Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014"

Transcriptie

1 Successen en lessen re-integratie

2 INHOUD op werk feiten en cijfers 2

3 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. Door de crisis is het aantal mensen met een uitkering met zo n dertig procent gestegen. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Tegen de stroom in zijn er ook heel veel mensen weer aan het werk gekomen. De gemeente Almere streeft ernaar dat zo veel mogelijk inwoners financieel zelfredzaam zijn. Dat realiseren we door inzet op preventie en een stevige focus op werk. Er is sinds 2010 gewerkt met allerlei succesvolle en vernieuwende projecten. Deels om mensen te begeleiden naar een passende baan. En deels om Almeerders te activeren die (nog) niet klaar zijn voor regulier werk. In deze uitgave beschrijven we die projecten. Daarnaast laten we de mensen zien áchter de activiteiten die we hebben ontplooid. Wie hebben er baat bij gehad? Wat heeft het ze gebracht? En wat levert het ons als gemeente op? We kijken terug op de afgelopen periode. Ondanks de lastige financiële omstandigheden hebben we veel bereikt en hebben we erger weten te voorkomen. Door een nieuwe manier van werken hebben we de mensen ondersteund die het het hardst nodig hebben. En nu de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, hebben we een goede uitgangspositie voor de toekomst. Ineke Smidt wethouder Participatie, Zorg en Inkomen 3

4 Het aantal aanvragen voor een uitkering nam de afgelopen jaren alsmaar toe. En dat terwijl het re-integratiebudget in 2015 nog maar de helft is van dat in De oorzaken: de crisis en forse bezuinigingen bij het Rijk. We moesten roeien met de riemen die we hadden. Iedere gemeente krijgt geld van het Rijk om voor een beperkt aantal mensen een uitkering te betalen. Re-integratie is niet alleen belangrijk voor mensen in de bijstand. Het is ook bittere noodzaak om de financiën van de gemeente op orde te houden. Het Rijk schat elk jaar in hoeveel uitkeringen iedere gemeente gaat verstrekken. Hoewel het aantal bijstandsgerechtigden steeg, groeiden de beschikbare middelen niet mee. Het landelijke uitkeringenbudget was voor een aantal jaren vastgezet vanwege een bestuursakkoord uit 2007 tussen het Rijk en de gemeenten. Dat was echter ruim voor het uitbreken van de crisis. De financiële situatie voor de jaren erna was toen nog voor niemand te overzien. Toch hield het Rijk de gemeenten aan dit akkoord. Dit leidde een aantal jaren tot grote tekorten op de uitkeringsbudgetten. Sinds 2012 geldt de oude regeling weer. Het budget beweegt mee met de inschatting van het aantal uitkeringen. Het Rijk gaf Almere in 2013 geld om inwoners te voorzien van een uitkering. Door effectief en efficiënt werken aan re-integratie kwam het aantal Almeerders in de bijstand aanzienlijk lager uit:

5 keuzes maken Een beperkt budget dwingt Almere om heldere prioriteiten te stellen. Wat doe je wel en niet? En op wie richt je je aandacht en schaarse middelen het meest? Twee uitgangspunten en twee kwetsbare doelgroepen stonden deze collegeperiode centraal. In het vervolg van deze uitgave geven we een nadere toelichting hierop. op werk We richten ons vooral (maar niet uitsluitend!) op de groep werkzoekenden die met enige ondersteuning snel weer aan het werk kan komen. We willen dat zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Daarom helpen we ze om snel weer op eigen benen te staan. Jongeren tot 27 jaar Alleenstaande Jongeren worden harder getroffen door de crisis dan anderen. Na hun opleiding komen ze vaak moeilijk aan een baan. Ook hebben ze vaak tijdelijke contracten, waardoor ze eerder werkloos raken. Met extra inzet willen we voorkomen dat jongeren al op jonge leeftijd afhankelijk worden van een uitkering. Iedere jongere verdient immers een eerlijke kans op een succesvolle toekomst. Voor is het lastig om (het zoeken naar) werk en zorgtaken thuis op een goede manier te combineren. Toch is het belangrijk om (weer) actief te zijn op de arbeidsmarkt. Eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd onder de Almeerse minimumhuishoudens. Kinderen die opgroeien in zo n huishouden, lopen risico op sociale uitsluiting en achterstelling. Uit een proef uit 2009 en 2010 is gebleken dat gemotiveerd zijn om weer aan het werk te komen. Ze zijn succesvol te begeleiden naar dagbesteding of werk. 5

6 op werk Door de crisis zijn meer Almeerders hun baan kwijtgeraakt. Veelal gaat het om mensen met voldoende werkervaring en motivatie. Met enige ondersteuning kunnen ze aan de slag bij een nieuwe werkgever. De banen liggen echter niet voor het oprapen. Je zou dus verwachten dat deze groep een groter aandeel van ons uitkeringsbestand zou beslaan dan voorheen. Dat is niet het geval. Projecten om mensen aan een nieuwe baan te helpen, werpen duidelijk hun vruchten af. Met het beperkte aantal medewerkers bij Sociale Zaken werd het lastig om het groeiende aantal werkzoekenden regelmatig persoonlijk te spreken. Daarom zijn er workshops ontwikkeld waarin wij als gemeente groepsgewijs het gesprek aangaan. Onze inwoners krijgen informatie over de rechten en plichten van een bijstandsuitkering en leren vaardigheden aan om sneller weer aan het werk te komen. Onderling bouwen de werkzoekenden een netwerk op en wisselen ze ervaringen uit. Sociale Zaken ontzorgt werkgevers zo veel mogelijk, zodat het aantrekkelijker wordt om iemand met een uitkering aan te nemen. We plaatsen mensen op proef met behoud van uitkering (voor maximaal drie maanden), we zorgen voor verzuimbegeleiding en voor coaching op de werkvloer. Op die manier houden we de ontwikkeling van mensen in de gaten. Samen met werkgevers zorgen we dat mensen een soepele start krijgen in hun nieuwe functie. Mocht er onverhoopt iets niet goed gaan, dan kunnen we daar snel op inspelen. UIT DE PRAKTIJK 6

7 Reizigers zijn blij dat ze in een schone bus kunnen stappen #1 JA N U A R I Een aantal mensen in de bijstand maakt vijf dagen per week bussen schoon bij station Almere Centrum. Ze verzamelen afval en gevonden voorwerpen en houden bushokjes schoon. Het werkervaringstraject duurt maximaal drie maanden en is met behoud van uitkering. De mannen zorgen niet alleen voor schone bussen. Ze fungeren ook als gastheer op het Busplein. Ze wijzen reizigers graag de weg. En als er iemand valt, dan schieten ze te hulp. Medewerker Francis Destang: Het is leuk om de hele dag onder de mensen te zijn. Je merkt dat ze blij zijn dat ze in een schone bus kunnen stappen. En dat de chauffeurs ons echt als collega s beschouwen. Het project is een succes. De reacties van Connexxion en van passagiers zijn lovend. En veel belangrijker: de doorstroom is uitstekend. Acht van de elf mensen die sinds half november 2013 aan het project hebben deelgenomen, hebben inmiddels een reguliere baan. Ze zijn niet langer afhankelijk van een uitkering. 7

8 Sociale Zaken zet zich in om zo veel mogelijk te voorkomen dat inwoners afhankelijk worden van een uitkering. Dat doen we bijvoorbeeld door nauwe samenwerking met het UWV. Verliezen mensen hun baan, dan zetten het UWV en de gemeente zich samen in om mensen van werk naar werk te begeleiden. Een uitkering is in dat geval niet nodig. Belanden mensen uiteindelijk toch in de bijstand, dan is het zaak om ze daar zo snel mogelijk weer uit te helpen. Dat doen we bijvoorbeeld door werkzoekenden intensief te begeleiden. Mensen die daar geschikt voor zijn (op basis van hun cv en werkervaring), houden zich vijf dagen per week bezig met solliciteren, netwerken en vaca tures zoeken. Dat gebeurt onder begeleiding van klantmanagers van Sociale Zaken. Drie keer per week komt daar persoonlijke begeleiding bij. Er zijn workshops met rollenspelen, gespreksoefeningen en trainingen om de werkzoekenden te leren zichzelf beter te presenteren. Trajecten als deze leveren positieve resultaten op. Bijna de helft van de deelnemers stroomt uit naar werk, een eigen bedrijf of studie. UIT DE PRAKTIJK 8

9 Er is intensief contact geweest met het outplacementbureau om medewerkers zo veel mogelijk van werk naar werk te begeleiden #2 A PR I L In april 2012 sloot vorkheftruckfabriek Mitsubishi Caterpillar Forklift haar Flevolandse productiefaciliteit. Dit gebeurde om de winstgevendheid van het Japanse moederbedrijf te herstellen. Zo n vierhonderd banen gingen verloren voor Almere. Vanuit de gemeente is er intensief contact geweest met het outplacementbureau dat door Mitsubishi in de arm werd genomen. Het doel was om medewerkers zo veel mogelijk van werk naar werk te begeleiden, zodat ze niet afhankelijk zouden worden van een uitkering. Voor medewerkers met een specialistische functie zijn er potentiële nieuwe werkgevers aangedragen. Medewerkers die moeilijker te herplaatsen waren, is de mogelijkheid geboden om zich te presenteren via Werken.fm. Dit is een online radiostation dat gebruikmaakt van een unieke mix van radio, socialmediatrainingen en e-coaching. Deelnemers leren hun presentatie te optimaliseren en hun (online) netwerk uit te breiden. Daardoor nemen hun kansen op de arbeidsmarkt toe. Daarnaast krijgen de deelnemers een radio-interview en een videopitch. 9

10 In tijden van crisis zijn het juist de jongeren die het hardst worden getroffen. Vooral jongeren zonder startkwalificatie - veelal voortijdige schoolverlaters komen moeilijk aan geschikt werk. Zelfs voor gekwalifi ceerde jongeren blijkt het lastiger om een baan te vinden. Jonge mensen staan nog aan het begin van hun maatschappelijke carrière. Deze fase maakt misschien wel het verschil tussen een leven met een uitkering of een leven vol creatieve uitdagingen. Het is van belang om blijvend in deze groep jonge mensen te investeren. Almere sloeg tussen 2009 en 2011 de handen ineen met vier andere Flevolandse gemeenten voor een regionaal actieprogramma gericht op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Dankzij de inzet van partijen in het onderwijs en op de regionale arbeidsmarkt kon in veel gevallen worden voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belandden. Zo kwamen er meer leerwerkbanen en stageplekken en was er extra aandacht voor ruim tweehonderd jongeren met een beperking jongeren zijn langer op school gebleven om zich beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. De resultaten uit de eerste fase vormen de vruchtbare basis voor voortzetting van het actieprogramma vanaf eind Samen met partners uit allerlei sectoren (onderwijs, zorg en welzijn, bedrijfsleven) zetten we ons daarnaast in voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er gebeurt al veel op dat vlak en dat heeft effect. Het kan echter nog beter. Bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen alle mensen en organisaties die een rol spelen in het leven van jongeren (het gezin, de school, professionals in de wijk en soms hulpverleners). Door te zorgen voor een soepele overgang van de middelbare school naar het mbo of hbo en vervolgens naar de arbeidsmarkt. En door op tijd de juiste ondersteuning te bieden als UIT DE PRAKTIJK 10

11 #3 juli 2013 dat nodig is. Deze aanpak is vastgelegd in de kadernota sluitende aanpak jongeren, een springplank naar werk. Het helpt ons om de preventieve inzet nog verder te verankeren in ons werk. gekwalificeerde jongeren zijn de toekomst van de arbeidsmarkt. Zij blijven daarom onze aandacht verdienen. De resultaten van de afgelopen jaren vormen een uitstekende basis om op voort te bouwen. Hoewel Almere een stad is met veel jongeren, zien we dat niet terug in ons uitkeringsbestand. 13,3% van de Almeerders valt in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 27 jaar. Het aandeel jongeren in ons uitkeringsbestand is op dit moment 9% (peildatum 1 januari 2014). Wervingsacties zorgen ervoor dat vraag en aanbod van werk op een persoonlijke manier bij elkaar komen Defensie en de gemeente Almere hebben in 2013 twee succesvolle wervingsdagen georganiseerd. Jonge werkzoekenden met een bijstandsuitkering werden uitgenodigd en kregen voorlichting van de Landmacht. Daarna was er een mogelijkheid voor de jongeren om zich aan te melden. Wervingsacties zorgen ervoor dat vraag en aanbod van werk op een persoonlijke manier bij elkaar komen. De twee wervingsbijeenkomsten gaven jonge Almeerse werkzoekenden een prachtige kans om zichzelf en hun kwaliteiten te presenteren. De activiteiten van Defensie trokken veel aandacht in het Almeerse centrum. Er waren demonstraties van legervoertuigen, jongeren konden abseilen en er waren stands van geneeskunde en de genie. Veel van de aanwezige jongeren waren geïnteresseerd in werken bij Defensie. Ruim veertig van hen hebben zich meteen aangemeld. Een aantal andere geïnteresseerden gaat eerst een startkwalificatie halen (een diploma van de havo, het vwo of mbo-2). De gemeente helpt deze jongeren om terug naar school te gaan. Wanneer ze hun diploma binnen hebben, kunnen ze zich alsnog aanmelden bij Defensie. 11

12 Een scheiding of sterfgeval kan grote gevolgen hebben voor de financiële positie van een gezin. Eenoudergezinnen hebben vaak grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zeker als een gezin moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Vanuit de gemeente helpen we met een uitkering om hun weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door ze werkervaring te laten opdoen via een talentpool. De talentpool biedt geen betaalde baan, maar een werkervaringsplaats met behoud van uitkering. Het voordeel is dat de mensen weer in een arbeidsritme komen. Ze doen werk ervaring op die goed staat op hun cv. Daardoor is de kans op werk groter. Tijdens de werkperiode is er begeleiding van een klantmanager. De werkervaringsplaatsen zijn parttime (drie à vier dagen per week), zodat er voldoende tijd overblijft om te solliciteren. Het einddoel is een betaalde baan. In 2013 zijn er 66 werkervaringsplaatsen gecreëerd. Van de deelnemers hebben er 24 inmiddels regulier werk gevonden. Begin 2014 zijn er 21 werkzoekenden aan de slag op een werkervaringsplek binnen de gemeente. Verder zijn er 36 Almeerders werkzaam op een externe werkervaringsplek. UIT DE PRAKTIJK 12

13 Het doel van Irene is om betaald werk te krijgen en een topassistent te worden #4 D ECE M B ER Irene is managementassistent en secretariële ondersteuner bij de gemeente Almere. Irene ontvangt ook een bijstandsuitkering. Ze kreeg de kans om werkervaring op te doen bij de gemeente. Dat is tijdelijk en met behoud van uitkering. Irene is er blij mee. Ze hoopt met deze werkervaring meer kans te hebben op een betaalde baan. Irene: Ik benut de periode in de uitkering om me te blijven ontwikkelen en mijn doel voor ogen te houden. Het doel van Irene is om betaald werk te krijgen en een topassistent te worden. Hiervoor volgt ze in haar eigen tijd trainingen, leest ze vaktijdschriften zoals Management Support en Management Online en volgt ze de sociale media. Als het even kan, bezoekt ze ook vakbeurzen. Allemaal om (nog) beter te worden in haar werk. Irene hoopt dat ook andere bijstandsgerechtigden alle kansen pakken. Ik had nooit verwacht in deze situatie terecht te komen. Toch ga ik niet bij de pakken neerzitten. Ik blijf actief. Ik heb veel werkervaring, maar iedere baan is toch steeds opnieuw een nieuw begin. Opnieuw schakelen en doorpakken. Daarom moet je blijven leren. 13

14 Een belangrijk deel van onze aandacht gaat uit naar mensen die met enige ondersteuning weer aan het werk kunnen komen. Dat betekent niet dat we geen oog hebben voor mensen voor wie regulier werk minder vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld voor mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn of leven met een beperking. Uiteraard hebben ook deze mensen allerlei talenten en vaardigheden. We stimuleren ze dan ook om zich binnen hun eigen mogelijkheden in te zetten voor de stad. Dat geeft voldoening en zorgt voor een vast ritme in de week. We leggen als gemeente slimme verbindingen met partners als De Schoor, de VMCA en Kwintes. We bemiddelen tussen onze bijstandsgerechtigden en activiteiten die er zijn in de wijken. Almere telt intussen drie activeringscentra. Meedoen in het activerings centrum betekent nieuwe contacten leggen in de buurt en meehelpen om de leefbaarheid te verbeteren. Zo ontdekken mensen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Mensen ontwikkelen er hun zelfvertrouwen en ze kunnen iets betekenen voor hun buurt(genoten). Bijvoorbeeld door gastheer te zijn in een buurthuis, door anderstaligen te helpen beter Nederlands te leren of door vrijwilligerswerk te doen op een school of in een bejaardentehuis. Ook via het project Aandacht voor elkaar (een samenwerking van de gemeente en de VMCA) zetten mensen met een uitkering zich in voor anderen. Ze gaan regelmatig op de koffie bij iemand die eenzaam is, ze doen boodschappen of kleine klussen in huis of helpen mensen met hun administratie. Ze krijgen een uitgebreide training voordat ze aan de slag gaan. Het project levert voor iedereen rendement op: de uitkeringsgerechtigden doen ervaring, nieuwe (arbeids)vaardigheden en contacten op. De mensen die ze helpen zijn minder afhankelijk van professionele ondersteuning en raken uit hun sociale isolement. UIT DE PRAKTIJK 14

15 #5 Een vrouw die voorheen nauwelijks haar huis uit kwam, doet nu vrijwilligerswerk voor oudere buurtgenoten JANUARI 2012 Een Almeerse vrouw met een uitkering kwam lange tijd nauwelijks haar huis uit. Ze leed aan depressies en slikte zware medicatie. Een betaalde baan lag niet binnen haar mogelijkheden. Via de gemeente werd ze geattendeerd op het project Aandacht voor elkaar. Inmiddels doet de vrouw allerlei soorten vrijwilligersklussen bij oudere mensen in haar wijk. Ze noemt ze liefkozend haar oudjes. Het gaat stukken beter met haar. Het werk dat ze doet voor anderen, heeft haar doen opbloeien. Zoveel zelfs, dat ze geen antidepressiva meer hoeft te slikken. De oudere mensen die ze helpt, hebben minder professionele ondersteuning nodig en zijn minder eenzaam. Act i v e r in g s c e n t r u m h e l p t m e n s e n o p w e g 15

16 Efficiënter en effectiever werken betekent vanzelfsprekend ook iets voor onze eigen organisatie. Activiteiten op het gebied van re-integratie zijn de afgelopen jaren steeds meer door de gemeente zelf uitgevoerd. En dat uitvoeringscapaciteit dan voorheen. Afzonderlijke afdelingen die zich bezighielden met re-integratie zijn in 2011 opgegaan in één geheel. Accountmanagers (de medewerkers die de banen zoeken) en de Werkmakelaars en Klantmanagers (de medewerkers die weten wat de klanten kunnen) raakten hierdoor beter op elkaar ingespeeld. Bovendien is het niet meer nodig om klanten tussentijds over te dragen van het ene team naar het andere. Via training, bijscholing en deskundigheidsbevordering blijven we het vakmanschap van onze medewerkers ontwikkelen. Dat is nodig, omdat onze omgeving constant in beweging is. In het kader van permanente educatie hebben we een diversiteit aan workshops en opleidingen georganiseerd. Bijvoorbeeld over groepsgericht werken, intervisie, communicatie, wetgeving en fraudealertheid. Ervaringen als deze smaken naar meer. Ze doen de professionaliteit en inzet van onze medewerkers extra tot uiting komen. Interne veranderingen hebben ook geresulteerd in een verbeterde samenwerking met de afdeling Economische Zaken en met externe partners als het UWV. De medewerkers zijn over en weer beter op de hoogte van elkaars werkzaamheden. De personeels behoeften van werkgevers zijn beter in beeld. Daar kan de gemeente vanuit verschillende disciplines op inspelen. De uitstroom van bijstandsgerechtigden laat zien dat de samenwerking effect heeft. UIT DE PRAKTIJK 16

17 #6 D ECE M B ER Door efficiënte samenwerking hebben de gemeente en het UWV ons als werkgever veel werk uit handen genomen Almere wist in 2012 de populaire budgetketen Primark naar de stad te halen. Dat leverde in één klap honderden nieuwe arbeidsplaatsen op. Drie maanden voor de opening was er een voorlichtingsbijeenkomst voor vierhonderd werkzoekenden. Zij konden zichzelf meteen aan Primark voorstellen. Onder de aangenomen kandidaten waren 75 mensen met een werkloosheidsuitkering of bijstandsuitkering. Het overgrote deel ging aan de slag als verkoper, kassamedewerker, medewerker klantenservice of magazijn medewerker. Er was ook plek voor 190 jongeren die in dienst kwamen als vaste kracht of weekendhulp. Primark is enthousiast over de gang van zaken. We zijn zeer tevreden met de behaalde resultaten. We hebben veel kandidaten gesproken die representatief zijn voor het werken in de modebranche en we zien zeker doorgroeimogelijkheden voor de mensen die we hebben aangenomen. Het UWV en de gemeente werkten efficiënt en complementair samen en hebben ons als werkgever veel werk uit handen genomen. 17

18 Als een van de grotere werkgevers in de stad hecht de gemeente Almere aan goed. Daar hoort bij dat mensen met een uitkering de kans krijgen om werkervaring op te doen binnen onze organisatie. Datzelfde verwachten we van bedrijven waar we producten en diensten inkopen. Bij aanbestedingen maken we afspraken met opdrachtnemers over sociale doelen. Dit doen we onder de noemer sociaal rendement op investeringen (SROI). We verwachten dat opdracht nemers ten minste vijf procent van hun opdrachtsom besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagairs. De afgelopen twee jaar zijn er 160 betaalde werkplekken en leerwerkplekken gecreëerd via SROI. Daarvan zijn er 127 ingevuld met uitkeringsgerechtigden. Het helpt ons om kansen en banen te creëren voor mensen die normaal gesproken moeilijk aan betaald werk komen. Deze werkwijze levert een belangrijke bijdrage aan het terug dringen van het aantal Almeerders in de bijstand. UIT DE PRAKTIJK 18

19 #7 D ECE M B ER Opdrachtgevers in het groenonderhoud zijn erg tevreden over de instelling en geleverde arbeid door uitkeringsgerechtigden Afgelopen jaar heeft de gemeente Almere drie grote meerjarige contracten afgesloten voor het groenonderhoud in de stad. De werkzaamheden in het groen sluiten goed aan bij de competenties en de wensen van de Almeerse uitkeringskandidaten. In 2013 zijn ruim veertig uitkeringsgerechtigden begonnen aan een fulltime betaalde baan in het groen. Ze helpen zo trots mee om de (eigen) Almeerse wijken te onderhouden. Ook de opdrachtgevers zijn erg tevreden over de instelling en geleverde arbeid. Ze zijn zelfs zo tevreden dat zij structureel in een aantal Almeerse kandidaten investeren om ze vervolgens volledig in de eigen organisatie op te nemen. Naast seizoensarbeid leveren de onderhoudscontracten dus ook structurele uitstroom uit de bijstand op. 19

20 1 De instroom in de bijstand was de afgelopen jaren fors. Daar stond tegenover dat er ook veel Almeerders zijn uitgestroomd naar een betaalde Instroom november 2013). Andere grote steden zagen een veel sterkere stijging. In Almere bleef de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden het afgelopen jaar beperkt tot 0,9% (peildatum baan. In onderstaande figuur zijn de in- cijfers tegen elkaar afgezet voor de periode van begin 2011 tot halverwege Uitstroom 15,4% ,0% ,5% 11,0% ,5% 9,5% 8,8% 8,4% 6,7% 6 4,6% 4,7% 4,2% ,9% 20 t ch re ur g Ti lb Ut Ro t te rd am en eg n ijm N in ge de Gr En on he n sc ve en Ei nd ho h Dr ec ht st ed sc a Bo m ed De n Br he Ar n m Am st Al m 1 ei -1 1 ju l11 se p1 no 1 v11 ja n1 m 2 rt -1 m 2 ei -1 2 ju l12 se p1 no 2 v12 ja n1 m 3 rt -1 m 3 ei -1 3 ju l m ja n rt 1 m 0 er da er e 0

21 2 Ook in onderstaande figuur is te zien dat de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden in Almere veel lager is dan in andere steden met meer dan inwoners. gemiddelde exclusief de grote gemeenten gemiddelde grote gemeenten Kijken we naar de uitkeringsdichtheid (het aantal inwoners met een uitkering ten opzichte van het totale aantal Almere Uitkeringsdichtheid Gemeente Almere Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Drechtsteden Eindhoven Enschede Groningen Nijmegen Rotterdam Tilburg Utrecht 111,0% 109,0% 108,2% 107,0% 105,5% 105,0% 103,0% 100,9% 101,0% 99,0% februari april juni augustus oktober december inwoners), dan presteert Almere goed in vergelijking met veel andere grote steden ,36% 4,60% 3,66% 2,01% 2,09% 1,82% 2,54% 3,22% 4,33% 3,14% 5,57% 2,56% 2,31% ,59% 4,78% 3,78% 1,91% 2,15% 1,78% 2,44% 3,21% 4,52% 3,38% 5,47% 2,61% 2,46% ,61% 4,71% 3,78% 2,12% 2,18% 1,83% 2,51% 3,39% 4,78% 3,76% 5,57% 3,16% 2,48% ,62% 4,81% 4,25% 2,40% 2,41% 2,05% 2,70% 3,69% 5,04% 3,86% 5,75% 3,00% 2,72%

22 Zo tegen het einde van deze college periode maken we de balans op van vier jaar re-integratiebeleid. Samen met partners, maar zeker ook met onze eigen mensen hebben we met effect veel energie gestoken in het beperken van de gevolgen van de crisis. Door creativiteit en slimme inzet van de relatief beperkte middelen zijn we er in geslaagd erger te voorkomen. We hebben veel mensen tegen de stroom in aan een baan kunnen helpen. We zijn er echter nog lang niet. Ons werk gaat door op de ingeslagen weg. De crisis is nog niet voorbij (zie ook de berichtgeving uit de actualiteit elders op deze pagina) en het Rijk bezuinigt verder op het re-integratiebudget. We zullen alles op alles moeten zetten om de komende periode het niveau van ondersteuning op peil te houden. Ook Almeerders die door de nieuwe Participatiewet onder onze verantwoordelijkheid gaan vallen, verdienen onze steun en aandacht. Werkloosheid Flevoland fors gestegen ALMERE - Het aantal WW-uitkeringen is in het laatste kwartaal van 2013 in Flevoland met maar liefst 31 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Landelijk is deze stijging 29 procent. Dat blijkt uit gegevens van uitkerings instantie UWV. Eind december 2013 werden in Flevoland WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn bijna 800 uitkeringen meer dan een kwartaal eerder, een stijging van 7 procent. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen , een toename van ruim 9 procent ten opzichte van het einde van het vorige kwartaal. Volgens het UWV leidt de huidige zeer lichte economische groei voorlopig nog niet tot een daling van het aantal lopende WW-uitkeringen. Economische groei leidt met enige vertraging tot meer werkgelegenheid en minder werkzoekenden 22 en uitkeringsgerechtigden. Ondernemingen en instellingen zullen eerst hun huidige arbeidscapaciteit maximaal gebruiken. Het UWV verwacht dat vooral in sectoren en bedrijven, die gericht zijn op de export een daling van het aantal WW-uitkeringen te zien zal zijn. Almere Vandaag, 24 januari 2014

23 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Almere. Beeldmateriaal: Gemeente Almere Rob van Schooten Nationale Beeldbank Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport istockphoto Maart

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 20 januari 2015 Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 Samenvatting Context & Aanleiding Veel jongeren

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Over het Oranje Fonds Official partners

Over het Oranje Fonds Official partners Taal voor Twee Over het Oranje Fonds Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Jaarlijks besteedt het Fonds 30 miljoen aan ruim 7.000 sociale initiatieven die er actief

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie