RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9"

Transcriptie

1 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal A. Ik heb ook nog een aantal leden die wel volgens onderstaand schema voldoen aan de opleiding voor medische basiskennis, maar niet de psychosociale basiskennis. 1. De hiernavolgende opleidingen voldoen aan de eis voor medische basiskennis (bedoeld voor therapeuten niet werkzaam in de psychosociale zorg): Complementary Alternative Medicine (CAM), Manuele Therapie, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg, opleiding van Kader in de Gezondheidszorg, Ergotherapie, Logopedie, Palliatieve zorg, opleiding Sport, Gezondheid en Management. 2. De hiernavolgende opleidingen voldoen aan de eis voor psychosociale basiskennis (bedoeld voor therapeuten werkzaam in de psychosociale zorg): Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Creatieve Therapie of Psychologie. Wat kan ik deze mensen doorgeven? Worden zij wel of niet geaccepteerd? VGZ: Nee, indien het beroep valt onder psychosociale hulp, dan worden therapeuten met (alleen) een opleiding medische basiskennis niet geaccepteerd. B. 1) Medische Basiskennis: - Wij (en anderen) zijn al 2,5 jaar bezig. Velen hebben al een cursus gevolgd. Hoe gaat de UVIT hier mee om? Verplichting bestaat ook al jaren. En nu opeens NVAO-eisen voor MBK opleiding. Die accrediteren echter geen cursussen! Nu worden therapeuten gestraft die al een opleiding ( ,00) gevolgd hebben. VGZ: Zie nieuwsbrief. - Moeten bij inschrijving ook aangeven dat ze MBK hebben gevolgd dan wel ingeschreven zijn bij een opleiding/cursus. Dit is onmogelijk als de juiste opleidingscriteria nog niet bekend zijn? VGZ: Zie nieuwsbrief. - Hoe staat het met de mededeling tijdens de bijeenkomst in november 2011 dat er in 2012 nog geen MBV/MBK-verplichting bestaat voor nieuwe RBNG-leden? VGZ: Deze eis geldt vanaf 1 januari 2011 wel voor de nieuwe leden! - Wanneer komt er een universeel criterium voor de MBK? (Dagdelen / niveau / inhoud ) VGZ: Afhankelijk of koepels dan wel accreditatieinstituten of opleidingen tot overeenstemming hierover komen a.d.h.v. NVAO-eisen. 2) MBK Basisjaar (Zie basisstuk RBNG betreft LOI): - Beschikbaarheid blauwdruk? (Dagdelen / niveau / inhoud )

2 - Is er differentiatie mogelijk? Dat wil zeggen specialisme gericht opgezette cursussen? - Voor wie verplicht? - Vrijstellingsregeling: voorwaarden? Wie toetst dat? VGZ: Dit zijn vragen voor LOI zelf (via RBNG). 3) Gebruik van AGB-code 94-16: - Welke plannen zijn er? - Achterliggende redenen? - Wat als je daar niet aan wilt voldoen? VGZ: Dat betekent dat je als natuurgenezer in de zorggids komt te staan, omdat Vektis deze therapeuten zo registreert. - Wie bepaald deze keuze? VGZ: Vektis bepaalt de indelingen, na afstemming met alle zorgverzekeraars (eventuele aanpassingen op verzoek bij Vektis zijn mogelijk, zij treden in overleg met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Nieuwe verzoeken worden aan hen voorgelegd ter accordering). Er ligt op dit moment wel een verzoek bij Vektis van een aantal psychosociaal gerichte beroepsverenigingen om (binnen de 90-range) een specialisme psychosociaal toe te voegen. Dit verzoek wordt door Coöperatie VGZ gesteund, maar er is onder de zorgverzekeraars nog geen unaniem akkoord. 4) Inschrijving in zorggids: - Toepassing criteria: NVAO accreditatie: Er zijn meer opleidingen op het vakgebied van de Psychosociale therapie die een NVAO accreditatie hebben. Uitbreiding van de lijst is noodzakelijk. Graag overleg met de achterban. VGZ: Zie nieuwsbrief VGZ - Meer transparantheid in criteria is nodig VGZ: Zie nieuwsbrief VGZ Ten aanzien van de praktijknamen ontstaat er regelmatig onduidelijkheid over de interpretatie van de werkzaamheden die het desbetreffende lid doet Er volgt dan een vertragende aanvullende informatieronde die vanuit onze optiek bezien nadelig is voor de cliënten die verzekerd zijn bij de UVIT-groep, thans VGZ-zorggroep. Wij zouden het heel fijn vinden om een overgangsregeling te treffen om al deze praktijknamen te analyseren en namens de hele psychosociale sector een algemene richtlijn op te stellen t.a.v. de websites en praktijknamen. Opmerking: niet alle psychosociale zorg komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Belangrijk is dat de therapeut transparant is in de zorg die wordt geleverd. Zie ook de VGZ nieuwsbrief. - Er zijn mensen die na een (half) jaar wachten nog steeds niet ingeschreven zijn. Hoe is dit mogelijk? VGZ: Wij verwerken mutaties binnen één á twee weken, de zorggids wordt vervolgens elke twee geüpdatet. Het laatste kwartaal van 2011 heeft het soms iets langer geduurd. - Graag terugkoppeling als leden in de zorggids zijn ingeschreven.

3 VGZ: Dat gebeurt al door Coöperatie VGZ aan RBNG. C. Om voor vergoeding van de gegeven behandelingen alternatieve zorg in aanmerking te komen zijn door uw organisaties een aantal criteria geformuleerd. De eerste voorwaarde betreft het voldoen van de basiseis met betrekking tot het hebben van voldoende medische basiskennis of psychosociale basiskennis. Dit kan worden aangetoond door a. het bezit van een diploma van een erkende (door de NVAO geaccrediteerde) HBO-Bachelor opleiding met medische basiskennis of psychosociale basiskennis; Of: b. Een EVC certificaat dienaangaande; Of: c. Een diploma of bewijs van een door UVIT erkend accreditatie instituut waaruit een gelijkwaardig niveau van medische en/of psychosociale basiskennis blijkt. Hierbij wordt gerefereerd aan accreditatie instituten als FONG, SNRO en CPION en wordt van deze instituten gevraagd objectief inzichtelijk te maken dat de alternatieve opleiding hieraan voldoet. VGZ: Klopt, deze instituten zijn door ons genoemd als mogelijke accreditatieinstituten. Zij hebben destijds aan Coöperatie VGZ aangegeven dat zij hieraan zouden kunnen gaan voldoen. Tot heden is ons niet bekend dat zij opleidingen op het NVAO Hbo bachelor niveau daadwerkelijk toetsen. De koepelorganisatie heeft een toetsende rol richting haar aangesloten leden. De NVVS is lid van de koepel RBNG en is voornemens haar leden (Speltherapeuten) onder bovengenoemd regiem te laten vallen. Wij vragen uw aandacht daarbij voor de volgende omstandigheid: De door de NVVS geaccrediteerde basisopleidingen voor Speltherapeuten zijn geen opleidingen op HBO- Bachelor niveau maar post HBO opleidingen. Het betreft op de eerste plaats de NVAO geaccrediteerde Masteropleiding Pedagogiek, specialisatie Spel en Speltherapie van Hogeschool Fontys. Op de tweede plaats betreft dit een drietal Post HBO opleidingen: Post HBO Speltherapie, Christelijke Hogeschool Ede, Post HBOopleiding Speltherapie, INHolland Academy en de Post HBO-opleiding Speltherapie, Hogeschool Utrecht. De eerste twee van deze opleidingen zijn geregistreerd bij het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) als officiële Registeropleiding en de derde opleiding zal in het accreditatieproces de dwingende aanbeveling krijgen om deze Registratie te realiseren. Als instroomeis voor de toelating van deze opleidingen wordt gesteld dat een student minimaal een HBO Bachelor opleiding moet hebben afgerond uit het onderwijs, of met sociaal agogische of paramedische achtergrond (of vergelijkbaar). Dit wordt in de accreditatieprocedure door de NVVS gecontroleerd. Mogen wij ervan uitgaan dat hiermee afdoende is aangetoond dat van geaccrediteerde opleidingen afgestudeerde Speltherapeuten in voldoende mate beschikken over voldoende psychosociale basiskennis, zoals is geformuleerd onder c.? Indien dit in uw visie verder objectief inzichtelijk moet worden gemaakt door (in dit geval) de certificerende instanties NVAO en/of CPION, kunt u dan aangeven op welke wijze dit moet plaatsvinden. Volstaat een verklaring van deze instanties of moet deze inhoudelijk worden onderbouwd en volgens welke criteria zal deze worden beoordeeld? Hopende op een spoedig antwoord, opdat wij snel in actie kunnen komen en de noodzakelijke stappen kunnen zetten verblijven wij,

4 VGZ: Deze specialisatieopleiding, HBO-master, lijkt zowel de psychosociale basiskennis als de specialisatie voor speltherapeuten goed te borgen. Beoordeling door RBNG. D 1 Er zijn therapeuten die in de overgangsperiode vallen en die in 2017 met pensioen gaan. Is het ook voor hen noodzakelijk om in de overgangsperiode eventueel een EVC-traject te gaan volgen? VGZ: De insteek van het UVIT beleid alternatieve zorg is dat iedereen de intentie moet hebben om medische of psychosociale basiskennis op HBO bachelor (of hoger) niveau te behalen of middels een EVC-traject aan te tonen hieraan al te voldoen. Echter, personen die op 1 januari jaar of ouder zijn, zullen worden vergoed tot 1 januari 2017 (dus t/m ), ook indien zij vanwege hun leeftijd geen plannen hebben om aan onze opleidingseisen te gaan voldoen. Indien de betreffende therapeut echter nog steeds praktijk houdt vanaf 2017, zullen wij deze consulten niet meer vergoeden (conform beleid). Het is dus aan deze personen zelf om te beslissen of zij dit wenselijk achten. Alle andere therapeuten dienen wel al eerder aan te kunnen tonen met (bij)scholing te zijn gestart indien zij nog niet voldoen aan de eisen. 2 We zijn bezig met het EVC-traject. Wij gaan ervan uit dat mensen die in de overgangsfase vallen de periode kunnen gebruiken om aan de eisen te voldoen. VGZ: Klopt, zij dienen wel in deze periode al aan te kunnen tonen met (bij)scholing te zijn gestart. 3 Er wordt gesproken dat men aan medische basiskennis of aan de psycho-sociale kennis moet voldoen? Is het aan de beroepsvereniging om te besluiten welke zij verplicht stellen, of kan de medische basiskennis in de plaats worden gesteld van psychosociale kennis en andersom? Voor verheldering: wij vinden als VIT dat voor ons soort therapeuten psycho-sociale kennis een vereiste is. Maar omdat er zo gehamerd werd op de medische basiskennismodule heeft een deel van onze leden medische basiskennismodule gedaan b.v. bij BiVT. Uiteraard hebben onze leden een goede therapeutische opleiding gehad, maar als dat in de ogen van UVIT niet zo is, of deze was nog niet geaccrediteerd door een accreditatiebureau, dan wil men graag de medische basiskennismodule in de plaats van psycho-sociale kennis stellen, zodat men aan de eisen voldoet. VGZ: Zie nieuwsbrief: Voor het beoefenen van psychosociale therapievormen moet psychosociale basiskennis zijn verkregen, voor het beoefenen van medische alternatieve therapievormen 1 moet medische basiskennis zijn verkregen, voor het beoefenen van therapievormen die zowel psychosociale als medische kennis vereisen moet voor beide de basiskennis aantoonbaar zijn verkregen. De beroepsvereniging dient een van de twee (of beide) te verplichten voor hun leden. 4 Voldoet een diploma verpleegkunde A aan de gestelde eis van medische basiskennis? VGZ: De verpleegkundige opleidingen A, B en Z staan gelijk aan mbo. Omdat alleen HBO V voldoet zal de verpleegkundige dan via bijv. een EVC traject moeten aantonen dat ze door haar werkervaringen ze voldoet aan HBO niveau.. 5 Er zijn therapeuten die een opleiding hebben gedaan die nu niet meer bestaat. Van sommige opleidingen is duidelijk dat zij door de overheid werden erkend en voorloper zijn van huidige HBOopleidingen. Bijvoorbeeld sociale academie, of HBO jeugdwelzijnswerk. Maar geldt dit ook voor een interne opleiding? 1 Onder medisch alternatieve therapievormen vallen: natuurgeneeskunde, acupunctuur en andere oosterse geneeswijzen, antroposofische geneeswijzen en homeopathie.

5 Bijvoorbeeld iemand heeft in een psychiatrische instelling de interne 4-jarige opleiding tot socio/arbeidstherapeut gedaan. Het vakkenpakket was: Psychiatrie, psychologie, praktische verpleegkunde, e.h.b.o., psychiatrische verpleegkunde en sociologie. VGZ: Dit zal aangetoond moeten worden, m.b.v. een EVC of door een accreditatieinstituut. 6 Er zijn vervolgopleidingen (complementaire hulp) die bezig zijn met accreditatie van de opleiding. Mogen therapeuten die daar zijn afgestudeerd, eerder dan de accreditatie plaatsvond, hun opleiding aanmerken als geaccrediteerd, als de uitkomst positief zal zijn / is? VGZ: Ja, mits aangetoond kan worden dat de opleiding in de tussentijd niet ingrijpend is gewijzigd (lees: verbeterd). 7 In de opleidingseisen wordt de Pabo niet genoemd als erkende opleiding. Veel kindertherapeuten hebben de Pabo als vooropleiding en ook een logische opleiding, gelet op hun werk. Zou deze ook als juiste vooropleiding opgenomen kunnen worden? VGZ: Nee, de pedagogische academie voor het basisonderwijs (pabo) is het opleidingsinstituut voor onderwijzend personeel in het basisonderwijs in Nederland. Deze opleiding omvat onvoldoende psychosociale basiskennis, zie ook nieuwsbrief. Aanvulling op vraag 7 Niet genoemde vooropleidingen door UVIT die bij ons wel erkend zijn WO psychologie VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding psychosociaal. Wij vragen minimaal HBO Psychologie, WO voldoet ook. Echter, niet alleen het kennisniveau is een belangrijk aspect, ook andere onderdelen die specifiek bij HBO-opleidingen onder de aandacht worden gebracht, zoals voldoen aan de vereisten voor deugdelijke zelfstandige praktijkvoering. WO geneeskunde VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding medisch. WO arbeid en organisatiepsychologie VGZ: Nee, onvoldoende. WO Sociale wetenschappen VGZ: Nee, onvoldoende HBO Kunstzinnige therapie VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding psychosociaal, zie nieuwsbrief (nieuw toegevoegd) HBO verpleegkunde VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding medisch, door ons reeds genoemd. HBO fysiotherapie VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding medisch, door ons reeds genoemd. HBO lichamelijk opvoeding VGZ: Nee, onvoldoende. HBO personeel en arbeid VGZ: Nee, onvoldoende. Pedagogische Academie / pabo VGZ: Nee, onvoldoende. Sector Oosterse geneeswijzen A. Vragen Uvit -Is de verandering van naam in VGZ puur een naamswijziging of ook een organisatorische. VGZ: Zie nieuwsbrief. -Welke instituten zijn volgens de VGZ definitief erkent om opleidingen mbt WMB te accrediteren. Wij krijgen nu verschillende brieven binnen zoals onderstaand dat men erkend is. Alleen is ons door verschillende berichtgevingen en veranderende standpunten niet duidelijk wanneer een opleiding nu echt erkend is door de VGZ.. Wij willen therapeuten wel aanraden welke opleiding zij kunnen doen maar achteraf niet te horen krijgen dat de accreditatie of het accreditatie instituut niet klopt. VGZ: Zie nieuwsbrief: tot nu is door accreditatieinstituten nog niet aangetoond dat het niveau van de opleidingen gelijkwaardig is aan NVAO geaccrediteerde opleidingen voor wat betreft medische (of psychosociale) basiskennis. -Graag zouden wij het volgende verduidelijkt hebben in de HBO verklaring die wij invullen voor de RBNG staat het volgende:

6 De therapeuten hebben een medische basisopleiding gevolgd op bachelor niveau Wat houdt dit precies in want de definitie van Bachelor is het volgende: Bachelor of baccalaureus is een graad die aangeeft dat iemand succesvol een bacheloropleiding heeft voltooid aan een hogeschool (professionele bachelor) of universiteit (academische bachelor). Bij een hogeschool betreft het hier een complete beroepsgerichte opleiding en bij een universiteit een academische basisopleiding waar de student de basiskennis leert over een vakgebied. Als men deze definitie aanhoudt komt het er op neer dat men alleen aan de WMB eisen kan voldoen als men een 4 jarige medische opleiding heeft gedaan, want een complete beroepsgerichte opleiding is 4 jaar, en dan zouden 1 jarige WMB opleidingen per definitie niet voldoen. Of houdt het in dat de totale opleiding op bachelor niveau moet zijn waarin 1 jaar WMB is opgenomen. B.v 3 jaar complementaire zorg en 1 jaar WMB op bachelor HBO niveau. Indien het laatste het geval is moeten alle opleidingen dus gaan zorgen dat ook hun opleiding voor complementaire zorg geaccrediteerd wordt door een erkend accreditatie bureau. Indien het alleen WMB betreft en 1 jaar voldoende is, is het wellicht beter om te spreken van Westers medisch propedeuse op HBO niveau. VGZ: Zie nieuwsbrief, verder aan RBNG. -Welke therapeuten dienen evt aanvulling dan wel WMB over te doen. Alleen therapeuten die sinds 2011 ingeschreven zijn of ook allen van daarvoor, indien blijkt dat opleidingen die gevolgd zijn niet aan de nieuwe eisen voldoen? VGZ: Alle therapeuten. De therapeuten die sinds 2011 staan ingeschreven dienen al bij inschrijving te voldoen. Indien dit niet het geval is dan zijn deze oneigenlijk aan ons doorgegeven. Graag reactie! -Therapeuten dienen voor 2017 aan andere eisen te voldoen maar moeten al in 2012 actie hebben ondernomen om aan de gestelde eisen te voldoen. Hoe kan dit als nog niet duidelijk is welke opleidingen aan de eisen voldoen? Opleidingen hebben ook tijd nodig om de accreditatie te laten doen. VGZ: Vandaar dat 2012 verruimd is en we om deze reden niemand uit de zorggids hebben geschrapt. `-Wanneer therapeuten al vóór 2011 praktiserend waren maar zijn gewisseld van beroepsvereniging of wisselen, welke gevolgen heeft dat voor hun erkenning door UVIT? Onder welke categorie vallen zij dan, die van 2011 of die van vóór 2011? VGZ: zij vallen onder de overgangsregeling. Kortom wij willen graag duidelijkheid over welke stappen in welke termijnen genomen moeten worden en wat wij de therapeuten kunnen laten weten over de door hen gevolgde opleiding dan wel de te volgen opleiding. Wij willen graag kwalitatief goede zorg bieden welke aan gestelde eisen voldoen dit is alleen mogelijk als wij zekerheid krijgen in de eisen. De onrust en vragen ontstaan voornamelijk door onduidelijkheid, wisselende berichtgeving en op korte termijn veranderende eisen waaraan lastig is te voldoen als er geen tijd gegeven wordt om alles goed te regelen. VGZ: Onze eisen zijn ongewijzigd gebleven, maar we begrijpen de verwarring. BINNEN GEKOMEN MAIL behorende bij de vragen onder oosterse geneeswijzen A Geachte heer/mevrouw,

7 Graag wil ik u mededelen dat onze module medische basiskennis officieel erkend is door de SNRO. In het nieuwe beleid met betrekking tot vergoeding van therapeuten in de alternatieve c.q. complementaire zorg voor de periode heeft zorgverzekeraar UVIT (Univé, VGZ, IZA/IZZ, Trias, 4,2 miljoen verzekerden) de SNRO aangewezen als erkend accreditatie-instituut. Met als doel de kwaliteit van alternatieve zorg te borgen en transparantie te bieden aan patiënten. De RBNG is een toonaangevende koepelorganisatie waarbij 25 beroepsverenigingen met ruim therapeuten zijn aangesloten. De RBNG heeft de SNRO erkend. Dit is onjuist wij hebben niemand erkend. De SNRO is daarnaast door de RBCG aangewezen als onafhankelijk accreditatie-instituut voor kwaliteitswaarborging van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten in de complementaire gezondheidszorg. De RBCG is een overkoepelende organisatie op het gebied van de kwaliteitsborging van opleidingen in de complementaire zorg. Klopt ook niet dit is niet de doelstelling van deze stichting. Uw beroepsvereniging staat op de site van de RBNG van aangesloten beroepsverenigingen. Graag wil ik u vragen of wij, Het Nederlands Opleidingsinstituut voor de Geestelijke Gezondheidszorg, afgekort NOGG, hierom ook op uw site vermeld kunnen worden als erkende module medische basiskennis. Ook op onze site kunnen wij naar de studenten duidelijkheid geven d.m.v. een vermelding dat uw beroepsvereniging onze module erkend. Op de website van de SNRO kunt u terug zien dat wij daadwerkelijk het kwaliteitskeurmerk ontvangen hebben en daarom erkend zijn door o.a. de RBNG. Graag wil ik weten hoe u hiernaar kijkt en of u ons ook op uw website kunt vermelden. Met vriendelijke groet, Paul van Straalen VGZ: allemaal erg voorbarig. De SNRO zal met accreditatie tevens aan moeten tonen dat de medische basiskennis in die opleiding gelijkwaardig is aan NVAO geaccrediteerde opleidingen voor wat betreft medische (of psychosociale) basiskennis. Hiervan hebben wij nog geen kennis genomen. Overigens vinden wij het vreemd dat een opleidingsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg wel een accreditatie heeft voor de medische basiskennis en niet voor de psychosociale basiskennis. Vragen gesteld aan RBNG in december waar wij nog geen antwoord op hebben de basis van deze vragen is verwerkt in de vragen aan VGZ. In hoeverre voldoen de opleidingen aan de eisen van UVIT, zodat UVIT vergoedt (ook in 2012)?

8 o Leden die in 2011 praktiserend lid zijn geworden vragen zich af of zij aan de opleidingseisen van UVIT voldoen VGZ: daar gaan wij wel van uit, maar als ze het zichzelf afvragen... Indien dit niet het geval is dan zijn deze oneigenlijk aan ons doorgegeven. Graag reactie! o Leden die vóór 2011 praktiserend lid zijn geworden bij Zhong, vragen zich ook af of zij aan de opleidingseisen voldoen, maar ook wat de overgangsregeling precies inhoudt. Betekent dat dat zij (bij onvoldoende opleiding, een nieuwe opleiding moeten doen?) Wanneer is dat bekend? VGZ: ja, dat is het hele idee van de overgangsregeling: dat onvoldoende geschoolde therapeuten ruim de tijd krijgen om nieuwe opleidingen te volgen of bij te scholen. Wanneer leden al vóór 2011 praktiserend waren maar zijn gewisseld van beroepsvereniging, welke gevolgen heeft dat voor hun erkenning door UVIT? Onder welke categorie vallen zij dan, die van 2011 of die van vóór 2011? VGZ: zij vallen onder de overgangsregeling. Medisch sociale sector A 1. Wat moet de medische basiscursus precies inhouden, hoe zijn de richtlijnen hiervoor? VGZ: gelijkwaardig aan NVAO geaccrediteerde HBO opleidingen. 2. Welke instituten geven een gerichte aanvullende cursus die ook door de verzekeraars worden geaccepteerd? VGZ: zie nieuwsbrief 3. Wordt een ECP kwalificaties door alle verzekeraars geaccepteerd? VGZ: ja, met daarbij de opmerking dat we er hierbij vanuit gaan dat de psychosociale basiskennis op HBO-Bachelor niveau aangetoond kan worden. 4. Wat zijn de stellingen t.o.v. het vangnet voor de therapeuten die reeds lange tijd hun vak uitoefenen? VGZ: De insteek van het UVIT beleid alternatieve zorg is dat iedereen de intentie moet hebben om medische of psychosociale basiskennis op HBO bachelor (of hoger) niveau te behalen of middels een EVC-traject aan te tonen hieraan al te voldoen. Echter, personen die op 1 januari jaar of ouder zijn, zullen worden vergoed tot 1 januari 2017 (dus t/m ), ook indien zij vanwege hun leeftijd geen plannen hebben om aan onze opleidingseisen te gaan voldoen. Indien de betreffende therapeut echter nog steeds praktijk houdt vanaf 2017, zullen wij deze consulten niet meer vergoeden (conform beleid). Het is dus aan deze personen zelf om te beslissen of zij dit wenselijk achten. Alle andere therapeuten dienen wel al eerder aan te kunnen tonen met (bij)scholing te zijn gestart indien zij nog niet voldoen aan de eisen. B Dat dit discours gaande was, was ons nog onbekend. Wat in dezen interessant is, is dat een verzekeraar als FBTO al een mogelijkheid aanbiedt om apart te verzekeren voor alternatieve geneeswijzen en dat 20% van de mensen dat kennelijk doet. (De vereniging zegt dan natuurlijk "slechts" en "zie je wel 80% wil het niet", maar wij vinden 1 op 5 verzekerden helemaal niet zo'n slechte score). Onze voornaamste vraag richting RBNG UVIT/VGZ ten aanzien van dit thema zou zijn: hoe zit het wettelijk? Wij verkeren in de veronderstelling dat de regering alleen beslissingsbevoegdheid heeft

9 m.b.t. het basispakket en dat de aanvullingen aan de markt en de zorgverzekeraars overgelaten werden. VGZ: discussie hier niet relevant, maar zorgverzekeraars zijn beslissingbevoegd over hun eigen aanvullende pakketten. Als dat zo is staat het de minister vanuit persoonlijke voorkeuren nog steeds vrij om stemmingmakerij te plegen en het woord koppelverkoop te gebruiken, maar wettelijk zijn de zorgverzekeraars niet verplicht daarnaar te handelen (hoewel ze dat misschien wel raadzaam vinden als ze veel van die voorbeeldbrieven gaan ontvangen die de vereniging tegen de kwakzalverij op zijn site heeft gezet.). Volgende vraag aan UVIT/VGZ: hoe staan zij er zelf in? Zijn ze het eens met de minister? en buiten dat: hoe schatten zij in wat de consument prefereert? VGZ: discussie hier niet relevant. Verder: volgens ons is de discussie in zijn geheel een beetje vreemd: de aanvullende verzekeringen zijn van nature een samenraapsel van dingen waarvoor je als consument kiest omdat 1 of 2 dingen erin je handig lijken-inderdaad koppelverkoop. Zo kun je bijvoorbeeld erg blij zijn met de vergoeding voor alternatieve behandelingen, maar betaal je aldus ook mee voor plaswekkers, zorg bij bevallingen, reizigersvaccinaties, enz. Een goedkopere aanvullende module met alleen alternatieve geneeskunde zou ons dus eigenlijk erg fijn lijken. Nog een vraag aan UVIT/VGZ : de minister zegt (naast alle tendentieuze kretologie) ook: ik wil in het aanvullende pakket alleen zaken die wetenschappelijk bewezen zijn. Hoe gaan ze daarmee om? Is een EVC traject volgen nuttig als over een aantal jaren alternatieve therapieën uit het pakket gaan wegens wetenschappelijke onbewijsbaarheid? VGZ: discussie hier niet relevant. C Onderwerp algemeen: 1. Is de intentieverklaring zoals voorliggend nog rechtsgeldig nu de UVIT niet meer bestaat? VGZ: ja, in voettekst staan de rechtspersonen vermeld uit welke naam de intentieverklaring is opgesteld. 2. Hoe kan het dat de baliemedewerkers en anderen antwoorden geven aan de individuele therapeut en de beroepsvereniging die afwijken van het beleid dat door de VGZ naar de koepels uitgedragen? VGZ: De medewerkers van Coöperatie VGZ zijn op de hoogte van het vergoedingenbeleid alternatieve zorg en zouden de juiste informatie moeten uitdragen. 3. Waarom wordt er nog steeds gesproken over koepels terwijl geen van de door u gekozen organisaties een koepel1 is. VGZ: voor ons zijn het koepels van beroepsvereniging. Bij elke koepelorganisatie zijn immers meerdere beroepsverenigingen en hun therapeuten verenigd. Overigens lijkt hoe zo n organisatie genoemd wordt niet relevant in uitvoering. Accreditatie en opleidingen: 1. Zijn er in het verleden door de UVIT en nu door de VGZ accreditatie instituten met uitzondering van de NVAO erkend. VGZ: wij erkennen geen instituten op zich, zij moeten zich allemaal profileren (is aantonen dat op juiste gronden het NVAO Bachelor niveau wordt getoetst).

10 2. Indien er opleidingen door de in de bijlage van de intentieverklaring genoemde accreditatie instituten worden geaccrediteerd, hoe groot is dan de kans dat het accreditatie instituut als nog afgewezen wordt door de VGZ. VGZ: deze kans is aanwezig. tot nu is door accreditatieinstituten nog niet aangetoond dat het niveau van de door hen geaccrediteerde opleidingen gelijkwaardig is aan NVAO geaccrediteerde HBO Bachelor niveau voor wat betreft medische (of psychosociale) basiskennis. 3. U heeft het over een basisopleiding op bachelor niveau, bedoelt u dat een therapeut een vierjarige basisopleiding moet volgen alvorens hij of zij aan de beroepsopleiding kan beginnen. VGZ: nee, het gaat om alleen de medische basiskennis zoals in een HBO bachelor opleiding (zoals fysiotherapie) wordt aangeboden (dus niet de hele bachelor-opleiding hoeft te worden doorlopen). 4. Indien u het over een basisopleiding gelijk aan een HBO propedeuse heeft, is het dan niet eenvoudiger om dat woord te gebruiken.2 VGZ: een propedeuse kan meer omvatten dan medische basiskennis. Andersom kan in de propedeuse een te geringe hoeveelheid medische basiskennis zijn opgenomen. Zie ook VGZ nieuwsbrief 5. De opleidingen die zijn aangesloten bij de FONG werden in het verleden als opleidingen op HBO niveau aangeduid. Binnen deze opleiding wordt de medische basiskennis ook op dat niveau gegeven, alleen er is geen sprake van een basis jaar. Biedt het volgen een FONG opleiding garantie voor de toekomst? VGZ: Nee, tot nu is door FONG en andere accreditatieinstituten nog niet aangetoond dat opleidingen gelijkwaardig zijn aan NVAO geaccrediteerde opleidingen voor wat betreft medische (of psychosociale) basiskennis,. 6. In hoeverre is het redelijk om iemand die 8 jaar geleden een opleiding op het toenmalige HBO niveau heeft gevolgd en daarna alle nascholingspunten heeft gehaald weer opnieuw een studie te laten volgen. Wat is hiervoor uw motivatie? VGZ: dit vragen wij niet. Als deze persoon kan aantonen dat hij al voldoet (bijv. middels een EVC-traject) dan is er wellicht niets extra s nodig. 7. Is er een aparte overgangsregeling mogelijk voor therapeuten die 60+ zijn en al meer dan 10 jaar binnen de natuurlijke gezondheidszorg werken, bv. het vrij te stellen van de verplichting tot bijscholing. In 2017 bereiken zij de pensioen gerechtigde leeftijd. VGZ: De insteek van het UVIT beleid alternatieve zorg is dat iedereen de intentie moet hebben om medische of psychosociale basiskennis op HBO bachelor (of hoger) niveau te behalen of middels een EVC-traject aan te tonen hieraan al te voldoen. Echter, personen die op 1 januari jaar of ouder zijn, zullen worden vergoed tot 1 januari 2017 (dus t/m ), ook indien zij vanwege hun leeftijd geen plannen hebben om aan onze opleidingseisen te gaan voldoen. Indien de betreffende therapeut echter nog steeds praktijk houdt vanaf 2017, zullen wij deze consulten niet meer vergoeden (conform beleid). Het is dus aan deze personen zelf om te beslissen of zij dit wenselijk achten. Alle andere therapeuten dienen wel al eerder aan te kunnen tonen met (bij)scholing te zijn gestart indien zij nog niet voldoen aan de eisen. 8. Er is nog veel onduidelijkheid over de inhoud van de basisopleiding, een groot aantal instituten biedt een opleiding aan, zelfs op bachelor niveau alleen niemand weet hoe en wat. Kan de door de VGZ gewenste basisopleiding meer gespecificeerd worden. VGZ: zie nieuwsbrief

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

HBO Informatiebijeenkomst

HBO Informatiebijeenkomst Handout HBO Informatiebijeenkomst Colofon Auteurs Rogier de Beijer Stefanie Straeter Eindredactie Ine van Amstel Uitgave juni 2011 Contactinformatie Stichting KTNO Gedempte Gracht 45 5611 DL Eindhoven

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen

O B A C R A P P O R T. Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem. voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen -- 1 O B A C R A P P O R T Advies inzake de inrichting van een Cam-breed accreditatiesysteem voor Opleidingsinstellingen en beroepsverenigingen Stuurgroep OBAC In opdracht van Patienten Platform Complementaire

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004)

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Inhoudsopgave: Pagina: I. Inleiding 2 II. Uitgangspunten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 211 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG

ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG ACCREDITATIE VAN INTERNE CURSUSSEN & TRAININGEN IN DE JEUGDZORG Auteur: Niels Zwikker Nederlands Jeugdinstituut Februari2012 Opdrachtgever: Jeugdzorg Nederland Dit document is geschreven in het kader van

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging Afspraken voor de overgangsperiode 2015, 2016 en 2017 ActiZ

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO

ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO ASSOCIATE DEGREE Feiten en Ontwikkelingen mei 2008 LEIDO Inleiding De Associate degree (Ad) is in 2007 opgenomen in de wet, nadat in 2006 de eerste pilots waren gestart. In de wetenschap dat de eerste

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Justitie (nu Veiligheid en Justitie). Datum: 19 april 2011 Rapportnummer: 2011/116 2 p class="c3">rapport Rapport over een klacht over de minister van

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

Praktische handleiding. Gastouders

Praktische handleiding. Gastouders Praktische handleiding Gastouders Praktische handleiding Gastouders Handleiding gastouders Handleiding gastouders Inhoudsopgave Inleiding 6 01 Eisen aan gastouders 7 1.1 Certificaat goed gastouderschap

Nadere informatie