Nieuw perspectief op functionerende KAM-systemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw perspectief op functionerende KAM-systemen"

Transcriptie

1 WHITEPAPER ISO 9001:2015 in de bouwsector Nieuw perspectief op functionerende KAM-systemen

2 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -1- Managementsystemen in de bouw moeten met hun tijd meegaan! Voor de bouwsector geldt dat succesvol ondernemen in een steeds complexere omgeving een aantal essentiële randvoorwaarden vereist: leiderschap, een goede inrichting van de organisatie, het acquisitie- en projectenproces en competente, gemotiveerde medewerkers. Managementsystemen helpen bouwbedrijven om aan deze randvoorwaarden te voldoen. Ze moeten dan wel met hun tijd meegaan. De nieuwe generatie ISO-normen levert daartoe een welkome impuls! Managementsystemen in organisaties zijn bedoeld om de prestaties van deze organisaties te beheersen en te verbeteren. Organisaties investeren om die reden veel geld en tijd aan het invoeren en onderhouden van project-, kwaliteits-, personeels- en informatiemanagementsystemen. In de praktijk leiden deze investeringen zelden tot voldoende tevredenheid en effect; de ingevoerde managementsystemen bieden onvoldoende garanties voor het realiseren van de organisatiedoelen en ondersteunen onvoldoende de beoogde organisatieontwikkeling. ISO 9001:2015 biedt nieuw perspectief. Het omvat een aantal opvallende verschillen ten opzichte van de vorige ISO-norm, ISO 9001:2008: Risicogestuurd handelen als basis voor het managementsysteem. De nieuwe versie van de norm bevat niet alleen een set algemene eisen, maar daagt organisaties ook uit hun risico's te analyseren met het oog op de implementatie van een passend kwaliteitsmanagementsysteem. Bredere kijk op kansen voor de organisatie door de bedrijfscontext en de behoeften en verwachtingen van stakeholders op systematische wijze in kaart te brengen en te monitoren. Dit biedt betere mogelijkheden om het kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren en de beoogde resultaten te behalen. Meer nadruk op leiderschap én betrokkenheid bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Sterkere focus op doelstellingen als drijfveren voor verbeteringen en de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen. Clustering en uitbreiding van eisen met betrekking tot benodigde middelen, zo is er meer aandacht voor het onderhouden van kennis (knowhow) binnen de organisatie. Uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd. Hiermee sluit de norm aan bij de hedendaagse realiteit waarin organisaties opereren in de complexere omgeving van uitbestede processen en toeleveringsketens. Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen, waaronder vereiste wijzigingen in processen en noodzakelijke aanpassingen van het managementsysteem.

3 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -2- ISO 9001:2015 Hoofdstuk 4 Context van de organisatie 4.1 De organisatie moet externe en interne belangrijke punten (issues) vaststellen die relevant zijn voor haar doel en de strategische richting ervan en die haar vermogen beïnvloeden om het (de) beoogde resultaat(a)t(en) van haar kwaliteitsmanagementsysteem te behalen. De organisatie moet informatie over deze externe en interne belangrijke punten (issues) monitoren en beoordelen. 4.2 Vanwege hun effect of mogelijke effect op het vermogen van de organisatie om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde eisen uit wet- en regelgeving, moet de organisatie het volgende vaststellen: a) welke belanghebbenden relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem; b) welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem. De organisatie moet informatie over deze belanghebbenden en hun relevante eisen monitoren en beoordelen. Normeis De nieuwe normeisen in Hoofdstuk 4 verplichten organisaties tot het vaststellen van interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatiedoelen en strategische richting, inclusief het vaststellen van de behoeften en verwachtingen van de relevante stakeholders. De bedoeling van deze normeis De bedoeling is met managementsysteemnormen beter aan te sluiten op een transparant en integraal (strategisch) besluitvormingsproces. Om daarmee zeker te stellen dat het managementsysteem een bijdrage levert aan het realiseren van organisatiedoelstellingen. Bouwspecifieke vertaling/interpretatie van deze normeis Voor bouwbedrijven betekent deze normeis dat er: Relevante externe en interne ontwikkelingen moeten worden vastgesteld, bijvoorbeeld met behulp van een contextanalyse. Hierbij kan het onderliggende model (bron: nen.nl) duidelijkheid bieden.

4 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -3- In het kader van deze analyse kunnen relevante ontwikkelingen zijn: ketensamenwerking; duurzaamheid en sociaal ondernemen; creatie van toekomstbestendige infrastructuur en vastgoed; vernieuwende contractvormen en aanbesteding vormen; technologische vernieuwingen en ICT-innovaties; wet- en regelgeving; waarden en cultuur van de organisatie; arbeidsmarkt. De eisen (behoeften en verwachtingen) van relevante belanghebbenden moeten worden bepaald. Dit kan worden gedaan met behulp van een zogenaamde stakeholderanalyse. Stakeholders of belanghebbenden zijn hierbij partijen die besluiten of zij activiteiten van de organisatie kunnen beïnvloeden of dat zij daardoor zelf worden beïnvloed. Kennis van hun eisen, wensen en verwachtingen is belangrijk, omdat de organisatie op basis hiervan risico s en kansen moet vaststellen en maatregelen moet treffen om ervoor te zorgen dat de doelen van het managementsysteem kunnen worden gerealiseerd. De eis tot identificatie van belanghebbenden maakt in ieder geval duidelijk dat bouwbedrijven gedwongen worden breder te denken over de maatschappelijke impact van de projecten en diensten. Dit sluit goed aan op actuele ontwikkelingen in de bouwsector, zoals werken in de keten alsook duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

5 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -4- Binnen de bouwsector kan deze eis op verschillende niveaus worden geïnterpreteerd. Met andere woorden: belanghebbenden op het niveau van de organisatie én op het niveau van projecten. Op organisatieniveau is het logisch een link te maken naar de jaarlijkse beleidscyclus en managementreview, door tijdens deze cyclus na te denken over relevante belanghebbenden, hun belangen en invloed en eventuele acties en beleidskeuzes. Op projectniveau is een projectspecifieke aanpak een logische invulling. Hierbij zijn belangrijke checkvragen: Zijn de relevante belanghebbenden, hun belangen en invloed bekend? Zijn hier waar nodig specifieke strategieën en of acties aan gekoppeld? Is bekend welke belanghebbenden welke behoefte aan communicatie hebben, voor de invulling van hun eigen rol en verantwoordelijkheid? Is er een communicatieaanpak/structuur ingericht? Is er een periodieke projectcommunicatie ingericht? Is binnen het projectteam en haar belanghebbenden de functie en frequentie van de projectcommunicatie helder? Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: SWOT-analyse (organisatieniveau) Context- en stakeholdersanalyse (organisatie- en projectniveau) Strategisch beleidsplan Trendanalyses en marktonderzoeken Kernwaarden Cultuuronderzoek Jaarplan Actueel informatiebestand met belanghebbenden incl. eisen Procedure voor het monitoren van de contextanalyse en de stakeholdersanalyse Omgevingsanalyse (projectniveau) Communicatiebeleidsplan en overlegstructuur

6 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -5- ISO 9001:2015 Hoofdstuk 5 Leiderschap 5.1 Leiderschap en betrokkenheid Algemeen De directie moet leiderschap en betrokkenheid tonen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem door: a) de verantwoordelijkheid te nemen voor de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem; b) te bewerkstelligen dat het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen worden vastgesteld voor het kwaliteitsmanagementsysteem en compatibel zijn met de context en de strategische richting van de organisatie; c) te bewerkstelligen dat de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem in de bedrijfsprocessen van de organisatie worden geïntegreerd; d) het gebruik van de procesbenadering en het risicogebaseerd denken te bevorderen; e) te bewerkstelligen dat de voor het kwaliteitsmanagementsysteem benodigde middelen beschikbaar zijn; f) het belang van doeltreffend kwaliteitsmanagement en van het voldoen aan de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem te communiceren; g) te bewerkstelligen dat het kwaliteitsmanagementsysteem zijn beoogde resultaten behaalt; h) mensen te betrekken (engageren), aan te sturen en te ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem; i) verbetering te bevorderen; j) andere relevante managementfuncties te ondersteunen om hun leiderschap te tonen binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden. Normeis In deze normeis wordt voor het eerst de term leiderschap genoemd. Hiermee legt de nieuwe norm nog meer de nadruk op de rol van de directie als eindverantwoordelijke voor het kwaliteitssysteem en is een eind gekomen aan de term directievertegenwoordiger, die in de vorige norm nog centraal stond. De bedoeling van deze normeis De nieuwe ISO 9001:2015 legt de lat met betrekking tot leiderschap voor veel bedrijven opnieuw een stukje hoger. Een uitstekende impuls, juist ook voor de bouwsector. De professionaliteit waarmee bouwbedrijven en projectteams gemanaged worden, is cruciaal voor het realiseren van de organisatiedoelen. Het gaat daarbij niet alleen om de betrouwbaarheid van de processen en systemen, maar in sterke mate ook om het creëren van een optimale leercultuur, aandacht voor bevlogenheid, competenties van medewerkers, helderheid van beloften en kernwaarden. Bouwspecifieke vertaling/interpretatie van deze normeis De directie van bouwbedrijven moet aantoonbaar maken dat zij actief leiding geeft aan de inhoud en werking van het kwaliteitssysteem. Dit start bij de ontwikkeling en formulering van kwaliteitsbeleid, gebaseerd op inhoudelijk onderzoek (contextanalyse, etc.) en in lijn met de algemene bedrijfsstrategie en -doelen. Daarnaast dient de directie haar mening te geven en te communiceren over de prestaties gerelateerd aan het managementsysteem. Tenslotte moet de

7 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -6- directie programma s initiëren, aansturen en monitoren met betrekking tot het verankeren van managementsysteemafspraken in primaire en secundaire processen. Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: QSEH-/KAM-beleid ondergeschreven en ondertekend door gehele topmanagement Procesbeschrijvingen vanuit leidende principes Leiderschapsprogramma s Aandacht voor QSEH/KAM in gesprekkencyclus en inwerktrajecten Implementatieplannen Managementreview door compleet topmanagement Verbintenis tussen projectleiderschap en QSEH/KAM

8 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -7- ISO 9001:2015 Hoofdstuk 6 Planning (en risicomanagement) 6 Planning 6.1 Acties om risico s en kansen op te pakken Bij het plannen voor het kwaliteitsmanagementsysteem moet de organisatie de in 4.1 genoemde belangrijke punten (issues) en de in 4.2 genoemde eisen overwegen, en de risico s en kansen vaststellen die moeten worden opgepakt om: a) de zekerheid te geven dat het kwaliteitsmanagementsysteem zijn beoogde resulta(a)t(en) kan behalen; b) gewenste effecten te verhogen; c) ongewenste effecten te voorkomen of te verminderen; d) verbetering te bereiken De organisatie moet: a) acties plannen om deze risico s en kansen op te pakken; b) plannen op welke manier: 1) de acties in haar kwaliteitsmanagementsysteemprocessen worden geïntegreerd en geïmplementeerd (zie 4.4); 2) de doeltreffendheid van deze acties wordt geëvalueerd. Normeis In de ISO 9001:2008 ontbreekt een expliciete eis tot het identificeren van kansen en risico s. De nieuwe ISO 9001:2015 eist een vorm van kansen en risicomanagement, gekoppeld aan de contextanalyse. De bedoeling van deze normeis De ISO 9001:2015 is gebaseerd op een risicobenadering vanuit het principe, dat goede bedrijfsvoering betekent dat de organisatie zich richt op het managen van de voor haar relevante risico s. De norm geeft een eenduidige benadering van het risicoconcept; daarbij wordt gebruik gemaakt van het gedachtegoed van ISO 31000, de ISO-norm voor risicomanagement. Het raamwerk van ISO helpt de eisen in context te plaatsen.

9 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -8- Bouwspecifieke vertaling/interpretatie van deze normeis Bouwbedrijven passen risicomanagement doorgaans al toe op projectniveau, als cruciaal onderdeel van het projectmanagement. Een simpel voorbeeld hiervan is de beoordeling van een offerteaanvraag. Hierbij weegt de organisatie af of zij in staat is het werk uit te kunnen voeren onder de gestelde voorwaarden. De gehanteerde systematiek bij de organisatie zal vanuit de nieuwe ISO 9001:2015 ook op strategisch niveau aantoonbaar moeten zijn én toegepast worden. Daarnaast moet de organisatie periodiek haar strategie, processen en methodieken op doeltreffendheid evalueren en waar nodig bijstellen. Daarom adviseren wij bouwbedrijven om een methodiek voor prospectieve risicoanalyses op procesniveau aantoonbaar te maken op de volgende onderdelen: de plan- & controlcylus; het acquisitie/offerte/tenderproces; projectbeheersings- en contractmanagementproces; het proces van in-door-uitstroom van medewerkers; het inkoopproces; de procedures met betrekking tot QSEH/KAM. Belangrijk is ook om aantoonbaar te maken dat de link gelegd wordt tussen risicomanagement en het principe van de lerende organisatie. Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: Vastgelegde methodieken voor risicomanagement op organisatie-, proces- en projectniveau Contextanalyse Risicomapping in relatie tot het projectverwervingsproces Risicobeheer tabellen, risicoregisters Awareness-sessies Auditverslagen. AO/IC-rapportages, accountsrapporten Opvolging projectevaluaties op organisatieniveau Analyse- en evaluatierapporten met daarin een vergelijk tussen vooraf vastgestelde risico s en daadwerkelijk optreden incidenten, afwijkingen, overschrijdingen, etc.

10 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -9- ISO 9001:2015 Hoofdstuk 7 Ondersteuning (kennis en gedocumenteerde informatie) Algemeen De organisatie moet de middelen vaststellen en beschikbaar stellen die nodig zijn voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem. De organisatie moet nadenken over: a) de mogelijkheden en beperkingen van bestaande interne middelen; b) wat er verkregen moet worden van externe aanbieders Algemeen Het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie moet onder andere bevatten: a) de gedocumenteerde informatie die deze internationale norm vereist; b) de gedocumenteerde informatie die de organisatie nodig acht voor de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Normeis De nieuwe ISO 9001:2015 gaat meer expliciet in op het beheer van in te zetten middelen. Dit is een ruim begrip, aangezien dit niet alleen fysieke middelen omvat, maar ook (intern en extern) personeel dat onder het gezag van de onderneming werkzaamheden verricht, infrastructuur, werkomgeving, middelen voor monitoring en metingen, kennis, competenties, bewustzijn, communicatie en documentatie ten behoeve van het primaire en/of secundaire proces(sen). De bedoeling van deze normeis Dit hoofdstuk gaat in op alle zaken die nodig zijn om de kwaliteit van het product en de dienstverlening te kunnen borgen. Dit beperkt zich dus niet tot het bekende handboek en procedures, maar ook alle andere aspecten binnen de bedrijfsvoering die worden ingezet om het product en/of dienst te realiseren. Immers, deze hebben natuurlijk ook een impact op de kwaliteit van het eindresultaat en dienen te worden beheerst. De huidige eisen over documentenbeheer en beheer van kwaliteitsregistraties zijn nu onderdeel van de nieuwe eis voor gedocumenteerde informatie. Dit om te benadrukken dat het niet gaat om documenten, maar om de informatie die deze documenten bevatten. Er zijn geen vereisten meer ten aanzien van een kwaliteitshandboek, verplichte procedures en registraties. Wij vertalen dit in minder papier, meer doen.

11 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -10- Hieronder een aantal voorbeelden van borging waarmee je normeisen aantoonbaar maakt: Vormen van borging Organisatie en medewerkers: * Gerichte werving, selectie en opleiding * Voorbeeldgedrag * Mondelinge instructies en inwerken * Onderling overleg en werkoverleg * Collegiale toetsing * Beoordelingssysteem Plannen en bewaken: * Leveranciersbeoordeling * Werkzaamheden plannen en bewaken * Schriftelijke procedures Werkomgeving en inrichting werkplek: * Zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkplek * Uitrusting, instrumenten, materieel * Toegangsbeveiliging * Onderhoudssysteem * Automatisering * Automatische foutmeldingen en invoer weigering Visuele middelen: * Tekeningen, posters, cartoons * Kleurcodes, etiketten * Waarschuwingssignalen, zoals zwaailichten De organisatie krijgt de ruimte om vrijer om te gaan met het waarborgen en inbedden van kwaliteit. Een goede ontwikkeling dus. Bouwspecifieke vertaling/interpretatie van deze normeis Voor bouwbedrijven betekent dit een extra inspanning op het gebied van kennismanagement. Kennisdeling over de grenzen van projectteams en vakgroepen heen is immers nog geen vanzelfsprekendheid in de sector. Leerpunten uit projectevaluaties en best practices worden niet altijd benut in de gehele organisatie. Hier biedt de nieuwe ISO-norm een mooie kans tot verbetering. Dat geen kwaliteitshandboek meer wordt vereist, betekent niet dat alle handboekdocumenten naar de prullenbak kunnen. Als het werkt voor uw organisatie, dan kunt u dit gewoon handhaven. ISO 9001:2015 vereist evengoed gedocumenteerde informatie over de scope c.q. het toepassingsgebied van het systeem (paragraaf 4.3), het kwaliteitsmanagementsysteem en informatie benodigd om de processen te ondersteunen (paragraaf 4.4). De verplichting tot het hebben van een gedocumenteerde procedure voor preventieve maatregelen komt te vervallen. Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: Beleid met betrekking tot kennismanagement is aantoonbaar Leeftijdsbewust personeelsbeleid kent een duidelijke link naar het borgen van kennis Kennisinfrastructuur, innovatieteams met klanten Procedurele borging dat lessons learned in projecten gedeeld worden op organisatieniveau Kennisdatabase en Intranet.

12 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -11- ISO 9001:2015 Hoofdstuk 9 Evaluaties van de prestaties Algemeen De organisatie moet vaststellen: a) wat moet worden gemonitord en gemeten; b) welke methoden nodig zijn voor het monitoren, meten, analyseren en evalueren om valide resultaten te bewerkstelligen; c) wanneer moet worden gemonitord en gemeten; d) wanneer de resultaten van het monitoren en meten moeten worden geanalyseerd en geëvalueerd. De organisatie moet de prestaties en de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagement systeem evalueren. De organisatie moet geschikte gedocumenteerde informatie bijhouden als bewijs van de resultaten. Normeis De normeisen in dit hoofdstuk vragen om een bredere en diepgaandere werkwijze om de tevredenheid van de klant en relevante stakeholders zichtbaar te krijgen. De normeis met betrekking tot klanttevredenheid omvat nu ook klantwaardering voor de gehele organisatie, dus niet alleen voor het geleverde product/dienst. De bedoeling van deze normeis Met deze aanscherping wordt nog duidelijker neergezet dat het kwaliteitsmanagementsysteem moet leiden tot een beheerst voortbrengingsproces dat aansluit bij de verwachtingen en eisen van de klanten en opdrachtgevers. Bouwspecifieke vertaling/interpretatie van deze normeis Voor bouwbedrijven betekent dit een extra inspanning op het gebied van het monitoren van de tevredenheid van opdrachtgevers, projectpartijen en stakeholders, zowel op project- als op organisatieniveau. Tijdens de opstart van het project bespreken van de voor de klant belangrijke aspecten van tevredenheid gebeurt al in vele vormen. Hier expliciete afspraken over maken en op rapporteren zou een logische vervolgstap kunnen zijn. Er moeten onder meer ook analyses en evaluaties beschikbaar zijn waaruit blijkt dat de projectplanning succesvol is geïmplementeerd of in overleg met de keyspelers is bijgesteld en waaruit blijkt dat de prestaties van ingehuurde, externe partijen zijn geëvalueerd en besproken met de opdrachtgever. De koppeling naar notulen en naar in- en externe projectrapportages en de projectgebonden KPI s lijken dan een logische manier van borging. Bewijsmateriaal met betrekking tot deze normeis: Procedures voor het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren, analyseren en evalueren van (tevredenheids)onderzoeken bij opdrachtgevers en stakeholders Periodieke projectmonitoring Samenwerkingsmonitor Project start-ups en project follow-ups in co-creatie met de opdrachtgever Ketenpartnertevredenheidsonderzoek/Leveranciersbeoordelingen Projectrapportages Beoordelingssites internet, zoals bouwnu.nl, bouwprestaties.nl, quantibus.nl, etc.

13 Whitepaper Praktische vertaling van ISO 9001:2015 in de bouwsector -12- Bureau de Bont: marktleider op het gebied van QSEH/KAM in de bouwwereld Wij helpen organisaties in de brede bouwsector succesvol te zijn. Onze overtuiging is dat succes wordt bereikt door de balans tussen structuur brengen en ruimte bieden. Ruimte aan de medewerkers om binnen de structuur en procesinrichting hun talenten, competenties en kwaliteiten succesvol in te kunnen zetten. Wij zien in de praktijk vaak dat managementsystemen te weinig raakvlak hebben met de business van de organisatie: organisatiedoelen en leidende principes zijn bij medewerkers beperkt kenbaar of begrepen; er is onvoldoende balans tussen structuur bieden en ruimte geven aan medewerkers; kennis en (sturings)informatie is niet op het juiste moment of in de juiste vorm beschikbaar; managers zijn beperkt faciliterend en passen hun stijl van leidinggeven te weinig aan op wat situationeel nodig is; afspraken en besluiten worden slecht gedocumenteerd; sociaal kapitaal wordt in organisaties nauwelijks aangesproken; evaluaties leiden onvoldoende tot bijsturing van processen en systemen. ISO 9001:2015 biedt nieuw perspectief. Goed functionerende QSEH/KAM-systemen vormen de basis voor gestructureerde inrichting van bedrijven en projecten en bieden daarmee garantie voor succes en rendement. Kwaliteitsmanagement draait wat ons betreft om de sturing en beheersing van de prestaties van uw onderneming. In deze whitepaper benutten wij onze jarenlange QSEH/KAM-ervaring in de bouwwereld voor een vertaling van de belangrijkste wijzigingen in ISO 9001:2015 naar een praktische toepassing op organisatie- en projectniveau. Informatie en contact Wij geloven dat het succes van organisaties wordt bepaald door duidelijke keuzes in de balans tussen structuur brengen en ruimte bieden. Ruimte voor medewerkers om binnen de structuur en procesinrichting die er is hun talenten, competenties en kwaliteiten succesvol in te kunnen zetten. Een effectief QSEH/KAM-systeem helpt u om deze balans te maken. Het borgt de organisatorische randvoorwaarden voor medewerkers en teams, en zorgt ervoor dat medewerkers maximaal klantgericht kunnen werken en een optimale bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat. Voor meer informatie over ISO 9001:2015 en onze ervaring in de bouw- en vastgoedsector kunt u contact opnemen met Kristen Wokke of Sjoerd van Loon. Bureau de Bont beschikt over het ISO 9001-certificaat. Bureau de Bont B.V. T (033) E I December 2016

ISO 9001:2015 voor de bouwsector

ISO 9001:2015 voor de bouwsector Whitepaper ISO 9001:2015 voor de bouwsector Leiderschap en risicodenken als bouwstenen van vitaal QSEH/KAM-management Versie 1.0 / juni 2015 1 ISO 9001:2015 voor de bouwsector Managementsystemen in de

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie?

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? Een goede voorbereiding is het halve werk Wordt de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 voor u een evolutie of een revolutie? In 2000 hadden de wijzigingen

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die dagelijks onderhoud uitvoeren aan woningen en die: - moet aantonen dat zij in

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager

ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager ISO 9001 en de veranderende rol van de kwaliteitsmanager De contouren van de nieuwe norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 worden steeds duidelijker. Niet alleen zijn de structuurwijzigingen zichtbaar

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Inleiding Dit overzicht is bedoeld voor leden van Sociaal Werk Nederland (en Certificatie Instellingen), die zich willen oriënteren op de verschillen

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Opleidingsgids Zorg en Welzijn

Opleidingsgids Zorg en Welzijn zelforganiserende teams relaties Opleidingsgids Zorg en Welzijn implementatiekunst kwaliteit cultuur sociaal kapitaal 2015 organisatienetwerken MVO projecten Leren & ontwikkelen bij Bureau de Bont Medewerkers

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement...

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... Inhoud INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing...

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 The world has changed, a revision was needed Alumni-event, Milieu- en preventiemanagement Joerdi Roels, 20-10-2016 Hoeveel officiële ISO certificaten zijn er wereldwijd uitgereikt

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Opdracht Inleiding Inleiding ISO als KMS 2 kanten HARDE KANT - Meten - Monitoring - Analyse - Evaluatie -. ZACHTE KANT

Nadere informatie

>>> de nieuwe CIIO Maatstaf

>>> de nieuwe CIIO Maatstaf >>> de nieuwe CIIO Maatstaf U heeft er ongetwijfeld al over gehoord: de nieuwe ISO 9001: 2015 norm is onlangs gepubliceerd. Ook de CIIO Maatstaf, onze vertaling van de ISO 9001 norm voor kennisintensieve

Nadere informatie

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul

Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Wat betekent de nieuwe norm voor (Persoonlijk) Leiderschap? Ton Dijkzeul Agenda Even voorstellen ISO en (Persoonlijk) Leiderschap Externe issues voor strategie Het waarom van organisaties Van strategie

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Nieuwsbrief ISO 9001 & Kiwa Training BV

Nieuwsbrief ISO 9001 & Kiwa Training BV Afgelopen zomer zijn de Draft International Standards (DIS) voor zowel ISO 9001 kwaliteitsmanagement als voor ISO 14001 milieumanagement verschenen. In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij u al geïnformeerd

Nadere informatie

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 BUSINESS ASSURANCE De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 Jacques van Unnik 1 SAFER, SMARTER, GREENER Wijzigingen in de ISO 9001 norm Waarom wordt de norm gewijzigd? De structuur van de nieuwe norm Definities

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011

EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011 EFFECT NIEUWE ISO-NORMEN MANAGEMENTSYSTEEM OP ISO 19011 Wat brengt het ons om de ISO 19011 aan te sluiten op de HLS? Koninklijke NEN - Delft 7 juli 2016 - ing. Edwin Martherus MSc UW INLEIDER 20 jaar gewacht

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Maturity Matrix Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case Duurzame Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Case beschrijving / best practice Toepassing

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie

Het dienstbaarheidsconcept

Het dienstbaarheidsconcept Het dienstbaarheidsconcept Koning Willem I College - Dienst Governance & Control - Joost van der Staak 1 juni 2012 Pas op de plaats Wat zijn de succesfactoren in de organisatie gebleken? Wat zijn de inhoudelijke

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

HRM is sturen op verbinden HRM is een managementverantwoordelijkheid bij uitstek! Strategie en HRM; recept voor een goed huwelijk

HRM is sturen op verbinden HRM is een managementverantwoordelijkheid bij uitstek! Strategie en HRM; recept voor een goed huwelijk HRM is sturen op verbinden Wij geloven in het belang van verbinding om resultaten te behalen: verbinding tussen mensen, verbinding van mensen aan de visie en van daaruit verbinding van mensen aan de organisatie.

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S een succesvol strategietraject valt of staat met uw directieteam! Bekende ambities... Wij willen onze

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Cursusaanbod Managementsystemen 2009

Cursusaanbod Managementsystemen 2009 Leveranciersbeoordeling Referentiekaders en relaties met diverse normen zoals o.a. ISO 9001, ISO 22000 en ISO 9004) De relaties in een leveringsketen Integrale ketenborging van gespecificeerde risicogebieden

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Versterken van business door het bouwen en benutten van relaties en sociaal kapitaal

Versterken van business door het bouwen en benutten van relaties en sociaal kapitaal Whitepaper Netwerkend werken in de bouw en vastgoed Versterken van business door het bouwen en benutten van relaties en sociaal kapitaal 2015 1 Sector in transitie: De bouwsector is in beweging. Er is

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN

INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN INLEIDING GEORISICOSCAN 2.0 VOOR TE TOETSEN PROJECTEN Wat is de GeoRisicoScan (GRS) 2.0? De GRS 2.0 is een instrument om de kwaliteit van de toepassing van GeoRM in een project te toetsen. Wat is het doel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie