Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma"

Transcriptie

1 1. AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ACCREDITATIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN Uitsluitend voor de accreditatie van een scholing (ook E-learning) van meer dan één dag (geldt ook voor 2 x 3 uur verspreid over 2 dagen) 1. (Let op: bij E-learning aanvullend vraag 24) Algemene gegevens aanbieder Naam organisatie: Website organisatie: Postadres: Postcode en plaats: Contactpersoon: Functie: Telefoon: Instellingsaccreditatie wordt afgegeven na goedkeuring en betaling van de factuur. Instellingsaccreditatie wordt niet met terugwerkende kracht verleend Algemene gegevens scholingsactiviteit Titel scholingsactiviteit: (max. 65 leestekens incl. spaties) Geplande data scholingsactiviteit: Onze organisatie kent de volgende rechtsvorm: O Stichting O BV O VOF O Vereniging O NV O Anders nl, Heeft uw organisatie een winstoogmerk? O ja O nee Graag digitaal meesturen: - Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel - Indien uit de KvK stukken niet blijkt wat de hoofddoelstelling (en) is/zijn dan het reglement of de statuten van uw organisatie meesturen waaruit dit wel blijkt O Onze organisatie heeft een jaarplan voor scholingen of een opleidingsbrochure met een beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen. O Onze organisatie heeft een beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen. Graag digitaal meesturen: - Jaarplan scholing of een opleidingsbrochure - een beschrijving van de kwaliteitsborging van de scholingen. 1 Opleidingen dienen in modules (aparte onderdelen van een opleiding) ter accreditatie te worden aangeboden. Aanvraagformulier april

2 Is de scholingsactiviteit eerder geaccrediteerd geweest? 2 [ ] ja Zo ja, onder welk(e) nummer(s) en voor hoeveel punten? nummer(s): [ ] nee punten: Accreditatie wordt aangevraagd voor: O Al gehele medische opleidingen Let op: svp rondje(s) aankruisen met pen of rondje verwijderen en een X invoegen op de computer O Vakinhoudelijke scholingsactiviteit: *1 *2 O Algemeen EHBO O EHBDD (Eerste Hulp bij Drank en Drugsincidenten) of gelijke opleidingen O Sport ongevallen O BLS O AED O Responder opleidingen algemeen O ABCDE Methodiek O ABCE Methodiek O LPA 8.1 O Overige opleidingen O Examen materialen 2a. Maakt de scholing onderdeel uit van het curriculum van een opleiding? 3 Indien u ja invult, gaat u naar vraag 2b. Indien u nee invult gaat u verder met vraag 3. 2b. Betreft het een opleiding binnen de hulpverleningssector? Indien u nee invult komt de scholing niet in aanmerking voor accreditatie. 2 Scholingen die eerder geaccrediteerd zijn geweest worden bij een nieuwe aanvraag opnieuw beoordeeld op basis van het programma en het vakinhoudelijk scholingsmateriaal. Aan het eerder toegekende aantal punten kunnen geen rechten worden ontleend. 3 Deze vraag geldt niet voor een accreditatieaanvraag voor een beroepsgerelateerde scholing. Aanvraagformulier april

3 3a. Voeg het PR- en/of voorlichtingsmateriaal als bijlage toe en geef deze bijlage een nummer. Wanneer het PR- en/of voorlichtingsmateriaal (nog) niet gereed is, voeg dan het concept van het PR- en/of voorlichtingsmateriaal toe of beschrijf de informatie die het PR- en/of voorlichtingsmateriaal zal bevatten. In het PR- en/of voorlichtingsmateriaal moeten de volgende items duidelijk vermeld staan: Doel Doelgroep/ingangsniveau Globale inhoud Docenten Leiding Aantal contacturen en zelfstudie-uren Didactische werkwijze Wel of geen toetsing (en eventuele consequentie) Minimaal en maximaal aantal deelnemers Kosten met beschrijving wat is inbegrepen Plaats Data Organiserende instelling met telefoonnummer Regeling voor aan- en afmelding en betaling 3b. Voeg het scholingsmateriaal 4 als bijlage toe en geef deze bijlage een nummer. Wanneer het scholingsmateriaal (nog) niet gereed is, stuur dan het concept 5 van het scholingsmateriaal mee. In het scholingsmateriaal moeten de volgende items duidelijk vermeld staan: Doelen van de programma-onderdelen Programma scholing Evaluatieformulier Samenvattingen en/of artikelen t.b.v. de verschillende programma-onderdelen Vijf kernpublicaties 4 Bij scholingsmateriaal kunt u denken aan een syllabus, een reader, (samenvattingen van) artikelen, een powerpointpresentatie (hand-out) etc. 5 U kunt ook het scholingsmateriaal meesturen van de laatste keer dat de scholingsactiviteit is uitgevoerd en aangeven wat u daaraan wilt wijzigen voor de volgende keer dat de scholingsactiviteit wordt uitgevoerd. Aanvraagformulier april

4 4. Voor welke doelgroep(en) organiseert u deze scholingsactiviteit? In welk PR-, voorlichtings- en/of scholingsmateriaal wordt de doelgroep beschreven? 5. Wat is de studiebelasting (contact- en zelfstudie-uren) van deze scholingsactiviteit? Voor de zelfstudie-uren dient u het format hieronder in te vullen. In het aangeleverde scholingsmateriaal moet de onderbouwing van het aantal zelfstudie-uren per dag(deel) vermeld staan. Aantal contacturen 6 : uur Aantal zelfstudie-uren: uur + Aantal studiebelastingsuren: uur In welk PR-, voorlichtings- en/of scholingsmateriaal wordt het aantal contacturen en het aantal zelfstudie-uren vermeld? Format zelfstudie-uren Contacttijd: Programmaonderdeel: Te bestuderen stof/ huiswerkopdracht: Indicatie benodigde tijd/ zelfstudie-uren 7 : 6 De duur van een contactuur is 60 minuten. Inschrijftijd, koffie-, thee-, lunch- en dinerpauzes en borrels worden niet tot contacturen gerekend. 7 Honorering van de zelfstudie-uren kan alleen plaatsvinden indien uit het aangeleverde scholingsmateriaal blijkt dat de cursisten op enigerlei wijze de opgedane kennis hebben toegepast. Aanvraagformulier april

5 6. Wat is het algemene doel en de globale inhoud van de scholingsactiviteit? In welk PR-, voorlichtings- en/of scholingsmateriaal wordt het algemene doel en de globale inhoud beschreven? 19. De scholing is gebaseerd op relevante en recente wetenschappelijke inzichten in het betreffende onderdeel van het vakgebied. Geef in het veld hieronder aan op welke vijf belangrijkste publicaties (kernpublicaties) de inhoud van uw scholingsactiviteit is gebaseerd. Voeg de literatuurlijst(en) toe als bijlage. Geef deze bijlage(n) een nummer. Aanvraagformulier april

6 20. Bevat de scholing risicovolle verrichtingen 8 die niet in de opleiding worden geleerd? 9 Indien de scholing risicovolle verrichtingen bevat die niet in de opleiding worden geleerd, dan worden aanvullende criteria aan de accreditatie gesteld met betrekking tot - de docent (vraag 21) - onderwijskundige criteria ten aanzien van de theorie (vraag 22) - onderwijskundige criteria ten aanzien van de praktijk (vraag 23) Vraag 21 uitsluitend beantwoorden indien de aanvraag risicovolle verrichtingen bevat die niet in opleiding worden geleerd Criteria betreffende de docent: - Ruime en actuele werkervaring met betrekking tot de risicovolle verrichting(en). - Aantoonbare ervaring, zoals publicaties en/of lezingen 21a. Voldoet de docent aan bovenstaande criteria? 21b. Zo ja, op basis waarvan oordeelt u dit? 21c. Hierbij verklaart de scholingsaanbieder het volgende: De docent(en) is(zijn) competent, hetgeen blijkt uit: - Ruime én actuele werkervaring met betrekking tot de risicovolle verrichting(en). - Ervaring gekoppeld aan iets toetsbaars zoals bijvoorbeeld publicaties en/of lezingen. Handtekening scholingsaanbieder: 8 Deze vraag geldt niet voor een accreditatieaanvraag voor een beroepsgerelateerde scholing. 9 Het RvEHD erkent geen aansprakelijkheid in geval van onjuist ingevulde formulieren. Aanvraagformulier april

7 Vraag 22 uitsluitend beantwoorden indien de aanvraag risicovolle verrichtingen bevat die niet in de opleiding worden geleerd Onderwijskundige criteria t.a.v. de theorie 22a. Wordt in de literatuur, die gebruikt wordt bij de scholing, ingegaan op indicaties? 22b. Zo ja, waar in de literatuur? 22c. Wordt in de colleges expliciet aandacht besteed aan indicaties en gebruikt u daarbij verwijzingen naar externe evidentie? 22d. Wordt in de literatuur, die gebruikt wordt bij de scholing, ingegaan op contra-indicaties? 22e. Zo ja, waar in de literatuur? 22f. Wordt in de colleges expliciet aandacht besteed aan contra-indicaties en gebruikt u daarbij verwijzingen naar externe evidentie? 22g. Wordt in de literatuur, die gebruikt wordt bij de scholing, ingegaan op complicaties en gevolgen van complicaties? 22h. Zo ja, waar in de literatuur? Aanvraagformulier april

8 22i. Wordt in de colleges expliciet aandacht besteed aan complicaties en gevolgen en gebruikt u daarbij verwijzingen naar externe evidentie? 22j. Wordt in de colleges expliciet aandacht besteed aan de te ondernemen acties zodra een complicatie optreedt? Vraag 23 uitsluitend beantwoorden indien de aanvraag risicovolle verrichtingen bevat die niet in de opleiding worden geleerd Onderwijskundige criteria t.a.v. de praktijk 23a. Is er een vooropgezet plan waarmee u cursisten de risicovolle handeling(en) aanleert? 23b. Is de praktijkvaardigheidstraining gebaseerd op onderwijskundige criteria? 23c. Zo ja, welke? Aanvraagformulier april

9 24. Aanvullende vragen E-learning Onderstaand leest u welke informatie de accreditatiecommissie wil ontvangen om tot een vakinhoudelijke beoordeling te kunnen komen van uw e-learning scholingsactiviteit: a. De tekst van de scholingsinhoud zoals de cursisten lezen en/of horen en/of zien om te kunnen bepalen of de inhoud van de scholing in aanmerking komt voor e-learning. b. De tekst van de bijbehorende toetsvragen bij de diverse leerdoelen en de juiste antwoorden op de toetsvragen. c. Indien de mogelijkheid van herkansing van de toets wordt aangeboden: de tekst van de vragen uit de toetsvragencarrousel. d. De commissie veronderstelt dat bij het ontwikkelen van de toetsen behorend bij het e-learning programma gebruik is gemaakt van een handleiding waarin het antwoord staat op de vragen: - Is gebruik gemaakt van een toetsmatrijs? Bv. zijn de vragen behorend bij de verschillende leerdoelen gesteld? - Uit hoeveel vragen bestaat een toets? - Waar ligt de cesuur, hoeveel vragen moeten minimaal goed worden beantwoord om tot een voldoende score te komen? - Welke vraagsoorten zijn er gebruikt? meerkeuze vragen, juist/onjuist vragen, stellingenvraag, korte antwoordvraag? - Taxonomie: in de toetstheorie is een taxonomie een indeling om leerdoelen te ordenen naar gedragsniveau. Een veel gebruikte indeling is kennis/begrip/toepassing. Welk gedragsniveau is van toepassing bij de toets(vragen)? e. Indien een toets met een onvoldoende is afgesloten, krijgt de cursist dan een herkansing? Zo ja, maakt scholingsaanbieder gebruik van een vragenpoule/vragencarrousel, m.a.w. krijgt de cursist bij herkansing de toetsvraag anders gesteld over hetzelfde onderwerp? Aanvraagformulier april

10 Namens de organisatie verklaart ondergetekende: Te zullen voldoen aan de gestelde eisen in de Accreditatiesystematiek 2015 en zich te conformeren aan de inhoud van dit document. Medewerking te verlenen bij het steekproefsgewijs toetsen van aanbod en visitatie door de Accreditatiecommissie. Naam: Handtekening: Wij verzoeken u het ingevulde formulier te voorzien van een (digitale) handtekening en samen met de bijlagen te sturen naar of naar het postadres: Dr. A.F. Philipsstraat 13 e kantoor 3, 4462 EW Goes Aanvraagformulier april

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Erkenningsregeling Horecaopleidingen

Erkenningsregeling Horecaopleidingen Erkenningsregeling Horecaopleidingen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Beschrijvingen 4 4 Reikwijdte en werkingssfeer 4 4.1 Gebruik SVH keurmerk 4 5 Erkenningsregeling 5 5.1 Erkenningsprocedure

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject

Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject Erfgoedparticipatie - Voorbeeldproject Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor voorbeeldprojecten op het gebied van Erfgoedparticipatie U heeft gekozen om een aanvraag in te dienen voor een voorbeeldproject

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants PLUC!

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants PLUC! Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants PLUC! 25-01-11 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING... 2 1.2 ONDERDEEL 1: CONTROLE CURSUSDOCUMENTEN...

Nadere informatie

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende:

Officieel vrijstellingsverzoek HBO Bacheloropleidingen. Instructies. In dit document vindt u het volgende: In dit document vindt u het volgende: Instructies Instructies voor het invullen van het aanvraagformulier; Het aanvraagformulier; Een voorbeeld van een ingevuld aanvraagformulier. Bijlage aanvragen gewaarmerkte

Nadere informatie

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011 PE-online Handleiding voor aanbieders van onderwijs Versie 3.0 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 1.3 Verantwoordelijkheden van aanbieders

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen

Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen Juni 2011 Versie 0.15 Inhoudsopgave 1.1 Voor wie is deze handleiding? 4 1.2 Over GAIA 4 1.3 Twee fasenproject 4 1.4 Voordat u begint 5 1.5 ABAN

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER: Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel; bankrekening: 140 680 160 E-mail: info@stichtingskb.nl Website: www.stichtingskb.nl (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE*

Nadere informatie

Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren

Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren Online Registreren Handelsregister Handleiding voor notariskantoren Introductie De Kamer van Koophandel heeft een online service voor notarissen. U kunt nieuwe inschrijvingen van NV, BV, stichting, vereniging,

Nadere informatie

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit for mulier is bedoeld voor alle onder nemingen die post ver voer diensten aanbieden. Onder postver voerdiensten wordt verstaan: één of meer bedr

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010.

Kwaliteitscriteria 2010-2015. De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Kwaliteitscriteria 2010-2015 De kwaliteitscriteria 2010-2015 voor de logopedie zijn vastgesteld tijdens de ledenraadsvergadering van 21 april 2010. Versie: januari 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

geschreven door W.W. de Wolf

geschreven door W.W. de Wolf Lesstof StAr geschreven door W.W. de Wolf StAr staat voor Stichting Audicienregister. Waar houdt StAr zich mee bezig? Zoals de naam al doet vermoeden is het een bureau wat zich bezighoudt met het registreren

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag

Aanbiedingsbrief. Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Aanbiedingsbrief Platform31/Energiesprong Postbus 30833 2500 GV Den Haag Datum: [Datum van inzending] Betreft: Aanvraag projectbijdrage Nul op de Meter Prestatiecontracten L.S. [Hier uw brief] Hieronder

Nadere informatie

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014

Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Procedure De Friesland Zorgverzekeraar AV Optimaal meer dan 36 behandelingen - 2014 Polisvoorwaarden: In de polisvoorwaarden van de AV Optimaal (AV Optimaal online en AV Optimaal voor Zorgprofessionals)

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht >> 4-7-2006

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur. Improved Reading Centre Holland

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur. Improved Reading Centre Holland Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Improved Reading Centre Holland 16-7-2009 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE EN BEOORDELING AUDIT

Nadere informatie

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars Opdrachtenboek Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie praktijktoets persoonscertificaat Beheerders van

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie