Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN"

Transcriptie

1 Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli

2 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4 TRAININGEN...5 UITGANGSPUNTEN VOOR DE TRAININGEN:...8 SOLITAIRE WOONVOORZIENINGEN... 8 SOLITAIRE ACTIVITEITEN- OF ARBEIDSCENTRA... 8 LANDPARK ASSISIË... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. KANTOORLOCATIES MIDDELEN BIJLAGE 1 PROTOCOL ONDERSTEUNINGSGROEP BEDRIJFSHULPVERLENING LANDPARK ASSISIË TE BIEZENMORTEL BIJLAGE 2 PROTOCOL CONTROLE BRANDBLUSMIDDELEN BIJLAGE 3 VLUCHTPLANTEKENINGEN BIJLAGE 4 VEILIGHEIDSBILJET VOOR LOCATIES MET EEN BRANDMELDCENTRALE BIJLAGE 5 VEILIGHEIDSBILJET VOOR EEN LOCATIE ZONDER BRANDMELDCENTRALE.. 18 BIJLAGE 6 VEILIGHEIDSBILJET VOOR LOCATIE L

3 Deskundige bijstand verlenen in het kader van Bedrijfshulpverlening Sinds 1 januari 2007 is de Arbo-wet veranderd. Organisaties zoals... hebben hierdoor meer ruimte gekregen om de Bedrijfshulpverlening op maat in te richten. Een goede reden om de veiligheid van onze medewerkers en cliënten nog eens zorgvuldig onder de loep te nemen. Welke maatregelen moeten we nemen om bijvoorbeeld de brandveiligheid zo groot mogelijk te maken? En hoe laten we deze optimaal aansluiten op de zelfredzaamheid van onze cliënten? Als werkgever en als zorgaanbieder wil... er alles aan doen om in geval van calamiteiten zo snel mogelijk deskundige hulp te kunnen bieden. Dat geldt voor het moment dat de calamiteit ontstaat en voor het moment waarop de professionele hulpverleners aankomen. Een aantal zaken zal dan goed geregeld moeten zijn: Het alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf. Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het verlenen van levensreddende eerste hulp. Vervolgens moeten alle medewerkers worden geïnformeerd over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden. Ze moeten weten wat hen te doen staat in geval van calamiteiten en zich realiseren dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor het inrichten van een veilige woon- en werkomgeving. In dit Handboek Bedrijfshulpverlening is beschreven hoe... dit brandveiligheidbewustzijn wil bereiken. De organisatie zoals in dit handboek beschreven - wordt op dit moment al geïmplementeerd en zal eind 2009 worden geëvalueerd. Als dan blijkt dat sommige zaken in de praktijk niet werken, zal het handboek hierop worden aangepast. Seniorconsulent Adviseur kwaliteit en preventie 3

4 Bedrijfshulpverleningsplan Voor elk gebouw waarin... actief is, moet een Bedrijfshulpverleningsplan worden opgesteld. Dit plan moet duidelijk beschrijven hoe gehandeld moet worden in geval van calamiteiten en welke maatregelen genomen moeten worden om calamiteiten te voorkomen. Deze preventieve maatregelen moeten in elke voorziening apart geborgd worden. Wettelijke uitgangspunten voor dit Bedrijfshulpverleningsplan zijn ondermeer de Arbowetgeving januari 2007 en de NTA Rollen en verantwoordelijkheden Om het Bedrijfshulpverleningsplan zo snel en goed mogelijk te implementeren, zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld. In dit Handboek Bedrijfshulpverlening worden de verantwoordelijken steeds aangeduid met de onderstaande afkortingen. Manager zorg (MZ) realiseert de condities om de deskundigheid en het brandveiligheidbewustzijn te vergroten; brengt de resultaten van oefeningen en opleidingen tijdens het werkoverleg en periodieke gesprekken met medewerkers naar voren en legt daarover tijdens het targetoverleg verantwoordelijkheid af aan de regiomanager; De MZ plant elk jaar in elke voorziening een training/oefening. Bij grote locaties zullen meerdere trainingen gepland worden. Manager beheer en middelen (MB&M) realiseert samen met de MZ de condities om de deskundigheid en het brandveiligheidbewustzijn te vergroten; voert de praktische voorzorgsmaatregelen uit, zoals de aanleg van brandwerende voorzieningen, nooduitgangen, vluchtroutes, blusmiddelen en het onderhoud daarvan; zorgt dat de BHV plannen van de locatie op orde zijn. Seniorconsulent Organisatieservice, taak brandveiligheid (SO-B) overlegt met seniorconsulenten organisatieservice; onderhoudt contacten met brandweerfunctionarissen; is het aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met de brandveiligheid; vertaalt nieuwe wetten naar de praktijk en informeert de regiomanager, manager zorg en manager beheer; 4

5 adviseert de regio over technische installaties die moeten worden aangepast en overige zaken; heeft periodiek overleg met het MIC-platform/O&V; stuurt de Instructeur Bedrijfshulpverlening aan. Instructeur Bedrijfshulpverlening (I-BHV) organiseert elk jaar oefeningen en trainingen op het gebied van Bedrijfshulpverlening per voorziening en centraal; noteert wie de oefeningen heeft gevolgd en geeft dit door aan de administratie; denkt mee met de AAV over de toegankelijkheid van vluchtwegen, noodverlichting, blusmiddelen en BHV-plan; rapporteert tekortkomingen in de Bedrijfshulpverlening aan MZ, MB&M en SO-B. Aandachtsfunctionaris Arbo/Veiligheid ondersteunt de MZ en MB&M bij de uitvoering van alle maatregelen die te maken hebben met de Bedrijfshulpverlening op de locatie; coördineert alle taken die te maken hebben met de Bedrijfshulpverlening op de locatie; is het aanspreekpunt van de locatie voor I-BHV; zorgt ervoor dat nieuwe informatie over de Bedrijfshulpverlening terecht komt bij alle medewerkers van de locatie; neemt samen met alle medewerkers op de locatie de maatregelen door, zodat calamiteiten worden voorkomen en het aantal ongevallen wordt beperkt; signaleert tekortkomingen in Bedrijfshulpverlening aan MZ en MB&M; houdt het BHV-plan actueel; maakt verslag van de ontruimingsoefening op de locatie en verstuurt dit naar MZ, MB&M en SO-B. Alle medewerkers zijn op de hoogte van het Bedrijfshulpverleningsplan van de locatie; doen er alles aan om calamiteiten te voorkomen en het aantal ongevallen te beperken; weten hoe de blusmiddelen die op de locatie aanwezig zijn werken en houden deze kennis op peil; volgen de scholingen, trainingen en instructies in het kader van de Bedrijfshulpverlening. Trainingen 5

6 Op dit moment bestaan er twee trainingen op locatie. De ene leidt op tot BHV-er, de andere tot ondersteunend BHV-er. Deze trainingen moeten ieder jaar gevolgd worden. Onderdelen voor de training tot BHV-er ontruimingsoefening brandmeldcentrale, werking en alarmering blusinstructie training levensreddende eerste hulp Onderdelen voor de training tot ondersteunend BHV-er ontruimingsoefening brandmeldcentrale, werking en alarmering blusinstructie De verschillende trainingsonderdelen worden als volgt geregeld: Ontruimingsoefening De I-BHV zal per locatie de jaarlijkse ontruimingsoefening begeleiden. Deze wordt helemaal afgestemd op de locatie. De AAV maakt met de I-BHV bindende afspraken voor beide partijen. De I-BHV zal bij de ontruimingsoefening bovendien rekening houden met de zelfredzaamheid van de cliënten bij brand. Als het mogelijk is, kunnen cliënten bij de oefening worden betrokken. Waar nodig kan een ontruimingsoefening speciaal voor de cliënten worden georganiseerd. Het Bedrijfshulpverleningsplan van de voorziening fungeert bij de oefening als leidraad. Brandmeldcentrale Onderdeel van de oefening is de werking van de Brandmeldcentrale. Om in geval van calamiteiten goed te kunnen werken met de brandmeldcentrale zal een calamiteit worden nagebootst. De betrokkenen leren zo hoe een calamiteit moet worden gemeld en hoe zij moeten omgaan met de reactie van de Meldkamer waarbij de locatie is aangesloten. De I-BHV meldt het begin en het einde van de meldingsoefening aan de meldkamer. Blusinstructie In de oefening is ook een blusinstructie opgenomen. Als de Brandweer toestemming geeft, leren de betrokkenen hoe zij met behulp van het blusapparaat een beginnende brand kunnen blussen. De blusinstructie bestaat uit een kort theoretisch en een wat uitgebreider praktisch gedeelte. In het theoretische gedeelte leren de deelnemers waardoor branden kunnen ontstaan. Zij maken kennis met de branddriehoek en krijgen inzicht in de snelheid waarmee een brand om zich heen kan grijpen. Tijdens het praktische gedeelte gaan de deelnemers daadwerkelijk een brandje blussen. Ze gaan aan de slag met de aanwezige handblusmiddelen en oefenen met het gebruik van de blusdeken. 6

7 Training levensreddende eerste hulp De training levensreddende eerste hulp is uitsluitend voor de BHV-er. Deze reanimatietraining bestaat uit de volgende onderdelen: - benadering van het slachtoffer - stabiel leggen van bewusteloos slachtoffer - uitvoeren van de reanimatiehandeling - verslikking of verstikking - instructie over reanimatie op volwassenen Op de reanimatietraining zijn de richtlijnen basale reanimatie van toepassing, zoals opgesteld door de Nederlandse Reanimatie Raad. Duur en planning van training De opleiding tot ondersteunend BHV-er duurt twee uur per jaar per persoon. De totale BHV-training - inclusief reanimatie - duurt vier uur per jaar per persoon. De trainingen worden opgenomen in het Scholingsplan... Het secretariaat Midden- Brabant neemt de planning en registratie van de trainingen voor haar rekening. De instructeur BHV verzorgt de training. De instructeur houdt van elke oefening een presentielijst bij, waarop de aanwezigheid van de medewerkers wordt aangetekend. De instructeur bepaald wie een...certificaat ontvangt. De certificaten worden centraal geregistreerd. Nieuwe medewerkers Om ook nieuwe medewerkers op de hoogte te stellen van de afgesproken veiligheidsmaatregelen zullen de nieuwe medewerkers zo spoedig mogelijk aansluiten bij een BHV training op locatie. Mocht deze training net geweest zijn dan zorgt de MZ dat de nieuwe medewerker wordt ingeschreven voor een training op een andere, vergelijkbare locatie. De vergelijkbaarheid wordt bepaald door het wel/niet aanwezig zijn van een brandmeldinstallatie, met/zonder automatische doorkoppeling naar de brandweer. De AAV van de locatie bespreekt het BVH-plan van de locatie met de nieuwe medewerker en zorgt dat de nieuwe medewerker op de hoogte is van de wijze van ontruiming op de locatie. 7

8 Uitgangspunten voor de trainingen: Solitaire woonvoorzieningen Medewerkers Op solitaire woonvoorzieningen worden alle medewerkers opgeleid tot BHV-er. Dit geldt ook voor de medewerkers van locaties op het terrein van. Dit betekent dat zij de volgende zaken beheersen: - melden - een beginnend brandje blussen - een ontruiming starten en uitvoeren - levensreddende eerste hulp bieden Cliënten Zo lang er geen contra-indicaties zijn, worden ook de cliënten zoveel mogelijk bij de oefeningen betrokken. In principe gaat het om één oefening per jaar, maar het aantal kan naar behoefte worden opgevoerd. AAV bepaalt de frequentie in overleg met de MZ. De instructeur BHV bereidt voor de cliënten aparte oefeningen voor. Om de cliënten te begeleiden bij het veilig wonen, werkt... met het boekje Veiligheid in en om huis. Dit boekje bevat foto s van risicovolle situaties. Aan de hand van deze foto s kunnen risicovolle situaties gemakkelijk aan de cliënten worden uitgelegd. Solitaire activiteiten- of arbeidscentra Medewerkers Alle medewerkers op een solitair activiteiten- of arbeidscentrum worden opgeleid tot ondersteunend BHV-er. Dit geldt ook voor het MFC in Raamsdonksveer. Dit betekent dat zij de volgende zaken beheersen: - kunnen melden - een beginnend brandje blussen - een ontruiming starten en uitvoeren Daarnaast moeten nog verschillende andere mensen worden opgeleid tot BHV-er, zodat er tijdens de openingstijden van de voorziening altijd minimaal één BHV-er aanwezig is. De AAV bepaalt in samenwerking met de MZ het aantal medewerkers, dat daarvoor een extra training moet volgen. 8

9 Cliënten Zolang er geen contra-indicaties zijn, zullen de cliënten zoveel mogelijk bij de oefeningen worden betrokken. In principe gaat het om één oefening per jaar, maar het aantal kan naar behoefte worden opgevoerd. AAV bepaalt de frequentie in overleg met de MZ. De instructeur BHV bereidt voor de cliënten aparte oefeningen voor. Medewerkers Op wordt iedere medewerker, die actief is in een woonvoorziening of een activiteiten- of arbeidscentrum, opgeleid tot ondersteunend BHV-er. Dit houdt in dat hij de volgende vaardigheden beheerst: - melden - een beginnend brandje blussen - een ontruiming starten en uitvoeren Cliënten Zo lang er geen contra-indicaties zijn, zullen de cliënten zoveel mogelijk bij de oefeningen worden betrokken. In principe vindt de oefening één keer per jaar plaats, maar de frequentie kan naar behoefte worden opgevoerd. De AAV bepaalt de frequentie in overleg met de MZ. De instructeur bereidt voor de cliënten aparte oefeningen voor. Om de cliënten te begeleiden bij het veilig wonen, werkt... met het boekje Veiligheid in en om huis. Dit boekje bevat foto s van risicovolle situaties. Aan de hand van deze foto s kunnen risicovolle situaties gemakkelijk aan de cliënten worden uitgelegd. Ondersteuningsgroep Op wordt het ISA team gealarmeerd voor het regelen van levensreddende eerste hulp. Een aantal medewerkers, de z.g.n. ondersteuninggroep, wordt bij een calamiteit ook gealarmeerd. Deze ondersteunt de BHV-er op locatie en voert de werkzaamheden uit conform het voor die locatie opgestelde protocol. Zie bijlage 1. 9

10 Kantoorlocaties Gedurende de openingstijden van een kantoor moet er altijd iemand aanwezig zijn, die de taken van de BHV-er beheerst. Dit kan betekenen dat ook de receptionistes moeten worden opgeleid tot BHV-er. Hierover kan de gebouwbeheerder afspraken maken. Dit houdt in dat zij de volgende vaardigheden beheersen: - melden - een beginnend brandje blussen - een ontruiming starten en uitvoeren - levensreddende eerste hulp bieden Op de kantoren zullen ook ontruimingsoefeningen worden gehouden. Deze worden georganiseerd door het hoofd secretariaat van het kantoor in samenwerking met de receptionistes en de Instructeur BHV. Tijdens een oefening of calamiteit zijn de medewerkers verplicht om de aanwijzingen van de receptionistes op te volgen. 10

11 Middelen Blusmiddelen Op elke locatie waar... zorg verleent, moeten blusmiddelen aanwezig zijn. Aantal en type worden bepaald door twee factoren: de Gebruiksvergunning en de Risico-inschatting, gemaakt door AAV in samenwerking met de Instructeur BHV. De blusmiddelen zijn het eigendom van... en worden jaarlijks gecontroleerd door de firma SMEBA. Zie bijlage 2. In de panden die niet het eigendom zijn van..., moeten de Manager Beheer en Middelen en AAV op de hoogte zijn van de lopende afspraken over het onderhoud. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd. De AAV van elke locatie moet in de gaten houden of de onderhoudsbeurten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hij rapporteert dit aan de manager Beheer en Middelen, die vervolgens contact opneemt met de verantwoordelijke consulent Organisatieservice. Vluchtplantekening Elke locatie binnen... beschikt over een Vluchtplantekening conform de notitie Vluchtplantekening. Zie bijlage 3. Veiligheidsbiljetten Op alle locaties van... moeten voldoende Veiligheidbiljetten aanwezig zijn. Er zijn veiligheidsbiljetten voor locaties met een brandmeldcentrale Een voorbeeld hiervan is afgedrukt in bijlage 4. Een veiligheidsbiljet voor locaties zonder brandmeldcentrale is afgebeeld in bijlage 5. Voor locatie zijn speciale veiligheidsbiljetten gemaakt zie bijlage 6. 11

12 Bijlage 1 Protocol Ondersteuningsgroep bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN BIJ EEN ALARM Kijk op je brandpieper waar het alarm is afgegaan. Trek je herkenningshesje aan. Begeef je onmiddellijk naar de plaats van het alarm. HET EERST AANKOMENDE LID VAN DE ONDERSTEUNINGSGROEP NEEMT DE LEIDING OP ZICH WAARBIJ ER NAUW OVERLEG PLAATSVINDT MET DE MEDEWERKER VAN DE BETREFFENDE VOORZIENING. Wanneer het volgende lid van de ondersteuningsgroep aankomt, meldt deze zich bij de eerst aangekomene. Hij volgt diens aanwijzingen op en verleent assistentie. Houd altijd rekening met je eigen veiligheid. Wanneer op de alarmplaats niemand aanwezig is, handel dan volgens de in de opleiding geleerde instructies en bel of met mobiel toestel Stuur één medewerker naar de poort om de hulpdiensten op te wachten en de weg te wijzen. Zorg altijd dat eventuele aanwezigen in veiligheid worden gebracht en dat Eerste Hulp wordt verleend aan eventuele gewonden. Draag zorg voor de veiligheid van omstanders. Wanneer professionele hulpdiensten arriveren, maakt het eerst aangekomen lid van de ondersteuninggroep zich aan de bevelvoerder bekend en geeft informatie. Daarna moet er gehandeld worden volgens de aanwijzingen van de professionele hulpdiensten. Wanneer de hulpdiensten de verantwoordelijkheid hebben overgenomen, waarschuwt het eerst aangekomen lid van de ondersteuninggroep de bereikbaarheidsdienst:. 12

13 Organisatie De verantwoordelijke voor de ondersteuningsgroep...is de locatiebeheerder die werkt onder de verantwoordelijkheid van de regiomanager van regio 3. Deze moet de volgende taken verrichten: - de meldingen aannemen vanuit Mierennest 7 - eventueel actie nemen op dat gebied - de brandpiepers goed laten functioneren - periodiek overleg regelen met de vertegenwoordigers van de ondersteuningsgroepen en ISA-team - oefeningen regelen voor de ondersteuningsgroep De ondersteuningsgroep...wordt gevormd door ISA-team, Nachtdienstmedewerkers, medewerkers van de voorzieningen en en... Zodra een medewerker dienst doet als lid van de ondersteuningsgroep, moet hij de brandpieper bij zich dragen. Brandmeldingen binnen...komen binnen via deze pieper. Op het ISA-kantoor, het nachtdienstkantoor en op de vier ondersteuningsgroepen zijn BHV-herkenningshesjes aanwezig. Bij een alarm moeten deze onmiddellijk worden aangetrokken, zodat duidelijk is wie de ondersteuner is. Belangrijke aandachtspunten - Bij een alarm en een melding naar de alarmcentrale, gaat de poort aan het einde van laan automatisch open. Deze gaat pas weer dicht als de brandcentrale gereset is. De eerst aankomende moet dus iemand naar de poort sturen om cliënten tegen te houden en kijkers te weren en hulpdiensten de weg te wijzen. - Zorg ook dat iemand gaat posten bij de ingang om kijkers te weren en hulpdiensten de weg te wijzen. - Ga bij alarm altijd over tot actie. Ga er vanuit dat elk loos alarm een echt alarm had kunnen zijn. - Op...moeten de vijf groepen samen ervoor zorgen dat er altijd twee ondersteuners aanwezig zijn. Lukt het niet om aan deze verplichting te voldoen, meld dit dan aan Wvz, telefoon. - geeft aan of deze afmelding al of niet akkoord is. De brandmelding op... - Woonlocaties Alle woonlocaties zijn voorzien van een intern brandmeldsysteem. Op strategische plaatsen in de woonvoorziening zijn handmelders, rookmelders en warmtemelders geplaatst. Al deze interne brandmeldsystemen zijn gekoppeld aan een centraal brandmeldingsysteem op... Dit centrale brandmeldsysteem is weer gekoppeld aan de Regionale Centrale. - Activiteitencentra De activiteitencentra zijn niet voorzien van een intern brandmeldsysteem. Daar moeten brandmeldingen gemeld worden via de vaste telefoon. Bel... Met een mobiel toestel, bel... De medewerkers van... weten hoe zij de melding moeten doorgeven aan de 13

14 Regionale Brandmeldcentrale. Als alles achter de rug is, wordt de centrale ge-reset, overdag door één van de medewerkers, s nachts door het nachthoofd. Vertraging Tussen 7.00 uur en uur vraagt het vier minuten om de centrale brandmelding over te brengen naar de regionale brandmeldcentrale. In die tijd gaat wel het interne alarm af, zodat het ISA-team en de ondersteuningsgroepen al tot actie komen. Meldingen die s nachts binnenkomen, gaan wel onmiddellijk door naar de regionale meldkamer. 14

15 Bijlage 2 Protocol controle brandblusmiddelen De controle van de aanwezige brandblusmiddelen wordt jaarlijks uitgevoerd door de firma... De monteur van meldt zich bij de aanwezige medewerker en controleert dan de brandblusmiddelen op de voorziening. Daarna vraagt hij de aanwezige medewerker om de werkbon te tekenen. Een kopie van de werkbon blijft achter op de voorziening. Deze moet worden opgeborgen in het logboek van de brandmeldinstallatie, indien aanwezig. Opdracht bevestigen Op deze werkbon zijn de uitgevoerde werkzaamheden aangegeven en eventuele vervolgstappen. De firma stuurt het keuringsrapport, advies en een eventuele offerte binnen vier weken aan de Medewerker Organisatieservice. Deze onderneemt daarop de nodige actie en geeft opdracht om de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Controlewerkzaamheden met spoed Als blijkt dat een actie snel moet worden uitgevoerd, meldt de AA dit aan de Medewerker Organisatieservice. Ze overleggen de verdere actie en doen een spoedaanvraag. De AAV meldt deze spoedaanvraag ook bij de Manager Beheer en Middelen. De Manager Beheer en Middelen ontvangt van de Medewerker Organisatieservice een kopie van de keuringsrapportage. In panden waarvoor... niet verantwoordelijk is, moet de Manager Beheer en Middelen weten wie hier verantwoordelijk is voor de controle van de blusmiddelen. De AA heeft een signalerende rol richting de Manager Beheer en Middelen als geen controle heeft plaatsgevonden Controle brandmeldcentrales De maandelijkse controle van Brandmeldcentrales waarvoor... verantwoordelijk is, worden uitgevoerd door de firma... Het jaarlijks onderhoud van de Brandmeldcentrale wordt uitgevoerd door de installateur. Bij elke BMC waarvoor... verantwoordelijk is, is een logboek aanwezig waarin de diverse controles worden afgetekend. De AAV heeft een signalerende rol richting de Manager Beheer en Middelen als geen controle heeft plaatsgevonden. 15

16 Bijlage 3 Vluchtplantekeningen Op iedere locatie hoort bij de hoofdingang een duidelijke vluchtplantekening te hangen. Afhankelijk van de e.v.t. voorschriften vanuit de gebruiksvergunning zullen de vluchtplannen op meerdere plaatsen in het gebouw geplaatst moeten worden. B.v. op iedere verdieping of bij grote gebouwen op meerdere plaatsen in de gangen nabij de blusmiddelen. Op de vluchtplantekening staan de vluchtwegen, de nooduitgangen en de brandblusmiddelen aangegeven. Deze tekening biedt alle cliënten, medewerkers en bezoekers de mogelijkheid om zich van te voren te oriënteren op de vluchtwegen. De AAV controleert of de vluchtplantekeningen aanwezig zijn. Bij het ontbreken van vluchtplantekeningen zullen deze na overleg met manager beheer en seniorconsulent facilitair alsnog geplaatst gaan worden. 16

17 Bijlage 4 Veiligheidsbiljet voor locaties met een brandmeldcentrale 17

18 Bijlage 5 Veiligheidsbiljet voor een locatie zonder brandmeldcentrale 18

19 Bijlage 6 Veiligheidsbiljet voor locatie 19

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Beleid Bedrijfshulpverlening

Beleid Bedrijfshulpverlening Beleid Bedrijfshulpverlening Bestandsnaam: beleid BHV Eigenaar: PO&O Status: definitief 08.174b Vastgesteld door: MT/OR Soort document:beleid Ontwikkelaar:SP Datum:23-4-09 Pagina 1 van 10 februari 2011

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Inleiding BHV

Ontruimingsplan. Inleiding BHV Ontruimingsplan Inleiding Kinderen zijn tijdens een noodsituatie niet zelfredzaam. Medewerkers van het kinderdagverblijf zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens een calamiteit,

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan Inhoudsopgave Inleiding 3 1.Ontruimingsplan 3 2 Kinder-EHBO en BHV 3 3 Bedrijfshulpverlening 3 3.1 Doel van bedrijfshulpverlening 3 3.2 Uitgangspunt 3 3.3 Categorieën direct

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_010 Datum: 27 mei 2013 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV 2013 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik ja nee

Nadere informatie

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49

ONTRUIMINGS- PLAN. Ontruimingsplan. Ontruimingsoefening. Bijlage 5 Ontruimingsplan 49 49 ONTRUIMINGS- PLAN Ondanks dat er vooraf voorzieningen worden getroffen, kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Een ontruimingsplan is een voorbereidingsplan en kan als voorbereiding

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening

Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven voor intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder is de

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Bedrijfshulpverlening. Afdeling WATERPOLO. Inzake zwembad AquaRijn

Calamiteitenplan. Bedrijfshulpverlening. Afdeling WATERPOLO. Inzake zwembad AquaRijn Calamiteitenplan Afdeling WATERPOLO Bedrijfshulpverlening Inzake zwembad AquaRijn Vereniging : AZC afdeling waterpolo Datum : 30 oktober 2013 Versie : 1.0 Beheerder : M.C. Brits-Gootjes Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Alarmeren en hulpverleningsregels

Alarmeren en hulpverleningsregels Alarmeren en hulpverleningsregels Basisopleiding BHV Alarmering en Hulpverleningsregels 1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders

Nadere informatie

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan /10/2011 Pagina 1 van 8 Opgemaakt door Martijn Kühn / trainer Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De BHV Taken 03.

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE

Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE S9 Informatiemateriaal BEZOEKERSINFORMATIE KANTOOR zoetermeer HSEQ Welkom bij GDF SUEZ E&P Nederland Neem voor uw en onze veiligheid de tijd om deze bezoekersinformatie door te lezen. Registratie Als bezoeker

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma

Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Model BHV-plan MKB-arbo-activiteitenprogramma Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.

Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr. Naam: GSR Rotterdam Adres: Valenciadreef 15; 3067 WL Rotterdam Telefoon: 010-2862930 Telefax: 010-4564517 E-mail: rotterdam@gsr.nl internet: http://www.gsr.nl Brin nr. 00TU Rotterdam, maart 2011 Inhoud

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid ASKA 1. Visie op veiligheid... 2 2. Doelgroep veiligheidsbeleid... 2 3. Preventieve maatregelen... 3 3.1. Veiligheid omgeving... 3 3.2. Risico inventarisatie...

Nadere informatie

TOELICHTING. Model ontruimingsplan recreatieterreinen. Met het oog op het scenario natuurbrand

TOELICHTING. Model ontruimingsplan recreatieterreinen. Met het oog op het scenario natuurbrand TOELICHTING Model ontruimingsplan recreatieterreinen Met het oog op het scenario natuurbrand 22 november 2011 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN WETTELIJK KADER... 4 2. TERMEN

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Checklist Bedrijfshulpverlening

Checklist Bedrijfshulpverlening Checklist Bedrijfshulpverlening Het uitgangspunt bij deze checklists is dat er een risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden en een bedrijfshulpverleningplan is opgesteld. Onderstaande punten kunnen houvast

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Profielschets Bischoff Safety Service

Profielschets Bischoff Safety Service Profielschets Bischoff Safety Service Bischoff Safety Service Interne bedrijfsveiligheid Kloosterdreef 22 6931 BR Westervoort 026 3114324 / 06-58944254 Bischoff Safety Service (BSS) Kloosterdreef 22 6931

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE.

NUTTIGE INFO. VSK BRANDCENTRALE. 1 Wat te doen bij brandalarm. NUTTIGE INFO. Het Ramada Plaza Hotel heeft 1 brandcentrale. De brandcentrale bevindt zich in het serverlokaal en met een bedieningspaneel in de backoffice. VSK BRANDCENTRALE.

Nadere informatie

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren.

en de arbosite van MKB-Nederland (www.arbo.mkb.nl) raadplegen of rechtstreeks bij uw brancheorganisatie informeren. BHV-plan Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen samen het

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie