RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9"

Transcriptie

1 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal A. Ik heb ook nog een aantal leden die wel volgens onderstaand schema voldoen aan de opleiding voor medische basiskennis, maar niet de psychosociale basiskennis. 1. De hiernavolgende opleidingen voldoen aan de eis voor medische basiskennis (bedoeld voor therapeuten niet werkzaam in de psychosociale zorg): Complementary Alternative Medicine (CAM), Manuele Therapie, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde, Verpleegkunde in de Maatschappelijke Gezondheidszorg, opleiding van Kader in de Gezondheidszorg, Ergotherapie, Logopedie, Palliatieve zorg, opleiding Sport, Gezondheid en Management. 2. De hiernavolgende opleidingen voldoen aan de eis voor psychosociale basiskennis (bedoeld voor therapeuten werkzaam in de psychosociale zorg): Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Creatieve Therapie of Psychologie. Wat kan ik deze mensen doorgeven? Worden zij wel of niet geaccepteerd? VGZ: Nee, indien het beroep valt onder psychosociale hulp, dan worden therapeuten met (alleen) een opleiding medische basiskennis niet geaccepteerd. B. 1) Medische Basiskennis: - Wij (en anderen) zijn al 2,5 jaar bezig. Velen hebben al een cursus gevolgd. Hoe gaat de UVIT hier mee om? Verplichting bestaat ook al jaren. En nu opeens NVAO-eisen voor MBK opleiding. Die accrediteren echter geen cursussen! Nu worden therapeuten gestraft die al een opleiding ( ,00) gevolgd hebben. VGZ: Zie nieuwsbrief. - Moeten bij inschrijving ook aangeven dat ze MBK hebben gevolgd dan wel ingeschreven zijn bij een opleiding/cursus. Dit is onmogelijk als de juiste opleidingscriteria nog niet bekend zijn? VGZ: Zie nieuwsbrief. - Hoe staat het met de mededeling tijdens de bijeenkomst in november 2011 dat er in 2012 nog geen MBV/MBK-verplichting bestaat voor nieuwe RBNG-leden? VGZ: Deze eis geldt vanaf 1 januari 2011 wel voor de nieuwe leden! - Wanneer komt er een universeel criterium voor de MBK? (Dagdelen / niveau / inhoud ) VGZ: Afhankelijk of koepels dan wel accreditatieinstituten of opleidingen tot overeenstemming hierover komen a.d.h.v. NVAO-eisen. 2) MBK Basisjaar (Zie basisstuk RBNG betreft LOI): - Beschikbaarheid blauwdruk? (Dagdelen / niveau / inhoud )

2 - Is er differentiatie mogelijk? Dat wil zeggen specialisme gericht opgezette cursussen? - Voor wie verplicht? - Vrijstellingsregeling: voorwaarden? Wie toetst dat? VGZ: Dit zijn vragen voor LOI zelf (via RBNG). 3) Gebruik van AGB-code 94-16: - Welke plannen zijn er? - Achterliggende redenen? - Wat als je daar niet aan wilt voldoen? VGZ: Dat betekent dat je als natuurgenezer in de zorggids komt te staan, omdat Vektis deze therapeuten zo registreert. - Wie bepaald deze keuze? VGZ: Vektis bepaalt de indelingen, na afstemming met alle zorgverzekeraars (eventuele aanpassingen op verzoek bij Vektis zijn mogelijk, zij treden in overleg met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Nieuwe verzoeken worden aan hen voorgelegd ter accordering). Er ligt op dit moment wel een verzoek bij Vektis van een aantal psychosociaal gerichte beroepsverenigingen om (binnen de 90-range) een specialisme psychosociaal toe te voegen. Dit verzoek wordt door Coöperatie VGZ gesteund, maar er is onder de zorgverzekeraars nog geen unaniem akkoord. 4) Inschrijving in zorggids: - Toepassing criteria: NVAO accreditatie: Er zijn meer opleidingen op het vakgebied van de Psychosociale therapie die een NVAO accreditatie hebben. Uitbreiding van de lijst is noodzakelijk. Graag overleg met de achterban. VGZ: Zie nieuwsbrief VGZ - Meer transparantheid in criteria is nodig VGZ: Zie nieuwsbrief VGZ Ten aanzien van de praktijknamen ontstaat er regelmatig onduidelijkheid over de interpretatie van de werkzaamheden die het desbetreffende lid doet Er volgt dan een vertragende aanvullende informatieronde die vanuit onze optiek bezien nadelig is voor de cliënten die verzekerd zijn bij de UVIT-groep, thans VGZ-zorggroep. Wij zouden het heel fijn vinden om een overgangsregeling te treffen om al deze praktijknamen te analyseren en namens de hele psychosociale sector een algemene richtlijn op te stellen t.a.v. de websites en praktijknamen. Opmerking: niet alle psychosociale zorg komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de aanvullende polisvoorwaarden. Belangrijk is dat de therapeut transparant is in de zorg die wordt geleverd. Zie ook de VGZ nieuwsbrief. - Er zijn mensen die na een (half) jaar wachten nog steeds niet ingeschreven zijn. Hoe is dit mogelijk? VGZ: Wij verwerken mutaties binnen één á twee weken, de zorggids wordt vervolgens elke twee geüpdatet. Het laatste kwartaal van 2011 heeft het soms iets langer geduurd. - Graag terugkoppeling als leden in de zorggids zijn ingeschreven.

3 VGZ: Dat gebeurt al door Coöperatie VGZ aan RBNG. C. Om voor vergoeding van de gegeven behandelingen alternatieve zorg in aanmerking te komen zijn door uw organisaties een aantal criteria geformuleerd. De eerste voorwaarde betreft het voldoen van de basiseis met betrekking tot het hebben van voldoende medische basiskennis of psychosociale basiskennis. Dit kan worden aangetoond door a. het bezit van een diploma van een erkende (door de NVAO geaccrediteerde) HBO-Bachelor opleiding met medische basiskennis of psychosociale basiskennis; Of: b. Een EVC certificaat dienaangaande; Of: c. Een diploma of bewijs van een door UVIT erkend accreditatie instituut waaruit een gelijkwaardig niveau van medische en/of psychosociale basiskennis blijkt. Hierbij wordt gerefereerd aan accreditatie instituten als FONG, SNRO en CPION en wordt van deze instituten gevraagd objectief inzichtelijk te maken dat de alternatieve opleiding hieraan voldoet. VGZ: Klopt, deze instituten zijn door ons genoemd als mogelijke accreditatieinstituten. Zij hebben destijds aan Coöperatie VGZ aangegeven dat zij hieraan zouden kunnen gaan voldoen. Tot heden is ons niet bekend dat zij opleidingen op het NVAO Hbo bachelor niveau daadwerkelijk toetsen. De koepelorganisatie heeft een toetsende rol richting haar aangesloten leden. De NVVS is lid van de koepel RBNG en is voornemens haar leden (Speltherapeuten) onder bovengenoemd regiem te laten vallen. Wij vragen uw aandacht daarbij voor de volgende omstandigheid: De door de NVVS geaccrediteerde basisopleidingen voor Speltherapeuten zijn geen opleidingen op HBO- Bachelor niveau maar post HBO opleidingen. Het betreft op de eerste plaats de NVAO geaccrediteerde Masteropleiding Pedagogiek, specialisatie Spel en Speltherapie van Hogeschool Fontys. Op de tweede plaats betreft dit een drietal Post HBO opleidingen: Post HBO Speltherapie, Christelijke Hogeschool Ede, Post HBOopleiding Speltherapie, INHolland Academy en de Post HBO-opleiding Speltherapie, Hogeschool Utrecht. De eerste twee van deze opleidingen zijn geregistreerd bij het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) als officiële Registeropleiding en de derde opleiding zal in het accreditatieproces de dwingende aanbeveling krijgen om deze Registratie te realiseren. Als instroomeis voor de toelating van deze opleidingen wordt gesteld dat een student minimaal een HBO Bachelor opleiding moet hebben afgerond uit het onderwijs, of met sociaal agogische of paramedische achtergrond (of vergelijkbaar). Dit wordt in de accreditatieprocedure door de NVVS gecontroleerd. Mogen wij ervan uitgaan dat hiermee afdoende is aangetoond dat van geaccrediteerde opleidingen afgestudeerde Speltherapeuten in voldoende mate beschikken over voldoende psychosociale basiskennis, zoals is geformuleerd onder c.? Indien dit in uw visie verder objectief inzichtelijk moet worden gemaakt door (in dit geval) de certificerende instanties NVAO en/of CPION, kunt u dan aangeven op welke wijze dit moet plaatsvinden. Volstaat een verklaring van deze instanties of moet deze inhoudelijk worden onderbouwd en volgens welke criteria zal deze worden beoordeeld? Hopende op een spoedig antwoord, opdat wij snel in actie kunnen komen en de noodzakelijke stappen kunnen zetten verblijven wij,

4 VGZ: Deze specialisatieopleiding, HBO-master, lijkt zowel de psychosociale basiskennis als de specialisatie voor speltherapeuten goed te borgen. Beoordeling door RBNG. D 1 Er zijn therapeuten die in de overgangsperiode vallen en die in 2017 met pensioen gaan. Is het ook voor hen noodzakelijk om in de overgangsperiode eventueel een EVC-traject te gaan volgen? VGZ: De insteek van het UVIT beleid alternatieve zorg is dat iedereen de intentie moet hebben om medische of psychosociale basiskennis op HBO bachelor (of hoger) niveau te behalen of middels een EVC-traject aan te tonen hieraan al te voldoen. Echter, personen die op 1 januari jaar of ouder zijn, zullen worden vergoed tot 1 januari 2017 (dus t/m ), ook indien zij vanwege hun leeftijd geen plannen hebben om aan onze opleidingseisen te gaan voldoen. Indien de betreffende therapeut echter nog steeds praktijk houdt vanaf 2017, zullen wij deze consulten niet meer vergoeden (conform beleid). Het is dus aan deze personen zelf om te beslissen of zij dit wenselijk achten. Alle andere therapeuten dienen wel al eerder aan te kunnen tonen met (bij)scholing te zijn gestart indien zij nog niet voldoen aan de eisen. 2 We zijn bezig met het EVC-traject. Wij gaan ervan uit dat mensen die in de overgangsfase vallen de periode kunnen gebruiken om aan de eisen te voldoen. VGZ: Klopt, zij dienen wel in deze periode al aan te kunnen tonen met (bij)scholing te zijn gestart. 3 Er wordt gesproken dat men aan medische basiskennis of aan de psycho-sociale kennis moet voldoen? Is het aan de beroepsvereniging om te besluiten welke zij verplicht stellen, of kan de medische basiskennis in de plaats worden gesteld van psychosociale kennis en andersom? Voor verheldering: wij vinden als VIT dat voor ons soort therapeuten psycho-sociale kennis een vereiste is. Maar omdat er zo gehamerd werd op de medische basiskennismodule heeft een deel van onze leden medische basiskennismodule gedaan b.v. bij BiVT. Uiteraard hebben onze leden een goede therapeutische opleiding gehad, maar als dat in de ogen van UVIT niet zo is, of deze was nog niet geaccrediteerd door een accreditatiebureau, dan wil men graag de medische basiskennismodule in de plaats van psycho-sociale kennis stellen, zodat men aan de eisen voldoet. VGZ: Zie nieuwsbrief: Voor het beoefenen van psychosociale therapievormen moet psychosociale basiskennis zijn verkregen, voor het beoefenen van medische alternatieve therapievormen 1 moet medische basiskennis zijn verkregen, voor het beoefenen van therapievormen die zowel psychosociale als medische kennis vereisen moet voor beide de basiskennis aantoonbaar zijn verkregen. De beroepsvereniging dient een van de twee (of beide) te verplichten voor hun leden. 4 Voldoet een diploma verpleegkunde A aan de gestelde eis van medische basiskennis? VGZ: De verpleegkundige opleidingen A, B en Z staan gelijk aan mbo. Omdat alleen HBO V voldoet zal de verpleegkundige dan via bijv. een EVC traject moeten aantonen dat ze door haar werkervaringen ze voldoet aan HBO niveau.. 5 Er zijn therapeuten die een opleiding hebben gedaan die nu niet meer bestaat. Van sommige opleidingen is duidelijk dat zij door de overheid werden erkend en voorloper zijn van huidige HBOopleidingen. Bijvoorbeeld sociale academie, of HBO jeugdwelzijnswerk. Maar geldt dit ook voor een interne opleiding? 1 Onder medisch alternatieve therapievormen vallen: natuurgeneeskunde, acupunctuur en andere oosterse geneeswijzen, antroposofische geneeswijzen en homeopathie.

5 Bijvoorbeeld iemand heeft in een psychiatrische instelling de interne 4-jarige opleiding tot socio/arbeidstherapeut gedaan. Het vakkenpakket was: Psychiatrie, psychologie, praktische verpleegkunde, e.h.b.o., psychiatrische verpleegkunde en sociologie. VGZ: Dit zal aangetoond moeten worden, m.b.v. een EVC of door een accreditatieinstituut. 6 Er zijn vervolgopleidingen (complementaire hulp) die bezig zijn met accreditatie van de opleiding. Mogen therapeuten die daar zijn afgestudeerd, eerder dan de accreditatie plaatsvond, hun opleiding aanmerken als geaccrediteerd, als de uitkomst positief zal zijn / is? VGZ: Ja, mits aangetoond kan worden dat de opleiding in de tussentijd niet ingrijpend is gewijzigd (lees: verbeterd). 7 In de opleidingseisen wordt de Pabo niet genoemd als erkende opleiding. Veel kindertherapeuten hebben de Pabo als vooropleiding en ook een logische opleiding, gelet op hun werk. Zou deze ook als juiste vooropleiding opgenomen kunnen worden? VGZ: Nee, de pedagogische academie voor het basisonderwijs (pabo) is het opleidingsinstituut voor onderwijzend personeel in het basisonderwijs in Nederland. Deze opleiding omvat onvoldoende psychosociale basiskennis, zie ook nieuwsbrief. Aanvulling op vraag 7 Niet genoemde vooropleidingen door UVIT die bij ons wel erkend zijn WO psychologie VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding psychosociaal. Wij vragen minimaal HBO Psychologie, WO voldoet ook. Echter, niet alleen het kennisniveau is een belangrijk aspect, ook andere onderdelen die specifiek bij HBO-opleidingen onder de aandacht worden gebracht, zoals voldoen aan de vereisten voor deugdelijke zelfstandige praktijkvoering. WO geneeskunde VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding medisch. WO arbeid en organisatiepsychologie VGZ: Nee, onvoldoende. WO Sociale wetenschappen VGZ: Nee, onvoldoende HBO Kunstzinnige therapie VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding psychosociaal, zie nieuwsbrief (nieuw toegevoegd) HBO verpleegkunde VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding medisch, door ons reeds genoemd. HBO fysiotherapie VGZ: Ja, voldoet als vooropleiding medisch, door ons reeds genoemd. HBO lichamelijk opvoeding VGZ: Nee, onvoldoende. HBO personeel en arbeid VGZ: Nee, onvoldoende. Pedagogische Academie / pabo VGZ: Nee, onvoldoende. Sector Oosterse geneeswijzen A. Vragen Uvit -Is de verandering van naam in VGZ puur een naamswijziging of ook een organisatorische. VGZ: Zie nieuwsbrief. -Welke instituten zijn volgens de VGZ definitief erkent om opleidingen mbt WMB te accrediteren. Wij krijgen nu verschillende brieven binnen zoals onderstaand dat men erkend is. Alleen is ons door verschillende berichtgevingen en veranderende standpunten niet duidelijk wanneer een opleiding nu echt erkend is door de VGZ.. Wij willen therapeuten wel aanraden welke opleiding zij kunnen doen maar achteraf niet te horen krijgen dat de accreditatie of het accreditatie instituut niet klopt. VGZ: Zie nieuwsbrief: tot nu is door accreditatieinstituten nog niet aangetoond dat het niveau van de opleidingen gelijkwaardig is aan NVAO geaccrediteerde opleidingen voor wat betreft medische (of psychosociale) basiskennis. -Graag zouden wij het volgende verduidelijkt hebben in de HBO verklaring die wij invullen voor de RBNG staat het volgende:

6 De therapeuten hebben een medische basisopleiding gevolgd op bachelor niveau Wat houdt dit precies in want de definitie van Bachelor is het volgende: Bachelor of baccalaureus is een graad die aangeeft dat iemand succesvol een bacheloropleiding heeft voltooid aan een hogeschool (professionele bachelor) of universiteit (academische bachelor). Bij een hogeschool betreft het hier een complete beroepsgerichte opleiding en bij een universiteit een academische basisopleiding waar de student de basiskennis leert over een vakgebied. Als men deze definitie aanhoudt komt het er op neer dat men alleen aan de WMB eisen kan voldoen als men een 4 jarige medische opleiding heeft gedaan, want een complete beroepsgerichte opleiding is 4 jaar, en dan zouden 1 jarige WMB opleidingen per definitie niet voldoen. Of houdt het in dat de totale opleiding op bachelor niveau moet zijn waarin 1 jaar WMB is opgenomen. B.v 3 jaar complementaire zorg en 1 jaar WMB op bachelor HBO niveau. Indien het laatste het geval is moeten alle opleidingen dus gaan zorgen dat ook hun opleiding voor complementaire zorg geaccrediteerd wordt door een erkend accreditatie bureau. Indien het alleen WMB betreft en 1 jaar voldoende is, is het wellicht beter om te spreken van Westers medisch propedeuse op HBO niveau. VGZ: Zie nieuwsbrief, verder aan RBNG. -Welke therapeuten dienen evt aanvulling dan wel WMB over te doen. Alleen therapeuten die sinds 2011 ingeschreven zijn of ook allen van daarvoor, indien blijkt dat opleidingen die gevolgd zijn niet aan de nieuwe eisen voldoen? VGZ: Alle therapeuten. De therapeuten die sinds 2011 staan ingeschreven dienen al bij inschrijving te voldoen. Indien dit niet het geval is dan zijn deze oneigenlijk aan ons doorgegeven. Graag reactie! -Therapeuten dienen voor 2017 aan andere eisen te voldoen maar moeten al in 2012 actie hebben ondernomen om aan de gestelde eisen te voldoen. Hoe kan dit als nog niet duidelijk is welke opleidingen aan de eisen voldoen? Opleidingen hebben ook tijd nodig om de accreditatie te laten doen. VGZ: Vandaar dat 2012 verruimd is en we om deze reden niemand uit de zorggids hebben geschrapt. `-Wanneer therapeuten al vóór 2011 praktiserend waren maar zijn gewisseld van beroepsvereniging of wisselen, welke gevolgen heeft dat voor hun erkenning door UVIT? Onder welke categorie vallen zij dan, die van 2011 of die van vóór 2011? VGZ: zij vallen onder de overgangsregeling. Kortom wij willen graag duidelijkheid over welke stappen in welke termijnen genomen moeten worden en wat wij de therapeuten kunnen laten weten over de door hen gevolgde opleiding dan wel de te volgen opleiding. Wij willen graag kwalitatief goede zorg bieden welke aan gestelde eisen voldoen dit is alleen mogelijk als wij zekerheid krijgen in de eisen. De onrust en vragen ontstaan voornamelijk door onduidelijkheid, wisselende berichtgeving en op korte termijn veranderende eisen waaraan lastig is te voldoen als er geen tijd gegeven wordt om alles goed te regelen. VGZ: Onze eisen zijn ongewijzigd gebleven, maar we begrijpen de verwarring. BINNEN GEKOMEN MAIL behorende bij de vragen onder oosterse geneeswijzen A Geachte heer/mevrouw,

7 Graag wil ik u mededelen dat onze module medische basiskennis officieel erkend is door de SNRO. In het nieuwe beleid met betrekking tot vergoeding van therapeuten in de alternatieve c.q. complementaire zorg voor de periode heeft zorgverzekeraar UVIT (Univé, VGZ, IZA/IZZ, Trias, 4,2 miljoen verzekerden) de SNRO aangewezen als erkend accreditatie-instituut. Met als doel de kwaliteit van alternatieve zorg te borgen en transparantie te bieden aan patiënten. De RBNG is een toonaangevende koepelorganisatie waarbij 25 beroepsverenigingen met ruim therapeuten zijn aangesloten. De RBNG heeft de SNRO erkend. Dit is onjuist wij hebben niemand erkend. De SNRO is daarnaast door de RBCG aangewezen als onafhankelijk accreditatie-instituut voor kwaliteitswaarborging van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten in de complementaire gezondheidszorg. De RBCG is een overkoepelende organisatie op het gebied van de kwaliteitsborging van opleidingen in de complementaire zorg. Klopt ook niet dit is niet de doelstelling van deze stichting. Uw beroepsvereniging staat op de site van de RBNG van aangesloten beroepsverenigingen. Graag wil ik u vragen of wij, Het Nederlands Opleidingsinstituut voor de Geestelijke Gezondheidszorg, afgekort NOGG, hierom ook op uw site vermeld kunnen worden als erkende module medische basiskennis. Ook op onze site kunnen wij naar de studenten duidelijkheid geven d.m.v. een vermelding dat uw beroepsvereniging onze module erkend. Op de website van de SNRO kunt u terug zien dat wij daadwerkelijk het kwaliteitskeurmerk ontvangen hebben en daarom erkend zijn door o.a. de RBNG. Graag wil ik weten hoe u hiernaar kijkt en of u ons ook op uw website kunt vermelden. Met vriendelijke groet, Paul van Straalen VGZ: allemaal erg voorbarig. De SNRO zal met accreditatie tevens aan moeten tonen dat de medische basiskennis in die opleiding gelijkwaardig is aan NVAO geaccrediteerde opleidingen voor wat betreft medische (of psychosociale) basiskennis. Hiervan hebben wij nog geen kennis genomen. Overigens vinden wij het vreemd dat een opleidingsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg wel een accreditatie heeft voor de medische basiskennis en niet voor de psychosociale basiskennis. Vragen gesteld aan RBNG in december waar wij nog geen antwoord op hebben de basis van deze vragen is verwerkt in de vragen aan VGZ. In hoeverre voldoen de opleidingen aan de eisen van UVIT, zodat UVIT vergoedt (ook in 2012)?

8 o Leden die in 2011 praktiserend lid zijn geworden vragen zich af of zij aan de opleidingseisen van UVIT voldoen VGZ: daar gaan wij wel van uit, maar als ze het zichzelf afvragen... Indien dit niet het geval is dan zijn deze oneigenlijk aan ons doorgegeven. Graag reactie! o Leden die vóór 2011 praktiserend lid zijn geworden bij Zhong, vragen zich ook af of zij aan de opleidingseisen voldoen, maar ook wat de overgangsregeling precies inhoudt. Betekent dat dat zij (bij onvoldoende opleiding, een nieuwe opleiding moeten doen?) Wanneer is dat bekend? VGZ: ja, dat is het hele idee van de overgangsregeling: dat onvoldoende geschoolde therapeuten ruim de tijd krijgen om nieuwe opleidingen te volgen of bij te scholen. Wanneer leden al vóór 2011 praktiserend waren maar zijn gewisseld van beroepsvereniging, welke gevolgen heeft dat voor hun erkenning door UVIT? Onder welke categorie vallen zij dan, die van 2011 of die van vóór 2011? VGZ: zij vallen onder de overgangsregeling. Medisch sociale sector A 1. Wat moet de medische basiscursus precies inhouden, hoe zijn de richtlijnen hiervoor? VGZ: gelijkwaardig aan NVAO geaccrediteerde HBO opleidingen. 2. Welke instituten geven een gerichte aanvullende cursus die ook door de verzekeraars worden geaccepteerd? VGZ: zie nieuwsbrief 3. Wordt een ECP kwalificaties door alle verzekeraars geaccepteerd? VGZ: ja, met daarbij de opmerking dat we er hierbij vanuit gaan dat de psychosociale basiskennis op HBO-Bachelor niveau aangetoond kan worden. 4. Wat zijn de stellingen t.o.v. het vangnet voor de therapeuten die reeds lange tijd hun vak uitoefenen? VGZ: De insteek van het UVIT beleid alternatieve zorg is dat iedereen de intentie moet hebben om medische of psychosociale basiskennis op HBO bachelor (of hoger) niveau te behalen of middels een EVC-traject aan te tonen hieraan al te voldoen. Echter, personen die op 1 januari jaar of ouder zijn, zullen worden vergoed tot 1 januari 2017 (dus t/m ), ook indien zij vanwege hun leeftijd geen plannen hebben om aan onze opleidingseisen te gaan voldoen. Indien de betreffende therapeut echter nog steeds praktijk houdt vanaf 2017, zullen wij deze consulten niet meer vergoeden (conform beleid). Het is dus aan deze personen zelf om te beslissen of zij dit wenselijk achten. Alle andere therapeuten dienen wel al eerder aan te kunnen tonen met (bij)scholing te zijn gestart indien zij nog niet voldoen aan de eisen. B Dat dit discours gaande was, was ons nog onbekend. Wat in dezen interessant is, is dat een verzekeraar als FBTO al een mogelijkheid aanbiedt om apart te verzekeren voor alternatieve geneeswijzen en dat 20% van de mensen dat kennelijk doet. (De vereniging zegt dan natuurlijk "slechts" en "zie je wel 80% wil het niet", maar wij vinden 1 op 5 verzekerden helemaal niet zo'n slechte score). Onze voornaamste vraag richting RBNG UVIT/VGZ ten aanzien van dit thema zou zijn: hoe zit het wettelijk? Wij verkeren in de veronderstelling dat de regering alleen beslissingsbevoegdheid heeft

9 m.b.t. het basispakket en dat de aanvullingen aan de markt en de zorgverzekeraars overgelaten werden. VGZ: discussie hier niet relevant, maar zorgverzekeraars zijn beslissingbevoegd over hun eigen aanvullende pakketten. Als dat zo is staat het de minister vanuit persoonlijke voorkeuren nog steeds vrij om stemmingmakerij te plegen en het woord koppelverkoop te gebruiken, maar wettelijk zijn de zorgverzekeraars niet verplicht daarnaar te handelen (hoewel ze dat misschien wel raadzaam vinden als ze veel van die voorbeeldbrieven gaan ontvangen die de vereniging tegen de kwakzalverij op zijn site heeft gezet.). Volgende vraag aan UVIT/VGZ: hoe staan zij er zelf in? Zijn ze het eens met de minister? en buiten dat: hoe schatten zij in wat de consument prefereert? VGZ: discussie hier niet relevant. Verder: volgens ons is de discussie in zijn geheel een beetje vreemd: de aanvullende verzekeringen zijn van nature een samenraapsel van dingen waarvoor je als consument kiest omdat 1 of 2 dingen erin je handig lijken-inderdaad koppelverkoop. Zo kun je bijvoorbeeld erg blij zijn met de vergoeding voor alternatieve behandelingen, maar betaal je aldus ook mee voor plaswekkers, zorg bij bevallingen, reizigersvaccinaties, enz. Een goedkopere aanvullende module met alleen alternatieve geneeskunde zou ons dus eigenlijk erg fijn lijken. Nog een vraag aan UVIT/VGZ : de minister zegt (naast alle tendentieuze kretologie) ook: ik wil in het aanvullende pakket alleen zaken die wetenschappelijk bewezen zijn. Hoe gaan ze daarmee om? Is een EVC traject volgen nuttig als over een aantal jaren alternatieve therapieën uit het pakket gaan wegens wetenschappelijke onbewijsbaarheid? VGZ: discussie hier niet relevant. C Onderwerp algemeen: 1. Is de intentieverklaring zoals voorliggend nog rechtsgeldig nu de UVIT niet meer bestaat? VGZ: ja, in voettekst staan de rechtspersonen vermeld uit welke naam de intentieverklaring is opgesteld. 2. Hoe kan het dat de baliemedewerkers en anderen antwoorden geven aan de individuele therapeut en de beroepsvereniging die afwijken van het beleid dat door de VGZ naar de koepels uitgedragen? VGZ: De medewerkers van Coöperatie VGZ zijn op de hoogte van het vergoedingenbeleid alternatieve zorg en zouden de juiste informatie moeten uitdragen. 3. Waarom wordt er nog steeds gesproken over koepels terwijl geen van de door u gekozen organisaties een koepel1 is. VGZ: voor ons zijn het koepels van beroepsvereniging. Bij elke koepelorganisatie zijn immers meerdere beroepsverenigingen en hun therapeuten verenigd. Overigens lijkt hoe zo n organisatie genoemd wordt niet relevant in uitvoering. Accreditatie en opleidingen: 1. Zijn er in het verleden door de UVIT en nu door de VGZ accreditatie instituten met uitzondering van de NVAO erkend. VGZ: wij erkennen geen instituten op zich, zij moeten zich allemaal profileren (is aantonen dat op juiste gronden het NVAO Bachelor niveau wordt getoetst).

10 2. Indien er opleidingen door de in de bijlage van de intentieverklaring genoemde accreditatie instituten worden geaccrediteerd, hoe groot is dan de kans dat het accreditatie instituut als nog afgewezen wordt door de VGZ. VGZ: deze kans is aanwezig. tot nu is door accreditatieinstituten nog niet aangetoond dat het niveau van de door hen geaccrediteerde opleidingen gelijkwaardig is aan NVAO geaccrediteerde HBO Bachelor niveau voor wat betreft medische (of psychosociale) basiskennis. 3. U heeft het over een basisopleiding op bachelor niveau, bedoelt u dat een therapeut een vierjarige basisopleiding moet volgen alvorens hij of zij aan de beroepsopleiding kan beginnen. VGZ: nee, het gaat om alleen de medische basiskennis zoals in een HBO bachelor opleiding (zoals fysiotherapie) wordt aangeboden (dus niet de hele bachelor-opleiding hoeft te worden doorlopen). 4. Indien u het over een basisopleiding gelijk aan een HBO propedeuse heeft, is het dan niet eenvoudiger om dat woord te gebruiken.2 VGZ: een propedeuse kan meer omvatten dan medische basiskennis. Andersom kan in de propedeuse een te geringe hoeveelheid medische basiskennis zijn opgenomen. Zie ook VGZ nieuwsbrief 5. De opleidingen die zijn aangesloten bij de FONG werden in het verleden als opleidingen op HBO niveau aangeduid. Binnen deze opleiding wordt de medische basiskennis ook op dat niveau gegeven, alleen er is geen sprake van een basis jaar. Biedt het volgen een FONG opleiding garantie voor de toekomst? VGZ: Nee, tot nu is door FONG en andere accreditatieinstituten nog niet aangetoond dat opleidingen gelijkwaardig zijn aan NVAO geaccrediteerde opleidingen voor wat betreft medische (of psychosociale) basiskennis,. 6. In hoeverre is het redelijk om iemand die 8 jaar geleden een opleiding op het toenmalige HBO niveau heeft gevolgd en daarna alle nascholingspunten heeft gehaald weer opnieuw een studie te laten volgen. Wat is hiervoor uw motivatie? VGZ: dit vragen wij niet. Als deze persoon kan aantonen dat hij al voldoet (bijv. middels een EVC-traject) dan is er wellicht niets extra s nodig. 7. Is er een aparte overgangsregeling mogelijk voor therapeuten die 60+ zijn en al meer dan 10 jaar binnen de natuurlijke gezondheidszorg werken, bv. het vrij te stellen van de verplichting tot bijscholing. In 2017 bereiken zij de pensioen gerechtigde leeftijd. VGZ: De insteek van het UVIT beleid alternatieve zorg is dat iedereen de intentie moet hebben om medische of psychosociale basiskennis op HBO bachelor (of hoger) niveau te behalen of middels een EVC-traject aan te tonen hieraan al te voldoen. Echter, personen die op 1 januari jaar of ouder zijn, zullen worden vergoed tot 1 januari 2017 (dus t/m ), ook indien zij vanwege hun leeftijd geen plannen hebben om aan onze opleidingseisen te gaan voldoen. Indien de betreffende therapeut echter nog steeds praktijk houdt vanaf 2017, zullen wij deze consulten niet meer vergoeden (conform beleid). Het is dus aan deze personen zelf om te beslissen of zij dit wenselijk achten. Alle andere therapeuten dienen wel al eerder aan te kunnen tonen met (bij)scholing te zijn gestart indien zij nog niet voldoen aan de eisen. 8. Er is nog veel onduidelijkheid over de inhoud van de basisopleiding, een groot aantal instituten biedt een opleiding aan, zelfs op bachelor niveau alleen niemand weet hoe en wat. Kan de door de VGZ gewenste basisopleiding meer gespecificeerd worden. VGZ: zie nieuwsbrief

betreft: Samenwerkingsafspraken

betreft: Samenwerkingsafspraken Betreft: VGZ / UVIT-vereisten d.d. 1 sept.2010 + bijlage 25 oktober 2010. VGZ (voorheen UVIT: Univé, VGZ, IZA, Trias) behandeld door: Lisette Vogels datum: 1 september 2010 betreft: Samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

Laatste nieuws over RBNG TBNG

Laatste nieuws over RBNG TBNG Laatste nieuws over RBNG TBNG Geacht lid van de ABvC, Zoals we jou hebben beloofd trachten wij met deze brief iets meer helderheid te geven in zaken rondom RBNG TBNG en UVIT. Het is kort dag, wij beseffen

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

D0012-201510. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0012-201510. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0012-201510 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2016 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

Beleid Alternatieve- en Psychosociale Zorg

Beleid Alternatieve- en Psychosociale Zorg Beleid 2017 Alternatieve- en Psychosociale Zorg 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beleidsvisie 4 2.1 Alternatieve Zorg 4 2.2 Psychosociale Zorg 5 3 Kwaliteitseisen 6 3.1 Beroepsverenigingen 6 3.2 Kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Gestructureerd Register RBCZ

Gestructureerd Register RBCZ Gestructureerd Register RBCZ Van sub-register naar HBO register John Stolvoort en Josephine Beck- Kok 2016-2017 Gestructureerd Register RBCZ. RBCZ registers De basis van de RBCZ blijft het HBO register

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Beleid Alternatieve zorg 2017 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg. voor goede zorg zorg je samen

Beleid Alternatieve zorg 2017 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg. voor goede zorg zorg je samen Beleid Alternatieve zorg 2017 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg voor goede zorg zorg je samen Inhoud Voorwoord 3 1 Visie VGZ 5 Alternatieve zorg 6 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

HBO Informatiebijeenkomst

HBO Informatiebijeenkomst Handout HBO Informatiebijeenkomst Colofon Auteurs Rogier de Beijer Stefanie Straeter Eindredactie Ine van Amstel Uitgave juni 2011 Contactinformatie Stichting KTNO Gedempte Gracht 45 5611 DL Eindhoven

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

RBNG SPOED FOCUS NOVEMBER 2012

RBNG SPOED FOCUS NOVEMBER 2012 Geruchten Graag wil de RBNG reageren op de vragen/geruchten over de Coöperatie VGZ. Het gerucht: de Coöperatie VGZ niet meer gaat vergoeden in 2013. Reactie: onzin, de Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. Publicatie: 6 april 2016 BTW-vrijstelling De NFG heeft zich jarenlang hard gemaakt voor BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten. De gevoerde procedures en uitgeoefende druk hebben eindelijk resultaat:

Nadere informatie

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten:

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: Beroepsverenigingen De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten); RBCZ (Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Algemene informatie over de

Nadere informatie

32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Betreft: Kamerstuk d.d. 29 oktober 2009 in verband met btw-vrijstelling in relatie tot vereisten voor CAM-artsen en andere aanbieders van dezelfde complementaire c.q. alternatieve behandelingen. Hoewel

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten:

De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: Beroepsverenigingen De Cirkel is aangesloten bij 2 beroepsverenigingen, te weten: VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten); RBCZ (Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Algemene informatie over de

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT

Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT Onderwerp: Erkenning HSL afd kunstzinnige therapie door de FVB/NVBT 19 juni 2015 Beste leden van de NVBT, Al sinds 2010 wordt er binnen het bestuur van de FVB en NVBT gesproken over de erkenning van de

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift*versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van vooropleiding, vrijstellingen

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014)

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie Vak-therapie Vak-therapie is de overkoepelende naam voor verschillende vak-therapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015

Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015 Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015 Voor de basisregistratie gelden voor registratie in één van de beroepenclusters de volgende criteria: 1. Een kopie diploma

Nadere informatie

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3

INNOVATIE - PILOT SYSTEEMACCREDITATIE met ACADEMIE GRADATIM lees verder op pagina 3 De beste wensen voor 2013 Wat mag u van de SNRO weer verwachten? - Weten wat er speelt en erbij zijn: Strategische vertegenwoordiging richting verzekeraars, koepels.. lees verder op pagina 2 Wie is geaccrediteerd

Nadere informatie

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO

Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Het nascholingstraject BvK voor ervaren kinesiologen met het keurmerk van SNRO Om aan de huidige kwaliteitseisen van zorgverzekeraars te voldoen eist RBCZ een vier jaar durende geaccrediteerde kinesiologieopleiding

Nadere informatie

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma

Lerarenopleidingen Amsterdam. Volg een versneld programma Lerarenopleidingen Amsterdam Volg een versneld programma Versie juni 2016 Pabo-afgestudeerden Je bent in het bezit van een pabogetuigschrift* > versneld studieprogramma van 2 tot 3 jaar afhankelijk van

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

BvK. Meesterniveau Vanaf 1000 lesuren kinesiologie Expertniveau Vanaf 850 lesuren kinesiologie Therapeutniveau 500 tot 849 lesuren kinesiologie

BvK. Meesterniveau Vanaf 1000 lesuren kinesiologie Expertniveau Vanaf 850 lesuren kinesiologie Therapeutniveau 500 tot 849 lesuren kinesiologie Soorten van lidmaatschap (BvK 2016) Kinesiologie is een dynamisch vak dat op een aantal niveaus kan worden beoefend. De leden van de BvK hebben daarom besloten dat de vereniging een huis is met vele kamers.

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27438 28 augustus 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965,

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut

Beroepsprofiel. Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Beroepsprofiel Kinesioloog die werkt als CAM-therapeut Status: concept versie 10 Samengesteld door de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) Datum: 8 februari 2016 BvK - Professionalisering en kwaliteitswaarborg

Nadere informatie

Kernvraag

Kernvraag Kernvraag Kernvraag: Wat ziet het CGO als haar taak en welke stappen wil zij nemen om een duurzame samenwerking tussen de beroepsverenigingen, koepels en zorgverzekeraars te realiseren? 1 Wat is het CGO?

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr.

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Vergoedingsmogelijkheden vaktherapie per verzekeraar Aevitae Aanvullend Dekking Maximale vergoeding Premie Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 31,38

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Psychodrama in relatie psychotherapie in Nederland

Psychodrama in relatie psychotherapie in Nederland Psychodrama in relatie psychotherapie in Nederland Het beroep psychotherapeut is in Nederland een van de zeven in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) genoemde beroepen. De NVP (Nederlandse

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoeding

Voorwaarden en vergoeding Voorwaarden en vergoeding Vaktherapie kan in sommige gevallen vanuit de basis zorgverzekering onder de noemer Basis of Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden vergoed. Soms kan de zorg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Vaktherapie Beeldende therapie Danstherapie Dramatherapie Muziektherapie Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Vaktherapie Beeldende therapie Danstherapie Dramatherapie Muziektherapie Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie Vaktherapie Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Vergoedingsmogelijkheden vaktherapie Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 31,38 p/m Vip (VGZ) 100% 600 ( 50 per behandeling) 48,30 p/m Supervip

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010

Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree. 7 juni 2010 Protocol voor Nederlandse aanvragen Toets Nieuwe Opleiding leidend tot een Joint degree 7 juni 2010 versie februari 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 3 2 Wanneer kan een toets nieuwe opleiding leidend

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties

Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties Overzicht toetsingprocedures accreditatie-organisaties SNRO, CPION, FONG, SKB, KTNO Werkgroep 5 accreditaties opleidingen, bij en nascholingen Mariet van Buuren, Rene Markus, Christianne Bezembinder, Carla

Nadere informatie

Ga direct naar de vergoedingen voor vaktherapie per. zorgverzekeraar. Beeldende therapie

Ga direct naar de vergoedingen voor vaktherapie per. zorgverzekeraar. Beeldende therapie Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische kindertherapie.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie Toelatingseisen BvK (2016) Onderwerp: Toegangseisen voor de verschillende kamers van het huis van Doel: Richtlijnen voor de toelatingscommissie Doelgroep: Toekomstige leden Let op deze eisen zijn niet

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

6. 771 >> 7 19.5 150 >> 8 80.5 621 7. U

6. 771 >> 7 19.5 150 >> 8 80.5 621 7. U 1. Wat is uw leeftijd? jonger dan 30 jaar 6.7 52 31-39 jaar 21.3 164 40-50 jaar 31.0 239 50-60 jaar 30.9 238 ouder dan 60 jaar 10.1 78 2. Wat is uw specialisme? Huisarts 25.0 193 Verpleeghuisarts 4.0 31

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg

Onderwijs in Kaart. Cijferbijlage. Trends en ontwikkelingen. Transvorm Tilburg, juni 2015. Spoorlaan 171 04. www.transvorm.org 5038 CB Tilburg Onderwijs in Kaart Trends en ontwikkelingen Cijferbijlage Transvorm Tilburg, juni 2015 Spoorlaan 171 04 Postbus 4275 T 088 144 40 00 I www.transvorm.org 5038 CB Tilburg 5004 JG Tilburg F 088 144 40 88

Nadere informatie

A. Diploma s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO:

A. Diploma s van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en BSO/NSO: Jij wilt solliciteren voor de functie van Pedagogisch medewerker. Hieronder zie je een opsomming van alle opleidingen die geaccepteerd worden voor de functie. Dit is de kwalificatie-eis die staat in bijlage

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Centraal Kwaliteitsregister NGS

Centraal Kwaliteitsregister NGS Centraal Kwaliteitsregister NGS 2010-2014 Inhoudsopgave: Centraal Kwaliteitsregister NGS (CKR-NGS) 3 Toelatingseisen tot het CKR-NGS 4 Hoe blijft u ingeschreven in het CKR-NGS? 4 Studiepunten 5 Kosten

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

Aanvullende zorgmogelijkheden om uw huidige zorgverzekering te verrijken

Aanvullende zorgmogelijkheden om uw huidige zorgverzekering te verrijken Aanvullende zorgmogelijkheden om uw huidige zorgverzekering te verrijken NnL 1 Aanvullende zorgmogelijkheden U heeft een zorgverzekering en u wilt die misschien wel aanvullen. Bijvoorbeeld omdat u zuinig

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen onder de noemer alternatieve geneeswijzen/alternatieve zorg vanuit de aanvullende

De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen onder de noemer alternatieve geneeswijzen/alternatieve zorg vanuit de aanvullende Chinese geneeswijzen zijn één van de oudste geneeswijzen ter wereld. De geneeskundige behandelmethodes vinden hun basis in nauwkeurige waarnemingen uit de processen van de natuur. Iedere beoefenaar van

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Er is wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat hypnotherapie effectief is bij behandeling van het prikkelbare darmsyndroom (PDS).

Er is wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat hypnotherapie effectief is bij behandeling van het prikkelbare darmsyndroom (PDS). Hypnotherapie is een therapievorm die kan worden toegepast bij klachten, problemen en belemmeringen met een sociaal, psychisch en/of psychosomatisch karakter. Ook kan de behandelvorm worden benut bij het

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Kwaliteitsbeleid Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie Paramaribostraat 11 2hg 1058 EN Amsterdam Tel: 020 6254084 www.biodynamischepsychologie.nl

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Grote ondernemingen Zakelijke belastingen Kantoor Rotterdam. Rijkse Accountants & Adviseurs Mw. I.Y. Wielemaker Postbus AH MIDDELBURG

Grote ondernemingen Zakelijke belastingen Kantoor Rotterdam. Rijkse Accountants & Adviseurs Mw. I.Y. Wielemaker Postbus AH MIDDELBURG Belastingdienst, Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam Rijkse Accountants & Adviseurs Mw. I.Y. Wielemaker Postbus 325 4330 AH MIDDELBURG Laan op Zuid 45 3072 DB Rotterdam Postbus 50961 3007 BC Rotterdam www.belastingdienst.nl

Nadere informatie

31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Nr. 24 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Nr. 24 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 32261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking 31288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

HET VFP BEROEPSREGISTER

HET VFP BEROEPSREGISTER HET VFP BEROEPSREGISTER Inleiding De VFP is een vereniging die onder meer het filosoferen als professie wil bevorderen. Het opzetten en hanteren van een kwaliteitssysteem voor praktijkvoerende leden is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Uitwerking flappen certificeren

Uitwerking flappen certificeren Uitwerking flappen certificeren Flap 1: Onderscheid slechte/goede AD wordt door certificering niet duidelijk Heeft nu geen waarde Hoe dan wel? Oordeel klant/opdrachtgever ->360 graden feedback Toetsen

Nadere informatie

De zeven leerroutes zorgen ervoor dat studenten een optimaal op hun vooropleiding aansluitend onderwijsprogramma kunnen volgen. De organisatiecultuur wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid,

Nadere informatie

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden LVPW Landetijke Vereniging voor Psychosoci aa t Werke nden Wie zijn aangesloten bij de LVPW? Personen die een psychosociale of vergelijkbare opleiding op ten minste HBO niveau met succes hebben afgerond

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie