Onderwerp Aanbesteding busconcessie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Aanbesteding busconcessie"

Transcriptie

1 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus , 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm BSD/ RIS Doorkiesnummer adres Onderwerp Aanbesteding busconcessie Aantal bijlagen 3 Datum 5 oktober 2010 Geachte voorzitter, De huidige vervoersconcessie voor de buskavel stad is eind 2008 door het Stadsgewest Haaglanden (hierna: Haaglanden), als opdrachtgever, onderhands gegund aan HTM Personenvervoer NV (hierna: HTM) en loopt tot en met 31 december Deze onderhandse gunning was als interimfaciliteit mogelijk gemaakt door de wettelijke aanbestedingsverplichting uit te stellen tot 31 december Volgens de huidige wet- en regelgeving dient de busconcessie van de HTM voor de periode na 1 januari 2012 dan ook openbaar aanbesteed te worden. Om aan de wettelijke voorschriften te kunnen voldoen heeft het Haaglanden te kennen gegeven de aanbestedingsprocedure op korte termijn te starten. Het college en de gemeenteraad van Den Haag hebben zich in 2007 uitgesproken de eisen te formuleren voor een mogelijke inbesteding van de HTM-busconcessie waarna bij een eventuele wettelijk te scheppen mogelijkheid daartoe overgegaan zou kunnen worden. Het wetsvoorstel dat inbesteding wettelijk mogelijk maakt is weliswaar inmiddels aan de Kamer aangeboden, maar in verband met de verkiezingen en de daarop volgende kabinetsformatie (nog) niet door de Kamer behandeld. Het is onbekend of en zo ja wanneer het wetsvoorstel behandeld zal worden. Zolang de wet niet is gewijzigd geldt dan ook een aanbestedingsverplichting voor de openbaar vervoerconcessies vanaf 1 januari Gelet op de termijnen die gelden voor een aanbestedingsprocedure heeft Haaglanden daarom aangegeven deze binnenkort (medio oktober 2010) te zullen starten. Achtergrond De Wet personenvervoer 2000 (hierna: Wp2000) bepaalt dat het verrichten van openbaar vervoer slechts is toegestaan krachtens een concessie verleend door het bevoegde gezag. Haaglanden is het wettelijk bevoegd gezag voor (onder meer) het HTM-vervoersgebied. De Wp2000 bepaalt dat openbaar vervoerconcessies in principe openbaar moeten worden aanbesteed. Inlichtingen bij Postadres: Postbus , 2500 DJ Den Haag Telefoon: Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Fax: Internetadres:

2 BSD/ Op de 3 grote steden na, is dit inmiddels in heel Nederland het geval. De G3 heeft vanuit de historie eigen vervoerbedrijven (de GVB s) waarvoor in de wet tijdelijk enkele uitzonderingen zijn gemaakt met betrekking tot de plicht tot aanbesteding. Zo heeft de wetgever het toegestaan dat HTM-tram tot met een ondershands gegunde concessie functioneert. Daarna zal onder het huidige wettelijke regime ook deze concessie openbaar moeten worden aanbesteed. HTM-bus opereert thans met een ondershands gegunde concessie van Haaglanden. Volgens de WP2000 had de HTM-busconcessie uiterlijk per 1 januari 2009 aanbesteed moeten worden. Haaglanden had daarom in 2007 hiertoe de procedure opgestart. Echter, nadat in het Europees Parlement de juridische mogelijkheden waren gecreëerd om in nationale wetgeving voor grootstedelijke gebieden uitzonderingen te maken op de openbare aanbestedingsplicht, heeft op 5 juli 2007 de Tweede Kamer de zogenaamde motie Roefs aangenomen. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer de regering de openbare aanbesteding voor de G4-regio s (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) niet langer verplicht te stellen, maar ook de mogelijkheid voor inbesteding te benutten en daartoe de Wp2000 te wijzigen. Het kabinet heeft in september 2007 aangegeven de motie te gaan uitvoeren. Vooruitlopend op de benodigde wetswijziging heeft het kabinet de G3-regio s (met uitzondering van Utrecht, dat inmiddels zijn openbaar vervoerbedrijf had verkocht) uitstel gegeven van de aanbestedingsverplichting tot 1 januari Gedurende de periode van uitstel zouden de regio s zelf een afgewogen keuze kunnen maken tussen aanbesteding of inbesteding na 1 januari Naar aanleiding van de motie Roefs heeft het gemeentebestuur van Den Haag zich op 5 december 2007 uitgesproken vóór een onderhandse gunning van het busvervoer tot 1 januari 2012 (tegen marktconforme voorwaarden) en dit in een brief aan Haaglanden mede gedeeld. Daarbij is tevens het verzoek gedaan om de financiële en juridische voorwaarden voor inbesteding uit te werken. Eén en ander heeft er toe geleid dat het algemeen bestuur van Haaglanden op 6 februari 2008 heeft besloten de aanbestedingsprocedure op te schorten. Nadat HTM aan Haaglanden een marktconforme aanbieding heeft gedaan is aan HTM onderhands een busconcessie gegund tot 1 januari 2012 en is de aanbestedingsprocedure definitief stopgezet. Het algemeen bestuur van Haaglanden had bij het opschorten van de aanbestedingsprocedure als voorwaarde gesteld, dat vóór 1 januari 2010 de eisen zouden worden geformuleerd voor een eventuele inbesteding van de busconcessie per 1 januari In dat verband zijn er ambtelijk onderzoeken gedaan en juridische adviezen ingewonnen om te bezien onder welke voorwaarden en op hoofdlijnen met welke werkwijze inbesteding zou kunnen plaatsvinden. De uitkomst van de onderzoeken is dat indien de wet dat zou toestaan het mogelijk is tot een zogenaamde inhouse-constructie te komen, die impliceert dat een deel van het eigendom/zeggenschap van de gemeente Den Haag over de HTM zal moeten worden overgedragen aan het Stadsgewest Haaglanden (zie bijlagen). Wel moet worden benadrukt dat het komen tot een inhouse-constructie geen eenvoudige operatie betreft. Het lag in de verwachting dat medio 2010 de gemeenteraad van Den Haag alsmede het algemeen bestuur van Haaglanden een principiële uitspraak zouden doen over de toekomst van HTM-bus: aanbesteden of inbesteden. Een keuze was/is echter wel afhankelijk van het bestaan van een wettelijke basis daarvoor. Inmiddels heeft het demissionaire Kabinet op 27 april 2010 het voorstel tot wijziging van de Wp2000 bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel is, gelet op de verkiezingen van maart jl. echter niet meer door de Tweede Kamer in behandeling genomen.

3 BSD/ Het is onduidelijk of het parlement het wetsvoorstel nog in behandeling zal nemen. In de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer is het hoogst onzeker of er een meerderheid bestaat voor dit wetsvoorstel. Het bovenstaande betekent dat er op dit moment geen wettelijke basis bestaat voor een inbesteding van HTM-bus. Juridisch gezien kan Haaglanden niet anders dan de wet uitvoeren en starten met de openbare aanbesteding van HTM-bus. Voor HTM-tram zal er vooralsnog weinig veranderen; deze functioneert tot 1 januari 2017 met een wettelijk toegestane concessie. Aanbesteden vs. inbesteden Aan de Wp2000 ligt de gedachte ten grondslag dat marktwerking leidt tot een verbetering van de dienstverlening en een verhoging van de kosteneffectiviteit van het stads- en streekvervoer. De totstandkoming van deze wetsteksten ging gepaard met ideologische discussies en dit is telkens weer het geval wanneer een decentrale overheid op het punt staat door middel van een (verplichte) aanbesteding uitvoering te geven aan de wet. Het is uiteraard niet mogelijk om het finale woord te spreken over de juistheid van de in het ideologische debat gebruikte argumenten.wel kunnen echter mededelingen worden gedaan op basis van de praktische ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met openbare aanbestedingen in het stads- en streekvervoer. In zijn algemeenheid kan hierover worden opgemerkt dat aanbestedingen leiden tot meer waar voor het overheidsgeld. OV-bedrijven zijn onder druk van marktwerking efficiënter gaan opereren en zijn in staat gebleken meer dienstregelingskilometers te leveren, zonder dat de overheids- of klantbijdrage daarvoor omhoog moest. Er zijn geen aanwijzingen dat hierdoor het kwaliteitsniveau is gedaald. Er zijn eerder aanwijzingen die wijzen op het tegendeel (serviceniveau, moderner en schoner wagenpark). Aan aanbesteden kleven ook nadelen. Een aangekondigde aanbesteding leidt vaak tot (tijdelijke) onrust bij het personeel. Hoewel er een wettelijke garantstelling is voor het behoud van de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden van het personeel, zien veel werknemers op tegen een gedwongen overgang naar een andere werkgever. Ook de reiziger moet na een aanbesteding die heeft geleid tot een andere vervoerder, wennen aan de nieuwe situatie. Tegenstanders van aanbesteding wijzen op het gevaar van een erosie van het voorzieningenniveau. Voorstanders brengen daar tegenin dat dit geheel afhankelijk is van de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de aanbesteding in het programma van eisen. Een veelgehoord nadeel van aanbesteding is dat de verhouding tussen overheid en vervoerder verzakelijkt en juridificieert. Met betrekking tot inbesteding zijn nog geen ervaringen opgedaan in Nederland. De gedachte dat een inbesteding een continuering van een bestaande situatie betreft, is niet helemaal juist. In het geval van de HTM bijvoorbeeld zal inbesteding betekenen dat het bedrijf veel dichter bij de overheid (i.c. Haaglanden en/of de gemeente) komt te staan; de kern van inbesteding is dat het bedrijf moet worden aangestuurd als ware het een eigen dienst. Inbesteding gaat (éénmalig) gepaard met een majeure omvorming van het bedrijf. Inbesteding impliceert voorts een veel grotere verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de overheid bij de bedrijfsvoering (financiën, personeel, etc.) en daaraan gekoppelde risico s. Dit zal dus naar verwachting vaker onderwerp worden van het lokale/regionale politieke debat.

4 BSD/ Consequenties aanbesteding busvervoer voor gemeente Den Haag De afgelopen twee collegeperiodes is uitgebreid stil gestaan bij de relatie gemeente-htm in het licht van een mogelijke toekomstige openbare aanbesteding. Zoals bekend is de gemeente 100% eigenaar van het bedrijf en heeft de gemeente aan het bedrijf in het verleden leningen verstrekt alsmede zich garant gesteld voor andere leningen. De discussies hebben er uiteindelijk toe geleid dat de gemeenteraad in 2007 heeft besloten om voor 100% eigenaar te blijven van HTM en vooralsnog af te zien van de verkoop van (een deel) van de aandelen. De aanbesteding van HTM-bus heeft gevolgen voor HTM en dus ook voor de aandeelhouder. HTMbus vertegenwoordigt ongeveer 15% van de totale omzet van het bedrijf. Uitgaande van de huidige waarde van de concessie (gerekend op basis van een concessieduur van 8 jaar) zou het verlies van de busconcessie voor HTM derhalve een omzetverlies betekenen van ca. 320 miljoen ( 40 miljoen x 8 concessiejaren). Het is echter niet bekend welk percentage van de winst die HTM maakt door het openbaar busvervoer wordt gerealiseerd. Mede gelet op het feit dat HTM in haar financiële prognoses rekening houdt met (zeer) bescheiden winsten voor de onderneming als geheel kan worden gesteld dat het huidige resultaat van het busbedrijf marginaal is. Vanwege dezelfde prognoses heeft de gemeente Den Haag dan ook geen dividendraming voor HTM in de gemeentebegroting opgenomen. Voor de gemeente is er in dit scenario dan ook geen sprake van een derving van dividendinkomsten. Wel kan het aandelenkapitaal van de gemeente Den Haag in HTM (boekwaarde ca. 42 mln.) bij een verlies van de busconcessie mogelijk in waarde afnemen. Volgens de vigerende wet- en regelgeving dient het aandelenkapitaal van deelnemingen tegen de verkrijgingsprijs in de gemeentelijke boekhouding opgenomen te worden. Indien er bij een mogelijk verlies van de busconcessie sprake is van een duurzame waardevermindering van de waarde van het totale bedrijf leidt dit mogelijk tot een herwaardering van de waarde van het aandelenkapitaal in HTM. In dat geval moet de waardevermindering gedekt worden. Daar staat echter tegenover dat als HTM de busconcessie zou winnen de waarde van de deelneming, en dus het aandelenkapitaal, mogelijk stijgt. Er bestaat een risico dat een eventueel omzetverlies als gevolg van het niet winnen van de busconcessie, zich vertaalt in het resultaat, waardoor de solvabiliteit van het bedrijf terugloopt. In dat geval kan HTM problemen krijgen met (her)financiering van leningen. Dat is een risico voor Den Haag, aangezien Den Haag garant staat voor ca. 200 mln. aan leningen ten behoeve van de railinfra en voor ca. 160 mln. aan directe leningen heeft verstrekt ten behoeve van de aanschaf van RandstadRailvoertuigen. Dit risico lijkt echter niet al te groot, aangezien de winst van het busbedrijf nu al marginaal is. Het risico voor de uitvoering van het openbaar vervoer ligt bij een openbare aanbesteding in eerste aanleg bij de concessiehouder. Bij calamiteiten zal de concessieverlener als regel (financieel) bij springen, omdat deze overheid de politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft voor het openbaar vervoer. 1 Dit kan mogelijk gepaard gaan met schadeverhaal (zo nodig ook richting derden). De gemeente Den Haag heeft geen rol in de relatie tussen de nieuwe concessiehouder en Haaglanden, anders dan vanuit de rol van gemeentelijk opdrachtgever voor beheer en onderhoud openbare ruimte, e.d. 1 Hierover dienen uiteraard nadere afspraken gemaakt te worden tussen concessiehouder, concessieverlener en de gemeente Den Haag in de rol van ofwel eigenaar, ofwel gemeentelijk opdrachtgever.

5 BSD/ De Wp2000 voorziet in een regeling voor het personeel van openbaar vervoerbedrijven die hun concessies verliezen. De winnende partij is verplicht het personeel (ook het indirecte) tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden over te nemen. Hiermee is in Nederland de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. In de regel verloopt het overnemen van personeel zonder problemen. Omdat Haaglanden in zijn aanbestedingsbestekken een gedetailleerd voorzieningenniveau voorschrijft en de aanbesteding daarmee vooral een strijd is welk bedrijf dit pakket tegen de gunstigste voorwaarden kan leveren, bestaat er bij Haaglanden geen vrees dat een openbare aanbesteding zal leiden tot erosie van het openbaar vervoer. Van belang daarbij is dat in de aanbestedingsprocedure een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het openbaar vervoer sec en alle activiteiten die in het verlengde liggen van de concessie, zoals de touwen in de rails, evenementen, sociale veiligheid etc. De positie van het Stadsgewest Haaglanden Zoals reeds gemeld is Haaglanden het bevoegd gezag voor het stads- en streekvervoer in Haaglanden. Haaglanden heeft inmiddels een tiental jaren ervaring met het meer en meer marktconform aansturen van het openbaar vervoer, inclusief enkele aanbestedingen. Haaglanden heeft hiermee positieve ervaringen: de in de loop der jaren behaalde efficiencywinsten hebben het mogelijk gemaakt dat het voorzieningenniveau aanzienlijk is gestegen (bijvoorbeeld tramlijn 15, 19, uitbreiding lijn 16) zonder dat de overheidsbijdrage is gestegen. Ook hebben de marktprikkels er mede aan bijgedragen dat er thans in de regio en in grote delen van Den Haag belangrijke kwaliteitsimpulsen zijn gegeven, waaronder aardgasbussen. De positieve ervaringen met marktwerking hebben er mede toe geleid dat er binnen de bestuursorganen van Haaglanden een positieve grondhouding bestaat ten opzichte van aanbestedingen van het openbaar vervoer. Dit kan op voorhand niet gezegd worden over een eventuele inbesteding van HTM-bus, die impliceert dat een deel van het eigendom/zeggenschap van de gemeente Den Haag over de HTM zal moeten worden overgedragen aan het Stadsgewest Haaglanden (zie bijlage). De situaties in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam Net als de gemeente Den Haag beschikken ook Rotterdam en Amsterdam over een eigen gemeentelijk vervoerbedrijf. Toch bestaan er grote verschillen tussen de drie grote steden voor wat betreft de relatie tussen het vervoerbedrijf en de centrumgemeente. Ook verschilt de situatie met betrekking tot de aard en de duur van de huidige openbaar vervoerconcessie. Een belangrijk verschil zit hem in de historische context. In tegenstelling tot de andere twee grote steden, heeft HTM in Den Haag altijd op afstand van de gemeente gestaan. Dit heeft geresulteerd in een model van een structuur-nv waarbij alle aandelen van het bedrijf in handen van de gemeente zijn. In Rotterdam en Amsterdam hebben de RET en het GVB tot voor kort altijd onderdeel uitgemaakt van de gemeentelijke organisatie. Pas vanaf 1 januari 2007 is de RET N.V. een verzelfstandigd bedrijf. In 2002 heeft de gemeente Amsterdam een besluit tot verzelfstandiging van het GVB genomen, maar een referendum onder de Amsterdammers heeft die verzelfstandiging tegen gehouden. Onder druk van de regering is het GVB in 2006 alsnog verzelfstandigd. In Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam is er sprake van verschillen in de duur van de concessies voor railvervoer en busvervoer. In beide gevallen bestaat er een busconcessie die afloopt per 31 december 2011 en dus per 1 januari 2012 openbaar aanbesteed moet worden.

6 BSD/ Voor de tram (en in Rotterdam ook de metro) bestaat er een doorlopende concessie die afloopt per 31 december 2016 en dus per 1 januari 2017 openbaar aanbesteed moet worden. In Amsterdam is de situatie anders, aangezien daar de concessie voor zowel de bus als de tram (en metro) per 31 december 2011 afloopt. In de Stadsregio Utrecht is al enige tijd terug besloten door te gaan op het traject aanbesteding van het openbaar vervoer. Het GVU had daartoe het openbaar vervoerbedrijf in 2007 verkocht aan Connexxion. Het verkopen van het gemeentelijk vervoerbedrijf staat juridisch gelijk aan een openbare aanbesteding. Nadat de motie Roefs was aangenomen zijn in de grote stadsgewesten werkzaamheden gestart om de mogelijkheden van inbesteding in kaart te brengen. In Haaglanden gebeurde dit tegen de achtergrond dat er nog een discussie plaats zou moeten vinden om tot een principiële keuze tussen inbesteden of aanbesteden te komen. In Rotterdam en Amsterdam is het altijd de bedoeling geweest gebruik te maken van de te scheppen wettelijke mogelijkheid tot inbesteden. In Rotterdam en Amsterdam zijn daarom de verhoudingen tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging als gevolg van de motie Roefs, zodanig aangepast dat een inbesteding mogelijk zou zijn. De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft onlangs een proces afgerond dat in lijn met de motie Roefs aankoerste op een permanente situatie van inbesteding van bus, metro èn tram per 1 januari Dit heeft ertoe geleid dat de SRA op 26 augustus 2010 heeft besloten het GVB een onderhandse concessie (metro, tram en bus) te verlenen tot 1 januari Hierbij gaat de SRA er wel van uit dat de wet alsnog wordt aangepast en verlenging van de concessies op basis van inbesteding wettelijk mogelijk wordt gemaakt. Zolang de wet niet wordt aangepast is het besluit van de SRA derhalve in strijd met de nationale wet- en regelgeving. In het concessiebesluit is daarom een artikel opgenomen waarin is vastgelegd dat het concessiebesluit van rechtswege komt te vervallen als de wet niet conform zal worden aangepast. Inmiddels heeft de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), waarin de bedrijven Arriva, Syntus, Veolia en Connexxion zich hebben verenigd, de SRA voor de rechter gedaagd. De FMN claimt dat de onderhandse gunning in strijd is met de wet. Ook de Stadsregio Rotterdam (SRR) maakt zich op voor een verlenging van de vervoerconcessie (bus) per 1 januari Daar is men gelijk na de motie Roefs gestart met de voorbereidingen van een inbesteding, en heeft men in overleg met het Rijk geheel gerekend op het totstandkomen van een wettelijke basis hiervoor. Het is onduidelijk hoe de SRR zal reageren op de nu ontstane situatie, namelijk het vooralsnog ontbreken van een wettelijke basis voor inbesteding. De concessie voor de tram en metro loopt, zoals eerder gemeld, in Rotterdam nog tot en met Conclusie Het college beseft dat zich in het verleden over dit onderwerp stevige discussies hebben afgespeeld, en zich wellicht naar aanleiding van de onderhavige aanbesteding opnieuw zullen voordoen. Echter, puur op basis van de huidige wet- en regelgeving dient het openbaar busvervoer in de stadskavel Haaglanden per 1 januari 2012 te worden aanbesteed. Deze aanbesteding dient zorgvuldig te geschieden. Een concessiehouder (nieuw, of opnieuw HTM) dient zich ruim van tevoren op het (nieuwe) werk te kunnen oriënteren.

7 BSD/ Haaglanden hanteert hiervoor een termijn van een jaar, wat betekent dat uiterlijk in januari 2011 een definitief besluit genomen moet worden. Gelet op deze termijn heeft Haaglanden aangegeven de aanbesteding binnenkort te zullen starten. Het college van burgemeester en wethouders, de locosecretaris, de locoburgemeester, G.J. Boot S. Dekker

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 253 Besluit van 19 juni 2008 tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting

Nadere informatie

Wethouder van Cultuur en Financiën. Onderwerp Discussienota herstructurering HTM Personenvervoer N.V.

Wethouder van Cultuur en Financiën. Onderwerp Discussienota herstructurering HTM Personenvervoer N.V. Wethouder van Cultuur en Financiën mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de commissies Veiligheid, Bestuur en Financiën en Verkeer,

Nadere informatie

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer.

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. In deze bijlage wordt getracht antwoord te geven op de vraag wat de Europeesrechtelijke mogelijkheden

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft VERZONDEN - L 1 MEI Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Wet inbesteding Openbaar Vervoer grote steden MEMORIE VAN TOELICHTING (VOORONTWERP)

Wet inbesteding Openbaar Vervoer grote steden MEMORIE VAN TOELICHTING (VOORONTWERP) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2010-2011 VOORONTWERP Wet inbesteding Openbaar Vervoer grote steden MEMORIE VAN TOELICHTING (VOORONTWERP) Inleiding Onderhavig wetsvoorstel

Nadere informatie

Verslag Najaarsvergadering 2010

Verslag Najaarsvergadering 2010 Vereniging Publiek Vervoerrecht Verslag Najaarsvergadering 2010 Gratis gebruik van openbare transportinfrastructuur? door mr.dr. H.L. van Traa-Engelman, secretaris VPV Op donderdag 18 november 2010 hield

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 683 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp:

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp: Gemeente Den Haag Notitie Accountantsdienst Aan : College kenmerk : Van : GAD Datum : 28 augustus 2013 Onderwerp : transactie Inleiding In het voorjaar van 2013 is een overeenkomst gesloten met de NS over

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Stadsvervoer Nederland BV T.a.v. Ir. G.A. Kaper Postbus 16468 2500 BL Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) N390783/ 2 200009/ 11.b284 Onderwerp Beoordeling

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1138-9811.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1138-9811.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1138/Arriva-VEONN en Hanze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 845 Voorstel van wet van de leden Monasch, BAshir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5840/18 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid,37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid,37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid,37 van de Mededingingswet. Nummer 7273 / 29 Betreft

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan GVB T.a.v. de heerdhr. ir. J.G. Kroon Postbus 2131 1000 CC Amsterdam Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 200003/ 29.B309 Onderwerp Oordeel met betrekking tot

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Datum 18 september 2017 Registratienummer RIS297417 Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Op 17 mei 2017 heeft de MRDH het ontwerp van de Kadernota

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2011 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2012 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel wensen en bedenkingen statutenwijziging HTM Personenvervoer N.V.

Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel wensen en bedenkingen statutenwijziging HTM Personenvervoer N.V. Datum 11 oktober 2016 Registratienummer BSD/ 2016.874 RIS295254 Voorstel van het college inzake Raadsvoorstel wensen en bedenkingen statutenwijziging HTM Personenvervoer N.V. Voor de zomer is, onder andere

Nadere informatie

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2005.3396 RIS133161_24-NOV-2005 PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING ARTIKEL 49 WRO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gezien de ledenbrief van de Vereniging

Nadere informatie

N ederlandse M ededingingsautoriteit

N ederlandse M ededingingsautoriteit N ederlandse M ededingingsautoriteit Aan Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht T.a.v. de heerdhr. P.G. Peters Postbus 8222 3502 RE Utrecht Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 200004/ 29.B309 Onderwerp

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam. 24 juli 2013

Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam. 24 juli 2013 Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam 24 juli 2013 1. Opgaven voor een gezonde OV-toekomst De stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET streven naar een openbaarvervoersysteem in deze

Nadere informatie

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2006.059 - DSB/2005.1298 RIS 135841 Doorkiesnummer 070-353 5000/2911 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 845 Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5899/10 Betreft

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen. RIS116033_07-MEI-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.1411 RIS 116033 AANBESTEDINGSRICHTLIJN GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: de Aanbestedingsrichtlijn gemeente

Nadere informatie

Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken.

Aantal bijlagen 1. Wij stellen u hierbij in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen over dat voornemen aan ons kenbaar te maken. Directie Stadsbedrijven Bedrijfsvoering Planning en Control Aan de gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 329 30 41 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 23 645 Openbaar vervoer Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 3 van de Aanbestedingsrichtlijn van de gemeente Den Haag,

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 3 van de Aanbestedingsrichtlijn van de gemeente Den Haag, RIS116036_07-MEI-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2004.580 RIS 116036 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 3 van de Aanbestedingsrichtlijn van de gemeente Den Haag, Besluit:

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Huidige situatie De huidige situatie is in het kort als volgt: - Den Haag is de facto de enige aandeelhouder in HTM *;

Huidige situatie De huidige situatie is in het kort als volgt: - Den Haag is de facto de enige aandeelhouder in HTM *; rv 177 Bestuursdienst BSD/2006.2649 RIS 141161_070206 Gemeente Den Haag RIS141161_14-FEB-2007 Gewijzigd voorstel Voorstel van het college inzake HTM Aan de gemeenteraad, Tijdens de vergadering van de commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 376 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.964 RIS 173262 ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - uit de evaluatie van

Nadere informatie

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen.

Het is noodzakelijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen en de rapportages en het voorstel voor het alternatief zorgvuldig te beoordelen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

N ederlandse M ededingingsautoriteit

N ederlandse M ededingingsautoriteit N ederlandse M ededingingsautoriteit Aan Arriva Nederland T.a.v. de heerdhr. R. van den Hoek Postbus 626 8440 AP Heerenveen Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 200002/ 18.B309 Onderwerp Oordeel met

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heer drs. R.J.A. Clayden Postbus 112 3000 AC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) FIN/ RC/ lw/ 03/ 788 200013/ 1.B396 Onderwerp Oordeel

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Commissie Middelen, Stadsbeheer, Sport en Scheveningen

Aan de voorzitter van de Commissie Middelen, Stadsbeheer, Sport en Scheveningen Wethouder van Financiën en Cultuur RIS131220_20-SEP-2005 mw. drs Else L. van Dijk-Staats Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Middelen, Stadsbeheer,

Nadere informatie

Actualisatie LBI en LTI. Kostenaandelen op basis van 2012

Actualisatie LBI en LTI. Kostenaandelen op basis van 2012 Actualisatie LBI en LTI Kostenaandelen op basis van 2012 Zoetermeer, Actualisatie LBI en LTI Kostenaandelen op basis van 2012 ir. M.W.J. Bus J.H.M. van Beijeren Dit rapport is uitgebracht aan IPO, SKVV,

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP-fractie over bezuinigingen en marktwerking in het openbaar vervoer in de regio Nijmegen Registratienummer G520/2.68684 Portefeuillehouder

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2009.333 BSD2009.5357 RIS 169116 Doorkiesnummer 070-353 3684 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle

Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen Parkshuttle RAADSVOORSTEL Registratienummer : 1619964 R-nummer : 87.1 Datum besluit B&W : 14 november 2017 Portefeuillehouder : R. van Harten Raadsvoorstel tot vaststelling MVS zienswijze ontwerp Programma van Eisen

Nadere informatie

Marktwerking en het stadsvervoer

Marktwerking en het stadsvervoer Marktwerking en het stadsvervoer J.C. van Ham TU Delft / faculteit Techniek, Bestuur en Management J.C.vanHam@tudelft.nl J.H. Baggen TU Delft / faculteit Techniek, Bestuur en Management J.H.Baggen@tudelft.nl

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201605947/6006109 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3694/ 18.B394

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ^ ^ktstraat 43

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ^ ^ktstraat 43 '. *«METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ^ ^ktstraat 43 Postbus 66 VERVOERSAUTORITEIT 2501 CB Den Haa9 Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer; 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Verslag najaarsvergadering 2007

Verslag najaarsvergadering 2007 Vereniging Publiek Vervoerrecht Verslag najaarsvergadering 2007 Europese verordening: verplichte aanbesteding openbaar vervoer? door mr.dr. H.L. van Traa-Engelman, secretaris VPV Op 8 november hield de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 376 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5159/12 Betreft

Nadere informatie

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus

Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Ontwerp Programma van Eisen concessies Bus Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH Sjoerd, Bosman, Directeur Openbaar Vervoer Vervoersautoriteit MRDH 16 november 2016 Concessie Stand van zaken OV-concessies

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr.

Gemeente Brieiie. _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü. Reg. nr. Zaaknr. Reg. nr. Zaaknr. Gemeente Brieiie _A^^M%^:h^.. ^^Aé^.u^^^^ü .GEMIÏNT): Aan de raad. Agendanummer Volgnummer Raadsvergadering Kenmerk Onderwerp 15 september 2015 sector grondgebied zienswijze ontwerp Programma's

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Leefomgeving. Geachte voorzitter, Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving Uw brief van

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Partijen: Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, mevrouw W.J. Mansveld;

Nadere informatie

Vragen van mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over inhuur nautisch personeel

Vragen van mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over inhuur nautisch personeel Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 1 september 2015 Vragen nr. 73 Vragen van mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over inhuur nautisch personeel De voorzitter van Provinciale Staten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 659 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Nr. 17 AMENDEMENT

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Gerkens over de BOA-bevoegdheid bij de NS.

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Gerkens over de BOA-bevoegdheid bij de NS. abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 2 mei 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.01045 Onderwerp Antwoorden op kamervragen boetebeleid

Nadere informatie

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Toelichting op de vennootschappelijke balans VASTE ACTIVA 19. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen incl. installaties 28.865 30.470 Rijdend materieel 64.836 73.673 Bedrijfsauto s 1.839 2.406 Machines en inventaris 32.247 32.641 Spoorbaan

Nadere informatie

N ederlandse M ededingingsautoriteit

N ederlandse M ededingingsautoriteit N ederlandse M ededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heerdhr. R.J.A. Clayden Postbus 37072 3005 LB Rotterdam Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 200001/ 36.B309 Onderwerp Oordeel met betrekking tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 376 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Reactie op de aanvullende Kamervragen van het lid de Vries over de aanbesteding in Limburg

Datum 13 april 2015 Betreft Reactie op de aanvullende Kamervragen van het lid de Vries over de aanbesteding in Limburg > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. V. van Gelder Riouwstraat 52B 2585 HC DEN HAAG. Geachte mevrouw/mijnheer, - CONCEPT -

Gemeente Den Haag. V. van Gelder Riouwstraat 52B 2585 HC DEN HAAG. Geachte mevrouw/mijnheer, - CONCEPT - Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag V. van Gelder Riouwstraat 52B 2585 HC DEN HAAG Uw brief van Ons kenmerk Behandeld door ir. A.A. Stelwagen Doorkiesnummer 070-3534003 E-mail

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201512630 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de bestemming Wonen-Linten en Groenvoorzieningen Veenweg ongenummerd ter hoogte

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector?

1 Bent op de hoogte van de demonstratie op 14 april jl. in Brussel tegen de verdere liberalisering van de postsector? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201520817 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Lupineweg 10A door het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ZITTING 2015-2018 AGENDA 22 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 7 december 2016, van 09.30 tot 11.00 uur, vergaderzaal G van de MRDH, Grote

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het verlenen van de omgevingsvergunning Turfmarkt. Geachte heer [Geanonimiseerd],

Het verlenen van de omgevingsvergunning Turfmarkt. Geachte heer [Geanonimiseerd], Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum 22 februari 2017 Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen - Onderwerp Het verlenen van de omgevingsvergunning Turfmarkt Geachte

Nadere informatie

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.4085 - RIS

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Hae Conform - D&H Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.6 995956 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERKIEZINGEN 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 20 maart 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 4

Nadere informatie

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen,

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen, Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

N ederlandse M ededingingsautoriteit

N ederlandse M ededingingsautoriteit N ederlandse M ededingingsautoriteit Aan HTM Personenvervoer N.V. T.a.v. de heerdhr. ir. G.A. Kaper Postbus 28503 2502 KM Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 200005/ 22.B309 Onderwerp Oordeel

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Fluitschiplaan 6 en 14

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Fluitschiplaan 6 en 14 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201520154/6012924 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201702001 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vervangen van de houten kozijnen in de voorgevel van de woning Laan Copes v Cattenburch 94

Nadere informatie

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

Gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994. Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2010.150 RIS 178674 REGLEMENT BURGERLIJKE STAND 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegingen: - in de vorige collegeperiode was het de uitdrukkelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 229893 Datum: 24 juni 2014 Hoort bij collegeadvies nummer: 229892 Datum raadsvergadering: 9 juli 2014 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Verordening basisregistratie personen

Nadere informatie

- gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG),

- gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG), Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2007.4101 RIS 151951 REGELING AMBTSEED / - BELOFTE HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 4:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

2015-WB-36 Burgemeesterbrief

2015-WB-36 Burgemeesterbrief 2015-WB-36 Burgemeesterbrief Aan de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Datum: B/29571/15091 0/TB 10 september 2015 Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: Bijlagen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden die mogelijk worden gesteld i.v.m. de spoedwet heffing rechten Nederlandse identiteitskaart (NIK)

Vragen en antwoorden die mogelijk worden gesteld i.v.m. de spoedwet heffing rechten Nederlandse identiteitskaart (NIK) Bijlage afkomstig van ministerie van binnenlandse zaken behorend bij instructiebrief van BZK d.d. 21 september 2011 in verband met de indiening van de spoedwet heffing rechten Nederlandse identiteitskaart

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROBLEEMSCHETS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Gemeente Den Haag PROBLEEMSCHETS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2003.3927 RIS112290_8-1-2004 PROBLEEMSCHETS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Op het terrein van TNO in Ypenburg wordt munitie getest en opgeslagen. Volgens de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201707241 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de achtergevel van de woning Laan van Meerdervoort 930 door het realiseren van

Nadere informatie

Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000

Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Den Haag, Mei 2006 Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 1 Actie 1

Nadere informatie