Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl"

Transcriptie

1 Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg Postadres: Stichting SKB, Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB Bennekom, Tel : (alleen op donderdag van , geen voic ) KvK: IBAN: NLRABO AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE* (dit formulier bestaat uit 7 pagina s + bijlage) BIJ OF NASCHOLINGEN OF ADDITIONELE OPLEIDING 13 dagdelen tot 1 jaar (SKBC) [Additioneel = aanvullend op reeds gevolgde gespecialiseerde (vervolg)beroepsopleiding voor therapeut.] C.1.1 Psychosociaal Gespreksgericht; C.1.2 Psychosociaal Lichaamsgericht; C.1.3 Psychosociaal Creatief en kunstzinnig gericht; C.2.1 Oosterse geneeswijzen; C.2.2 Acupunctuur; C.3 Antroposofische geneeskunde; C.4 (klassieke) homeopathie; C.5 Natuurgeneeswijzen; C.6 Alternatieve Beweegzorg / Manuele therapie; C.7 Andere geneeswijze of therapie:. C.8 Gericht op ondersteuning of verdieping van de persoonlijke groei, het therapeutisch proces of de praktijkvoering (zoals b.v.: bemiddeling, coaching, communicatie, conflicthantering, medische en psychosociale basiskennis, cursussen/workshops, theoretische bijscholingen, bedrijfsvoering, acquisitie). De aanvraag betreft: C. SKB Registratienummer: en het gaat om: (in te vullen door de SKB) een nieuwe (eerste) aanvraag* een hertoetsing* (*Na een positieve toetsing volgt registratie.) (*Na een positieve hertoetsing volgt herregistratie.) 1 GEGEVENS AANVRAGER: (Desgewenst digitaal in te vullen.) A) Titel van de bij of nascholing:... B) Contactpersoon: (de gegevens betreffen het contact / werkadres) Voorletters en Naam: Dhr. / Mw.... Functie: Telefoon:... Adres:... Postcode/Plaats:... C) Opleidings/Scholingsaanbieder of onderwijsinstituut: (indien van toepassing) Naam:... Adres:... Postcode/Plaats:... Telefoon: Website: *Zie op de SKBwebsite (klik op : overzicht webpagina s) de samenvatting of de uitgebreide brochure met betrekking tot de SKBCertificeringsvereisten.

2 GEGEVENS SCHOLING: A) BIJ OF NASCHOLINGEN of ADDITIONELE OPLEIDINGEN van 13 dagdelen tot 1 jaar (SKBC) Titel van de bij of nascholing:... Duur:.dagdelen /...dagen Structuur: hoeveel maal per week/maand:... Doelgroep:... Werkvorm(en): Opleidingslocatie (naam/adres):... B) StudieUren (SU) StudieUren: gemiddeld tenminste 6 SU per dagdeel (3 LCU + b.v. 3 LU**). (Raadpleeg desgewenst de SKBwebsite! Zie de lijst met begrippen!) LesContactUren (LCU)... uur (per dagdeel 3 uur effectieve LCU) 2 Huiswerkopdrachten... uur [zie (1)] Overig [zie (1)], totaal:... uur (andere begeleide contacturen: indien van toepassing) Totaal aan ContactUren (CU)... uur (dit zijn dus begeleide uren) Literatuurstudie (LU)**... uur (per contactuur: min. 6 pag. tot max. 22 pag.nederl.**) Huiswerkopdrachten... uur [zie (2)] Overig [zie (2)], totaal:... uur (andere studieuren: indien van toepassing) Totaal StudieUren:... uur (1) Onder begeleiding van een docent of bevoegd persoon tijd besteed aan: Huiswerkopdrachten: werkstukken / casussen / voorbereiding toetsen / voorbereiding examens: Totaal uur + uur + uur + uur : uur Overig: Leertherapie / supervisie / intervisie / stages / : Totaal uur + uur + uur + uur + uur : uur (2) Zonder begeleiding tijd besteed aan: Huiswerkopdrachten: werkstukken / casussen / voorbereiding toetsen / voorbereiding examens: Totaal uur + uur + uur + uur : uur Overig: Leertherapie / supervisie / intervisie / stages / : Totaal uur + uur + uur + uur + uur : uur

3 **Het aantal mee te tellen verplichte LiteratuurstudieUren (LU) loopt van minimaal 1 tot maximaal 3,7 per ContactUur (CU). Bovendien is bepaald dat gemiddeld 6 pag. Nederlandstalige literatuur bestuderen goed haalbaar is. Dus 1 LU = 6 pag. lezen. Tussen CU en LU, en het aantal te lezen pagina s, is dus een bepaalde samenhang. Deze samenhang is landelijk voor het reguliere HBO en WOonderwijs bepaald en wordt ook door de SKB toegepast. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat er enerzijds een redelijke hoeveelheid ContactUren met docenten zijn en er anderzijds een redelijke hoeveelheid relevante literatuur bestudeerd (en getoetst) wordt. Voor het ene vak zal meer gelezen moeten worden dan voor een ander vak. Vandaar het minimum van 1 LU per CU tot maximaal 3,7 LU per CU. Hoe te berekenen? Ga uit van het aantal CU. CU = 1, dan is LU minimaal 1 (= 6 pag.) en maximaal 3,7 (x 6 pag. = 22 pag.). Dus bij 1 CU dient men minimaal 6 pag.nederlandstalig te lezen en maximaal 22 pagina s. Het aantal LU is dan minimaal 1 LU (6 : 6 = 1) en maximaal 3,7 LU (22 : 6 = 3,7). 10 CU: minimaal 10 CU x 6 pag. x 1 LU = 60 pag. en maximaal 10 CU x 6 pag. x 3,7 LU = 222 pag. Het aantal LU is dan minimaal 10 LU (60 pag. : 6 = 10) en maximaal 37 LU (222 : 6 = 37). 50 CU: minimaal 50 CU x 6 pag. x 1 LU = 300 pag. en maximaal 50 CU x 6 pag. x 3,7 LU = 1110 pag. Het aantal LU is dan minimaal 50 LU (300 pag. : 6 = 10) en maximaal 185 LU (1110 : 6 = 185). Op een rekenmachine gaat dat als volgt: 50 x 6 x 1 = 300 : 6 = 50 LU 50 x 6 x 3,7 = 1110 : 6 = 185 LU Conclusie: bij 50 ContactUren wordt er tussen de 300 pag. en 1110 pag. verplichte literatuur bestudeerd op basis van minimaal 50 Lit.studieUren en maximaal 185 Lit.studieUren. (Komt u uit op b.v. 788 pag. te bestuderen literatuur dan delen door : 6 = 131 LU. Deelt u dit door 3,7 dan krijgt u het minimaal aantal CU, namelijk: 131 : 3,7 = uur. Immers: CU x 6 x 3,7 = 786 pag. het kleine verschil komt door de afrondingen achter de komma. Door tenminste uit te gaan van 36 CU is er dus een leesverplichting van minimaal 216 pag. en maximaal 799 pag. Dat valt dus binnen uw 788 pagina s.) 3 Door uit te gaan van het aantal CU is dit dus eenvoudig te berekenen, maar ook als u uitgaat van het aantal te bestuderen pagina s is het aantal LU en CU dus te berekenen. (Opm.: om te voorkomen dat het aantal CU te laag of te hoog wordt, in relatie tot andere studievormen, is de Europese Ectsnorm ingevoerd. 1 Ects = 28 studieuren. HBO en WOopleidingen moeten uit 60 Ects = 1680 uur studie per jaar bestaan. De norm van minimaal 1 en maximaal 3.7 LU maakt het mogelijk te schuiven tussen CU en LU als voor een bepaald vak meer of minder CU of LU van belang zijn.) In deze berekeningen zijn we steeds uitgegaan van 6 pag. per uur. Voor Engelstalige literatuur is dat 5 pag. per uur. Voor andere talen, dan Nederlands of Engels, is dat 4 pag. per uur. Dan dus de 6 vervangen door 5 of 4. [De verhouding CU : LU is 1 : 1 tot 3,7. Meerdere LU (dan 3,7) zijn op vrijwillige basis en worden niet meegeteld voor het totale aantal StudieUren (SU).] Komt u er niet uit dan maken wij voor u de berekening.

4 C) Bestuderen en Toetsen van Literatuurstudie* Te bestuderen (aangeven wat bestudeerd moet worden en hoeveel bladzijden bestudeerd moeten worden): Of deelnemers de verplichte literatuur bestudeerd hebben wordt als volgt getoetst: *Toelichting met betrekking tot Literatuurstudie Een belangrijk aspect bij het scholingsaanbod op HBOniveau is onderbouwing daarvan met literatuur. In de 'ministerieel goedgekeurde 21facettenkwaliteitstoets, die de SKB onder andere gebruikt, staat in facet 4.1 dan ook: Het aangeboden programma sluit aan bij de volgende criteria voor het programma van een hboopleiding: 1. Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en of (toegepast) onderzoek; Degene die de scholing aanbiedt heeft kennis van interessante artikelen, interviews, boeken (of hoofdstukken daaruit), websites. Dit is een belangrijke aanvulling op de docentcontacturen (CU). Er worden dan ook literatuurstudieuren (LU) toegekend aan het lezen en/of bestuderen daarvan. Om ieder hiertoe te motiveren, en na te gaan of men inderdaad de toegezonden of uitgereikte stukken heeft gelezen, zijn diverse mogelijkheden bruikbaar, bijvoorbeeld: a) Vooraf toesturen het aantal te lezen pagina s wordt enkele weken voorafgaand aan de scholing digitaal toegestuurd aan de deelnemers, die b.v. een week voor aanvang digitaal 10 of meer vragen over de literatuur moeten insturen; degenen die b.v. tenminste 6 van de 10 vragen goed beantwoord hebben krijgen de literatuurstudieuren (LU) op het deelnamecertificaat erbij; b) Tijdens de bijscholingsdagen als de bijscholing over meerdere dagen aangeboden wordt kunnen de te lezen pagina s ook tijdens te bijscholingsbijeenkomst (incl.opdracht) meegegeven worden; opdrachten kunnen door de deelnemers digitaal ingestuurd worden, tijdens de volgende bijeenkomst besproken of via multiple choicevragen getoetst, waarvoor tijdens de bijscholingsdagen korte tijd wordt uitgetrokken om die te beantwoorden en door een ander, van de deelnemersgroep, te laten controleren, waarna ze door degene die de scholing leidt meegenomen kunnen worden. Afhankelijk van de aanpak krijgen degenen die de literatuur voldoende bestudeerd hebben de literatuurstudieuren op het deelnamecertificaat erbij. De anderen alleen het aantal contacturen. c) Na de bijscholingsdagen als men het te lezen materiaal niet voorafgaande of tijdens de contactdagen wil geven dan wordt de toetsing als een losstaand onderdeel gezien. Men geeft de voorlaatste bijeenkomst de te lezen opdrachten 4

5 mee en toetst die op de laatste dag, óf men geeft die op de laatste bijeenkomst en toetst die, mits binnen een aangegeven termijn digitaal ingestuurd, ter afsluiting. Een deelnamecertificaat wordt pas verstrekt als de opdracht binnen is. Bij een voldoende bestudering komen de literatuurstudieuren op het deelnamecertificaat erbij. Bij de anderen wordt alleen het aantal contacturen vermeld. D) Afsluiting scholing SKBC: b.v. schriftelijk toetsing of examen + (b.v. digitaal) eindevaluatie door deelnemer* Op deze of andere wijze, toetsing of examen:... eindevaluatie*:.. *na ontvangst hiervan wordt het certificaat / diploma gezonden VAKINHOUDELIJKE GEGEVENS: Voor de registratiebeoordeling en het vaststellen van eventuele hiaten is er een zo volledig mogelijk beeld van uw bij of nascholingsactiviteit nodig. Dit graag zorgvuldig aangeven. Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is A) VAKGERICHT: Psychologie Communicatieleer ( theoretisch ) Communicatieve vaardigheden ( praktisch ) Sociologie Ethiek Filosofie Antropologie Anders namelijk:... 5 B) EXTERNE ACTIVITEITEN Intervisie, aantal uren: Huiswerkgroepjes, aantal uren: Anders namelijk:... C) ALGEMEEN Anatomie Fysiologie Psychopathologie Vergelijkende neurosenleer

6 DSMIV Medische Basiskennis (MBK) Kennis van elementaire hygiëneregels ( persoonlijk / praktijkruimte) Anders namelijk:... D) PRAKTIJKVOERING Wetskennis ( WGBO / WBP )* Fiscale / financiële aspecten* ( BTW / consultprijzen / bedrijfsplan/ financiële registratie / facturering etc. ) Praktijkvoering: inrichting van de praktijk, hygiëne, acquisitie, verslaglegging, dossiervorming, bescherming privacy, etc. [Zie de SKBwebsite (klik op: overzicht webpagina s): G. Kwaliteitscriteria Therapiepraktijk.] Anders namelijk:... * Mogen ook extern ingehuurd worden. Bijlagen: 1) Brochure, folder of websiteprint van de scholing 2) Inhoudelijk curriculum scholing (lesaanbod per dagdeel of dag) 3) Literatuurlijst (met vermelding van hoeveel pag. verplicht te bestuderen literatuur) [kan ook gezet worden onder C) op pag.3 en 4] 4) BeroepsCV van de docent(en) 5) Examenreglement** (indien van toepassing) 6) Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student** 7) Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken )** 8) Een voorbeeld van een certificaat of diploma** (maak uw eigen ontwerp, maar denk o.a. aan vermelding van: naam/adres deelnemende, aantal door SKB toegekende studieuren) 6 9)... **voor meer informatie hierover zie de SKBwebsite (klik op: overzicht webpagina s) of de te printen brochure met betrekking tot de SKBCertificeringsvereisten. Ps Als de informatie van 4) t/m 8) reeds in het bezit is van de SKB, en sinds de vorige aanvraag ongewijzigd is gebleven, dan hoeft dat niet meegestuurd te worden.

7 AANPASSINGEN: bij een hertoetsing Ten opzichte van onze vorige aanvraag is het volgende aangepast of gewijzigd: Ingevuld door: Naam:... Functie:... Plaats:... Datum:... Handtekening:... *Door inzending van het aanvraagformulier verbindt aanvrager zich aan de betalingsvoorwaarden van de SKB (zie overzicht website : a. betalingsvoorwaarden ). Fasen: screening / accreditatieonderzoek / certificering / registratie. (Geldigheidsduur: 3 jaar.) 7 Gelieve dit formulier + alle vereiste bijlagen per te sturen naar: (dit formulier bestaat uit 7 pagina s + bijlage) Is al in bezit van de SKB: In te vullen door SKBsecretariaat Ja / nee 4) BeroepsCV van de docent(en) Ja / nee 5) Examenreglement (indien van toepassing) Ja / nee 6) Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student Ja / nee 7) Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken ) Ja / nee 8) Een voorbeeld van een certificaat of diploma pagina 8 en 9 hoeft niet meegezonden te worden

8 Samenvatting (bijlage bij aanvraagformulier) SKBCERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor SKBC bij of nascholingen of (korte) additionele opleiding: 13 dagdelen tot 1 jaar Aanvragen van accreditatie en certificering: zie SKBwebpagina Aanvraagformulieren. Aanvragen doorlopen 4 fasen: screening / accreditatieonderzoek / certificering / registratie Termijn: 2 6 weken (vooral afhankelijk van omvang en aanlevering informatie) Kosten: zie SKBwebpagina Kosten. Algemene vereisten voor SKBC Samengevat: 1) aanvraagformulier te sturen aan: met onderstaande bijlagen: 1.1. Brochure, folder of websiteprint van de scholing 1.2. Inhoudelijk curriculum van de scholing (lesaanbod per dagdeel of dag) 1.3. Literatuurlijst (met vermelding van hoeveel pag. verplicht te bestuderen literatuur) 1.4. BeroepsCV van de docent(en) 1.5. Examenreglement** (indien van toepassing) 1.6. Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student** 1.7. Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student ( leveringsafspraken )** 1.8. Een voorbeeld van een certificaat of diploma** (maak uw eigen ontwerp, maar denk o.a. aan vermelding van: naam/adres deelnemende, registratienummer, aantal studieuren) 2) de scholing is van belang voor de beroepsuitoefening van therapeuten 3) de scholing is op HBOplus niveau; zowel therapeutische vaardigheden (indien relevant) als theoretische aspecten; 4) de docent(en) zijn minimaal HBOgeschoold 5) er is een geschikte locatie voor de scholing 6) er wordt na een positief beoordeelde afronding een certificaat of diploma gegeven 7) er is na afloop een eindevaluatie door de deelnemers. 8 **voor meer informatie hierover zie de volgende bladzijde. Ps Als de informatie van 1.4) t/m 1.8) reeds in het bezit is van de SKB, en sinds de vorige aanvraag ongewijzigd is gebleven, dan hoeft dat niet meer meegestuurd te worden. Specifieke vereisten voor SKBC ( website: ) 1) Vooropleiding Voor SKBC geldt dat het om een additionele opleiding gaat, aanvullend op een reeds gevolgde gespecialiseerde (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut, en het feitelijk dus een bij of nascholing van een therapeut betreft. [Voor ieder die aan een dergelijke opleiding of scholing, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke interesse of groei wil deelnemen, en geen gespecialiseerde

9 (vervolg) beroepsopleiding voor therapeut heeft gehad, zal dus duidelijk moeten zijn dat men op basis van een additionele opleiding / bij of nascholing, niet als therapeut kan gaan werken.] 2) Leerinhoudelijke vereisten Voor SKBC zijn de vereisten: leertherapie (facultatief) (*) supervisie (*) intervisie * kijk en oefenstage (*) * = ja (*) = afhankelijk van de omvang van de scholing (facultatief): als de docent dit nodig vindt Zie bovendien de website (klik op: overzicht webpagina s): A. Accreditatiereglement; C. Praktijkrichtlijn Opleidingscriteria (met o.a. uitleg van de diverse begrippen). 3) Organisatorische vereisten Het is voor alle partijen van belang dat er duidelijke, schriftelijk vastgelegde, afspraken zijn over aspecten die te maken hebben met de deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): E. Organisatorische afspraken tussen scholingsaanbieder en student. 4) Betalingsafspraken De SKB vindt het van belang dat er een duidelijke betalingsregeling is. Hierbij gaat het ook om de vraag wat in geval van een annulering redelijk is naar beide partijen toe: scholingsaanbieder en scholingsdeelnemer. De SKB wil, samen met scholingsaanbieders, tot evenwichtige betalings en coulanceafspraken komen. Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): F. Betalingsafspraken tussen scholingsaanbieder en student. 9 5) Toetsen en examens Een integrale afsluitende opdracht, waarin de student haar/zijn leerpunten kan benoemen en kan aantonen, dat hij/zij met de aangereikte lesstof geoefend heeft. Voor SKBC moet ook de relatie met het beroep duidelijk naar voren komen in de afsluitende opdracht (casuïstiek). Dit ter beoordeling van de desbetreffende docent(en). Zie hiervoor de website (klik op: overzicht webpagina s): D.3 Ingekort voorbeeld voor een examenreglement B. Voorbeeld certificaat scholingsdeelname.!! Zie voor een volledig overzicht de brochure SKBCertificeringsvereisten Scholingen voor SKBC, SKBD en SKBE (20 blz.) op webpagina Aanvraagformulieren. (Versie: mei 2015)

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Postadres: Stichting SKB, Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB

Nadere informatie

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER: Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel; bankrekening: 140 680 160 E-mail: info@stichtingskb.nl Website: www.stichtingskb.nl (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE*

Nadere informatie

SKB-C: SKB-D: SKB-E: Ter inleiding accrediteren en certificeren van scholingen op post-hbo-niveau

SKB-C: SKB-D: SKB-E: Ter inleiding accrediteren en certificeren van scholingen op post-hbo-niveau SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor SKB-C: bij- of nascholingen of (korte) additionele opleiding: 13 dagdelen tot 1 jaar SKB-D: bij- of nascholingen van 8 dagdelen t/m 12 dagdelen SKB-E: bij- of

Nadere informatie

SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor. Ter inleiding

SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor. Ter inleiding SKB-CERTIFICERINGSVEREISTEN SCHOLINGEN voor SKB-A: Gespecialiseerde (vervolg) Beroepsopleidingen (3 tot 4 jaar of langer) SKB-B: additionele opleidingen van langer dan 1 jaar Ter inleiding De SKB is een

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt naar:

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties SNRO, CPION, FONG, SKB, KTNO Werkgroep 5 accreditaties opleidingen, bij en nascholingen Mariet van Buuren, Rene Markus, Christianne Bezembinder, Carla

Nadere informatie

MSU OPLEIDING BROCHURE

MSU OPLEIDING BROCHURE MSU OPLEIDING BROCHURE FONTYS MSU OPLEIDING VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU opleiding, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE

FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE MSU CURSUS BROCHURE FONTYS MSU CURSUS VOOR DE FYSIOTHERAPIE Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys Hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist OG/15 Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist Dit formulier wordt gebruikt om te beoordelen of een postdoctorale beroepsopleiding geaccrediteerd kan worden

Nadere informatie

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte mevrouw, heer, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige'

Nadere informatie

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen.

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. Examen A Voorwaarden voor deelname aan Examen A: een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten. hbo

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

ACCREDITATIE INSTRUMENT NASCHOLINGEN

ACCREDITATIE INSTRUMENT NASCHOLINGEN ACCREDITATIE INSTRUMENT NASCHOLINGEN Preambule In het Reglement voor nascholing en (her)registratie is de eis voor nascholing als volgt geformuleerd: Elke vijf (5) jaar dienen minimaal 60 punten te worden

Nadere informatie

betreft: Samenwerkingsafspraken

betreft: Samenwerkingsafspraken Betreft: VGZ / UVIT-vereisten d.d. 1 sept.2010 + bijlage 25 oktober 2010. VGZ (voorheen UVIT: Univé, VGZ, IZA, Trias) behandeld door: Lisette Vogels datum: 1 september 2010 betreft: Samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

LOGBOEK ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

LOGBOEK ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. LOGBOEK ten behoeve van de herregistratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Het ingevulde logboek met bijlagen in 6-voud opsturen naar: Secretariaat VCW - Postbus 2834* - 3500 GV Utrecht - Nederland

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 1. AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ACCREDITATIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN Uitsluitend voor de accreditatie van een scholing (ook E-learning) van meer dan één dag (geldt ook voor 2 x 3 uur verspreid over 2 dagen)

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Voorwaarden tot Registratie diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig

Nadere informatie

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional Artikel 1: Vereisten kandidaten Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering. Het gaat

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen Accreditatie via DOKh 2015

Handleiding Aanvragen Accreditatie via DOKh 2015 Handleiding Aanvragen Accreditatie via DOKh 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Accreditatie nascholingsactiviteiten 3 3. Invulinstructie diverse beroepsregisters 5 4. Beoordelingscriteria voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens:

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens: Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens U dient minimaal 1 kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) betalend lid te zijn van het BHT om in aanmerking te komen voor de erkenningsprocedure van beginnend

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar De vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is in de loop van het project gekomen tot onderstaand concept van criteria die zullen

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014)

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier: O registratie als gecertificeerde/geregistreerde Equitherapeut SHP-E(NL) O verlenging certificatie/registratie

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister

Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Aan reizigersverpleegkundigen die werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional:

Het LCR heeft kwaliteitscriteria opgesteld die te downloaden zijn op www.lcr.nl onder voor de professional: Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, In oktober 2005 is het LCR Kwaliteitsregister voor artsen geopend. Inschrijving

Nadere informatie

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Er bestaan twee erkende categorieën opleidingsonderdelen: de methodisch-didactische scholing in het kader van de opleidingsroute voor supervisoren;

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

Formulierenset Herregistratie DVK

Formulierenset Herregistratie DVK Geachte heer/mevrouw, Formulierenset Herregistratie DVK Voor u ligt de formulierenset Herregistratie voor de herregistratie van de titelgeregistreerde Diabetesverpleegkundige EADV. De uitgebreide informatie

Nadere informatie

Informatiebrochure voor scholingsaanbieders. Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten

Informatiebrochure voor scholingsaanbieders. Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten Informatiebrochure voor scholingsaanbieders Accreditatie van bij- en nascholingsactiviteiten voor fysiotherapeuten Inhoud 1. Zes stappen voor het indienen van een accreditatieaanvraag 3 2. Inleiding 4

Nadere informatie

SANA KEURMERKREGELING

SANA KEURMERKREGELING SANA KEURMERKREGELING voor nascholing voor apotheekmedewerkers postadres Postbus 191 3430 AD Nieuwegein tel (030) 605 48 13 www sanaweb.nl e-mail info@sanaweb.nl april 2015 deze regeling vervangt de SANA

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Standaardvoorwaarden accreditatie nascholing

Standaardvoorwaarden accreditatie nascholing Standaardvoorwaarden accreditatie nascholing De accreditatie van nascholingsactiviteiten door het Kwaliteitsorgaan Dierenartsen komt onder de volgende voorwaarden tot stand. 1. Algemeen De stuurgroep van

Nadere informatie

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen 12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen Naam.. voorletters.. Geboortedatum..... Email... BIG-register, als verpleegkundigen ingeschreven onder nummer.. Zelfstandig gevestigd

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Executive MBA

Aanmeldingsformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De examencommisie heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld voor de Executive MBA van TSM Business School. Uw aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

Coachen in de transitionele ruimte Van Bureau Beschermjassen

Coachen in de transitionele ruimte Van Bureau Beschermjassen Coachen in de transitionele ruimte Van Bureau Beschermjassen Studiegids Groep 3 Amsterdam, juni 2015 1 A. Inleiding Bureau Beschermjassen start op 14 september 2015 met de derde opleidingsgroep. Er is

Nadere informatie

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015 1 Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie van deze systematiek is te vinden op de websites van het Stichting

Nadere informatie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1: definities

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus Accreditatie supervisorencursus Versie 22-02-2016 Een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het NVP-supervisorenregister is het met succes afgerond hebben van een supervisieopleiding (geaccrediteerd

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Begripsbepaling... 2 1. Basiscursus... 4 1.1 Accreditatieregels...

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Bekwaamheden... 2 2. Vereisten voor aanvraag van de registratie... 2 2.1 Opleidingseisen...

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN De vragen waarbij een artikel uit het Huishoudelijk Reglement vermeld staat, wegen mee ter beoordeling van de opleiding of cursus. De andere

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Ayurvedisch shirodhara-therapeut (geaccrediteerde bijscholing) Studiegids 2015/2016 Wat is Ayurveda?

Nadere informatie

Accreditatiereglement bij- en nascholing ten behoeve van (her)registratieregeling Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

Accreditatiereglement bij- en nascholing ten behoeve van (her)registratieregeling Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP Accreditatiereglement bij- en nascholing ten behoeve van (her)registratieregeling Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Voorwaarden voor aanmelding vanaf 15 juli 2012: U kunt zich als aspirant lid inschrijven, als u in opleiding bent tot schematherapeut, maar nog

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

REGLEMENT ACCREDITATIE

REGLEMENT ACCREDITATIE REGLEMENT ACCREDITATIE REGLEMENT VOOR ACCREDITATIE INLEIDING De certificering is gericht op de kwaliteitsborging van de verkoop van geneesmiddelen in de drogisterij. Daarin past een nascholingsverplichting

Nadere informatie

Document historie Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten Multidisciplinair therapeuten...

Document historie Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten Multidisciplinair therapeuten... FAGT Kwaliteitsdocument Inhoud Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten... 2 Multidisciplinair therapeuten... 2 Een multidisciplinaire vereniging... 2 Basis-vakgroepen... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Therapeut-lidmaatschap NGVH Versie juli 2014

Toelatingsprocedure Therapeut-lidmaatschap NGVH Versie juli 2014 Toelatingsprocedure Therapeut-lidmaatschap NGVH Versie juli 2014 Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau.

Het reglement eist kwalificatie als hulpverlener, of als voorlichter of preventiewerker op tenminste HBO niveau, c.q. Bachelorsniveau. AANVRAAGFORMULIER VOOR DE AANTEKENING SEKSUOLOGIE NVVS 1. Personalia Naam : Voorletters : Titel (drs./ dr. / geen / anders, n.l).: Geboortedatum : Geslacht M / V Privé adres : Postcode en plaats : Telefoon

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT. Van de Opleidingscommissie

OPLEIDINGSREGLEMENT. Van de Opleidingscommissie OPLEIDINGSREGLEMENT Van de Opleidingscommissie 1. De opleidingsactiviteiten van de Vereniging staan onder beheer van een opleidingscommissie, bestaande uit ten hoogste vijf gewone en/of aspirant-leden

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV

ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV Datum: 26 maart 2013 Bij- en nascholing (BNS) vertrouwenspersonen en accreditatie (BNS) vs04 1/13 ACCREDITATIE BIJ- EN NASCHOLING LVV I NLEIDING Om initieel in aanmerking

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Aangepast assessment Na evaluatie eind 2016 is besloten dat het assessment in 2017 zal bestaan uit een opleiding bestaande uit drie dagdelen.

Aangepast assessment Na evaluatie eind 2016 is besloten dat het assessment in 2017 zal bestaan uit een opleiding bestaande uit drie dagdelen. Reguliere eis Erkend Hypothecair Planner Om de beschermde titel Erkend Hypothecair Planner te mogen voeren, dienen kandidaten met succes het examen Leergang Hypothecaire Planning af te leggen. De opleiding

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 25 november 2014 W.G. Plein 209 T (020) 612 30 78

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

Algemene informatie en algemene voorwaarden bijeenkomsten

Algemene informatie en algemene voorwaarden bijeenkomsten Algemene informatie en algemene voorwaarden bijeenkomsten Per 1 mei 2016 Onderstaande informatie en aanmeldingsvoorwaarden gelden voor alle bijeenkomsten aangeboden door het Instituut voor Bouwrecht. Algemene

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Zie eerst: Reglement Lidmaatschap Register Schematherapie en Reglement Supervisie en Intervisie Register Schematherapie Ik wil mij graag inschrijven

Nadere informatie

Regeling Certificeringen EHBDu 2016

Regeling Certificeringen EHBDu 2016 Kenmerk: RegCertEHBDu16.docx Van: Dr J Krul, landelijk opleider EHBDu E-mail: info@educaregroningen.nl Telefoon: 050 3120283 Mussengang 13 9711RP Groningen Kantoor/spreekuren: maandag 12:00-15:00 uur Regeling

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

Keurmerkregeling Pamas

Keurmerkregeling Pamas Pamas p/a NML Boompjes 40 3011 XB Rotterdam pamaskeurmerk.nl Keurmerk voor maritieme academische technische cursussen Keurmerkregeling Pamas 1 Doelstelling en werking 1.1 Doelstelling Pamas stelt zicht

Nadere informatie