Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentenlijst Besluit (P) (GG)"

Transcriptie

1 Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier: Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de bestemming Wonen-Linten en Groenvoorzieningen Veenweg ongenummerd ter hoogte van nummer 123 tot wonen in voorbereiding op de mogelijkheid voor het oprichten van drie vrijstaande woningen Adres: Geen adres/lokatieaanduiding Datum Besluit (P) (GG): Documenten bij besluit: Document: Besluit (P) Bestandsnaam: A out.pdf Documentid: Bestandsgrootte:

2 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk / Behandeld door Doorkiesnummer Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Veenweg ongenummerd ter hoogte van nummer 123 Geachte, Op 29 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de bestemming Wonen-Linten en Groenvoorzieningen Veenweg ongenummerd ter hoogte van nummer 123 tot wonen in voorbereiding op de mogelijkheid voor het oprichten van drie vrijstaande woningen. Uw aanvraag omvat de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening waarop de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de ingewonnen adviezen de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan worden verleend. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende bescheiden hebben, met ingang van 8 maart 2016, gedurende zes weken, voor belanghebbenden ter inzage gelegen. Van de gelegenheid om tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt. Deze zienswijze heeft ons standpunt ten aanzien van de aanvraag niet gewijzigd. De weerlegging van de zienswijze is bijgevoegd. Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage waarin voor deze activiteit de beoordeling, advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze bijlagen waarin de weerlegging zienswijze en de motivering van onze beslissing is opgenomen moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd. Besluit: Gelet op het bepaalde in artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van deze wet te verlenen met de daarbij behorende in de documentenlijst genoemde bescheiden. Vergeet u niet in correspondentie met de gemeente ons kenmerk te vermelden. Postadres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Internetadres:

3 / Burgemeester en wethouders van Den Haag, Namens dezen: Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na overhandiging aan de belanghebbende) voor het indienen van een beroepschrift, tenzij gedurende deze termijn, met betrekking tot deze vergunning, bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt op grond van artikel 6.1, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de werking van dit besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist. Ten slotte wijzen wij u erop dat deze vergunning aan u wordt verleend behoudens rechten van derden en dat door het verlenen van deze vergunning niet wordt vooruitgelopen op enige andere door de gemeente krachtens de wet of een gemeentelijke verordening, dan wel krachtens eigendomsrecht van de gemeente met betrekking tot de onderhavige aanvraag eventueel te nemen beslissing. Beroep: Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook via Internet een beroepschrift indienen. Dat kan alleen via met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het beroepschrift dient tenminste te bevatten: a. naam en adres van de belanghebbende; b. datum en handtekening; c. een nauwkeurige omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift zich richt (bij voorkeur het kenmerk of een briefnummer); d. de gronden van beroep; e. indien het beroepschrift niet door de belanghebbende zelf wordt ingediend maar namens deze: een volmacht. Indien u schriftelijk beroep instelt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het beroep is gericht mee te zenden. De indiener van het beroepschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank 's-gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

4 / Bijlage Beoordeling activiteiten Het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft is niet gelegen in het gemeentelijk/rijksbeschermde stadsgezicht en is niet gelegen bij een bouwwerk dat wordt vermeld op de Lijst Rijks- en Gemeentelijke Monumenten. Op basis van de aard en inhoud van deze aanvraag is volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen het gebruiksdoel Woonfunctie vastgesteld. Activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Voor zover van toepassing is deze activiteit getoetst aan het uitwerkingsplan Leidschenveen, de Velden A, waar in het onderhavige geval de bestemmingen Wonen-Linten, Groenvoorzieningen en de dubbelbestemming Waterkering is opgenomen; Wij hebben vastgesteld dat de aanvraag in strijd is met het van kracht zijnde uitwerkingsplan voor wat betreft het feit dat binnen de Wonen-Linten bestemming geen bouwvlak is opgenomen en de Groenvoorziening niet voorziet in een mogelijkheid voor de bouw van een woning. Hierdoor is sprake van strijdigheid voor wat betreft bouwen en het beoogde gebruik. Op grond met de bestemming waterkering mag niet anders worden gebouwd dan bouwwerken geen gebouw zijnde ten dienste van deze bestemming. Voor het bouwen in de waterkering is uiteindelijk ook nog een watervergunning nodig van de waterbeheerder Hoogheemraadschap van Delfland. Het bestemmingsplan biedt geen toereikende afwijkingsmogelijkheid. Wij zijn echter bereid de afwijking van de desbetreffende bestemmingsplanregels toe te staan op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op grond van een goede ruimtelijke onderbouwing die als separate bijlage onderdeel vormt van dit besluit en hierbij als ingelast moet worden beschouwd. Met het raadsbesluit van 24 november 2015 (RIS288041) is invulling gegeven aan het vereiste van de verklaring van geen bedenkingen van de raad. De motivering hiervan is opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing die is opgenomen bij dit besluit en hier als ingelast moet worden beschouwd. Ingewonnen adviezen: Op 15 september 2014 is door het Hoogheemraadschap van Delfland een watervergunning verleend voor de bouw van drie woningen op de polderkade langs de Veenwegwetering In het kader van de Wro brengt de afdeling Planeconomie advies uit over kostenverhaal. Allereerst beoordelen wij aan de hand van art van het Bro of het een bouwplan betreft, zoals bedoeld in art van de Wro. Deze aanvraag betreft het realiseren van één of meer woningen en is daarmee een bouwplan waarop afdeling 6.4 Wro van toepassing is. Op 23 december 2015 is met aanvrager een anterieure grondexploitatieovereenkomst ex artikel 6.24 Wro gesloten. Het ontwerp van dit besluit heeft met ingang van voor een periode van zes weken ter inzage gelegen.

5 / Gedurende deze termijn is een zienswijze van het Hoogheemraadschap Delfland ingekomen. De zienswijze heeft geen reden gevormd om niet tot het verlenen van het definitieve besluit over te gaan, zoals verwoord in de beoordeling van de aangevraagde activiteit en de daarbij behorende documenten. De beoordeling van de zienswijze is opgenomen in bijlage die hier als herhaald en ingelast moet worden beschouwd. Eindoordeel activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Op basis van de beoordeling van de aanvraag en de daaraan verbonden advisering bestaat er geen bezwaar tegen het, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verlenen van de vergunning voor de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Aan deze vergunning voor bovengenoemde activiteit verbinden wij de volgende voorschriften: Conform de Nota parkeernormen Den Haag wordt de parkeervraag per woning 1,5 voor de woning zelf en 0,3 voor bezoek. Per woning komt de parkeervraag in totaal op 1,8 parkeerplaatsen. Per woning moeten daarom in elk geval 2 parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd. Deze eis dient te worden meegenomen in de ontwikkeling van de woningen op deze strook. Nadere aanwijzingen Om de beoogde activiteiten te kunnen verrichten wijzen wij u in ieder geval op de onderstaande mogelijke vergunning- of meldingsplicht en/of benodigde ontheffingen. U dient zelf na te gaan of wellicht nog andere vergunningen/toestemmingen benodigd zijn. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Een omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen is vereist voor het bouwen van de op grond van deze vergunning gecreëerde planologische mogelijkheid tot de bouw van drie woningen. - Een omgevingsvergunning voor de activiteit Uitweg aanleggen of veranderen is vereist indien sprake is van het realiseren van een uitrit.

6 / Bijlage Beantwoording van de tegen de betrokken activiteit ingekomen zienswijze Reactie van burgemeester en wethouders op de zienswijzen die zijn ingekomen naar aanleiding van de ter inzage legging van het verzoek om afwijking van het bestemmingsplan voor het wijzigen van de bestemming perceel Veenweg ter hoogte van nr. 123 in voorbereiding van het bouwen van drie vrijstaande woningen. Door is een zienswijze ingediend. Inhoudelijk omvat deze zienswijze de volgende zaken: - Voor het deel dat in de bestemming "Groenvoorzieningen" valt, is er sprake van een bestemmingswijziging, die een toename van verharding tot gevolg heeft. Voor dat deel verzoeken wij u te beschrijven, wat de invloed daarvan is op de waterhuishouding en hoe eventuele negatieve gevolgen worden gecompenseerd. - De wateropgave kan worden gerealiseerd door het graven van openwater. Desgewenst is het ook mogelijk, om de wateropgave te realiseren door middel van vasthoudmaatregelen op het land. In dat geval wordt geadviseerd hierover met Delfland te overleggen over de invulling daarvan. Ten aanzien van deze zienswijze overwegen wij als volgt: Op verzoek is overleg gevoerd door de opdrachtgever met het Hoogheemraadschap. Uit reactie van het Hoogheemraadschap valt op te maken dat de verleende watervergunning voor het bouwen van drie woningen aan de Veenweg geldig is tot september In deze vergunning (nr / ) is geen bepaling opgenomen dat water dient te worden gegraven ter compensatie van het toegenomen verhard oppervlakte. Bovendien blijkt uit de inhoudelijke reactie van het Hoogheemraadschap dat zij uitgaat van het feit dat deze woningen staan in de VINEX-locatie Leidschenveen en hiervan een onderdeel vormt van en deze locatie daarmee in zijn geheel voldoet aan de waterbergingsnorm van Delfland. Aanvrager moet er wel rekening mee houden dat deze watervergunning tijdig dient te worden verlengd. Een eenmaal verlopen vergunning kan niet meer worden verlengd en zal dan opnieuw moeten worden aangevraagd waarbij dan het vigerende beleid van kracht is.

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609516 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Van der Woertstraat 42 door middel van een aanbouw Adres: Van der Woertstraat

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201720149 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het gewijzigd uitvoeren van vergunning 201607091 voor het wijzigen van het gebruik van het kantoorgebouw

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Jacob Catsstraat 325

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Jacob Catsstraat 325 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Onderwerp Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201516802/6054754 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Datum zie documentenlijst verlening

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Fluitschiplaan 6 en 14

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Fluitschiplaan 6 en 14 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201520154/6012924 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201618362 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Sneeuwbalstraat 214 door het plaatsen van een aanbouw op het achtererf

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201617592 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van het hotel Binckhorstlaan 131 tot hotel met horeca categorie 1 Adres: Binckhorstlaan

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201520817 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Lupineweg 10A door het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609426 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van zonnepanelen bij de stadsboerderij Bovendijk 141-143 ten behoeve van energielevering

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Kiekendiefstraat 1

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Kiekendiefstraat 1 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201614524/6128787 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Driedekkersingel 3 en 12

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Driedekkersingel 3 en 12 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201607608/6013559 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor ter hoogte van Molenslootpad

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor ter hoogte van Molenslootpad Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201607638/6003331 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Laan van Meerdervoort 744

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Laan van Meerdervoort 744 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201613958/6101047 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diversen Datum zie documentenlijst verlening van de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201605072 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de kopgevels van de woningen hoek Theresiastraat en Laan van Nieuw Oost-Indie

Nadere informatie

Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Binckhorstlaan onder 131

Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Binckhorstlaan onder 131 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201609882/6061911 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst Verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Uw aanvraag omvat de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Uw aanvraag omvat de activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen diversen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201606376 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de eengezinswoning Zuidenveldlaan 38 door het plaatsen van een dakkapel aan de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201712802 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woning met winkel Keizerstraat 93 door het legaliseren van een aanbouw op

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zuiderparklaan 126

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Zuiderparklaan 126 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201604252/6001982 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Diversen Datum zie documentenlijst verlening van de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG)

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201805877 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Jaarsveldstraat

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Javastraat 147. Geachte mevrouw,

[Geanonimiseerd] Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Javastraat 147. Geachte mevrouw, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Javastraat 147 201616785/6208370 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201612043 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de voorgevel van de winkel Fluwelen Burgwal 1B door het wijzigen van het raamkozijn

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG)

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201614401 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de gevel van de bedrijfsruimte Muldersgaarde 105 door

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG)

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201610648 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woning met winkel Goeverneurlaan 599 naar horecainrichting

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201820693 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het gedeeltelijk in gebruik nemen van de woning Wassenaarsestraat 135 tot Bed en Breakfast Adres:

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/heer,

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/heer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201608584/6032634 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201605947/6006109 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609281 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het aanbrengen van grondverbetering gelegen in het gebied bij de Laan van Zuid-Hoorn, Laan van

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Prinses Beatrixlaan 800

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Prinses Beatrixlaan 800 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201617290/6213528 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diversen Datum zie documentenlijst verlening van de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201609448 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van een windmolen op het dak van de eengezinswoning Rusthoekstraat 17 Adres: Rusthoekstraat

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201809649 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woning Van Hoytemastraat 100B door het maken van een dakterras aan de achterzijde

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201616232 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de prostitutie-inrichting Geleenstraat 98 door het vergroten van de aanbouw

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201701340 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woning met winkel Paul Krugerlaan 91 tot 3 woningen Adres: Paul Krugerlaan

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG)

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201619483 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de eengezinswoning Huisduinenstraat 66 tot 2 appartementen

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201807462 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vervangen van de houten kozijnen van de panden Noordwal 28 tot en met 33 door kunststof kozijnen

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Melis Stokelaan 1334

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Melis Stokelaan 1334 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201614798/6127077 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201703063 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de voorgevel van de woning met winkel Herman Costerstraat 224 door het plaatsen

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201702001 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vervangen van de houten kozijnen in de voorgevel van de woning Laan Copes v Cattenburch 94

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201717382 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woning Sneeuwbalstraat 220 door het realiseren van een dakterras Adres: Sneeuwbalstraat

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201619442 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het verhogen van het hekwerk van de school Diamanthorst 16 Adres: Diamanthorst 16 Datum Besluit

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201814285 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Marktweg 273 door het plaatsen van een aanbouw Adres: Marktweg 273

Nadere informatie

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd] [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst

/ Behandeld door [Geanonimiseerd] Doorkiesnummer [Geanonimiseerd]  [Geanonimiseerd] Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Vondelstraat 52 201608167/6055768 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG)

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201608017 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van het kinderdagverblijf Tesselseplein 12 tot een woning

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG)

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201801509 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de voorgevel van de praktijkruimte Schalk Burgerstraat

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201602677 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen en splitsen van de atelierruimte Noordeinde 94A tot tandartsenpraktijk en woning

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201602150/5969201 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor

Nadere informatie

weigering van de gevraagde omgevingsvergunning voor Westvlietweg

weigering van de gevraagde omgevingsvergunning voor Westvlietweg Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201612994/6119018 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Onderwerp Datum zie documentenlijst weigering van de gevraagde

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201807145 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het gedeeltelijk veranderen van het uitvaartcentrum Benoordenhoutseweg 279 door het constructef

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201604732 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van een overkapping voor een snellaadstation Waldorpstraat nabij nummer 51 alsmede

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201819570 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Meloenstraat 8 door het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201707241 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de achtergevel van de woning Laan van Meerdervoort 930 door het realiseren van

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201805080 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het realiseren van een ombouw op het dak van de aanbouw van de winkel Mezenlaan 40 ten behoeve

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201606476 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de bestemming van de winkel Egelantierstraat 2 tot woning alsmede het veranderen

Nadere informatie

Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Pompstationsweg 32

Verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Pompstationsweg 32 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201615031/6154268 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diversen Datum zie documentenlijst Verlening van de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201615162 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de van de voortuin van de woning Van Vlotenstraat 76 door het plaatsen van een

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201703039 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van Middenweg 149 tot twee woningen Adres: Middenweg 149 Datum Besluit (P) (GG):

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201708494 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de eengezinswoning Veenweg 194B door het realiseren van een uitbouw met balkon

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201706425 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning 201614952/6257905 dd. 21-02-2017 betreffende

Nadere informatie

Uw aanvraag omvat de activiteiten Bouwen en Reclame APV waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Uw aanvraag omvat de activiteiten Bouwen en Reclame APV waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201706395 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het wijzigen van de bestemming van de cafetaria Hoflandplein 17 naar cafe Adres: Hoflandplein 17

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201811994 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de voorgevel van de woning Bentinckstraat 32B door het plaatsen van kozijnen

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG)

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201707400 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de gevel van de bedrijfsruimte Anna van Buerenplein 712

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG)

Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Documentenlijst Besluit-verlenen heroverweging (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201803956 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Hof van Scheveningen 7 door het plaatsen van

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201805896 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen de gevel van de middenspanningsruimte Beeklaan 404T door het plaatsen van een ventilatierooster

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Vlamenburg 38 Geachte mevrouw/mijnheer,

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Vlamenburg 38 Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen 1 Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201820998 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging voor en ten behoeve van de woning Schoutendreef

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201808280 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woning Voorthuizenstraat 40 door het realiseren van een dakterras Adres:

Nadere informatie

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer,

[Geanonimiseerd] Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Ons kenmerk 201608193/6059998 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen Datum zie documentenlijst Onderwerp verlening van de gevraagde

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201720894 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging voor en ten behoeve van de woning Vaillantlaan

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Besluit:

Geachte mevrouw, Besluit: Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen - Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning nabij

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201805829 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de gevel van de woning Vissershavenweg 57R door het vervangen van de houten

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201714687 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging voor en ten behoeve van de woning Melis Stokelaan

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Roemer Visscherstraat 203

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Roemer Visscherstraat 203 Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Datum zie documentenlijst Uw brief van n.v.t. Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen - Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201806902 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het plaatsen van een vlaggenmast aan de voorzijde van de school Eindstede 4 Adres: Eindstede 4

Nadere informatie

Uw aanvraag omvat de activiteiten Bouwen en Reclame APV waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Uw aanvraag omvat de activiteiten Bouwen en Reclame APV waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen - Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Nieuwe Parklaan 248

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Nieuwe Parklaan 248 Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen diversen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Ericalaan 97A Geachte mevrouw/mijnheer,

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Ericalaan 97A Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van - Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen diversen Datum zie documentenlijst Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201804718 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het tijdelijk plaatsen van een scootmobielberging voor en ten behoeve van het pand Nunspeetlaan

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201807715 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woning Snelliusstraat 34 door het vergroten van het balkon op de 1e verdieping

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201805199 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de voorgevel van de woning Glasblazerslaan 7 door het vervangen de kozijnen

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201520873 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het inpandig veranderen en splitsen van de woning met winkelruimte Kempstraat 8 naar 2 winkelruimten

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201718467 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woning Vlierboomstraat 556 door het maken van constructieve doorbraken Adres:

Nadere informatie

weigering van de gevraagde omgevingsvergunning voor Nieuwe Uitleg 12

weigering van de gevraagde omgevingsvergunning voor Nieuwe Uitleg 12 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk 201606907/6009798 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen 1 Datum zie documentenlijst weigering van de gevraagde

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201516324 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van het als woning in gebruik zijnde kantoor Regentesselaan 12 door het vervangen

Nadere informatie

weigering van de gevraagde omgevingsvergunning voor Akeleistraat 16

weigering van de gevraagde omgevingsvergunning voor Akeleistraat 16 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van Onderwerp Ons kenmerk weigering van de gevraagde omgevingsvergunning voor Akeleistraat 16 201610655/6123228 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201701107 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woongebouwen Steenhouwersgaarde 5 tot en met 63E door het vervangen van de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201703196 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het afwijken van de omgevingsvergunning Scheepmakersstraat 6C, 6D, 12 en 12A met kenmerk 201519767/5871138

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201704963 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de woning Klimopstraat 91 door het plaatsen van een dakopbouw Adres: Klimopstraat

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201716485 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de eengezinswoning Eric Satieplantsoen 28 door het plaatsen van een dakkapel

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201802473 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de woning Riouwstraat 46A tot 2 woningen Adres: Riouwstraat 46A Datum Besluit

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201706899 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het gedeeltelijk veranderen en vergroten van het bijgebouw in de achtertuin behorende bij de winkel

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Wouwermanstraat 9 en 11

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Wouwermanstraat 9 en 11 Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen diversen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201618323 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het realiseren van een appartement in het kluscomplex Witte de Withstraat 123A Adres: Witte de

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201705389 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het gedeeltelijk vervangen van de fietsenstalling bij het theater/museum Acaciastraat 182 Adres:

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201708122 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het gewijzigd uitvoeren van vergunning 201607091 voor het wijzigen van het gebruik van het kantoorgebouw

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201802212 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de gevels van de winkel Passage 79 door het vervangen van 4 reclame-uitingen

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201803198 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de entreegevel van het kantoorpand (bijeenkomstfunctie) Loosduinse Hoofdstraat

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201707400 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het veranderen van de gevel van de bedrijfsruimte Anna van Buerenplein 712 door het aanbrengen

Nadere informatie

Documentenlijst Besluit (P) (GG)

Documentenlijst Besluit (P) (GG) Documentenlijst Besluit (P) (GG) Algemene informatie: Dossier:201706498 Type: Aanvraag Wabo Omschrijving: het vergroten van de eengezinswoning Buitentuinen 59 door het plaatsen van een dakopbouw Adres:

Nadere informatie

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Westeinde 150 Geachte mevrouw/mijnheer,

verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Westeinde 150 Geachte mevrouw/mijnheer, Retouradres Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Datum zie documentenlijst Contactpersoon Telefoonnummer E-mailadres Aantal bijlagen diversen Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie