HBO Informatiebijeenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO Informatiebijeenkomst"

Transcriptie

1 Handout HBO Informatiebijeenkomst

2 Colofon Auteurs Rogier de Beijer Stefanie Straeter Eindredactie Ine van Amstel Uitgave juni 2011 Contactinformatie Stichting KTNO Gedempte Gracht DL Eindhoven Disclaimer Niets van deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 2!

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Terminologie 1. Onderwijsstructuur Nederland 2. MBO opleiding 3. MBO/HBO niveau 4. Associate Degree 5. BaMa-structuur 6. HBO bachelor 7. HBO master 8. WO 9. Post-initieel onderwijs 10. National Qualification Framework 11. Dublin Descriptoren 12. ECTS 13. EVC-procedure 14. ErVaringsCertificaat 15. Civiel effect blz. 4 Hoofdstuk 2 Beleid UVIT blz. 8 Hoofdstuk 3 Optie 1a: HBO Bachelor in gezondheidszorg blz. 10 Hoofdstuk 4 Optie 1b: een EVC-traject blz. 11 Hoofdstuk 5 Optie 2: voor psychosociale sector blz. 13 Hoofdstuk 6 Optie 3: scholing met HBO medische basiskennis blz. 14 Hoofdstuk 7 Slotwoord blz. 16 Hoofdstuk 8 Bronvermelding blz. 17 3!

4 1. Terminologie 1. Onderwijsstructuur Nederland Het onderwijs in Nederland valt onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderwijs in Nederland bestaat uit Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Onderwijs, Hoger Onderwijs en Post-initieel onderwijs. 2. MBO opleiding Een opleiding Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO) bestaat uit niveau 2, 3 of 4: Niveau 1 staat voor assistent beroepsbeoefenaar Niveau 2 staat voor basisberoepsbeoefenaar (uitvoeren van werkzaamheden) Niveau 3 staat voor vakfunctionaris (volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden) Niveau 4 staat voor middenkaderfunctionairs (volledig zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden met een brede inzetbaarheid door specialisatie) 3. MBO/HBO niveau Naast de landelijk erkende MBO-, HBO- en WO-opleidingen, zijn er in Nederland ook veel opleidingen op MBO en HBO-niveau. Dit wilt zeggen dat de opleiding (nog) niet is gecertificeerd door één van de daarvoor bevoegde instanties (MBO) of geaccrediteerd door NVAO (HBO en hoger). Hierdoor is het opleidingsniveau van de opleiding nog niet gewaarborgd conform de eisen van de overheid. 4!

5 4. Associate Degree Een hogeschool kan binnen een geaccrediteerde HBO-bacherloropleiding een tweejarig Associate Degree programma aanbieden. Studenten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, krijgen de graad Associate Degree. Het Associate Degree wordt vanaf 2011 definitief ingevoerd en heeft als doel het gat te vullen tussen een MBO- en een vierjarige HBO bacheloropleiding. Na het behalen van het Associate Degree kunnen zij instromen in de volledige bacheloropleiding, waardoor ze alsnog een Bachelor Degree kunnen behalen. De 2 opleidingen die binnen de zorgsector een Associate Degree aanbieden zijn: HBO Management in de Zorg en HBO Praktijkondersteuner in de Zorg. 5. BaMa (Bachelor/Master) structuur De BaMa structuur verdeeld het hoger onderwijs in een bachelorfase en een masterfase. In het hoger beroepsonderwijs (HBO) duurt een bachelor 4 jaar, in het wetenschappelijk onderwijs (WO) 3 jaar. De masterfase komt na de bachelorfase en duurt zowel in het HBO als in het WO minimaal 1 jaar. De bachelor- en mastertitels zijn niet beschermd en kunnen daardoor door iedereen worden gebruikt. Omdat erkenning van de opleiding door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belangrijk is voor nationale en internationale erkenning, raad men aan om te controleren of de opleiding is geaccrediteerd door het Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie (NVAO) en staat geregistreerd bij het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van opleidingen, waaraan de kwalificatie van bachelor of master is verbonden. Aan opleidingen die niet zijn opgenomen in het CROHO-register, zijn officieel geen graden of titelatuur verbonden. 6. HBO bachelor Een opleiding HogerBeroepsOnderwijs (HBO) bachelor heeft een beroepsgerichte oriëntatie. Dit houdt in dat de opleidingen gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden die nauw aansluiten op de beroepspraktijk. Voor de toelating tot een HBO bachelor opleiding, wordt minimaal een HAVO of MBO (niveau 4) diploma gevraagd. Ook is er een mogelijkheid om na het 21e levensjaar gebruik te maken van de 21+ regeling. Hierbij is er geen specifieke vooropleiding vereist maar wordt er na afname van een toets bekeken of de persoon in kwestie voldoende niveau heeft om aan de opleiding te kunnen starten. 7. HBO master Een HBO master is een verdieping op een eerder afgeronde HBO bachelor opleiding. Meestal is een afgeronde HBO bachelor opleiding een vereiste om aan de master-fase te kunnen starten. 8. WO Bachelors en masters op WO niveau hebben een wetenschappelijke oriëntatie. Zij bereiden voor op het zelfstandig doen van onderzoek en het oplossen van vraagstukken op wetenschappelijk niveau. Voor toelating tot een WO-bachelor is een VWO-diploma of HBO-propedeuse vereist. 5!

6 9. Post-initieel onderwijs De huidige wetgeving kent het onderscheid tussen initieel en post-initieel onderwijs. Dit onderwijs hangt samen met de bekostiging. Initieel onderwijs wordt bekostigd door de overheid, postinitieel in principe niet. Er bestaat geen officiële definitie voor postinitieel onderwijs. Vaak wordt het gedefinieerd als op-, her- en bijscholing voor werkenden en werkzoekenden. De duur van de opleidingen varieert van een aantal maanden tot maximaal een jaar en worden zowel op reguliere als particuliere instituten aangeboden. Post-initiele opleidingen worden op HBOniveau getoetst en geregistreerd door Stichting Post HBO Nederland (SPHBO), onderdeel van accreditatie-instituut CPION. Hierdoor kan er enige zekerheid van kwaliteit kan worden geboden. Post-HBO is geen beschermde titel. Wel krijgen opleidingen die geregistreerd staan bij SPHBO de titel registeropleiding. 10. National Qualification Framework Na invoering van de BaMa-structuur is besloten dat alle ministers van Onderwijs in Europa verplicht zijn nationale kwalificatieraamwerken op te stellen. De Europese benaming hiervoor is het National Qualification Framework. Hierin worden de kwalificaties beschreven die binnen de drie niveaus van hoger onderwijs (bachelor, master en doctoraat) kunnen worden behaald. Dit geeft de student enerzijds meer inzicht in de kwaliteit van het te behalen niveau en daarnaast heeft de student een internationaal vastgelegde erkenning van elders behaalde studieprestaties. Om deze internationale erkenning te krijgen is het overkoepelende European Qualification Framework opgesteld. Het EQF maakt het mogelijk dat nationale raamwerken met elkaar kunnen worden vergeleken, zodat het internationale niveau blijft gewaarborgd. De kwalificaties en de daaruit voortvloeiende aantoonbare onderwijsresultaten van het EQF zijn afgestemd op de Dublin Descriptoren. 11. Dublin Descriptoren De Dublin Descriptoren beschrijven de onderwijsresultaten in termen van kennis, vaardigheden en competenties. Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid van het hoger onderwijs systeem nationaal en internationaal verhoogd. De Dublin Descriptoren indiceren als het ware het niveau (HBO/WO). 12. ECTS In de BaMa-structuur worden studiepunten toegekend op basis van het European Credit Transfer System (ECTS). Dit systeem maakt internationale vergelijking mogelijk. Een studiejaar telt standaard 60 ECTS. Met een HBO bachelor opleiding haal je in 4 jaar tijd 240 ECTS en met een WO bachelor haal je in 3 jaar 180 ECTS. 1 ECT staat voor 28 studie-uren. 13. EVC-procedure EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-procedure geeft een 6!

7 beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand. Deze kan hij verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby s. Als u besluit een EVC-traject in te gaan, bespreekt u eerst welke ervaring voor uw toekomst van belang is. Daarna verzamelt u alle bewijzen van uw kennis en ervaring in een portfolio. Een assessor bekijkt dit vervolgens en zal dit beoordelen tijdens een assessment. De assessor legt daarbij uw kennis naast een standaard (een soort meetlat) en hier krijgt u vervolgens een ervaringscertificaat van. Een EVC-traject kan worden aangeboden door onderwijsinstellingen, kenniscentra of gespecialiseerde (commerciële) bureaus. De aanbieders moeten altijd zijn gecertificeerd door een door overheid bevoegde instantie. 14. ErVaringsCertificaat De gemeten kennis bij een EVC-traject wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Dit is geen diploma maar een soort foto van alles wat je op dit moment kan en weet. Indien gewenst kan de EVC-rapportage leiden tot erkenning van een deelcertificaat of zelfs een volledig diploma. 15. Civiel effect Meestal is het civiel effect (de uitwerking) van een EVC erg belangrijk. Dit civiel effect heeft betrekking op de rechten (bijvoorbeeld toelating tot beroepsgroepen, toelating tot opleidingen, inschaling binnen een CAO) die aan het certificaat ontleend kunnen worden op de (arbeids) marktpositie. Om een positief civiel effect van de EVC-procedure te garanderen moet de EVC-aanbieder gebruik maken van bestaande, erkende EVCstandaarden. Een EVC-standaard is een landelijk erkend (competentie)profiel dat de EVCaanbieder in zijn EVC-onderzoek als beoordelingskader gebruikt. Het kan gaan om een Crebo-standaard (Centraal Register Beroepsopleidingen), een Croho-profiel (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs), een WO-profiel of een brancheprofiel met civiel effect. Alle beroepsopleidingen binnen Crebo en Croho zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze beroepsopleidingen beschrijven aan de hand van de Dublin Descriptoren precies wat je moet kennen en kunnen.! 7!

8 2. Beleid UVIT UVIT heeft de criteria voor vergoedingen als volgt gecommuniceerd: 8!

9 De toelichting van UVIT op het beleid ten aanzien van bestaande therapeuten en nieuwe therapeuten: 9!

10 Bovenstaande communicatie vanuit UVIT heeft veel vragen opgeroepen bij verenigingen, therapeuten en opleiders. Dit komt mede doordat het genoemde beleid op sommige vlakken niet specifiek genoeg is. Wij hopen hier wat verduidelijking in te kunnen brengen door onze informatie verkregen bij UVIT, koepelorganisaties en andere belanghebbenden in het veld met u te delen. 3. Optie 1a: HBO bachelor in gezondheidszorg Wanneer u reeds beschikt over een HBO Bachelor diploma binnen de afstudeerrichting gezondheidszorg aangevuld met vakgerichte scholing in de complementaire zorg, heeft u via verschillende beroepsverenigingen direct mogelijkheden om voor zorgvergoedingen van UVIT in aanmerking te komen. Het is hierbij wel van belang dat u het diploma kunt overleggen bij uw beroepsvereniging. Deze kan dan (indien hiernaar wordt verzocht) een kopie van het diploma toesturen naar de koepelorganisatie die het vervolgens rapporteert aan zorgverzekeraar UVIT. Voor nieuwe therapeuten is dit de kortste weg om in de zorggids te komen. Voor therapeuten die vóór 1 januari 2011 vergoedingen van consulten ontvingen van UVIT is dit een vereiste vanaf 2017 (zie overgangsregeling). Bij deze laatste benoemd UVIT verder dat, indien men vanaf 2012 nog niet aantoonbaar kan maken dat men gestart is met een dergelijke opleiding, dit direct al gevolgen kan hebben voor vergoedingen. Wanneer u niet beschikt over een HBO Bachelor diploma binnen de afstudeerrichting gezondheidszorg, heeft u binnen deze optie dus de keus om alsnog een volledige HBO Bachelor opleiding te gaan volgen. Uit ons veldonderzoek blijkt dat slechts een beperkt aantal therapeuten interesse hebben om een start te maken met een volledige HBO Bachelor opleiding in de door UVIT genoemde afstudeerrichtingen. Daarom leggen wij nadruk op de toelichting van de EVC procedure (optie 1b). 10!

11 4. Optie 1b: een EVC-traject Zoals u in de brief van UVIT kunt lezen, bent u niet verplicht om alsnog één van de genoemde opleidingen te volgen. U heeft ook de mogelijkheid om middels een EVC-traject aan te tonen dat u door ervaring en bijscholing over voldoende (HBO Medische Basis-) kennis beschikt. Wat is een EVC-traject? De afkorting EVC staat voor erkenning van Eerder Verworven Competenties. De kosten hiervan variëren tussen de!750,- en!1800,-. De procedure neemt gemiddeld tussen de 12 en 16 weken in beslag. Met een EVC-traject worden competenties door specialisten (assessoren) in kaart gebracht. Zij maken in feite een soort foto van uw talenten, kennis en competenties en dit wordt vastgelegd in een ErVaringsCertificaat. Let wel: hiermee heeft u nog geen erkenning (zoals een HBO bachelor titel). Indien u wel deze erkenning wilt, kunt u uw foto naast een maatlat laten leggen, bijvoorbeeld de maatlat van een HBO Verpleegkundige. Uw profiel wordt dan vergeleken met het beroepsprofiel (competenties) van een HBO Verpleegkundige en vervolgens wordt beoordeeld of u soortgelijke bagage hebt om deze titel te mogen dragen. Indien u nog bagage tekort komt, biedt een onderwijsinstelling een aangepast studieprogramma aan om zo alsnog een HBO Bachelor titel te kunnen behalen. Het voordeel van een EVC-traject mét erkenning, is dat er een gegarandeerd civiel effect is (voor uitleg zie pagina 7). Welke mogelijkheden heb ik binnen een EVC-traject? Het is belangrijk om te weten dat er niet voor iedere opleiding in Nederland een EVC-traject bestaat. EVC-procedures (met civiel effect) zijn met name operationeel voor opleidingen die door de overheid zijn erkend (NVAO geaccrediteerd). Dit betekent dat u een EVC-procedure met civiel effect kunt starten voor de door UVIT-genoemde opleidingen. De vraag is echter of u zich als bijvoorbeeld Natuurgeneeskundig Therapeut wel thuis zult voelen in opleidingen als HBO Verpleegkundige of HBO Fysiotherapeut. Bij een EVCprocedure worden de competenties van deze opleidingen als meetlat naast uw eigen competenties gelegd. Om beter te kunnen vaststellen of u zich thuis zult voelen in deze competenties, hebben wij enkele competentieprofielen van opleidingen (Ergotherapeut, Fysiotherapeut en Creatief Therapeut) opgevraagd en aan u beschikbaar gesteld. Ook kunt u bij veel aanbieders een EVC-scan doen. Deze kunt u vaak kosteloos aanvragen via de websites van de aanbieders zelf. U kunt meer informatie over de aanbieders vinden op de website: Opmerking 2: Een EVC-traject van de opleiding Oefentherapeut Mensendieck ligt waarschijnlijk dicht bij de kerncompetenties van een Natuurgeneeskundig Therapeut. De bevoegde opleider biedt echter alleen een EVC aan als studenten zich daadwerkelijk ingeschreven hebben voor de opleiding. In deze situatie wordt EVC gebruikt voor vrijstellingen en niet zozeer voor directe erkenning. Opmerking 3: UVIT noemt de opleiding Complementary Alternative Medicine, welke wordt aangeboden door de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen in samenwerking met Saxion Hogescholen. Deze opleiding is echter nog niet door NVAO geaccrediteerd (de opleiding zit momenteel in procedure om accreditatie te verkrijgen). Deze CAM-opleiding zou misschien nog wel de meest interessante optie zijn voor veel therapeuten, omdat dit dicht bij de kern van therapeutschap ligt. Het is bij schrijven van deze hand-out nog onduidelijk of er een EVC-procedure voor deze opleiding bestaat of nog ontwikkeld gaat worden. 11!

12 Naast het starten van een EVC-procedure voor een bestaande opleiding mét civiel effect, is het ook mogelijk om binnen een specifieke branche een EVC-procedure te ontwikkelen. Een platform van verenigingen heeft inmiddels het initiatief genomen een brancheprofiel te ontwikkelen voor therapeuten van beroepsverenigingen in de natuurgerichte zorg. Bij het ontwikkelen van dit brancheprofiel zal worden onderzocht of er een (basis) HBO bachelor profiel kan ontstaan waarbij de diversiteit aan opvattingen van natuurgeneeskunde verwerkt kunnen worden als specialisatie. Het is echter nog net duidelijk of hierbij ook het gewenste civiele effect ontstaat. Hiervoor zal bij de ontwikkeling van het branche-profiel de klant (UVIT) dus moeten instemmen met de kwaliteit waardoor een civiel effect ontstaat.! 12!

13 5. Optie 2: voor psychosociale sector Doordat velen van jullie Natuurgeneeskundig Therapeuten zijn en daardoor niet specifiek in deze categorie vallen, zullen we deze optie niet verder inhoudelijk bespreken. Daarnaast komen de mogelijkheden binnen deze optie overeen met eerder genoemde 1a en 1b. 13!

14 6. Optie 3: scholing met HBO Medische Basiskennis Uit de informatie van UVIT komt naar voren; Een diploma of bewijs van een landelijk erkend accreditatie instituut waaruit blijkt dat de module medische of psychosociale basiskennis van de opleiding alternatieve zorg gelijk is aan het niveau van een door de NVAO geaccrediteerde HBO-bachelor opleiding. En: Mogelijke accreditatie-instituten zijn FONG, SNRO en CPION, we hebben met hen reeds oriënterende gesprekken gevoerd. Er bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid over wat een therapeut momenteel echt kan met deze opties. Dit komt mede doordat de genoemde partijen bij het schrijven van deze hand-out (nog) niet een proactieve rol vervullen richting alle betrokkenen. Om beter in beeld te krijgen hoe we het door UVIT genoemde beleid moeten interpreteren, nemen we de genoemde partijen kort onder de loep en benoemen we de bij ons bekende, huidige mogelijkheden per organisatie. FONG De afkorting van FONG staat voor: Federatie Opleiders Natuurlijke Geneeswijzen. De FONG is een vereniging (federatie) van Opleiders in de complementaire zorg waaronder opleidingen voor Natuurgeneeskunde. Het betreffen echter met name volledige, meerjarige opleidingen. Er zijn een aantal geaccrediteerde opleidingen door ons op de website van FONG gevonden, het is ons echter niet duidelijk geworden of dit het volledige aanbod is. FONG is momenteel druk doende om mogelijkheden naar aanleiding van het door UVIT genoemde beleid te ontwikkelen. Hier moet dus nog veel werk voor verzet worden. Opleiders kunnen hun opleidingen HBO medische basiskennis indienen ter accreditatie bij FONG waarop de federatie het zal beoordelen. Verder verwijst men naar de reeds positief beoordeelde opleidingen binnen de federatie zodat therapeuten deze kunnen gaan volgen. Het is ons niet duidelijk geworden of FONG zelf diploma s of certificaten in lijn met het door UVIT genoemde reeds verstrekt of gaat verstrekken en wat hiervoor nodig is. Ook op de website is hierover geen informatie door ons gevonden. SNRO De afkorting SNRO staat voor Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg. De oorsprong en het vakinhoudelijke kennisveld van SNRO ligt met name in de psychosociale zorgsector. Ook hebben wij begrepen dat de bestuursleden over een gedegen onderwijskundige achtergrond beschikken. Er zijn een aantal geaccrediteerde opleidingen door ons op de website van SNRO gevonden, het is ons echter niet duidelijk geworden of dit het volledige aanbod is. Opleiders kunnen hun opleidingen HBO medische basiskennis indienen ter accreditatie bij SNRO waarop de stichting het zal beoordelen. Verder verwijst men naar de reeds positief beoordeelde opleidingen zodat men deze kan gaan volgen. Het is ons niet duidelijk geworden of SNRO zelf diploma s of certificaten in lijn met het door UVIT genoemde reeds verstrekt of gaat verstrekken en wat hiervoor nodig is. Ook op de website is hierover geen informatie door ons gevonden. 14!

15 CPION De afkorting CPION staat voor Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Van de door UVIT genoemde accreditatie-instituten heeft deze partij de meeste know-how op onderwijskundig vlak maar daarentegen de minste kennis op het vlak van complementaire, natuurgerichte zorg van het drietal. Er zijn een aantal geaccrediteerde opleidingen door ons op de website van CPION gevonden, het is ons echter niet duidelijk geworden wat het volledige aanbod is. Opleiders kunnen opleidingen HBO medische basiskennis indienen ter accreditatie waarop CPION het zal beoordelen. Verder verwijst men naar de reeds positief beoordeelde opleidingen zodat men deze kan gaan volgen. Het is ons niet duidelijk geworden of CPION zelf diploma s of certificaten in lijn met het door UVIT genoemde reeds verstrekt of gaat verstrekken en wat hiervoor nodig is. Ook op de website is hierover geen informatie door ons gevonden. Opmerking 4: indien u graag meer duidelijkheid wenst te krijgen over het aanbod van (HBO medische basiskennis) opleidingen of de wijze waarop certificaten/diploma s verstrekt zullen worden, adviseren wij u contact op te nemen met bovengenoemde organisaties. Opmerking 5: KTNO wacht momenteel op een inhoudelijke reactie van UVIT op haar verzoek dezelfde mogelijkheden als bovengenoemde organisaties te verkrijgen. 15!

16 7. Slotwoord KTNO hoort van opleiders met regelmaat geluiden als; Hoe kan het dat een grotere zorgverzekeraar dit beleid zomaar uitstippelt? en Voordat consulten vergoed werden door zorgverzekeraars, waren praktijken ook succesvol want Een goede therapeut slaagt altijd, ook zonder zorgvergoedingen!. Ook horen we positieve geluiden over het beleid. Er zijn namelijk ook opleiders die aangeven; Een zegen voor de complementaire, natuurgerichte zorg! en Het werd hoog tijd, eindelijk gebeurt er wat!. Als KTNO zijnde begrijpen we dat het beleid van UVIT niet alleen positieve geluiden oproept. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de kwaliteit van onze beroepsgroep wordt verhoogd, maar zien tegelijkertijd dat het soms zoeken is naar mogelijkheden binnen dit beleid. Gelukkig zijn deze mogelijkheden er wel en merken we dat dit ook langzaam maar zeker wordt gezien door verenigingen. Door focus te hebben op het positieve effect van dit beleid, kunnen we onze beroepsgroep een stap verder brengen in haar ontwikkeling. De vraag naar aantoonbare kwaliteit stijgt en dat gaat hand in hand met een betere plek in de markt voor onze beroepsgroep. We willen iedereen die de komende tijd een persoonlijk ontwikkelingstraject ingaat heel veel succes toewensen. We hopen daarbij dat eenieder dicht bij zichzelf blijft en zelf keuzes maakt. Weet dat dit altijd het enige juiste is! Met warme groet, Stichting KTNO 16!

17 8. Bronvermelding Internetbronnen: Overige bronnen: Communicatie vanuit koepelorganisatie RBNG Brief UVIT met kenmerk RME/LVO/ Gesprek EVC-afdeling Hogeschool Zuyd op Gesprek EVC Centrum Nederland op !

18 Stichting KTNO Gedempte Gracht DL Eindhoven 18!

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 1 Met dank aan dr. J. Oosterhuis-Geers van het bureau KtweeO, ArtEZ

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Het nieuwe leren is flexstuderen

Het nieuwe leren is flexstuderen Het nieuwe leren is flexstuderen De introductie van de flexstudent Utrecht, maart 2014 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Dit rapport kan worden gepubliceerd of geciteerd, mits

Nadere informatie

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS

Ontwikkelinstrument voor uw gemeente. EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS Ontwikkelinstrument voor uw gemeente EVC zet ambtenaar in beweging NÚ MET DE ZES EVC-HOFLEVERANCIERS . Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. EVC zet medewerkers in beweging Wat levert het ontwikkelinstrument

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

een verkennend onderzoek augustus 2001

een verkennend onderzoek augustus 2001 Beleidsgerichte studies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 77 KORT-HBO een verkennend onderzoek augustus 2001 Den Haag, augustus 2001 Auteurs: P. Gransbergen (smets+hover+), K. Visser (CINOP)

Nadere informatie

Advies. Een diploma van waarde

Advies. Een diploma van waarde Advies Een diploma van waarde Een diploma van waarde Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen -- 1 O B A C R A P P O R T Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen Stuurgroep OBAC In opdracht van Patienten Platform Complementaire

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten.

Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Borgen van de kwaliteit van EVC-trajecten. Advies aan het Kenniscentrum EVC. Hans Koole, november 2009 Hans Koole B.V. Bruggenbouwer Onderwijs Bedrijfsleven Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW

Toolbox Validering leerresultaten 2013. Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering leerresultaten 2013 Kenniscentrum EVC In opdracht van OCW Toolbox Validering > Deze toolbox: > Maakt inzichtelijk welke instrumenten voor validering van leerresultaten het beste passen

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 012 Leven Lang Leren Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg

1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg 1. Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. EVC is een methode om de kennis en ervaring die iemand heeft opgedaan in werk, scholing of daarbuiten, in kaart te brengen en te waarderen

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie