Nieuwigheden in Arbeidsongevallen. Alain BISSCHOPS 22/09/2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwigheden in Arbeidsongevallen. Alain BISSCHOPS 22/09/2009"

Transcriptie

1 Nieuwigheden in Arbeidsongevallen Alain BISSCHOPS 22/09/2009

2 2

3 Programma Nieuwigheden inzake Arbeidsongevallen Inleiding Nieuwe plafond en taksen in AO 0ngevalsaangifte Nieuwe Bonus-Malus Onevenredig Verzwaard risico Ernstig arbeidsongeval Wettelijke samenwonende Onbezoldigde stagiairs Terrorisme Diverse bepalingen Gemiddelde kostprijs van een arbeidsongeval 3

4 Inleiding

5 Herinnering : FARAO plan FARAO = Federaal Actieplan ter Reductie van ArbeidsOngevallen Arbeidsongevallenwetgeving van 10/4/1971 & Welzijnswetgeving 4/8/1996 Aantal arbeidsongevallen Totaal aantalongevallen Totaal aantal ernstige arbeidsongevallen Totaal aantal ongevallen Aantal zeer ernstige ongevallen Trend AO ernstig 5 Trend AO)

6 Herinnering : FARAO plan Uitgangspunt FARAO zijn oa Veiliger werkomgeving Vereenvoudiging en transparantie Op voorstel van de betrokken sector Concrete maatregelen Permanente evaluatie 16 punten van het Faraoplan gebundeld in 5 thema s 1. Weten om te verbeteren: E-government 2. Toezien op veiligheid Meer controle capaciteit Bonus malus Verzwaard risico 3. Eén veiligheid, samen verantwoordelijk Ernstig arbeidsongeval 4. Veiligheid op maat Veiligheidscoordinatie optimaliseren 5. Veiligheid in de vingers Veiligheid integreren in eindtermen onderwijs 6

7 Nieuwe plafond en taksen in Arbeidsongevallen

8 Nieuwe plafond en taksen in Arbeidsongevallen Plafond Wet op : 01/01/2009 = ,73 01/01/2008 = ,83 01/07/2007 = ,60 Op 01/01/2001 = ,76 01/01/2006 = ,08 (geen delta meer) 01/01/2005 = ,12 + delta FAT (art.39) 01/09/2004 = ,00 + delta FAT (art.39) 01/01/2004 = ,73 01/01/2003 = ,45 01/01/2002 = ,29 Taksen in Arbeidsongevallen op 01/01/2009 = bijdragen tvv Rijksfonds voor Sociale Reclassering v/d mindervalide Worden teruggebracht naar 4,97 % (ipv 5,29 %) 8

9 Nieuwe ongevalsaangifte in Arbeidsongevallen

10 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Welke ongevallen aangeven? Alle Termijn? Binnen de 8 kalenderdagen Wie beslist? De verzekeraar Wie geeft ongevallen aan? De werkgever of zijn mandataris (sociale secretariaten erkend door Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid = FOD SZ) De getroffene of zijn rechthebbenden 10

11 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Hoe wordt aangifte gedaan? Via de portaalwebsite https://www.socialsecurity.be: de aangifte van een arbeidsongeval kan hier on-line ingevuld worden Per papieren formulier (opgelet : het papieren ongevallenformulier werd voor de ongevallen vanaf 01/01/2003 in overeenstemming gebracht met de elektronische aangifte van sociaal risico op de portaalsite van de Sociale Zekerheid. De loon- en arbeidstijdgegevens werden eveneens in overeenstemming gebracht met de begrippen ingesteld in het kader van de trimestriële loonsaangifte (DmfA). Via Softwarepakketten ter beschikking gesteld door verzekeraars voor de werkgever met een jaarlijks volume van > x ongevalaangiftes 11

12 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Wat meesturen met de aangifte? Attest van eerste vaststelling (medisch getuigschrift) Aangifte aan wie? Verzekeraar Toezicht Welzijn op het Werk (vroeger Technische Inspectie) als Zeer ernstig arbeidsongeval = onmiddellijk Ernstige arbeidsongeval = binnen 10 kalenderdagen via omstandig verslag Andere arbeidsongevallen (Bouwsector, tijdelijke of mobiele werven, interim, studenten) = niet meer nodig 12

13 13

14 De omgeving, situatie nà 2003 De plaats van de verzekeraar Wet in het netwerk Fondsen Bestaans- zekerheid Gezins- toelagen RVA Rijksdienst Pensioenen.. AO Verzekeraar FAO KBSZ RN Werkgevers & mandatarissen ASR Extranet DMFA RSZ..... Vakantie- kassen Inter mut Mut Mut Mut 14

15 15 Nieuwe aangifte (volledige) vanaf 01/01/2008

16 16

17 Vereenvoudigde Aangifte Sociale Risico = V - ASR Welke ongevallen : Bevestigde werkhervatting bij de aangifte & Duur TWO minder dan 4 dagen (stopzetting niet inbegrepen) Welke ongevallen NIET : Niet voor Studenten Niet voor Uitzendkrachten Niet bij dodelijke ongevallen (natuurlijk!!) 17

18 18 V-ASR

19 Samenvatting ASR TWO < 4 dagen? YES Werkhervatting gekend? NO ASR YES NO V-ASR ASR 19

20 Bonus - Malus

21 BONUS / MALUS in AO Wijziging wet 71 via art 49quater (programmawet van 13/7/2006, KB van 8/5/2007) Invoering van art.49 quater aan de Wet AO Normaal in voege vanaf 01/01/2009 maar vandaag niet toegepast door alle verzekeraars AO! Voor beroepsrisico arbeiders en voor ondernemingen met loonmassa < Laat de verzekeraar toe zijn tarief aan te passen : - Verhoging premievoet tot + 30 % voor verhoogde schadestatistiek - Verlaging premievoet tot 15 % voor verlaagde schadestatistiek en dit in functie van de grootte van de onderneming in aantal arbeiders (door Koning te bepalen) Statistieken = deze van de 3 volledige laatst jaren (dus voor aanpassing op 01/01/09, deze van 2005/2006/2007) 21

22 BONUS / MALUS in AO Voorbeeld: Technisch tarief = 5,0% => Commercieel tarief = 7,143% Negotiatie = 6,0% Credibiliteit: + 30% => 6,0 x 30 % = 7,8% - 15% => 6,0 x 15 % = 5,1% 22

23 BONUS / MALUS in AO Verdere bepalingen Minister van Werkgelegenheid : Beloning + sanctie Enkel voor KMO (loonmassa < 144 x wett plafond dus < ± 200 werknemers) Verplicht, tenzij < 36 maand arbeiders in dienst Statistieken van de laatste 3 jaren Toezicht van FAO art 49 quater in W71: in werking vanaf De berekening van de verplichte aanpassing van de premie zal berekend worden op de statistiek van de 3 voorgaande jaren 23

24 Bemerkingen : Wet op de landsverzekeringensovereenkomsten: Opzegbaarheid 1 of 3 jaar Inmenging in prijszetting BONUS / MALUS in AO Syndicale afvaardiging vreest geen aangifte door werkgevers Slechte risico s veranderen elk jaar van verzekeraar? Assuralia : Verzoek tot nietigverklaring bij Grondwettelijk Hof mbt art 49 quater : inbreuk tegen vrij verkeer van dienstverlening in EU : disproportionaliteit van het artikel ; preventiedoel wordt er niet door verwezenlijkt Arrest van Grondwettelijk Hof van 04/03/08: Assuralia wordt in ongelijk gesteld Verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State mbt dit uitvoeringbesluit (nog geen uitspraak) 24

25 Onevenredig Verzwaard risico

26 Onevenredig Verzwaard risico Aanvang : 01/01/2009 Programmawet van 13/7/2006 (! KB verschenen op 30/12/2008) Principes Wet 71 - art.49 bis : Definitie: Wanneer, met uitsluiting van het risico voor de ongevallen op de weg naar of van het werk gedurende de observatieperiode de frequentie en de ernst van de ongevallen de grens overschrijden, wordt het verzekerd risico als een onevenredig verzwaard risico beschouwd, hierna verzwaard risico genoemd Observatie doelgroep = bedrijven die tijdens observatieperiode (3 jaren) minstens 5 arbeidsongevallen (weg-werk ongevallen tellen niet mee) met tijdelijke ongeschiktheid van minstens 1 dag (dag ongeval niet meegerekend), of met dodelijke afloop, en indien risico-index op jaarbasis minstens 10 x risico-index van de activiteitssector bedraagt (in het laatste jaar en in een ander jaar van de observatieperiode) Doel = verminderen frequentie en ernst in beroepsrisico door verplichte bewustmaking van preventie 26

27 Onevenredig Verzwaard risico Principes Onderneming wordt als een verzwaard risico beschouwd als : risico-index onderneming > 10 x risico-index van de activiteitensector Risico-index = Fg x Eg Fg = frequentie-index aantal ongevallen x 25 aantal voltijdse equivalenten Eg= ernst-index aantal werkelijke verloren kalenderdagen * x 250 aantal voltijdse equivalenten * beperkt tot 60 dagen voor dodelijke ongeval Eerste observatieperiode : over jaren Indien meer dan 100 ondernemingen met verzwaard risico, beperking tot max 100 bedrijven in 2009, 150 in 2010 en 200 in 2011, nadien kan door Minister gewijzigd worden 27

28 Onevenredig Verzwaard risico : in de praktijk 1) Vaststelling verzwaard risico gebeurd door het FAO vóór 30/11/jaar x 2) FAO verwittigd Verzekeraar, betrokken onderneming en diensten belast met toezicht op welzijn op werk. Indien Mij AO niet meer verzekeraar is op 01/01/jaar x+1, melding door haar aan FAO die dan nieuwe verzekeraar aanschrijft 3) Binnen 30 dagen na ontvangst kennisgeving door FAO melding door verzekeraar per aangetekende brief aan bedrijf dat: ze verzwaard risico is Berekening en melding van de forfaitaire preventiecontributie die aan verzekeraar moet betaald worden, zonder tussenpersoon Indien binnen 1 maand niet betaald door bedrijf, opslag van + 10% en verwijlinterest (wettelijk interest 5,5 % vanaf 01/01/2009) Gevolgen op contractuele verplichtingen : zie volgende slide 4) Verzekeraar stelt vóór 30/06/jaar x+1 een actieplan met concrete preventiemaatregelen en moet rapporteren aan FAO voor opvolging. Bedrijf rapporteert via verplichte jaarverslag 28

29 Onevenredig Verzwaard risico Gevolgen op contractuele verplichtingen : Als verzwaard risico => duur op 1/1 volgend op kennisgeving wordt het contract van rechtswege gebracht op 3 jaar zonder mogelijkheid van opzeg na schade. Stilzwijgende verlengingen nadien op basis van initieel contract Tijdens de 3 jaar: geen opzeg na schade en ook geen gewone opzeg mogelijk (jaarlijkse contracten) Pas na 3 jaar kan mits respect opzegtermijn polis opgezegd worden of voorwaarden aangepast worden zelfs indien nieuwe kennisgevingen verzwaard risico Forfaitaire preventiecontributie (geïndexeerd volgens consumptieprijzen) Volgens grootte van bedrijf < 50 voltijdse equivalente : per bijkomende schijf van 50 voltijdse equivalente : beperkt tot max

30 Ernstig arbeidsongeval

31 Ernstig Arbeidsongeval Programmawet van 27/12/2004 (Belgische staatsblad 31/12/2004) Wijziging Welzijnswet 4/8/1996 Herdefiniëren ernstig arbeidsongeval Ifv gevolgen van het ongeval (Tijdelijk letsel, blijvend letsel of overlijden) en ifv omstandigheden van het ongeval (afwijkende gebeurtenis, betrokken voorwerp, letsel) In werking sedert 01/01/2005 Aanduiding van een expert voor analyse en preventie nav arbeidsongeval en dit volgens lastenboek 31

32 Definitie ernstig arbeidsongeval Dodelijk ongeval Of Blijvend letsel Of Tijdelijke letsel volgens Bijlage 3 en Afwijkende gebeurtenis volgens Bijlage 1 Of Betrokken Voorwerp volgens Bijlage 2 32

33 Ernstig Arbeidsongeval Beslissingstabel ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL GEVOLGEN ONGEVAL Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Ernstig AO? DOOD JA BLIJVENDE LETSELS JA JA BLIJVENDE LETSELS JA JA TIJDELIJKE LETSELS JA JA JA TIJDELIJKE LETSELS JA JA JA Voorbeeld : - vallen van personen van hoogte (code 51 afwijkende gebeurtenis Bijlage 1) + = ernstig AO - botbreuken (tijdelijke letsel Bijlage 3) 33

34 Ernstig Arbeidsongeval Verplichtingen van de werkgever Onmiddellijk onderzoek (laten) uitvoeren door bevoegde preventiedienst (± 800 à /verslag) Maatregelen ter voorkoming herhaling Omstandig verslag binnen 10 dagen (eventueel voorlopig verslag) door Interne of Externe Dienst voor Preventie en Bescherming Samenwerking tussen werkgever, onderaannemers en interimkantoren (contractuele afspraken) Aanduiding door arbeidsinspectie van expert wanneer Geen rapport binnen 10 dagen Speciale omstandigheden (zeer zwaar, complex, geen samenwerking tussen werkgevers, geen Externe Dienst voor Preventie en Bescherming, ) Ereloon expert te betalen door verzekeraar die recupereert bij verzekeringnemer Vaststelling tarief expert (81,51 /uur geïndexeerd) 34

35 Wettelijke samenwonende

36 Wettelijke samenwonende partner Wet van 11/05/2007 art Van toepassing voor Wet 71 en Wet 67 Vanaf 26/06/2007 De notie van echtgenoot wordt uitgebreid naar de wettelijke samenwonende partner Onder samenwonende partner moet worden verstaan: de wettelijk samenwonende partner in de zin van artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. de persoon waarmee de begunstigde van de dekking een samenlevingscontract heeft afgesloten zoals bepaald in artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek PS : Er zijn slechts 2 maatschappijen die optioneel ook de niet wettelijke samenwonende kunnen verzekeren 36

37 Onbezoldigde stagiairs

38 Onbezoldigde stagiairs KB van 13/07/2007 ter aanvulling van KB 25/10/1971.art 1. tot uitbreiding van het toepassinggebied van de Wet 71 naar onbezoldigde stagiairs In werking op 01/01/2008 Definitie : Elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring 38

39 Onbezoldigde stagiairs Bijzonderheden De school wordt aanzien als werkgever Geen vergoeding bij ongeval weg werk Medische kosten = enkel remgeld boven tussenkomst mutualiteit Geen vergoeding bij Tijdelijke Werk Ongeschiktheid (TWO) Basisloon Blijvende Werk Ongeschiktheid (BWO) = het gemiddelde loon van een meerderjarige arbeider behorend tot de categorie waartoe de leerling stagiair zou behoren op het einde van stage leercontract 39

40 Terrorisme

41 Terrorisme Wet verschenen Belgische Staatsblad op 15/05/2007 (wijziging art.7 en art.84bis) In werking op 01/05/2008 Definitie: Een clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze doeleinden. De actie kan individueel of in groep uitgevoerd worden en bij de actie wordt er geweld gepleegd op personen of wordt de economische waarde van een goed volledig of gedeeltelijk vernietigd Alléén indien risico in België ligt 41

42 Terrorisme Speciaal opgericht comité beslist of een concrete gebeurtenis al dan niet beschouwd kan worden als terrorisme Oprichting van de pool «Terrorism Reinsurance & Insuranve Pool» - Capaciteit : 1 miljard / kalenderjaar (jaarlijks geïndexeerd) - Indien > 1 miljard: - evenredigheidsregel van toepassing - eerst schade aan personen (overlijden en letselschade) gevolgd door materiële schade en tot slot morele schade - Voor alle nieuwe polissen vanaf 01/05/ Voor bestaande contracten: vanaf eerstvolgende vervaldag Toepassing op : - Arbeidsongevallen - BA motorrijtuigen - BA brand en ontploffing - risico Brand (eenvoudige risico s) - risico s takken 1 (ongevallen), 2 (ziekte), (Leven) Schadevergoedingen voor onroerende goederen beperkt tot 75 miljoen per locatie (behalve woningen) 42

43 Terrorisme Speciale regels voor arbeidsongevallen Een ongeval dat veroorzaakt wordt door terrorisme en dat de werknemer overkomt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt expliciet gekwalificeerd als arbeidsongeval De arbeidsongevallenverzekeraar dient het slachtoffer volledig te vergoeden ten belopen van zijn wettelijke tussenkomst (geen beperkingen van de schadevergoeding voor slachtoffers van een AO) met mogelijkheid tot gedeeltelijk recuperatie bij de FAO ten laste van de Staat Subrogatierecht kan pas uitgeoefend worden nadat rechthebbende volledig vergoed is 43

44 Diversen nieuwe bepalingen

45 KB , BS, In werking vanaf A. Ongevallensteekkaart De dienst voor preventie en veiligheid op het werk dient een steekkaart op te stellen voor elk ongeval met 4 of meer dagen TWO 10 jaar te bewaren Toevoegingen voor statistische doeleinden van de overheid Administratieve vereenvoudiging door grotere afstemming van de gegevens van de steekkaart en de arbeidsongevallenaangifte : vb idem codes : ontdubbelen van input : de arbeidsongevallenaangifte kan de steekkaart vervangen in de mate dat de specifieke gegevens van de steekkaart erop vermeld worden (praktisch allemaal met uitzondering van de vraag rond de individuele beschermingsmiddelen gedragen door een slachtoffer op het moment van het ongeval) 45

46 ! Wet , BS B. Klachtenbehandeling Behandeling van klachten en bemiddelingsverzoeken door het FAO Het Fonds voor Arbeidsongevallen is exclusief bevoegd voor het aannemen en behandelen van klachten en bemiddelingsverzoeken met betrekking tot de toepassing van de Wet AO (nieuw art.87 ter) Het Fonds voor Arbeidsongevallen en de Ombudsdienst der verzekeringen sluiten een protocol betreffende onder meer de wederzijdse communicatie van alle relevante gegevens (nieuw art.87 quater) Enkel van toepassing voor Wet 71 Onderscheiding wordt dus gemaakt tussen: - relatie Verzekeringnemer - Verzekeraar (contractueel) = Ombudsdienst - relatie Slachtoffer Verzekeraar = FAO 46

47 Wet , BS, C. Wet 67 : wijzigingen!! Opgelet : rol verzekeraar = herverzekeraar Toezicht op naleving van de wet 67 wordt op algemene wijze toevertrouwd aan FAO : zal het FAO de werkgevers controleren of de herverzekeraars? Wettelijke samenwonende partner gewaarborgd zoals in de wet 71 De plaats waar de functie kan worden uitgeoefend is uitgebreid : vb missie in het buitenland Verplaatsingkosten en overnachtingkosten : gelijkaardige regeling als in wet 71 Nieuw plafond van ,08 met ingang (retro actief) vanaf 01/01/2005 Graad blijvende = invaliditeitgraad (= graad OBIS) wordt graad van ongeschiktheid (economische repercussie) In werking vanaf 01/07/

48 In werking vanaf D. Woningaanpassingen Aanvulling art.35 KB : worden beschouwd als prothese : (1) De prothese (2) De functionele accessoires (3) Het reserve apparaat in functie van de letsels (4) De volgende aanpassingen van de woning : N E W - Traplift - Monolift Het slachtoffer heeft recht op de prothesen (..) waarvan de noodzakelijkheid (geen comfort of luxe) erkend wordt op het ogenblik van de bekrachtiging van de overeenkomst tussen partijen of van de beslissing van genezing of op elk ander ogenblik 48

49 E. Gelijkgesteld traject Aanvulling art.8 Wet AO In werking vanaf Het kabinet van de preventie adviseur arbeidsgeneesheer wordt gelijk gesteld met de arbeidsplaats (bezoek voor werkhervatting) 49

50 F. Verplichte medische Dienst In werking vanaf Werkgever kan een verplichte medische dienst instellen Voorwaarden : - Geen ziekenhuiszorgen - Geldige aanvraag en erkenning Gevolgen: - supplementen boven RIZIV tarief niet ten laste van slachtoffer indien het zich tot de verplichte medische dienst wendt - als slachtoffer wegens dringende medische noodzaak een beroep moet doen op een andere zorgverstrekker = terugbetaling aan RIZIV tarief 50

51 G. Prothese met invloed op Hulp van derden In werking vanaf De verzekeraar is verplicht om een overeenkomst ter bekrachtiging voor te leggen na : - een aanvraag om een verergeringbijslag of wegens overlijden - een aanvraag tot toekenning van een prothese die een weerslag heeft op de bijkomende vergoeding voor de hulp van een derde persoon Voorbeeld : prothese na amputatie worden zijn meer en meer geperfectioneerd zodat mogelijkheid op vermindering Hulp van derde mogelijk wordt 51

52 Hoeveel kost een arbeidsongeval?

53 Wat kost concreet een arbeidsongeval? Rekenvoorbeeld gegeven van de kosten van een arbeidsongeval bij firma. Omschrijving van het ongeval: een arbeider werkt op 21/1/98 in een post van 14.00u tot 22.00u en glijdt om 15u00 uit op één van de treden van een trap en valt. Hij loopt hierdoor een distorsie (ontwrichting) van de enkel op en is 54 dagen werkonbekwaam. Er is geen materiële schade. Hij wordt eerst door een collega geholpen en nadien door een hulpverlener EHBO. Er wordt besloten hem te laten onderzoeken door een arts. Hij wordt door het afdelingshoofd naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis van Mol gebracht. Directe kosten : op basis van de regelgeving m.b.t. schadeloosstelling van een slachtoffer van een arbeidsongeval Indirecte kosten : gegevens zoveel mogelijk intern achterhaald. 53

54 Directe kosten Kosten werkgever Berekening Totaal Details Dag van het ongeval : dag 1 7u * 12,40 99,20 1ste week afwezigheid 4d * 8u * 12,40 396,80 Uurloon*uren*dagen*108% + resultaat * patronale bijdrage in% Patronale bijdragen 48,97% 606,66 Gewaarborgd maandloon 1360,74 Uurloon* uren*dagen*85,88% Kosten vervanger 0 Totaal loonkosten werkgever 2054,20 Kosten terugbetaald AO verzekeraar 1728,55 12,4 *8u*241 werkdagen + eindejaarspremie = 25969,69 Te betalen loonkosten werkgever 238,85 (2054, ,10 ) Terugbetaling door verzekeraar Verloren uren dag ongeval 8u * 12,40 99,20 Berekening basisloon vlg werkd ,69 1ste week kalenderdagen 25969,69*90%*6/ ,21 Gewaarborgd maandloon 25969,69*90%*23/ ,80 RSZ 13,07% 192,49 Hospitalisatiekosten Nvt Kine- kosten Nvt Terugvorderbaar AO verzekeraar 1752,10 (*) > 1 maand: AO ver 1707,60 (*) 24 dagen ongeschikt (25969,69 x 24/365) Totale kost AO verzekeraar 3459,70 (*) 54

55 INDIRECTE KOSTEN Kosten Berekening Totaal Hulp sl hulpverl + 2de man 2 pers.* 1u*12,40 *1,92 47,62 Vervoer ziekenhuis 2u*24,80*1,92 95,23 Invullen papers + adm afwikkeling en opvolging Uitvoeren arbeidsongevallen onderzoek + IPA getuige HL 3u*24,80*1,92 (2u*24,80 + 1u*12,40 )*1,92 142,85 95,23 23,80 Opruimkosten trap : 1 u 1u*12,4 *1,92 23,80 Rendementsverlies 10%: 22d 1ste maand + 18 d tweede maand 40d * uurloon/d*108*48,97%*10% 6384,02 *10%= 638,40 Materiële schade Geen Loonkosten interimarbeider NVT Kosten stilleggen productie NVT Totale indirecte kosten Ten laste van de werkgever 1066,93 55

56 OVERZICHT AO (in Tijdelijke Werk Ongeschiktheid) 1. Directe kosten verzekeraar 3.459,70 2. Kosten werkgever Direct 302,10 Indirect 1.066, ,03 56

57 Relatie Lichamelijke schade Materiele schade - Incidenten Met letsels en arbeidsongeschiktheid Behandelingskosten 1 5 Materiele Schade Quasi-ongevallen Incidenten Driehoek van SKIBA 57

58 Kosten arbeidsongeval Directe kosten (gedurende max. 1maand) - het loon van de afwezige werknemer wordt verder betaald - de patronale bijdrage blijven Indirecte kosten - overuren - aanwerven van tijdelijk of permanent reservepersoneel - reorganisatie van de dienst - schade aan goederen, machines, voertuigen, gebouwen, - stijging van de leveringstermijnen - lagere productiviteit en kwaliteit - grotere kans op arbeidsongevallen - bijkomende afwezigheden wegens ziekte door toename werkstress - 58

59 Directe kost van 1 dag arbeidsongeval Inbegrepen in de directe kost : % van bruto maandloon Arbeider * Bediende ** Gewaarborgd bruto maandloon 5,2 % 122,46 178,88 Idem + Vakantiegeld + Eindejaarspremie + Patronale kost 8,6 % 202,53 295,84 Bron: Securex * Gemiddeld bruto maandloon arbeider volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank in 2008 : ** Gemiddeld bruto maandloon bediende volgens gegevens van de RSZ en de Nationale Bank in 2008 :

60 Indirecte kosten Verscheidene internationale onderzoeken die aangeven dat de indirecte kosten 2,5 tot 3 en zelfs 4 x zo groot zijn als de directe kosten Voorbeeld (indirecte kost = 2,5 x directe kost) Per arbeidsongeval Gemiddelde kosten voor een arbeider (gewaarborgd loon) Indirecte kosten* (réorganisatie, tijdelijke vervanger, vermindering van de kwaliteit van de service, overuren ) Totaal 200 / dag 500 / dag 700 / dag Gemiddelde afwezigheidduur per jaar Totaal directe kosten Totaal kosten voortvloeiend uit arbeidsongeval 30 dagen 26 dagen x 200 = dagen x 700 =

61 Citaten uit de verzekeringscahiers «Verzekering en Preventie» 2001 van BVVO Preventie maakt het immers mogelijk, door het systematiseren van de voorzorgsmaatregelen, de onzekerheden van het bestaan weg te werken of toch te beperken Preventie garandeert echter geen totale veiligheid : er zullen altijd ongevallen zijn en de gevolgen zullen altijd hersteld worden. Daarvoor dienen de verzekeringen Een verzekeringscontract kan de financiële gevolgen van een schadegeval opvangen, maar kan levens noch goederen beschermen, een gebied waarop preventie wel een rol speelt. Met andere woorden: Verzekering en preventie vullen elkaar aan De verzekering mag geen vrijgeleide zijn voor onverantwoord gedrag van een klant 61

62 Enkele belangrijke cijfers in aangiften in AO aanvaard / geweigerd beroepsrisico / op arbeidsweg zonder gevolg met TWO met Blijvende Ongeschiktheid Dodelijke ongevallen Bijna om de 2 kalenderdagen stierf een Belg door een arbeidsongeval Elke werkdag lopen 64 werknemers een blijvende handicap voor de rest van hun leven 62

63 Question time??????????? 63

Arbeidsongevallen en de facultatieve contractuele uitbreidingen

Arbeidsongevallen en de facultatieve contractuele uitbreidingen Arbeidsongevallen en de facultatieve contractuele uitbreidingen Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Koningsstraat 153, 1210 Brussel Postadres - Zetel Antwerpen Desguinlei 92, 2018 Antwerpen ING

Nadere informatie

Arbeidsongeval in de uitzendsector: aangifte, melding, onderzoek, opvolging. Handleiding

Arbeidsongeval in de uitzendsector: aangifte, melding, onderzoek, opvolging. Handleiding Arbeidsongeval in de uitzendsector: aangifte, melding, onderzoek, opvolging Handleiding Uitgave januari 2008 Preventie en Interim vzw Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid Havenlaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971)

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971) (Wet 10.4.1971) Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN «HUISPERSONEEL»

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN «HUISPERSONEEL» ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN «HUISPERSONEEL» Inleiding Om het lezen van deze algemene voorwaarden voor u enigszins te vergemakkelijken, hebben wij veel aandacht besteed aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

INCOME & ASSIST INCOME & SECURE COLLECTIEVE VERZEKERING IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

INCOME & ASSIST INCOME & SECURE COLLECTIEVE VERZEKERING IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ALGEMENE VOORWAARDEN INCOME & ASSIST INCOME & SECURE COLLECTIEVE VERZEKERING IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL DEEL II - ALGEMENE VOORWAARDEN II.1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8.

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius Home & Family 2 Algemene Voorwaarden 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 2 13/08/13

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Pack Fietser

Algemene Voorwaarden Verzekering Pack Fietser Algemene Voorwaarden Verzekering Pack Fietser Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden

BA Bedrijven Algemene Voorwaarden Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat ze ermee strijdig zijn. Wij raden u aan

Nadere informatie

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Overzicht De dekkingen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3 1. Omvang van de dekkingen 3 2. Aanvang van de dekkingen 5 3. Verzekeringsgebied 5 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT.

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid van Consultants OVERZICHT Definities 3 Hoofdstuk 1 - Doel en omvang van de dekking 5 Afdeling 1 - Rechtsgronden en gedekte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Verzekering gewaarborgd inkomen (versie juni 2013) Securex Vereniging voor Onderlinge Verzekering - Allerlei Risico s vov Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel - Onderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of

Providis. Algemene Voorwaarden. Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule. is part of Providis Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule 0079-2074207N-24112012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Ongevallenverzekering Corporate Accident Plus - Top Collective Business

Algemene voorwaarden. Ongevallenverzekering Corporate Accident Plus - Top Collective Business Algemene voorwaarden Ongevallenverzekering Corporate Accident Plus - Top Collective Business 0079-2288002N-21112009 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-17122011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule B.A.

Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule B.A. Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Formule B.A. Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie