Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014"

Transcriptie

1 Successen en lessen re-integratie

2 INHOUD op werk feiten en cijfers 2

3 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker nodig om in hun levensonderhoud te voorzien. Door de crisis is het aantal mensen met een uitkering met zo n dertig procent gestegen. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Tegen de stroom in zijn er ook heel veel mensen weer aan het werk gekomen. De gemeente Almere streeft ernaar dat zo veel mogelijk inwoners financieel zelfredzaam zijn. Dat realiseren we door inzet op preventie en een stevige focus op werk. Er is sinds 2010 gewerkt met allerlei succesvolle en vernieuwende projecten. Deels om mensen te begeleiden naar een passende baan. En deels om Almeerders te activeren die (nog) niet klaar zijn voor regulier werk. In deze uitgave beschrijven we die projecten. Daarnaast laten we de mensen zien áchter de activiteiten die we hebben ontplooid. Wie hebben er baat bij gehad? Wat heeft het ze gebracht? En wat levert het ons als gemeente op? We kijken terug op de afgelopen periode. Ondanks de lastige financiële omstandigheden hebben we veel bereikt en hebben we erger weten te voorkomen. Door een nieuwe manier van werken hebben we de mensen ondersteund die het het hardst nodig hebben. En nu de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, hebben we een goede uitgangspositie voor de toekomst. Ineke Smidt wethouder Participatie, Zorg en Inkomen 3

4 Het aantal aanvragen voor een uitkering nam de afgelopen jaren alsmaar toe. En dat terwijl het re-integratiebudget in 2015 nog maar de helft is van dat in De oorzaken: de crisis en forse bezuinigingen bij het Rijk. We moesten roeien met de riemen die we hadden. Iedere gemeente krijgt geld van het Rijk om voor een beperkt aantal mensen een uitkering te betalen. Re-integratie is niet alleen belangrijk voor mensen in de bijstand. Het is ook bittere noodzaak om de financiën van de gemeente op orde te houden. Het Rijk schat elk jaar in hoeveel uitkeringen iedere gemeente gaat verstrekken. Hoewel het aantal bijstandsgerechtigden steeg, groeiden de beschikbare middelen niet mee. Het landelijke uitkeringenbudget was voor een aantal jaren vastgezet vanwege een bestuursakkoord uit 2007 tussen het Rijk en de gemeenten. Dat was echter ruim voor het uitbreken van de crisis. De financiële situatie voor de jaren erna was toen nog voor niemand te overzien. Toch hield het Rijk de gemeenten aan dit akkoord. Dit leidde een aantal jaren tot grote tekorten op de uitkeringsbudgetten. Sinds 2012 geldt de oude regeling weer. Het budget beweegt mee met de inschatting van het aantal uitkeringen. Het Rijk gaf Almere in 2013 geld om inwoners te voorzien van een uitkering. Door effectief en efficiënt werken aan re-integratie kwam het aantal Almeerders in de bijstand aanzienlijk lager uit:

5 keuzes maken Een beperkt budget dwingt Almere om heldere prioriteiten te stellen. Wat doe je wel en niet? En op wie richt je je aandacht en schaarse middelen het meest? Twee uitgangspunten en twee kwetsbare doelgroepen stonden deze collegeperiode centraal. In het vervolg van deze uitgave geven we een nadere toelichting hierop. op werk We richten ons vooral (maar niet uitsluitend!) op de groep werkzoekenden die met enige ondersteuning snel weer aan het werk kan komen. We willen dat zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Daarom helpen we ze om snel weer op eigen benen te staan. Jongeren tot 27 jaar Alleenstaande Jongeren worden harder getroffen door de crisis dan anderen. Na hun opleiding komen ze vaak moeilijk aan een baan. Ook hebben ze vaak tijdelijke contracten, waardoor ze eerder werkloos raken. Met extra inzet willen we voorkomen dat jongeren al op jonge leeftijd afhankelijk worden van een uitkering. Iedere jongere verdient immers een eerlijke kans op een succesvolle toekomst. Voor is het lastig om (het zoeken naar) werk en zorgtaken thuis op een goede manier te combineren. Toch is het belangrijk om (weer) actief te zijn op de arbeidsmarkt. Eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd onder de Almeerse minimumhuishoudens. Kinderen die opgroeien in zo n huishouden, lopen risico op sociale uitsluiting en achterstelling. Uit een proef uit 2009 en 2010 is gebleken dat gemotiveerd zijn om weer aan het werk te komen. Ze zijn succesvol te begeleiden naar dagbesteding of werk. 5

6 op werk Door de crisis zijn meer Almeerders hun baan kwijtgeraakt. Veelal gaat het om mensen met voldoende werkervaring en motivatie. Met enige ondersteuning kunnen ze aan de slag bij een nieuwe werkgever. De banen liggen echter niet voor het oprapen. Je zou dus verwachten dat deze groep een groter aandeel van ons uitkeringsbestand zou beslaan dan voorheen. Dat is niet het geval. Projecten om mensen aan een nieuwe baan te helpen, werpen duidelijk hun vruchten af. Met het beperkte aantal medewerkers bij Sociale Zaken werd het lastig om het groeiende aantal werkzoekenden regelmatig persoonlijk te spreken. Daarom zijn er workshops ontwikkeld waarin wij als gemeente groepsgewijs het gesprek aangaan. Onze inwoners krijgen informatie over de rechten en plichten van een bijstandsuitkering en leren vaardigheden aan om sneller weer aan het werk te komen. Onderling bouwen de werkzoekenden een netwerk op en wisselen ze ervaringen uit. Sociale Zaken ontzorgt werkgevers zo veel mogelijk, zodat het aantrekkelijker wordt om iemand met een uitkering aan te nemen. We plaatsen mensen op proef met behoud van uitkering (voor maximaal drie maanden), we zorgen voor verzuimbegeleiding en voor coaching op de werkvloer. Op die manier houden we de ontwikkeling van mensen in de gaten. Samen met werkgevers zorgen we dat mensen een soepele start krijgen in hun nieuwe functie. Mocht er onverhoopt iets niet goed gaan, dan kunnen we daar snel op inspelen. UIT DE PRAKTIJK 6

7 Reizigers zijn blij dat ze in een schone bus kunnen stappen #1 JA N U A R I Een aantal mensen in de bijstand maakt vijf dagen per week bussen schoon bij station Almere Centrum. Ze verzamelen afval en gevonden voorwerpen en houden bushokjes schoon. Het werkervaringstraject duurt maximaal drie maanden en is met behoud van uitkering. De mannen zorgen niet alleen voor schone bussen. Ze fungeren ook als gastheer op het Busplein. Ze wijzen reizigers graag de weg. En als er iemand valt, dan schieten ze te hulp. Medewerker Francis Destang: Het is leuk om de hele dag onder de mensen te zijn. Je merkt dat ze blij zijn dat ze in een schone bus kunnen stappen. En dat de chauffeurs ons echt als collega s beschouwen. Het project is een succes. De reacties van Connexxion en van passagiers zijn lovend. En veel belangrijker: de doorstroom is uitstekend. Acht van de elf mensen die sinds half november 2013 aan het project hebben deelgenomen, hebben inmiddels een reguliere baan. Ze zijn niet langer afhankelijk van een uitkering. 7

8 Sociale Zaken zet zich in om zo veel mogelijk te voorkomen dat inwoners afhankelijk worden van een uitkering. Dat doen we bijvoorbeeld door nauwe samenwerking met het UWV. Verliezen mensen hun baan, dan zetten het UWV en de gemeente zich samen in om mensen van werk naar werk te begeleiden. Een uitkering is in dat geval niet nodig. Belanden mensen uiteindelijk toch in de bijstand, dan is het zaak om ze daar zo snel mogelijk weer uit te helpen. Dat doen we bijvoorbeeld door werkzoekenden intensief te begeleiden. Mensen die daar geschikt voor zijn (op basis van hun cv en werkervaring), houden zich vijf dagen per week bezig met solliciteren, netwerken en vaca tures zoeken. Dat gebeurt onder begeleiding van klantmanagers van Sociale Zaken. Drie keer per week komt daar persoonlijke begeleiding bij. Er zijn workshops met rollenspelen, gespreksoefeningen en trainingen om de werkzoekenden te leren zichzelf beter te presenteren. Trajecten als deze leveren positieve resultaten op. Bijna de helft van de deelnemers stroomt uit naar werk, een eigen bedrijf of studie. UIT DE PRAKTIJK 8

9 Er is intensief contact geweest met het outplacementbureau om medewerkers zo veel mogelijk van werk naar werk te begeleiden #2 A PR I L In april 2012 sloot vorkheftruckfabriek Mitsubishi Caterpillar Forklift haar Flevolandse productiefaciliteit. Dit gebeurde om de winstgevendheid van het Japanse moederbedrijf te herstellen. Zo n vierhonderd banen gingen verloren voor Almere. Vanuit de gemeente is er intensief contact geweest met het outplacementbureau dat door Mitsubishi in de arm werd genomen. Het doel was om medewerkers zo veel mogelijk van werk naar werk te begeleiden, zodat ze niet afhankelijk zouden worden van een uitkering. Voor medewerkers met een specialistische functie zijn er potentiële nieuwe werkgevers aangedragen. Medewerkers die moeilijker te herplaatsen waren, is de mogelijkheid geboden om zich te presenteren via Werken.fm. Dit is een online radiostation dat gebruikmaakt van een unieke mix van radio, socialmediatrainingen en e-coaching. Deelnemers leren hun presentatie te optimaliseren en hun (online) netwerk uit te breiden. Daardoor nemen hun kansen op de arbeidsmarkt toe. Daarnaast krijgen de deelnemers een radio-interview en een videopitch. 9

10 In tijden van crisis zijn het juist de jongeren die het hardst worden getroffen. Vooral jongeren zonder startkwalificatie - veelal voortijdige schoolverlaters komen moeilijk aan geschikt werk. Zelfs voor gekwalifi ceerde jongeren blijkt het lastiger om een baan te vinden. Jonge mensen staan nog aan het begin van hun maatschappelijke carrière. Deze fase maakt misschien wel het verschil tussen een leven met een uitkering of een leven vol creatieve uitdagingen. Het is van belang om blijvend in deze groep jonge mensen te investeren. Almere sloeg tussen 2009 en 2011 de handen ineen met vier andere Flevolandse gemeenten voor een regionaal actieprogramma gericht op het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Dankzij de inzet van partijen in het onderwijs en op de regionale arbeidsmarkt kon in veel gevallen worden voorkomen dat jongeren tussen wal en schip belandden. Zo kwamen er meer leerwerkbanen en stageplekken en was er extra aandacht voor ruim tweehonderd jongeren met een beperking jongeren zijn langer op school gebleven om zich beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. De resultaten uit de eerste fase vormen de vruchtbare basis voor voortzetting van het actieprogramma vanaf eind Samen met partners uit allerlei sectoren (onderwijs, zorg en welzijn, bedrijfsleven) zetten we ons daarnaast in voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Er gebeurt al veel op dat vlak en dat heeft effect. Het kan echter nog beter. Bijvoorbeeld door verbindingen te leggen tussen alle mensen en organisaties die een rol spelen in het leven van jongeren (het gezin, de school, professionals in de wijk en soms hulpverleners). Door te zorgen voor een soepele overgang van de middelbare school naar het mbo of hbo en vervolgens naar de arbeidsmarkt. En door op tijd de juiste ondersteuning te bieden als UIT DE PRAKTIJK 10

11 #3 juli 2013 dat nodig is. Deze aanpak is vastgelegd in de kadernota sluitende aanpak jongeren, een springplank naar werk. Het helpt ons om de preventieve inzet nog verder te verankeren in ons werk. gekwalificeerde jongeren zijn de toekomst van de arbeidsmarkt. Zij blijven daarom onze aandacht verdienen. De resultaten van de afgelopen jaren vormen een uitstekende basis om op voort te bouwen. Hoewel Almere een stad is met veel jongeren, zien we dat niet terug in ons uitkeringsbestand. 13,3% van de Almeerders valt in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 27 jaar. Het aandeel jongeren in ons uitkeringsbestand is op dit moment 9% (peildatum 1 januari 2014). Wervingsacties zorgen ervoor dat vraag en aanbod van werk op een persoonlijke manier bij elkaar komen Defensie en de gemeente Almere hebben in 2013 twee succesvolle wervingsdagen georganiseerd. Jonge werkzoekenden met een bijstandsuitkering werden uitgenodigd en kregen voorlichting van de Landmacht. Daarna was er een mogelijkheid voor de jongeren om zich aan te melden. Wervingsacties zorgen ervoor dat vraag en aanbod van werk op een persoonlijke manier bij elkaar komen. De twee wervingsbijeenkomsten gaven jonge Almeerse werkzoekenden een prachtige kans om zichzelf en hun kwaliteiten te presenteren. De activiteiten van Defensie trokken veel aandacht in het Almeerse centrum. Er waren demonstraties van legervoertuigen, jongeren konden abseilen en er waren stands van geneeskunde en de genie. Veel van de aanwezige jongeren waren geïnteresseerd in werken bij Defensie. Ruim veertig van hen hebben zich meteen aangemeld. Een aantal andere geïnteresseerden gaat eerst een startkwalificatie halen (een diploma van de havo, het vwo of mbo-2). De gemeente helpt deze jongeren om terug naar school te gaan. Wanneer ze hun diploma binnen hebben, kunnen ze zich alsnog aanmelden bij Defensie. 11

12 Een scheiding of sterfgeval kan grote gevolgen hebben voor de financiële positie van een gezin. Eenoudergezinnen hebben vaak grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zeker als een gezin moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Vanuit de gemeente helpen we met een uitkering om hun weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door ze werkervaring te laten opdoen via een talentpool. De talentpool biedt geen betaalde baan, maar een werkervaringsplaats met behoud van uitkering. Het voordeel is dat de mensen weer in een arbeidsritme komen. Ze doen werk ervaring op die goed staat op hun cv. Daardoor is de kans op werk groter. Tijdens de werkperiode is er begeleiding van een klantmanager. De werkervaringsplaatsen zijn parttime (drie à vier dagen per week), zodat er voldoende tijd overblijft om te solliciteren. Het einddoel is een betaalde baan. In 2013 zijn er 66 werkervaringsplaatsen gecreëerd. Van de deelnemers hebben er 24 inmiddels regulier werk gevonden. Begin 2014 zijn er 21 werkzoekenden aan de slag op een werkervaringsplek binnen de gemeente. Verder zijn er 36 Almeerders werkzaam op een externe werkervaringsplek. UIT DE PRAKTIJK 12

13 Het doel van Irene is om betaald werk te krijgen en een topassistent te worden #4 D ECE M B ER Irene is managementassistent en secretariële ondersteuner bij de gemeente Almere. Irene ontvangt ook een bijstandsuitkering. Ze kreeg de kans om werkervaring op te doen bij de gemeente. Dat is tijdelijk en met behoud van uitkering. Irene is er blij mee. Ze hoopt met deze werkervaring meer kans te hebben op een betaalde baan. Irene: Ik benut de periode in de uitkering om me te blijven ontwikkelen en mijn doel voor ogen te houden. Het doel van Irene is om betaald werk te krijgen en een topassistent te worden. Hiervoor volgt ze in haar eigen tijd trainingen, leest ze vaktijdschriften zoals Management Support en Management Online en volgt ze de sociale media. Als het even kan, bezoekt ze ook vakbeurzen. Allemaal om (nog) beter te worden in haar werk. Irene hoopt dat ook andere bijstandsgerechtigden alle kansen pakken. Ik had nooit verwacht in deze situatie terecht te komen. Toch ga ik niet bij de pakken neerzitten. Ik blijf actief. Ik heb veel werkervaring, maar iedere baan is toch steeds opnieuw een nieuw begin. Opnieuw schakelen en doorpakken. Daarom moet je blijven leren. 13

14 Een belangrijk deel van onze aandacht gaat uit naar mensen die met enige ondersteuning weer aan het werk kunnen komen. Dat betekent niet dat we geen oog hebben voor mensen voor wie regulier werk minder vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld voor mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn of leven met een beperking. Uiteraard hebben ook deze mensen allerlei talenten en vaardigheden. We stimuleren ze dan ook om zich binnen hun eigen mogelijkheden in te zetten voor de stad. Dat geeft voldoening en zorgt voor een vast ritme in de week. We leggen als gemeente slimme verbindingen met partners als De Schoor, de VMCA en Kwintes. We bemiddelen tussen onze bijstandsgerechtigden en activiteiten die er zijn in de wijken. Almere telt intussen drie activeringscentra. Meedoen in het activerings centrum betekent nieuwe contacten leggen in de buurt en meehelpen om de leefbaarheid te verbeteren. Zo ontdekken mensen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Mensen ontwikkelen er hun zelfvertrouwen en ze kunnen iets betekenen voor hun buurt(genoten). Bijvoorbeeld door gastheer te zijn in een buurthuis, door anderstaligen te helpen beter Nederlands te leren of door vrijwilligerswerk te doen op een school of in een bejaardentehuis. Ook via het project Aandacht voor elkaar (een samenwerking van de gemeente en de VMCA) zetten mensen met een uitkering zich in voor anderen. Ze gaan regelmatig op de koffie bij iemand die eenzaam is, ze doen boodschappen of kleine klussen in huis of helpen mensen met hun administratie. Ze krijgen een uitgebreide training voordat ze aan de slag gaan. Het project levert voor iedereen rendement op: de uitkeringsgerechtigden doen ervaring, nieuwe (arbeids)vaardigheden en contacten op. De mensen die ze helpen zijn minder afhankelijk van professionele ondersteuning en raken uit hun sociale isolement. UIT DE PRAKTIJK 14

15 #5 Een vrouw die voorheen nauwelijks haar huis uit kwam, doet nu vrijwilligerswerk voor oudere buurtgenoten JANUARI 2012 Een Almeerse vrouw met een uitkering kwam lange tijd nauwelijks haar huis uit. Ze leed aan depressies en slikte zware medicatie. Een betaalde baan lag niet binnen haar mogelijkheden. Via de gemeente werd ze geattendeerd op het project Aandacht voor elkaar. Inmiddels doet de vrouw allerlei soorten vrijwilligersklussen bij oudere mensen in haar wijk. Ze noemt ze liefkozend haar oudjes. Het gaat stukken beter met haar. Het werk dat ze doet voor anderen, heeft haar doen opbloeien. Zoveel zelfs, dat ze geen antidepressiva meer hoeft te slikken. De oudere mensen die ze helpt, hebben minder professionele ondersteuning nodig en zijn minder eenzaam. Act i v e r in g s c e n t r u m h e l p t m e n s e n o p w e g 15

16 Efficiënter en effectiever werken betekent vanzelfsprekend ook iets voor onze eigen organisatie. Activiteiten op het gebied van re-integratie zijn de afgelopen jaren steeds meer door de gemeente zelf uitgevoerd. En dat uitvoeringscapaciteit dan voorheen. Afzonderlijke afdelingen die zich bezighielden met re-integratie zijn in 2011 opgegaan in één geheel. Accountmanagers (de medewerkers die de banen zoeken) en de Werkmakelaars en Klantmanagers (de medewerkers die weten wat de klanten kunnen) raakten hierdoor beter op elkaar ingespeeld. Bovendien is het niet meer nodig om klanten tussentijds over te dragen van het ene team naar het andere. Via training, bijscholing en deskundigheidsbevordering blijven we het vakmanschap van onze medewerkers ontwikkelen. Dat is nodig, omdat onze omgeving constant in beweging is. In het kader van permanente educatie hebben we een diversiteit aan workshops en opleidingen georganiseerd. Bijvoorbeeld over groepsgericht werken, intervisie, communicatie, wetgeving en fraudealertheid. Ervaringen als deze smaken naar meer. Ze doen de professionaliteit en inzet van onze medewerkers extra tot uiting komen. Interne veranderingen hebben ook geresulteerd in een verbeterde samenwerking met de afdeling Economische Zaken en met externe partners als het UWV. De medewerkers zijn over en weer beter op de hoogte van elkaars werkzaamheden. De personeels behoeften van werkgevers zijn beter in beeld. Daar kan de gemeente vanuit verschillende disciplines op inspelen. De uitstroom van bijstandsgerechtigden laat zien dat de samenwerking effect heeft. UIT DE PRAKTIJK 16

17 #6 D ECE M B ER Door efficiënte samenwerking hebben de gemeente en het UWV ons als werkgever veel werk uit handen genomen Almere wist in 2012 de populaire budgetketen Primark naar de stad te halen. Dat leverde in één klap honderden nieuwe arbeidsplaatsen op. Drie maanden voor de opening was er een voorlichtingsbijeenkomst voor vierhonderd werkzoekenden. Zij konden zichzelf meteen aan Primark voorstellen. Onder de aangenomen kandidaten waren 75 mensen met een werkloosheidsuitkering of bijstandsuitkering. Het overgrote deel ging aan de slag als verkoper, kassamedewerker, medewerker klantenservice of magazijn medewerker. Er was ook plek voor 190 jongeren die in dienst kwamen als vaste kracht of weekendhulp. Primark is enthousiast over de gang van zaken. We zijn zeer tevreden met de behaalde resultaten. We hebben veel kandidaten gesproken die representatief zijn voor het werken in de modebranche en we zien zeker doorgroeimogelijkheden voor de mensen die we hebben aangenomen. Het UWV en de gemeente werkten efficiënt en complementair samen en hebben ons als werkgever veel werk uit handen genomen. 17

18 Als een van de grotere werkgevers in de stad hecht de gemeente Almere aan goed. Daar hoort bij dat mensen met een uitkering de kans krijgen om werkervaring op te doen binnen onze organisatie. Datzelfde verwachten we van bedrijven waar we producten en diensten inkopen. Bij aanbestedingen maken we afspraken met opdrachtnemers over sociale doelen. Dit doen we onder de noemer sociaal rendement op investeringen (SROI). We verwachten dat opdracht nemers ten minste vijf procent van hun opdrachtsom besteden aan de inzet van langdurig werkzoekenden of stagairs. De afgelopen twee jaar zijn er 160 betaalde werkplekken en leerwerkplekken gecreëerd via SROI. Daarvan zijn er 127 ingevuld met uitkeringsgerechtigden. Het helpt ons om kansen en banen te creëren voor mensen die normaal gesproken moeilijk aan betaald werk komen. Deze werkwijze levert een belangrijke bijdrage aan het terug dringen van het aantal Almeerders in de bijstand. UIT DE PRAKTIJK 18

19 #7 D ECE M B ER Opdrachtgevers in het groenonderhoud zijn erg tevreden over de instelling en geleverde arbeid door uitkeringsgerechtigden Afgelopen jaar heeft de gemeente Almere drie grote meerjarige contracten afgesloten voor het groenonderhoud in de stad. De werkzaamheden in het groen sluiten goed aan bij de competenties en de wensen van de Almeerse uitkeringskandidaten. In 2013 zijn ruim veertig uitkeringsgerechtigden begonnen aan een fulltime betaalde baan in het groen. Ze helpen zo trots mee om de (eigen) Almeerse wijken te onderhouden. Ook de opdrachtgevers zijn erg tevreden over de instelling en geleverde arbeid. Ze zijn zelfs zo tevreden dat zij structureel in een aantal Almeerse kandidaten investeren om ze vervolgens volledig in de eigen organisatie op te nemen. Naast seizoensarbeid leveren de onderhoudscontracten dus ook structurele uitstroom uit de bijstand op. 19

20 1 De instroom in de bijstand was de afgelopen jaren fors. Daar stond tegenover dat er ook veel Almeerders zijn uitgestroomd naar een betaalde Instroom november 2013). Andere grote steden zagen een veel sterkere stijging. In Almere bleef de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden het afgelopen jaar beperkt tot 0,9% (peildatum baan. In onderstaande figuur zijn de in- cijfers tegen elkaar afgezet voor de periode van begin 2011 tot halverwege Uitstroom 15,4% ,0% ,5% 11,0% ,5% 9,5% 8,8% 8,4% 6,7% 6 4,6% 4,7% 4,2% ,9% 20 t ch re ur g Ti lb Ut Ro t te rd am en eg n ijm N in ge de Gr En on he n sc ve en Ei nd ho h Dr ec ht st ed sc a Bo m ed De n Br he Ar n m Am st Al m 1 ei -1 1 ju l11 se p1 no 1 v11 ja n1 m 2 rt -1 m 2 ei -1 2 ju l12 se p1 no 2 v12 ja n1 m 3 rt -1 m 3 ei -1 3 ju l m ja n rt 1 m 0 er da er e 0

21 2 Ook in onderstaande figuur is te zien dat de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden in Almere veel lager is dan in andere steden met meer dan inwoners. gemiddelde exclusief de grote gemeenten gemiddelde grote gemeenten Kijken we naar de uitkeringsdichtheid (het aantal inwoners met een uitkering ten opzichte van het totale aantal Almere Uitkeringsdichtheid Gemeente Almere Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Drechtsteden Eindhoven Enschede Groningen Nijmegen Rotterdam Tilburg Utrecht 111,0% 109,0% 108,2% 107,0% 105,5% 105,0% 103,0% 100,9% 101,0% 99,0% februari april juni augustus oktober december inwoners), dan presteert Almere goed in vergelijking met veel andere grote steden ,36% 4,60% 3,66% 2,01% 2,09% 1,82% 2,54% 3,22% 4,33% 3,14% 5,57% 2,56% 2,31% ,59% 4,78% 3,78% 1,91% 2,15% 1,78% 2,44% 3,21% 4,52% 3,38% 5,47% 2,61% 2,46% ,61% 4,71% 3,78% 2,12% 2,18% 1,83% 2,51% 3,39% 4,78% 3,76% 5,57% 3,16% 2,48% ,62% 4,81% 4,25% 2,40% 2,41% 2,05% 2,70% 3,69% 5,04% 3,86% 5,75% 3,00% 2,72%

22 Zo tegen het einde van deze college periode maken we de balans op van vier jaar re-integratiebeleid. Samen met partners, maar zeker ook met onze eigen mensen hebben we met effect veel energie gestoken in het beperken van de gevolgen van de crisis. Door creativiteit en slimme inzet van de relatief beperkte middelen zijn we er in geslaagd erger te voorkomen. We hebben veel mensen tegen de stroom in aan een baan kunnen helpen. We zijn er echter nog lang niet. Ons werk gaat door op de ingeslagen weg. De crisis is nog niet voorbij (zie ook de berichtgeving uit de actualiteit elders op deze pagina) en het Rijk bezuinigt verder op het re-integratiebudget. We zullen alles op alles moeten zetten om de komende periode het niveau van ondersteuning op peil te houden. Ook Almeerders die door de nieuwe Participatiewet onder onze verantwoordelijkheid gaan vallen, verdienen onze steun en aandacht. Werkloosheid Flevoland fors gestegen ALMERE - Het aantal WW-uitkeringen is in het laatste kwartaal van 2013 in Flevoland met maar liefst 31 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Landelijk is deze stijging 29 procent. Dat blijkt uit gegevens van uitkerings instantie UWV. Eind december 2013 werden in Flevoland WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn bijna 800 uitkeringen meer dan een kwartaal eerder, een stijging van 7 procent. Landelijk is het aantal WW-uitkeringen , een toename van ruim 9 procent ten opzichte van het einde van het vorige kwartaal. Volgens het UWV leidt de huidige zeer lichte economische groei voorlopig nog niet tot een daling van het aantal lopende WW-uitkeringen. Economische groei leidt met enige vertraging tot meer werkgelegenheid en minder werkzoekenden 22 en uitkeringsgerechtigden. Ondernemingen en instellingen zullen eerst hun huidige arbeidscapaciteit maximaal gebruiken. Het UWV verwacht dat vooral in sectoren en bedrijven, die gericht zijn op de export een daling van het aantal WW-uitkeringen te zien zal zijn. Almere Vandaag, 24 januari 2014

23 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Almere. Beeldmateriaal: Gemeente Almere Rob van Schooten Nationale Beeldbank Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport istockphoto Maart

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Doel Bereik Doelgroep Schaalniveau Looptijd. Beoogd bereik (aantal personen)

Doel Bereik Doelgroep Schaalniveau Looptijd. Beoogd bereik (aantal personen) Doel Bereik Doelgroep Schaalniveau Looptijd Scholingscomp onent Lopende projecten 1. Actieve bemiddeling Omschrijf het doel kort. Beoogd bereik (aantal personen) werkervaring, afstand tot de arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan?

Welke maatschappelijke problemen bestrijdt de Buzinezzclub? Hoe pakt de Buzinezzclub dit aan? Contactgegevens Naam organisatie/initiatief: Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap Naam primair contactpersoon: Leo van Loon Post adres: Maashaven Zuid Zijde 2, 3081 AE Rotterdam Telefoonnummer: +31

Nadere informatie

Schriftelijke vragen Stijging werkloosheid Den Haag SV 080 RIS 291883. Den Haag, 15 februari 2016. Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Schriftelijke vragen Stijging werkloosheid Den Haag SV 080 RIS 291883. Den Haag, 15 februari 2016. Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Schriftelijke vragen Stijging werkloosheid Den Haag SV 080 RIS 291883 Den Haag, 15 februari 2016 Aan de voorzitter van de gemeenteraad, De werkloosheidscijfers van Den Haag stemmen in 2016 nog altijd weinig

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Wat werkt voor wie in reïntegratie?

Wat werkt voor wie in reïntegratie? Wat werkt voor wie in reïntegratie? Overwegingen voor de Gemeenteraad Nijmegen Presentatie in opdracht van: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Nijmegen, 12 oktober 2011 Lucy Kok www.seo.nl - secretariaat@seo.nl

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16.

Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van. : wethouder F.J.P.M. Cuijpers. Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget Voorstelnummer : 16. Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : wethouder F.J.P.M. Cuijpers Onderwerp : aanvullend re-integratiebudget 2016 Voorstelnummer : 16.42 Info bij afdelingshoofd : Fred Donk Telefoonnummer :

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren Faïd en Van Kent. sv 2015.149 RIS 281580 Regnr. BSW/2015.66 Den Haag, 28 april 2015

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren Faïd en Van Kent. sv 2015.149 RIS 281580 Regnr. BSW/2015.66 Den Haag, 28 april 2015 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden de heren Faïd en Van Kent sv 2015.149 RIS 281580 Regnr. BSW/2015.66 Den Haag, 28 april 2015 Inzake: bijstandstrajecten De gemeenteraad

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Zorgarbeidspool 30-06-2010

Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Zorgarbeidspool 30-06-2010 Nationale Zorgvernieuwingsprijs Zorgarbeidspool 30-06-2010 Zorgarbeidspool Samenvatting Vooral mannen hebben in deze economisch slechte tijden, hun baan verloren. Zij vormen tweederde van de nieuwe groep

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 15 september 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Stijgende werkloosheid baart PvdA grote zorgen

Stijgende werkloosheid baart PvdA grote zorgen Stijgende werkloosheid baart PvdA grote zorgen De wereldwijde crisis is van de banken overgeslagen naar overheden en raakt de nu ook bedrijven hard. Hoewel Nederland het internationaal gezien nog redelijk

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Cylin Participatie. Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Cylin Participatie Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Nieuwe toekomst voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt De overheid vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt aan de

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag 2 motto s Betrek de bewoners Bij het bepalen van de doelen Bij het bepalen wat zou werken om de doelen te bereiken

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%

Ontwikkeling bijstandsuitkeringen Drechtsteden 2014 en ,0% -7,5% -5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% Horizontale as: % +/- t.o.v. jaar eerder Bijstandsuitkeringen Ontwikkeling bijstandsuitkeringen 24 en 25 - -7,5% - 2% 5% % 5% 25-2,5% % -5% -% -5% -2% 24 2,5% 7,5% Verticale as: afwijking t.o.v. landelijk

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010 Jeugdwerkloosheid Regionale jongeren delen ervaringen OCD november 2010 Presentatie opbouw Regionale cijfers Werkwijze en begeleiding UWV Ervaringen van jongeren Waardering van jongeren Wensen van jongeren

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2016 JANUARI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2016 JANUARI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 FREELANCERS GEBAAT BIJ ONRUST OP ARBEIDSMARKT 4 BEDRIJVEN MAKEN MEER GEBRUIK VAN FREELANCERS EN FLEXWERKERS

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

De Sociale Raad Tilburg onderschrijft een aantal wijzigingen en voorstellen. Daarnaast geven wij u nog een aantal aandachtspunten en vragen mee.

De Sociale Raad Tilburg onderschrijft een aantal wijzigingen en voorstellen. Daarnaast geven wij u nog een aantal aandachtspunten en vragen mee. Sociale Raad Tilburg Postbus 1443 5004 BK TILBURG Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders Postbus 90155 5000 LH TILBURG Tilburg, 22 juli 2016 Betreft: Advies Aanvalsplan Noma Kenmerk: 16/019

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand.

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand. 1 Dank voor dit rapport. Mooi dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dit jaar dieper ingaat op één onderwerp dat de aandacht verdient: de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen. Als het economisch tegenzit,

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 31 maart 2015 Ons kenmerk MO10/

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Tussen: De Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV), vertegenwoordigd door Ruud Kuin, Vice-voorzitter FNV. en Gemeente Den Haag, vertegenwoordigd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen

Uitvoering beheertaken. inzet bijzondere doelgroepen Uitvoering beheertaken en inzet bijzondere doelgroepen 156.000 inwoners 11e gemeente van Nederland Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoenderloo, Hoog Soeren, Klarenbeek, Lieren, Loenen, Radio Kootwijk,

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012

Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang. 12 december 2012 Arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en toeleiding naar werk in samenhang 12 december 2012 Programma 13.00-13.15 Inloop 13.15-13.20 Opening 13.20-13.35 Presentatie wethouder Ineke Smidt 13.35-14.15

Nadere informatie

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief.

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

Advies over Werk en inkomen Jongeren in Maassluis

Advies over Werk en inkomen Jongeren in Maassluis Aan Cc College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maassluis&W Gemeenteraad Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010 593 1905 E samenlevingszaken@maassluis.nl I www.maassluis.nl/zorg-en-welzijn Van

Nadere informatie

Wij. hebben sen! e Men. rekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht. www.baanbrekenddrechtsteden.

Wij. hebben sen! e Men. rekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht. www.baanbrekenddrechtsteden. Baan Wij rekend Drechtsteden e Men hebben sen! Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht www.baanbrekenddrechtsteden.nl De Sociale Dienst & Randstad, daar zit meer in! Baanbrekend Drechtsteden

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda Inleiding. 2 Globaal beeld arbeidsmarkt 2006 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2006 Herstel economie zet fors door Aantal banen neemt toe Werkloosheidsdaling Breda minder groot Daling jeugdwerkloosheid stagneert Aantal bijstandsgerechtigden daalt

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016

Best Practice Gemeente Westland. Tekst Aida Jaber Januari 2016 Best Practice Gemeente Westland Tekst Aida Jaber Januari 2016 Gemeente Westland laat bestandsanalyse van 650 zittende uitkeringsgerechtigden maken Westland brengt met Dariuz Works Wegwijzer arbeidspotentieel

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie