LYTS MAR GRUTSK COÖPERATIEVE DORPEN IN EEN MEESLEPEND LANDSCHAP ONTWERPLAB KRIMP FRIESLAND - FRANEKERADEEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LYTS MAR GRUTSK COÖPERATIEVE DORPEN IN EEN MEESLEPEND LANDSCHAP ONTWERPLAB KRIMP FRIESLAND - FRANEKERADEEL"

Transcriptie

1 LYTS MAR GRUTSK COÖPERATIEVE DORPEN IN EEN MEESLEPEND LANDSCHAP ONTWERPLAB KRIMP FRIESLAND - FRANEKERADEEL

2 1 Inleiding 2 Krimp in Friesland 3 Krimp als kans 4 Een meeslepend landschap en coöperatieve dorpen Grootschalige landbouw en energieteelt Natuurontwikkeling en waterberging Kraamkamer van de landbouw De regio als energieproducent De voorzieningenwal van de regio Een kleinschalig netwerk van specifieke dorpen De rijkdom van de geschiedenis 5 Krimp in Peins en Sexbierum Peins Sexbierum INHOUD Colofon 23

3 3 HET STUDIEGEBIED VAN ONTWERPLAB KRIMP IN FRIESLAND

4 GROEI IS TRADITIEGETROUW DE VERTROUWDE BASIS ACHTER DE RUIMTELIJKE ORDENING, DE STEDENBOUW EN DE ARCHITECTUUR. WIJ ONTWERPEN AAN MEER... 1.INLEIDING 45

5 In veel regio s in Nederland is krimp in plaats van groei de conditie waardoor onze steden en dorpen veranderen. Krimp manifesteert zich in een dalend aantal inwoners, een overschot aan woningen, een afname van de werkgelegenheid en minder voorzieningen. Krimp stelt de ruimtelijke disciplines voor een nieuwe uitdaging. Aan de orde is een nieuwe manier van denken. Het gaat om het vinden van een andere houding en om andere wijze van plannen en ontwerpen aan krimp. Voor u ligt het resultaat van het Ontwerplab Krimp Franekeradeel. De studie maakt deel uit van het door Aedes, BNA, KEI, Stagg, Staro en Stawon georganiseerde Ontwerplab Krimp. In dit laboratorium wordt in Limburg, Zeeland en Friesland in zes teams krimp ontwerpend onderzocht. De studie naar krimp in Franekeradeel heeft het karakter van een verkennende studie. Onder de titel coöperatieve dorpen in een meeslepend landschap laat de studie zien, dat het Friese landschap in de toekomst de drager zal zijn van de economie. In de dorpen leidt krimp tot intensieve samenwerking en tot specialisaties. Er ontstaat een perspectief op een bijzondere ruimtelijke relatie tussen het Friese dorp en het omliggende landschap. De studie start met een algemene verkenning van de problematiek van krimp. Vervolgens nemen wij een positie in met de veronderstelling dat krimp kansen biedt. Tot slot lichten wij de ontwerpvoorstellen toe. Dat doen wij op twee schaalniveaus. Op het schaalniveau van de regio, waar de fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. En op het concrete schaalniveau van de dorpen Sexbierum en Peins. Hier is de impact van krimp direct ruimtelijk voelbaar en zichtbaar. 5

6 DE ANGST VAN ELKE BURGEMEESTER... 67

7 7

8 ...MAAR KRIMP BIEDT OOK EEN ANDER PERSPECTIEF 89

9 De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldo geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestan opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, k afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen. 9

10 Na 2035 krimpt de bevolking in heel Nederland. In Parkstad Limburg, Zeeuws Vlaanderen en Noordoost Groningen is dat nu al het geval. Ook Friesland krimpt. Vooral in de dorpen in het noorden van de provincie zijn de gevolgen van krimp al voelbaar en zichtbaar. 2. KRIMP IN FRIESLAND Vertrekpunt is een afname van het inwonersaantal in Noordwest Friesland van 15% van de bevolking tot 2035 (conform prognoses van het CBS). Het aantal inwoners van de Gemeente Franekeradeel neemt dan af van in 2008 naar in 2035, een krimp van 3163 inwoners. Inmidddels neemt ook het aantal huishoudens af. Dit vertaalt zich vervolgens in een toenemend woningoverschot. Het CBS berekent voor Noordwest Friesland een krimp van 8 % van de woningvoorrraad op het niveau van de dorpen. Krimp toont zich ook in een veranderende samenstelling van de bevolking. Jonge mensen vertrekken bij gebrek aan perspectief naar elders. De bevolking van Noordwest Friesland vergrijsd in hoog tempo. Ook de werkgelegenheid in de regio neemt af. Agrarische bedrijven produceren op steeds grotere schaal maar doen dat steeds efficienter en met steeds minder arbeidsplaatsen

11 Ook het aanbod van voorzieningen krimpt. Winkels sluiten, (sport)verenigingen hebben moeite met het vinden van nieuwe leden. Culturele voorzieningen verliezen publiek. Nu al is krimp zichtbaar in de dorpen. Zo heeft ieder dorp zijn rotte kiezen, leegstaande en verpauperende woningen die soms een plek hebben in het hart van het dorp. Al deze processen van krimp versterken elkaar bovendien. Ze zijn neerwaarts en cyclisch. De toekomst van Friesland in de context van krimp is in de eerste plaats een maatschappelijke en economische opgave. Maar krimp heeft ook een dimensie in het domein van de ruimtelijke ordening, de stedenbouw en de architectuur. Er is behoefte aan een verkenning van de (ontwerp)strategieën, waarmee het proces van krimp kan worden begeleid. 11

12 woningvoorraad SEXBIERUM WONINGEN gvoorraad

13 woningvoorraad woningvoorraad TZUMARUM -51 WONINGEN

14 woni OOSTERBIERUM woningvoorraad woningvoorraad WONINGEN

15 woni PEINS woningvoorraad WONINGEN 15

16 DORP TE KOOP OP HET INTERNET TOONT ZICH HET OVERSCHOT AAN WONINGEN 16 17

17 17

18 3. KRIMP ALS KANS 18 19

19 19

20 Volgens het Ruimtelijk Planbureau reageren gemeenten die met een krimp te maken krijgen als volgt: eerst is er ongeloof en ontkenning. Daarna volgt de bestrijding van demografische krimp.tot slot volgt er acceptatie. In Limburg is die omslag richting accepteren al gemaakt. In Zeeland bijvoorbeeld nog niet. Op dit moment is de reactie op krimp in de Friese dorpen vooral nog een Pavlov reactie: krimp wordt ontkend of gepareerd met groeiplannen. Nieuwe woningen aan de rand van de dorpen moeten nieuwe inwoners aantrekken. Dat alles onder het motto aanbod schept vraag. We zien een attitude van eigen dorp eerst. Iedere gemeente probeert het inwoneraantal, de woningvoorraad en het voorzieningenniveau in de eigen gemeenschappen op niveau te houden. Maar dat gaat onvermijdelijk ten koste van de buurgemeente of regio. PAVLOV Op de langere termijn is deze attitude niet vol te houden. Bij de Provincie Friesland is dat inmiddels duidelijk. De eenendertig gemeenten mogen tot 2016 bijna de helft minder huizen bouwen dan ze van plan zijn. De geplande bouw van woningen moet van de provincie teruggebracht worden naar woningen

21 DE HUIDIGE REACTIE OP KRIMP VERTOONT GELIJKENIS MET DE TWISTENDE VETKOPERS EN SCHIERINGERS DIE VROEGER DE FRIESE DORPSGEMEENSCHAPPEN VERDEELDEN. 21

22 KRIMP = KEUZES MAKEN 22

23 Krimp accepteren betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden: - OP WELKE PLEKKEN WILLEN WE NOG BOUWEN? - EN WAAR STOPPEN WE MET BOUWEN? - EN WAAR SLOPEN WE? Voorzieningen kunnen niet in ieder dorp op peil gehouden worden. Niet elk dorp kan een eigen winkel, een eigen school en een eigen sportveld hebben en houden. Ook hier zijn keuzes nodig: - IN WELKE DORPEN HOUDEN WE VOORZIENINGEN OP PEIL? - EN WAAR VERDWIJNEN VOORZIENINGEN? - IS ER MISSCHIEN EEN SPECIALISATIE VAN DORPEN TEN OPZICHTE VAN ELKAAR MOGELIJK? 23

24 VOORZIENINGEN HOUDEN WE SLECHTS OP ENKELE PLEKKEN IN STAND 24 25

25 25 GEEN NIEUWE UITBREIDINGEN AAN DE RAND VAN DE DORPEN

26 Friesland is een provincie van elf steden maar vooral ook een provincie van vierhonderd dorpen en van een magnefiek landschap. Vanoudsher is er in Friesland een directe economische relatie tussen de agrarische activiteiten en de dorpen. En naast een economische relatie is er ook een hechte sociale en culturele band tussen het dorp en het landschap. De vraag naar een plan voor krimp heeft in de eerste plaatsbetrekking op de leefbaarheid in de dorpen. Maar een strategie voor krimpende dorpen kan niet zonder een perspectief voor het Friese land. Wij zien in krimp een kans voor een zowel de dorpen als het omringende landschap. KRIMP ALS KANS De landbouw is ook in de toekomst de drager van het landschap, een productieve activiteit die het landschap kleurt. Met slechts een verdergaande schaalvergroting van de landbouw zijn het landschap noch de dorpen geholpen. We doen daarom voorstellen voor een gevarieerde landschapsontwikkeling in Noordwest Friesland. Het landschap wordt economisch meer vitaal en bovendien meer gedifferentieerd. We zien in krimpend Friesland aanleiding en ruimte voor schaalvergroting maar ook voor schaalverkleining van de landbouw. Met kennisintensieve teelten, biologische landbouw en ruimte voor slimme energieproductie. Met ruimte voor natuurontwikkeling en voor recreatie en ontspanning

27 In de dorpen is een geregiseerde krimp aanleiding voor een intensieve onderlinge samenwerking. Dorpen zullen voorzieningen met elkaar gaan delen. Wij stellen voor de voorzieningen planmatig te concentreren in de grotere dorpen Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum en Minnertsga. De dorpen specialiseren zich in relatie tot hun postie in het landschap en hun eigen karakteristiek. Daarbij wordt een aanspraak gedaan op particulier initiatief en gedeelde creativiteit van de bewoners van de dorpen. In een ruimtelijk scenario zien we in krimp de mogelijkheden voor een nieuwe visule relatie tussen de dorpen en het landschap en voor de herwaardering van het cultuurhistorisch erfgoed. Er vinden geen dorpsuitbreidingen meer plaats aan de randen van de dorpen. Eerder is een geleidelijke sloop van woningen aan de orde. Daar zien we een kans op een kwalitatieve groei. De samenwerkende dorpen maken contact met een rijk en meeslepend landschap. 27

28 4. COOPERATIEVE DORPEN IN EEN MEESLEPEND LANDSCHAP 28 29

29 29

30 4.1 GROOTSCHALIGE LANDBOUW EN ENERGIETEELT 4.2 NATUURONTWIKKELING EN WATERBERGING STRATEGIEEN 4.3 KRAAMKAMER VAN DE LANDBOUW 4.4 DE REGIO ALS ENERGIEPRODUCENT 30 31

31 4.5 DE VOORZIENINGENWAL VAN DE REGIO 4.6 EEN NETWERK VAN KLEINE DORPEN 4.7 DE RIJKDOM VAN DE GESCHIEDENIS 31

32 GROOTSCHALIGE LANDBOUW EN ENERGIETEELT Een groot deel van het Westfriese landschap bestaat uit open kleiweidegebied, de kweldervlakten. Aan de kust vinden we de landaanwinning met opstrekkende verkavelingen. De bodem bestaat uit vruchtbare zeeklei. Het is een uitgestrekt en open gebied met landbouw en met verspreid liggende boerderijen. Het gebied is zeer geschikt voor een verdere schaalvergroting van de landbouw. Met ruimte voor een moderne en economisch rendabele bedrijfsvoering. Het landschap bestaat uit bijvoorbeeld uitgestrekte graaslanden voor vee, forse kavels voor akkerbouw en mogelijkheden voor energieteelt. Ook is er in het gebied ruimte voor ontwikkeling van de kassenbouw, gebruik makend van de goede lichtsituatie. In Sexbierum is daarmee een begin gemaakt. De impact hiervan op de ruimtelijke kwaliteit van het open landschap is echter groot. De infrastructuur in dit gebied schaalt op. Een grotere maaswijdte van wegen die geschikt zijn voor grote landbouwvoertuigen is het gevolg en welllicht ook het downgraden van de kleine wegen

33 LOCATIES VOOR GROOTSCHALIGE LANDBOUW EN ENERGIETEELT 33

34 DE REGIO MET DE MIDDELZEE, DE WADDEN EN HET KWELDERWALLEN LANDSCHAP 34 35

35 RUIMTE VOOR GROOTSCHALIGE MODERNE BOERENBEDRIJVEN MOGELIJKHEDEN VOOR EEN NIEUW ENERGIELANDSCHAP NIEUWE GROOTSCHALIGE ENERGIETEELT EN WINNING VOLGENS NOORDERBREEDTE 35 UITGESTREKTE GRASLANDEN VOOR VEELTEELT

36 NATUURONTWIKKELING EN WATERBERGING Naast de grootschalige landbouw op de kweldervlaktes is er in Noordwest Friesland ook alle ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het zijn vooral de lager gelegen en nattere delen van Noordwestfriesland waar nieuwe natuur kan ontstaan. Hier kan de noodzakelijke waterberging in de nieuwe natuur worden gerealiseerd. Dit landschap heeft aantrekkelijke mogelijkheden voor recreatief medegebruik. Er kan een kleinschalig netwerk van wegen (fiets-voet) aangelegd worden. Dat netwerk doet ook de dorpen aan en maakt nieuwe onderlinge relaties mogelijk. Anders dan de grootschalige landbouw kan de nieuwe natuurontwikkeling zowel economisch als ruimtelijk een sterke betekenis krijgen voor de krimpende dorpen. Een direct contact met het landschap is een aantrekkelijke kwaliteit voor het wonen in de dorpen. En dorpen kunnen zich wellicht toeristisch-recreatief hierop specialiseren

37 RUIMTE VOOR NATUURONTWIKKELING EN WATERBERGING IN DE LAGER GELEGEN GRONDEN 37

38 DE ONDERGROND BIEDT AANLEIDING VOOR MEER DIFFERENTIATIE IN HET LANDSCHAP

39 NATUURONTWIKKELING EN RUIMTE VOOR WATERBERGING...TOT AAN DE RAND VAN HET DORP NIEUWE NATUURGEBIEDEN......MET RUIMTE VOOR EEN RECREATIEF NETWERK 39

40 KRAAMKAMER VAN DE (BIO)LANDBOUW Kenmerkend voor Noordwest Friesland zijn de lineaire kwelderwallen evenwijdig aan de kust. Op deze hogergelegen delen van Noordwest Frieslandvond de eerste occupatie van het land plaats. Hier vinden we het karakteristieke Friese landschap van terpdorpen, kreken en (op) vaarten, weelderige beplanting, lange wegen en vruchtbare landbouwgronden. Op de kwelderwallen is in relatie met de dorpen ruimte voor een kleinschaliger landbouw. Dit gebied wordt de kraamkamer van de landbouw. Op proefvelden en op kleine kavels wordt gewerkt aan kennisontwikkeling, bijvoorbeeld op het terrein van de veredeling van gewassen en teelten. Deze agrarische activiteiten zijn arbeidsintensief. Dorpen kunnen daarvan direct profiteren. Ook zien we goede mogelijkheden voor biologische landbouw in het gebied. Boeren verbouwen er kwalitatief goede streekproducten. De dorpen kunnen een rol spelen in de afzet van verbouwde producten. Deze boerenbedrijven kunnen tevens een rol spelen in de recreatieve dienstverlening. Te denken valt aan verblijfsmogelijkheden op de boerderij, aan recreatie, educatie en revalidatie

41 DE KWELDERWALLEN ZIJN DE KRAAMKAMER VAN DE (BIOLOGISCHE) LANDBOUW 41

42 DE HOGERGELEGEN KWELDERRUG IS VANOUDSHER DE PLAATS VAN OCCUPATIE 42 43

43 PROEFVELDEN INNOVATIE IN DE TEELTEN BOERENBEDRIJVEN HEBBEN EEN RECREATIEVE BETEKENIS BIOLOGISCHE LANDBOUW EN GEMEENSCHAPSVORMING 43

44 In de provincie Friesland is er veel aandacht voor het energievraagstuk. Zo loopt Leeuwerden voorop in het gebruik van duurzame (niet fossiele) energie bij haar stadsontwikkeling. In de duurzame energieopgave kan de agrarische bedrijvigheid van de regio een belangrijke bijdrage leveren. De landbouw levert restwarmte, biogas en biedt plek voor windmolens. Gemeenschappen voorzien in de toekomst in hun eigen energie met hun lokale energiestations. DE ENERGIE-EFFECTIEVE REGIO In de eerste plaats gaat het om de productie en distributie van biogas. Het biogas is afkomstig van de boerenbedrijven in de vorm van mest, methaan en plantaardige afval.op dit moment is bijna 35 kilometer biogasleiding in aanleg of al gerealiseerd. De regio verdient haar geld met de productie en distributie van duurzame energie. Naast het biogasnetwerk is bijvoorbeeld restwarmte en windenergie zeer kansrijk. Nu al voorzien een aantal dorpen in een deel van hun eigen energievraag via windmolens. Op de kweldervlaktes is er ruimte bovendien ruimte voorzien voor energieteelt en voor solar fields

45 EEN NETWERK VAN BIOGASLEIDINGEN, WINDMOLENPARKEN EN SOLARFIELDS MET DE DORPEN ALS CENTRALE PLEKKEN IN HET NETWERK. 45

46 46 47

47 WINDMOLENS KRIJGEN EEN PLEK IN HET FRIESE LANDSCHAP BIOGAS WORDT LOKAAL GETANKT ENERGIETEELT EN SOLAR FIELDS 47

48 Demografische krimp en de veranderende bevolkingssamenstelling maken het handhaven van het huidige voorzieningenniveau in de dorpen onhaalbaar. Hier zijn in de context van verdergaande krimp rigoreuze keuzes nodig. Het gaat daarbij om het in aantal en/of omvang terugbrengen van bijvoorbeeld de winkels, de scholen en de culturele -, sport- en maatschappelijke voorzieningen. DE VOORZIENINGENWAL VAN DE REGIO Wij stellen voor de voorzieningen planmatig te concentreren in de vier grotere dorpen Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum en Minnertsga. Die vormen in de toekomst de voorzieningenwal van de regio. In de kleine dorpen verdwijnen de (meeste) voorzieningen volgens plan. De grotere dorpen zijn goed gesitueerd in het regionetwerk. Zij zijn voor alle inwoners relatief goed te bereiken. Diensten en voorzieningen hebben in de dorpen hun uitvalsbasis. De infrastructuur blijft op peil. De vier dorpen specialiseren zich bovendien in hun aanbod op basis van hun huidige profiel. Zo specialiseert Sexbierum zich met voorzieningen op sportief terrein en Tzummarum wordt het zorgcentrum van de regio. Deze voorzieningen worden niet alleen geconcentreerd maar kunnen ook binnen de specialisatie verder uitbreiden met meer bijzondere functies

49 IN DE VIER GROTE DORPEN OP DE KWELDERWAL WORDEN VOORZIENINGEN PLANMATIG GECONCENTREERD. 49

50 DETAILHANDEL HEEFT EEN PLEK IN DE VIER GROTE DORPEN SPORTVERENIGINGEN DELEN ACCOMODATIES 50 51

51 SCHOLEN FUSEREN OOK OUDERENVOORZIENINGEN CONCENTREREN ZICH 51

52 In de kleinere dorpen in de regio voltrekt zich een geregisseerde krimp van de voorzieningen. Langzaam verdwijnen bijvoorbeeld scholen, winkels, sportverenigingen en culturele voorzieningen uit de kleine dorpen. EEN KLEINSCHALIG NETWERK... Voor sommige voorzieningen biedt de ontwikkeling van de een fijnmazig infrastructureel netwerk een oplossing voor de inwoners van de dorpen (de schoolbus, de zorgtaxi op afroep, de boodschappenbezorgdienst...). Er ontstaat een mobiele vloot van voorzieningen, bediend vanuit de vier grote dorpen op de voorzieningenwal. Ook zijn er goede mogelijkheden voor het gebruik van het internet voor services. Nu al vinden veel doktersconsultaties op afstand plaats en worden ouderen via internet begeleid. Ook diensten zijn steeds vaker via internet te verkrijgen. Het dorpshuis is en blijft de alledaagse en vertrouwde ontmoetingsplek van de dorpsbewoners (en bezoekers). De kleine dorpen zijn verbonden door kleinschalige netwerken van smalle wegen en paden. Grotere infrastructuren kunnen downgraden

53 EEN KLEINSCHALIG NETWERK MET GEDIFFERENTIEERDE KERNEN 53

54 54 55

55 DE MOBIELE VLOOT: DE BEZORGSERVICE VIA INTERNET WORDEN VEEL VOORZIENINGEN OP AFSTAND BESCHIKBAAR EEN KLEINSCHALIG NETWERK VAN WEGEN DE JONGERENBUS, EEN HANGPLEK OP AFROEP 55

56 In Noorwegen maken dorpen die krimpen afspraken over samenwerking en specialisatie. Dorpen zijn er specifiek gericht op het bijvoorbeeld sport, cultuur of zorg. Zo zijn de Friese dorpen in de toekomst eveneens aangewezen op samenwerking. Wie heeft wat te bieden? Wij kunnen ons voorstellen dat de dorpen zich onderling onderscheiden op basis van een eigen karakteristiek. Zo kunnen zij bewoners en bezoekers aan het dorp binden. Daarbij kan de aandacht zich richten op bijvoorbeeld de ouderen, de paardenliefhebbers, de kunstenaars, de liefhebbers van tuinieren....van SPECIFIEKE DORPEN De inwoners van de Friese dorpen zijn ondernemend en bijzonder zelfredzaam. Een goede basis voor een krimpend maar tegelijkertijd vitaal dorp. In de dorpen pleiten wij voor een geregisseerde sloop van woningen. Vooral de minder courante huurwoningen komen dan in aanmerking voor sloop. Ruimtelijk is er de kans op het versterken van de relatie tussen de dorpsbebouwing en het omliggende landschap. Karakteristieke bebouwing verdient een nieuw leven. Dat vergroot de identiteit van het dorp en het wonen wint aan kwaliteit

57 PEINS ALS SLOW RESORT 57

58 HET RECREATIEVE EN LANDSCHAPPELIJKE POTENTIEEL VAN DE VERTRAGING MANIFESTEERT ZICH IN DE KLEINE DORPEN, MET RUIMTE VOOR SPECIALISATIES EN VERBONDEN MET HET OMLIGGENDE LANDSCHAP 58 59

59 59

60 DE RIJKDOM VAN DE GESCHIEDENIS In de regio is een grote rijkdom aan cultuurhistorisch waardevolle dorpskernen, kerken en andere monumenten en archeologische plaatsen aanwezig. Deze plekken zijn gelinkt aan cultuurhistorische patronen en de karakteristieken van het onderliggend landschap, bijvoorbeeld die van de kwelderwallen. Krimp kan het cultuurhistorische landschap weer leesbaar maken. De geregiseerde sloop van woningen rondom de dorpskernen en de ontwikkeling van een gedifferentieerd landschap maken het mogelijk de geschiedenis ruimtelijk te versterken en te benadrukken. Plaatselijk kan er een nieuw perspectief ontstaan op het subtiele relief van het landschap. Monumenten tonen zich weer als bakens in het Friese landschap

61 CULTUURHISTORISCHE HIGHLIGHTS 61

62 DE CULTUURHISTORIE HEEFT EEN DIRECTE RELATIE MET DE GEOMORFOLOGIE

63 MONUMENTALE TERPEN KNOESTIGE KERKEN BAKENS IN HET LANDSCHAP PERSPECTIEVEN OP SUBTIEL RELIEF 63

64 5. KRIMP IN PEINS EN SEXBIERUM 64 65

65 65

66 Peins is een van de kleinere dorpen van de regio. Het dorp heeft 270 inwoners. Er zijn 117 woningen. Het aantal inwoners neemt af en er is sprake van structurele leegstand. De school is gesloten en dorpsverenigingen zien hun ledenaantal teruglopen. Het kost moeite om de toneelvereniging, de kaatsvereniging en de voetbalclub draaiende te houden. KRIMP IN PEINS Welke ruimtelijke mogelijkheden biedt verdergaande krimp voor de kleinere dorpen? Om dit zichtbaar te maken is de krimp in omvang door ons uitvergroot van 8% naar 20% van de woningvoorraad. Daarmee wordt de ruimtelijke impact op de kaart zichtbaar, tastbaar en bespreekbaar

67 GEREGISSEERDE SLOOP WORDT INGEZET OM RELATIE TUSSEN DORP EN LANDSCHAP TE VERSTERKEN 67

68 P E I N S EEN GESTRUCTUREERDE KRIMP IN STAPPEN 68 69

69 DE WONINGVOORRAAD VAN PEINS. SLOOP VAN DE MINDER COURANTE (HUUR)WONINGEN LIGT VOOR DE HAND. 69

70 PEINS IN

71 AAN DE OOSTRAND VAN PEINS KAN DE RELATIE MET HET LANDSCHAP LANGZAAM AAN VERBETEREN. INCOURANTE BEBOUWING WORDT GESLOOPT 71

72 HET DORP KRIMPT VERDER DOOR AAN DE NOORD- EN OOSTKANT. ER ONTSTAAT DIRECT CONTACT MET HET LANDSCHAP VANUIT DE OUDE KERN 72 73

73 RONDOM DE HISTORISCHE TERP DUNT PEINS VERDER UIT, DE RELATIE MET HET LANDSCHAP WINT AAN KWALITEIT, HET DORP AAN LUCHTIGHEID 73

74 DE DOORGAANDE ROUTE VERDWIJNT UIT PEINS, WAT REST IS EEN RELAXTE DORPSSTRAAT. HET DORP VERTRAAGT

75 HET FRIESE LANDSCHAP RAAKT DE KERN VAN HET DORP. PEINS 2030? 75

76 KRIMP IN SEXBIERUM Sexbierum is een van de grotere dorpen. Het heeft 1750 inwoners, er staan 742 woningen. Gelegen op de voorzieningenwal is het een plaats voor een geregiseerde concentratie van voorzieningen, bijvoorbeeld de sportvoorzieningen. De huidige sport- en spelvoorzieningen kunnen gekoppeld worden aan de recreatieve mogelijkheden van de tuinbouw, bijvoorbeeld een evenementenkas voor feesten en partijen. Ook kan Sexbierum zich specialiseren als agrarisch centrum, gerelateerd aan kassen en tuinbouw. In het dorp vinden we ook de directe verkoop van producten uit de tuinbouw. De Sexbierumse supermarkt is een versmarkt in de kas. Ook voor Sexbierum brengen we de excercitie van krimp van inwoners en woningen (20%) ruimtelijk in beeld

77 VOOR SEXBIERUM STELLEN WIJ EEN GEDIFFERENTIEERDE STRATEGIE VAN GERICHTE SLOOP, HOOGWAARDIGE VERVANGING EN SPECIALISATIE VOOR 77

78 78 79

79 79 DE WONINGVOORRAAD VAN SEXBIERUM. SLOOP VAN DE MINDER COURANTE (HUUR) WONINGEN LIGT VOOR DE HAND

80 SEXBIERUM

81 SEXBIERUM

82 2009: MET CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 82 83

83 2030: HET DORP IN EEN MEESLEPEND LANDSCHAP 83

84 KLEINER MAAR STERKER 84 85

85 SEXBIERUM MAAKT CONTACT MET HET LANDSCHAP 85

86 SEXBIERUM NU 86 87

87 SLOOP BIEDT HET DORP EEN PERSPECTIEF OP HET OPEN LANDSCHAP 87

88 De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u d afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen. PERSPECTIEF OP HET OPEN LANDSCHAP 88 89

89 De afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoend geheugen beschik baar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de afbeelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand e opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt v oorgesteld door een rode X, k un afbeelding v erwijderen en opnieuw inv oegen. 89 PERSPECTIEF OP DE KERK

90 PERSPECTIEF OP NIEUWE NATUURGEBIEDEN 90 91

91 e afbeelding kan niet worden weergegeven. Het is mogelijk dat er onvoldoende eheugen beschikbaar is op de computer om de afbeelding te openen of dat de beelding beschadigd is. Start de computer opnieuw op en open het bestand pnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u d beelding v erwijderen en opnieuw inv oegen. 91 PERSPECTIEF OP EEN WATERRIJK LANDSCHAP

92 COLOFON KRIMPATELIER FRANEKERADEEL Opdrachtgevers: Aedes BNA KEI Stagg Staro Stawon Deelnemers: Maartje Berenschot Bardo Heeling Klaas Kingma Mike Korth Jochem Koster Paul Salomons Doeke van Wieren Contactpersonen Atelier Krimp: Mechtild Linssen Jan van Rijn onderzoek,bouwen-voor-krimp/ ontwerplab-krimp DEURBANISTEN Dirk van Peijpe FLorian Boer Rotterdam Februari

93

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Atelier Fryslân. werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit. Waddenland aan Zee. De Nederlandse Waddenkust ontwaakt

Atelier Fryslân. werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit. Waddenland aan Zee. De Nederlandse Waddenkust ontwaakt Atelier Fryslân werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit Waddenland aan Zee De Nederlandse Waddenkust ontwaakt Waddenland aan Zee De Nederlandse Waddenkust ontwaakt Leeuwarden. juli. 2012 Vooraf Zonder visie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wergea-kom

Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Bestemmingsplan Wergea-kom Inhoud: Toelichting + bijlagen Voorschriften + bijlagen Grou/Leeuwarden Plannummer: 025.00.17.35.00 9 juni 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007 bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. Volkerak het mooiste van twee werelden Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving november 2007 Uitgevoerd door: Bureau Stroming in opdracht

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

MANIFEST2040. juli-versie

MANIFEST2040. juli-versie MANIFEST2040 juli-versie TITEL Tekst inzet... WIJ MAKEN RUIMTE COLOFON Redactie Hans Leeflang Peter Paul Witsen Ries van der Wouden Alan Hoekstra Marloes Bijlsma 9 JULI 2015 INHOUDSOPGAVE WIJ MAKEN

Nadere informatie

ONTWERPEN AAN OVERMAAT

ONTWERPEN AAN OVERMAAT ONTWERPEN AAN OVERMAAT ONTWERPEN AAN OVERMAAT OPROEP TOT EEN ACTIEVE EN HAALBARE HERBESTEMMING VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN BRAAKLIGGENDE TERREINEN IN SAS VAN GENT OPROEP TOT EEN ACTIEVE EN HAALBARE HERBESTEMMING

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Dan denk je aan Brabant!

Dan denk je aan Brabant! Tilburg/Den Bosch, 22-1-2010 Dan denk je aan Brabant! LS, De provincie Noord-Brabant staat voor een nieuwe uitdaging. Enerzijds legt de financieeleconomische crisis een grote druk op de publieke middelen.

Nadere informatie

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan

Nu de kansen grijpen. Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan Nu de kansen grijpen Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid Masterplan water buitendijksgebied dijken bypass sluis stormkering bestaand stedelijk gebied bestaand centrumgebied nieuw woongebied

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Dit is Waterpoort! Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Waterpoort is het gebied gelegen rond de wateren van Volkerak-Zoommeer, Krammer, Schelde-Rijnkanaal, Mark-,

Nadere informatie

De Kracht van de Kreek

De Kracht van de Kreek De Kracht van de Kreek Definitieve inzending voor de Delta Water Award De Kracht van de Kreek Getij in het hart van Zeeland Voôrwoôrd Voor u leid de uutwerking van De Kracht van de Kreek. T is den inzending

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Croonen Adviseurs Structuurvisie Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Datum: februari 2013 Projectgegevens: BOE01-HORZ0005-02m Imro code:

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie