu nog wel mee kunnen in de kennissamenleving en op de arbeidsmarkt, is de kans groot dat zij op korte termijn aan de zijlijn komen te staan. Betaald werk zit er voor hen dan niet meer in en ook een volwaardig meedoen in de samenleving komt in het gedrang. Dat is slecht voor de sociale cohesie in Brabant, voor de participatie op de arbeidsmarkt en ook voor de Brabantse economie. De Provincie wil de laaggeschoolden in Brabant de komende jaren stimuleren om weer te gaan leren. Daarvoor laat de Provincie aansprekende, onschoolse manieren van leren ontwikkelen, die passen bij de behoeften van de doelgroep.

5 eleid aan het werk SPEERPUNT 3 Méér mensen aan het werk Zonder een verandering in de arbeidsparticipatie zal er in de komende jaren een belangrijk tekort ontstaan aan werknemers. Er zijn structureel te weinig schoolverlaters om aan de vraag naar nieuw personeel te voldoen. Als de economie de komende jaren weer aantrekt, kan er net als aan het einde van de jaren 90 weer een tekort aan arbeidskrachten ontstaan, met negatieve gevolgen voor de economie. Het onbenut laten van arbeidspotentieel leidt ook tot andere ongewenste maatschappelijke effecten, waaronder armoede en sociale uitsluiting. De Provincie Noord-Brabant blijft daarom inzetten op het vergroten van de arbeidsparticipatie om zowel de economische als sociale pijler in Brabant te versterken. Met name de arbeidsparticipatie van ouderen, allochtonen, arbeidsgehandicapten, vrouwen en laagopgeleiden kan omhoog. Het gaat bij deze groepen niet alleen om uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn ook stille reserves aan arbeidskrachten, werkwilligen zonder uitkering die niet worden ingezet of mensen met een parttime contract die graag meer willen werken. Om de arbeidsparticipatie te verhogen zet de Provincie in op het bevorderen van modern personeelsbeleid van bedrijven en instellingen. Dit kan gaan om de invoering van diversiteitsbeleid of bijvoorbeeld scholing van (laaggekwalificeerde) werknemers en arrangementen om de combinatie van arbeid en zorg te vereenvoudigen. Maar we vinden het ook belangrijk om de beeldvorming rondom bepaalde groepen zoals ouderen en allochtonen te verbeteren. In tegenstelling tot hun imago zijn ouderen bijvoorbeeld productiever dan jongeren (zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam) en werken veel allochtone jongeren hard voor hun studie. Voor de laatstgenoemde groepen heeft de Provincie twee actieplannen in uitvoering: Ervaring Werkt! en Kleurrijk Brabant Werkt!.

6 voorbeelden SPEERPUNT 1 De website geeft uitgebreide informatie over het landelijke en het Brabantse arbeidsmarktnieuws. Pact Brabant De Provincie is voorzitter van Pact Brabant; een overleg- en uitwisselingsplatform dat verschillende relevante netwerken binnen Brabant bijeenbrengt. In Pact Brabant zitten vertegenwoordigers van de Brabantse Regionale Platforms Arbeidsmarktbeleid, werkgevers- en werknemersverenigingen (BZW, MKB, FNV en ZLTO). In het platform wisselen zij onderling kennis en ervaring uit en zoeken zij strategische oplossingen voor structurele knelpunten op de Brabantse arbeidsmarkt. Dit kan gaan om zaken als jeugdwerkloosheid, vergrijzing, het tekort aan technisch geschoolden, de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt of de positie van laaggeschoolden. Pact Brabant organiseert regelmatig themabijeenkomsten, conferenties en arbeidsmarktcafé s. ESF steunpunt De Provincie heeft een ESF-steunpunt ingericht om ervoor te zorgen dat er in Brabant meer gebruik gemaakt wordt van Europees geld. Hierdoor komt er méér geld voor training en opleiding van werkzoekenden en werkenden. Het ESF-steunpunt maakt gemeenten bewust van kansen voor cofinanciering met Europees geld en voert hiervoor scans uit. Het extra (Europees) geld wat dit oplevert kan besteed worden aan projecten voor bijzondere doelgroepen. De Provincie heeft ook gestimuleerd dat in Brabant extra projecten ontwikkeld zijn voor Equal subsidie. PSW De Provincie geeft elk jaar subsidie aan PSW om een aantal Provinciale taken uit te voeren. Zo ontwikkelt PSW innovatieve projecten, zoals WerkWijzer (expertisecentrum ouderen en arbeid) en Kleurrijk Brabant Werkt! PSW verspreidt opgedane kennis via brochures of door het houden van conferenties. Daarnaast geeft ze op verzoek laagdrempelig advies en informatie aan derden. Dit alles gebeurt zonder winstoogmerk. Nieuw ontwikkelde ideeën worden regelmatig door andere partijen overgenomen en op grotere schaal toegepast. arbeidsmarktsite en Baanbrekend Magazine Via het programma Baanbrekend Magazine van Omroep Brabant verstrekt de Provincie samen met andere partijen al jaren informatie aan burgers over de Brabantse arbeidsmarkt. Via de website kan iedereen 2 keer per week het landelijke en Brabantse nieuws over de arbeidsmarkt volgen. De site geeft ook allerlei achtergrondinformatie over beleid, speciale projecten en organisaties op de arbeidsmarkt. Han Havekes van het ESFsteunpunt: Het ESF-steunpunt helpt gemeenten van hun ESF-angst af.

7 voorbeelden SPEERPUNT 2 Techniek ontwikkelt Techniek ontwikkelt is een project in de regio Uden-Veghel-Schijndel dat mede met geld van de Provincie wordt uitgevoerd. Het plaatselijke bedrijfsleven investeert samen met scholen en gemeenten in kennisuitwisseling en instroombevordering voor technische opleidingen. Het project biedt jongeren de kans een aantrekkelijke (school)loopbaan met techniek te realiseren. Peter van de Berg van Starren BV, drijvende kracht achter Techniek Ontwikkelt, in het gloednieuwe edulabprocess. Platform Promotie Techniek Tilburg e.o. De Provincie geeft ook financiële steun aan het Platform Promotie Techniek in Midden- Brabant. Daar steken bedrijfsleven, onderwijs en overheid er veel energie in om jongeren enthousiast te maken voor techniek. Er wordt al heel vroeg mee begonnen: op de basisschool. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren al vóór hun tiende levensjaar een globale keuze maken voor een later beroep. De eerste resultaten van de projecten zijn er al: als meisjes met techniek in aanraking komen, vinden ze het leuk en ze denken dat het wel iets voor hen zou kunnen zijn. Ook de oudere leerlingen worden niet vergeten: het Platform Promotie Techniek zorgt voor aantrekkelijke vervolgopleidingen, zodat leren in de techniek gewoon leuk is. Technific De Provincie is ook medefinancier van Technific. Dit is het nieuwe Jeugd & Techniek programma voor Zuidoost Brabant. Daadwerkelijk aansluiten op de belevingswereld van de jeugd, toetsing door jongerenpanels, een gezamenlijke marketing- en communicatiestrategie voor het totale programma én een speciaal meerjarig en bovenschools monitoringsysteem om effecten te volgen zijn sleutelelementen in de vernieuwende aanpak van Technific. Jeroen van den Brand en Bart Coppes, projectmanagers van Technific : Kinderen laten beleven en laten ervaren wat techniek is, daar draait het om. Het enthousiasme en de creativiteit in de klas, dat is geweldig om mee te maken! Goed opgeleid en voldoende personeel voor de zorgsector De Provincie vindt niet alleen de technische opleidingen belangrijk. In Zuidoost-, Middenen West-Brabant wordt met provinciale subsidie geïnvesteerd in de kwaliteitsbevordering van de stages (beroepspraktijkvorming) bij zorgorganisaties. Door een betere begeleiding van de stagiaires en een op maat gesneden stage voor de beroepskracht in opleiding wordt uitval voorkomen. Gedeputeerde Wim Luijendijk kijkt naar een opstelling stroom en licht van de kinderen van de Andreasbasisschool in Tilburg. Aanpak jeugdwerkloosheid De Provincie ondersteunt ook ROC De Leijgraaf. Dit ROC pakt het probleem van de jeugdwerkloosheid en het voortijdig schoolverlaten aan met het project Iedere jongere een startkwalificatie. In dit project richten ze een jongerenloket in dat een virtueel en fysiek informatie- en servicecentrum is voor leren en werken. Elke jongere tot en met 22 jaar die werkloos is en nog geen startkwalificatie heeft, krijgt in het jongerenloket via werken en leren de kans om alsnog een startkwalificatie te halen. De jongere wordt begeleid door een casemanager die vervolgens alle acties, ook in de randvoorwaardelijke sfeer, coördineert en probeert de jongere terug te leiden naar school of naar een leerbaan. De casemanager mag de jongere pas loslaten wanneer deze in een opleidingstraject is opgenomen of aan het werk is. Via specifieke trainingen worden de stagebegeleiders van leerlingen in de zorg geschoold. Leerlingen van de Process Class leren op de werkplek. De procesindustrie in Midden- Brabant heeft de verantwoording voor de opleiding van deze leerlingen op zich genomen. Zo zorgt de sector zelf voor voldoende en goed opgeleide nieuwe werknemers. Meer weten? Lees de brochures Naar een beter opgeleide Brabantse beroepsbevolking, en Leerkansen voor Laagopgeleiden. Deze brochures zijn te verkrijgen via ons secretariaat, tel

8 voorbeelden SPEERPUNT 3 Een aantal van de foto s in de folder is beschikbaar gesteld door de heer Ad Gulixks van het project Aandacht voor techniek in de basisschool van Hogeschool Brabant, Centrum voor onderwijsontwikkeling in Breda dat mede met steun van de provincie is uitgevoerd. Actieplan Ervaring Werkt! Bram Stemerdink is voorzitter van de Taskforce Ervaring Werkt!. Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs wil hij de mentaliteit van werknemers en werkgevers veranderen. Deze mentaliteitsverandering is nodig om maatregelen te treffen, zodat 45-plussers in de toekomst niet alleen mogen, maar ook wìllen en kùnnen blijven werken. Bram Stemerdink: We moeten ook kijken naar de plezierige kanten van langer werken: later een hoger pensioen bijvoorbeeld. Binnen het Actieplan Ervaring Werkt! worden twee pilots uitgevoerd: één binnen gemeenten om de inzetbaarheid van 45-plussers te verbeteren en één om de arbeidsparticipatie van ouderen op het platteland te vergroten. Om het actieplan Ervaring Werkt! te ondersteunen zijn er in Brabant 2 vestigingen opgericht van Werkwijzer (Breda en Eindhoven) en er zullen nog 2 vestigingen bij komen. WerkWijzer is een regionaal expertisecentrum voor ouderen en werk dat voorlichting - en informatie geeft aan bedrijven en ouderen. Het centrum heeft een eigen website, een gids met alle regionale voorzieningen op het terrein van ouderen en werk en nieuwsbrieven over regionale activiteiten en projecten. Ook helpt WerkWijzer bij de opzet van projecten in bedrijven en instellingen. Meer weten? Kijk dan op of Shiham Khnaffsi en Erdem Soyal: Kleurrijk Brabant Werkt! gaat uit van de kracht van jongeren Actieplan Kleurrijk Brabant Werkt! : voor jongeren door jongeren. Allochtonen willen een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Dát is het uitgangspunt van Kleurrijk Brabant Werkt! Via regionale promotieteams werken allochtone jongeren zelf aan de verbetering van hun positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Naar het voorbeeld van bestaande promotieteams in Tilburg en s-hertogenbosch zullen de komende twee jaar minimaal 20 actieve promotieteams in Noord-Brabant worden opgezet, gestimuleerd en ondersteund. De promotieteams bepalen zelf wat ze belangrijk vinden en wat ze gaan doen, bijvoorbeeld contacten leggen met het bedrijfsleven voor meer stageplaatsen. De Provincie ondersteunt de jongeren in de vorm van mediatraining, door ze pr-materiaal te verschaffen, te helpen bij het opstellen van een werkplan of bij het leggen van contacten met bestuurders. In samenwerking met Prem Radhakishun organiseert de Provincie ook debatten voor de promotieteams. Voor het actieplan Kleurrijk Brabant Werkt! is een Comité van Aanbeveling samengesteld onder voorzitterschap van Wim Luijendijk, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant. In het comité zijn vooraanstaande personen vertegenwoordigd uit de Brabantse politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven. Ook de rapper Ali B. maakt deel uit van dit comité. Zie voor meer informatie:

9 Voor actuele informatie over de Brabantse arbeidsmarkt surft u naar Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevrouw Elisabeth Scholt Beleidsmedewerker arbeidsmarkt en onderwijs Directie Economie en Mobiliteit Postbus MC s-hertogenbosch telefoon: (073) , De heer Paul Apeldoorn Beleidsmedewerker innovatie en arbeidsmarkt Directie Economie en Mobiliteit Postbus MC s-hertogenbosch telefoon: (073) , De heer Tom van de Schoot Beleidsmedewerker innovatie en arbeidsmarkt Directie Economie en Mobiliteit Postbus MC s-hertogenbosch telefoon: (073) , De heer Han Havekes Coördinator Steunpunt ESF Directie Economie en Mobiliteit Postbus MC s-hertogenbosch telefoon: ,

Kennis = Meedoen Actieplan

Kennis = Meedoen Actieplan Kennis = Meedoen Actieplan Auteur Gedeputeerde Staten Datum 26 april 2005 Inhoud Samenvatting 3 1 De Brabantse kennissamenleving 7 2 Provinciale ambitie 9 3 Op de Bres voor Techniek 11 4 Smart Youth 15

Nadere informatie

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA)

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1231247 Behandelend ambtenaar : P. Apeldoorn Directie/afdeling : E&M / SEB Nummer commissiestuk : ZWC-0469 Datum

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Namens het Platform O&O

Hartelijk welkom. Namens het Platform O&O Hartelijk welkom Namens het Platform O&O Met dank aan: 9 april 2014 maar heeft de jeugd ook werk? Onderwijs, vakbond en werkgevers over hun aanpak Nut en noodzaak om jongeren te betrekken What snew? Anno

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam!

PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! PvdA Rotterdam: werk maken van Rotterdam! Werk voor iedereen. Met dat streven is de Partij van de Arbeid groot geworden. Omdat werk een bron van inkomen is en zelfstandigheid verschaft. Maar ook omdat

Nadere informatie

50 plussers op de arbeidsmarkt

50 plussers op de arbeidsmarkt 50 plussers op de arbeidsmarkt Onderzoek arbeidsparticipatie 50-plus werknemers in het bedrijfsleven Het 50+ Adviescentrum heeft in de maanden februari tot en met juni 2016 onderzoek gedaan naar de participatie

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

MODERN WERKNEMERSCHAP

MODERN WERKNEMERSCHAP STECR Werkwijzer MODERN WERKNEMERSCHAP Een actuele kijk op werknemerschap 2 stecr WerkWijzer stecr WerkWijzer 3 - - - stecr WerkWijzer 4 5 stecr WerkWijzer 1 stecr WerkWijzer 2 1 Evers, G. en T. Wilthagen

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren!

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren! Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing Bied ruimte om op topniveau te presteren! Brabant loopt voorop. Als innovatieve regio willen we tot de Europese top horen. Dat ligt binnen

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

5.1 Wie is er werkloos?

5.1 Wie is er werkloos? 5.1 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Regionale Arbeidsmarkt Monitor en arbeidsmarkt flyers Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van 1. de inhoud van de arbeidsmarkt monitor,

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief

De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief De arbeidsmarkt in Holland- Rijnland vanuit economisch pespectief Op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Research voor Beleid en EIM Douwe Grijpstra Datum: 7 november 2007 Opbouw presentatie -Inrichting

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Sociaal Ondernemerschap

Uitvoeringsprogramma Sociaal Ondernemerschap Uitvoeringsprogramma Sociaal Ondernemerschap Dynamisch Brabant en Sociaal Ondernemen De krapte op de arbeidsmarkt neemt hand over hand toe. Bedrijven hebben in toenemende mate moeite om aan personeel te

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : nvt DIS-stuknummer : 1259265 Behandelend ambtenaar : E.C.M. Mermans Directie/afdeling : SCO/ZW Nummer commissiestuk : ZWC-0526 Datum

Nadere informatie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie

De provincie. als aanjager van de. regionale economie De provincie als aanjager van de regionale economie PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015-2019 PvdA Noord-Holland Werkvoorstellen 2015 De provincie als aanjager van de regionale economie Van werkloosheid

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken.

Met plezier heb ik de uitnodiging aangenomen hier vandaag te spreken. De gesproken tekst geldt. Toespraak van drs. A.Th.B. Bijleveld- Schouten, commissaris van dekoningin in de provincie Overijssel, bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van TSE Overijssel, op donderdag 27 januari

Nadere informatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie

Fryslân Fernijt. Een nieuw Fries programma voor innovatie Een nieuw Fries programma voor innovatie Om innovatie in Fryslân een impuls te geven hebben de en de Europese Commissie het Regionaal Innovatie Programma Fryslân (RIPF) opgezet. Dit programma wil de in

Nadere informatie

HET IS GROEN EN GEZOND EIGEN BELANG

HET IS GROEN EN GEZOND EIGEN BELANG HET IS GROEN EN GEZOND EIGEN BELANG Maak Brabanders gezonder en Het Groene Woud groener alle foto s: Het Bewaarde Land/Het PON Het is groen en gezond eigen belang Maak Brabanders gezonder en Het Groene

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

5.2 Wie is er werkloos?

5.2 Wie is er werkloos? 5.2 Wie is er werkloos? Volgens het CBS behoren mensen tot de werkloze beroepsbevolking als ze een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar, minder dan 12 uur werken, actief op zoek zijn naar betaald

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Optimaal verbinden van leren en werken Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER. Wat is de stand van zaken van de Nederlandse arbeidsmarkt?

Optimaal verbinden van leren en werken Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER. Wat is de stand van zaken van de Nederlandse arbeidsmarkt? Optimaal verbinden van leren en werken Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER Wat is de stand van zaken van de Nederlandse arbeidsmarkt? Rinnooy Kan start met de melding dat de aansluiting van het onderwijs

Nadere informatie

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur

Docent als innovator. Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Docent als innovator Symposium: Innovaties in het onderwijs? Help, mijn team wil wel! 13 november 2012, Breda PSW Danny Willems senior adviseur Een korte introductie PSW Een expertisecentrum op het terrein

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Regionaal werkgelegenheidsbeleid: werk voor iedereen en overal?

Regionaal werkgelegenheidsbeleid: werk voor iedereen en overal? 2 Regionaal werkgelegenheidsbeleid: werk voor iedereen en overal? Jouke van Dijk, Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Economische

Nadere informatie

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren

Venturaplus. Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus Werkplan 2016 Dit willen wij in 2016 realiseren Venturaplus is een samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn en beroepsopleidingen in Friesland. Onze focus is de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Welkom! Kennis en Inspiratiemiddag. Social Return

Welkom! Kennis en Inspiratiemiddag. Social Return Welkom! Kennis en Inspiratiemiddag Social Return Programma: Bas Sievers, directeur Vastgoed Wonen Limburg Peter Scholten, Scholten & partners Forumdiscussie Bas Sievers, Peter Scholten, Christine Wortmann

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 503 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Model voor werken en leren met behoud van uitkering

Model voor werken en leren met behoud van uitkering Model voor werken en leren met behoud van uitkering ie Perspectief en baan Perspectief op op start f startkwalificatie op en baan en baan In deze brochure beschrijft de stichting ElektroWerk een modelaanpak

Nadere informatie

Banenplan voor Emmen D66

Banenplan voor Emmen D66 Banenplan voor Emmen D66 Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels zes jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn overal merkbaar. Vooral ook in Emmen. Mensen verliezen hun baan, maken schulden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

20 15-16 6. Nieuwegein. Datum 31 maart 2015 Portefeuillehouder: M.C. Stekelenburg

20 15-16 6. Nieuwegein. Datum 31 maart 2015 Portefeuillehouder: M.C. Stekelenburg Nieuwegein 20 15-16 6 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 29-03-15 inzake discriminatie op de arbeidsmarkt. Afdeling: Griffie Datum 31 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Kaderstellende Notitie

Kaderstellende Notitie Kaderstellende Notitie Onderwerp Kaderstellende notitie Maatschappelijke Stages, onderdeel van de programmalijn Perspectiefrijk Brabant. Samenvatting In het bestuursakkoord Vertrouwen in Brabant heeft

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard

ARBEIDSMARKT. in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040. Van knelpunt naar slimme kracht. Dick van der Wouw Joris Meijaard ARBEIDSMARKT in de Vlaams-Nederlandse Delta 2015-2040 Van knelpunt naar slimme kracht Dick van der Wouw Joris Meijaard Typisch VN Delta Doorvoerhavens en (petro)chemische industrie Goede universiteiten

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Tussen bevolkingskrimp en innovatie

Tussen bevolkingskrimp en innovatie Tussen bevolkingskrimp en innovatie Op weg naar arbeidsmarktutopia Limburg Erik de Gier (Radboud Universiteit Nijmegen & SocialEngineers) VWL-arbeidsmarktcongres 20 oktober 2008 Wat moet u minimaal overhouden

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID 1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID ARBEIDSTOELEIDING VOOR KWETSBARE JONGEREN Voor jongeren die behoren tot de kwetsbare doelgroep is het uitermate moeilijk om een (opleidings)traject gericht op het verkrijgen

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

PrO in beeld Factsheet ter oriëntatie en informatie voor gemeenten, provincie en werkgevers over Praktijkonderwijs in de regio Noord-Brabant

PrO in beeld Factsheet ter oriëntatie en informatie voor gemeenten, provincie en werkgevers over Praktijkonderwijs in de regio Noord-Brabant Regio Noord-Brabant PrO in beeld Het Kwadrant, School voor Praktijkonderwijs Bergen op Zoom Praktijkschool, Breda Pius X College, Praktijkonderwijs Bladel Elde College, Praktijkonderwijs Schijndel Fioretti

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie