De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:"

Transcriptie

1 Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel; bankrekening: Website: (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE* ADITIONELE OPLEIDINGEN langer dan 1 jaar (SKB-B.1) / 3 jaar of langer (SKB-B.3) [Additioneel = aanvullend op reeds gevolgde gespecialiseerde (vervolg)beroepsopleiding voor therapeut.] B.1.1 Psychosociaal Gespreksgericht; B.1.2 Psychosociaal Lichaamsgericht; B.1.3 Psychosociaal Creatief en kunstzinnig gericht; B.2.1 Oosterse geneeswijzen; B.2.2 Acupunctuur; B.3 Antroposofische geneeskunde; B.4 (klassieke) homeopathie; B.5 Natuurgeneeswijzen; B.6 Alternatieve Beweegzorg / Manuele therapie; B.7 Andere geneeswijze of therapie:. B.8 Gericht op ondersteuning of verdieping van de persoonlijke groei, het therapeutisch proces of de praktijkvoering (zoals b.v.: bemiddeling, coaching, communicatie, conflicthantering, medische en psychosociale basiskennis, cursussen/workshops, theoretische bijscholingen, bedrijfsvoering, acquisitie). 1 De aanvraag betreft: B.1.. / B SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER: A) Titel van de opleiding:... B) Contactpersoon: (de gegevens betreffen het contact- / werk-adres) Voorletters en Naam: Dhr. / Mw.... Functie: Telefoon:... Adres:... Postcode/Plaats:... C) Opleidings- of onderwijsinstituut: Naam:... Adres:... Postcode/Plaats:... Telefoon: Website: *Zie op de SKB-website (klik op : overzicht webpagina s) de samenvatting of de uitgebreide brochure met betrekking tot de SKB-Certificeringsvereisten.

2 GEGEVENS SCHOLING: A) ADDITIONELE OPLEIDING: langer dan 1 jaar (SKB-B.1) / 3 jaar of langer (SKB-B.3) Titel van de opleiding: Duur:...dagdelen /...dagen /...weken/...maanden Structuur: aantal uren:...; hoeveel maal per week/maand:... Werkvorm(en): Opleidingslocatie (naam/adres): B) StudieUren (SU) (!) StudieUren: minimaal 250 SU / 120 lesuren (= 40 dagdelen) per leerjaar (Raadpleeg desgewenst de SKB-website! Zie de lijst met begrippen!) - Contacturen (CU)... uur (per dagdeel 3 uur effectieve CU) 2 - Litereratuurstudie (LU)**... uur - Huiswerkopdrachten... uur (ook b.v. voorbereiden van toetsen / examens e.d.) - Stage:... uur - Anders*, totaal:... uur Totaal StudieUren:... uur *Bijvoorbeeld tijd besteed aan: Leertherapie / supervisie / intervisie / scripties / werkstukken / casussen : Totaal uur + uur + uur + uur + uur + uur : uur (huiswerkgroep) **De overheid heeft gesteld dat, ter aanvulling van face-to-face-onderwijs (CU), een tijdsinvestering in literatuurstudie (LU) belangrijk is. De SKB gaat hierbij uit van het volgende: een verhouding van 1 : 1 m.b.t. Contact-Uren : Lit.Studie-uren (1CU : 1LU) wordt als basis genomen. Als er sprake is van meer CU (b.v. bij oefenworkshops) of meer LU (b.v. bij thuisstudies) dan wordt gekeken of, gezien het doel van de scholing, er een goede verhouding is tussen CU en LU. [ 1 LU = 8 pag. Nederlandstalig / 6 pag. Engelstalig / 5 pag. andere talen. ] (!) Voor meer informatie zie de SKB-website (klik op: overzicht webpagina s): a. StudieUren voor de 6 SKB-scholingscriteria.

3 C) Toetsen van Literatuurstudie* Of deelnemers de verplichte literatuur bestudeerd hebben wordt als volgt getoetst: *Toelichting met betrekking tot Literatuurstudie Een belangrijk aspect bij het scholingsaanbod op HBO-niveau is onderbouwing daarvan met literatuur. In de 'ministerieel goedgekeurde 21-facetten-kwaliteitstoets, die de SKB onder andere gebruikt, staat in facet 4.1 dan ook: Het aangeboden programma sluit aan bij de volgende criteria voor het programma van een hbo-opleiding: 1. Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en of (toegepast) onderzoek; Degene die de scholing aanbiedt heeft kennis van interessante artikelen, interviews, boeken (of hoofdstukken daaruit), websites. Dit is een belangrijke aanvulling op de docent-contact-uren (CU). Er worden dan ook literatuur-studie-uren (LU) toegekend aan het lezen en/of bestuderen daarvan. Om ieder hiertoe te motiveren, en na te gaan of men inderdaad de toegezonden of uitgereikte stukken heeft gelezen, zijn diverse mogelijkheden bruikbaar, bijvoorbeeld: a) Vooraf toesturen - het aantal te lezen pagina s wordt enkele weken voorafgaand aan de scholing digitaal toegestuurd aan de deelnemers, die b.v. een week voor aanvang digitaal 10 of meer vragen over de literatuur moeten insturen; degenen die b.v. tenminste 6 van de 10 vragen goed beantwoord hebben krijgen de literatuur-studie-uren (LU) op het deelname-certificaat erbij; b) Tijdens de bijscholingsdagen - als de bijscholing over meerdere dagen aangeboden wordt kunnen de te lezen pagina s ook tijdens te bijscholingsbijeenkomst (incl.opdracht) meegegeven worden; - opdrachten kunnen door de deelnemers digitaal ingestuurd worden, tijdens de volgende bijeenkomst besproken of via multiple choice-vragen getoetst, waarvoor tijdens de bijscholingsdagen korte tijd wordt uitgetrokken om die te beantwoorden en door een ander, van de deelnemersgroep, te laten controleren, waarna ze door degene die de scholing leidt meegenomen kunnen worden. Afhankelijk van de aanpak krijgen degenen die de literatuur voldoende bestudeerd hebben de literatuur-studie-uren op het deelnamecertificaat erbij. De anderen alleen het aantal contact-uren. c) Na de bijscholingsdagen - als men het te lezen materiaal niet voorafgaande of tijdens de contactdagen wil geven dan wordt de toetsing als een losstaand onderdeel gezien. Men geeft de voorlaatste bijeenkomst de te lezen opdrachten mee en toetst die op de laatste dag, óf men geeft die op de laatste bijeenkomst en toetst die, mits binnen een aangegeven termijn digitaal ingestuurd, ter afsluiting. Een deelname-certificaat wordt pas verstrekt als de opdracht binnen is. Bij een voldoende bestudering komen de literatuur-studie-uren op het deelnamecertificaat erbij. Bij de anderen wordt alleen het aantal contact-uren vermeld. 3 D) Afsluiting scholing SKB-B: zie Specifieke vereisten voor SKB-B op blz. 8 9.

4 VAK-INHOUDELIJKE GEGEVENS: Voor de registratie-beoordeling en het vaststellen van eventuele hiaten is er een zo volledig mogelijk beeld van uw opleidingsprogramma nodig. Dit graag zorgvuldig aangeven. Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is A)BASISKENNIS MENSWETENSCHAPPEN: Communicatieleer ( theoretisch) / Communicatieve vaardigheden ( praktisch) Therapeutische gesprekstechnieken en methodieken Therapeutische stromingen Overdracht en tegenoverdracht Anamnese Psychopathologie Psychosomatiek Crisisherkenning (draagkracht / draaglast) Omgaan met interventies Sociaal-psychologische processen Zingeving Werken met aandacht / mindfulness Werken met systemen Recht en ethiek (binnen de hulpverlening) Groepsdynamica Technieken om cliënten te motiveren en te activeren Anders namelijk:... 4 B) ONDERSTEUNENDE VAKKEN Psychologie Sociologie Omgangskunde Filosofie en Wijsgerige Antropologie Anders namelijk:...

5 C) EXTERNE ACTIVITEITEN Leertherapie, aantal uren:... Supervisie, aantal uren:... Intervisie, aantal uren:... Huiswerkgroepjes, aantal uren:... Stage, aantal uren:... Anders namelijk:... D) ALGEMEEN Medische en Psychosociale Basiskennis op HBO-niveau (o.a. anatomie, fysiologie, psychofarmacologie) Aanvullende Medische en Psychosociale Kennis, gericht op de specialisatie van de complementaire therapie DSM-IV Anders namelijk:... D) PRAKTIJKVOERING Praktijkvoering: inrichting van de praktijk, hygiëne, acquisitie, verslaglegging, dossiervorming, bescherming privacy, etc. [Zie de SKB-website (klik op: overzicht webpagina s): G. Kwaliteitscriteria Therapie-praktijk.] Juridische basiskennis ( WGBO / WBP )* Fiscale / financiële aspecten* ( BTW / consultprijzen / bedrijfsplan/ financiële registratie / facturering etc. ) Anders namelijk:... 5 * Docenten mogen ook extern ingehuurd worden. Bijgaand sturen wij in 2-voud mee: 1) Brochure, folder of website-print van de scholing 2) Inhoudelijk curriculum scholing (lesaanbod per dagdeel of dag) 4) Beroeps-CV van de docent(en) 5) Examenreglement** (indien van toepassing) 6) Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student** 3) Literatuurlijst (met vermelding van hoeveel pag. verplicht te bestuderen literatuur)

6 7) Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken )** 8) Een voorbeeld van een certificaat of diploma** (maak uw eigen ontwerp, maar denk o.a. aan vermelding van: naam/adres deelnemende, aantal studie-uren,registratie-nummer***) ***het is belangrijk dat er een uniek registratie-nummer op de certificaten/diploma s staat, zodat de echtheid nagegaan kan worden. 9)... **voor meer informatie hierover zie de SKB-website (klik op: overzicht webpagina s) of de te printen brochure met betrekking tot de SKB-Certificeringsvereisten. Ps Als de informatie van 4) t/m 8) reeds in het bezit is van de SKB dan hoeft dat niet meer meegestuurd te worden. Ingevuld door: Naam:... Functie:... Plaats:...Datum:...Handtekening:... *Door inzending van het aanvraagformulier verbindt aanvrager zich aan de betalingsvoorwaarden van de SKB (zie overzicht website : a. betalingsvoorwaarden ). Fasen: screening / accreditatie-onderzoek / certificering / registratie. (Geldigheidsduur: 2 jaar.) 6 Gelieve dit formulier + alle vereiste bijlagen in 2-voud PER POST te sturen naar: Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel. (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) In te vullen door SKB-secretariaat Is al in bezit van de SKB: Ja / nee 4) Beroeps-CV van de docent(en) Ja / nee 5) Examenreglement (indien van toepassing) Ja / nee 6) Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student Ja / nee 7) Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken ) Ja / nee 8) Een voorbeeld van een certificaat of diploma -- pagina 7 tot 11 hoeft niet meegezonden te worden --

7 Samenvatting (bijlage bij aanvraagformulier) SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor SKB-B langer dan 1 jaar (SKB-B.1) / 3 jaar of langer (SKB-B.3) Aanvragen van accreditatie en certificering: zie SKB-webpagina Aanvraagformulieren. Aanvragen doorlopen 4 fasen: screening / accreditatie-onderzoek / certificering / registratie Termijn: 2 4 maanden (vooral afhankelijk van omvang en aanlevering informatie) Kosten: zie SKB-webpagina Kosten. 7 Algemene vereisten voor SKB-B Samengevat: 1) aanvraagformulier in 2-voud PER POST aan de SKB sturen, inclusief in 2-voud: 1.1. Brochure, folder of website-print van de scholing 1.2. Inhoudelijk curriculum van de scholing (lesaanbod per dagdeel of dag) 1.3. Literatuurlijst (met vermelding van hoeveel pag. verplicht te bestuderen literatuur) 1.4. Beroeps-CV van de docent(en) 1.5. Examenreglement** (indien van toepassing) 1.6. Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student** 1.7. Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken )** 1.8. Een voorbeeld van een certificaat of diploma** (maak uw eigen ontwerp, maar denk o.a. aan vermelding van: naam/adres deelnemende, registratie-nummer, aantal studie-uren) 2) de scholing is van belang voor de beroepsuitoefening van therapeuten 3) de scholing is op HBO-plus niveau; zowel therapeutische vaardigheden als theoretische aspecten; 4) de docent(en) zijn minimaal HBO-geschoold 5) er is een geschikte locatie voor de scholing 6) er wordt na een positief beoordeelde afronding een certificaat of diploma gegeven 7) er is na afloop een eindevaluatie door de deelnemers. **voor meer informatie hierover zie de volgende bladzijde. Ps Als de informatie van 1.4) t/m 1.8) reeds in het bezit is van de SKB dan hoeft dat niet meer meegestuurd te worden.

8 Specifieke vereisten voor SKB-B ( website: ) (zie eveneens Bijlage 1 Toetsingscriteria op blz. 9-11) 1) Vooropleiding Voor SKB-B geldt dat het om een additionele opleiding gaat, aanvullend op een reeds gevolgde gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut. [Voor ieder die aan een opleiding, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke interesse of groei wil deelnemen, en voor SKB-B geen gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut, zal het duidelijk moeten zijn dat men geen therapeut kan worden op basis van de SKB-vereisten.] 2) Leerinhoudelijke vereisten Voor SKB-B zijn de vereisten: 1. Opleidingsduur (minimaal 120 lesuren per leerjaar) 2. Vereisten m.b.t. docenten 3. a. Beroepsgerichte vakken b. Basiskennis menswetenschappen c. Ondersteunende vakken d. Praktijkvoering 4. Verplichte vakliteratuur (ong. 120 Lit.Studie-uren per jaar) 5. Praktijkvoorbereiding & persoonlijke ontwikkeling (intervisie / huiswerkgroepjes / supervisie / leertherapie* / kijk- en oefenstage*) 6. Gedegen examinering en afronding met scriptie. *facultatief voor SKB-B (indien docent dit nodig vindt) Zie bovendien de website (klik op: overzicht webpagina s): A. Accreditatiereglement; C. Praktijkrichtlijn Opleidingscriteria (met o.a. uitleg van de diverse begrippen); G. Kwaliteitscriteria Therapie-praktijk. 8 3) Organisatorische vereisten Het is voor alle partijen van belang dat er duidelijke, schriftelijk vastgelegde, afspraken zijn over aspecten die te maken hebben met de deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): E. Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student. 4) Betalingsafspraken De SKB vindt het van belang dat er een duidelijke betalingsregeling is. Hierbij gaat het ook om de vraag wat in geval van een annulering redelijk is naar beide partijen toe: scholingsaanbieder en scholingsdeelnemer. De SKB wil, samen met scholingsaanbieders, tot evenwichtige betalings- en coulance-afspraken komen. Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): F. Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student. 5) Toetsen en examens Jaarlijks: Het is verplicht om ieder opleidingsjaar per student de volgende onderdelen te evalueren: 1. Theoretische bekwaamheid van professionele kaders en technieken; 2. Praktische bekwaamheid ten aanzien van therapeutische vaardigheden; 3. Beoordeling van en feedback op het schriftelijk geleverde werk; 4. Persoonlijke kaders: over de persoonlijke ontwikkeling in het kader van het doorwerken van de eigen socialisatie van de student. Deze evaluatie wordt besproken (eventueel schriftelijk) met de student zodat tijdens de opleiding bijsturen mogelijk is en zo nodig te adviseren om een andere richting te kiezen. Dit gebeurt door de vakdocent, of de supervisor of de leertherapeut

9 Eindexamen Het eindexamen bestaat uit minimaal een onderdeel uit 1) en een onderdeel uit 2): 1) Toetsing van theorie Theorie-examen aan einde van de opleiding: de gegeven modules worden schriftelijk getoetst. Of een werkstuk, scriptie waaruit blijkt dat de theoretische kennis toegepast kan worden. Of gedurende de opleiding worden op verschillende momenten theorietoetsen of werkstukken afgenomen die verzameld worden in een portfolio. Het dient voor de studenten duidelijk te zijn hoe zwaar ieder onderdeel meetelt voor de eindbeoordeling. 2) Toetsing van therapeutische vaardigheden Praktijkexamen: het toetsen van een therapie-sessie van de student als therapeut met een cliënt. Dit kan in-vivo zijn met een cliënt van buitenaf of met één van de medestudenten als cliënt. Het kan ook een film- of video-opname zijn uit de eigen praktijk. De opleiding dient helder beschreven te hebben aan welke criteria de kandidaat moet voldoen. Dit moet ruim van te voren bekend gemaakt worden aan de kandidaat. Op de examendag dient gecontroleerd te worden of de criteria bij de kandidaat bekend zijn. Zie eveneens op de website (klik op: overzicht webpagina s): D.1 Examenrichtlijnen D.3 Ingekort voorbeeld voor een examenreglement B. Voorbeeld certificaat scholingsdeelname. (Versie: 4 februari 2013.) Bijlage 1 B. Toetsingscriteria beroepsopleidingen (SKB-A en SKB-B.1 en B.3) Toetsingscriteria (1) - voor SKB-A gelden al deze criteria; - voor SKB-B.1 en SKB.B.3 gelden 1., 2., 6., 7 en onderdelen van 3, 4. en 5. die voor additionele opleidingen specifiek van belang zijn. Inhoudelijke beoordeling van: 1. De opleidingsduur (aantal jaren / aantal uren) SKB-A Gespecialiseerde post HBO (vervolg) beroepsopleiding tot therapeut: minimaal een relevante HBO-Bachelor als vooropleiding, inclusief medische en psychosociale basiskennis op HBO-niveau, of certificaat Ervaring van Verworven Competenties (EVC). 3 4 jaar of langer (minimaal 240 lesuren per leerjaar) SKB-B Additionele opleiding voor therapeuten: post-hbo-niveau langer dan 1 jaar (minimaal 120 lesuren per leerjaar) 9 2. Het docentenprofiel (niveau van de opleiders / leertherapeuten / supervisoren / intervisiebegeleiders) Gedegen opleiding in t vakgebied (minimaal HBO) Goede didactische vaardigheden Zelf werkzaam in de hulpverlenende praktijk (minimaal 3 jaar) 3. Het opleidingsprofiel bestaat uit drie componenten: a) Beroepsgerichte vakken: DSM IV (gericht op communicatie met collega s) gedegen kennis van de sociale kaart i.v.m. verwijzing naar andere disciplines b) Basiskennis menswetenschappen (2) Communicatieleer (verbale en non-verbale communicatie) Therapeutische gesprekstechnieken en methodieken

10 Therapeutische stromingen Overdracht en tegenoverdracht Anamnese* (*o.a.: pluis of niet pluis ) Psychopathologie* (*o.a.: pluis of niet pluis ) Psychosomatiek * (*o.a.: pluis of niet pluis ) Crisisherkenning (draagkracht / draaglast) Omgaan met interventies Sociaal-psychologische processen Zingeving Werken met aandacht / mindfulness Werken met systemen Recht en ethiek (binnen de hulpverlening) Groepsdynamica Technieken om cliënten te motiveren en te activeren Medische en Psychosociale Basiskennis op HBO-niveau (o.a.: anatomie, fysiologie, psychofarmacologie) Aanvullende medische en psychosociale kennis, gericht op de specialisatie van de complementaire therapie c) Ondersteunende vakken Psychologie Sociologie Omgangskunde Filosofie & wijsgerige antropologie Praktijkvoering (3) Praktijkinrichting en bescherming privacy cliënten (o.a. op basis van de Kwaliteitscriteria Therapiepraktijk Opstellen van behandelplan; verslaglegging in de hulpverlenende praktijk (dossiervorming) Juridische basiskennis (o.a. WGBO en WBP) Basiskennis financiële administratie & BTW-wetgeving 5. De praktijkvoorbereiding & persoonlijke ontwikkeling (4) Leertherapie (minimaal 10 sessies per jaar voor SKB-A) extern gegeven Externe begeleidende supervisie (tijdens stagejaar) (Begeleide) Intervisie Huiswerkgroepjes Stageperiode van minimaal 1 jaar voor SKB-A 6. Verplichte vakliteratuur: t.b.v. SKB-A Gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding tot therapeut: ongeveer 240 Lit.Studie-uren per jaar t.b.v. SKB-B Additionele opleiding voor therapeuten: ongeveer 120 Lit.Studie-uren per jaar. 7. Gedegen examinering SKB-examenrichtlijnen en examenreglement (5) Onafhankelijke gecommitteerde bij praktijk-examens (= toetsing therapeutische vaardigheden) aanwezig (6)

11 Afronding met een scriptie (voor SKB-A) of eindtoets (voor SKB-B) Certificaat / diploma met registratienummer en datering (1) Vereiste vooropleiding Voor SKB-A geldt dat voor toelating tot een gespecialiseerde post-hbo (vervolg / deeltijd) beroepsopleiding voor het vak van therapeut een relevante HBO-Bachelor-vooropleiding in de hulpverlening, het onderwijs, de geestelijke of de complementaire gezondheidszorg (of aantoonbaar equivalent op basis van een EVC-certificaat: Erkenning van Verworven Competenties) vereist is, alsmede medische en psychosociale basiskennis op HBO-niveau. Aanbieders van gespecialiseerde post-hbo (vervolg) beroepsopleidingen voor therapeuten dienen deze toelatingsnorm, voor degenen die het vak van therapeut willen gaan uitoefenen, in hun informatie over de opleiding te vermelden. Voor SKB-B geldt dat het om een additionele opleiding gaat, aanvullend op een reeds gevolgde gespecialiseerde post-hbo (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut. [Voor ieder die aan een opleiding, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke interesse of groei wil deelnemen, en voor SKB-A niet de beschreven HBO-Bachelor-vooropleiding heeft, of voor SKB-B geen gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut, zal het duidelijk moeten zijn dat men geen therapeut kan worden op basis van de SKB-vereisten.] (2) Pluis of Niet-pluis Therapeuten moeten kunnen onderkennen of onder een bepaalde hulpvraag niet een ander (fysiek of psychisch) gezondheidsprobleem ligt. Ze dienen ook te weten waar de grenzen van de eigen deskundigheid liggen. Dit Pluis / Niet-Pluis -gevoel wordt onder meer ontwikkeld op basis van de volgende vakken: - Anamnese (de voorgeschiedenis van een stoornis of ziekte, op basis van hetgeen de cliënt hierover vertelt, alsmede o.a. sociale omstandigheden) - Psychosomatiek (o.a. de psychische oorzaken van lichamelijke aandoeningen) - Psychopathologie / DSM IV (internationaal classificatiesysteem m.b.t. psychiatrische stoornis). Wordt vervangen door het geactualiseerde classificatiesysteem DSM V. - Crisisherkenning (adequaat inzicht in de psychische problematiek van een cliënt, opdat bepaald kan worden hoe de verdere hulpverlening zal plaatsvinden) - daarom ook: gedegen kennis van de sociale kaart (welke andere hulpverlening kan of moet ingeschakeld worden of naar doorverwezen worden). 11 (3) Zie onder andere (via website ) webpagina: g. Kwaliteitscriteria Therapie-praktijk. (4) Normering m.b.t. leertherapie, supervisie en intervisie* in een therapeutische (basis) Beroepsopleiding (SKB-A) in de Complementaire Gezondheidszorg 1e jaar: 10 sessies leertherapie, o.l.v. een externe leertherapeut. 2e jaar: 10 sessies supervisie aan 2 studenten, waarbij de studenten elkaar om toerbeurt therapie geven, o.l.v. een door de opleiding aangewezen supervisor, buiten de lessen. 3e jaar: 10 sessies supervisie aan een groepje van 2-4 studenten over ingebrachte werkproblemen met cliënten van buiten, o.l.v. een externe supervisor. 4e jaar: 10x intervisie in een groep van 6-12 studenten, waarbij de eerste 3 bijeenkomsten worden begeleid door een stafdocent, en 5 door de studenten zelfstandig. NB. Bij een 3-jarige opleiding, in het derde jaar: 5 sessies supervisie en 5 intervisiebijeenkomsten, waarbij er dan 2 begeleid zouden kunnen worden. *Zie (via overzicht website ) voor uitleg van diverse begrippen: c. Praktijkrichtlijn Opleidingscriteria. (5) Zie (via overzicht website ) webpagina: d. SKB-examenrichtlijnen en Voorbeeld voor een eindexamenreglement. (6) Zie (via overzicht website ) webpagina: d. SKB-examenrichtlijnen de informatie: De SKBgecommitteerde.

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Reglement register Maatschappelijk Werk

Reglement register Maatschappelijk Werk Reglement register Maatschappelijk Werk REGISTRATIE REGISTER MAATSCHAPPELIJK WERK Door u aan te melden voor registratie in het register Maatschappelijk Werk verklaart u: de door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders Referentiemodel Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch Telefoon 073 680 07 83 E-mail algemeen@handicap-studie.nl Website www.handicap-studie.nl

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) www.psynip.nl www.ouderenpsycholoog.nl Postbus 9921 1006 AP Amsterdam telefoon (020) 410 62 22 info@psynip.nl Vormgeving Link Design, Amsterdam Druk en productie

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie