Jaarverslag Oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Oktober 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Oktober 2014

2 Voorwoord Een bewogen jaar In 2013 kregen we het bericht dat de wettelijke taken van de kenniscentra worden gecentraliseerd binnen SBB. Helaas betekende dit voor Examenwerk de afbouw van Kenwerk en het einde van een prettige samenwerking door de jaren heen. Examenwerk moest op zoek naar een nieuw goed onderdak. Heroriëntatie op de toekomst Reden voor ons om in 2013 te starten met een heroriëntatie op de toekomst. Hoe gaan wij met Examenwerk de komende jaren verder? Hoe zorgen we voor continuïteit in het werk en hoe blijven wij scholen bedienen met kwalitatief goede exameninstrumenten? Samen de koers uitzetten Bij alle onze deelnemende scholen zijn gesprekken gepland om hun wensen en verwachtingen voor de toekomst in kaart te brengen. In 2014 vertalen deze verwachtingen naar een heldere en duidelijke koers voor de toekomst. Daarbij hoort ook de stap naar een efficiëntere en effectievere sturing. Nieuwe examenbank Een van de dingen die we eind 2013 al hebben opgepakt, is het inrichten van een nieuwe examenbank via de website van Examenwerk. We hebben afscheid genomen van ons oude, klantonvriendelijke systeem en zijn overgestapt naar en eenvoudige examenbank waar deelnemende scholen hun examenproducten snel kunnen vinden en downloaden. Een hele verbetering, zo hoorden we van de scholen! Keurmerk Excenter We meldden ons aan voor het keurmerk van Excenter. Op het moment van schrijven van dit voorwoord kan ik u met trots melden dat we voor de SHE, LTTR en SLEBB het keurmerk hebben ontvangen. Het geeft ons de zekerheid dat we met onze producten op de goede weg zijn! Toekomst Examenwerk moet een nieuwe partij vinden die de ondersteuning kan verzorgen. In 2014 ligt daar de focus op. Ik vertrouw erop dat het gaat lukken en dat Examenwerk een stabiele factor is en blijft. Nu en in de toekomst! Harry de Bruijn voorzitter Examenwerk Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 2 van 22

3 Bestuur Examenwerk is een initiatief van de examenstichtingen LTTR, SHE en SLEBB. Het bestuur van Examenwerk is verantwoordelijk voor de kwaliteit, communicatie en gezamenlijke inkoop van een systeem voor productlevering (TSS). De stichtingsbesturen LTTR, SHE en SLEBB zorgen voor de productontwikkeling en het beheer en onderhoud van de producten. De examenstichtingen besteden het beheer van de examenbank uit aan Kenwerk. Kenwerk heeft specifiek voor die beheerfunctie een organisatie ingericht voor het ontwikkelen, vaststellen en leveren van beoordelingsen exameninstrumenten. Kenwerk voert voor Examenwerk LTTR, SHE en SLEBB de activiteiten uit op basis van een Service Level Agreement (SLA). Bestuursvergaderingen Examenwerk Het bestuur van Examenwerk vergaderde op 24 januari, 23 april, 19 juni, 26 september en 27 november. Het bestuur monitorde de voortgang van productlevering, kwaliteit, communicatie en bestuur & beleid. Verder ging het bestuur verder met het uitwerken van de toekomstvisie en bijbehorende samenwerkingsvorm. Tot slot stelde het bestuur het activiteitenplan en de begroting voor 2014 vast. Examenwerk speelde, daar waar mogelijk, proactief in op (politieke) ontwikkelingen in onze omgeving. LTTR Het bestuur van de LTTR vergaderde op 16 januari, 5 april, 12 juni (telefonisch), 9 juli, 25 september, 16 oktober en 4 december. Het bestuur stelde het activiteitenplan en de begroting voor 2014 vast en monitorde de voortgang van productontwikkeling, onderhoud en beheer. Daarnaast besteedde het bestuur extra aandacht aan het actualiseren van de samenstelling van de valideringscommissie, het project Examenconsultancy, het project voor een nieuwe examenbank voor Examenwerk en het project voor het digitaliseren van de praktijkmappen. Ook organiseerde het bestuur een themabijeenkomst in november. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 3 van 22

4 Bestuursvergaderingen - vervolg SHE en SHE-fd Het bestuur van de SHE en SHE-fd kwam bij elkaar op 22 januari, 11 april en 19 september. Het bestuur stelde het activiteitenplan en de begroting voor 2014 vast en monitorde de voortgang van productontwikkeling, onderhoud en beheer. Daarnaast besteedde het bestuur extra aandacht aan het project nieuwe examenbank voor Examenwerk en organiseerden zij een themabijeenkomst in oktober. SLEBB Het bestuur van de SLEBB kwam bij elkaar op 17 januari, 18 april, 23 september en 28 november. Het bestuur stelde het activiteitenplan en de begroting voor 2014 vast en monitorde de voortgang van productontwikkeling, onderhoud en beheer. Daarnaast besteedde het bestuur extra aandacht aan het project nieuwe examenbank voor Examenwerk en organiseerden zij een Brede bijeenkomst in september. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 4 van 22

5 Samenstelling besturen De samenstelling van het bestuur in 2013 was: Examenwerk H.C. de Bruijn, voorzitter (SHE) J. van Haren, secretaris/penningmeester (SHE) A.J.J.M. Janssens, lid (SLEBB) M.C. Mulders, lid(lttr) F. Radstake, lid (LTTR) W.J.C.M. Rops, plaatsvervangend voorzitter (SLEBB) LTTR I. Gunneweg, lid (ROC Mondriaan) M.C. Mulders, voorzitter (Sociaal Fonds Recreatie) F. Radstake, secretaris/penningmeester (ANVR) H.S.M.P. Vaessen, lid (Leeuwenborgh) C. Winkel, lid (ROC van Amsterdam) SHE en SHE-fd H.C. de Bruijn, voorzitter (ROC Mondriaan) J. van Haren, secretaris/penningmeester (KHN) J.J. de Wit, plaatsvervangend secretaris/penningmeester (FNV Horecabond/CNV) SLEBB L. van Beekum, secretaris/penningmeester (FNV Bondgenoten) A.J.J.M. Janssens, plaatsvervangend voorzitter (NBOV) W.J.C.M. Rops, voorzitter (Summa College) M. Schoorel, lid (ROC Leiden) Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 5 van 22

6 Financieel jaarverslag en jaarcijfers 2013 Examenwerk Het financiële jaarverslag 2013 is door de kascommissie gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur heeft het financiële jaarverslag 2013 vastgesteld. BALANS PER 31 december 2013 NA VERWERKING VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren - - Overlopende activa Liquide middelen ING Bank N.V PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal - Algemene reserve - - Bestemde reserve: - Continuïteitsreserve Schulden op korte termijn Overlopende passiva Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 6 van 22

7 EXPLOITATIEREKENING OVER Begroting BATEN Bijdrage Stichtingen Totaal baten LASTEN Bestuurlijke organisatie Financieel beheer Communicatie en toetslevering Out of pocket kosten ICT kosten Totaal lasten SALDO BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten SALDO EXPLOITATIE Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 7 van 22

8 Financieel jaarverslag en jaarcijfers 2013 LTTR Het financiële jaarverslag 2013 is door de accountant gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur heeft het financiële jaarverslag 2013 vastgesteld. BALANS PER 31 december 2013 NA VERWERKING VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren - - Overlopende activa Liquide middelen ING Bank N.V PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal: - Algemene reserve 1 1 Bestemde reserve: - Continuïteitsreserve Schulden op korte termijn Overlopende passiva Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 8 van 22

9 EXPLOITATIEREKENING OVER Begroting BATEN Bijdrage deelnemers Totaal baten LASTEN Bestuurlijke organisatie Financieel Beheer Productontwikkeling en validering Overige kosten Exploitatie Examenwerk Totaal lasten SALDO BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Bijzondere baten en lasten SALDO EXPLOITATIE Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 9 van 22

10 Financieel jaarverslag en jaarcijfers 2013 SHE en SHE-fd Het financiële jaarverslag 2013 is door de kascommissie gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur heeft het financiële jaarverslag 2013 vastgesteld. BALANS PER 31 december 2013 NA VERWERKING VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen ING Bank N.V PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal: Algemene reserve Bestemde reserve: - Continuïteitsreserve Schulden op korte termijn Overlopende passiva Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 10 van 22

11 EXPLOITATIEREKENING OVER Begroting BATEN Bijdrage deelnemers Totaal baten LASTEN Productontwikkeling Secretariaat bestuur Overige kosten bestuur ICT Algemene kosten Exploitatie Examenwerk Totaal lasten SALDO BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen resultaat Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Bijzondere baten en lasten SALDO EXPLOITATIE Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 11 van 22

12 Financieel jaarverslag en jaarcijfers 2013 SLEBB Het financiële jaarverslag 2013 is door de kascommissie gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur heeft het financiële jaarverslag 2013 vastgesteld. BALANS PER 31 december 2013 NA VERWERKING VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overlopende activa Liquide middelen ING Bank N.V PASSIVA Eigen vermogen Stichtingskapitaal: - Algemene reserve Bestemde reserve: - Continuïteitsreserve Schulden op korte termijn Overlopende passiva Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 12 van 22

13 EXPLOITATIEREKENING OVER Begroting BATEN Bijdrage deelnemers Totaal baten LASTEN Bestuurlijke organisatie Financieel beheer Productontwikkeling en validering Overige kosten Exploitatie Examenwerk Totaal lasten SALDO BATEN EN LASTEN Financiële baten en lasten SALDO EXPLOITATIE Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 13 van 22

14 Productontwikkeling LTTR De LTTR zet zich in om een dekkend aanbod van ontwikkelingsgerichte en kwalificerende instrumenten aan te bieden. Jaarlijks worden alle beoordelings- en exameninstrumenten geactualiseerd en klaargezet voor het nieuwe cohort. De valideringscommissie kwam twee keer bij elkaar in april en juni en hebben toen de herziene formats gevalideerd. In november namen alle vc-leden deel aan een speciale bijeenkomst om hun expertise te vergroten en de werkprocessen effectiever en transparanter te laten verlopen. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 14 van 22

15 SHE en SHE-fd De SHE zet zich in om een dekkend aanbod van ontwikkelingsgericht en kwalificerende instrumenten aan te bieden. Jaarlijks worden alle beoordelings- en exameninstrumenten geactualiseerd en klaargezet voor een nieuw cohort. In 2013 waren de belangrijkste aanpassingen in de instrumenten voor cohort : Aanpassing formats De formats zijn op diverse onderdelen aangescherpt en aangepast. Transitiemodel cijfers Er is bij veel deelnemers de behoefte om naast het oordeel voldoende of goed ook een aantekening mee te geven in de vorm van een cijfer. Daarnaast is er bij veel HBO s een eis voor een cijfer. Met het behulp van het Transitiemodel kan op een objectieve wijze een aanvullende cijferwaardering worden vastgesteld per kerntaak. Het Transitiemodel wordt als servicedocument aangeboden aan de deelnemende scholen. Sociale Hygiëne De vrijstellingsregeling voor SVH Sociale Hygiëne komt te vervallen. Er is een nieuwe examenregeling opgesteld. De SHE en SVH hebben een overeenkomst afgesloten om via de SHE het examen SVH Sociale Hygiëne tegen een gereduceerd tarief te leveren aan de studenten van de erkende crebo-opleidingen van de uitstromen medewerker bediening, fastservice en manager ondernemer horeca/café-bar/fastservice. Workshop Het effect van goed beoordelen De deelnemende scholen is een workshop Het effect van goed beoordelen aangeboden voor een gereduceerd tarief van 125 per deelnemer. Een beperkt aantal deelnemende scholen heeft van dit aanbod gebruik gemaakt. BPV-opdrachten De SHE werkt aan het ontwikkelen van de benodigde BPV-opdrachten per uitstroom. Hiervoor is een ontwikkelnetwerk uitgezet onder de deelnemende scholen. Een aantal opdrachten zijn in 2013 aan de valideringscommissie aangeboden en opgenomen in de examenbank. De SHE breidde het aanbod uit met BPV-opdrachten en theorie-items. Verder zijn er verschillende nieuwe, door deelnemers aangeleverde examenopdrachten gevalideerd en opgenomen in de examenbank. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 15 van 22

16 De valideringscommissie kwam vijf keer bij elkaar; in februari, april, juni, september en december. De belangrijkste onderwerpen waren: valideren van formats; valideren van aangepaste instrumenten n.a.v. actualiteitscheck; beoordelen van aangeleverde instrumenten vanuit de deelnemers; beoordelen van aangeleverde opmerkingen op instrumenten vanuit deelnemers. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 16 van 22

17 SLEBB De SLEBB zet zich in om een dekkend aanbod van ontwikkelingsgerichte - en kwalificerende instrumenten aan te bieden. Jaarlijks worden alle beoordelings- en exameninstrumenten geactualiseerd en klaargezet voor een nieuw cohort. In 2013 waren de belangrijkste aanpassingen in de instrumenten voor cohort : Kwaliteitsslag in formats De formats zijn op diverse onderdelen aangescherpt en aangepast. Transitiemodel cijfers Er is bij veel deelnemers de behoefte om naast het oordeel voldoende of goed ook een aantekening mee te geven in de vorm van een cijfer. Daarnaast is er bij veel HBO s een eis voor een cijfer. Met het behulp van het Transitiemodel kan op een objectieve wijze een aanvullende cijferwaardering worden vastgesteld per kerntaak. Het Transitiemodel wordt als servicedocument aangeboden aan de deelnemende scholen. De SLEBB breidde het aanbod uit met examens voor moderne vreemde taal en theorie-items. Verder zijn er verschillende nieuwe, door deelnemers aangeleverde examenopdrachten gevalideerd en opgenomen in de examenbank. De valideringscommissie kwam vier keer bij elkaar; in maart, april, juni en november. De belangrijkste onderwerpen waren: valideren van formats; valideren van nieuw ontwikkelde producten voor cohort ; beoordelen van aangeleverde instrumenten vanuit de deelnemers; beoordelen van aangeleverde opmerkingen op instrumenten vanuit deelnemers. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 17 van 22

18 Productlevering Productvooruitzicht en productoverzicht Toetslevering De productoverzichten van de LTTR, SHE en SLEBB zijn wekelijks geactualiseerd en op de website gepubliceerd. De deelnemers van de examenstichtingen ontvingen maandelijks via mail een update. Examenwerk gaf Deloitte de opdracht om een business case op te stellen voor een nieuw Toetsservicesysteem. Verzoek aan Deloitte was om de wensen en verwachtingen van de deelnemende scholen ten aanzien van het Toetsservicesysteem in kaart te brengen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een Business Case. Uit de Business Case kwam naar voren dat het ingewikkelde Toetsservicesysteem Question Mark Perception (QMP) niet aansluit bij de wensen van de deelnemende scholen. Daarom stopt Examenwerk met QMP. Vanaf 1 januari 2014 staan de examen- en beoordelingsinstrumenten in een digitale examenbank. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 18 van 22

19 Kwaliteit Transitiemodel cijfers Deelname Keurmerk Excenter Klanttevredenheidsonderzoek Kwaliteitshandboek Onderwijsinspectie Bij alle examenstichtingen heeft het voorstel voor een transitiemodel voor cijfers voorgelegen. De stichtingen reageerden hier verschillend op. Het bestuur van Examenwerk stelde voor om het transitiemodel te toetsen in de regionale samenwerkingsverbanden van de scholen en dit na een jaar te evalueren. Het document wordt ingezet als servicedocument. Het bestuur heeft besloten om mee te doen met het keurmerk van Excenter. Het secretariaat heeft de aanmelding in 2013 in gang gezet. De audits en de uitspraak van Excenter vinden plaats in In 2013 heeft Examenwerk een klanttevredenheidsonderzoek onder haar klanten uitgevoerd. De respons was hoger dan een aantal jaren geleden maar nog steeds minimaal. Het bestuur heeft hieruit onvoldoende handvatten gekregen om de meerwaarde van de examenstichtingen naar de toekomst toe veilig te stellen. Daarom besluit het bestuur om in het eerste kwartaal van 2014 al haar deelnemende scholen te bezoeken om een 100% respons te krijgen. Het kwaliteitshandboek van Examenwerk is in 2013 herzien en vastgesteld door het bestuur. Het herziene kwaliteitshandboek is opgenomen op de website van Examenwerk. Op 28 mei oordeelde de Onderwijsinspectie positief over de examenproducten van de Landelijke Toetsvragenbank Toerisme & Recreatie (LTTR), Stichting Horeca Examens (SHE) en Stichting Landelijke Examenbank Brood & Banket (SLEBB). Tijdens de audit werden tien opleidingen van de LTTR, SHE en SLEBB, beoordeeld. De Onderwijsinspectie is vooral positief over de consistentie en herkenbare systematiek in alle instrumenten. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 19 van 22

20 Communicatie Algemeen Commissie Examenwerk Examenwerk heeft in 2013, naast het versterken van de naam Examenwerk, ingezet op productcommunicatie. Hierbij heeft de stichting duidelijke verbinding gelegd naar het gehele proces van examinering en alle betrokken partijen. In 2013 was de samenstelling van de commissie Examenwerk als volgt: Naam Radstake, F. (tot april 2013) Winkel, C. (per september 2013) Haren van, J. Rops, W.J.C.M. Examenstichting LTTR LTTR SHE SLEBB De commissie Examenwerk kwam in 2013 één keer bij elkaar. Verdere afstemming heeft per en telefoon plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen waren: communicatieplan 2013; communicatiematrix Examenwerk; persbeleid; bladformule themanieuwsbrief; proces nieuws en nieuwsberichten. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 20 van 22

21 Deelnemers LTTR SHE MBO Utrecht, ROC Albeda College, ROC Alfa College, ROC Arcus College, ROC Aventus, ROC Da Vinci College, ROC De Leijgraaf, ROC Deltion College, ROC Drenthe College, ROC Eindhoven, ROC Flevoland, ROC Gilde Opleidingen, ROC Graafschap College, ROC Leeuwenborgh Opleidingen, ROC Leiden, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC Noorderpoortcollege, ROC Onderwijsgroep A12, ROC Rijn IJssel, ROC Rivor, ROC ter AA, ROC van Amsterdam, ROC van Twente, ROC West-Brabant, Scalda, ROC Zadkine. EuroCollege Management School, Europort Business School, Hogeschool Notenboom, MBO Utrecht, ROC Albeda College, ROC Alfa College, ROC Arcus College, ROC Aventus, ROC Da Vinci College, ROC De Rooi Pannen, ROC De Leijgraaf, ROC Deltion College, ROC Drenthe College, ROC Eindhoven, ROC Flevoland, ROC Friese Poort, ROC Gilde Opleidingen, ROC Graafschap College, ROC ID College, ROC Koning Willem I College, ROC Kop van Noord-Holland, ROC Landstede, ROC Leiden, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC Noorderpoortcollege, ROC Nova College, ROC Rijn IJssel, ROC ter AA, ROC Tilburg, ROC van Amsterdam, ROC van Twente, ROC West-Brabant, ROC Zadkine, Smink Culinair, Stichting Europrof, Vak & Werkschool. SHE-fd SLEBB PCN, ROC Albeda College, ROC Alfa College, ROC Arcus College, ROC Da Vinci College, ROC Deltion College, ROC Eindhoven, ROC Friese Poort, ROC Friesland College, ROC Graafschap College, ROC Horizon College, ROC Leiden, ROC Menso Alting, ROC Midden Nederland, ROC Nijmegen, ROC Noorderpoortcollege, ROC Nova College, ROC Rijn IJssel, ROC ter AA, ROC TOP, ROC van Amsterdam, ROC van Twente, ROC West-Brabant, ROC Zadkine, Vak & Werkschool. MBO Amersfoort, NBC, ROC Albeda College, ROC Arcus College, ROC Da Vinci College, ROC Deltion College, ROC Drenthe College, ROC Eindhoven, ROC Friesland College, ROC Gilde Opleidingen, ROC Graafschap College, ROC Horizon College, ROC ID College, ROC Leiden, ROC Nijmegen, ROC Noorderpoortcollege, ROC Rijn IJssel, ROC van Amsterdam, ROC van Twente, ROC West-Brabant, ROC Zadkine, Scalda. Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 21 van 22

22 Contact Examenwerk LTTR SHE SLEBB Website Telefoon (079) Fax (079) Postadres Postbus AP ZOETERMEER Bezoekadres Maria Montessorilaan DB ZOETERMEER Jaarverslag 2013 Examenwerk Pagina 22 van 22

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I

Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Activiteitenplan 2013 Bedrijfstakgroep Economisch- Administratieve beroepen, Sociaal- Juridische dienstverlening, Beveiliging en ICT Btg ESB&I Hoe meer het verandert, des te meer blijft hetzelfde (Jean-Baptiste

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Jaarverslag 2 201 0 3 13

Jaarverslag 2 201 0 3 13 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 Onze doelen (Plan) Onze resultaten (Do) Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Lessons learned? Reflectie

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 De P-Direktwinkel is open!

JAARVERSLAG 2010 De P-Direktwinkel is open! JAARVERSLAG 2010 De P-Direktwinkel is open! Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk 1-2010: De winkel is open! 2 Interview met Sylvia Bronmans Hoofdstuk 2 - Dienstverlening 6 2.1. Dienstverlening conform Service

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Examinering in het mbo

Examinering in het mbo Examinering in het mbo Over de vereniging Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven, vertegenwoordigt leveranciers van examenproducten en diensten en Een overzicht van activiteiten

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire Dienstverlening. btg HTVF

Jaarverslag 2010. Bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire Dienstverlening. btg HTVF Jaarverslag 2010 Bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire Dienstverlening btg HTVF Jaarverslag 2010 Bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire

Nadere informatie

Examinering in de praktijk: Goed voorbeeld doet goed volgen

Examinering in de praktijk: Goed voorbeeld doet goed volgen Examinering in de praktijk: Goed voorbeeld doet goed volgen kaders stellen leren examineren diplomeren construeren en vaststellen kwaliteitsborging www.examenprofiel.nl Procesarchitectuur Examinering Kwaliteitsborging

Nadere informatie

spoor "asis voor uw kind

spoor asis voor uw kind # # # Openbaar Primair en # Speciaal Onderwijs Purmerend "asis voor uw kind spoor GESCAND OP - 9 ÏCi: 201Ï Gemeente Oostzaan Aan het College van B en W van de gemeente Oostzaan t.a.v. de wethouder Onderwijs,

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

BeVAM jaarverslag 2012

BeVAM jaarverslag 2012 BeVAM jaarverslag 2012 inhoud Bericht van de directie 3 Resultaten 2012 5 Verbeteren opleidingsinfrastructuur 5 Verbeteren kenniscirculatie 8 Verhogen kwaliteit instroom 10 Bijlage 1 12 Verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND gegevens 2003 gecontroleerd: ok STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND Jaarverslag 2009 Versie 1.0 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum.

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum. Jaarverslag 2009 1 Ameland Amsterdam Stadsdoelen Amsterdam Vondelpark Amsterdam Zeeburg Apeldoorn Arnhem Bakkum Bergen op Zoom Den Haag Domburg Doorwerth Dordrecht Egmond Elst Gorssel Grou Haarlem Heeg

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. Cingel College Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010

Activiteitenplan 2010 Activiteitenplan 2010 Bedrijfstakgroep T&L Transport en logistiek Titel : Activiteitenplan Btg T&L Auteur(s) : Noor Freericks en Jonna van Accooij MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus 196 3730 AD De

Nadere informatie

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen Jaarverslag Friesland College 2010 Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen 1 Colofon Gedrukte oplage: 25 Opmaak: Bureau Communicatie, Friesland College Druk: CSL, Leeuwarden De foto s en

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting IVN Plantage Middenlaan 2-c Amsterdam Postbus 20133 1000 HC Amsterdam www.ivn.nl

Jaarrekening 2013. Stichting IVN Plantage Middenlaan 2-c Amsterdam Postbus 20133 1000 HC Amsterdam www.ivn.nl Jaarrekening 2013 Stichting IVN Plantage Middenlaan 2-c Amsterdam Postbus 20133 1000 HC Amsterdam www.ivn.nl Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 3 2. Organisatie & Bestuur 2.1. Stichting IVN 8 2.2. Medewerkers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Beleid & belangen 4. 5. Jaarcijfers 27. 6. Financiële continuïteit 33. 2. Maaskoepel als dienstverlenende organisatie 12

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Beleid & belangen 4. 5. Jaarcijfers 27. 6. Financiële continuïteit 33. 2. Maaskoepel als dienstverlenende organisatie 12 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Beleid & belangen 4 1.1 Externe samenwerkingsverbanden...4 1.2 Beleidsontwikkeling...5 1.3 Rapportage en informatievoorziening...7 1.4 Adviesgroepen...9 1.5 In gesprek met de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord 3 Missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 8 Kerncijfers 13 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Graafschap Groep

Jaarverslag 2010. Graafschap Groep Jaarverslag 2010 Graafschap Groep Colofon Leeswijzer 2 Dit jaarverslag is een uitgave van de Graafschap Groep. Tekst en opmaak: team communicatie Graafschap College Fotografie: archief Graafschap College,

Nadere informatie

Inspiratie voor taal en rekenen

Inspiratie voor taal en rekenen Inspiratie voor taal en rekenen Geachte lezer, Taal en rekenen zijn de zuurstof van ons onderwijs. Taal is niet alleen de expressie, maar ook de essentie van begrip. Er is zoveel meer mogelijk als je je

Nadere informatie