HBO Informatiebijeenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO Informatiebijeenkomst"

Transcriptie

1 Handout HBO Informatiebijeenkomst

2 Colofon Auteurs Rogier de Beijer Stefanie Straeter Eindredactie Ine van Amstel Uitgave juni 2011 Contactinformatie Stichting KTNO Gedempte Gracht DL Eindhoven Disclaimer Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 2!

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Terminologie 1. Onderwijsstructuur Nederland 2. MBO opleiding 3. MBO/HBO niveau 4. Associate Degree 5. BaMa-structuur 6. HBO bachelor 7. HBO master 8. WO 9. Post-initieel onderwijs 10. National Qualification Framework 11. Dublin Descriptoren 12. ECTS 13. EVC-procedure 14. ErVaringsCertificaat 15. Civiel effect blz. 4 Hoofdstuk 2 Beleid UVIT blz. 8 Hoofdstuk 3 Optie 1a: HBO Bachelor in gezondheidszorg blz. 10 Hoofdstuk 4 Optie 1b: een EVC-traject blz. 11 Hoofdstuk 5 Optie 2: voor psychosociale sector blz. 13 Hoofdstuk 6 Optie 3: scholing met HBO medische basiskennis blz. 14 Hoofdstuk 7 Slotwoord blz. 16 Hoofdstuk 8 Bronvermelding blz. 17 3!

4 1. Terminologie 1. Onderwijsstructuur Nederland Het onderwijs in Nederland valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderwijs in Nederland bestaat uit Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Onderwijs, Hoger Onderwijs en Post-initieel onderwijs. 2. MBO opleiding Een opleiding Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO) bestaat uit niveau 2, 3 of 4: Niveau 1 staat voor assistent beroepsbeoefenaar Niveau 2 staat voor basisberoepsbeoefenaar (uitvoeren van werkzaamheden) Niveau 3 staat voor vakfunctionaris (volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden) Niveau 4 staat voor middenkaderfunctionairs (volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden met een brede inzetbaarheid door specialisatie) 3. MBO/HBO niveau Naast de landelijk erkende MBO-, HBO- en WO-opleidingen, zijn er in Nederland ook veel opleidingen op MBO en HBO-niveau. Dit wilt zeggen dat de opleiding (nog) niet is gecertificeerd door één van de daarvoor bevoegde instanties (MBO) of geaccrediteerd door NVAO (HBO en hoger). Hierdoor is het opleidingsniveau van de opleiding nog niet gewaarborgd conform de eisen van de overheid. 4!

5 4. Associate Degree Een hogeschool kan binnen een geaccrediteerde HBO-bacherloropleiding een tweejarig Associate Degree programma aanbieden. Studenten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen de graad Associate Degree. Het Associate Degree wordt vanaf 2011 definitief ingevoerd en heeft als doel het gat te vullen tussen een MBO- en een vierjarige HBO bacheloropleiding. Na het behalen van het Associate Degree kunnen zij instromen in de volledige bacheloropleiding, waardoor ze alsnog een Bachelor Degree kunnen behalen. De 2 opleidingen die binnen de zorgsector een Associate Degree aanbieden zijn: HBO Management in de Zorg en HBO Praktijkondersteuner in de Zorg. 5. BaMa (Bachelor/Master) structuur De BaMa structuur verdeeld het hoger onderwijs in een bachelorfase en een masterfase. In het hoger beroepsonderwijs (HBO) duurt een bachelor 4 jaar, in het wetenschappelijk onderwijs (WO) 3 jaar. De masterfase komt na de bachelorfase en duurt zowel in het HBO als in het WO minimaal 1 jaar. De bachelor- en mastertitels zijn niet beschermd en kunnen daardoor door iedereen worden gebruikt. Omdat erkenning van de opleiding door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belangrijk is voor nationale en internationale erkenning, raad men aan om te controleren of de opleiding is geaccrediteerd door het Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO) en staat geregistreerd bij het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van opleidingen, waaraan de kwalificatie van bachelor of master is verbonden. Aan opleidingen die niet zijn opgenomen in het CROHO-register, zijn officieel geen graden of titelatuur verbonden. 6. HBO bachelor Een opleiding HogerBeroepsOnderwijs (HBO) bachelor heeft een beroepsgerichte oriëntatie. Dit houdt in dat de opleidingen gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden die nauw aansluiten op de beroepspraktijk. Voor de toelating tot een HBO bachelor opleiding, wordt minimaal een HAVO of MBO (niveau 4) diploma gevraagd. Ook is er een mogelijkheid om na het 21e levensjaar gebruik te maken van de 21+ regeling. Hierbij is er geen specifieke vooropleiding vereist maar wordt er na afname van een toets bekeken of de persoon in kwestie voldoende niveau heeft om aan de opleiding te kunnen starten. 7. HBO master Een HBO master is een verdieping op een eerder afgeronde HBO bachelor opleiding. Meestal is een afgeronde HBO bachelor opleiding een vereiste om aan de master-fase te kunnen starten. 8. WO Bachelors en masters op WO niveau hebben een wetenschappelijke oriëntatie. Zij bereiden voor op het zelfstandig doen van onderzoek en het oplossen van vraagstukken op wetenschappelijk niveau. Voor toelating tot een WO-bachelor is een VWO-diploma of HBO-propedeuse vereist. 5!

6 9. Post-initieel onderwijs De huidige wetgeving kent het onderscheid tussen initieel en post-initieel onderwijs. Dit onderwijs hangt samen met de bekostiging. Initieel onderwijs wordt bekostigd door de overheid, postinitieel in principe niet. Er bestaat geen officiële definitie voor postinitieel onderwijs. Vaak wordt het gedefinieerd als op-, her- en bijscholing voor werkenden en werkzoekenden. De duur van de opleidingen varieert van een aantal maanden tot maximaal een jaar en worden zowel op reguliere als particuliere instituten aangeboden. Post-initiele opleidingen worden op HBOniveau getoetst en geregistreerd door Stichting Post HBO Nederland (SPHBO), onderdeel van accreditatie-instituut CPION. Hierdoor kan er enige zekerheid van kwaliteit kan worden geboden. Post-HBO is geen beschermde titel. Wel krijgen opleidingen die geregistreerd staan bij SPHBO de titel registeropleiding. 10. National Qualification Framework Na invoering van de BaMa-structuur is besloten dat alle ministers van Onderwijs in Europa verplicht zijn nationale kwalificatieraamwerken op te stellen. De Europese benaming hiervoor is het National Qualification Framework. Hierin worden de kwalificaties beschreven die binnen de drie niveaus van hoger onderwijs (bachelor, master en doctoraat) kunnen worden behaald. Dit geeft de student enerzijds meer inzicht in de kwaliteit van het te behalen niveau en daarnaast heeft de student een internationaal vastgelegde erkenning van elders behaalde studieprestaties. Om deze internationale erkenning te krijgen is het overkoepelende European Qualification Framework opgesteld. Het EQF maakt het mogelijk dat nationale raamwerken met elkaar kunnen worden vergeleken, zodat het internationale niveau blijft gewaarborgd. De kwalificaties en de daaruit voortvloeiende aantoonbare onderwijsresultaten van het EQF zijn afgestemd op de Dublin Descriptoren. 11. Dublin Descriptoren De Dublin Descriptoren beschrijven de onderwijsresultaten in termen van kennis, vaardigheden en competenties. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid van het hoger onderwijs systeem nationaal en internationaal verhoogd. De Dublin Descriptoren indiceren als het ware het niveau (HBO/WO). 12. ECTS In de BaMa-structuur worden studiepunten toegekend op basis van het European Credit Transfer System (ECTS). Dit systeem maakt internationale vergelijking mogelijk. Een studiejaar telt standaard 60 ECTS. Met een HBO bachelor opleiding haal je in 4 jaar tijd 240 ECTS en met een WO bachelor haal je in 3 jaar 180 ECTS. 1 ECT staat voor 28 studie-uren. 13. EVC-procedure EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-procedure geeft een 6!

7 beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand. Deze kan hij verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby s. Als u besluit een EVC-traject in te gaan, bespreekt u eerst welke ervaring voor uw toekomst van belang is. Daarna verzamelt u alle bewijzen van uw kennis en ervaring in een portfolio. Een assessor bekijkt dit vervolgens en zal dit beoordelen tijdens een assessment. De assessor legt daarbij uw kennis naast een standaard (een soort meetlat) en hier krijgt u vervolgens een ervaringscertificaat van. Een EVC-traject kan worden aangeboden door onderwijsinstellingen, kenniscentra of gespecialiseerde (commerciële) bureaus. De aanbieders moeten altijd zijn gecertificeerd door een door overheid bevoegde instantie. 14. ErVaringsCertificaat De gemeten kennis bij een EVC-traject wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Dit is geen diploma maar een soort foto van alles wat je op dit moment kan en weet. Indien gewenst kan de EVC-rapportage leiden tot erkenning van een deelcertificaat of zelfs een volledig diploma. 15. Civiel effect Meestal is het civiel effect (de uitwerking) van een EVC erg belangrijk. Dit civiel effect heeft betrekking op de rechten (bijvoorbeeld toelating tot beroepsgroepen, toelating tot opleidingen, inschaling binnen een CAO) die aan het certificaat ontleend kunnen worden op de (arbeids) marktpositie. Om een positief civiel effect van de EVC-procedure te garanderen moet de EVC-aanbieder gebruik maken van bestaande, erkende EVCstandaarden. Een EVC-standaard is een landelijk erkend (competentie)profiel dat de EVCaanbieder in zijn EVC-onderzoek als beoordelingskader gebruikt. Het kan gaan om een Crebo-standaard (Centraal Register Beroepsopleidingen), een Croho-profiel (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs), een WO-profiel of een brancheprofiel met civiel effect. Alle beroepsopleidingen binnen Crebo en Croho zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze beroepsopleidingen beschrijven aan de hand van de Dublin Descriptoren precies wat je moet kennen en kunnen.! 7!

8 2. Beleid UVIT UVIT heeft de criteria voor vergoedingen als volgt gecommuniceerd: 8!

9 De toelichting van UVIT op het beleid ten aanzien van bestaande therapeuten en nieuwe therapeuten: 9!

10 Bovenstaande communicatie vanuit UVIT heeft veel vragen opgeroepen bij verenigingen, therapeuten en opleiders. Dit komt mede doordat het genoemde beleid op sommige vlakken niet specifiek genoeg is. Wij hopen hier wat verduidelijking in te kunnen brengen door onze informatie verkregen bij UVIT, koepelorganisaties en andere belanghebbenden in het veld met u te delen. 3. Optie 1a: HBO bachelor in gezondheidszorg Wanneer u reeds beschikt over een HBO Bachelor diploma binnen de afstudeerrichting gezondheidszorg aangevuld met vakgerichte scholing in de complementaire zorg, heeft u via verschillende beroepsverenigingen direct mogelijkheden om voor zorgvergoedingen van UVIT in aanmerking te komen. Het is hierbij wel van belang dat u het diploma kunt overleggen bij uw beroepsvereniging. Deze kan dan (indien hiernaar wordt verzocht) een kopie van het diploma toesturen naar de koepelorganisatie die het vervolgens rapporteert aan zorgverzekeraar UVIT. Voor nieuwe therapeuten is dit de kortste weg om in de zorggids te komen. Voor therapeuten die vóór 1 januari 2011 vergoedingen van consulten ontvingen van UVIT is dit een vereiste vanaf 2017 (zie overgangsregeling). Bij deze laatste benoemd UVIT verder dat, indien men vanaf 2012 nog niet aantoonbaar kan maken dat men gestart is met een dergelijke opleiding, dit direct al gevolgen kan hebben voor vergoedingen. Wanneer u niet beschikt over een HBO Bachelor diploma binnen de afstudeerrichting gezondheidszorg, heeft u binnen deze optie dus de keus om alsnog een volledige HBO Bachelor opleiding te gaan volgen. Uit ons veldonderzoek blijkt dat slechts een beperkt aantal therapeuten interesse hebben om een start te maken met een volledige HBO Bachelor opleiding in de door UVIT genoemde afstudeerrichtingen. Daarom leggen wij nadruk op de toelichting van de EVC procedure (optie 1b). 10!

11 4. Optie 1b: een EVC-traject Zoals u in de brief van UVIT kunt lezen, bent u niet verplicht om alsnog één van de genoemde opleidingen te volgen. U heeft ook de mogelijkheid om middels een EVC-traject aan te tonen dat u door ervaring en bijscholing over voldoende (HBO Medische Basis-) kennis beschikt. Wat is een EVC-traject? De afkorting EVC staat voor erkenning van Eerder Verworven Competenties. De kosten hiervan variëren tussen de!750,- en!1800,-. De procedure neemt gemiddeld tussen de 12 en 16 weken in beslag. Met een EVC-traject worden competenties door specialisten (assessoren) in kaart gebracht. Zij maken in feite een soort foto van uw talenten, kennis en competenties en dit wordt vastgelegd in een ErVaringsCertificaat. Let wel: hiermee heeft u nog geen erkenning (zoals een HBO bachelor titel). Indien u wel deze erkenning wilt, kunt u uw foto naast een maatlat laten leggen, bijvoorbeeld de maatlat van een HBO Verpleegkundige. Uw profiel wordt dan vergeleken met het beroepsprofiel (competenties) van een HBO Verpleegkundige en vervolgens wordt beoordeeld of u soortgelijke bagage hebt om deze titel te mogen dragen. Indien u nog bagage tekort komt, biedt een onderwijsinstelling een aangepast studieprogramma aan om zo alsnog een HBO Bachelor titel te kunnen behalen. Het voordeel van een EVC-traject mét erkenning, is dat er een gegarandeerd civiel effect is (voor uitleg zie pagina 7). Welke mogelijkheden heb ik binnen een EVC-traject? Het is belangrijk om te weten dat er niet voor iedere opleiding in Nederland een EVC-traject bestaat. EVC-procedures (met civiel effect) zijn met name operationeel voor opleidingen die door de overheid zijn erkend (NVAO geaccrediteerd). Dit betekent dat u een EVC-procedure met civiel effect kunt starten voor de door UVIT-genoemde opleidingen. De vraag is echter of u zich als bijvoorbeeld Natuurgeneeskundig Therapeut wel thuis zult voelen in opleidingen als HBO Verpleegkundige of HBO Fysiotherapeut. Bij een EVCprocedure worden de competenties van deze opleidingen als meetlat naast uw eigen competenties gelegd. Om beter te kunnen vaststellen of u zich thuis zult voelen in deze competenties, hebben wij enkele competentieprofielen van opleidingen (Ergotherapeut, Fysiotherapeut en Creatief Therapeut) opgevraagd en aan u beschikbaar gesteld. Ook kunt u bij veel aanbieders een EVC-scan doen. Deze kunt u vaak kosteloos aanvragen via de websites van de aanbieders zelf. U kunt meer informatie over de aanbieders vinden op de website: Opmerking 2: Een EVC-traject van de opleiding Oefentherapeut Mensendieck ligt waarschijnlijk dicht bij de kerncompetenties van een Natuurgeneeskundig Therapeut. De bevoegde opleider biedt echter alleen een EVC aan als studenten zich daadwerkelijk ingeschreven hebben voor de opleiding. In deze situatie wordt EVC gebruikt voor vrijstellingen en niet zozeer voor directe erkenning. Opmerking 3: UVIT noemt de opleiding Complementary Alternative Medicine, welke wordt aangeboden door de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen in samenwerking met Saxion Hogescholen. Deze opleiding is echter nog niet door NVAO geaccrediteerd (de opleiding zit momenteel in procedure om accreditatie te verkrijgen). Deze CAM-opleiding zou misschien nog wel de meest interessante optie zijn voor veel therapeuten, omdat dit dicht bij de kern van therapeutschap ligt. Het is bij schrijven van deze hand-out nog onduidelijk of er een EVC-procedure voor deze opleiding bestaat of nog ontwikkeld gaat worden. 11!

12 Naast het starten van een EVC-procedure voor een bestaande opleiding mét civiel effect, is het ook mogelijk om binnen een specifieke branche een EVC-procedure te ontwikkelen. Een platform van verenigingen heeft inmiddels het initiatief genomen een brancheprofiel te ontwikkelen voor therapeuten van beroepsverenigingen in de natuurgerichte zorg. Bij het ontwikkelen van dit brancheprofiel zal worden onderzocht of er een (basis) HBO bachelor profiel kan ontstaan waarbij de diversiteit aan opvattingen van natuurgeneeskunde verwerkt kunnen worden als specialisatie. Het is echter nog net duidelijk of hierbij ook het gewenste civiele effect ontstaat. Hiervoor zal bij de ontwikkeling van het branche-profiel de klant (UVIT) dus moeten instemmen met de kwaliteit waardoor een civiel effect ontstaat.! 12!

13 5. Optie 2: voor psychosociale sector Doordat velen van jullie Natuurgeneeskundig Therapeuten zijn en daardoor niet specifiek in deze categorie vallen, zullen we deze optie niet verder inhoudelijk bespreken. Daarnaast komen de mogelijkheden binnen deze optie overeen met eerder genoemde 1a en 1b. 13!

14 6. Optie 3: scholing met HBO Medische Basiskennis Uit de informatie van UVIT komt naar voren; Een diploma of bewijs van een landelijk erkend accreditatie instituut waaruit blijkt dat de module medische of psychosociale basiskennis van de opleiding alternatieve zorg gelijk is aan het niveau van een door de NVAO geaccrediteerde HBO-bachelor opleiding. En: Mogelijke accreditatie-instituten zijn FONG, SNRO en CPION, we hebben met hen reeds oriënterende gesprekken gevoerd. Er bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid over wat een therapeut momenteel echt kan met deze opties. Dit komt mede doordat de genoemde partijen bij het schrijven van deze hand-out (nog) niet een proactieve rol vervullen richting alle betrokkenen. Om beter in beeld te krijgen hoe we het door UVIT genoemde beleid moeten interpreteren, nemen we de genoemde partijen kort onder de loep en benoemen we de bij ons bekende, huidige mogelijkheden per organisatie. FONG De afkorting van FONG staat voor: Federatie Opleiders Natuurlijke Geneeswijzen. De FONG is een vereniging (federatie) van Opleiders in de complementaire zorg waaronder opleidingen voor Natuurgeneeskunde. Het betreffen echter met name volledige, meerjarige opleidingen. Er zijn een aantal geaccrediteerde opleidingen door ons op de website van FONG gevonden, het is ons echter niet duidelijk geworden of dit het volledige aanbod is. FONG is momenteel druk doende om mogelijkheden naar aanleiding van het door UVIT genoemde beleid te ontwikkelen. Hier moet dus nog veel werk voor verzet worden. Opleiders kunnen hun opleidingen HBO medische basiskennis indienen ter accreditatie bij FONG waarop de federatie het zal beoordelen. Verder verwijst men naar de reeds positief beoordeelde opleidingen binnen de federatie zodat therapeuten deze kunnen gaan volgen. Het is ons niet duidelijk geworden of FONG zelf diploma s of certificaten in lijn met het door UVIT genoemde reeds verstrekt of gaat verstrekken en wat hiervoor nodig is. Ook op de website is hierover geen informatie door ons gevonden. SNRO De afkorting SNRO staat voor Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De oorsprong en het vakinhoudelijke kennisveld van SNRO ligt met name in de psychosociale zorgsector. Ook hebben wij begrepen dat de bestuursleden over een gedegen onderwijskundige achtergrond beschikken. Er zijn een aantal geaccrediteerde opleidingen door ons op de website van SNRO gevonden, het is ons echter niet duidelijk geworden of dit het volledige aanbod is. Opleiders kunnen hun opleidingen HBO medische basiskennis indienen ter accreditatie bij SNRO waarop de stichting het zal beoordelen. Verder verwijst men naar de reeds positief beoordeelde opleidingen zodat men deze kan gaan volgen. Het is ons niet duidelijk geworden of SNRO zelf diploma s of certificaten in lijn met het door UVIT genoemde reeds verstrekt of gaat verstrekken en wat hiervoor nodig is. Ook op de website is hierover geen informatie door ons gevonden. 14!

15 CPION De afkorting CPION staat voor Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Van de door UVIT genoemde accreditatie-instituten heeft deze partij de meeste know-how op onderwijskundig vlak maar daarentegen de minste kennis op het vlak van complementaire, natuurgerichte zorg van het drietal. Er zijn een aantal geaccrediteerde opleidingen door ons op de website van CPION gevonden, het is ons echter niet duidelijk geworden wat het volledige aanbod is. Opleiders kunnen opleidingen HBO medische basiskennis indienen ter accreditatie waarop CPION het zal beoordelen. Verder verwijst men naar de reeds positief beoordeelde opleidingen zodat men deze kan gaan volgen. Het is ons niet duidelijk geworden of CPION zelf diploma s of certificaten in lijn met het door UVIT genoemde reeds verstrekt of gaat verstrekken en wat hiervoor nodig is. Ook op de website is hierover geen informatie door ons gevonden. Opmerking 4: indien u graag meer duidelijkheid wenst te krijgen over het aanbod van (HBO medische basiskennis) opleidingen of de wijze waarop certificaten/diploma s verstrekt zullen worden, adviseren wij u contact op te nemen met bovengenoemde organisaties. Opmerking 5: KTNO wacht momenteel op een inhoudelijke reactie van UVIT op haar verzoek dezelfde mogelijkheden als bovengenoemde organisaties te verkrijgen. 15!

16 7. Slotwoord KTNO hoort van opleiders met regelmaat geluiden als; Hoe kan het dat een grotere zorgverzekeraar dit beleid zomaar uitstippelt? en Voordat consulten vergoed werden door zorgverzekeraars, waren praktijken ook succesvol want Een goede therapeut slaagt altijd, ook zonder zorgvergoedingen!. Ook horen we positieve geluiden over het beleid. Er zijn namelijk ook opleiders die aangeven; Een zegen voor de complementaire, natuurgerichte zorg! en Het werd hoog tijd, eindelijk gebeurt er wat!. Als KTNO zijnde begrijpen we dat het beleid van UVIT niet alleen positieve geluiden oproept. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de kwaliteit van onze beroepsgroep wordt verhoogd, maar zien tegelijkertijd dat het soms zoeken is naar mogelijkheden binnen dit beleid. Gelukkig zijn deze mogelijkheden er wel en merken we dat dit ook langzaam maar zeker wordt gezien door verenigingen. Door focus te hebben op het positieve effect van dit beleid, kunnen we onze beroepsgroep een stap verder brengen in haar ontwikkeling. De vraag naar aantoonbare kwaliteit stijgt en dat gaat hand in hand met een betere plek in de markt voor onze beroepsgroep. We willen iedereen die de komende tijd een persoonlijk ontwikkelingstraject ingaat heel veel succes toewensen. We hopen daarbij dat eenieder dicht bij zichzelf blijft en zelf keuzes maakt. Weet dat dit altijd het enige juiste is! Met warme groet, Stichting KTNO 16!

17 8. Bronvermelding Internetbronnen: Overige bronnen: Communicatie vanuit koepelorganisatie RBNG Brief UVIT met kenmerk RME/LVO/ Gesprek EVC-afdeling Hogeschool Zuyd op Gesprek EVC Centrum Nederland op !

18 Stichting KTNO Gedempte Gracht DL Eindhoven 18!

betreft: Samenwerkingsafspraken

betreft: Samenwerkingsafspraken Betreft: VGZ / UVIT-vereisten d.d. 1 sept.2010 + bijlage 25 oktober 2010. VGZ (voorheen UVIT: Univé, VGZ, IZA, Trias) behandeld door: Lisette Vogels datum: 1 september 2010 betreft: Samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.1

Nadere informatie

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties SNRO, CPION, FONG, SKB, KTNO Werkgroep 5 accreditaties opleidingen, bij en nascholingen Mariet van Buuren, Rene Markus, Christianne Bezembinder, Carla

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ICT-onderwijs en -examens

ICT-onderwijs en -examens ICT-onderwijs en -examens 1 Staatssecretaris: voorkeur landelijke IT-examens Opening Efficiency Beurs 25-10-1972 v.d. Velde CEO Bijenkorf Breek, CFO Philips Theo Mulder voorzitter NIVE penningmeester SSI

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen

Erkennen van Verworven Competenties. Ervaringen & Uitdagingen Erkennen van Verworven Ervaringen & Uitdagingen WAAROM laten mensen zich EVC-en? Opleidingsdoel: vrijstelling voor het volgen van (onderdelen van) een opleiding/ verkorte opleidingsduur. Geen opleidingsdoel:

Nadere informatie

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen

EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen EVC, vrijstellingen en intake-assessment Overeenkomsten en verschillen Colofon Titel: EVC, vrijstellingen en intake-assessment. Overeenkomsten en verschillen Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Checklist selectie EVC-aanbieder

Checklist selectie EVC-aanbieder Checklist selectie EVC-aanbieder Deze checklist is ontwikkeld ter ondersteuning van individuen die een EVC-traject willen doorlopen en hiervoor een passende EVC-aanbieder willen selecteren. Voordat u aan

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties

EVC bij Windesheim. Windesheim Erkend EVC-aanbieder is. Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat. Erkennen van Verwoven Competenties EVC bij Windesheim Erkennen van Verworven Competenties ErVaringsCertificaat Erkennen van Verwoven Competenties EVC staat voor het Erkennen van (elders) Verworven Competenties. EVC is gericht op het beoordelen

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie

EVC rapport - Ervaringscertificaat. EVC procedure Master opleiding Archeologie EVC rapport - Ervaringscertificaat EVC procedure Master opleiding Archeologie V1 febr. 2010 Pagina 1 van 9 Versiebeheer Titel Ervaringscertificaat Versie Datum publicatie Auteur 1 04 februari 2010 MH/CNe

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Presentatie MBO Raad / GDW Leden 20 mei 2010 Jenny Drost, GDW Kerngroeplid Toinny Grϋndemann, Senior

Nadere informatie

3 juli 2007 PLW/2007/18216

3 juli 2007 PLW/2007/18216 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 3 juli 2007 PLW/2007/18216 Onderwerp Kwaliteit EVC Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE

Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Informatiepakket 1 BASISREGISTRATIE Bevat informatie voor: NVAO geaccrediteerde masteropleidingen Schoolleidersopleidingen gestart vóór augustus 2014. 1 Schoolleidersopleidingen in het register Schoolleiders

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Betreft: Kamerstuk d.d. 29 oktober 2009 in verband met btw-vrijstelling in relatie tot vereisten voor CAM-artsen en andere aanbieders van dezelfde complementaire c.q. alternatieve behandelingen. Hoewel

Nadere informatie

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de Vrijstellingen-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.

Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws. Geadresseerde: Victor Stöcker, projectleider masterplan Dutch Clinical Trial Foundation Gedetacheerd door VWS Email: v.stocker@minvws.nl 10 september 2014 Onderwerp: erkenning van het beroep researchverpleegkundige/clinical

Nadere informatie

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier.

EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. EVC Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Datum gegenereerd: 24-6-2016 11:40:16 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie vrijstelling en/of toelating... 4 Informatie ervaringscertificaat...6

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO

Toelichting op gegevens van DUO Toelichting op gegevens van DUO (DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs) Inleiding Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Hiermee

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector

Toelichting aanvragen vrijstelling. Opleidingen Educatie Zorgsector Toelichting aanvragen vrijstelling Opleidingen Educatie Zorgsector Directoraat Onderwijs en Opleidingen LUMC September 2014 Inhoud Algemene informatie vrijstellingen 2 Inleiding 2 Wat is een vrijstelling

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties)

Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) Regeling EVC-EVK (Eerder Verworven Competenties c.q. Eerder Verworven Kwalificaties) INLEIDING De KNSA kent sporttechnische opleidingen Basistrainer, Trainer-A en Trainer-B voor Pistool-, Geweer- en Kleiduivenschieten.

Nadere informatie

EVC - EVK Werkafspraken

EVC - EVK Werkafspraken EVC - EVK Werkafspraken Inleiding Begin 2010 is namens de Academie voor Sportkader het project EVC-EVK gestart. Een project met als doel (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met Eerder Verworven

Nadere informatie

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs?

1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? 1 1. Welke routes tot leraar zijn er in het hoger onderwijs? Het hoger onderwijs kent routes tot leraar in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs: HBO Het hoger beroepsonderwijs kent

Nadere informatie

Geachte leden van het College van Bestuur, geachte leden van de Centrale directie,

Geachte leden van het College van Bestuur, geachte leden van de Centrale directie, De Colleges van Bestuur/Centrale directies van de hogescholen Den Haag Ons kenmerk 30 september 2005 PLW/05/76506 Onderwerp Experimenten met korte programma's Bijlage(n) Brief aan Tweede Kamer d.d. 20

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat

PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE. Op weg naar een Ervaringscertificaat PROCESVERLOOP VAN EEN EVC-PROCEDURE Op weg naar een Ervaringscertificaat Amstelveen, 27 oktober 2014 Inleiding U neemt binnenkort deel aan een EVC-traject dat wordt uitgevoerd door EVC Centrum Vigor. Dit

Nadere informatie

U kunt leraar worden?!

U kunt leraar worden?! Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing Afdeling Hoger Onderwijs Afdeling Voortgezet Onderwijs Bestuursbureau/HRM U kunt leraar worden?! Universiteit Leiden. Universiteit

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Diploma gehaald? Wat nu?

Diploma gehaald? Wat nu? Loopbaanoriëntatie (LOB) Diploma gehaald? Wat nu? EINDEXAMENKLASSEN 5 HAVO EN 6 VWO. September 2014 Beste leerling, Het komende jaar zijn jullie niet alleen druk bezig met je eindexamen. Jullie zullen

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur 3 februari 2009 Rita Dunon Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Wat is een kwalificatie? Afgerond en ingeschaald geheel van competenties Competenties: geheel van kennis,

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3 De beste wensen voor 2013 Wat mag u van de SNRO weer verwachten? - Weten wat er speelt en erbij zijn: Strategische vertegenwoordiging richting verzekeraars, koepels.. lees verder op pagina 2 Wie is geaccrediteerd

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Inleiding. Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Momenteel worden deze

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

DeelRIC School voor Politiekunde

DeelRIC School voor Politiekunde DeelRIC School voor Politiekunde voor toelating tot en/of vrijstelling in een initiële opleiding van het samenhangend stelsel van politieonderwijs Mei 2013 Versie 1 1 1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO NIVEAU

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

D0012-201510. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0012-201510. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0012-201510 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie Voorlichting 21 juni 2016 AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Nieuwe onderwijsvormen (IKC, SLIMfit, Sterrenscholen)

Nadere informatie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie Werkervaring U heeft het formulier werkervaring in het digitaal portfolio ingevuld met de hoeveelheid uren patiënt / cliënt gerichte werkzaamheden en in hoeveel maanden zoals bedoeld in de kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Handleiding raadplegen CROHO op internet

Handleiding raadplegen CROHO op internet Handleiding raadplegen CROHO op internet Versiebeheer Versie Datum Status Auteur Reden wijziging 1.0 25-08-2006 Definitief DSO/KLC/I&K 2.0 18-01-2012 Definitief DSO/KLC/I&K 3.0 17-06-2013 Definitief I&K

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 Dit Reglement Kwaliteitsregister en Accreditatie is een aanvulling op het Contributiereglement (25-11-2005) horende bij de Statuten,

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Interpretatiedocument. Certificeringsregeling Arbeidsdeskundigen

Interpretatiedocument. Certificeringsregeling Arbeidsdeskundigen Interpretatiedocument Certificeringsregeling Arbeidsdeskundigen Document: 01.1 Datum: 21 juni 2016 1 Dit interpretatiedocument geeft een toelichting op een aantal eisen uit de certificatieregeling 'Arbeidsdeskundigen'.

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Profiel EVC-begeleider

Profiel EVC-begeleider Profiel EVC-begeleider Colofon Titel: Profiel EVC-begeleider Auteur : Kenniscentrum EVC Versie: 1.0 Datum: Maart 2011 Projectnummer: 12822.05 Kenniscentrum EVC Postbus 19194 3501 DD Utrecht Tel: 030-6374711

Nadere informatie