betreft: Samenwerkingsafspraken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "betreft: Samenwerkingsafspraken"

Transcriptie

1 Betreft: VGZ / UVIT-vereisten d.d. 1 sept bijlage 25 oktober VGZ (voorheen UVIT: Univé, VGZ, IZA, Trias) behandeld door: Lisette Vogels datum: 1 september 2010 betreft: Samenwerkingsafspraken telefoon fax: kenmerk: RME/LVO/ Gericht aan de Koepels van Beroepsorganisaties van Therapeuten In het afgelopen jaar heeft UVIT (Univé, VGZ, IZA en Trias) veelvuldig met u overlegd over de alternatieve c.q. complementaire zorg (4) Graag informeert UVIT u over de huidige stand van zaken. Daarnaast willen wij de met u gemaakte samenwerkingsafspraken over de alternatieve zorg vastleggen. Een korte terugblik In de polisvoorwaarden 2009 heeft een deel van UVIT (Univé, VGZ en Trias) in de aanvullende verzekeringen in het polisartikel Alternatieve zorg, in plaats van een verwijzing naar een lange lijst met alternatieve beroepsverenigingen, een verwijzing opgenomen naar vijf koepelorganisaties. Deze wijziging heeft geleid tot vele reacties en vragen, waarop is besloten voor 2010 een overgangsregeling in te stellen. UVIT heeft de afgelopen periode een inventariserend onderzoek gedaan naar de kwaliteitscriteria voor alternatieve zorg, onder andere is de term "opleiding op HBO-niveau" verder gedefinieerd. De resultaten hiervan zijn met de vertegenwoordigers van alle koepelorganisaties en diverse sleutelfiguren in het veld besproken. Dit heeft geresulteerd in de volgende beleidskeuzes voor 2011 en verder. Polisvoorwaarden 2011 In het polisartikel Alternatieve zorg voor 2011 kunnen we niet langer werken met een lange lijst van beroepsorganisaties voor alternatieve zorg. Ook willen we de verenigingen en koepelorganisaties niet meer met naam in de polissen benoemen, omdat dit niet duidelijk is voor onze verzekerden. In de polisvoorwaarden benoemen we de hoofdstromingen, zoals die worden onderscheiden binnen het zorgveld én verwijzen we naar de UVIT-zorggids. De hoofdstromingen zijn : acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen antroposofie (klassieke) homeopathie natuurgeneeswijzen psychosociale zorg alternatieve beweegzorg (5). (4) Voor de leesbaarheid van de tekst wordt verder alleen de term alternatieve zorg gebruikt. (5) Afhankelijk van het label van de aanvullende polissen valt alternatieve beweegzorg onder polisartikel Beweegzorg of onder polisartikel Alternatieve zorg.

2 Kader toetsingscriteria In de UVIT-zorggids worden de alternatieve therapeuten opgenomen die zijn geregistreerd bij een door UVIT erkende koepelorganisatie en die voldoen aan de door UVIT gestelde kwaliteitscriteria. Het betreft de met u gemaakte afspraken voor 2010 met een verdere specificatie. Voor meer informatie zie de bijlage "Kader UVIT toetsingscriteria vergoeding alternatieve zorg". Uitsluitend behandelingen van therapeuten die zijn opgenomen in de zorggids kunnen vanuit de aanvullende polisvoorwaarden worden vergoed. Door het gebruiken van de zorggids verwachten wij transparantie en duidelijkheid te kunnen bieden aan onze verzekerden over welke therapeuten voor vergoeding in aanmerking komen. De verzekerden kunnen in de zorggids zoeken op naam van een voor hen bekende praktijk en kijken of deze voor vergoeding in aanmerking komt. Zijn zij nog niet bekend met een praktijk? Dan kunnen zij ook binnen hun regio (op basis van postcode en maximaal gewenste afstand) zoeken naar een praktijk. De verwachting is dat in 2011, naast Univé, VGZ en Trias, meerdere labels van UVIT de zorggids gaan hanteren als uitgangspunt voor de vergoeding van alternatieve zorg. U wordt hierover in het vierde kwartaal van 2010 nader geïnformeerd. Overgangstraject Een groot aantal van de in 2010 door UVIT vergoede alternatieve therapeuten voldoet al aan de genoemde criteria. De overige therapeuten krijgen een periode van zes jaar (tot 1 januari 2017) om alsnog aan deze eisen te voldoen. In het overgangstraject naar 2017 zal de therapeut inzichtelijk moeten maken dat hij of zij is gestart met een HBO-bachelor opleiding met medische- of psychosociale basiskennis met het oog op het tijdig behalen van een diploma, óf dat hij gestart is met de procedure tot het behalen van het certificaat Erkenning van Verworven Competenties (EVC) (6). Is dit niet het geval dan kan dit vanaf kalenderjaar 2012 consequenties hebben voor de vergoedingen van diens behandelingen. Nieuwe instroom Voor nieuwe instroom van therapeuten geldt het overgangstraject niet. Alle therapeuten die niet eerder door UVIT zijn vergoed en vanaf 1 januari 2011 lid worden van een koepelorganisatie dienen op het moment van inschrijving te voldoen aan de in de bijlage genoemde criteria om voor vergoeding door UVIT in aanmerking te komen. Zij kunnen niet deelnemen aan het overgangstraject naar Nieuwe alternatieve verenigingen die zich aanmelden bij een koepelorganisatie dienen altijd kenbaar te worden gemaakt bij UVIT. UVIT behoudt zich het recht voor om die verenigingen die niet aansluiten bij de visie en gedachtelijn van UVIT uit te sluiten van vergoeding. Wat verwachten wij van de koepels? Graag wil UVIT samen met de koepelorganisaties het traject ingaan naar Doel is de kwaliteit van de alternatieve zorg te borgen en transparantie te bieden aan de patiënten C.q. verzekerden van UVIT die gebruikmaken van alternatieve zorg. Stap voor stap willen wij de eisen aan de (voor)opleidingen van de therapeuten aanscherpen met als doel het borgen van de kwaliteit van de alternatieve zorg. Wat verwachten wij van u als koepelorganisatie? I. Informatie en transparantie over: o de aangesloten alternatieve beroepsverenigingen ; o de hoofdstroming(en) waartoe de aangesloten alternatieve verenigingen behoren (acupunctuur/oosterse geneeswijzen, (klassieke) homeopathie, antroposofie, psychosociale zorg, natuurgeneeswijzen, alternatieve beweegzorg); (6) Zie voor meer informatie over de EVC-procedure de website

3 o per vereniging de NAW-gegevens van de geregistreerde therapeuten met AGBcodes (individueel en praktijk); o opleiding van vereniging op HBO-bachelor niveau zoals in punt 11 van de bijlage "Kader UVIT -toetsingscriteria vergoeding alternatieve zorg". 11. Borging van: o de kwaliteit van de alternatieve beroepsopleiding (o.a.opleidingscurriculum, tijdsduur opleiding, bij - en nascholing, evt. visitatie) ; o klachtregeling en onafhankelijk (operationeel) tuchtrecht; o een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de individuele therapeuten AGB-codes individu en praktijk Voor de vulling van de zorggids en om het declaratietraject goed te laten verlopen dienen de individuele therapeuten een unieke individuele AGB-code en unieke praktijk AGB-code te hebben. U bent hierover al eerder geïnformeerd via de en brief van Marieke Lavèn-Arts d.d. 8 juni Om onze verzekerden tijdig te kunnen informeren over de therapeuten die worden vergoed per 1 januari 2011 verzoeken wij u het ingevulde bestand zo spoedig mogelijk te retourneren aan Als een therapeut geen AGB-code heeft betekent dit dat er geen vermelding komt in de Zorggids en dat er geen vergoeding plaats zal vinden van declaraties voor behandelingen verricht vanaf 1 januari Om actuele informatie in de zorggids te kunnen borgen en om het declaratietraject goed te laten verlopen is het van belang dat mutaties in het ledenbestand zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan UVIT. In de mail van8junihebbenwijugevr;ji ati~ om mutaties één keer per kwartaal door te geven. Om een actuele zorggids te b1rge is dit te weinig. U wordt nog nader geïnformeerd over de afspraken die wij hierover met u willen maken. IV. Declaratieverkeer Voor informatie over de lay-out en overige criteria declaratienota verwijzen wij u naar bovengenoemde van 8 juni jl. Met name van belang is dat de praktijk AGBcode goed zichtbaar is op de nota. UVIT wil in de nabije toekomst het digitaal declaratieverkeer conform de Vektisstandaard promoten. U ontvangt hierover in de loop van het vierde kwartaal nadere informatie. V. Managementinformatie Indien opgevraagd door UVIT stelt de koepelorganisatie gegevens beschikbaar ten aanzien van een mogelijke materiële controle. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een jaarverslag van klacht- en tuchtzaken. In de afgelopen periode is er door UVIT en door de koepelorganisaties veel werk verricht om te realiseren wat nu is bereikt. Graag wil UVIT met u als koepelorganisatie dit traject verder doorlopen en vragen wij uw commitment met de afspraken zoals in deze brief en bijlage beschreven. Deze brief zenden wij u in tweevoud toe. Wij vragen u om één exemplaar van deze brief voor akkoord te ondertekenen en te retourneren naar UVIT via bijgevoegde antwoordenvelop.

4 Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met Marieke Lavèn-Arts of Lisette vogels via telefoonnummer ( ) 5083 of via adres Met vriendelijke groet, Univé-VGf-IZ Trias Handtekening voor akkoord, Naam ondertekening bevoegde: Bijlagen: - brief (in tweevoud) - bijlage Kader UVIT toetsingscriteria vergoeding alternatieve zorg - antwoordenvelop. Bijlage Kader UVIT toetsingscriteria vergoeding alternatieve zorg Om voor vergoeding van de gegeven behandelingen alternatieve zorg in aanmerking te komen worden door Univé, VGZ, IZA en Trias (UVIT) de volgende criteria gesteld: I. Klachtregeling en tuchtrecht De alternatieve beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij de door UVIT erkende koepelorganisaties dienen te beschikken over een klachtregeling en een onafhankelijk (operationeel) tuchtrecht: o de klachtregeling is beschreven en op aanvraag beschikbaar en wordt altijd kenbaar gemaakt aan de cliënten. o er is een onafhankelijk (operationeel) tuchtrecht die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. Deze is beschreven en op aanvraag beschikbaar en wordt op verzoek en/of indien aan de orde kenbaar gemaakt aan de cliënten. 1. Opleidingsniveau Een beroepsgerichte, aanvullende opleiding in de alternatieve zorg dient een beroepsbeoefenaar zodanig op te leiden, dat deze in staat is om als zelfstandig beroepsbeoefenaar binnen de gezondheidszorg te functioneren. Naast de kwaliteitsnormen ten aanzien van de kennis van specifieke handelingen in de opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar is een aantal specifieke eisen ten aanzien van het opleidingscurriculum van belang. Het betreft de eisen gericht op patiëntveiligheid, zodat er voldoende waarborgen zijn voor het leveren van veilige zorg, te weten: voldoende medische basiskennis; kennis van specifieke handelingen in de opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar; voldoen aan de vereisten voor deugdelijke zelfstandige praktijkvoering; bewustzijn van de grenzen aan de eigen deskundigheid (is het "pluis" of "niet pluis"). Uiterlijk 1 januari 2017 dienen alle in de zorggids geregistreerde therapeuten te voldoen aan één van de volgende criteria ten aanzien van opleidingsniveau: 1. Een diploma van een erkende (dat wil zeggen: een door de NVAO geaccrediteerde) HBO- Bachelor-opleiding met medische basiskennis (4) zorg. Een dergelijke opleiding hoeft door ervaren therapeuten niet (alsnog) gevolgd te worden indien zij middels een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties) (5) kunnen aantonen dat zij door ervaring en bijscholing over voldoende kennis beschikken én een relevante beroepsgerichte, aanvullende opleiding gevolgd hebben in de alternatieve zorg die voldoet aan de hierboven genoemde specifieke eisen;

5 2. Indien de therapeut werkzaam is in de psychosociale zorg vragen wij een diploma van een erkende (dus een door NVAO geaccrediteerde) HBO-Bachelor opleiding met psychosociale basiskennis (6). Een dergelijke opleiding hoeft door ervaren therapeuten niet (alsnog) gevolgd te worden indien zij middels een EVC-traject (Erkenning van Verworven Competenties) kunnen aantonen dat zij door ervaring en bijscholing over voldoende kennis beschikken én een relevante beroepsgerichte, aanvullende opleiding gevolgd hebben in de alternatieve zorg die voldoet aan de hierboven genoemde specifieke eisen; 3. Een diploma of bewijs van een landelijk erkend accreditatie instituut waaruit blijkt dat de module medische of psychosociale basiskennis van de opleiding alternatieve zorg gelijk is aan het niveau van een door de NVAO geaccrediteerde HBO-bachelor opleiding. Mogelijke accreditatie-instituten zijn FONG, SNRO en CPION. We hebben met hen reeds oriënterende gesprekken gevoerd. 11.Bij- en nascholing Voor de medische- en psychosociale basiskennis en voor de (aanvullende) opleiding alternatieve zorg gelden dat de kwaliteit van de opleiding geborgd is via jaarlijkse bij - en nascholing en via vastgelegde afspraken over minimale opleidingsduur en visitatie. (4) Complementary Alternative Medicine (CAM), Manuele Therapie, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg, opleiding van Kader in de Gezondheidszorg, Ergotherapie, Logopedie, Palliatieve-zorg, opleiding Sport, Gezondheid en Management (5) Zie voor meer informatie over het EVC-traject de website (6) Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWO), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) of Psychologie. Coöperatie VGZ-IZA-Trias ua statutair gevestigd te Gorinchem KvK Postbus AK Eindhoven Bezoekadres Kennedyplein en NV. Univé Zorg statutair gevestigd te Zwolle KvK Postbus BJ Alkmaar Bezoekadres Rogier van der Weydestraat 1 VGZ-IZA-Trias en Univé zijn onderdeel van Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) + aanvullende Bijlage d.d. 25 oktober 2010 (zie hierna)

6 Toelichting op Kader UVIT toetsingscriteria vergoeding alternatieve zorg, d.d. 25 okt Bijlage Kader UVIT toetsingscriteria vergoeding alternatieve zorg Toelichting op eerder toegestuurd kader d.d. 1 september Om voor vergoeding van de gegeven behandelingen alternatieve zorg in aanmerking te komen worden door Univé, VGZ, IZA en Trias (UVIT) de volgende criteria gesteld: I. Klachtregeling en tuchtrecht De alternatieve beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij de door UVIT erkende koepelorganisaties dienen te beschikken over een klachtregeling en een onafhankelijk (operationeel) tuchtrecht: o de klachtregeling is beschreven en op aanvraag beschikbaar en wordt altijd kenbaar gemaakt aan de cliënten. o er is een onafhankelijk (operationeel) tuchtrecht die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. Deze is beschreven en op aanvraag beschikbaar en wordt op verzoek en/of indien aan de orde kenbaar gemaakt aan de cliënten. II. Opleidingsniveau Een beroepsgerichte, aanvullende opleiding in de alternatieve zorg dient een beroepsbeoefenaar zodanig op te leiden, dat deze in staat is om als zelfstandig beroepsbeoefenaar binnen de gezondheidszorg te functioneren. Om dit te borgen heeft UVIT voorwaarden opgesteld waaraan elke therapeut dient te voldoen. Het betreft de volgende voorwaarden: Voorwaarde 1: Opleiding in de alternatieve c.q. complementaire zorg Naast kwaliteitsnormen ten aanzien van de kennis van specifieke handelingen in de opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar is een aantal specifieke eisen ten aanzien van het opleidingscurriculum van belang. Het betreft de specifieke basiseisen gericht op patiëntveiligheid, zodat er voldoende waarborgen zijn voor het leveren van veilige zorg. Deze specifieke basiseisen zijn: - voldoende medische basiskennis of psychosociale basiskennis (zie verder punt 2 Basiskennis); - kennis van specifieke handelingen in de opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar; - voldoen aan de vereisten voor deugdelijke zelfstandige praktijkvoering; - bewustzijn van de grenzen aan de eigen deskundigheid (is het pluis of niet pluis ). De therapeut dient te beschikken over een diploma/certificaat van een relevante beroepsgerichte, aanvullende opleiding in de alternatieve zorg. De koepelorganisatie toetst of laat toetsen of hieraan door haar leden wordt voldaan. Voorwaarde 2: Basiskennis Voldoende medische basiskennis of psychosociale basiskennis dient te worden aangetoond via het bezit van: a. Een diploma van een erkende (dat wil zeggen: een door de NVAO geaccrediteerde) HBO- Bachelor opleiding met medische basiskennis (1) of psychosociale basiskennis (2) ;

7 Of: b. Een EVC-certificaat (Erkenning van Verworven Competenties) (3) waarmee ervaren therapeuten kunnen aantonen dat zij door ervaring en bijscholing over voldoende medische en/of psychosociale basiskennis beschikken (gelijkwaardig aan het niveau van een NVAOgeaccrediteerde HBO-Bachelor opleiding); Of: c. Een diploma of bewijs van een door UVIT erkend accreditatie instituut waaruit blijkt dat de module medische en/of psychosociale basiskennis van de gevolgde opleiding alternatieve zorg gelijk is aan die van de door de NVAO geaccrediteerde HBO-Bachelor opleiding. Mogelijke accreditatie-instituten zijn FONG, SNRO en CPION. (Het accreditatie instituut dient objectief inzichtelijk te kunnen maken dat de alternatieve opleiding hieraan voldoet). De therapeut dient uiterlijk 1 januari 2017 hieraan te voldoen. In het overgangstraject naar 2017 zal de therapeut inzichtelijk moeten maken dat hij of zij is gestart met een HBO-Bachelor opleiding (a.) met medische- of psychosociale basiskennis met het oog op het tijdig behalen van een diploma op het gewenste HBO-Bachelor niveau, óf dat hij gestart is met de procedure tot het behalen van het certificaat Erkenning van Verworven Competenties (EVC) (b.) Is dit niet het geval dan kan dit vanaf kalenderjaar 2012 consequenties hebben voor de vergoedingen van diens behandelingen. Voorwaarde 3: Bij- en nascholing Voor zowel de medische- en psychosociale basiskennis als voor de (aanvullende) opleiding alternatieve zorg geldt dat de kwaliteit van de opleiding geborgd is via jaarlijkse bij- en nascholing en via vastgelegde afspraken over minimale opleidingsduur en visitatie. De koepelorganisatie toetst of laat toetsen of hieraan door haar leden wordt voldaan. 1 De hiernavolgende opleidingen voldoen aan de eis voor medische basiskennis (bedoeld voor therapeuten niet werkzaam in de psychosociale zorg): Complementary Alternative Medicine (CAM), Manuele Therapie, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg, opleiding van Kader in de Gezondheidszorg, Ergotherapie, Logopedie, Palliatieve-zorg, opleiding Sport, Gezondheid en Management. 2 De hiernavolgende opleidingen voldoen aan de eis voor psychosociale basiskennis (bedoeld voor therapeuten werkzaam in de psychosociale zorg): Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Creatieve Therapie of Psychologie 3 Zie voor meer informatie over het EVC-traject de website Toelichting op Kader UVIT toetsingscriteria vergoeding alternatieve zorg, d.d. 25 oktober 2010 Opm.: vetgedrukte woorden, en toevoeging (a.) en (b.) in overgangstraject, door SKB aangebracht.

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

D0012-201510. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0012-201510. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0012-201510 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

Laatste nieuws over RBNG TBNG

Laatste nieuws over RBNG TBNG Laatste nieuws over RBNG TBNG Geacht lid van de ABvC, Zoals we jou hebben beloofd trachten wij met deze brief iets meer helderheid te geven in zaken rondom RBNG TBNG en UVIT. Het is kort dag, wij beseffen

Nadere informatie

Beleid Alternatieve zorg 2017 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg. voor goede zorg zorg je samen

Beleid Alternatieve zorg 2017 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg. voor goede zorg zorg je samen Beleid Alternatieve zorg 2017 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg voor goede zorg zorg je samen Inhoud Voorwoord 3 1 Visie VGZ 5 Alternatieve zorg 6 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal

Nadere informatie

Beleid Alternatieve- en Psychosociale Zorg

Beleid Alternatieve- en Psychosociale Zorg Beleid 2017 Alternatieve- en Psychosociale Zorg 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleidsvisie 4 2.1 Alternatieve Zorg 4 2.2 Psychosociale Zorg 5 3 Kwaliteitseisen 6 3.1 Beroepsverenigingen 6 3.2 Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

HBO Informatiebijeenkomst

HBO Informatiebijeenkomst Handout HBO Informatiebijeenkomst Colofon Auteurs Rogier de Beijer Stefanie Straeter Eindredactie Ine van Amstel Uitgave juni 2011 Contactinformatie Stichting KTNO Gedempte Gracht 45 5611 DL Eindhoven

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Betreft: Kamerstuk d.d. 29 oktober 2009 in verband met btw-vrijstelling in relatie tot vereisten voor CAM-artsen en andere aanbieders van dezelfde complementaire c.q. alternatieve behandelingen. Hoewel

Nadere informatie

Gestructureerd Register RBCZ

Gestructureerd Register RBCZ Gestructureerd Register RBCZ Van sub-register naar HBO register John Stolvoort en Josephine Beck- Kok 2016-2017 Gestructureerd Register RBCZ. RBCZ registers De basis van de RBCZ blijft het HBO register

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. Publicatie: 6 april 2016 BTW-vrijstelling De NFG heeft zich jarenlang hard gemaakt voor BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten. De gevoerde procedures en uitgeoefende druk hebben eindelijk resultaat:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr.

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

In vervolg op het Algemeen Overleg van 13 november j.l. is hiertoe een nota van wijziging op het Belastingplan 2009 ingediend.

In vervolg op het Algemeen Overleg van 13 november j.l. is hiertoe een nota van wijziging op het Belastingplan 2009 ingediend. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten:

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: Beroepsverenigingen De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten); RBCZ (Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Algemene informatie over de

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Om aan de huidige kwaliteitseisen van zorgverzekeraars te voldoen eist RBCZ een vier jaar durende geaccrediteerde kinesiologieopleiding

Nadere informatie

Formulier wijzigingsverzoek Referentiesystemen

Formulier wijzigingsverzoek Referentiesystemen Invulling door aanvrager Maximaal één wijzigingsverzoek per formulier Welk informatiesysteem betreft het? TOG IFM AGB AGBM UZOVI Gegevens aanvrager Naam organisatie aanvraag Stichting Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Beroepsprofiel Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Status: concept versie 10 Samengesteld door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) Datum: 8 februari 2016 BvK - Professionalisering en kwaliteitswaarborg

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM)

HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM) HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM) In 2009 hebben een aantal zorgverzekeraars besloten de vergoedingen en afhandeling van vergoedingen van de complementaire

Nadere informatie

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden LVPW Landetijke Vereniging voor Psychosoci aa t Werke nden Wie zijn aangesloten bij de LVPW? Personen die een psychosociale of vergelijkbare opleiding op ten minste HBO niveau met succes hebben afgerond

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010 Trias Zorgverzekeraar N.V., www.trias.nl KvK 11063955. Trias Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2015 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken en Verzekeren worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

Vergoedingen in 2016. AV-Compact

Vergoedingen in 2016. AV-Compact Vergoedingen in 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend verzekerd, mits er wordt

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg Onderwijs in Kaart Trends en ontwikkelingen Cijferbijlage Transvorm Tilburg, juni 2015 Spoorlaan 171 04 Postbus 4275 T 088 144 40 00 I www.transvorm.org 5038 CB Tilburg 5004 JG Tilburg F 088 144 40 88

Nadere informatie

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD

ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING GOUD Op alle diensten die door A.C. Holst Financiele dienstverlening worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister

Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Aan verpleegkundigen die reizigersadviezen geven en werkzaam zijn bij een instelling of huisartsenpraktijk Betreft: registratie LCR Kwaliteitsregister Geachte heer, mevrouw, Sinds oktober 2006 is het LCR

Nadere informatie

RBNG SPOED FOCUS NOVEMBER 2012

RBNG SPOED FOCUS NOVEMBER 2012 Geruchten Graag wil de RBNG reageren op de vragen/geruchten over de Coöperatie VGZ. Het gerucht: de Coöperatie VGZ niet meer gaat vergoeden in 2013. Reactie: onzin, de Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEAUTOMATISEERD DECLAREREN VAN TANDHEELKUNDIGE VERRICHTINGEN Voor alle bij de Univé-VGZ-IZA-Trias aangesloten verzekerden met een Basisverzekering al dan niet met een Aanvullende Verzekering.

Nadere informatie

Inschrijfformulier 1e Leerjaar

Inschrijfformulier 1e Leerjaar Plak hier je pasft Inschrijffrmulier 1e Leerjaar Berepspleiding tt Marcs-therapeut IN BLOKLETTERS INVULLEN VOORNAMEN(vluit):... M/V ROEPNAAM:... ACHTERNAAM:... MEISJESNAAM:... GEB.DATUM:... GEB. PLAATS:...

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten:

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: Beroepsverenigingen De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten); RBCZ (Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Algemene informatie over de

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars.

Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor de bij Multizorg VRZ B.V. aangesloten zorgverzekeraars. Contractbeheer 030 68 69 177 M\MW\1308094 19 september 2013 Zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 AGB-code: Geachte heer, mevrouw, Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst fysiotherapie 2014 aan voor

Nadere informatie

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info

Tarieven 2013. Dordrecht. www.vitaliz.info Dordrecht www.vitaliz.info Binnen Vitaliz werken uitsluitend fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van de ouder wordende mens. In deze brochure leest u over de algemene

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2016 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2016 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De Compact AV kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend

Nadere informatie

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2014 Vergoedingenoverzicht Marcel Vermeule Holland = Gezondheid = 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling

Nadere informatie

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering

AV-Compact. Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2014 Aanvullende verzekering 2 Algemene informatie De premie is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De AV-Compact kost 7,50 per persoon per maand. Kinderen tot

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2016

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2016 VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2016 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN ACADEMICA 2016 Zie Promovendum of National Academica AEVITEA VGZ; AEVITEA Avero; AEVITEA ASR 2016 Werkt vermoedelijk met zorgvinder

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht AV-Compact

Vergoedingenoverzicht AV-Compact Vergoedingenoverzicht 2018 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2018 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking. 2 Algemene

Nadere informatie

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale, Geestelijke en Complementaire Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Postadres: Stichting SKB, Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB

Nadere informatie

NIBIG Registratiemogelijkheden voor Therapeuten in Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing)

NIBIG Registratiemogelijkheden voor Therapeuten in Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) NIBIG Registratiemogelijkheden voor Therapeuten in 2017 Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) Voorwoord Voor u ligt het document waarin het NIBIG (voorheen SRBAG) de registratiemogelijkheden 2017

Nadere informatie

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht

Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Compact aanvullende verzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2015 Een aantal vergoedingen is verhoogd. Er heeft een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers SKGV

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers SKGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers SKGV In dit huishoudelijk reglement zijn alle zaken nader geregeld die in de statuten niet zijn uitgewerkt (zie artikel 10 van

Nadere informatie

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ

Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ Coöperatie VGZ Werkwijze Digitale Contractering Generalistische Basis GGZ 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding 3 Kwaliteitsniveaus 3 Tariefpercentages 3 Kwaliteitscriteria 4 Niveau 0 4 Niveau 1 4 Niveau 2 4 Niveau 3

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2017 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Plus. Extra. Top. Vip. Aanvullend Budget.

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2017 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN. Plus. Extra. Top. Vip. Aanvullend Budget. VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2017 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN AEVITAE (volmacht voor Achmea, ASR, Delta Lloyd (CZ) en VGZ) Plus Extra Vip 50,- per behandeling, max. 300,- 50,- per behandeling,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Kwaliteitsbeleid Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie Paramaribostraat 11 2hg 1058 EN Amsterdam Tel: 020 6254084 www.biodynamischepsychologie.nl

Nadere informatie

Houdt wel rekening met het volgende:

Houdt wel rekening met het volgende: Bij holistisch energetische therapie wordt er gekeken naar de mens als geheel, het holisme. Lichaam, geest en ziel staan op onlosmakelijke wijze met elkaar in verbinding. Klachten die zijn uiting vinden

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ De Amersfoortse Inkoopbeleid Paramedische zorg 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement.

Partijen: Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van een tussen u en Arnold Jansen assurantiën afgesloten abonnement. Geachte heer/mevrouw, Introductie: U overweegt of heeft een of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen of levensverzekeringen af te sluiten,of in beheer. Een goed advies is daarbij belangrijk. U heeft

Nadere informatie

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017

Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Compact AV Vergoedingenoverzicht 2017 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2017 Een aantal vergoedingen is geactualiseerd. Er heeft een aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ter verduidelijking.

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

STICHTING NATIONAAL INSTITUUT VOOR BELASTING- EN BEDRIJFSADVISEURS AANSLUITOVEREENKOMST

STICHTING NATIONAAL INSTITUUT VOOR BELASTING- EN BEDRIJFSADVISEURS AANSLUITOVEREENKOMST STICHTING NATIONAAL INSTITUUT VOOR BELASTING- EN BEDRIJFSADVISEURS AANSLUITOVEREENKOMST Basisgegevens van aangeslotene : Naam/Voorletters :. Geboortedatum :. Telefoon privé Adres privé Postcode privé Woonplaats

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

2009D60826. 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

2009D60826. 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 2009D60826 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld...

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Deze lijst kan afwijken, raadpleeg daarom altijd je eigen zorgverzekeraar!

Deze lijst kan afwijken, raadpleeg daarom altijd je eigen zorgverzekeraar! Deze lijst kan afwijken, raadpleeg daarom altijd je eigen zorgverzekeraar! VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS januari 2017 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN AEVITAE (volmacht voor Achmea, ASR, Delta Lloyd (CZ)

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie

Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015

Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015 Aanvraag overeenkomst POH-GGZ 2015 U verzoekt volgens de bepalingen van de overeenkomst Vrijgevestigd huisarts de module POH-GGZ toe te voegen aan deze overeenkomst. 1. De aanvrager is Individuele huisarts

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Aanmeldingsformulier en Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ heeft aangemeld en bent ingeschreven. Eventuele gezinsleden kunnen ook

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2014 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Document historie Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten Multidisciplinair therapeuten...

Document historie Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten Multidisciplinair therapeuten... FAGT Kwaliteitsdocument Inhoud Hoofdstuk 1. Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten... 2 Multidisciplinair therapeuten... 2 Een multidisciplinaire vereniging... 2 Basis-vakgroepen... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Geachte heer / mevrouw,

Geachte heer / mevrouw, Geachte heer / mevrouw, Op de volgende pagina's vindt u het formulier dat bedoeld is voor het aanvragen van AGB-codes voor een nieuwe zorgverlener aan een nieuwe onderneming en vestiging. Het is niet mogelijk

Nadere informatie

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging

Wijzigingen. Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 UZOVI Oude gegevens Nieuwe gegevens Soort wijziging en Correctie op wijzigingen per 10 januari 2014 3330 Aevitae (Goudse) Aevitae (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 8995 Caresco (Goudse) Caresco (NV VGZ Cares) Naamswijziging per 04-11-2013 en

Nadere informatie

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3 De beste wensen voor 2013 Wat mag u van de SNRO weer verwachten? - Weten wat er speelt en erbij zijn: Strategische vertegenwoordiging richting verzekeraars, koepels.. lees verder op pagina 2 Wie is geaccrediteerd

Nadere informatie

Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg

Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg Vragenlijst behorend bij de aanvraag overeenkomst eerstelijns paramedische zorg Deze vragenlijst wordt universeel toegepast voor alle soorten paramedische zorg. Een aantal vragen is uitsluitend voor een

Nadere informatie

Toetsingskader Deel A Gastouder

Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader Deel A Gastouder Toetsingskader deel A gastouder 1 Inleiding Het toetsingskader gastouder bevat de domeinindeling en de voorwaarden. Het kader betreft een inhoudelijke uitwerking van de

Nadere informatie

Er is wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat hypnotherapie effectief is bij behandeling van het prikkelbare darmsyndroom (PDS).

Er is wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat hypnotherapie effectief is bij behandeling van het prikkelbare darmsyndroom (PDS). Hypnotherapie is een therapievorm die kan worden toegepast bij klachten, problemen en belemmeringen met een sociaal, psychisch en/of psychosomatisch karakter. Ook kan de behandelvorm worden benut bij het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016

Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 Overeenkomst voetzorg Diabetes Mellitus buiten de ketenzorg 2016 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: Correspondentieadres: Verder aangeduid als: de Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg SIZ

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg SIZ Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2010 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG SIZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

REGISTRATIE VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ SBLP. Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho-)therapie

REGISTRATIE VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ SBLP. Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho-)therapie REGISTRATIE VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ SBLP Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho-)therapie 1 VOORWOORD Voor u ligt de regeling Registratie en de Toetredingsprocedure van

Nadere informatie

BvK. Meesterniveau Vanaf 1000 lesuren kinesiologie Expertniveau Vanaf 850 lesuren kinesiologie Therapeutniveau 500 tot 849 lesuren kinesiologie

BvK. Meesterniveau Vanaf 1000 lesuren kinesiologie Expertniveau Vanaf 850 lesuren kinesiologie Therapeutniveau 500 tot 849 lesuren kinesiologie Soorten van lidmaatschap (BvK 2016) Kinesiologie is een dynamisch vak dat op een aantal niveaus kan worden beoefend. De leden van de BvK hebben daarom besloten dat de vereniging een huis is met vele kamers.

Nadere informatie

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten Datum: 10 oktober 2016 Voorwoord Voor u ligt het document waarin het NIBIG (voorheen SRBAG) de registratiemogelijkheden 2017 voor therapeuten op een

Nadere informatie

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl

Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de Psychosociale en Geestelijke Gezondheidszorg info@stichtingskb.nl www.stichtingskb.nl Postadres: Stichting SKB, Jerfaasplantsoen 3, 6721 HB Bennekom, Tel. 06

Nadere informatie

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER:

De aanvraag betreft: B.1.. / B.3... SKB Registratie-nummer: (in te vullen door de SKB) GEGEVENS AANVRAGER: Stichting SKB, Postbus 79, 5280 AB Boxtel; bankrekening: 140 680 160 E-mail: info@stichtingskb.nl Website: www.stichtingskb.nl (dit formulier bestaat uit 6 pagina s + bijlage) AANVRAAGFORMULIER REGISTRATIE*

Nadere informatie

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties SNRO, CPION, FONG, SKB, KTNO Werkgroep 5 accreditaties opleidingen, bij en nascholingen Mariet van Buuren, Rene Markus, Christianne Bezembinder, Carla

Nadere informatie

Grote ondernemingen Zakelijke belastingen Kantoor Rotterdam. Rijkse Accountants & Adviseurs Mw. I.Y. Wielemaker Postbus AH MIDDELBURG

Grote ondernemingen Zakelijke belastingen Kantoor Rotterdam. Rijkse Accountants & Adviseurs Mw. I.Y. Wielemaker Postbus AH MIDDELBURG Belastingdienst, Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam Rijkse Accountants & Adviseurs Mw. I.Y. Wielemaker Postbus 325 4330 AH MIDDELBURG Laan op Zuid 45 3072 DB Rotterdam Postbus 50961 3007 BC Rotterdam www.belastingdienst.nl

Nadere informatie