Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV)"

Transcriptie

1 Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Vereisten, rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Pagina 1 van 8

2 Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Beschrijving van eisen, die aan een BHV er worden gesteld, zijn verplichtingen en rechten en de verantwoordelijkheden van Oasen 1 juni 2007 Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus AC Gouda T Opdrachtgever: Directie Steller: Marcel Knopper Verspreiding: Bedrijfsregelingen 2007 bijlage 1 Pagina 2 van 8

3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Doel 4 3 Wettelijk kader 4 4 Taken en vaardigheden 4 5 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 5 6 Operationaliteit 5 7 Samenstelling 6 8 Aanstelling 6 9 Opleidingen en oefeningen 6 10 Uitrusting, middelen en voorzieningen 7 11 Controle uitrusting, middelen en voorzieningen 7 12 Verplichtingen 7 13 Verzekeringen 7 14 Vergoeding en gratificatieregeling 7 1 juni 2007 Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Pagina 3 van 8

4 1 Inleiding De bedrijfshulpverlening (BHV) van Oasen is een combinatie van mensen, middelen en maatregelen, waarmee wordt beoogd de directe nadelige gevolgen voor werknemers en andere in het bedrijf aanwezige personen ten gevolge van ongevallen, brand en andere gebeurtenissen, zoveel mogelijk te beperken. Het gaat daarbij om het ter plaatse snel, deskundig en effectief optreden en hulpverlenen en het zonodig direct inschakelen van professionele externe hulpverleningsorganisaties, zoals brandweer, ambulance en/of politie. De bedrijfshulpverlening van Oasen vervult een voorpostfunctie en is daarom verantwoordelijk voor een goede communicatie en afstemming met externe hulpverleningsorganisaties. Behalve het optreden bij ongevallen en brand wordt ook het levensreddend handelen bij persoonlijke ongevallen tot de taak van de bedrijfshulpverlening gerekend. Gedacht wordt daarbij aan acuut optredende gebeurtenissen, die binnen enkele minuten adequate hulpverlening vereisen, zoals hartstilstand, bewusteloosheid en ernstig letsel. 2 Doel Het doel van dit reglement is het eenduidig vastleggen van enerzijds de rechten en verplichtingen van de BHV er en anderzijds de verantwoordelijkheden van Oasen ten aanzien van de BHV er. 3 Wettelijk kader De werkgever moet ervoor zorgen dat zijn werknemers onder goede en veilige omstandigheden hun werk kunnen uitvoeren. De werkgever is verplicht om te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 15 van de Arbowet (2007). 4 Taken en vaardigheden De taken van de BHV er zijn: het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO/LEH) het beperken en bestrijden van (een beginnende) brand het beperken van de gevolgen van ongevallen het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf het alarmeren van en het communiceren en samenwerken met externe hulpverleningsorganisaties zoals brandweer, ambulance en politie Onderstaand zijn de vereiste vaardigheden waaraan een BHV er moet voldoen voor een aantal taakgebieden uitgewerkt. Taakgebied eerste hulp Bedrijfshulpverleners: kunnen een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen ten behoeve van hun eigen veiligheid en die van het slachtoffer kunnen een slachtoffer in noodsituaties verplaatsen kunnen beoordelen wat het letsel van het slachtoffer is ( diagnose ) kunnen op de juiste wijze deskundige hulp verlenen kunnen op de juiste wijze en vaardig eerste hulp verlenen bij bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen en uitwendige bloedingen kunnen eerste hulp verlenen bij shock, brandwonden, botbreuken, uitwendige verwondingen en oogletsel Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Pagina 4 van 8

5 Taakgebied beperken en bestrijden van (een beginnende) brand Bedrijfshulpverleners: kunnen een beginnende brand beperken en bestrijden kunnen de juiste en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen en de aanwezige veiligheidsvoorzieningen gebruiken (her)kennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen kunnen de branddriehoek toepassen kennen de wijze waarop een brand zich ontwikkelt Taakgebied evacueren/ontruimen Bedrijfshulpverleners: weten wanneer een ontruiming ingang gezet moet worden of in gang gezet is en kunnen deze begeleiden kunnen op de juiste wijze gebruik maken van veiligheidsmiddelen kunnen de juiste en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen kennen het bedrijfsnoodplan en het doel ervan kennen de toepassingsmogelijkheden van beschikbare vluchtmiddelen en vluchtwegen Taakgebied communicatie Bedrijfshulpverleners: kunnen op de juiste wijze een ongeval of brand melden kunnen binnen het bedrijf en met derden communiceren met de beschikbare (nood-) communicatiemiddelen weten wat relevante informatie is voor andere hulpverleningsorganisaties kunnen hulpverleningsorganisaties van relevante informatie voorzien 1 juni 2007 De BHV er heeft dus alleen uitvoerende taken. Hij moet ook beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zodanig in aantal en voor zoveel tijd beschikbaar zijn, en zodanig zijn georganiseerd, dat hij zijn opgedragen taken naar behoren kan uitvoeren. 5 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De directie van Oasen heeft de BHV als organisatie en de BHV er als persoon de bevoegdheden verleend tot het nemen van alle noodzakelijke maatregelen bij incidenten, calamiteiten en onvoorziene gebeurtenissen voor zover het betrekking heeft op de veiligheid van alle medewerkers en andere op de locatie van Oasen aanwezig personen. Hierdoor heeft de BHV er tevens de bevoegdheden tot het (laten) nemen van preventieve maatregelen. De directie heeft de afdeling Kwaliteitmanagement verantwoordelijk gesteld voor de organisatie van de BHV. De operationele aspecten zijn gedelegeerd aan de commandant van de BHV. 6 Operationaliteit De BHV is op werkdagen tussen 8.00 uur en uur inzetbaar op de locatie van Oasen aan de Nieuwe Gouwe O.Z. 3. Iedere aanwezige BHV er is binnen de genoemde werktijden en bij oefeningen in functie op de locatie van Oasen (incl. Het Hofhuis). Binnen het kader van de normale werkzaamheden van de BHV er wordt hiermee door zijn leidinggevende rekening gehouden. Buiten werktijd is iedere BHV er, indien hij aanwezig is op de locatie, eveneens in functie, doch zal bij calamiteiten de risico's voor de eigen veiligheid zo veel mogelijk beperken. Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Pagina 5 van 8

6 Buiten werktijd zal de BHV bij door Oasen georganiseerde activiteiten in voldoende mate vertegenwoordigd zijn. Indien nodig zal een BHV er daartoe worden aangewezen door de commandant. Bij afwezigheid van de commandant en de plaatsvervangend commandant is één van de BHV ers waarnemend commandant (bevelvoerder/ploegleider). Dit wordt steeds op correcte wijze binnen de organisatie bekend gemaakt. 7 Samenstelling Uitgangspunt voor de bezetting is dat er voldoende BHV ers op de locatie aanwezig zijn om de BHVtaken te kunnen uitvoeren. Als richtlijn wordt minimaal 1 inzetbare BHV er per 50 personen gehanteerd. De organisatie van het BHV-team is samengesteld uit de volgende functies: één commandant, één plaatsvervangend commandant en circa acht BHV-leden. Indien hiertoe redenen bestaan, kan dit aantal worden herzien. De minimum bezetting is gedurende werktijden één commandant en en vier BHV-leden. 8 Aanstelling De (plaatsvervangend) commandant wordt benoemd door de directie. Een BHV-lid wordt benoemd door de afdeling Kwaliteitsmanagement op voordracht van de (plaatsvervangend) commandant. Voor aanstelling tot BHV er dient betrokkene in het bezit te zijn van een geldig landelijk erkend EHBO-diploma of een geldig LEH-diploma (levensreddende eerste hulp). De aanstelling vervalt bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het EHBO- of LEH-diploma. Indien verlenging van het diploma reeds is aangevraagd, blijft de aanstelling in ieder geval van kracht totdat op het verzoek om verlenging definitief is beslist. Een BHV er die op enig moment zijn functie beschikbaar wenst te stellen doet hiervan onder opgaaf van reden ten minste 3 maanden hieraan voorafgaand melding aan de afdeling Kwaliteitsmanagement, tenzij sprake is van uitdiensttreding, waarbij de daarbij behorende opzegtermijn van toepassing is. 9 Opleidingen en oefeningen Om de kennis en vaardigheden op peil te houden is iedere BHV er verplicht de volgende opleidingen en oefeningen te volgen: de vereiste (herhalings-)opleiding(en) voor EHBO of LEH vier oefeningen georganiseerd om de kennis van de locatie en de aanwezige installaties en middelen op peil te houden een ontruimingsoefening georganiseerd op de locatie gedurende werktijd eenmaal per jaar een opleiding kleine blusmiddelen de (plaatsvervangend) commandant de vereiste (herhalings-)opleiding ploegleider BHV De opleidingen en oefeningen worden in de regel buiten werktijd gevolgd. De kosten komen voor rekening van Oasen. De aanstelling kan worden ingetrokken indien betrokkene jaarlijks meer dan 30% van de oefeningen, buiten die t.b.v. EHBO of LEH, heeft verzuimd. Aanvullende opleidingen en oefeningen worden, indien noodzakelijk, georganiseerd op initiatief van de (plaatsvervangend) commandant of de afdeling Kwaliteitsmanagement, eventueel in samenwerking met externe adviseurs en/of hulpverleningsorganisaties. De afdeling Kwaliteitsmanagement is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle opleidingen en oefeningen. Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Pagina 6 van 8

7 10 Uitrusting, middelen en voorzieningen Voor het effectief vervullen van de BHV-taken worden aan iedere BHV er minimaal de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) door Oasen ter beschikking gesteld: één BHV-hesje (oranje voor de commandant, geel voor de BHV-leden) één helm één regenjack (geel) één toegangspas en sleutel van het sleutelkastje bij de receptie De commandant stelt in gezamenlijk overleg met de BHV-leden vast welke aanvullende uitrusting en (EHBO-)middelen noodzakelijk zijn voor het effectief vervullen van de taak. Door Oasen worden de geldelijke middelen ter beschikking gesteld voor de aanschaf van uitrusting, middelen en realiseren van voorzieningen. Ten behoeve van het alarmeren en de onderlinge communicatie van de BHV worden door Oasen de volgende algemene middelen ter beschikking gesteld: portofoons EHBO-koffers alarmerings pieper evacuchair automatische externe defibrilator (AED) 11 Controle uitrusting, middelen en voorzieningen Alle uitrusting, middelen en voorzieningen in het gebouw zoals o.a. vluchtwegen, blusmiddelen, EHBO-koffers, portofoons, piepers, etc. worden periodiek door of namens de BHV gecontroleerd. Dit houdt in dat tenminste één keer per jaar een veiligheidsinspectie zal plaatsvinden. De resultaten hiervan worden vastgelegd. 1 juni Verplichtingen De leden zijn verplicht opdrachten, gegeven door de commandant bij calamiteiten of oefeningen, onverwijld uit te voeren. Iedere BHV-er is verplicht er voor te zorgen dat zijn of haar uitrusting in goede staat verkeerd en volledig is. 13 Verzekeringen Oasen zorgt ervoor dat de BHV-leden zijn verzekerd tegen alle risico's als gevolg van uitoefening van hun BHV-taken. Dit zowel binnen werktijd als bij activiteiten (incl. oefeningen) buiten werktijd. Bij beschadiging van persoonlijke bezittingen tijdens oefeningen of de uitoefening van de BHV-taak worden deze door Oasen naar redelijkheid vergoed. 14 Vergoeding en gratificatieregeling Artikel 1 De regeling is van toepassing op werknemers, die schriftelijk door Oasen zijn ingedeeld bij de BHV-organisatie. Artikel 2 De in artikel 4 en 5 genoemde bedragen zullen worden uitbetaald in de maand december van het betreffende jaar en zijn voor zover van toepassing naar rato. Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Pagina 7 van 8

8 Artikel 3 Cursus-, examen- en reisgelden en eventueel andere naar het oordeel van de directie noodzakelijk te maken kosten op het gebied van de organisatie van de BHV zullen door het bedrijf worden vergoed. Gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed tegen overlegging van betalingsbewijzen. Reiskosten worden per kilometer vergoed overeenkomstig hoofdstuk 10 van de WWB-CAO. Reisuren komen niet voor vergoeding in aanmerking. Artikel 4 Aan de deelnemers die zich gedurende een jaar verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de BHV wordt een gratificatie verleend van 290,40 per jaar (bruto datum 1 juni 2007). Het verdienstelijk maken kan blijken uit het met gunstig gevolg afleggen van een proeve van bekwaamheid of uit het regelmatig en in voldoende mate deelnemen aan (herhalings-)opleidingen en georganiseerde oefeningen. Artikel 5 Aan de deelnemers wordt voor het deelnemen aan de BHV-activiteiten, indien deze met toestemming van de directie buiten de normale werkuren geschieden, een vergoeding verleend van 5,88 per uur (netto datum 1 juni 2007). Tenzij anders bepaald, vindt betaling van deze vergoeding plaats op basis van een presentielijst of een verklaring van de organisatie, die de activiteit heeft georganiseerd. De leden hebben geen recht op een extra vergoeding voor BHVtaken die in normale werktijd worden verricht. Artikel 6 De hoogte van de bedragen genoemd in artikel 4 en 5 zullen worden verhoogd met het percentage welke wordt vastgesteld met de CAO-onderhandelingen ten behoeve van de salarisverhogingen. Reglement Bedrijfshulpverlening (BHV) Pagina 8 van 8

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV)

Interne instructie Arbeidsinspectie. Bedrijfshulpverlening (BHV) Interne instructie Arbeidsinspectie Bedrijfshulpverlening (BHV) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Algemeen 1.2 BHV in relatie tot andere wetgeving 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Inspectie 2.3 Handhaving

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan Inhoudsopgave Inleiding 3 1.Ontruimingsplan 3 2 Kinder-EHBO en BHV 3 3 Bedrijfshulpverlening 3 3.1 Doel van bedrijfshulpverlening 3 3.2 Uitgangspunt 3 3.3 Categorie├źn direct

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Goedkeuring Het format schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad SKVOB eo en GMR. Voorzitter College van Bestuur SKVOB e.o. (naam en handtekening) Voorzitter

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN

AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN VSCD EN OVERIGE DIENSTEN AANBOD VSCD-LEDEN BHV CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTEN VSCD INHOUDSOPGAVE A. BEDRIJFSGEGEVENS... 3 B. BHV.NL... 4 C. LOCATIES... 7 D. KWALITEIT... 8 E. DIENSTVERLENING T.B.V. VNPF... 10 F. FINANCIEEL... 29

Nadere informatie

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan

TU Delft Bedrijfshulpverleningplan TU Delft Bedrijfshulpverleningplan Doorontwikkeling BHV Delft, december 2011 Projectgroep BHV TU Delft Dick Hoeneveld Peter Kohne Jimmy van der Heiden INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Algemeen 1.1 Gebruiksinstructie

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING Versie 1-11-11 format: 211210 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING, REIKWIJDTE EN BEHEER VAN HET BHV-HANDBOEK... 3 2.1 Doelstelling van het BHV-handboek... 3 2.2 Reikwijdte van het BHV-handboek... 3 2.3 Beheer van het BHV-handboek...

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014

Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Schoolveiligheidsplan De la Salle 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat

Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Schoolveiligheidsplan 2013-2014 Gymnasium Juvenaat Voor locatie: Gymnasium Juvenaat Versie: 1.0 d.d. 01-10-2013 Opgesteld door: R van Schaik Goedgekeurd door: Geert Derkse Bestuursraad SKVOB e.o: d.d.

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014

Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014 Uitvoeringsregelingen NWO 2012-2014 Den Haag, april 2012 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoudsopgave Uitvoeringsregeling I: Algemene bepalingen, looptijd, reikwijdte en hardheidsclausule

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten. Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Algemene voorwaarden van: GoudsConcept BV Hoge Gouwe 7 2801 LA Gouda Inschrijfnummer K.v.K. te Rotterdam: 243357890000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland

ARBEIDSVOORWAARDENREGELING. voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland ARBEIDSVOORWAARDENREGELING voor de kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland versie per 1 januari 2014 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546. Uitgereikt aan. Datum - -

Algemene voorwaarden. Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546. Uitgereikt aan. Datum - - Algemene voorwaarden Uitgereikt aan Datum - - Barneveld 0342-401 209 Heerenveen 0513-633 546 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Pagina 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie