OPLEIDINGSREGLEMENT. Van de Opleidingscommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSREGLEMENT. Van de Opleidingscommissie"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSREGLEMENT Van de Opleidingscommissie 1. De opleidingsactiviteiten van de Vereniging staan onder beheer van een opleidingscommissie, bestaande uit ten hoogste vijf gewone en/of aspirant-leden van de Vereniging, die door het bestuur worden benoemd, met dien verstande dat: 1.1 de voorzitter en secretaris in functie worden benoemd; 1.2 de overige portefeuilles in onderling overleg worden bepaald; 1.3 de ambtstermijn van alle commissieleden ten hoogste drie jaren bedraagt, waarna herbenoeming mogelijk is. 2. De taken van de opleidingscommissie zijn: 2.1 het organiseren van basiscursussen trancegerichte therapie, hierna te noemen Basisopleiding en het evalueren daarvan: 2.2 het organiseren van onderscheiden vervolgopleidingen voor artsen en tandartsen, alsmede degenen met een behaald doctoraal examen psychologie aan een Nederlandse universiteit, of daaraan gelijkgesteld examen en anderen, zoals bedoeld in art. 9,1.1 van de statuten, hierna te noemen Vervolgopleiding, en het evalueren daarvan; 2.3 het organiseren van de BO-opleiding voor beoefenaren van een aantal beroepsgroepen, zoals bedoeld in art van de statuten; 2.4 het bepalen van de inhoud van de verschillende opleidingen; 2.5 het beoordelen van cursussen, extern georganiseerd en gegeven, te geven door erkende opleiders en deze eventueel te erkennen als Basisopleiding, BO-opleiding, Vervolgopleiding of een gedeelte daarvan; 2.6 het afgeven van certificaten van voltooide Basisopleidingen, BO-opleidingen en, Vervolgopleidingen; 2.7 het werven, screenen en selecteren van opleiders en het voordragen aan het bestuur van geschikte personen ter benoeming; 2.8 het behandelen en beoordelen van aanvragen van dispensatie voor een der opleidingsonderdelen, welke beoordelingen ter advisering aan het bestuur zullen worden voorgedragen; 2.9 het organiseren van nascholingsactiviteiten voor leden; 2.10 het ontwikkelen van een opleidingsbeleid op langere termijn; 2.11 het jaarlijks publiceren van een lijst van door de Vereniging erkende opleiders. 3. De opleidingscommissie: 3.1 komt zo vaak bijeen als nuttig en nodig is; 3.2 handelt binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur; 3.3 handelt op vrij mandaat binnen de bepalingen van dit opleidingsreglement en bestuursbesluiten ter zake.

2 4. Van alle besluiten van de opleidingscommissie kan elk daarbij betrokkene in beroep gaan bij het bestuur; voor alle besluiten van het bestuur in opleidingszaken gelden de in de statuten en reglementen voorgeschreven beroepsprocedures. Van de opleiders 5. De Vereniging kent de volgende opleiders: 5.1 Basisopleiders; 5.2 Workshopleiders; 5.3 Supervisoren Als Basisopleider kunnen worden benoemd personen die: 6.1 gewoon lid van de Vereniging zijn; 6.2 na verwerving van het gewone lidmaatschap tenminste drie jaar praktijkervaring hebben met het toepassen van hypnose op het gebied van hun bevoegdheid als arts of tandarts, dan wel hun bevoegdheid op grond van een behaald doctoraal examen psychologie aan een Nederlandse universiteit, of daaraan gelijkgesteld examen en anderen, zoals bedoeld in art van de statuten; 6.3 werkzaam zijn met hypnose en wel: in het geval van degenen met een behaald doctoraal examen psychologie aan een Nederlandse universiteit, of daaraan gelijkgesteld examen en anderen zoals bedoeld in art van de statuten voor tenminste een/tiende werkweek; in het geval van artsen en tandartsen voor tenminste vier uren per maand; 6.4 over een brede vorming en kennis beschikken op het gebied van hypnose in een behandelsetting, zulks ter beoordeling van de opleidingscommissie; 6.5 deelnemen aan nascholingsactiviteiten op het gebied van hypnose in een behandelsetting, zulks ter beoordeling van de opleidingscommissie; 6.6 tenminste eenmaal als aspirant Basisopleider samen met een Basisopleider een Basisopleiding met goed gevolg verzorgd te hebben, zulks ter beoordeling van de opleidingscommissie. 7. Leden die menen te voldoen aan de genoemde eisen kunnen het betreffende opleiderschap aanvragen bij de opleidingscommissie of kunnen door deze hiertoe worden aangezocht, waarna de opleidingscommissie: 7.1 zich vergewist van de kwalificaties van de aspirant-opleider; 7.2 indien nodig dispensatie voor een of meer der genoemde eisen motiveert; 7.3 de betrokkene aan het bestuur voor benoeming kan voordragen. 8. Met betrekking tot de opleiders wordt voorts bepaald: 8.1 dat zij, als supervisor, slechts supervisie-bevoegdheid bezitten binnen hun eigen werkgebied; 8.2 dat zij meewerken aan de evaluatieprocedure zoals nader vastgesteld door het bestuur en gepubliceerd; 8.3 dat zij meewerken aan periodiek door de opleidingscommissie georganiseerde beoordelingen met betrekking tot de stand van hun deskundigheid, recente ervaring en bij scholing; 8.4 dat zij zijn gehouden aan de taken en regelingen zoals nader door de opleidingscommissie vastgesteld en gepubliceerd;

3 8.5 dat zij als opleider voor een periode van vijf jaar worden erkend met inachtneming van het eerder bepaalde, waarna verlenging mogelijk is na hernieuwde beoordeling. 8.6 dat benoeming en ontslag van basisopleiders, workshopleiders en supervisoren geschiedt door het bestuur, op voordracht van en tenminste in overleg met de opleidingscommissie. Voorwaarden tot benoeming zijn bepaald in art. 6 t/m 10. Tot ontslag wordt overgegaan bij niet voldoen aan één of meerder gestelde voorwaarden genoemd in art. 6 t/m Workshopleiders ten behoeve van de Vervolgopleiding, en/of nascholingsactiviteiten, worden per keer aangezocht voor het geven van een workshop op het gebied van hun specifieke deskundigheid. De kwalificaties met betrekking tot die deskundigheid zullen worden beoordeeld door de opleidingscommissie. Ook personen, van wie een cursus door de opleidingscommissie is erkend als gehele of gedeeltelijke Vervolgopleiding, genieten casu quo de status van workshopleider. Van de supervisoren 10. Als supervisor kunnen worden benoemd personen die: 10.1 gewoon lid van de Vereniging zijn; 10.2 na verwerving van het gewone lidmaatschap tenminste drie jaar praktijkervaring hebben met het toepassen van hypnose op het gebied van hun bevoegdheid als arts of tandarts, dan wel hun bevoegdheid op grond van een behaald doctoraal examen psychologie aan een Nederlandse universiteit, of daaraan gelijkgesteld examen en anderen, zoals bedoeld in art van de statuten; 10.3 werkzaam zijn met hypnose en wel: voor tenminste 8 uur per week voor degenen met een behaald doctoraal examen psychologie aan een Nederlandse universiteit, of daaraan gelijkgesteld examen en anderen, zoals bedoeld in art van de statuten en psychiaters en tenminste 8 uur per maand voor artsen en tandartsen; 10.4 over een brede vorming en kennis beschikken op het gebied van hypnotherapie, zulks ter beoordeling van de opleidingscommissie; 10.5 regelmatig deelnemen aan nascholingsactiviteiten op het gebied van de hypnose in de therapeutische setting, zulks ter beoordeling van de opleidingscommissie lid zijn van een beroepsvereniging met tuchtrecht, dan wel onderworpen zijn aan het wettelijk tuchtrecht. 11. Leden die menen te voldoen aan de genoemde eisen kunnen het betreffende supervisorschap aanvragen bij de opleidingscommissie of kunnen door deze hiertoe worden aangezocht, waarna de opleidingscommissie: 11.1 zich vergewist van de kwalificaties van de kandidaat-supervisor; 11.2 indien nodig dispensatie voor een of meer der eisen motiveert; 11.3 de betrokkene aan het bestuur voor benoeming kan voordragen.

4 12. Met betrekking tot de supervisoren wordt bepaald dat: 12.1 zij bereid dienen te zijn mee te werken aan periodieke evaluaties door de opleidingscommissie, waarbij toetsing van recente ervaring, nascholingen wijze van supervisie aan de orde komen; 12.2 zij voor elke supervisant een supervisiebeoordeling verzorgen; 12.3 zij voor een periode van vijf jaar worden benoemd. Daarna wordt gevraagd of zij nog supervisor wensen te blijven en of zij nog aan de gestelde voorwaarden voldoen. 13. Met betrekking tot de supervisie, eq. supervisant wordt bepaald dat: 13.1 de supervisant verantwoordelijk is voor de door hem/haar uitgevoerde behandeling; 13.2 indien de supervisor zich niet kan verenigen met de behandelwijze van de cliënt(e) door de supervisant hij de supervisie kan staken en hiervan melding maakt bij de opleidingscommissie; 13.3 bij problemen rond de supervisie zowel de supervisant als de supervisor een beroep kunnen doen op de opleidingscommissie voor het vinden van oplossingen. Van de Basisopleiding 14. De Basisopleiding is een basiscursus die: 14.1 na met goed gevolg doorlopen te zijn recht geeft op het aspirant-lidmaatschap van de Vereniging; 14.2 het karakter heeft van een technisch-theoretische opleiding; 14.3 een door de Vereniging voorgeschreven minimumprogramma omvat dat gelijk is voor alle disciplines zoals bedoeld in Statuten, artikel 9.1.1; 14.4 gegeven wordt door een tevoren door de Vereniging als zodanig erkende Basisopleider extern kan worden georganiseerd, mits opleider en opleiding aan de erkenningseisen, zoals door de Vereniging gesteld, voldoen. Voor wat betreft de aanvraag tot erkenning als externe Basisopleiding: deze dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de cursus bij de opleidingscommissie te zijn ingediend. Erkenning als bovengenoemd is éénmalig. Iedere volgende externe opleiding dient opnieuw aan de opleidingscommissie te worden voorgelegd. 15. Tot de Basisopleiding kunnen worden toegelaten mensen die: 15.1 voldoen aan vooropleidingsvoorwaarden zoals bedoeld in Statuten, artikel 9.1.1, dan wel in de eindfase verkeren van een van de in dat artikel bedoelde studierichtingen en: 16. De Basisopleiding kent een voorgeschreven minimumprogramma dat periodiek door de opleidingscommissie wordt bijgesteld en minimaal eenmaal per jaar wordt gepubliceerd. 17. De opleidingscommissie verstrekt certificaten van voltooide Basisopleidingen aan deelnemers die de Basisopleiding en de eindtoets met goed gevolg hebben doorlopen en afgerond. Van de Vervolgopleiding psychotherapie 18. De Vervolgopleiding voor degenen met een behaald doctoraal examen psychologie aan een Nederlandse universiteit, of daaraan gelijkgesteld examen en anderen, zoals bedoeld in art van de statuten, beoogt een grondige kennismaking met, en oefening in de psychotherapeutische toepassing van hypnose en hypnotische verschijnselen.

5 19. Tot deze opleiding worden toegelaten aspirant-leden en gewone leden die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg. 20. De Vervolgopleiding wordt in de vorm van workshops gegeven. De omvang, structuur en inhoud van het programma wordt voor elke opleiding door de opleidingscommissie nader gepreciseerd en na flattering door het bestuur gepubliceerd in het mededelingenblad van de Vereniging. 21. interne en externe organisatie 21.1 De Vervolgopleidingen of gedeelten daarvan kunnen zowel door de opleidingscommissie als door workshopleiders voor de respectievelijke beroepsgroepen, georganiseerd worden. In het laatste geval betreft het een externe Vervolgopleiding Een Vervolgopleiding kan extern worden georganiseerd mits opleider en opleiding aan de erkenningseisen, zoals door de Vereniging gesteld voldoen. Voor wat betreft de aanvraag tot erkenning als externe Vervolgopleiding: deze dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de cursus bij de opleidingscommissie te zijn ingediend Erkenning als bovengenoemd is eenmalig. Iedere volgende externe opleiding dient opnieuw aan de opleidingscommissie te worden voorgelegd. 22. De opleidingscommissie verstrekt certificaten van voltooide Vervolgopleidingen aan deelnemers die: 22.1 tenminste het voorgeschreven aantal minimum workshopdagen in hun programma hebben gevolgd; 22.2 tenminste een voldoende beoordeling hebben gekregen voor de schriftelijke taak ter afsluiting van de Vervolgopleiding, zoals vastgesteld door de opleidingscommissie. Van de supervisie voor degenen met een behaald doctoraal examen psychologie aan een Nederlandse universiteit, of daaraan gelijkgesteld examen en anderen zoals bedoeld in art van de statuten 23. De supervisie, welke kan worden aangevangen zodra men tot een Vervolgopleidingsgroep is toegelaten, omvat tenminste 20 zittingen bij twee verschillende supervisoren, alsmede tenminste 10 zittingen per supervisor: 23.1 ofwel in de vorm van groepssupervisie met tenminste vier en ten hoogste zes supervisanten en met zittingen van twee uren; 23.2 dan wel in de vorm van groepssupervisie met twee of drie supervisanten en met zittingen van anderhalf uur; 23.3 dan wel in de vorm van individuele supervisie met zittingen van een uur. 24. Met betrekking tot de taken bij de supervisie is het volgende bepaald: 24.1 supervisoren vullen bij aanvang van de supervisie een meldingsformulier in, waarin de gemaakte supervisieafspraken beknopt worden weergegeven, en sturen dit naar de opleidingscommissie; 24.2 supervisanten houden verslag bij van de zittingen; 24.3 aan het eind van de supervisie vult de supervisor het voorgeschreven beoordelingsformulier in, dat vervolgens door supervisor en supervisant wordt getekend en toegezonden aan de opleidingscommissie.

6 25. Alle overige aspecten van de supervisie worden door de opleidingscommissie nader bepaald en, na flattering door het bestuur, eenmaal per jaar, of zoveel vaker als door wijzigingen noodzakelijk is, gepubliceerd in het mededelingenblad van de Vereniging. Van de Vervolgopleiding geneeskunde 26. De Vervolgopleiding voor artsen beoogt een grondige kennismaking met, en oefening in de toepassing van hypnose en hypnotische verschijnselen in de medische praktijk. 27. Tot de opleiding kunnen worden toegelaten artsen, werkzaam in de algemene gezondheidszorg, die aspirant-lid zijn van de Vereniging. 28. De Vervolgopleiding wordt in de vorm van workshops gegeven. De omvang, structuur en inhoud van het programma wordt voor elke opleiding door de opleidingscommissie nader gepreciseerd en na flattering door het bestuur in het mededelingenblad van de Vereniging gepubliceerd. 29. Vervolgopleidingen of gedeelten daarvan kunnen zowel door de opleidingscommissie als door de workshopleiders georganiseerd worden. In het laatste geval dient de cursus van tevoren te zijn erkend door de opleidingscommissie. 30. Binnen de opleiding zijn het workshop gedeelte en het supervisie gedeelte geïntegreerd. Ten aanzien van het workshop gedeelte gelden de volgende bepalingen: 30.1 de opleiding omvat tenminste acht dagen; 30.2 elke workshop zal worden geëvalueerd middels door de opleidingscommissie vastgestelde formulieren, door de cursisten aan het eind van elke workshop in te vullen. 31. Op het supervisie gedeelte zijn de volgende bepalingen van toepassing: 31.1 de supervisie omvat tenminste 10 zittingen van twee uur bij een supervisor; 31.2 per supervisiegroep nemen bij voorkeur niet meer dan 6 supervisanten deel. Het absolute maximum bedraagt 8; 31.3 de supervisor vult aan het eind van het supervisie gedeelte het voorgeschreven beoordelingsformulier in, dat door de supervisor en de betreffende supervisant wordt ondertekend en verzonden naar de opleidingscommissie. 32. Alle overige aspecten van de supervisie worden door de opleidingscommissie nader bepaald en, na flattering door het bestuur, eenmaal per jaar, of zoveel vaker als door wijzigingen noodzakelijk is, gepubliceerd in het Bulletin van de Vereniging. 33. De opleidingscommissie verstrekt certificaten van voltooide Vervolgopleidingen aandeelnemers die: 33.1 tenminste het voorgeschreven minimum aantal workshopdagen in hun programma hebben gevolgd; 33.2 tenminste een voldoende beoordeling hebben gekregen voor de schriftelijke taak ter afsluiting van de Vervolgopleiding, zoals vastgesteld door de opleidingscommissie.

7 Van de Vervolgopleiding voor tandheelkunde 34. De Vervolgopleiding voor tandartsen beoogt een grondige kennismaking met, en oefening in de toepassing van hypnose en hypnotische verschijnselen in de tandheelkundige praktijk. 35. Tot de opleiding kunnen worden toegelaten tandartsen die aspirant-lid zijn van de Vereniging. 36. De Vervolgopleiding wordt in de vorm van workshops gegeven. De omvang, structuur en inhoud van het programma wordt voor elke opleiding door de opleidingscommissie nader gepreciseerd en na flattering door het bestuur gepubliceerd in het mededelingenblad van de Vereniging. 37. Vervolgopleidingen of gedeelten daarvan kunnen zowel door de opleidingscommissie als door workshopleiders georganiseerd worden. In het laatste geval dient de cursus tevoren te zijn erkend door de opleidingscommissie. 38. Binnen de opleiding zijn het workshop gedeelte en het supervisie gedeelte geïntegreerd. Ten aanzien van het workshop gedeelte gelden de volgende bepalingen: 38.1 de opleiding omvat tenminste 12 dagen; 38.2 elke workshop zal worden geëvalueerd middels door de opleidingscommissie vastgestelde formulieren, door de cursisten aan het eind van elke workshop in te vullen. 39. Alle overige aspecten van de supervisie worden door de opleidingscommissie nader bepaald en, na flattering door het bestuur, eenmaal per jaar, of zoveel vaker als door wijzigingen noodzakelijk is, gepubliceerd in het mededelingenblad van de Vereniging. 40. De opleidingscommissie verstrekt certificaten van voltooide Vervolgopleidingen aan deelnemers die: 40.1 tenminste het voorgeschreven minimum aantal workshopdagen in hun programma hebben gevolgd; 40.2 tenminste een voldoende beoordeling hebben gekregen voor de schriftelijke taak ter afsluiting van de Vervolgopleiding, zoals vastgesteld door de opleidingscommissie. Van de Beroepsspecifleke Opleiding 41 De in art van de statuten bedoelde beroepsbeoefenaren kunnen worden toegelaten tot de beroepsspecifieke opleiding voor hun specifieke beroepsgroep. 42 Elke beroepsspecifieke opleiding is een op de specifieke beroepsgroep toegesneden theoretisch- technische cursus, die: 42.1 gegeven wordt door een door de Vereniging als zodanig erkende Basisopleider, eventueel geassisteerd door een deskundige behorende tot de specifieke beroepsgroep; 42.2 gericht is op de betrokken beroepsgroep en de grenzen aangeeft van de vaardigheden die door de betrokken beroepsgroep kunnen en mogen worden toegepast; 42.3 bij, na toetsing, gebleken voldoende vaardigheid leidt tot een door de opleider(s) ondertekende verklaring;

8 42.4 de beroepsspecifieke opleiding kent een voorgeschreven programma dat periodiek door de opleidingscommissie wordt bijgesteld, waarbij de wijzigingen worden gepubliceerd. 43 De voltooiing van de beroepsspecifieke opleiding bestaat uit: 43.1 het ondergaan van tenminste tien zittingen individueel dan wel in een supervisiegroep van ten hoogste zes personen, bij een door de Vereniging als zodanig erkende supervisor; 43.2 het indienen van een (schriftelijk) werkstuk, voor te leggen aan de opleidingscommissie; hetgeen dient te geschieden binnen de termijn van een jaar. 44 De opleidingscommissie verstrekt certificaten van voltooide opleiding aan cursisten die kunnen overleggen: 44.1 een door de opleider(s) ondertekende verklaring van de voltooide theoretisch-technische opleiding zoals bedoeld in art ; 44.2 een voorgeschreven beoordelingsformulier met betrekking tot de ondergane supervisie, ondertekend door supervisor en supervisant; 44.3 een als voldoende beoordeeld (schriftelijk) werkstuk. Van de Specialistische opleidingen 45 De Specialistische opleiding is een opleiding die: 45.1 toegankelijk is voor gewone leden die een voor het specialisme relevant werkveld hebben; 45.2 het karakter heeft van een technisch-theoretische opleiding; 45.3 een door de Vereniging voorgeschreven programma opbouw heeft, bestaande uit een theoretische gedeelte, een periode waarin het geleerde wordt toegepast, gevolgd door intensieve groepssupervisie; 45.4 gegeven wordt door een tevoren door de Vereniging als zodanig erkende specialist. 46 De opleidingscommissie verstrekt certificaten van voltooide Specialistische opleidingen aan deelnemers die: 46.1 zowel aan het theoretische gedeelte als aan de groepssupervisie hebben deelgenomen; 46.2 middels elektronische middelen hebben aangetoond het geleerde afdoende in praktijk te hebben gebracht, zulks ter beoordeling van de opleider; 46.3 waarmee de deelnemers worden erkend als lid-specialist van de Vereniging.

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 25 november 2014 W.G. Plein 209 T (020) 612 30 78

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Versie: 31 oktober 2017 OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER 2 Opleidingsreglement 3 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit opleidingsreglement

Nadere informatie

Opleidingsreglement voor de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie Vastgesteld in de ledenvergadering d.d.

Opleidingsreglement voor de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie Vastgesteld in de ledenvergadering d.d. VERENIGING VOOR KINDER- EN JEUGDPSYCHOTHERAPIE Secretariaat Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030-2965348 fax 030-2966549 e-mail vkjp@hetnet.nl www.vkjp.nl Opleidingsreglement voor de Vereniging voor

Nadere informatie

Opleidingsreglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie

Opleidingsreglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie Opleidingsreglement Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Vooropleiding 3. Belangstellend lid-nvipt 4. Aspirant lid-nvipt 5. IPT-opgeleide 6. Therapeut

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING VAN OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN De vragen waarbij een artikel uit het Huishoudelijk Reglement vermeld staat, wegen mee ter beoordeling van de opleiding of cursus. De andere

Nadere informatie

Wijziging statuten Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie

Wijziging statuten Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie 2010.000080 Wijziging statuten Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie Bewerkt 1-6-2010 Heden verscheen voor mij, mr. Johan Willem Wijsman, notaris te s-gravenhage: de heer dr. Marc

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

Geachte Heer/mevrouw,

Geachte Heer/mevrouw, Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie Secretariaat Maliebaan 50b 3581 CS Utrecht telefoon 030-2965348 fax 030-2966549 e-mail vkjp@hetnet.nl www.vkjp.nl Geachte Heer/mevrouw, In dit pakket vindt

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT 1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT Inhoudsopgave Reglement Artikel 1 Benoeming en samenstelling Accreditatiecommissie Artikel 2 Benoeming en samenstelling Functiecommissie Artikel 3 Taak Accreditatiecommissie

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Voorwaarden voor aanmelding vanaf 15 juli 2012: U kunt zich als aspirant lid inschrijven, als u in opleiding bent tot schematherapeut, maar nog

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Voorwaarden tot Registratie diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs op 21 april 2015. Met inwerkingtreding van dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus Accreditatie supervisorencursus Versie 22-02-2016 Een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het NVP-supervisorenregister is het met succes afgerond hebben van een supervisieopleiding (geaccrediteerd

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur.

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur. Commissie van beroep Artikel 1 De stichtingen Stichting Garantiefonds Reisgelden en Stichting Calamiteitenfonds Reizen - verder respectievelijk SGR en het Calamiteitenfonds te noemen - hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Inleiding Dit Registratiereglement is een nieuw Reglement en gaat in op 1 mei 2016. Tot

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Inleiding In dit reglement worden de voorwaarden voor inschrijving in het Register Schematherapie als Schematherapeutisch

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GROEPSDYNAMICA en GROEPSPSYCHOTHERAPIE

OPLEIDINGSREGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GROEPSDYNAMICA en GROEPSPSYCHOTHERAPIE OPLEIDINGSREGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR GROEPSDYNAMICA en GROEPSPSYCHOTHERAPIE Voor de diverse lidmaatschappen van de Vereniging. 0. PREAMBULE 1. Dit reglement is ontstaan uit een tweetal

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING Voorwaarden 1.1. Tot gewoon lid van de Vereniging worden toegelaten advocaten, die voldoen aan de in artikel 6 van de

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Examenprocedure, examenreglement Zwemmend Redden Strand, brevetten en lagere diploma's. Examenreglement Varend Redden, brevetten en lagere diploma's

Examenprocedure, examenreglement Zwemmend Redden Strand, brevetten en lagere diploma's. Examenreglement Varend Redden, brevetten en lagere diploma's Hoofdstukindeling Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Examenprocedure, examenreglement Zwemmend Redden Binnenwater, brevetten, lagere diploma's en certificaten Examenprocedure, examenreglement

Nadere informatie

Statuten. LEDEN, LIDMAATSCHAP Artikel 4 1. De Vereniging kent de volgende soorten leden: I. Belangstellend lid-nvgp: II. Voorlopig lid-nvgp:

Statuten. LEDEN, LIDMAATSCHAP Artikel 4 1. De Vereniging kent de volgende soorten leden: I. Belangstellend lid-nvgp: II. Voorlopig lid-nvgp: Statuten Artikel 1 1. De Vereniging draagt de naam: "Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en GroepsPsychotherapie" (NVGP). Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. De Vereniging is opgericht op achttien

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING PAARD 11 december 2013 Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Afdeling 2: Geschillenbeslechting Bindend Advies Afdeling 3: Slotbepalingen Reglement geschillencommissie

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2013-2 (oorspronkelijk: 2004-1) Besluit inzake de aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN lad 1 van 9 REGLEMENT tevens inhoudende het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN PREAMBULE Door de Stichting Opleiding Medewerkers

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog COLLEGE SPE CIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYC HO LOOG Besluit CSG 2006-1 Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog [Besluit

Nadere informatie

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog Reglement Implantoloog 6 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE II Reglement Implantoloog Hoofdstuk 1 Algemeen 7 Hoofdstuk 2 Taken van de implantoloog NVOI 8 Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor erkenning

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN

BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN Pagina 1 van 7 BESTUURSNOTITIE INZAKE BUITENGEWOON LIDMAATSCHAP/AANGESLOTENE EPN Van : Hendrik-Jan Vos Aan : Bestuur EPN Datum : september 2013 DOEL Doel van de notitie is om criteria op te stellen voor

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Reglement voor Klachtenbehandeling

Reglement voor Klachtenbehandeling Reglement voor Klachtenbehandeling Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 25 t/m 28 de Gedragscode van NOLOC, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Algemeen Artikel 1 Dit Reglement voor

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden.

26 juli 2011 Pagina 1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden. LIDMAATSCHAP Aanmelding Artikel 1 1. De aanmelding van nieuwe leden verloopt volledig via de website van de VVP. Na het invullen

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTRATIES EN OPLEIDINGEN

REGLEMENT REGISTRATIES EN OPLEIDINGEN REGLEMENT REGISTRATIES EN OPLEIDINGEN DEEL I REGISTRATIES EN HERREGISTRATIES DEEL II OPLEIDINGEN DEEL III OPLEIDINGSCOMMISSIE EN BEROEPSPROCEDURES Ingangsdatum 23 april 2010 1 2 INLEIDING... 5 DEEL I REGISTRATIE

Nadere informatie

SW-007 Reglement CvD SCSW

SW-007 Reglement CvD SCSW SW-007 Reglement CvD SCSW 1. Inleiding Het bestuur van de Stichting Certificatie Specialistische Wegenbouw (SCSW) stelt een College van Deskundigen (CvD) in. Dit CvD is een onderdeel van de Stichting.

Nadere informatie

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie.

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie. 1 VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE ALS SUPERVISOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) 1. Algemeen 1.1 De supervisor dient een aanvraag tot registratie in bij het secretariaat van de ABvC

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 lid

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Statuut van Onafhankelijkheid

Statuut van Onafhankelijkheid Statuut van Onafhankelijkheid Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs ingevolge artikel 6 lid 2 en artikel 12 lid 3 van de statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers

Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Agendapunt 11. Verkiezing leden bondsbestuur 11.1 Voordracht bestuursleden Conform het bestaande aftreedschema treedt in 2016 het volgende bondsbestuurslid af: Ton Wijers Het aftreedschema ziet er als

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Registratiereglement Register Vaktherapie

Registratiereglement Register Vaktherapie Registratiereglement Register Vaktherapie Hoofdstuk 1: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: Accreditatie: Accreditatiecommissie: Algemeen bestuur: Beoordeling: Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

Reglement van Toelating NVZA

Reglement van Toelating NVZA Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Leden De vereniging kent: a. ereleden; b. gewone

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015

ALGEMEEN REGLEMENT. vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 ALGEMEEN REGLEMENT vastgesteld door de algemene vergadering op 18 april 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Dit algemeen reglement is onlosmakelijk verbonden met de statuten van de Nederlandse Ski Vereniging. Al

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Je kunt kiezen voor een opleiding met of zonder supervisie. Om voor een diploma met supervisie in aanmerking te komen is het noodzakelijk

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

INTERDISCIPLINAIRE KLACHTEN- EN BEMIDDELINGSCOMMISSIE

INTERDISCIPLINAIRE KLACHTEN- EN BEMIDDELINGSCOMMISSIE INTERDISCIPLINAIRE KLACHTEN- EN BEMIDDELINGSCOMMISSIE REGLEMENT Preambule In 1995 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector ingesteld. Deze wet verplicht elke zorgaanbieder, zowel instelling als zelfstandig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE MAKELAAR SCVM Reglement Hercertificatie 01 (Datum) (Datum) (17-12-2015)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Golfclub Houtrak d.d. 09-11-2006 Artikel 1 Kleuren en embleem van de vereniging 1. De kleuren van de vereniging zijn blauw-geel. 2. Het embleem van de vereniging is een gestileerde

Nadere informatie

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.;

: de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Reglement geschillen in de landbouwzorg Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.; Commissie : de Geschillencommissie

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling TRA-bureau

Nadere informatie

Keurmerkregeling Pamas

Keurmerkregeling Pamas Pamas p/a NML Boompjes 40 3011 XB Rotterdam pamaskeurmerk.nl Keurmerk voor maritieme academische technische cursussen Keurmerkregeling Pamas 1 Doelstelling en werking 1.1 Doelstelling Pamas stelt zicht

Nadere informatie