Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl"

Transcriptie

1 Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg Postadres: Stichting SKB, Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB Bennekom, Tel : (alleen op donderdag van , geen voic ) KvK: IBAN: NLRABO AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE* (dit formulier bestaat uit 7 pagina s + bijlage) BIJ OF NASCHOLINGEN OF ADDITIONELE OPLEIDING 13 dagdelen tot 1 jaar (SKBC) [Additioneel = aanvullend op reeds gevolgde gespecialiseerde (vervolg)beroepsopleiding voor therapeut.] C.1.1 Psychosociaal Gespreksgericht; C.1.2 Psychosociaal Lichaamsgericht; C.1.3 Psychosociaal Creatief en kunstzinnig gericht; C.2.1 Oosterse geneeswijzen; C.2.2 Acupunctuur; C.3 Antroposofische geneeskunde; C.4 (klassieke) homeopathie; C.5 Natuurgeneeswijzen; C.6 Alternatieve Beweegzorg / Manuele therapie; C.7 Andere geneeswijze of therapie:. C.8 Gericht op ondersteuning of verdieping van de persoonlijke groei, het therapeutisch proces of de praktijkvoering (zoals b.v.: bemiddeling, coaching, communicatie, conflicthantering, medische en psychosociale basiskennis, cursussen/workshops, theoretische bijscholingen, bedrijfsvoering, acquisitie). De aanvraag betreft: C. SKB Registratienummer: en het gaat om: (in te vullen door de SKB) een nieuwe (eerste) aanvraag* een hertoetsing* (*Na een positieve toetsing volgt registratie.) (*Na een positieve hertoetsing volgt herregistratie.) 1 GEGEVENS AANVRAGER: (Desgewenst digitaal in te vullen.) A) Titel van de bij of nascholing:... B) Contactpersoon: (de gegevens betreffen het contact / werkadres) Voorletters en Naam: Dhr. / Mw.... Functie: Telefoon:... Adres:... Postcode/Plaats:... C) Opleidings/Scholingsaanbieder of onderwijsinstituut: (indien van toepassing) Naam:... Adres:... Postcode/Plaats:... Telefoon: Website: *Zie op de SKBwebsite (klik op : overzicht webpagina s) de samenvatting of de uitgebreide brochure met betrekking tot de SKBCertificeringsvereisten.

2 GEGEVENS SCHOLING: A) BIJ OF NASCHOLINGEN of ADDITIONELE OPLEIDINGEN van 13 dagdelen tot 1 jaar (SKBC) Titel van de bij of nascholing:... Duur:.dagdelen /...dagen Structuur: hoeveel maal per week/maand:... Doelgroep:... Werkvorm(en): Opleidingslocatie (naam/adres):... B) StudieUren (SU) StudieUren: gemiddeld tenminste 6 SU per dagdeel (3 LCU + b.v. 3 LU**). (Raadpleeg desgewenst de SKBwebsite! Zie de lijst met begrippen!) LesContactUren (LCU)... uur (per dagdeel 3 uur effectieve LCU) 2 Huiswerkopdrachten... uur [zie (1)] Overig [zie (1)], totaal:... uur (andere begeleide contacturen: indien van toepassing) Totaal aan ContactUren (CU)... uur (dit zijn dus begeleide uren) Literatuurstudie (LU)**... uur (per contactuur: min. 6 pag. tot max. 22 pag.nederl.**) Huiswerkopdrachten... uur [zie (2)] Overig [zie (2)], totaal:... uur (andere studieuren: indien van toepassing) Totaal StudieUren:... uur (1) Onder begeleiding van een docent of bevoegd persoon tijd besteed aan: Huiswerkopdrachten: werkstukken / casussen / voorbereiding toetsen / voorbereiding examens: Totaal uur + uur + uur + uur : uur Overig: Leertherapie / supervisie / intervisie / stages / : Totaal uur + uur + uur + uur + uur : uur (2) Zonder begeleiding tijd besteed aan: Huiswerkopdrachten: werkstukken / casussen / voorbereiding toetsen / voorbereiding examens: Totaal uur + uur + uur + uur : uur Overig: Leertherapie / supervisie / intervisie / stages / : Totaal uur + uur + uur + uur + uur : uur

3 **Het aantal mee te tellen verplichte LiteratuurstudieUren (LU) loopt van minimaal 1 tot maximaal 3,7 per ContactUur (CU). Bovendien is bepaald dat gemiddeld 6 pag. Nederlandstalige literatuur bestuderen goed haalbaar is. Dus 1 LU = 6 pag. lezen. Tussen CU en LU, en het aantal te lezen pagina s, is dus een bepaalde samenhang. Deze samenhang is landelijk voor het reguliere HBO en WOonderwijs bepaald en wordt ook door de SKB toegepast. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat er enerzijds een redelijke hoeveelheid ContactUren met docenten zijn en er anderzijds een redelijke hoeveelheid relevante literatuur bestudeerd (en getoetst) wordt. Voor het ene vak zal meer gelezen moeten worden dan voor een ander vak. Vandaar het minimum van 1 LU per CU tot maximaal 3,7 LU per CU. Hoe te berekenen? Ga uit van het aantal CU. CU = 1, dan is LU minimaal 1 (= 6 pag.) en maximaal 3,7 (x 6 pag. = 22 pag.). Dus bij 1 CU dient men minimaal 6 pag.nederlandstalig te lezen en maximaal 22 pagina s. Het aantal LU is dan minimaal 1 LU (6 : 6 = 1) en maximaal 3,7 LU (22 : 6 = 3,7). 10 CU: minimaal 10 CU x 6 pag. x 1 LU = 60 pag. en maximaal 10 CU x 6 pag. x 3,7 LU = 222 pag. Het aantal LU is dan minimaal 10 LU (60 pag. : 6 = 10) en maximaal 37 LU (222 : 6 = 37). 50 CU: minimaal 50 CU x 6 pag. x 1 LU = 300 pag. en maximaal 50 CU x 6 pag. x 3,7 LU = 1110 pag. Het aantal LU is dan minimaal 50 LU (300 pag. : 6 = 10) en maximaal 185 LU (1110 : 6 = 185). Op een rekenmachine gaat dat als volgt: 50 x 6 x 1 = 300 : 6 = 50 LU 50 x 6 x 3,7 = 1110 : 6 = 185 LU Conclusie: bij 50 ContactUren wordt er tussen de 300 pag. en 1110 pag. verplichte literatuur bestudeerd op basis van minimaal 50 Lit.studieUren en maximaal 185 Lit.studieUren. (Komt u uit op b.v. 788 pag. te bestuderen literatuur dan delen door : 6 = 131 LU. Deelt u dit door 3,7 dan krijgt u het minimaal aantal CU, namelijk: 131 : 3,7 = uur. Immers: CU x 6 x 3,7 = 786 pag. het kleine verschil komt door de afrondingen achter de komma. Door tenminste uit te gaan van 36 CU is er dus een leesverplichting van minimaal 216 pag. en maximaal 799 pag. Dat valt dus binnen uw 788 pagina s.) 3 Door uit te gaan van het aantal CU is dit dus eenvoudig te berekenen, maar ook als u uitgaat van het aantal te bestuderen pagina s is het aantal LU en CU dus te berekenen. (Opm.: om te voorkomen dat het aantal CU te laag of te hoog wordt, in relatie tot andere studievormen, is de Europese Ectsnorm ingevoerd. 1 Ects = 28 studieuren. HBO en WOopleidingen moeten uit 60 Ects = 1680 uur studie per jaar bestaan. De norm van minimaal 1 en maximaal 3.7 LU maakt het mogelijk te schuiven tussen CU en LU als voor een bepaald vak meer of minder CU of LU van belang zijn.) In deze berekeningen zijn we steeds uitgegaan van 6 pag. per uur. Voor Engelstalige literatuur is dat 5 pag. per uur. Voor andere talen, dan Nederlands of Engels, is dat 4 pag. per uur. Dan dus de 6 vervangen door 5 of 4. [De verhouding CU : LU is 1 : 1 tot 3,7. Meerdere LU (dan 3,7) zijn op vrijwillige basis en worden niet meegeteld voor het totale aantal StudieUren (SU).] Komt u er niet uit dan maken wij voor u de berekening.

4 C) Bestuderen en Toetsen van Literatuurstudie* Te bestuderen (aangeven wat bestudeerd moet worden en hoeveel bladzijden bestudeerd moeten worden): Of deelnemers de verplichte literatuur bestudeerd hebben wordt als volgt getoetst: *Toelichting met betrekking tot Literatuurstudie Een belangrijk aspect bij het scholingsaanbod op HBOniveau is onderbouwing daarvan met literatuur. In de 'ministerieel goedgekeurde 21facettenkwaliteitstoets, die de SKB onder andere gebruikt, staat in facet 4.1 dan ook: Het aangeboden programma sluit aan bij de volgende criteria voor het programma van een hboopleiding: 1. Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en of (toegepast) onderzoek; Degene die de scholing aanbiedt heeft kennis van interessante artikelen, interviews, boeken (of hoofdstukken daaruit), websites. Dit is een belangrijke aanvulling op de docentcontacturen (CU). Er worden dan ook literatuurstudieuren (LU) toegekend aan het lezen en/of bestuderen daarvan. Om ieder hiertoe te motiveren, en na te gaan of men inderdaad de toegezonden of uitgereikte stukken heeft gelezen, zijn diverse mogelijkheden bruikbaar, bijvoorbeeld: a) Vooraf toesturen het aantal te lezen pagina s wordt enkele weken voorafgaand aan de scholing digitaal toegestuurd aan de deelnemers, die b.v. een week voor aanvang digitaal 10 of meer vragen over de literatuur moeten insturen; degenen die b.v. tenminste 6 van de 10 vragen goed beantwoord hebben krijgen de literatuurstudieuren (LU) op het deelnamecertificaat erbij; b) Tijdens de bijscholingsdagen als de bijscholing over meerdere dagen aangeboden wordt kunnen de te lezen pagina s ook tijdens te bijscholingsbijeenkomst (incl.opdracht) meegegeven worden; opdrachten kunnen door de deelnemers digitaal ingestuurd worden, tijdens de volgende bijeenkomst besproken of via multiple choicevragen getoetst, waarvoor tijdens de bijscholingsdagen korte tijd wordt uitgetrokken om die te beantwoorden en door een ander, van de deelnemersgroep, te laten controleren, waarna ze door degene die de scholing leidt meegenomen kunnen worden. Afhankelijk van de aanpak krijgen degenen die de literatuur voldoende bestudeerd hebben de literatuurstudieuren op het deelnamecertificaat erbij. De anderen alleen het aantal contacturen. c) Na de bijscholingsdagen als men het te lezen materiaal niet voorafgaande of tijdens de contactdagen wil geven dan wordt de toetsing als een losstaand onderdeel gezien. Men geeft de voorlaatste bijeenkomst de te lezen opdrachten 4

5 mee en toetst die op de laatste dag, óf men geeft die op de laatste bijeenkomst en toetst die, mits binnen een aangegeven termijn digitaal ingestuurd, ter afsluiting. Een deelnamecertificaat wordt pas verstrekt als de opdracht binnen is. Bij een voldoende bestudering komen de literatuurstudieuren op het deelnamecertificaat erbij. Bij de anderen wordt alleen het aantal contacturen vermeld. D) Afsluiting scholing SKBC: b.v. schriftelijk toetsing of examen + (b.v. digitaal) eindevaluatie door deelnemer* Op deze of andere wijze, toetsing of examen:... eindevaluatie*:.. *na ontvangst hiervan wordt het certificaat / diploma gezonden VAKINHOUDELIJKE GEGEVENS: Voor de registratiebeoordeling en het vaststellen van eventuele hiaten is er een zo volledig mogelijk beeld van uw bij of nascholingsactiviteit nodig. Dit graag zorgvuldig aangeven. Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is A) VAKGERICHT: Psychologie Communicatieleer ( theoretisch ) Communicatieve vaardigheden ( praktisch ) Sociologie Ethiek Filosofie Antropologie Anders namelijk:... 5 B) EXTERNE ACTIVITEITEN Intervisie, aantal uren: Huiswerkgroepjes, aantal uren: Anders namelijk:... C) ALGEMEEN Anatomie Fysiologie Psychopathologie Vergelijkende neurosenleer

6 DSMIV Medische Basiskennis (MBK) Kennis van elementaire hygiëneregels ( persoonlijk / praktijkruimte) Anders namelijk:... D) PRAKTIJKVOERING Wetskennis ( WGBO / WBP )* Fiscale / financiële aspecten* ( BTW / consultprijzen / bedrijfsplan/ financiële registratie / facturering etc. ) Praktijkvoering: inrichting van de praktijk, hygiëne, acquisitie, verslaglegging, dossiervorming, bescherming privacy, etc. [Zie de SKBwebsite (klik op: overzicht webpagina s): G. Kwaliteitscriteria Therapiepraktijk.] Anders namelijk:... * Mogen ook extern ingehuurd worden. Bijlagen: 1) Brochure, folder of websiteprint van de scholing 2) Inhoudelijk curriculum scholing (lesaanbod per dagdeel of dag) 3) Literatuurlijst (met vermelding van hoeveel pag. verplicht te bestuderen literatuur) [kan ook gezet worden onder C) op pag.3 en 4] 4) BeroepsCV van de docent(en) 5) Examenreglement** (indien van toepassing) 6) Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student** 7) Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken )** 8) Een voorbeeld van een certificaat of diploma** (maak uw eigen ontwerp, maar denk o.a. aan vermelding van: naam/adres deelnemende, aantal door SKB toegekende studieuren) 6 9)... **voor meer informatie hierover zie de SKBwebsite (klik op: overzicht webpagina s) of de te printen brochure met betrekking tot de SKBCertificeringsvereisten. Ps Als de informatie van 4) t/m 8) reeds in het bezit is van de SKB, en sinds de vorige aanvraag ongewijzigd is gebleven, dan hoeft dat niet meegestuurd te worden.

7 AANPASSINGEN: bij een hertoetsing Ten opzichte van onze vorige aanvraag is het volgende aangepast of gewijzigd: Ingevuld door: Naam:... Functie:... Plaats:... Datum:... Handtekening:... *Door inzending van het aanvraagformulier verbindt aanvrager zich aan de betalingsvoorwaarden van de SKB (zie overzicht website : a. betalingsvoorwaarden ). Fasen: screening / accreditatieonderzoek / certificering / registratie. (Geldigheidsduur: 3 jaar.) 7 Gelieve dit formulier + alle vereiste bijlagen per te sturen naar: (dit formulier bestaat uit 7 pagina s + bijlage) Is al in bezit van de SKB: In te vullen door SKBsecretariaat Ja / nee 4) BeroepsCV van de docent(en) Ja / nee 5) Examenreglement (indien van toepassing) Ja / nee 6) Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student Ja / nee 7) Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken ) Ja / nee 8) Een voorbeeld van een certificaat of diploma pagina 8 en 9 hoeft niet meegezonden te worden

8 Samenvatting (bijlage bij aanvraagformulier) SKBCERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor SKBC bij of nascholingen of (korte) additionele opleiding: 13 dagdelen tot 1 jaar Aanvragen van accreditatie en certificering: zie SKBwebpagina Aanvraagformulieren. Aanvragen doorlopen 4 fasen: screening / accreditatieonderzoek / certificering / registratie Termijn: 2 6 weken (vooral afhankelijk van omvang en aanlevering informatie) Kosten: zie SKBwebpagina Kosten. Algemene vereisten voor SKBC Samengevat: 1) aanvraagformulier te sturen aan: met onderstaande bijlagen: 1.1. Brochure, folder of websiteprint van de scholing 1.2. Inhoudelijk curriculum van de scholing (lesaanbod per dagdeel of dag) 1.3. Literatuurlijst (met vermelding van hoeveel pag. verplicht te bestuderen literatuur) 1.4. BeroepsCV van de docent(en) 1.5. Examenreglement** (indien van toepassing) 1.6. Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student** 1.7. Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken )** 1.8. Een voorbeeld van een certificaat of diploma** (maak uw eigen ontwerp, maar denk o.a. aan vermelding van: naam/adres deelnemende, registratienummer, aantal studieuren) 2) de scholing is van belang voor de beroepsuitoefening van therapeuten 3) de scholing is op HBOplus niveau; zowel therapeutische vaardigheden (indien relevant) als theoretische aspecten; 4) de docent(en) zijn minimaal HBOgeschoold 5) er is een geschikte locatie voor de scholing 6) er wordt na een positief beoordeelde afronding een certificaat of diploma gegeven 7) er is na afloop een eindevaluatie door de deelnemers. 8 **voor meer informatie hierover zie de volgende bladzijde. Ps Als de informatie van 1.4) t/m 1.8) reeds in het bezit is van de SKB, en sinds de vorige aanvraag ongewijzigd is gebleven, dan hoeft dat niet meer meegestuurd te worden. Specifieke vereisten voor SKBC ( website: ) 1) Vooropleiding Voor SKBC geldt dat het om een additionele opleiding gaat, aanvullend op een reeds gevolgde gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut, en het feitelijk dus een bij of nascholing van een therapeut betreft. [Voor ieder die aan een dergelijke opleiding of scholing, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke interesse of groei wil deelnemen, en geen gespecialiseerde

9 (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut heeft gehad, zal dus duidelijk moeten zijn dat men op basis van een additionele opleiding / bij of nascholing, niet als therapeut kan gaan werken.] 2) Leerinhoudelijke vereisten Voor SKBC zijn de vereisten: leertherapie (facultatief) (*) supervisie (*) intervisie * kijk en oefenstage (*) * = ja (*) = afhankelijk van de omvang van de scholing (facultatief): als de docent dit nodig vindt Zie bovendien de website (klik op: overzicht webpagina s): A. Accreditatiereglement; C. Praktijkrichtlijn Opleidingscriteria (met o.a. uitleg van de diverse begrippen). 3) Organisatorische vereisten Het is voor alle partijen van belang dat er duidelijke, schriftelijk vastgelegde, afspraken zijn over aspecten die te maken hebben met de deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): E. Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student. 4) Betalingsafspraken De SKB vindt het van belang dat er een duidelijke betalingsregeling is. Hierbij gaat het ook om de vraag wat in geval van een annulering redelijk is naar beide partijen toe: scholingsaanbieder en scholingsdeelnemer. De SKB wil, samen met scholingsaanbieders, tot evenwichtige betalings en coulanceafspraken komen. Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): F. Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student. 9 5) Toetsen en examens Een integrale afsluitende opdracht, waarin de student haar/zijn leerpunten kan benoemen en kan aantonen, dat hij/zij met de aangereikte lesstof geoefend heeft. Voor SKBC moet ook de relatie met het beroep duidelijk naar voren komen in de afsluitende opdracht (casuïstiek). Dit ter beoordeling van de desbetreffende docent(en). Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): D.3 Ingekort voorbeeld voor een examenreglement B. Voorbeeld certificaat scholingsdeelname.!! Zie voor een volledig overzicht de brochure SKBCertificeringsvereisten Scholingen voor SKBC, SKBD en SKBE (20 blz.) op webpagina Aanvraagformulieren. (Versie: mei 2015)

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER: Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel; bankrekening: 140 680 160 E-mail: info@stichtingskb.nl Website: www.stichtingskb.nl (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE*

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: LOI hbo-bachelor Toegepaste Psychologie, deeltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november 2012 INHOUD

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2010-2015

Kwaliteitscriteria 2010-2015 Kwaliteitscriteria 2010-2015 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Utrecht, juni 2010 Inleiding Voor u liggen de kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria zijn door, de bij het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 1. AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ACCREDITATIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN Uitsluitend voor de accreditatie van een scholing (ook E-learning) van meer dan één dag (geldt ook voor 2 x 3 uur verspreid over 2 dagen)

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1

Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg (IKPZ deel 1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H. Hofhuis, M. Plas, E. van den Ende, Eindevaluatie van het programma Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants. Focus Advisering Training Coaching Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Focus Advisering Training Coaching 6-5-2010 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2

Nadere informatie

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-ba Informatica Netwerk Open Hogeschool Open Universiteit Nederland 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze panel

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie