De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:"

Transcriptie

1 Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel; bankrekening: Website: (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE* ADITIONELE OPLEIDINGEN langer dan 1 jaar (SKB-B.1) / 3 jaar of langer (SKB-B.3) [Additioneel = aanvullend op reeds gevolgde gespecialiseerde (vervolg)beroepsopleiding voor therapeut.] B.1.1 Psychosociaal Gespreksgericht; B.1.2 Psychosociaal Lichaamsgericht; B.1.3 Psychosociaal Creatief en kunstzinnig gericht; B.2.1 Oosterse geneeswijzen; B.2.2 Acupunctuur; B.3 Antroposofische geneeskunde; B.4 (klassieke) homeopathie; B.5 Natuurgeneeswijzen; B.6 Alternatieve Beweegzorg / Manuele therapie; B.7 Andere geneeswijze of therapie:. B.8 Gericht op ondersteuning of verdieping van de persoonlijke groei, het therapeutisch proces of de praktijkvoering (zoals b.v.: bemiddeling, coaching, communicatie, conflicthantering, medische en psychosociale basiskennis, cursussen/workshops, theoretische bijscholingen, bedrijfsvoering, acquisitie). 1 De aanvraag betreft: B.1.. / B SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER: A) Titel van de opleiding:... B) Contactpersoon: (de gegevens betreffen het contact- / werk-adres) Voorletters en Naam: Dhr. / Mw.... Functie: Telefoon:... Adres:... Postcode/Plaats:... C) Opleidings- of onderwijsinstituut: Naam:... Adres:... Postcode/Plaats:... Telefoon: Website: *Zie op de SKB-website (klik op : overzicht webpagina s) de samenvatting of de uitgebreide brochure met betrekking tot de SKB-Certificeringsvereisten.

2 GEGEVENS SCHOLING: A) ADDITIONELE OPLEIDING: langer dan 1 jaar (SKB-B.1) / 3 jaar of langer (SKB-B.3) Titel van de opleiding: Duur:...dagdelen /...dagen /...weken/...maanden Structuur: aantal uren:...; hoeveel maal per week/maand:... Werkvorm(en): Opleidingslocatie (naam/adres): B) StudieUren (SU) (!) StudieUren: minimaal 250 SU / 120 lesuren (= 40 dagdelen) per leerjaar (Raadpleeg desgewenst de SKB-website! Zie de lijst met begrippen!) - Contacturen (CU)... uur (per dagdeel 3 uur effectieve CU) 2 - Litereratuurstudie (LU)**... uur - Huiswerkopdrachten... uur (ook b.v. voorbereiden van toetsen / examens e.d.) - Stage:... uur - Anders*, totaal:... uur Totaal StudieUren:... uur *Bijvoorbeeld tijd besteed aan: Leertherapie / supervisie / intervisie / scripties / werkstukken / casussen : Totaal uur + uur + uur + uur + uur + uur : uur (huiswerkgroep) **De overheid heeft gesteld dat, ter aanvulling van face-to-face-onderwijs (CU), een tijdsinvestering in literatuurstudie (LU) belangrijk is. De SKB gaat hierbij uit van het volgende: een verhouding van 1 : 1 m.b.t. Contact-Uren : Lit.Studie-uren (1CU : 1LU) wordt als basis genomen. Als er sprake is van meer CU (b.v. bij oefenworkshops) of meer LU (b.v. bij thuisstudies) dan wordt gekeken of, gezien het doel van de scholing, er een goede verhouding is tussen CU en LU. [ 1 LU = 8 pag. Nederlandstalig / 6 pag. Engelstalig / 5 pag. andere talen. ] (!) Voor meer informatie zie de SKB-website (klik op: overzicht webpagina s): a. StudieUren voor de 6 SKB-scholingscriteria.

3 C) Toetsen van Literatuurstudie* Of deelnemers de verplichte literatuur bestudeerd hebben wordt als volgt getoetst: *Toelichting met betrekking tot Literatuurstudie Een belangrijk aspect bij het scholingsaanbod op HBO-niveau is onderbouwing daarvan met literatuur. In de 'ministerieel goedgekeurde 21-facetten-kwaliteitstoets, die de SKB onder andere gebruikt, staat in facet 4.1 dan ook: Het aangeboden programma sluit aan bij de volgende criteria voor het programma van een hbo-opleiding: 1. Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en of (toegepast) onderzoek; Degene die de scholing aanbiedt heeft kennis van interessante artikelen, interviews, boeken (of hoofdstukken daaruit), websites. Dit is een belangrijke aanvulling op de docent-contact-uren (CU). Er worden dan ook literatuur-studie-uren (LU) toegekend aan het lezen en/of bestuderen daarvan. Om ieder hiertoe te motiveren, en na te gaan of men inderdaad de toegezonden of uitgereikte stukken heeft gelezen, zijn diverse mogelijkheden bruikbaar, bijvoorbeeld: a) Vooraf toesturen - het aantal te lezen pagina s wordt enkele weken voorafgaand aan de scholing digitaal toegestuurd aan de deelnemers, die b.v. een week voor aanvang digitaal 10 of meer vragen over de literatuur moeten insturen; degenen die b.v. tenminste 6 van de 10 vragen goed beantwoord hebben krijgen de literatuur-studie-uren (LU) op het deelname-certificaat erbij; b) Tijdens de bijscholingsdagen - als de bijscholing over meerdere dagen aangeboden wordt kunnen de te lezen pagina s ook tijdens te bijscholingsbijeenkomst (incl.opdracht) meegegeven worden; - opdrachten kunnen door de deelnemers digitaal ingestuurd worden, tijdens de volgende bijeenkomst besproken of via multiple choice-vragen getoetst, waarvoor tijdens de bijscholingsdagen korte tijd wordt uitgetrokken om die te beantwoorden en door een ander, van de deelnemersgroep, te laten controleren, waarna ze door degene die de scholing leidt meegenomen kunnen worden. Afhankelijk van de aanpak krijgen degenen die de literatuur voldoende bestudeerd hebben de literatuur-studie-uren op het deelnamecertificaat erbij. De anderen alleen het aantal contact-uren. c) Na de bijscholingsdagen - als men het te lezen materiaal niet voorafgaande of tijdens de contactdagen wil geven dan wordt de toetsing als een losstaand onderdeel gezien. Men geeft de voorlaatste bijeenkomst de te lezen opdrachten mee en toetst die op de laatste dag, óf men geeft die op de laatste bijeenkomst en toetst die, mits binnen een aangegeven termijn digitaal ingestuurd, ter afsluiting. Een deelname-certificaat wordt pas verstrekt als de opdracht binnen is. Bij een voldoende bestudering komen de literatuur-studie-uren op het deelnamecertificaat erbij. Bij de anderen wordt alleen het aantal contact-uren vermeld. 3 D) Afsluiting scholing SKB-B: zie Specifieke vereisten voor SKB-B op blz. 8 9.

4 VAK-INHOUDELIJKE GEGEVENS: Voor de registratie-beoordeling en het vaststellen van eventuele hiaten is er een zo volledig mogelijk beeld van uw opleidingsprogramma nodig. Dit graag zorgvuldig aangeven. Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is A)BASISKENNIS MENSWETENSCHAPPEN: Communicatieleer ( theoretisch) / Communicatieve vaardigheden ( praktisch) Therapeutische gesprekstechnieken en methodieken Therapeutische stromingen Overdracht en tegenoverdracht Anamnese Psychopathologie Psychosomatiek Crisisherkenning (draagkracht / draaglast) Omgaan met interventies Sociaal-psychologische processen Zingeving Werken met aandacht / mindfulness Werken met systemen Recht en ethiek (binnen de hulpverlening) Groepsdynamica Technieken om cliënten te motiveren en te activeren Anders namelijk:... 4 B) ONDERSTEUNENDE VAKKEN Psychologie Sociologie Omgangskunde Filosofie en Wijsgerige Antropologie Anders namelijk:...

5 C) EXTERNE ACTIVITEITEN Leertherapie, aantal uren:... Supervisie, aantal uren:... Intervisie, aantal uren:... Huiswerkgroepjes, aantal uren:... Stage, aantal uren:... Anders namelijk:... D) ALGEMEEN Medische en Psychosociale Basiskennis op HBO-niveau (o.a. anatomie, fysiologie, psychofarmacologie) Aanvullende Medische en Psychosociale Kennis, gericht op de specialisatie van de complementaire therapie DSM-IV Anders namelijk:... D) PRAKTIJKVOERING Praktijkvoering: inrichting van de praktijk, hygiëne, acquisitie, verslaglegging, dossiervorming, bescherming privacy, etc. [Zie de SKB-website (klik op: overzicht webpagina s): G. Kwaliteitscriteria Therapie-praktijk.] Juridische basiskennis ( WGBO / WBP )* Fiscale / financiële aspecten* ( BTW / consultprijzen / bedrijfsplan/ financiële registratie / facturering etc. ) Anders namelijk:... 5 * Docenten mogen ook extern ingehuurd worden. Bijgaand sturen wij in 2-voud mee: 1) Brochure, folder of website-print van de scholing 2) Inhoudelijk curriculum scholing (lesaanbod per dagdeel of dag) 4) Beroeps-CV van de docent(en) 5) Examenreglement** (indien van toepassing) 6) Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student** 3) Literatuurlijst (met vermelding van hoeveel pag. verplicht te bestuderen literatuur)

6 7) Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken )** 8) Een voorbeeld van een certificaat of diploma** (maak uw eigen ontwerp, maar denk o.a. aan vermelding van: naam/adres deelnemende, aantal studie-uren,registratie-nummer***) ***het is belangrijk dat er een uniek registratie-nummer op de certificaten/diploma s staat, zodat de echtheid nagegaan kan worden. 9)... **voor meer informatie hierover zie de SKB-website (klik op: overzicht webpagina s) of de te printen brochure met betrekking tot de SKB-Certificeringsvereisten. Ps Als de informatie van 4) t/m 8) reeds in het bezit is van de SKB dan hoeft dat niet meer meegestuurd te worden. Ingevuld door: Naam:... Functie:... Plaats:...Datum:...Handtekening:... *Door inzending van het aanvraagformulier verbindt aanvrager zich aan de betalingsvoorwaarden van de SKB (zie overzicht website : a. betalingsvoorwaarden ). Fasen: screening / accreditatie-onderzoek / certificering / registratie. (Geldigheidsduur: 2 jaar.) 6 Gelieve dit formulier + alle vereiste bijlagen in 2-voud PER POST te sturen naar: Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel. (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) In te vullen door SKB-secretariaat Is al in bezit van de SKB: Ja / nee 4) Beroeps-CV van de docent(en) Ja / nee 5) Examenreglement (indien van toepassing) Ja / nee 6) Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student Ja / nee 7) Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken ) Ja / nee 8) Een voorbeeld van een certificaat of diploma -- pagina 7 tot 11 hoeft niet meegezonden te worden --

7 Samenvatting (bijlage bij aanvraagformulier) SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor SKB-B langer dan 1 jaar (SKB-B.1) / 3 jaar of langer (SKB-B.3) Aanvragen van accreditatie en certificering: zie SKB-webpagina Aanvraagformulieren. Aanvragen doorlopen 4 fasen: screening / accreditatie-onderzoek / certificering / registratie Termijn: 2 4 maanden (vooral afhankelijk van omvang en aanlevering informatie) Kosten: zie SKB-webpagina Kosten. 7 Algemene vereisten voor SKB-B Samengevat: 1) aanvraagformulier in 2-voud PER POST aan de SKB sturen, inclusief in 2-voud: 1.1. Brochure, folder of website-print van de scholing 1.2. Inhoudelijk curriculum van de scholing (lesaanbod per dagdeel of dag) 1.3. Literatuurlijst (met vermelding van hoeveel pag. verplicht te bestuderen literatuur) 1.4. Beroeps-CV van de docent(en) 1.5. Examenreglement** (indien van toepassing) 1.6. Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student** 1.7. Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken )** 1.8. Een voorbeeld van een certificaat of diploma** (maak uw eigen ontwerp, maar denk o.a. aan vermelding van: naam/adres deelnemende, registratie-nummer, aantal studie-uren) 2) de scholing is van belang voor de beroepsuitoefening van therapeuten 3) de scholing is op HBO-plus niveau; zowel therapeutische vaardigheden als theoretische aspecten; 4) de docent(en) zijn minimaal HBO-geschoold 5) er is een geschikte locatie voor de scholing 6) er wordt na een positief beoordeelde afronding een certificaat of diploma gegeven 7) er is na afloop een eindevaluatie door de deelnemers. **voor meer informatie hierover zie de volgende bladzijde. Ps Als de informatie van 1.4) t/m 1.8) reeds in het bezit is van de SKB dan hoeft dat niet meer meegestuurd te worden.

8 Specifieke vereisten voor SKB-B ( website: ) (zie eveneens Bijlage 1 Toetsingscriteria op blz. 9-11) 1) Vooropleiding Voor SKB-B geldt dat het om een additionele opleiding gaat, aanvullend op een reeds gevolgde gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut. [Voor ieder die aan een opleiding, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke interesse of groei wil deelnemen, en voor SKB-B geen gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut, zal het duidelijk moeten zijn dat men geen therapeut kan worden op basis van de SKB-vereisten.] 2) Leerinhoudelijke vereisten Voor SKB-B zijn de vereisten: 1. Opleidingsduur (minimaal 120 lesuren per leerjaar) 2. Vereisten m.b.t. docenten 3. a. Beroepsgerichte vakken b. Basiskennis menswetenschappen c. Ondersteunende vakken d. Praktijkvoering 4. Verplichte vakliteratuur (ong. 120 Lit.Studie-uren per jaar) 5. Praktijkvoorbereiding & persoonlijke ontwikkeling (intervisie / huiswerkgroepjes / supervisie / leertherapie* / kijk- en oefenstage*) 6. Gedegen examinering en afronding met scriptie. *facultatief voor SKB-B (indien docent dit nodig vindt) Zie bovendien de website (klik op: overzicht webpagina s): A. Accreditatiereglement; C. Praktijkrichtlijn Opleidingscriteria (met o.a. uitleg van de diverse begrippen); G. Kwaliteitscriteria Therapie-praktijk. 8 3) Organisatorische vereisten Het is voor alle partijen van belang dat er duidelijke, schriftelijk vastgelegde, afspraken zijn over aspecten die te maken hebben met de deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): E. Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student. 4) Betalingsafspraken De SKB vindt het van belang dat er een duidelijke betalingsregeling is. Hierbij gaat het ook om de vraag wat in geval van een annulering redelijk is naar beide partijen toe: scholingsaanbieder en scholingsdeelnemer. De SKB wil, samen met scholingsaanbieders, tot evenwichtige betalings- en coulance-afspraken komen. Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): F. Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student. 5) Toetsen en examens Jaarlijks: Het is verplicht om ieder opleidingsjaar per student de volgende onderdelen te evalueren: 1. Theoretische bekwaamheid van professionele kaders en technieken; 2. Praktische bekwaamheid ten aanzien van therapeutische vaardigheden; 3. Beoordeling van en feedback op het schriftelijk geleverde werk; 4. Persoonlijke kaders: over de persoonlijke ontwikkeling in het kader van het doorwerken van de eigen socialisatie van de student. Deze evaluatie wordt besproken (eventueel schriftelijk) met de student zodat tijdens de opleiding bijsturen mogelijk is en zo nodig te adviseren om een andere richting te kiezen. Dit gebeurt door de vakdocent, of de supervisor of de leertherapeut

9 Eindexamen Het eindexamen bestaat uit minimaal een onderdeel uit 1) en een onderdeel uit 2): 1) Toetsing van theorie Theorie-examen aan einde van de opleiding: de gegeven modules worden schriftelijk getoetst. Of een werkstuk, scriptie waaruit blijkt dat de theoretische kennis toegepast kan worden. Of gedurende de opleiding worden op verschillende momenten theorietoetsen of werkstukken afgenomen die verzameld worden in een portfolio. Het dient voor de studenten duidelijk te zijn hoe zwaar ieder onderdeel meetelt voor de eindbeoordeling. 2) Toetsing van therapeutische vaardigheden Praktijkexamen: het toetsen van een therapie-sessie van de student als therapeut met een cliënt. Dit kan in-vivo zijn met een cliënt van buitenaf of met één van de medestudenten als cliënt. Het kan ook een film- of video-opname zijn uit de eigen praktijk. De opleiding dient helder beschreven te hebben aan welke criteria de kandidaat moet voldoen. Dit moet ruim van te voren bekend gemaakt worden aan de kandidaat. Op de examendag dient gecontroleerd te worden of de criteria bij de kandidaat bekend zijn. Zie eveneens op de website (klik op: overzicht webpagina s): D.1 Examenrichtlijnen D.3 Ingekort voorbeeld voor een examenreglement B. Voorbeeld certificaat scholingsdeelname. (Versie: 4 februari 2013.) Bijlage 1 B. Toetsingscriteria beroepsopleidingen (SKB-A en SKB-B.1 en B.3) Toetsingscriteria (1) - voor SKB-A gelden al deze criteria; - voor SKB-B.1 en SKB.B.3 gelden 1., 2., 6., 7 en onderdelen van 3, 4. en 5. die voor additionele opleidingen specifiek van belang zijn. Inhoudelijke beoordeling van: 1. De opleidingsduur (aantal jaren / aantal uren) SKB-A Gespecialiseerde post HBO (vervolg) beroepsopleiding tot therapeut: minimaal een relevante HBO-Bachelor als vooropleiding, inclusief medische en psychosociale basiskennis op HBO-niveau, of certificaat Ervaring van Verworven Competenties (EVC). 3 4 jaar of langer (minimaal 240 lesuren per leerjaar) SKB-B Additionele opleiding voor therapeuten: post-hbo-niveau langer dan 1 jaar (minimaal 120 lesuren per leerjaar) 9 2. Het docentenprofiel (niveau van de opleiders / leertherapeuten / supervisoren / intervisiebegeleiders) Gedegen opleiding in t vakgebied (minimaal HBO) Goede didactische vaardigheden Zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk (minimaal 3 jaar) 3. Het opleidingsprofiel bestaat uit drie componenten: a) Beroepsgerichte vakken: DSM IV (gericht op communicatie met collega s) gedegen kennis van de sociale kaart i.v.m. verwijzing naar andere disciplines b) Basiskennis menswetenschappen (2) Communicatieleer (verbale en non-verbale communicatie) Therapeutische gesprekstechnieken en methodieken

10 Therapeutische stromingen Overdracht en tegenoverdracht Anamnese* (*o.a.: pluis of niet pluis ) Psychopathologie* (*o.a.: pluis of niet pluis ) Psychosomatiek * (*o.a.: pluis of niet pluis ) Crisisherkenning (draagkracht / draaglast) Omgaan met interventies Sociaal-psychologische processen Zingeving Werken met aandacht / mindfulness Werken met systemen Recht en ethiek (binnen de hulpverlening) Groepsdynamica Technieken om cliënten te motiveren en te activeren Medische en Psychosociale Basiskennis op HBO-niveau (o.a.: anatomie, fysiologie, psychofarmacologie) Aanvullende medische en psychosociale kennis, gericht op de specialisatie van de complementaire therapie c) Ondersteunende vakken Psychologie Sociologie Omgangskunde Filosofie & wijsgerige antropologie Praktijkvoering (3) Praktijkinrichting en bescherming privacy cliënten (o.a. op basis van de Kwaliteitscriteria Therapiepraktijk Opstellen van behandelplan; verslaglegging in de hulpverlenende praktijk (dossiervorming) Juridische basiskennis (o.a. WGBO en WBP) Basiskennis financiële administratie & BTW-wetgeving 5. De praktijkvoorbereiding & persoonlijke ontwikkeling (4) Leertherapie (minimaal 10 sessies per jaar voor SKB-A) extern gegeven Externe begeleidende supervisie (tijdens stagejaar) (Begeleide) Intervisie Huiswerkgroepjes Stageperiode van minimaal 1 jaar voor SKB-A 6. Verplichte vakliteratuur: t.b.v. SKB-A Gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding tot therapeut: ongeveer 240 Lit.Studie-uren per jaar t.b.v. SKB-B Additionele opleiding voor therapeuten: ongeveer 120 Lit.Studie-uren per jaar. 7. Gedegen examinering SKB-examenrichtlijnen en examenreglement (5) Onafhankelijke gecommitteerde bij praktijk-examens (= toetsing therapeutische vaardigheden) aanwezig (6)

11 Afronding met een scriptie (voor SKB-A) of eindtoets (voor SKB-B) Certificaat / diploma met registratienummer en datering (1) Vereiste vooropleiding Voor SKB-A geldt dat voor toelating tot een gespecialiseerde post-hbo (vervolg / deeltijd) beroepsopleiding voor het vak van therapeut een relevante HBO-Bachelor-vooropleiding in de hulpverlening, het onderwijs, de geestelijke of de complementaire gezondheidszorg (of aantoonbaar equivalent op basis van een EVC-certificaat: Erkenning van Verworven Competenties) vereist is, alsmede medische en psychosociale basiskennis op HBO-niveau. Aanbieders van gespecialiseerde post-hbo (vervolg) beroepsopleidingen voor therapeuten dienen deze toelatingsnorm, voor degenen die het vak van therapeut willen gaan uitoefenen, in hun informatie over de opleiding te vermelden. Voor SKB-B geldt dat het om een additionele opleiding gaat, aanvullend op een reeds gevolgde gespecialiseerde post-hbo (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut. [Voor ieder die aan een opleiding, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke interesse of groei wil deelnemen, en voor SKB-A niet de beschreven HBO-Bachelor-vooropleiding heeft, of voor SKB-B geen gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut, zal het duidelijk moeten zijn dat men geen therapeut kan worden op basis van de SKB-vereisten.] (2) Pluis of Niet-pluis Therapeuten moeten kunnen onderkennen of onder een bepaalde hulpvraag niet een ander (fysiek of psychisch) gezondheidsprobleem ligt. Ze dienen ook te weten waar de grenzen van de eigen deskundigheid liggen. Dit Pluis / Niet-Pluis -gevoel wordt onder meer ontwikkeld op basis van de volgende vakken: - Anamnese (de voorgeschiedenis van een stoornis of ziekte, op basis van hetgeen de cliënt hierover vertelt, alsmede o.a. sociale omstandigheden) - Psychosomatiek (o.a. de psychische oorzaken van lichamelijke aandoeningen) - Psychopathologie / DSM IV (internationaal classificatiesysteem m.b.t. psychiatrische stoornis). Wordt vervangen door het geactualiseerde classificatiesysteem DSM V. - Crisisherkenning (adequaat inzicht in de psychische problematiek van een cliënt, opdat bepaald kan worden hoe de verdere hulpverlening zal plaatsvinden) - daarom ook: gedegen kennis van de sociale kaart (welke andere hulpverlening kan of moet ingeschakeld worden of naar doorverwezen worden). 11 (3) Zie onder andere (via website ) webpagina: g. Kwaliteitscriteria Therapie-praktijk. (4) Normering m.b.t. leertherapie, supervisie en intervisie* in een therapeutische (basis) Beroepsopleiding (SKB-A) in de Complementaire Gezondheidszorg 1e jaar: 10 sessies leertherapie, o.l.v. een externe leertherapeut. 2e jaar: 10 sessies supervisie aan 2 studenten, waarbij de studenten elkaar om toerbeurt therapie geven, o.l.v. een door de opleiding aangewezen supervisor, buiten de lessen. 3e jaar: 10 sessies supervisie aan een groepje van 2-4 studenten over ingebrachte werkproblemen met cliënten van buiten, o.l.v. een externe supervisor. 4e jaar: 10x intervisie in een groep van 6-12 studenten, waarbij de eerste 3 bijeenkomsten worden begeleid door een stafdocent, en 5 door de studenten zelfstandig. NB. Bij een 3-jarige opleiding, in het derde jaar: 5 sessies supervisie en 5 intervisiebijeenkomsten, waarbij er dan 2 begeleid zouden kunnen worden. *Zie (via overzicht website ) voor uitleg van diverse begrippen: c. Praktijkrichtlijn Opleidingscriteria. (5) Zie (via overzicht website ) webpagina: d. SKB-examenrichtlijnen en Voorbeeld voor een eindexamenreglement. (6) Zie (via overzicht website ) webpagina: d. SKB-examenrichtlijnen de informatie: De SKBgecommitteerde.

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Postadres: Stichting SKB, Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB

Nadere informatie

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Postadres: Stichting SKB, Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB Bennekom, Tel. 06

Nadere informatie

SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor. Ter inleiding

SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor. Ter inleiding SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor SKB-A: Gespecialiseerde (vervolg) Beroepsopleidingen (3 tot 4 jaar of langer) SKB-B: additionele opleidingen van langer dan 1 jaar Ter inleiding De SKB is een

Nadere informatie

SKB-C: SKB-D: SKB-E: Ter inleiding accrediteren en certificeren van scholingen op post-hbo-niveau

SKB-C: SKB-D: SKB-E: Ter inleiding accrediteren en certificeren van scholingen op post-hbo-niveau SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor SKB-C: bij- of nascholingen of (korte) additionele opleiding: 13 dagdelen tot 1 jaar SKB-D: bij- of nascholingen van 8 dagdelen t/m 12 dagdelen SKB-E: bij- of

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

betreft: Samenwerkingsafspraken

betreft: Samenwerkingsafspraken Betreft: VGZ / UVIT-vereisten d.d. 1 sept.2010 + bijlage 25 oktober 2010. VGZ (voorheen UVIT: Univé, VGZ, IZA, Trias) behandeld door: Lisette Vogels datum: 1 september 2010 betreft: Samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN De vragen waarbij een artikel uit het Huishoudelijk Reglement vermeld staat, wegen mee ter beoordeling van de opleiding of cursus. De andere

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist OG/15 Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist Dit formulier wordt gebruikt om te beoordelen of een postdoctorale beroepsopleiding geaccrediteerd kan worden

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Kwaliteitsbeleid Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie Paramaribostraat 11 2hg 1058 EN Amsterdam Tel: 020 6254084 www.biodynamischepsychologie.nl

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014)

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH12B & SH13A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen.

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. Examen A Voorwaarden voor deelname aan Examen A: een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten. hbo

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

ACCREDITATIE INSTRUMENT NASCHOLINGEN

ACCREDITATIE INSTRUMENT NASCHOLINGEN ACCREDITATIE INSTRUMENT NASCHOLINGEN Preambule In het Reglement voor nascholing en (her)registratie is de eis voor nascholing als volgt geformuleerd: Elke vijf (5) jaar dienen minimaal 60 punten te worden

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional Artikel 1: Vereisten kandidaten Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering. Het gaat

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007 29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts BS 31/05/2002

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015 1 Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie van deze systematiek is te vinden op de websites van het Stichting

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes

Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes Opleiding Creatieve methodieken: experimenteren met vele talen Mieke Faes Voor wie De opleiding richt zich enerzijds tot therapeuten, hulpverleners en begeleiders die in hun werk met volwassenen en jongeren,

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier: O registratie als gecertificeerde/geregistreerde Equitherapeut SHP-E(NL) O verlenging certificatie/registratie

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 25 november 2014 W.G. Plein 209 T (020) 612 30 78

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen mensenkennis Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker Kinderen en jeugdigen De docente geeft duidelijk en methodisch les, vertaalt vanuit eigen ervaring complexe theorie naar praktijk. Nu zet ik

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties SNRO, CPION, FONG, SKB, KTNO Werkgroep 5 accreditaties opleidingen, bij en nascholingen Mariet van Buuren, Rene Markus, Christianne Bezembinder, Carla

Nadere informatie

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 1. AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ACCREDITATIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN Uitsluitend voor de accreditatie van een scholing (ook E-learning) van meer dan één dag (geldt ook voor 2 x 3 uur verspreid over 2 dagen)

Nadere informatie

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Voorwaarden tot Registratie diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven.

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. mensenkennis De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. Postmaster opleiding spelpsychotherapie Postmaster opleiding spelpsychotherapie Kinderen

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4

Moduleboek Homiletiek. Leerjaren 3 en 4 Moduleboek Homiletiek Leerjaren 3 en 4 2012-2014 1 Module Homiletiek keuzevak PW-/GL-variant leerjaren 3 en 4 drs. J. van Mourik ORIËNTATIE 1. Titel collegeserie Het Woord vertolken 2. Introductie a. Wat

Nadere informatie

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding

PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS. Algemene inleiding PROGRAMMA SPECIALISTISCHE OPLEIDING TOT KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG THEORETISCH ONDERWIJS Algemene inleiding Hanna Swaab September 2012 1 Programma theoretisch onderwijs Specialistische opleiding tot Klinisch

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Doceren als 2e beroep - verkort

Doceren als 2e beroep - verkort OPLEIDING voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs OPLEIDING Speciaal voor trainers - post-hbo opleiding in 4 maanden De trainersvaardigheden zijn je op het lijf geschreven. Maar hoe draag je vakinhoudelijke

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen.

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Verklaring Cliënt Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Naam cliënt: Naam student/coach: Totaal aantal uren coaching: Hulpvraag: Wat werd als positief ervaren: Wat wil je aan

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie Werkervaring U heeft het formulier werkervaring in het digitaal portfolio ingevuld met de hoeveelheid uren patiënt / cliënt gerichte werkzaamheden en in hoeveel maanden zoals bedoeld in de kwaliteitscriteria

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

Brochure schooljaar 2015-2016

Brochure schooljaar 2015-2016 Registeropleidingen Medische en Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische Basiskennis Registeropleiding Psychosociale Basiskennis Registeropleiding Medische en Psychosociale Basiskennis Uitgebreide

Nadere informatie

Stage in de opleiding tot registerpodoloog

Stage in de opleiding tot registerpodoloog Stage in de opleiding tot registerpodoloog Stage in de opleiding tot registerpodoloog Pagina 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 4 Kaders... 4 Observatie... 4 Oefening... 5 Beoordeling... 5 Begeleiding...

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Een organisatie voor therapeuten met paarden onder FPG-vlag. Contourennota voor het oprichtingsproces van een beroepsvereniging November 2008

Een organisatie voor therapeuten met paarden onder FPG-vlag. Contourennota voor het oprichtingsproces van een beroepsvereniging November 2008 Een organisatie voor therapeuten met paarden onder FPG-vlag. Contourennota voor het oprichtingsproces van een beroepsvereniging November 2008 Het therapeutische belang van het paardrijden door mensen met

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Inleiding In dit reglement worden de voorwaarden voor inschrijving in het Register Schematherapie als Schematherapeutisch

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER)

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) 1 Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Preambule Het bestuur van Malva Opleiding heeft voor de beroepsopleiding Malvatherapeut een Onderwijs- en Examenregeling vastgelegd, kortweg de OER genoemd. In de OER

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname?

Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? CRITERIA ROZEHULPVERLENING.NL Welke hulpverleners en instellingen komen in aanmerking voor opname? 1. Hulpverleners, vrijgevestigd en/of werkzaam binnen instellingen, met een beroepsopleiding (HBO of academisch)

Nadere informatie

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Doel Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen Maarten Boogert, soc. psych. verpleegk Divisie Ouderen / 24 uurdienst Mondriaan Zorggroep Heerlen Doelgroepen m.b.t hulpverlening van SPV- er : Acute psychiatrische

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118

Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118 INTER-PROFESSIONELE OPLEIDING ONCOLOGIE Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118 De boodschap; U heeft kanker komt meestal onverwachts

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Voorwaarden voor aanmelding vanaf 15 juli 2012: U kunt zich als aspirant lid inschrijven, als u in opleiding bent tot schematherapeut, maar nog

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Voor HBO-afgestudeerden in de GGZ, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten, vaktherapeuten,

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie