Nieuwigheden in Arbeidsongevallen. Alain BISSCHOPS 22/09/2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwigheden in Arbeidsongevallen. Alain BISSCHOPS 22/09/2009"

Transcriptie

1 Nieuwigheden in Arbeidsongevallen Alain BISSCHOPS 22/09/2009

2 2

3 Programma Nieuwigheden inzake Arbeidsongevallen Inleiding Nieuwe plafond en taksen in AO 0ngevalsaangifte Nieuwe Bonus-Malus Onevenredig Verzwaard risico Ernstig arbeidsongeval Wettelijke samenwonende Onbezoldigde stagiairs Terrorisme Diverse bepalingen Gemiddelde kostprijs van een arbeidsongeval 3

4 Inleiding

5 Herinnering : FARAO plan FARAO = Federaal Actieplan ter Reductie van ArbeidsOngevallen Arbeidsongevallenwetgeving van 10/4/1971 & Welzijnswetgeving 4/8/1996 Aantal arbeidsongevallen Totaal aantalongevallen Totaal aantal ernstige arbeidsongevallen Totaal aantal ongevallen Aantal zeer ernstige ongevallen Trend AO ernstig 5 Trend AO)

6 Herinnering : FARAO plan Uitgangspunt FARAO zijn oa Veiliger werkomgeving Vereenvoudiging en transparantie Op voorstel van de betrokken sector Concrete maatregelen Permanente evaluatie 16 punten van het Faraoplan gebundeld in 5 thema s 1. Weten om te verbeteren: E-government 2. Toezien op veiligheid Meer controle capaciteit Bonus malus Verzwaard risico 3. Eén veiligheid, samen verantwoordelijk Ernstig arbeidsongeval 4. Veiligheid op maat Veiligheidscoordinatie optimaliseren 5. Veiligheid in de vingers Veiligheid integreren in eindtermen onderwijs 6

7 Nieuwe plafond en taksen in Arbeidsongevallen

8 Nieuwe plafond en taksen in Arbeidsongevallen Plafond Wet op : 01/01/2009 = ,73 01/01/2008 = ,83 01/07/2007 = ,60 Op 01/01/2001 = ,76 01/01/2006 = ,08 (geen delta meer) 01/01/2005 = ,12 + delta FAT (art.39) 01/09/2004 = ,00 + delta FAT (art.39) 01/01/2004 = ,73 01/01/2003 = ,45 01/01/2002 = ,29 Taksen in Arbeidsongevallen op 01/01/2009 = bijdragen tvv Rijksfonds voor Sociale Reclassering v/d mindervalide Worden teruggebracht naar 4,97 % (ipv 5,29 %) 8

9 Nieuwe ongevalsaangifte in Arbeidsongevallen

10 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Welke ongevallen aangeven? Alle Termijn? Binnen de 8 kalenderdagen Wie beslist? De verzekeraar Wie geeft ongevallen aan? De werkgever of zijn mandataris (sociale secretariaten erkend door Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid = FOD SZ) De getroffene of zijn rechthebbenden 10

11 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Hoe wordt aangifte gedaan? Via de portaalwebsite https://www.socialsecurity.be: de aangifte van een arbeidsongeval kan hier on-line ingevuld worden Per papieren formulier (opgelet : het papieren ongevallenformulier werd voor de ongevallen vanaf 01/01/2003 in overeenstemming gebracht met de elektronische aangifte van sociaal risico op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. De loon- en arbeidstijdgegevens werden eveneens in overeenstemming gebracht met de begrippen ingesteld in het kader van de trimestriële loonsaangifte (DmfA). Via Softwarepakketten ter beschikking gesteld door verzekeraars voor de werkgever met een jaarlijks volume van > x ongevalaangiftes 11

12 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Wat meesturen met de aangifte? Attest van eerste vaststelling (medisch getuigschrift) Aangifte aan wie? Verzekeraar Toezicht Welzijn op het Werk (vroeger Technische Inspectie) als Zeer ernstig arbeidsongeval = onmiddellijk Ernstige arbeidsongeval = binnen 10 kalenderdagen via omstandig verslag Andere arbeidsongevallen (Bouwsector, tijdelijke of mobiele werven, interim, studenten) = niet meer nodig 12

13 13

14 De omgeving, situatie nà 2003 De plaats van de verzekeraar Wet in het netwerk Fondsen Bestaans- zekerheid Gezins- toelagen RVA Rijksdienst Pensioenen.. AO Verzekeraar FAO KBSZ RN Werkgevers & mandatarissen ASR Extranet DMFA RSZ..... Vakantie- kassen Inter mut Mut Mut Mut 14

15 15 Nieuwe aangifte (volledige) vanaf 01/01/2008

16 16

17 Vereenvoudigde Aangifte Sociale Risico = V - ASR Welke ongevallen : Bevestigde werkhervatting bij de aangifte & Duur TWO minder dan 4 dagen (stopzetting niet inbegrepen) Welke ongevallen NIET : Niet voor Studenten Niet voor Uitzendkrachten Niet bij dodelijke ongevallen (natuurlijk!!) 17

18 18 V-ASR

19 Samenvatting ASR TWO < 4 dagen? YES Werkhervatting gekend? NO ASR YES NO V-ASR ASR 19

20 Bonus - Malus

21 BONUS / MALUS in AO Wijziging wet 71 via art 49quater (programmawet van 13/7/2006, KB van 8/5/2007) Invoering van art.49 quater aan de Wet AO Normaal in voege vanaf 01/01/2009 maar vandaag niet toegepast door alle verzekeraars AO! Voor beroepsrisico arbeiders en voor ondernemingen met loonmassa < Laat de verzekeraar toe zijn tarief aan te passen : - Verhoging premievoet tot + 30 % voor verhoogde schadestatistiek - Verlaging premievoet tot 15 % voor verlaagde schadestatistiek en dit in functie van de grootte van de onderneming in aantal arbeiders (door Koning te bepalen) Statistieken = deze van de 3 volledige laatst jaren (dus voor aanpassing op 01/01/09, deze van 2005/2006/2007) 21

22 BONUS / MALUS in AO Voorbeeld: Technisch tarief = 5,0% => Commercieel tarief = 7,143% Negotiatie = 6,0% Credibiliteit: + 30% => 6,0 x 30 % = 7,8% - 15% => 6,0 x 15 % = 5,1% 22

23 BONUS / MALUS in AO Verdere bepalingen Minister van Werkgelegenheid : Beloning + sanctie Enkel voor KMO (loonmassa < 144 x wett plafond dus < ± 200 werknemers) Verplicht, tenzij < 36 maand arbeiders in dienst Statistieken van de laatste 3 jaren Toezicht van FAO art 49 quater in W71: in werking vanaf De berekening van de verplichte aanpassing van de premie zal berekend worden op de statistiek van de 3 voorgaande jaren 23

24 Bemerkingen : Wet op de landsverzekeringensovereenkomsten: Opzegbaarheid 1 of 3 jaar Inmenging in prijszetting BONUS / MALUS in AO Syndicale afvaardiging vreest geen aangifte door werkgevers Slechte risico s veranderen elk jaar van verzekeraar? Assuralia : Verzoek tot nietigverklaring bij Grondwettelijk Hof mbt art 49 quater : inbreuk tegen vrij verkeer van dienstverlening in EU : disproportionaliteit van het artikel ; preventiedoel wordt er niet door verwezenlijkt Arrest van Grondwettelijk Hof van 04/03/08: Assuralia wordt in ongelijk gesteld Verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State mbt dit uitvoeringbesluit (nog geen uitspraak) 24

25 Onevenredig Verzwaard risico

26 Onevenredig Verzwaard risico Aanvang : 01/01/2009 Programmawet van 13/7/2006 (! KB verschenen op 30/12/2008) Principes Wet 71 - art.49 bis : Definitie: Wanneer, met uitsluiting van het risico voor de ongevallen op de weg naar of van het werk gedurende de observatieperiode de frequentie en de ernst van de ongevallen de grens overschrijden, wordt het verzekerd risico als een onevenredig verzwaard risico beschouwd, hierna verzwaard risico genoemd Observatie doelgroep = bedrijven die tijdens observatieperiode (3 jaren) minstens 5 arbeidsongevallen (weg-werk ongevallen tellen niet mee) met tijdelijke ongeschiktheid van minstens 1 dag (dag ongeval niet meegerekend), of met dodelijke afloop, en indien risico-index op jaarbasis minstens 10 x risico-index van de activiteitssector bedraagt (in het laatste jaar en in een ander jaar van de observatieperiode) Doel = verminderen frequentie en ernst in beroepsrisico door verplichte bewustmaking van preventie 26

27 Onevenredig Verzwaard risico Principes Onderneming wordt als een verzwaard risico beschouwd als : risico-index onderneming > 10 x risico-index van de activiteitensector Risico-index = Fg x Eg Fg = frequentie-index aantal ongevallen x 25 aantal voltijdse equivalenten Eg= ernst-index aantal werkelijke verloren kalenderdagen * x 250 aantal voltijdse equivalenten * beperkt tot 60 dagen voor dodelijke ongeval Eerste observatieperiode : over jaren Indien meer dan 100 ondernemingen met verzwaard risico, beperking tot max 100 bedrijven in 2009, 150 in 2010 en 200 in 2011, nadien kan door Minister gewijzigd worden 27

28 Onevenredig Verzwaard risico : in de praktijk 1) Vaststelling verzwaard risico gebeurd door het FAO vóór 30/11/jaar x 2) FAO verwittigd Verzekeraar, betrokken onderneming en diensten belast met toezicht op welzijn op werk. Indien Mij AO niet meer verzekeraar is op 01/01/jaar x+1, melding door haar aan FAO die dan nieuwe verzekeraar aanschrijft 3) Binnen 30 dagen na ontvangst kennisgeving door FAO melding door verzekeraar per aangetekende brief aan bedrijf dat: ze verzwaard risico is Berekening en melding van de forfaitaire preventiecontributie die aan verzekeraar moet betaald worden, zonder tussenpersoon Indien binnen 1 maand niet betaald door bedrijf, opslag van + 10% en verwijlinterest (wettelijk interest 5,5 % vanaf 01/01/2009) Gevolgen op contractuele verplichtingen : zie volgende slide 4) Verzekeraar stelt vóór 30/06/jaar x+1 een actieplan met concrete preventiemaatregelen en moet rapporteren aan FAO voor opvolging. Bedrijf rapporteert via verplichte jaarverslag 28

29 Onevenredig Verzwaard risico Gevolgen op contractuele verplichtingen : Als verzwaard risico => duur op 1/1 volgend op kennisgeving wordt het contract van rechtswege gebracht op 3 jaar zonder mogelijkheid van opzeg na schade. Stilzwijgende verlengingen nadien op basis van initieel contract Tijdens de 3 jaar: geen opzeg na schade en ook geen gewone opzeg mogelijk (jaarlijkse contracten) Pas na 3 jaar kan mits respect opzegtermijn polis opgezegd worden of voorwaarden aangepast worden zelfs indien nieuwe kennisgevingen verzwaard risico Forfaitaire preventiecontributie (geïndexeerd volgens consumptieprijzen) Volgens grootte van bedrijf < 50 voltijdse equivalente : per bijkomende schijf van 50 voltijdse equivalente : beperkt tot max

30 Ernstig arbeidsongeval

31 Ernstig Arbeidsongeval Programmawet van 27/12/2004 (Belgische staatsblad 31/12/2004) Wijziging Welzijnswet 4/8/1996 Herdefiniëren ernstig arbeidsongeval Ifv gevolgen van het ongeval (Tijdelijk letsel, blijvend letsel of overlijden) en ifv omstandigheden van het ongeval (afwijkende gebeurtenis, betrokken voorwerp, letsel) In werking sedert 01/01/2005 Aanduiding van een expert voor analyse en preventie nav arbeidsongeval en dit volgens lastenboek 31

32 Definitie ernstig arbeidsongeval Dodelijk ongeval Of Blijvend letsel Of Tijdelijke letsel volgens Bijlage 3 en Afwijkende gebeurtenis volgens Bijlage 1 Of Betrokken Voorwerp volgens Bijlage 2 32

33 Ernstig Arbeidsongeval Beslissingstabel ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL GEVOLGEN ONGEVAL Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Ernstig AO? DOOD JA BLIJVENDE LETSELS JA JA BLIJVENDE LETSELS JA JA TIJDELIJKE LETSELS JA JA JA TIJDELIJKE LETSELS JA JA JA Voorbeeld : - vallen van personen van hoogte (code 51 afwijkende gebeurtenis Bijlage 1) + = ernstig AO - botbreuken (tijdelijke letsel Bijlage 3) 33

34 Ernstig Arbeidsongeval Verplichtingen van de werkgever Onmiddellijk onderzoek (laten) uitvoeren door bevoegde preventiedienst (± 800 à /verslag) Maatregelen ter voorkoming herhaling Omstandig verslag binnen 10 dagen (eventueel voorlopig verslag) door Interne of Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Samenwerking tussen werkgever, onderaannemers en interimkantoren (contractuele afspraken) Aanduiding door arbeidsinspectie van expert wanneer Geen rapport binnen 10 dagen Speciale omstandigheden (zeer zwaar, complex, geen samenwerking tussen werkgevers, geen Externe Dienst voor Preventie en Bescherming, ) Ereloon expert te betalen door verzekeraar die recupereert bij verzekeringnemer Vaststelling tarief expert (81,51 /uur geïndexeerd) 34

35 Wettelijke samenwonende

36 Wettelijke samenwonende partner Wet van 11/05/2007 art Van toepassing voor Wet 71 en Wet 67 Vanaf 26/06/2007 De notie van echtgenoot wordt uitgebreid naar de wettelijke samenwonende partner Onder samenwonende partner moet worden verstaan: de wettelijk samenwonende partner in de zin van artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. de persoon waarmee de begunstigde van de dekking een samenlevingscontract heeft afgesloten zoals bepaald in artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek PS : Er zijn slechts 2 maatschappijen die optioneel ook de niet wettelijke samenwonende kunnen verzekeren 36

37 Onbezoldigde stagiairs

38 Onbezoldigde stagiairs KB van 13/07/2007 ter aanvulling van KB 25/10/1971.art 1. tot uitbreiding van het toepassinggebied van de Wet 71 naar onbezoldigde stagiairs In werking op 01/01/2008 Definitie : Elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring 38

39 Onbezoldigde stagiairs Bijzonderheden De school wordt aanzien als werkgever Geen vergoeding bij ongeval weg werk Medische kosten = enkel remgeld boven tussenkomst mutualiteit Geen vergoeding bij Tijdelijke Werk Ongeschiktheid (TWO) Basisloon Blijvende Werk Ongeschiktheid (BWO) = het gemiddelde loon van een meerderjarige arbeider behorend tot de categorie waartoe de leerling stagiair zou behoren op het einde van stage leercontract 39

40 Terrorisme

41 Terrorisme Wet verschenen Belgische Staatsblad op 15/05/2007 (wijziging art.7 en art.84bis) In werking op 01/05/2008 Definitie: Een clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze doeleinden. De actie kan individueel of in groep uitgevoerd worden en bij de actie wordt er geweld gepleegd op personen of wordt de economische waarde van een goed volledig of gedeeltelijk vernietigd Alléén indien risico in België ligt 41

42 Terrorisme Speciaal opgericht comité beslist of een concrete gebeurtenis al dan niet beschouwd kan worden als terrorisme Oprichting van de pool «Terrorism Reinsurance & Insuranve Pool» - Capaciteit : 1 miljard / kalenderjaar (jaarlijks geïndexeerd) - Indien > 1 miljard: - evenredigheidsregel van toepassing - eerst schade aan personen (overlijden en letselschade) gevolgd door materiële schade en tot slot morele schade - Voor alle nieuwe polissen vanaf 01/05/ Voor bestaande contracten: vanaf eerstvolgende vervaldag Toepassing op : - Arbeidsongevallen - BA motorrijtuigen - BA brand en ontploffing - risico Brand (eenvoudige risico s) - risico s takken 1 (ongevallen), 2 (ziekte), (Leven) Schadevergoedingen voor onroerende goederen beperkt tot 75 miljoen per locatie (behalve woningen) 42

43 Terrorisme Speciale regels voor arbeidsongevallen Een ongeval dat veroorzaakt wordt door terrorisme en dat de werknemer overkomt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt expliciet gekwalificeerd als arbeidsongeval De arbeidsongevallenverzekeraar dient het slachtoffer volledig te vergoeden ten belopen van zijn wettelijke tussenkomst (geen beperkingen van de schadevergoeding voor slachtoffers van een AO) met mogelijkheid tot gedeeltelijk recuperatie bij de FAO ten laste van de Staat Subrogatierecht kan pas uitgeoefend worden nadat rechthebbende volledig vergoed is 43

44 Diversen nieuwe bepalingen

45 KB , BS, In werking vanaf A. Ongevallensteekkaart De dienst voor preventie en veiligheid op het werk dient een steekkaart op te stellen voor elk ongeval met 4 of meer dagen TWO 10 jaar te bewaren Toevoegingen voor statistische doeleinden van de overheid Administratieve vereenvoudiging door grotere afstemming van de gegevens van de steekkaart en de arbeidsongevallenaangifte : vb idem codes : ontdubbelen van input : de arbeidsongevallenaangifte kan de steekkaart vervangen in de mate dat de specifieke gegevens van de steekkaart erop vermeld worden (praktisch allemaal met uitzondering van de vraag rond de individuele beschermingsmiddelen gedragen door een slachtoffer op het moment van het ongeval) 45

46 ! Wet , BS B. Klachtenbehandeling Behandeling van klachten en bemiddelingsverzoeken door het FAO Het Fonds voor Arbeidsongevallen is exclusief bevoegd voor het aannemen en behandelen van klachten en bemiddelingsverzoeken met betrekking tot de toepassing van de Wet AO (nieuw art.87 ter) Het Fonds voor Arbeidsongevallen en de Ombudsdienst der verzekeringen sluiten een protocol betreffende onder meer de wederzijdse communicatie van alle relevante gegevens (nieuw art.87 quater) Enkel van toepassing voor Wet 71 Onderscheiding wordt dus gemaakt tussen: - relatie Verzekeringnemer - Verzekeraar (contractueel) = Ombudsdienst - relatie Slachtoffer Verzekeraar = FAO 46

47 Wet , BS, C. Wet 67 : wijzigingen!! Opgelet : rol verzekeraar = herverzekeraar Toezicht op naleving van de wet 67 wordt op algemene wijze toevertrouwd aan FAO : zal het FAO de werkgevers controleren of de herverzekeraars? Wettelijke samenwonende partner gewaarborgd zoals in de wet 71 De plaats waar de functie kan worden uitgeoefend is uitgebreid : vb missie in het buitenland Verplaatsingkosten en overnachtingkosten : gelijkaardige regeling als in wet 71 Nieuw plafond van ,08 met ingang (retro actief) vanaf 01/01/2005 Graad blijvende = invaliditeitgraad (= graad OBIS) wordt graad van ongeschiktheid (economische repercussie) In werking vanaf 01/07/

48 In werking vanaf D. Woningaanpassingen Aanvulling art.35 KB : worden beschouwd als prothese : (1) De prothese (2) De functionele accessoires (3) Het reserve apparaat in functie van de letsels (4) De volgende aanpassingen van de woning : N E W - Traplift - Monolift Het slachtoffer heeft recht op de prothesen (..) waarvan de noodzakelijkheid (geen comfort of luxe) erkend wordt op het ogenblik van de bekrachtiging van de overeenkomst tussen partijen of van de beslissing van genezing of op elk ander ogenblik 48

49 E. Gelijkgesteld traject Aanvulling art.8 Wet AO In werking vanaf Het kabinet van de preventie adviseur arbeidsgeneesheer wordt gelijk gesteld met de arbeidsplaats (bezoek voor werkhervatting) 49

50 F. Verplichte medische Dienst In werking vanaf Werkgever kan een verplichte medische dienst instellen Voorwaarden : - Geen ziekenhuiszorgen - Geldige aanvraag en erkenning Gevolgen: - supplementen boven RIZIV tarief niet ten laste van slachtoffer indien het zich tot de verplichte medische dienst wendt - als slachtoffer wegens dringende medische noodzaak een beroep moet doen op een andere zorgverstrekker = terugbetaling aan RIZIV tarief 50

51 G. Prothese met invloed op Hulp van derden In werking vanaf De verzekeraar is verplicht om een overeenkomst ter bekrachtiging voor te leggen na : - een aanvraag om een verergeringbijslag of wegens overlijden - een aanvraag tot toekenning van een prothese die een weerslag heeft op de bijkomende vergoeding voor de hulp van een derde persoon Voorbeeld : prothese na amputatie worden zijn meer en meer geperfectioneerd zodat mogelijkheid op vermindering Hulp van derde mogelijk wordt 51

52 Hoeveel kost een arbeidsongeval?

53 Wat kost concreet een arbeidsongeval? Rekenvoorbeeld gegeven van de kosten van een arbeidsongeval bij firma. Omschrijving van het ongeval: een arbeider werkt op 21/1/98 in een post van 14.00u tot 22.00u en glijdt om 15u00 uit op één van de treden van een trap en valt. Hij loopt hierdoor een distorsie (ontwrichting) van de enkel op en is 54 dagen werkonbekwaam. Er is geen materiële schade. Hij wordt eerst door een collega geholpen en nadien door een hulpverlener EHBO. Er wordt besloten hem te laten onderzoeken door een arts. Hij wordt door het afdelingshoofd naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis van Mol gebracht. Directe kosten : op basis van de regelgeving m.b.t. schadeloosstelling van een slachtoffer van een arbeidsongeval Indirecte kosten : gegevens zoveel mogelijk intern achterhaald. 53

54 Directe kosten Kosten werkgever Berekening Totaal Details Dag van het ongeval : dag 1 7u * 12,40 99,20 1ste week afwezigheid 4d * 8u * 12,40 396,80 Uurloon*uren*dagen*108% + resultaat * patronale bijdrage in% Patronale bijdragen 48,97% 606,66 Gewaarborgd maandloon 1360,74 Uurloon* uren*dagen*85,88% Kosten vervanger 0 Totaal loonkosten werkgever 2054,20 Kosten terugbetaald AO verzekeraar 1728,55 12,4 *8u*241 werkdagen + eindejaarspremie = 25969,69 Te betalen loonkosten werkgever 238,85 (2054, ,10 ) Terugbetaling door verzekeraar Verloren uren dag ongeval 8u * 12,40 99,20 Berekening basisloon vlg werkd ,69 1ste week kalenderdagen 25969,69*90%*6/ ,21 Gewaarborgd maandloon 25969,69*90%*23/ ,80 RSZ 13,07% 192,49 Hospitalisatiekosten Nvt Kine- kosten Nvt Terugvorderbaar AO verzekeraar 1752,10 (*) > 1 maand: AO ver 1707,60 (*) 24 dagen ongeschikt (25969,69 x 24/365) Totale kost AO verzekeraar 3459,70 (*) 54

55 INDIRECTE KOSTEN Kosten Berekening Totaal Hulp sl hulpverl + 2de man 2 pers.* 1u*12,40 *1,92 47,62 Vervoer ziekenhuis 2u*24,80*1,92 95,23 Invullen papers + adm afwikkeling en opvolging Uitvoeren arbeidsongevallen onderzoek + IPA getuige HL 3u*24,80*1,92 (2u*24,80 + 1u*12,40 )*1,92 142,85 95,23 23,80 Opruimkosten trap : 1 u 1u*12,4 *1,92 23,80 Rendementsverlies 10%: 22d 1ste maand + 18 d tweede maand 40d * uurloon/d*108*48,97%*10% 6384,02 *10%= 638,40 Materiële schade Geen Loonkosten interimarbeider NVT Kosten stilleggen productie NVT Totale indirecte kosten Ten laste van de werkgever 1066,93 55

56 OVERZICHT AO (in Tijdelijke Werk Ongeschiktheid) 1. Directe kosten verzekeraar 3.459,70 2. Kosten werkgever Direct 302,10 Indirect 1.066, ,03 56

57 Relatie Lichamelijke schade Materiele schade - Incidenten Met letsels en arbeidsongeschiktheid Behandelingskosten 1 5 Materiele Schade Quasi-ongevallen Incidenten Driehoek van SKIBA 57

58 Kosten arbeidsongeval Directe kosten (gedurende max. 1maand) - het loon van de afwezige werknemer wordt verder betaald - de patronale bijdrage blijven Indirecte kosten - overuren - aanwerven van tijdelijk of permanent reservepersoneel - reorganisatie van de dienst - schade aan goederen, machines, voertuigen, gebouwen, - stijging van de leveringstermijnen - lagere productiviteit en kwaliteit - grotere kans op arbeidsongevallen - bijkomende afwezigheden wegens ziekte door toename werkstress - 58

59 Directe kost van 1 dag arbeidsongeval Inbegrepen in de directe kost : % van bruto maandloon Arbeider * Bediende ** Gewaarborgd bruto maandloon 5,2 % 122,46 178,88 Idem + Vakantiegeld + Eindejaarspremie + Patronale kost 8,6 % 202,53 295,84 Bron: Securex * Gemiddeld bruto maandloon arbeider volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank in 2008 : ** Gemiddeld bruto maandloon bediende volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank in 2008 :

60 Indirecte kosten Verscheidene internationale onderzoeken die aangeven dat de indirecte kosten 2,5 tot 3 en zelfs 4 x zo groot zijn als de directe kosten Voorbeeld (indirecte kost = 2,5 x directe kost) Per arbeidsongeval Gemiddelde kosten voor een arbeider (gewaarborgd loon) Indirecte kosten* (réorganisatie, tijdelijke vervanger, vermindering van de kwaliteit van de service, overuren ) Totaal 200 / dag 500 / dag 700 / dag Gemiddelde afwezigheidduur per jaar Totaal directe kosten Totaal kosten voortvloeiend uit arbeidsongeval 30 dagen 26 dagen x 200 = dagen x 700 =

61 Citaten uit de verzekeringscahiers «Verzekering en Preventie» 2001 van BVVO Preventie maakt het immers mogelijk, door het systematiseren van de voorzorgsmaatregelen, de onzekerheden van het bestaan weg te werken of toch te beperken Preventie garandeert echter geen totale veiligheid : er zullen altijd ongevallen zijn en de gevolgen zullen altijd hersteld worden. Daarvoor dienen de verzekeringen Een verzekeringscontract kan de financiële gevolgen van een schadegeval opvangen, maar kan levens noch goederen beschermen, een gebied waarop preventie wel een rol speelt. Met andere woorden: Verzekering en preventie vullen elkaar aan De verzekering mag geen vrijgeleide zijn voor onverantwoord gedrag van een klant 61

62 Enkele belangrijke cijfers in aangiften in AO aanvaard / geweigerd beroepsrisico / op arbeidsweg zonder gevolg met TWO met Blijvende Ongeschiktheid Dodelijke ongevallen Bijna om de 2 kalenderdagen stierf een Belg door een arbeidsongeval Elke werkdag lopen 64 werknemers een blijvende handicap voor de rest van hun leven 62

63 Question time??????????? 63

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

KB Verzwaarde risico s. Gewijzigd door :

KB Verzwaarde risico s. Gewijzigd door : Koninklijk besluit van 23.12.2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's (BS van 30.12.2008) Gewijzigd door : KB 25.11.2015 BS 27.11.2015

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Studienamiddag Leuven 22.10.2010 Arbeidsongevallen: verzoening tussen regelgeving en praktijk VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Uitzendkrachten

Nadere informatie

onevenredig verzwaarde risico s

onevenredig verzwaarde risico s onevenredig verzwaarde risico s Sinds 2009 publiceert het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) de lijst van de ondernemingen behorend tot de meest onevenredig verzwaarde risico (OVR) in arbeidsongevallen

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 2. WERKNEMERS DIE ONDER DE TOEPASSING VALLEN VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 OP DE MAATSCHAP- PELIJKE ZEKERHEID

Nadere informatie

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van Arbeidsongevallen Terug te sturen naar: Huysman Verzekeringen huysman@huysman.be 09/376.14.82 Nummer verzekeringscontract: Bijkomende onderverdeling van het polisnummer : Stuur dit formulier binnen de

Nadere informatie

Wat te doen na een arbeidsongeval

Wat te doen na een arbeidsongeval Wat te doen na een arbeidsongeval Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal TWW RD Limburg Vlaams-Brabant Arbeidsongeval Voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt als arbeidsongeval

Nadere informatie

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden Welkom 1. Federale verzekering 2. De aangifte arbeidsongevallen 3. Betrokkenheid van derden 1. Federale verzekering De Bouwverzekeraar bij uitstek Opgericht door13 bouwondernemers sector nog steeds in

Nadere informatie

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme

Een verzekeringsoplossing. door terrorisme Een verzekeringsoplossing voor schade veroorzaakt door terrorisme Wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade Aanpak - Oplossing die de verschillende verzekeringstakken voor zowel particulieren

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Circulaire 2013/02. Arbeidsongevallen. Arbeidsongevallen

Circulaire 2013/02. Arbeidsongevallen. Arbeidsongevallen Definitie Arbeidsongeval Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval als volgende voorwaarden zijn vervuld: - er is een plotse gebeurtenis, - met een letsel, - de oorzaken liggen buiten het organisme

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Arbeidsongevallen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 28/11/2013 Administratieve

Nadere informatie

Wat zegt de arbeidsongevallenwet? Pierre Pots Fonds voor Arbeidsongevallen Leuven, 22 oktober 2010

Wat zegt de arbeidsongevallenwet? Pierre Pots Fonds voor Arbeidsongevallen Leuven, 22 oktober 2010 Wat zegt de arbeidsongevallenwet? Pierre Pots Fonds voor Arbeidsongevallen Leuven, 22 oktober 2010 Inhoud Toepassingsgebied Aangeven van ongevallen: wat, wie, aan wie, wanneer en hoe? Verwerking van de

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

ARBEIDSONGEVALLEN Infosessies 1 11/2005

ARBEIDSONGEVALLEN Infosessies 1 11/2005 ARBEIDSONGEVALLEN Infosessies /2005 Overzicht van de scenario s Scenario : de aangifte van een arbeidsongeval Scenario 2: het maandelijks rapport Scenario 3: de werkhervatting Infosessies /2005 2 . De

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

Ernstige Arbeidsongevallen

Ernstige Arbeidsongevallen Ernstige Arbeidsongevallen www.werk.belgie.be > Thema's > Welzijn op het werk > Arbeidsongevallen > Ernstige ongevallen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 27 november 2015 1 INHOUD 1. Wetgeving EAO 2. Wat is

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013; SCSZ/13/115 BERAADSLAGING NR. 04/009 VAN 6 APRIL 2004, GEWIJZIGD OP 7 MEI 2013, M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN :Ministeriele aanschrijving nr. 268 Brussel, 2 ':f / o=t-/.lcq; Aan de instellingen gemachtigd voor de verzekering tegen arbeidsongevallen.

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Tweede scenario Maandelijkse rapportering

Tweede scenario Maandelijkse rapportering Tweede scenario Maandelijkse rapportering Inleiding 1 - Inleiding De maandelijkse rapportering - scenario 2 deelt de loon- en arbeidstijdgegevens van het slachtoffer mee aan de arbeidsongevallenverzekeraar

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

De verzekering arbeidsongevallen

De verzekering arbeidsongevallen De verzekering arbeidsongevallen Ronny Roothans Ronny Schouppe 6.6.2013 1 Bedrijfsvoorstelling 2 AXA in België Huidige situatie AXA in België 4.870 medewerkers meer dan 3 miljoen klanten 4,3 miljard euro

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Januari 2012 De arbeidsongevallen in de sector van de bouwnijverheid in 2010 Inleiding De dienst Gegevensbank van het Fonds voor arbeidsongevallen doet elk jaar een statistische

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen Verzekering Arbeidsongevallen Aanvullende waarborgen Optimale bescherming van de zelfstandige bedrijfsleider en zijn werknemers. Via de verzekering Collectieve ongevallen bieden we een oplossing voor de

Nadere informatie

De indicatieve tabel en het belang van

De indicatieve tabel en het belang van Kempische Verzekeringskring 20 april 2010 De indicatieve tabel en het belang van duidelijke medische besluitvorming Barbara Schoonjans Expert letselschade Barbara Schoonjans 20 april 2010 Indicatieve tabel

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN 1 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN AANSCHRIJVING NR. 2015/4 Toepassing van artikel 42bis van de AOW Deze aanschrijving vernietigt en vervangt de aanschrijvingen 88/5, 89/7 en 97/7 Met deze aanschrijving worden

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het

Nadere informatie

[Logo verzekeringsonderneming]

[Logo verzekeringsonderneming] Uw naaste is overleden naar aanleiding van een ongeval Bijlage 4 ALGEMENE INLICHTINGEN Referentie van het dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Gezinssituatie

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Focus op de melding en de registratie van arbeidsongevallen

Focus op de melding en de registratie van arbeidsongevallen Preventie en wetgeving Focus op de melding en de registratie van arbeidsongevallen 2012/2 actualisatie november 2014 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.2.1 Algemeen

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector.

hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector. Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) wil u aan de hand van deze praktische gids met 10 frequente vragen inzicht geven in enkele van de grote principes van de arbeidsongevallensector. Juli 2014 Inhoud

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

Arbeidsongevallenwetgeving. Chris Chantrain - coördinerend preventieadviseur

Arbeidsongevallenwetgeving. Chris Chantrain - coördinerend preventieadviseur Arbeidsongevallenwetgeving 1 Arbeidsongevallenwetgeving Arbeidsongevallen arbeidsongevallenwetgeving Registratie en administratie (arbeidsongevallen/leerlingenongevallen) Ernstige arbeidsongevallen Programma

Nadere informatie

Vergoedingen wegens arbeidsongeval

Vergoedingen wegens arbeidsongeval Vergoedingen wegens arbeidsongeval FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding: arbeidsongevallenverzekering

Nadere informatie

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN

ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN veiligheidsberichten -0-009 009/ ACTIES BIJ (ZEER) ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN VAN UITZENDKRACHTEN Zowel bij havenarbeid als logistieke arbeid kunnen onder bepaalde voorwaarden ook interimarbeiders tewerkgesteld

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL?

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? april 2015 2 3 WANNEER is er sprake van een ARBEIDSONGEVAL? Wat te doen bij een arbeidsongeval? Dat is de eerste vraag die gesteld moet worden. Want lang niet

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Bijlage bij de nota - Houtsector 2008 Tabel 1 : Vergelijking van het jaarlijks tewerkstellingsvolume in voltijdse equivalenten (VTE) in de privésector en de houtsector -

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/114 BERAADSLAGING NR. 13/050 VAN 7 MEI 2013 BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme

Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme Veel gestelde vragen over verzekeringen tegen terrorisme p. 1 Inhoud Dekking terrorisme... 3 Wat wordt onder terrorisme verstaan?... 3 Welke verzekeringen dekken schade veroorzaakt door terrorisme?...

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

Verplichtingen van de school bij de opvolging van een arbeidsongeval van een onbezoldigde stagiair

Verplichtingen van de school bij de opvolging van een arbeidsongeval van een onbezoldigde stagiair DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 5 november 2008 VSKO/DB/08.Arbeidsongeval stagiair Verplichtingen van de school bij de opvolging van een arbeidsongeval van een onbezoldigde stagiair 1 Inleiding Sedert

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/006 BERAADSLAGING NR. 11/005 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel

Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel Individuele Ongevallen Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S.

Nadere informatie

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Begrippen (rechtsgrond): wettelijke subrogatie;

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Paritair Comité voor de notarisbedienden

Paritair Comité voor de notarisbedienden 2160000 Paritair Comité voor de notarisbedienden Eenmalige premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Jaarlijkse premie... 4 Jaarlijkse premie/ maaltijdcheques... 4 Ecocheques... 4 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Aantal ongevallen op de werkplek

Aantal ongevallen op de werkplek Enkele cijfers: preventie-inspanningen en arbeidsongevallen 1. Preventie Elke dag werken duizenden mensen aan veiligheid op de werkvloer. Er werden naar schatting 2.000 personen opgeleid tot preventieadviseur

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133

De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 Verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 De programmawet (I) van 27 december 2006, art. 113 tot en met 133 HOOFDSTUK VI. Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers Afdeling 1. Opdracht

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Paritair Comité voor de voedingsnijverheid 1180003 Bakkerijen (grote en kleine) / kleine banketbakkerijen, eventueel met consumptiesalon / kleine (ambachtelijke) roomijsfabrikant / kleine (ambachtelijke)

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Dag van de veiligheid. Vives 02/03/2016

Dag van de veiligheid. Vives 02/03/2016 Dag van de veiligheid Vives 02/03/2016 Prebes kalender (in uw regio) Wetgeving Wikiprebia Programma In uw regio: Prebes Nationaal & Provinciaal 25 april 16: Ondergrondse risico s Boeverbos Brugge 20 september

Nadere informatie

HOOFDSTUK I : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN BESTEK 2007/04/AO PROCEDURE VAN GUNNING VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING (CPC-classificatie 812) HOOFDSTUK I : ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. Opdrachtgever Stad Antwerpen Grote

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

KB s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners

KB s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners KB s van 9 en 19 maart 2014 Lichte ongevallen Bijscholing hulpverleners GDPB 16/10/2014 gdpb@bz.vlaanderen.be www.bestuurszaken.be KB van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Belangrijke regelgeving i.v.m. arbeidsongevallen

Belangrijke regelgeving i.v.m. arbeidsongevallen Belangrijke regelgeving i.v.m. arbeidsongevallen Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale directie Limburg Vlaams-Brabant (TWW RD Lim-VBr) Wetgeving Wet van 3

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.)

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Burgerlijke aansprakelijkheid persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Begrip fout Foutieve daad Nalatigheid Onvoorzichtigheid Schade Materiële schade Morele schade Bewijslast

Nadere informatie