HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM)"

Transcriptie

1 HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM) In 2009 hebben een aantal zorgverzekeraars besloten de vergoedingen en afhandeling van vergoedingen van de complementaire of alternatieve zorg te heroverwegen. Waar tot dan de zorgverzekeraars onderhandelden over bijdragen per sessie en plafondbedragen met de ca. 150 beroepsverenigingen die de complementaire of alternatieve zorgverleners vertegenwoordigden, hebben zij besloten in het vervolg alleen nog maar met een 4-tal koepels van beroepsverenigingen en enkele grotere beroepsverenigingen te onderhandelen. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars aanvullende eisen gesteld aan de zorgverleners om vergoed te kunnen blijven worden. De verantwoordelijkheid voor de controle hierop hebben zij bij de beroepskoepels en de grotere beroepsverenigingen neergelegd. Ook is het de wens van de zorgverzekeraars dat zorgverleners analoog aan huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen in de zeer nabije toekomst rechtstreeks in het digitale systeem van de zorgverzekeraars gaan factureren. Zo zijn er in 2010 in de complementaire of alternatieve zorg een aantal spelers onstaan die ieder hun eigen rol hebben in het proces van het verlenen van complementaire zorg tot aan het verkrijgen van een vergoeding en het factureren in het digitale systeem van de zorgverzekeraars. DE SPELERS ZIJN: Primair: 1. De client 2. De zorgverlener 3. Beroepsverenigingen 4. Koepels van beroepsverenigingen 5. Zorgverzekeraars Maar ook: 6. Opleidingsinstituten 7. De toezichthoudende overheid 1

2 Om aan alle eisen en wensen van deze spelers op een verantwoorde wijze tegemoet te kunnen komen is er na zorgvuldig onderzoek een webbased beheerssysteem ontwikkeld dat inzicht geeft in de volgende aspecten: de basisgegevens van de zorgverlener de status bij de beroepsvereniging de status in het register van de koepels de legitimering om vergoed te worden door de zorgverzekeraars toestemming om in de nabije toekomst in de systemen van de zorgverzekeraars te mogen factureren de maatschappelijke verantwoording van adequate opleidingsniveaus en bij- en nascholing Uitgangspunt daarbij is dat de zorgverlener weer verantwoordelijk wordt voor het aantonen van zijn of haar kwalificaties. De beroepsvereniging is verantwoordelijk voor de toetsing hiervan en de toekenning van de vergoedingstatus. De beroepskoepel kan, ondersteund door een betrouwbaar register, op basis van het transparante systeem haar onderhandelingspositie uitoefenen. WAT IS POLS? POLS is een webapplicatie waarbinnen de beroepsverenigingen toegang hebben tot voor hen relevante gegevens om de vergoedingstatus toe te kennen aan de zorgverlener. In de applicatie hebben de beroepskoepel en de zorgverzekeraar inzage in de toegekende status. POLS is web-based, wat inhoudt dat het vanaf elke computer met een browser (Internet Explorer, Safari, Firefox e.a.) te benaderen is. POLS voldoet aan de privacyregels zoals deze door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zijn vastgelegd. POLS is een applicatie welke op basis van SaaS (- Software as a Service -) aan zorgverleners, beroepsverenigingen en koepels in een huur van gebruiksrecht overeenkomst aangeboden wordt. Het gebruik van POLS en de ondersteuning (support, helpdesk) vallen onder een SLA (Service Level Agreement) waarbinnen de rechten van de gebruikers beschreven staan. De opzet van POLS is modulair waarmee het geschikt is voor toekomstige functionaliteiteisen van betrokken partijen. Naast de profiel- en opleidingregistratie van zorgverleners biedt de ontwikkelaar van POLS, Hot Pinguin Professional Solutions, de mogelijkheid om de financiële- en ledenadministratie te POLS maakt de complementaire of alternatieve zorgverlening transparanter in een tijd waarin vanuit diverse invalshoeken deze zorgverlening onder druk staat. POLS biedt de mogelijkheid om per zorgverlener aan te tonen dat de complementaire of alternatieve zorgverlening recht van bestaan heeft. verzorgen voor de beroepsverenigingen en beroepskoepels op basis van de in POLS geregistreerde leden. Met POLS kunnen ook visitatie enquêtes, digitaal stemmen voor leden, polls en diverse signaleringsfuncties worden gerealiseerd. 2

3 SITUATIE 2010 ZONDER POLS 1. DE ZORGVERLENER Van leden (zorgverleners) van beroepsverenigingen wordt verwacht dat zij bij hun aanmelding bij een beroepsvereniging alle relevante gegevens van hun persoon, praktijk en opleidingen / workshops / cursussen aanleveren. Dit gebeurt nu veelal in papieren vorm. De leden moeten voldoen aan de accreditatie eisen van hun beroepsvereniging, om zodoende de geregistreerde status te verkrijgen bij hun beroepsvereniging(en) en de koepel(s). 2. BEROEPSVERENIGINGEN Beroepsverenigingen voeren een ledenadministratie. Zij zijn verantwoordelijk voor het accrediteren van zorgverleners en therapeuten (hun leden) op basis van hun aansluitingen, licenties, polissen, opleidingen en bij- en nascholing verplichtingen. Deze administraties zijn veelal papieren administraties waar gewerkt wordt met kopieën van licenties, polissen, diploma s, certificaten e.d. Aan dit systeem ontbreekt de mogelijkheid om tijdig en adequaat in te spelen op wijzigingen in de gegevens van een lid of het verlopen van de geldigheid van diploma s en certificaten. Er wordt dagelijks veel dubbel werk verricht door hardwerkende vrijwilligers en desondanks laat de betrouwbaarheid van de registratie van gegevens van de zorgverleners ernstig te wensen over. 3. BEROEPSKOEPELS Een beroepskoepel is een verzamelorgaan van beroepsverenigingen. Een beroepskoepel heeft als taak het beheren van de inschrijvingen in haar register van leden aangesloten bij haar beroepsverenigingen. Deze leden hebben binnen die inschrijving een status als Register Zorgverlener of Kandidaat Register Zorgverlener. De beroepskoepels zijn volledig afhankelijk van de door de beroepsvereniging, vaak per , verschafte gegevens. De beroepskoepels zijn sinds kort partner geworden in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars en vertegenwoordigen daarin ook de beroepsverenigingen. Op dit moment hebben de beroepskoepels geen mogelijkheid tot inzage in de registerstatus noch kunnen zij inzien of aan bij- of nascholing, aansprakelijkheidsverzekering en andere registraties wordt voldaan. 4. ZORGVERZEKERAARS De zorgverzekeraars betalen aan de cliënten van zorgverleners vergoedingen uit op basis van de nota s van de behandelende zorgverlener. Met ingang van heeft UVIT (een samenwerkingsverband van Univé, VGZ, TRIAS en IZA) besloten enkel nog vergoedingen te betalen van zorgverleners en therapeuten die zijn aangesloten bij een beperkt aantal koepels. UVIT stelt de koepels aansprakelijk voor het bewaken van de correcte accreditatie van de zorgverleners aangesloten bij haar beroepsverenigingen. Achmea heeft aangegeven te overwegen om in 2011 hetzelfde te gaan doen. Bovendien zitten beide organisaties in een fase van heroverweging van wat zij als vergoedbare complementaire of alternatieve zorg zien. Achmea en UVIT zijn samen goed voor 80 % van de Nederlandse verzekerde inwoners. De zorgverzekeraars stellen in toenemende mate eisen aan de accreditatie van zorgverleners, maar hebben nu geen mogelijkheid om de correctheid van de status van de zorgverlener te toetsen. 5. OPLEIDINGSINSTITUTEN De eisen van de zorgverzekeraars maken een herijking van de opleidingen wenselijk om te kijken of de opleiding en diplomering gelijk loopt met de eisen. 3

4 SITUATIE MET TOEPASSING VAN POLS 1. DE ZORGVERLENER Zorgverleners voeren in POLS hun persoonsgegevens, praktijk- en opleidinggegevens in. Tevens voegen zij digitaal hun diploma s, certificaten, polissen, verklaringen en getuigschriften toe. In POLS voeren zij ook hun lidmaatschap of aansluiting bij de diverse beroepsverenigingen, beroepskoepels en tuchtrechtinstanties in en doen zij een upload van hun jaarlijkse licenties. Op basis van die lidmaatschappen kan de zorgverlener eenvoudig zien waar binnen het accreditatie pad van een specifieke beroepsvereniging hij of zij zich bevindt. Nadat de zorgverlener zijn of haar gegevens heeft ingevoerd of aangepast vraagt hij of zij aan de beroepsvereniging om een toekenning of een aanpassing van de status. 4

5 2. BEROEPSVERENIGINGEN Beroepsverenigingen voeren hun beheeractiviteiten, secretariaat en ledenadministratie binnen POLS en stellen de criteria vast waaraan een zorgverlener moet voldoen om de status van vergoedbaar te krijgen. Daarnaast houden zij contact met de zorgverzekeraars over de maatschappelijke eisen. Zij beheren de accreditaties van hun leden op basis van toetsing van een digitaal dossier van persoon- / praktijk gegevens en opleidingsgegevens. Dit digitale dossier biedt de mogelijkheid om op basis van de criteria sets met een speciale bril naar deze gegevens te kijken waardoor in één oogopslag duidelijk wordt of het lid voldoet aan de accreditatie eisen van de specifieke beroepsvereniging. In een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor bestuur en commissies biedt POLS de mogelijkheid dit werk in grote mate te automatiseren, stroomlijnen en verlichten. Met POLS kunnen beroepsverenigingen ca. 60% besparen op de werkzaamheden van het secretariaat en commissies. Met Hot Pinguin Financial Support kunnen beroepsverenigingen ca. 80% besparen op de ledenadministratie werkzaamheden van de penningmeester en het secretariaat. POLS attendeert de beroepsvereniging met duidelijke informatie op: Verzoeken om toelating tot het ledenbestand Verzoeken om accreditatie Mutaties in relevante vitale gegevens Waarschuwingen (geldigheid van diploma s / certificaten gaat verlopen) Problemen (geldigheid verlopen / lid voldoet niet meer aan de maatschappelijke eisen) De beroepsvereniging kan in POLS zoeken op basis van AGB codes in haar ledenbestand. De beroepsvereniging heeft toegang tot een algemene opleidingsdatabase, waarin de gegevens van de zorgverlener zijn opgeslagen en waar op basis van de criteriasets de vergoedingstatus van de zorgverlener is vastgelegd. POLS doet dit op basis van het al dan niet voltooid zijn van een opleiding, aanwezig zijn van de vereiste aansluitingen, licenties, polissen en verklaringen voor bij/na scholing, supervisie of intervisie of contacturen. De beroepsverenigingen leggen de verantwoordelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegevens (persoon, praktijk en opleidingen) weer terug bij de leden en vervullen enkel een controlerende en signalerende rol. 3. BEROEPSKOEPELS Beroepskoepels kunnen in POLS de vergoedingstatus van de leden van de bij haar aangesloten beroepsverenigingen inzien. Beroepskoepels kunnen leden zoeken op AGB- en/ of BIG codes. Beroepskoepels kunnen een overzichtsweergave oproepen van de aangesloten beroepsverenigingen waarbij het aantal aangesloten leden per beroepsvereniging zichtbaar is. Met Hot Pinguin Financial Support kunnen beroepskoepels ca. 80% besparen op de ledenadministratie werkzaamheden van de penningmeester en het secretariaat. 5

6 4. ZORGVERZEKERAARS POLS biedt zorgverzekeraars de mogelijkheid om, op basis van de AGB en/of BIGcodes, te zoeken in het bestand van alle aangemelde leden. Van deze leden kan de zorgverzekeraar de vergoedingstatus op ieder willekeurig moment in de tijd opvragen. POLS houdt een historisch overzicht bij om de zorgverzekeraar inzicht te geven in welke periode de zorgverlener wel of niet de status van vergoedbaar had. 5. OPLEIDINGSINSTITUTEN Het registreren van student zorgverleners in POLS leidt automatisch tot een functionaliteit van studentenvolgsysteem. PLATFORM POLS biedt aan de zorgverleners de mogelijkheid tot forumdiscussies, beroepsmatige vragen stellen, publicaties downloaden en een scala van mogelijkheden die hun praktijkvoereing verder ondersteunen, zoals financiële administratie en telefoonservice. ISO CERTIFICERING De werkprocessen zijn zorgvuldig opgezet en voldoen aan de ISO eisen. De aanvraag voor de ISO certificering is ingediend. PRIVACY De zorgverzekeraar kan in POLS inzage krijgen in de status van de zorgverlener en niet in zijn of haar persoonlijke en/of opleidingsgegevens. De beroepsvereniging heeft wel inzage in de privacy gevoelige informatie. Bij de opzet van de POLS webapplicatie zijn de regels van de Wet op de Privacy in acht genomen. Een CBP registratievergunning is aangevraagd. PORTFOLIO POLS kent voor de belanghebbenden diverse aan POLS gekoppelde diensten welke zijn afgestemd op de gebruiker. Deze diensten portfolio is separaat verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: U kunt ook bellen met en vragen naar Siebren Wiegel of Annemieke Gierveld. POLS is een product van Hot Pinguin Professional Solutions B.V. 6

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

geschreven door W.W. de Wolf

geschreven door W.W. de Wolf Lesstof StAr geschreven door W.W. de Wolf StAr staat voor Stichting Audicienregister. Waar houdt StAr zich mee bezig? Zoals de naam al doet vermoeden is het een bureau wat zich bezighoudt met het registreren

Nadere informatie

1.7 Van het in deze AV bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.7 Van het in deze AV bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Algemene Voorwaarden van Foleta B.V. te Houten (KvK: 30195635) en Foleta PO/MBO/HBO B.V. te Houten (KvK:59429356) Artikel 1 - Algemeen /definities 1.1 Waar in deze Algemene voorwaarden (verder aan te duiden

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 www.pwc.nl Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nulmeting Privacy & Beveiliging Primair en Voortgezet Onderwijs 7 april 2014 2014-0420a/ADB/ek/jv/ae/ms Status Deze rapportage heeft de status

Nadere informatie

Gedragscode Budgetbeheer

Gedragscode Budgetbeheer Gedragscode Budgetbeheer GEDR AGSCODE BUDGETBEHEER TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Budgetbeheer van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan

Nadere informatie

Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Utrecht, 4 maart 2011

Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. Utrecht, 4 maart 2011 Ministerie van VWS directie MEVA t.a.v. Mw. drs. E.M. Maat Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Utrecht, 4 maart 2011 Betreft: juridische status LSP zonder Kaderwet EPD Geachte mevrouw Maat, U heeft mij onlangs

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

GETTING STARTED. Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR

GETTING STARTED. Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR GETTING STARTED Provinciaal Agressie Registratiesysteem PAR Handleiding Technische Implementatie Versie 1.3 Hengelo, 7 januari 2013 Inhoud 1 Samenvatting implementatie 3 1.1 Overzicht van de PAR implementatie

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling REGIONAAL, RADIOLOGIE, PRIVACY Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen

Nadere informatie

Werkwijzer artikel 72a WW

Werkwijzer artikel 72a WW werk.nl uwv.nl Werkwijzer artikel 72a WW Een werkwijzer voor werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten

Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Privacy Impact Assessment In verband met gegevensverwerking bij de uitvoering van de Jeugdwet door gemeenten Opdrachtgevers: Directie Justitieel Jeugdbeleid, Ministerie van V&J en Ministerie van VWS Uitgevoerd

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

3. Zowel jij als de behandelaar zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven. Huisreglement Helder 1. Dit reglement wordt aan iedere patiënt(e) ter inzage aangeboden bij aanvang van de behandeling. Wij gaan ervan uit dat je je conformeert aan onderstaand reglement. Het is van toepassing

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Salarisadministratie. waarbij u terecht kunt met al uw vragen en onduidelijkheden. Telefoon: Fax-voice: E-mail:

Salarisadministratie. waarbij u terecht kunt met al uw vragen en onduidelijkheden. Telefoon: Fax-voice: E-mail: Telefoon: Fax-voice: E-mail: 030-711 57 13 084-877 71 36 info@svservicecenter.nl Compleet salarisdossier in de cloud Medewerker self service Salarisadministratie HR-functionaliteiten All-in Salarisadministratie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Beste lezer, De tweede nieuwsbrief van NonProfit Support over 2013 is gereed.

NIEUWSBRIEF. Beste lezer, De tweede nieuwsbrief van NonProfit Support over 2013 is gereed. Oktober 2013 Jaargang 1 nummer 2 NIEUWSBRIEF Beste lezer, De tweede nieuwsbrief van NonProfit Support over 2013 is gereed. Hierin behandelen wij weer een aantal interessante onderwerpen. De afgelopen zomer

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Zakelijk

Dienstverleningsdocument Zakelijk Dienstverleningsdocument Zakelijk Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie