ISO 9001:2015 voor de bouwsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISO 9001:2015 voor de bouwsector"

Transcriptie

1 Whitepaper ISO 9001:2015 voor de bouwsector Leiderschap en risicodenken als bouwstenen van vitaal QSEH/KAM-management Versie 1.0 / juni ISO 9001:2015 voor de bouwsector

2 Managementsystemen in de bouw moeten met hun tijd meegaan! Voor de bouwsector geldt dat succesvol ondernemen in een steeds complexere omgeving een aantal essentiële randvoorwaarden vereist: leiderschap, een goede inrichting van de organisatie en het acquisitie- en projectenproces en competente, gemotiveerde medewerkers. Managementsystemen helpen bouwbedrijven om aan deze randvoorwaarden te voldoen. Ze moeten dan wel met hun tijd meegaan. De nieuwe generatie ISO levert daartoe een welkome impuls! ISO 9001:2015 omvat een aantal opvallende verschillen ten opzichte van de vorige ISO, de ISO 9001:2008: Risicogestuurd handelen als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit om hun risico's te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem. Bredere kijk op businessopportunities door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen. Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Sterkere focus op doelstellingen als drivers voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen. Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (knowhow) binnen de organisatie. Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens. Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem. Bureau de Bont: marktleider op het gebied van QSEH/KAM in de bouwwereld Wij helpen organisaties in de brede bouwsector succesvol te zijn. Onze overtuiging is dat succes wordt bereikt door de balans tussen structuur brengen en ruimte bieden. Ruimte aan de medewerkers om binnen de structuur en procesinrichting hun talenten, competenties en kwaliteiten succesvol te kunnen inzetten. Goed functionerende QSEH/KAM-systemen vormen de basis voor gestructureerde inrichting van bedrijven en projecten en bieden daarmee garantie voor succes en rendement. Kwaliteitsmanagement draait wat ons betreft om de sturing en beheersing van de prestaties van uw onderneming. In deze whitepaper benutten wij onze jarenlange QSEH/KAM-ervaring in de bouwwereld voor een vertaling van de belangrijkste wijzigingen in ISO 9001:2015 naar een praktische toepassing op organisatie- en projectniveau. 2 ISO 9001:2015 voor de bouwsector

3 ISO 9001:2015 Hoofdstuk 4 Context van de organisatie 4.1 Understanding the organization and its context The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose. The organization shall monitor and review the information about these external and internal issues. 4.2 The organization shall determine the interested parties that are relevant to the quality management system and the requirements of these interested parties. Normeis De nieuwe normeisen in Hoofdstuk 4 verplichten organisaties tot het vaststellen van interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatiedoelen en strategische richting, inclusief het vaststellen van de behoeften en verwachtingen van de relevante stakeholders. De bedoeling van deze normeis De bedoeling van de contextanalyse is om met managementsysteemnormen beter aan te sluiten op een transparant en integraal (strategisch) besluitvormingsproces. Om daarmee zeker te stellen dat het managementsysteem een bijdrage levert aan het realiseren van organisatiedoelstellingen. Bouwspecifieke vertaling/ interpretatie van deze normeis Voor bouwbedrijven betekent deze normeis dat er: A. Relevante externe en interne ontwikkelingen moeten worden vastgesteld. Hierbij valt te denken aan ontwikkelen op het gebied van: o ketensamenwerking; o duurzaamheid en sociaal ondernemen; o creatie van toekomstbestendige infrastructuur en vastgoed; o vernieuwende contractvormen en aanbestedingsvormen; o technologische vernieuwingen en ICT-innovaties; o wet- en regelgeving; o waarden en cultuur van de organisatie; o arbeidsmarkt. B. De eisen (behoeften en verwachtingen) van de relevante stakeholder moeten worden bepaald. De definitie van stakeholder in de nieuwe ISO 9001:2015 is tamelijk breed: partijen die besluiten of zij activiteiten van de organisatie kunnen beïnvloeden of daardoor zelf worden beïnvloed. Kennis van hun eisen, wensen en verwachtingen is belangrijk omdat de organisatie op basis hiervan risico s en kansen moet vaststellen en maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de doelen van het managementsysteem kunnen worden gerealiseerd. De eis tot een stakeholderidentificatie maakt in ieder geval duidelijk dat bouwbedrijven gedwongen worden breder te denken over de maatschappelijke impact van de projecten en diensten. Deze bredere stakeholderoriëntatie sluit goed aan op het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen dat in de bouwsector gemeengoed is geworden. Binnen de bouwsector kan deze eis op niveaus worden geïnterpreteerd. Stakeholders op het niveau van de organisatie en op niveau van projecten. 3 ISO 9001:2015 voor de bouwsector

4 Op organisatieniveau is het logisch een link te maken naar de jaarlijkse beleidscyclus en managementreview. Door tijdens deze cyclus na te denken over relevante stakeholders, hun belangen en invloed en eventuele acties en beleidskeuzes. Figuur 1: Contextanalyse en stakeholderanalyse Op projectniveau is een project specifieke aanpak een logische invulling. Hierbij zijn belangrijke checkvragen: Zijn de relevante stakeholders, hun belangen en invloed bekend? Zijn hier waar nodig stakeholderspecifieke strategieën en of acties aan gekoppeld? Is bekend welke stakeholders welke behoefte aan communicatie hebben, voor de invulling van hun eigen rol en verantwoordelijkheid? Is er een communicatieaanpak/structuur ingericht? Is er een periodieke projectcommunicatie ingericht? Is binnen het projectteam en haar stakeholders de functie en frequentie van de projectcommunicatie helder? Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: SWOT-analyse (organisatieniveau) Stakeholderanalyse (organisatie- en projectniveau) Strategisch beleidsplan Trendanalyses en marktonderzoeken Kernwaarden Cultuuronderzoek Jaarplan Procedure voor het monitoren van de contextanalyse en de stakeholderanalyse Omgevingsanalyse (projectniveau) Communicatiebeleidsplan en overlegstructuur 4 ISO 9001:2015 voor de bouwsector

5 ISO 9001:2015 Hoofdstuk 5 Leiderschap 5.1 Leadership and commitment Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to the quality management system. Top management shall demonstrate leadership and commitment with respect to customer focus. 5.2 Quality policy Top management shall establish, review and maintain a quality policy that is appropriate to the purpose of the organization, provides a framework for setting and reviewing quality objectives and includes a commitment to satisfy applicable requirements. Normeis In deze normeis wordt voor het eerst de term topmanagement genoemd. Met topmanagement wordt bedoeld: person or group or people who directs and controls an organization at the highest level. De term directieverantwoordelijkheid komt te vervallen. Verantwoordelijkheid voor het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem moet aantoonbaar door het gehele management van de organisatie getoond worden. De bedoeling van deze normeis De nieuwe ISO 9001:2015 legt de lat met betrekking tot leiderschap voor vele bedrijven opnieuw een stukje hoger. Een uitstekende impuls, juist ook voor de bouwsector. De professionaliteit waarmee bouwbedrijven en projectteams gemanaged worden, is cruciaal voor het realiseren van de organisatiedoelen. Het gaat daarbij niet alleen om de betrouwbaarheid van de processen en systemen, maar in sterke mate ook om het creëren van een optimale leercultuur, aandacht voor bevlogenheid, competenties van medewerkers, helderheid van beloften en kernwaarden. Bouwspecifieke vertaling/ interpretatie van deze normeis Bouwbedrijven moeten aantoonbaar maken dat alle leidinggevenden zich committeren aan de doelen en inrichting van het KAM-systeem en daarbij gericht zijn op het kenbaar maken aan alle medewerkers. Alle leidinggevenden, zowel op project- als op organisatieniveau, moeten het belang van kwaliteit kunnen relateren aan de strategische richting van de organisatie en moeten de kwaliteitsprocessen aantoonbaar integreren in de kernprocessen van de organisatie en dus in projecten. Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: QSEH/KAM-beleid onderschreven en ondertekend door gehele topmanagement Procesbeschrijvingen vanuit leidende principes Leiderschapsprogramma s Aandacht voor QSEH/KAM in gesprekkencyclus en inwerktrajecten Implementatieplannen Managementreview door compleet topmanagement Verbintenis tussen projectleiderschap en QSEH/KAM 5 ISO 9001:2015 voor de bouwsector

6 ISO 9001:2015 Hoofdstuk 6 Planning en risicomanagement 6.1 Actions to address risk and opportunities The organization shall consider the issues referred to the context analysis and the interested parties and determine the risks and opportunities that need to be addressed to give assurance that the quality management system can achieve its intended results, prevent undesired effect and achieve continual improvement. Normeis In de ISO 9001:2008 ontbreekt een expliciete eis tot het identificeren van kansen en risico s. De nieuwe ISO 9001:2015 eist een vorm van kansen en risicomanagement, gekoppeld aan de contextanalyse. De bedoeling van deze normeis De ISO 9001:2015 is gebaseerd op een risicobenadering vanuit het principe, dat goede bedrijfsvoering betekent dat de organisatie zich richt op het managen van de voor haar relevante risico s. De norm geeft een eenduidige benadering van het risicoconcept; daarbij wordt gebruik gemaakt van het gedachtegoed van ISO 31000, de ISO-norm voor risicomanagement. Het raamwerk van ISO helpt om de eisen in context te plaatsen. Figuur 2: ISO Bouwspecifieke vertaling/ interpretatie van deze normeis Bouwbedrijven passen risicomanagement doorgaans al toe op projectniveau, als cruciaal onderdeel van het projectmanagement. De gehanteerde systematiek zal vanuit de nieuwe ISO 9001:2015 vastgelegd moeten worden en periodiek op doeltreffendheid geëvalueerd worden. Daarnaast adviseren wij bouwbedrijven om een methodiek voor prospectieve risicoanalyses op procesniveau vast te leggen en deze methodiek uit te voeren op: de plan- & controlcylus het acquisitie/offerte/tenderproces projectbeheersings- en contractmanagementproces het proces van in-, door- en uitstroom van medewerkers het inkoopproces de procedures met betrekking tot QSEH/KAM 6 ISO 9001:2015 voor de bouwsector

7 Belangrijk is ook om aantoonbaar te maken dat de link gelegd wordt tussen risicomanagement en het principe van de lerende organisatie. Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: Vastgelegde methodieken voor risicomanagement op organisatie-, proces- en projectniveau Risicomapping in relatie tot het projectverwervingsproces Risicobeheer tabellen, risicoregisters Awareness-sessies Auditverslagen, AO/IC-rapportages en accountsrapporten Opvolging projectevaluaties op organisatieniveau Analyse- en evaluatierapporten met daarin een vergelijk tussen vooraf vastgestelde risico s en daadwerkelijk optreden incidenten, afwijkingen, overschrijdingen, etc. 7 ISO 9001:2015 voor de bouwsector

8 ISO 9001:2015 Hoofdstuk 7 Ondersteuning (kennis en gedocumenteerde informatie) 7.1 Organizational knowledge The organization shall determine the knowledge necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services. This knowledge shall be maintained, and made available to the extent necessary. 7.5 Documented information The organization s quality management system shall include documented information determined by the organization as being necessary for the effectiveness of the quality management system. Normeis Onder organizational knowledge wordt in dit verband ook verstaan: intellectueel eigendom en lessons learned. Onder documented information wordt verstaan: 'informatie, alsmede het medium dat deze informatie bevat, die voor een organisatie noodzakelijk zijn om te controleren en te onderhouden'. De bedoeling van deze normeis H7 bevat een nieuwe eis over kennis van de organisatie. De organisatie moet vaststellen welke kennis aanwezig moet zijn, inclusief die van het personeel, om te bewerkstelligen dat producten en diensten worden geleverd die voldoen aan eisen. De huidige eisen over documentenbeheer en beheer van kwaliteitsregistraties zijn nu onderdeel van de nieuwe eis voor gedocumenteerde informatie. Dit om te benadrukken dat het niet gaat om documenten, maar om de informatie die deze documenten bevatten. Er zijn geen vereisten meer ten aanzien van een kwaliteitshandboek en verplichte procedures en registraties. Wij vertalen dit in minder papier, meer doen. De organisatie krijgt de ruimte om vrijer om te gaan met het waarborgen en inbedden van kwaliteit. Een goede ontwikkeling dus. Bouwspecifieke vertaling/ interpretatie van deze normeis Voor bouwbedrijven betekent dit een extra inspanning op het gebied van kennismanagement. Kennisdeling over de grenzen van projectteams en vakgroepen heen is immers nog geen vanzelfsprekendheid in de sector. Leerpunten uit projectevaluaties en best practises worden niet benut in de gehele organisatie. Hier biedt de nieuwe ISO-norm een mooie kans tot verbetering. Dat er geen kwaliteitshandboek meer wordt vereist, betekent niet dat alle handboekdocumenten naar de prullenbak kunnen. ISO 9001:2015 vereist evengoed gedocumenteerde informatie over de scope (paragraaf 4.3) en het kwaliteitsmanagementsysteem en de processen (paragraaf 4.4). De verplichting tot het hebben van een gedocumenteerde procedure voor preventieve maatregelen komt te vervallen. Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: Beleid met betrekking tot kennismanagement is aantoonbaar Leeftijdsbewust personeelsbeleid kent een duidelijke link naar het borgen van kennis Kennisinfrastructuur, innovatieteams met klanten Procedurele borging dat lessons learned in projecten gedeeld worden op organisatieniveau Kennisdatabase en intranet 8 ISO 9001:2015 voor de bouwsector

9 ISO 9001:2015 Hoofdstuk 9 Evaluaties van de prestaties 9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation The organization shall determine: what needs to be monitored and measured; the methods for monitoring, measurements, analysis and evaluation, as applicable, to ensure valid results; when the monitoring and measuring shall be performed; when the results from monitoring and measurement shall be analysed and evaluated. Normeis De normeisen in dit hoofdstuk vragen om een bredere en diepgaandere werkwijze om de tevredenheid van de klant en relevante stakeholders zichtbaar te krijgen. De normeis met betrekking tot klanttevredenheid omvat nu ook klantwaardering voor de gehele organisatie, dus niet alleen voor het geleverde product/dienst. De bedoeling van deze normeis Met deze aanscherping wordt nog duidelijker neergezet dat het kwaliteitsmanagementsysteem moet leiden tot een beheerst voortbrengingsproces dat aansluit bij de verwachtingen en eisen van de klanten en opdrachtgevers. Bouwspecifieke vertaling/ interpretatie van deze normeis Voor bouwbedrijven betekent dit een extra inspanning op het gebied van het monitoren van de tevredenheid van opdrachtgevers, projectpartijen en stakeholders, zowel op project- als op organisatieniveau. Tijdens de opstart van het project bespreken van de voor de klant belangrijke aspecten van tevredenheid gebeurt al in vele vormen. Hier expliciete afspraken over maken en op rapporteren zou een logische gevolgstap kunnen zijn. Er moeten onder meer ook analyses en evaluaties beschikbaar zijn waaruit blijkt dat de projectplanning succesvol is geïmplementeerd danwel in overleg met de key-spelers is bijgesteld en waaruit blijkt dat de prestaties van ingehuurde, externe partijen zijn geëvalueerd en besproken met de opdrachtgever. De koppeling naar enerzijds notulen maar anderzijds naar de in- en externe projectrapportages en de projectgebonden KPI s lijken dan een logische manier van borging. Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: Procedures voor het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren, analyseren en evalueren van (tevredenheids)onderzoeken bij opdrachtgevers en stakeholders Periodieke projectmonitoring Samenwerkingsmonitor Project start-ups en project follow-ups in cocreatie met de opdrachtgever Imago-onderzoek Ketenpartnertevredenheidsonderzoek/Leveranciersbeoordelingen Projectrapportages 9 ISO 9001:2015 voor de bouwsector

10 Informatie en contact Wij geloven dat het succes van organisaties wordt bepaald door duidelijke keuzes in de balans tussen structuur brengen en ruimte bieden. Ruimte voor medewerkers om binnen de structuur en procesinrichting die er is hun talenten, competenties en kwaliteiten succesvol in te kunnen zetten. Een effectief QSEH/KAM-systeem helpt u om deze balans te maken. Het borgt de organisatorische randvoorwaarden voor medewerkers en teams, en zorgt ervoor dat medewerkers maximaal klantgericht kunnen werken en een optimale bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat. Voor meer informatie over ISO 9001:2015 en onze ervaring in de bouw- en vastgoedsector kunt u contact opnemen met Martijn Scheijde, Walter Hoff of Oscar Schneider. Bureau de Bont B.V. T (033) E I Bureau de Bont beschikt over het ISO en ISO certificaat. 10 ISO 9001:2015 voor de bouwsector

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie?

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? Een goede voorbereiding is het halve werk Wordt de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 voor u een evolutie of een revolutie? In 2000 hadden de wijzigingen

Nadere informatie

ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager

ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager De contouren van de nieuwe norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 worden steeds duidelijker. Niet alleen zijn de structuurwijzigingen zichtbaar

Nadere informatie

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 BUSINESS ASSURANCE De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 Jacques van Unnik 1 SAFER, SMARTER, GREENER Wijzigingen in de ISO 9001 norm Waarom wordt de norm gewijzigd? De structuur van de nieuwe norm Definities

Nadere informatie

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand

Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Competentieontwikkeling en kwaliteitsmanagement gaan hand in hand Binnen de wereld van de zorg en welzijn is er een tendens gaande om vraaggerichter en klantgerichter te werken. Het accent in het werken

Nadere informatie

www.kwinta.be De nieuwe ISO 9001:2015

www.kwinta.be De nieuwe ISO 9001:2015 De nieuwe ISO 9001:2015 2 Inhoudstafel DE NIEUWE ISO GEANALYSEERD In het oog springende nieuwigheden 3 Klantenzorg blijft hoogste prioriteit 11 Terminologie: vragen over ISO en normalisatie 13 DE NIEUWE

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

STUDIERAPPORT. over de. Internal Auditor in Nederland

STUDIERAPPORT. over de. Internal Auditor in Nederland STUDIERAPPORT over de Internal Auditor in Nederland 15 maart 2004 Studierapport De Internal Auditor in Nederland, pagina 1 van 29 Inhoudsopgave AANLEIDING EN DOEL VAN DEZE POSITION PAPER 3 SCOPE 3 OPZET

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business

Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business Risicomanagement: een hype? Wat betekent het voor bestuurders en commissarissen? Accountants in Business NIVRA-debatbijeenkomsten 2009 Antonio Vivaldistraat 2-8 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam T 020 301

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

I S A T I E N O R M A L C E N T R U M V A N. Kwaliteitsmanagement. Kwaliteit als strategische keuze. Handige informatie over de ISO 9000:2000-serie

I S A T I E N O R M A L C E N T R U M V A N. Kwaliteitsmanagement. Kwaliteit als strategische keuze. Handige informatie over de ISO 9000:2000-serie C E N T R U M V A N N O R M A L I S A T I E Kwaliteitsmanagement Kwaliteit als strategische keuze Handige informatie over de ISO 9000:2000-serie Kwaliteit als strategische keuze Het toepassen van een kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Handreiking Compliance (risico) en Internal Audit

Handreiking Compliance (risico) en Internal Audit Handreiking Compliance (risico) en Internal Audit Case study uitgevoerd door: IIA werkgroep Internal Audit & Compliance S.Zeijlemaker C. Verschuren A. Smits B. Wakkerman S. Cheung M. Jessurun 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN

TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN TOEPASSING VAN RISICOMANAGEMENT BIJ GEMEENTEN Risk management is both an art and a science In a sense, risk management as an art begins where risk management as a science stops Ilhan Tekir Juni 2012 1

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014 Kennissessie ISO27001:2013 23 januari 2014 Agenda Introductie Samenvatting certificering ISO27001:2005 versus ISO27001:2013 Wat is er veranderd? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de eerste ervaringen

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie