inhoud Feiten & cijfers 3 Directieverslag Bericht van de Raad van Commissarissen Commercie Aviation Non-aviation Marketing 11 Operations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Feiten & cijfers 3 Directieverslag Bericht van de Raad van Commissarissen Commercie Aviation Non-aviation Marketing 11 Operations"

Transcriptie

1

2 inhoud Feiten & cijfers 3 Directieverslag Bericht van de Raad van Commissarissen 5 7 Commercie Aviation Non-aviation 9 10 Marketing 11 Operations Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Personeel & Organisatie Milieu & Veiligheid Risicomanagement Financiële gang van zaken Geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 43 Overige gegevens Controleverklaring

3 feiten & cijfers Passagiersontwikkeling lijndiensten vakantiecharters overig verkeer totaal AAntal vliegbewegingen Toestellen zwaarder dan kg (max. startgewicht) PASSAGIERS 3,9 mln NETTO RESULTAAT 7 mln VLIEG BEWEGINGEN BESTEMMINGEN 78 3

4 feiten & cijfers Balans (x 1.000) Operationele materiële vaste activa Vastgoedbeleggingen Financiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Cash flow Winst- en verliesrekening (x 1.000) Netto-omzet Ongerealiseerde waardeveranderingen Bedrijfslasten Exploitatieresultaat Financiële baten en lasten Belastingen Resultaat na belastingen Ratio s RONA nb Exploitatieresultaat na belasting / gem. vaste activa ROE nb Nettowinst na belasting / gem. Eigen Vermorgen Leverage Rentedragende schulden / EV + rentedragende schulden 10,6% 9,4% 13,0% 18,0% 14,8% 13,1% 12,9% 16,4% 21,1% 18,3% 28,0% 35,8% 36,9% 37,1% 42,0% FFO (x 1.000) Operationele cashflow FFO/Totale schuld Funds From Operations / rentedragende schulden FFO interest dekkingsratio FFO + rentelasten / rentelasten ,8% 29,4% 24,1% 54,6% 31,6% 10,6 7,8 6,7 14,8 8,3 4

5 DIRECTIEverslag 2014 is voor een jaar geweest dat successen kende maar met ook een groot dieptepunt, de crash van de MH17. De repatriëring van de slachtoffers en de ceremonies op de Vliegbasis Eindhoven gebeurden waardig en respectvol. De gevolgen waren ook op Eindhoven Airport voelbaar; in de operatie, maar vooral ook onder de mensen. De flexibiliteit van alle betrokkenen op die momenten wordt bijzonder gewaardeerd. Een record aan vliegbewegingen en passagiers werd behaald, met nieuwe bestemmingen zoals Catania, Murcia, Manchester, Turijn, Tuzla, Zakynthos en Marsa Alam. Vanaf oktober is Jetairfly, voor een nieuwe luchtvaartmaatschappij, gestart met vluchten naar het Marokkaanse Nador. Bestemmingen voor zowel de zakelijke als de vrijetijd reiziger. DUURZAAMHEID Het luchthavenbesluit, waarvan de inhoud is gebaseerd op de afspraken van het Aldersadvies, is per 1 november in werking getreden. In het kader van de uitvoering van deze afspraken is de nieuwe vertrekroute Zuid West van kracht geworden voor minder overlast in de omgeving. Daarnaast is in dit jaar de website Samenopdehoogte.nl verder uitgebouwd met My Neighbourhood, een wereldprimeur. Dit is een analysetool waarmee je thuis vanaf je computer kunt nagaan hoe vaak vliegtuigen over een bepaald gebied zijn gevlogen en waarmee je detailinformatie kunt verkrijgen over de geluidmetingen. In 2014 is uitvoerig getest met de Continuous Descent Approaches, de zogenaamde glijvluchten, met als resultaat dat begin 2015 de invoering van de glijvluchten officieel van start gaat. BEREIKBAARHEID In het kader van de bereikbaarheid zijn afspraken gemaakt tussen en met de regionale en nationale overheden. Afspraken over een verbeterde bereikbaarheid via de weg met de zogenaamde Challengevariant en met het openbaar vervoer. Daarnaast is door de Minister van IenM vastgesteld dat als het aantal treinreizigers zich positief ontwikkelt, dit op termijn een zelfstandig Station rechtvaardigt. STRATEGIE In 2014 is hard gewerkt aan de uitvoer van de strategie. Middels innovaties wordt gestreefd naar een snel operationeel proces waarbij het aantal afhandelminuten per passagier afneemt. De eerste innovatie was een feit: Drop & Go. Hier checkt de passagier geheel automatisch zelf zijn koffer in. Er wordt een hoge klanttevredenheid nagestreefd door te focussen op de drie S en: Snelheid, Service en Sfeer. voorgaande jaren. Respectievelijk zo n 4 en 5% (2014: 16% en 9%). De reden hiervan is dat de afgelopen jaren harder gegroeid is dan de verwachting was. We lopen voor op de verwachtingen maar blijven binnen de kaders van maximaal 6,7 km 2 geluidoppervlak (35 Ke-zone) in de eerste fase van het Aldersadvies. groeit naar verwachting in 2015 naar 4,1 miljoen passagiers en zo n 30,5 duizend vliegbewegingen. Vóór de start van de tweede fase van de groei van de luchthaven vindt in 2015 de evaluatie plaats met alle regionale en nationale belanghebbende partijen. Bij een positieve uitkomst zal de groei vanaf 2016 kunnen doorzetten. Deze groei zal wederom gepaard gaan met aandacht voor hinderbeperking en verdere verduurzaming van de luchthavenprocessen. We zullen verder werken aan onze ambitie de luchthavenprocessen op een zero emission wijze te organiseren. Op deze gebieden wil koploper in Europa zijn en blijven. Voor het nieuwe jaar staat ook de planvorming op de agenda voor een upgrade van het buitenterrein. Een centrale boulevard, een verbeterde infrastructuur en een multifunctioneel gebouw maken hiervan deel uit. Kortom, gaat ook in 2015 voor een fitte, energieke bedrijfsvoering met oog voor de omgeving. Joost Meijs Algemeen Directeur VOORUITBLIK Als we vooruitblikken op 2015 weten we dat het aankomend jaar de groei, zowel met betrekking tot passagiers als met betrekking tot vliegbewegingen, beperkter zal zijn dan in de 5

6 Jaarverslag

7 bericht van de raad van commissarissen 2014 was een jaar dat diepte- en hoogtepunten kende. Op 17 juli vond het tragische ongeval met de MH17 plaats. Een gebeurtenis die vooral bij alle nabestaanden, maar ook breder in onze samenleving diepe sporen van verdriet heeft nagelaten en die op voelbaar waren. De raad heeft groot respect voor de wijze waarop de Koninklijke Luchtmacht op de Vliegbasis Eindhoven de ceremonies rond de repatriëringsvluchten heeft begeleid. Ook de flexibele opstelling van zowel luchtvaartmaatschappijen als passagiers ten tijde van de ceremonies wordt zeer gewaardeerd was wederom een recordjaar voor : 3,9 miljoen passagiers maakten gebruik van de luchthaven. Naast vakantiepassagiers weten ook steeds meer zakelijke reizigers te vinden. De luchthaven is daarmee van toenemend belang voor het regionale bedrijfsleven en daarmee voor de ontwikkeling van de Brainport. De luchthaven heeft de afgelopen jaren ondanks de economische crisis een sterke groei doorgemaakt. De vraag naar vakantie- en zakelijk verkeer vanaf blijft toenemen, maar voor 2015 zijn de groeimogelijkheden beperkt door de afspraken aan de Alderstafel over de geluidruimte die ter beschikking heeft wordt een belangrijk jaar: de evaluatie aan de Alderstafel over de eerste groeifase zal beslissend zijn voor de verdere groei van de luchthaven tot Alle gemaakte afspraken op het gebied van hinderbeperking en duurzaamheid zijn door de luchthaven voltooid, en de ambities voor de komende jaren zijn benoemd. Ook werkt de directie hard aan uitbreiding van de infrastructuur, zowel landzijdig als luchtzijdig, om de luchthaven operationeel en commercieel klaar te maken voor de volgende groeifase. De raad ondersteunt de directie van harte bij deze initiatieven. WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Belangrijke onderwerpen die in 2014 zijn besproken binnen de raad en tussen raad en directie betroffen de ontwikkeling van na 2015 en alle daaraan gerelateerde dossiers. Belangrijk hierin is de verbetering van de landzijdige bereikbaarheid van. De directie heeft het initiatief genomen om samen met stakeholders uit de regio een ontwerp te maken voor een verbeterde bereikbaarheid per auto, de zgn. Challengevariant. De raad is zeer verheugd dat deze variant door alle belanghebbende partijen is omarmd, en heeft daarom ingestemd met het leveren van een financiële bijdrage aan de realisatie ervan. Voorts is uitgebreid aandacht besteed aan de korte, middellange en langetermijnstrategie en de financiële consequenties daarvan, neergelegd in een business plan en een tactisch plan. Ten slotte heeft de directie uitgebreid haar plannen rondom de herinrichting van het voorterrein en de realisatie van een multifunctioneel gebouw met de raad besproken. De raad kan instemmen met de voorgenomen ontwerpen en investeringen. In 2015 zal de (financiële) voortgang van dit omvangrijke project in elke vergadering van de raad worden besproken. De raad van commissarissen kwam in 2014 viermaal bijeen in reguliere vergaderingen. Daarnaast hadden de commissarissen frequent formeel en informeel contact met de directie, om zaken inhoudelijk te bespreken of om de directie te adviseren over diverse onderwerpen. Op 23 april 2014 vond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats en in oktober de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor aandeelhouders, waarin de aandeelhouders op de hoogte worden gesteld van de strategische ontwikkelingen op de luchthaven. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen, waren de landzijdige bereikbaarheid, de stand van zaken rond het luchthavenbesluit, de parkeerproblematiek op het nabijgelegen bedrijventerrein en de belangrijkste punten uit het business plan voor de jaren Na ruim acht jaar als commissaris namens de Provincie Noord-Brabant aan verbonden te zijn geweest, heeft Wim van Velzen per 1 november het stokje overgedragen aan Paul Rüpp. De raad is Wim van Velzen zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de vennootschap. In zijn laatste vergadering van 2014 heeft de raad besprekingen gehouden over het functioneren van de raad en dat van zijn individuele leden. Tevens heeft de raad gesproken over het gewenste profiel, de samenstelling en de competenties van de raad en zijn leden en over het introductie-, trainingen opleidingsprogramma. Ook is gesproken over het functioneren van de directie en over het remuneratiepakket. De raad van commissarissen heeft besloten geen aparte audit-, remuneratie- en selectie- en benoemingscommissie in te stellen gezien de omvang van de organisatie. De werkzaamheden van deze commissies worden dan ook door en onder verantwoordelijkheid van de voltallige raad uitgevoerd. Het budget 2015, als onderdeel van het tactisch plan , is eveneens in de laatste vergadering van 2014 besproken en goedgekeurd. In 2015 wordt een verdere groei van het aantal passagiers verwacht naar 4,1 miljoen. De directie heeft hierbij continue aandacht voor verdere efficiencyverbetering van de operationele processen en het beheersen van de vaste en variabele kosten. De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn besproken middels een halfjaarlijkse risicomanagementrapportage, waarbij het afgelopen jaar extra aandacht is geweest voor de risico s in het licht van de evaluatie aan de Alderstafel, met het oog op de mogelijkheden voor verdere groei van de luchthaven na De operationele, commerciële en financiële resultaten van de onderneming zijn tijdens elke vergadering van de raad besproken. JAARVERSLAG De directie heeft het jaarverslag opgesteld. KPMG Accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. Wij verwijzen u hiervoor naar pagina 51 van dit verslag. De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening en het jaarverslag uitvoerig besproken met de directie en de externe accountant. Het vormt een goede basis voor de verantwoor- 7

8 bericht van de raad van commissarissen ding die wij als Raad van Commissarissen afleggen voor het gehouden toezicht. De Raad van Commissarissen stemt in met de jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel van de directie aan aandeelhouders om, gezien de ontwikkelingen en het resultaat in 2014, een winstuitkering te doen ten bedrage van , verdeeld over op cumulatief preferente aandelen en op gewone aandelen. De resterende winst van zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de overige reserves. De directie zal het jaarverslag voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt op 22 april Wij stellen de aandeelhouders voor de directie decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. De raad verklaart dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid van de commissarissen. samenstelling Bestuurder, voormalig directievoorzitter Bavaria (gepensioneerd) Nevenfuncties: President-commissaris De Meeuw Groep BV President-commissaris PSV (beëindigd per 1 januari 2015) Commissaris Faber Halbertsma Groep BV Bestuurslid Stichting Administratiekantoor FHG Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Van Lanschot Bank NV Lid Raad van Advies Den Ouden Groep BV Voorzitter Stichting Nederland Schoon Voorzitter Nationaal Monument Kamp Vught drs. P.J.J.M. Swinkels (1945) president-commissaris Executive Vice President & Chief Commercial Officer Schiphol Group drs. M.M. de Groof (1957) vice-voorzitter Executive Vice President & Chief Operations Officer Schiphol Group mr. A.P.J.M. Rutten (1951) Nevenfuncties: Voorzitter Stuurgroep Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol Group Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Summa College, Eindhoven Lid Raad van Toezicht Vitalis WoonZorgGroep, Eindhoven Senior European Policy Advisor, Covington & Burling, Brussel Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Universiteit van Twente Voorzitter Commissie van Wijzen kennisprojecten FES A.P.A. de Jong (1945) < : drs. W.G. van Velzen (1943) Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool > : drs. P.L.A. Rüpp (1957) Nevenfuncties: Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in de provincie Noord-Brabant Voorzitter RKSV Udi 19 Vice-voorzitter Stichting Jheronimus Bosch 500 Voorzitter Stichting Bosch Research and Conservation Project Lid dagelijks bestuur Vereniging Hogescholen Lid Raad van Toezicht Dutch Institute World Class Maintenance 8

9 commercie PASSAGIERSGROEI In 2014 is wederom een sterke passagiersgroei op Eindhoven Airport gerealiseerd van 16% tot passagiers. Het aantal vliegbewegingen nam in 2014 toe ten opzichte van 2013 met 9% tot BESTEMMINGENNETWERK In 2014 is het bestemmingennetwerk verder uitgebreid met vluchten naar Murcia in Spanje, Zakynthos, Corfu en Athene in Griekenland, Marsa Alam en Hurghada in Egypte, Treviso en Catania in Italië, Nador in Marokko, Knock in Ierland en Poznan in Polen. Met de toevoeging van het Marokkaanse Nador is ook een luchtvaartmaatschappij rijker geworden: het Belgische Jetairfly, onderdeel van TUI AG, neemt deze vluchten voor haar rekening. Verdere groei op van deze zusteronderneming van het Nederlandse ArkeFly is te verwachten. Ook zijn er in 2014 bestemmingen gestopt. Ryanair heeft besloten een punt te zetten achter de vluchten naar Stockholm Skavsta, Bordeaux en de in april gestarte bestemming Knock. Het segment lijndiensten is in 2014 gegroeid met 19%. Deze groei is met name toe te rekenen aan de start van een aantal nieuwe bestemmingen (door Ryanair, Transavia, Wizzair en Jetairfly) en de betere gemiddelde bezetting van de vluchten van en naar. Aviation De daling van het aantal vakantiecharters op, zoals dat te zien was over de afgelopen jaren, is in 2014 gestagneerd. Met name het opvoeren van vluchten naar de Canarische Eilanden plus de herintroductie van Egypte met twee bestemmingen, veroorzaken het ombuigen van de neerwaartse trend. Voor 2015 is de verwachting dat het aandeel vakantiecharters op eenzelfde niveau blijft als in VOORUITBLIK Voor 2015 verwacht een bescheiden groei van 5% tot 4,1 miljoen passagiers. In 2015 vindt de evaluatie van de afspraken uit het Aldersadvies plaats. In deze evaluatie zullen partijen aan de Alderstafel een afweging maken over de groei van de burgerluchtvaart op Eindhoven vanaf Vanaf 1 januari 2015 zal de luchthaven 7 dagen in de week van 07:00 uur tot 23:00 uur geopend zijn, met de mogelijkheid om dagelijks tot maximaal 4 landende vliegtuigen toe te staan tussen 23:00 uur en 24:00 uur. TOP BESTEMMING LONDEN STANSTED TOP BEZETTING 89% pax Alicante 9

10 commercie FOOD & BEVERAGE Door een grotere passagiersgroei dan verwacht, is de gestelde doelstelling in 2014 ruim gehaald. Het succes van o.a. Starbucks is in 2014 doorgezet. Tevens is de vestiging uitgebreid met extra zitplaatsen. De besteding per passagier vanuit het eerste jaar is vastgehouden, wat een mooi resultaat is. Met belvedair zijn strategische gesprekken gevoerd over de toekomst, hetgeen heeft geresulteerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari HOTEL De bezettingsgraad over geheel 2014 was 55%. In 2013 was dat, vanaf de opening op 1 juni, 31%. Het salesteam van het hotel houdt zich ook bezig met het ontwikkelen van business events. Een hoogtepunt voor wat betreft georganiseerde events is het Siemens Benelux Event. Hier werd een leegstaande ruimte omgetoverd tot een prachtige eventlocatie waar 350 gasten van Siemens Benelux verwelkomd werden. De commerciële bijdrage van het hotel gaat hiermee verder dan alleen de exploitatie van het hotel en het business centre. RETAIL Ook voor de winkels op geldt dat de doelstellingen voor 2014 zijn behaald. De tax free shop aan het luchtzijdige gedeelte van de terminal laat in 2014 wederom een groeipercentage zien dat hoger is dan de passagiersgroei. Een gebrek aan winkelruimte zorgt ervoor dat het maximale resultaat nog niet kan worden behaald. Hier ligt dan ook nog een kans en een uitdaging voor de komende jaren. SERVICES In 2014 is gestart met de verkoop van bus-trein combi tickets op. Er is treininformatie aanwezig in de aankomsthal, er staat een NS-kaartverkoop automaat in de terminal en de borden zijn aangevuld met Trainshuttle. Hiermee is invulling gegeven aan een uniek partnership waarbij Hermes, NS, GWK Travelex en Eindhoven Airport hun krachten hebben gebundeld om de landzijdige bereikbaarheid te verbeteren, in combinatie met een gezonde business case voor de participanten. Non-aviation PARKEREN Begin 2014 werd het parkeerterrein op Westfields, gelegen in Oirschot op korte afstand van de luchthaven, gerealiseerd en in gebruik genomen. Dit parkeerterrein P8, dat door middel van een shuttlebus met de luchthaven is verbonden, wordt in 2015 uitgebreid met nog eens plaatsen. De volgende uitbreiding in het aantal parkeerplaatsen zal plaatsvinden op P1. Hiervoor is in 2014 een toekomstbestendig ontwerp goedgekeurd door de Raad van Commissarissen waarin ook aansluiting is gezocht met verkeersafwikkeling buiten het luchthaventerrein. Hiermee waarborgen we de bereikbaarheid ook in de toekomst. Er is hard gewerkt aan het verbeteren van onze klanttevredenheid en het stabiliseren van de besteding per passagier. Met partners uit de reisbranche zijn we in gesprek om het parkeeraanbod van al vroegtijdig zichtbaar te krijgen bij de passagier. VOORUITBLIK Naast de geplande uitbreiding van het P8-terrein begin 2015, zullen de plannen voor de herinrichting van het voorterrein concreet gemaakt worden. Behalve parkeren komen hier ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van horeca en retail. Daarnaast onderzoeken we of uitbreiding van horeca en retail mogelijk is binnen de muren van de huidige terminal. ByLei Business event boven de aankomsthal 10

11 commercie Op het gebied van marketing heeft zich in 2014 in toenemende mate gefocust op een aantal thema s: de passagier. Het beeld dat de passagier heeft van de luchthaven wordt hierdoor mede gevormd. Marketing Het verder uitrollen van een e-commerce beleid, primair gericht op parkeren. Het verder benutten van eigen media, waardoor op kostenefficiënte manier een groot maandelijks bereik wordt gerealiseerd. Het opstarten van een klantbelevingstraject, waarbij het uitgangspunt is dat een heldere positionering handvatten geeft voor een klantgerichtere operatie en het realiseren van doelstellingen op het gebied van passagiersbesteding en klanttevredenheid. E-COMMERCE Met een onlineomzet van meer dan 4 miljoen op parkeren, is duidelijk dat dit een belangrijk onderdeel vormt van het business model van. Doordat de trend zich heeft voortgezet dat de consument jaar in jaar uit meer online acquisities pleegt, professionaliseren we verder in e-commerce gerelateerd aan parkeren. Alle activiteiten van in 2014 op dit gebied hebben gezorgd voor een online omzettoename van zo n 31% en een toename van zo n 22% aan online transacties. EIGEN MEDIA beschikt over een scala aan eigen media: de website, Facebook pagina, e-nieuwsbrief, Twitter profiel en Linkedin Page. Het jaarlijkse cumulatieve bereik van al deze eigen media overstijgt de 6 miljoen mensen. Uit het Klantreis -onderzoek van 2013 bleek dat deze media belangrijke contactmomenten zijn binnen de klantreis. Een passagier is slechts voor een beperkte periode aanwezig in de terminal, terwijl een klantreis maanden kan duren. Het zijn eigen media die impact kunnen hebben door op verschillende momenten van die reis direct contact te hebben met In 2014 is het aantal Facebook fans met toegenomen naar precies Via deze fans bereiken we op Face book wekelijks zo n mensen. Onze website, eindhovenairport.nl, had in 2014 zo n 2 miljoen unieke bezoekers. Dit is een toename van zo n 40% ten opzichte van een jaar eerder. KLANTBELEVING Uit het Klantreis-onderzoek van 2013 zijn drie S en (Snelheid, Service en Sfeer) benoemd die nu verankerd zijn in de strategie voor de komende jaren. Het verhogen van de klanttevredenheid is een manier om de besteding per passagier te verhogen en ervoor te zorgen dat klanten terugkomen. Om vast te kunnen stellen en te monitoren hoe het gesteld is met de klanttevredenheid op, neemt de luchthaven sinds 2014 deel aan de Airport Service Quality benchmark. Het doel hierbij is om in 2020 in de top 20% van onze benchmark met 24 andere luchthavens te staan. Eind 2014 stond op plek 15. VOORUITBLIK Consumentengedrag is complex en veranderlijk. Om dit gedrag continu te monitoren, is het van belang om te weten wat de behoefte van onze passagiers is. Wanneer dat duidelijk is, kunnen we onze license-to-win formuleren zal in het teken staan van dit traject, waaraan door verschillende partners wordt gewerkt. Gezamenlijk gaan we op zoek naar de behoefte van de consument en een positionering die handvatten geeft om dit waar te kunnen maken, op de voor kenmerkende commerationele manier. FANS BEREIK mln 11

12 Operations 2014 was het startjaar van de nieuwe strategie. In het contact met operationele partners en luchtvaartmaatschappijen is de strategie nader toegelicht. Dit is nodig om de strategie tot een succes te maken, waarbij operationeel gezien de nadruk ligt op snelheid voor de passagier en minder afhandelminuten per passagier. Innoveren speelt hierbij een belangrijke rol. INNOVATIE In het voorjaar werd gestart met de voorbereiding van de eerste proef op innovatief gebied: Drop & Go. Deze self-service bagage drop-off units zijn in december in gebruik genomen door passagiers van Transavia en Ryanair. Met de start van de innovatiemanager kort na de zomer werd extra capaciteit en expertise ingebracht en is de Innovation Road Map opgesteld. Hierin zijn de diverse projecten opgenomen in een tijdslijn met daarbij de verwachte minutenbesparing. In het eerste kwartaal van 2015 vindt een quick-scan plaats waarin onder meer het besparingspotentieel van deze projecten wordt getoetst. KLANTTEVREDENHEID Door de focus te leggen op de wachttijden bij de check-in en de lostijd van de ruimbagage, zijn beide verbeterd. Daarmee werd invulling gegeven aan de andere pijler van de strategie: klanttevredenheid. Op dit gebied is ook nauw samengewerkt met de commerciële afdeling en worden KPI s nog kritischer gevolgd. de havendienst tot een efficiënte werkplek, een uitbreiding van het aantal tankopstelplaatsen en een verandering van vliegtuigopstelplaats S1 zodat die ook geschikt is voor regulier verkeer. De realisatie van het aparte platform voor general aviation heeft vertraging opgelopen. De prioriteit is gegeven aan de realisatie van twee extra vliegtuigopstelplaatsen. In 2015 moeten namelijk meer toestellen per uur afgehandeld kunnen worden. SECURITY Op het gebied van security was het een druk jaar. De eerste opdracht was de implementatie van de nieuwe regelgeving rondom vloeistoffen (Liquids & Gels) per 31 januari Met de nodige inspanningen werd de terugval van de doorloopsnelheid als gevolg van deze wijziging weer omgebogen. Het beveiligingscontract is met succes Europees aanbesteed en gegund aan Group 4 Securicor (G4S). Het nieuwe contract gaat in per 1 januari Kort na de zomer werd de beveiliging van onderworpen aan een EU-Audit. Het resultaat daarvan was positief wat een compliment is voor alle betrokkenen. Ten slotte is gestart met het testen van Security-scanners. Dit met het oog op nieuwe regelgeving per 1 september Ook draagt de inzet van deze innovatieve apparatuur naar verwachting bij aan de klantbeleving. PASSAGIERSGROEI Om de passagiersgroei direct en indirect operationeel goed op te kunnen vangen, zijn in de zomerperiode enkele veranderingen doorgevoerd. Het betrof o.a. de herinrichting van 12

13 maatschappelijk verantwoord ondernemen CIVIELE GELUIDSRUIMTE Per 1 november 2014 is het luchthavenbesluit Eindhoven van kracht geworden, waarmee de afspraken uit het Aldersadvies uit 2010 een wettelijke verankering hebben gekregen. Op basis van dit luchthavenbesluit krijgt een eigen civiele geluidruimte. Hoe groot die ruimte op een bepaald moment is, en wat de overige voorwaarden zijn voor het burgerluchtverkeer, wordt vastgelegd in medegebruikvergunningen. In 2014 vond het civiele luchtverkeer op Eindhoven plaats op basis van de in 2012 verkregen vergunning. Deze vergunning was gebaseerd op een set van afspraken met omwonenden en milieupartijen in aanvulling op de afspraken uit het Aldersadvies. Deze aanvullende afspraken golden voor de jaren 2013 en De beschikbare civiele geluidruimte van 6,5 km 2 is nagenoeg vol gevlogen. In 2014 zijn met de omwonenden afspraken gemaakt over een beperkte groei in 2015, conform de afspraken uit het Aldersadvies voor de eerste groeifase. Onderdeel van deze afspraken is dat de openstellingstijden van de luchthaven worden verruimd ten opzichte van 2014, in die zin dat in 2015 de luchthaven ook in het weekend vanaf uur open is. Eind 2014 ontving de medegebruikvergunning voor 2015 waarin deze afspraken zijn vastgelegd. HINDERBEPERKING Alle maatregelen uit het Aldersadvies Eindhoven om de extra hinder als gevolg van de groei van het burgerluchtverkeer te beperken, zijn in 2014 afgerond. In 2014 is de test met het het zgn. CDA-landen (Continuous Descent Approaches oftewel glijvluchten) uitgebreid. Om CDA-landingen op Eindhoven formeel mogelijk te maken, dienden nog een aantal stappen te worden gezet. De belangrijkste hiervan waren dat de (militaire) luchtverkeersleiding haar procedures hierop moest gaan aanpassen en dat luchtverkeerleiders getraind moesten worden. De formele invoering van de CDA-procedures heeft begin 2015 plaatsgevonden. Conform afspraak met de omgeving zijn alle landingen na uur (maximaal 3 in 2014) met een CDA uitgevoerd. De in overleg met regionale partijen in 2012 ontworpen alternatieve vertrekroute voor civiel verkeer in zuidwestelijke richting is medio november formeel in werking getreden. De route werd al vanaf eind juni door Transavia gevlogen. Deze nieuwe vertrekroute heeft per saldo een hinderbeperkend effect. Met name Veldhoven en de dorpskernen van Knegsel, Duizel en Hoogeloon worden door de nieuwe route ontzien. level van het zgn. ACI accreditatieprogramma, een programma dat ten doel heeft CO 2 -uitstoot op luchthavens te reduceren. Als volgende stap heeft de ambitie uitgesproken om te onderzoeken of CO 2 -neutraliteit in de vorm van zero emission mogelijk is. Hiertoe is in samenwerking met de TU Eindhoven en de gemeente Eindhoven een onderzoeksprogramma gestart, waarvan de resultaten begin 2015 worden verwacht. Onder zero emission wordt verstaan het zodanig inrichten van de operationele processen en de infrastructuur van de luchthaven dat er per saldo (nagenoeg) geen CO 2 -uitstoot meer zal plaatsvinden. GELUIDSINFORMATIE VOOR OMGEVING Op de in 2013 gelanceerde website samenopdehoogte.nl kunnen omwonenden algemene en locatiegebonden informatie vinden over geluid en over het vliegveld en specifieke informatie krijgen over civiele vliegroutes, vliegtuigtypes en de hoeveelheid geluid van een bepaalde vlucht. Via de website kunnen meldingen worden gedaan over vliegtuiggeluid. In 2014 is de website verder verfijnd en voorzien van uitgebreidere rapportagemogelijkheden. In 2014 is verder gewerkt aan een nieuwe vorm van geluidsen hindermeldingenrapportage, die voor meerdere doelen geschikt is (bijv. voor de COVM en voor de Alderstafel Eindhoven). De layout voor de nieuwe rapportage was eind 2014 nagenoeg gereed. Met het oog op voor iedereen duidelijke spelregels over hindermeldingen zijn daarbij ook afspraken gemaakt over de procedures. Tevens wordt voorzien in een onafhankelijke auditcommissie die jaarlijks de procedures en rapportages zal gaan controleren. In 2014 zijn verdere stappen gezet om te komen tot één loket voor de hindermeldingen via de website samenopdehoogte.nl. VOORUITBLIK 2015 is het laatste jaar van de eerste groeifase van het Aldersadvies Eindhoven. Volgens afspraak zal in 2015 worden geëvalueerd of de afspraken uit het Aldersadvies waaronder de groei zou mogen plaatsvinden, zijn nagekomen. Partijen aan de Alderstafel zullen dan een afweging maken over de groei van de burgerluchtvaart op Eindhoven vanaf Een belangrijk onderwerp bij deze evaluatie is het aantal landingen dat na uur zal kunnen plaatsvinden. De evaluatie zal resulteren in een advies aan het kabinet. Het kabinetsbesluit zal daarna worden vastgelegd in een medegebruikvergunning voor 2016 en verder. DUURZAAMHEID hecht sterk aan een duurzame ontwikkeling van de luchthaven waarin groei van het aantal vliegbewegingen zo min mogelijk overlast voor de omwonenden en milieu veroorzaakt. heeft in het kader van de afspraken in het Aldersadvies de wens uitgesproken om op het gebied van duurzaamheid tot de leidende luchthavens van Europa te behoren. Eind 2013 behaalde al het hoogste 13

14 personeel & organisatie De 49 vaste medewerkers van N.V. en Hotel B.V. waren eind 2014 ondergebracht bij de volgende afdelingen: Personen FTE M V Directie & Managementteam Commercial Services Operationele zaken Airport Operations Technische Dienst Financiële zaken & ICT Juridische & Bestuurlijke zaken Secretariaat Personeel & Organisatie Corporate Communications Hotel B.V Totaal De afdeling Technische Dienst wordt nog bijgestaan door enkele uitzendkrachten. ZIEKTEVERZUIM Het ziekteverzuim in 2014 is ten opzichte van 2013 (5,35%) gedaald en bedroeg 3,34%. De daling is het gevolg van een daling in het langdurig verzuim. Door een actief verzuimbeleid wordt getracht het verzuim laag te houden. MEDEWERKERSTEVREDENHEID Om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers, is in mei voor de eerste keer een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. In deze 0-meting werd een score van 8,0 als rapportcijfer gehaald. Dit onderzoek wordt om de anderhalf jaar herhaald en staat in november 2015 weer gepland. KANTOOROMGEVING In de loop van de jaren is de manier van werken binnen Eindhoven Airport N.V. veranderd naar een meer projectmatige werkwijze. De kantooromgeving sloot niet meer aan op onze werkwijzen en is daarom in 2014 drastisch verbouwd. Na drie maanden op een tijdelijke locatie te zijn gehuisvest, hebben we eind december onze intrek genomen in de nieuwe kantooromgeving. PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is in 2014 met één lid uitgebreid tot vijf leden. Gedurende het jaar is de PVT verschillende malen bijeengekomen en heeft diverse keren met bestuurder en afdeling Personeel & Organisatie vergaderd. Daarbij zijn onderwerpen als de vernieuwde arbeidsvoorwaarden, uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie voor een veilige en gezonde werkplek van onze medewerkers, gedragsregels en de contractvernieuwing van de pensioenregeling aan de orde geweest. DIVERSITEIT De directie en Raad van Commissarissen (RvC) hebben op dit moment geen vrouwelijke leden. Er is geen beleid ten aanzien van de gewenste man/vrouw-verhouding in de directie/ RvC. De onderneming zal in de toekomst zich blijven richten op de gewenste competenties van nieuwe bestuursleden, rekeninghoudend met de toegevoegde waarde van diversiteit in de directie en RvC. VOORUITBLIK Naar verwachting zal het personeelsbestand van Eindhoven Airport N.V. met 2,0 fte zal toenemen. MEDEWERKERS TEVREDENHEID ZIEKTE VERZUIM 8,0 3,34% 14

15 milieu en veiligheid voelt zich verantwoordelijk voor het bewerkstelligen en in stand houden van een duurzame luchtvaart. Hierbij wordt op een evenwichtige wijze rekening gehouden met het belang van de luchtvaart voor de economie en de passagiers, alsmede met de milieubelangen. heeft daarvoor een systeem dat voldoet aan de milieunorm ISO 14001, de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. De externe audit, dit jaar wederom uitgevoerd door de BSI Group, vond plaats in september Het doel van de audit is om op verschillende onderdelen van het managementsysteem objectief bewijs te verzamelen dat blijft voldoen aan relevante milieuwet- en regelgeving, contractuele eisen en de specifieke doelstellingen van het milieumanagementsysteem. Tevens is de audit erop gericht verbeteringen van het systeem te identificeren en de voortgang en toepassing van het plan van hercertificering te beoordelen en waar nodig aan te passen. Binnen de organisatie is hard gewerkt aan de geplande verbeteringen en mede dankzij de partnerbedrijven op de luchthaven is door de auditor vastgesteld dat de beoordeelde onderwerpen en processen effectief zijn geïmplementeerd en voldoende worden beheerst. genomen ter bescherming van het milieu en indien noodzakelijk tevens maatregelen genomen om herhaling van het incident te voorkomen. Alle milieu-incidenten op zijn gerapporteerd aan het bevoegd gezag. ENERGIE-, GAS- EN WATERVERBRUIK Het totale energieverbruik is in 2014 met 3% afgenomen ten opzichte van Dit is mede het resultaat van de genomen energiebesparende maatregelen zoals bijvoorbeeld de toepassing van LED-verlichting. Door de toename van het aantal passagiers en gebruikers waaronder het hotel, is het waterverbruik met 40% toegenomen. Het totale gasverbruik is met 23% afgenomen. Deze afname komt door de zeer zachte wintermaanden zowel aan het begin als aan het einde van Deze resultaten hebben eind 2014 geleid tot de vernieuwing van het certificaat van het hoogste level van de Airport Carbon Accreditation: Level 3+ Neutrality. Milieu Management Systeem MILIEUVERGUNNING In 2014 zijn geen wijzigingen ingediend met betrekking tot de vigerende milieuvergunning. Vooruitlopend op mogelijke wijzigingen van milieuactiviteiten wordt in 2015 bekeken of een nieuw wijzigingsverzoek inzake de milieuvergunning moet worden ingediend. Dit om er voor te zorgen dat Eindhoven Airport te allen tijde blijft voldoen aan de milieuwetgeving. MILIEU-INCIDENTEN Indien zich op de luchthaven een ongewoon voorval (lees milieu-incident) voordoet, dient conform artikel 17.1 Wet Milieubeheer hiervan terstond mededeling te worden gedaan aan de Milieu Klachten Centrale van de provincie Noord-Brabant. Om dit te borgen heeft de meldplicht voor alle gebruikers van haar terrein opgenomen in haar Luchthavenreglement. In 2014 hebben in totaal 31 milieu-incidenten plaatsgevonden; een stijging ten opzichte van 2013 (16 milieu-incidenten). Deze stijging heeft mede te maken met een betere handhaving op de meldplicht en een verbeterd registratiesysteem. De meeste milieu-incidenten betroffen diesellekkages (13x) en lekkages met olie (11x). De overige 7 milieuincidenten betroffen lekkages met andere vloeistoffen. Bij alle milieu-incidenten zijn direct corrigerende maatregelen WATER VERBRUIK per passagier: 0,0074 m 3 (2013: 0,0061) ELEKTRA AFVAL In 2014 is aan landzijde de vernieuwde milieustraat in gebruik genomen. Deze vernieuwde milieustraat voorziet in een betere afvalscheiding op meerdere scheidingsniveaus. Om te zorgen voor een betere borging van afvalscheiding en juist gebruik van de milieustraat hebben alle gebruikers in 2014 een interne cursus aangeboden gekregen. Door de groei van het aantal passagiers en het aantal gebruikers als gevolg van de uitbreiding van de terminal, is de totale hoeveelheid afval dat door de luchthaven in 2014 werd geproduceerd met 39% toegenomen ten opzichte van HINDERMELDINGEN In 2014 zijn meldingen over geluidhinder van vliegverkeer ingediend. Van het totaal aantal meldingen in 2014 gaan meldingen (18%) over civiele vliegbewegingen. 21 structurele melders hebben meldingen ingediend. Dit betreft 64% van het totaal aantal ingediende meldingen. Meldingen over zowel militair als civiel vliegverkeer worden ieder kwartaal gerapporteerd aan de Commissie Overleg Voorlichting en Milieu (COVM). De rapportages van 2014 zijn te vinden op de website van de COVM (www.covm.nl). per passagier: 1,33 kwh (2013: 1,59) GgGASAS VERBRUIK per passagier: 0,0337 m 3 (2013: 0,0506) m kwh m 3 15

16 milieu en veiligheid SAFETY In 2014 zijn opnieuw diverse zaken op het gebied van vliegveiligheid en de calamiteitenorganisatie verbeterd. De structuur bleek effectief en het meeste werk is dan ook verzet door - conform het Veiligheid Management Systeem (VMS) - voorvallen met betrokkenen te analyseren en vervolgens te vertalen in verbeterde procedures of inrichting. In opdracht van werd in oktober de eerste interne audit op grond van de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT) uitgevoerd door de auditpool van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL). Dit was een belangrijke toets na de audit door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2013 en is positief verlopen kende geen civiele grondincidenten of luchtvaartongevallen, wel is een keer een standby call afgegeven voor een civiel toestel. Dit toestel is vervolgens veilig geland. De beoordeling van de doeltreffendheid en doelmatigheid is op 19 januari 2015 vastgelegd in de jaarlijkse directiebeoordeling. In 2014 werd samen met de Koninklijke Luchtmacht veel ervaring opgedaan met het maken van risicoanalyses. Deze risicoanalyses dienen vooraf te gaan aan wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de vliegveiligheid en geven input voor aanpassingen of beheersmaatregelen. Eind 2014 is gestart met de invoer van voorvallen in een centrale database waarmee het maken van (trend)analyses wordt ondersteund. In 2015 zal worden ingezet op een efficiëntere kwaliteitsborging. VOORUITBLIK In 2015 hebben we onszelf ten doel gesteld een beter beeld te krijgen van de problematiek van Airspace Infringements (zonder toestemming in het luchtruim bevinden) en drones/wensballonnen. Veiligheid Management Systeem Veiligheidsdoelstelling* Target Score Score Target Score Score Relatief Relatief Vogelaanvaringen 7,2 per ,4 7,2 per ,5 Aantal Runway incursions max 12 (0,24 per 1.000) 8 0,19 max 8 (0,24 per 1.000) Aantal gevallen dat FOD in landingsterrein is aangetroffen max Geen Uitval baan en aanvliegverlichting Uitval LVL-apparatuur (aantal gevallen met gevolg black ) Schade aan vliegtuigen als gevolg van afhandeling 0 1 Geen Toestel vertrokken met fout loadsheet 0 3 Geen Score relatief: per aantal vliegbewegingen Cijfers betreffen de civiele operatie 22 0,55 Van de zeven doelstellingen zijn er vier gehaald. Van de drie doelstellingen die niet gehaald zijn, zijn er twee niet relevant gebleken in het kader van de RVGLT en de directe verantwoordelijkheid daarin van de exploitant: vertrokken met fout loadsheet en schade aan toestel als gevolg van afhandeling. De doelstellingen zijn wel relevant in het kader van de afhandelkwaliteit en zullen derhalve in 2015 nader met de afhandelaar worden opgepakt. De doelstelling voor FOD (Foreign Object Damage) werd niet gehaald, maar in alle gevallen betrof het debris (rommel die wordt gevonden op het landingsterrein) en geen damage (rommel die schade heeft veroorzaakt aan een vliegtuig). Naar aanleiding hiervan is de doelstelling voor 2015 verfijnd waarbij voortaan onderscheid gemaakt wordt tussen debris en damage. 16

17 risicomanagement In 2014 is het risicomanagement binnen de directie en het managementteam als beleidsinstrument gecontinueerd. De Raad van Commissarissen wordt twee keer per jaar, voor het laatst in zijn vergadering van december, geïnformeerd over de actuele stand van zaken: Voor ieder geïdentificeerd risico worden beheersmaatregelen gedefinieerd. Hieruit resulteert een restrisico dat ofwel input is voor de herhaling van deze zelfde cyclus, dan wel aanleiding is om het risico als klein genoeg te beoordelen en te verwijderen uit de rapportage. Risicogebieden Strategische risico s capaciteit Met name wanneer de maximaal toegestane geluidcapaciteit wordt bereikt, is uitbreiding van die capaciteit urgent. Een luchthaven kan niet zelfstandig die capaciteit uitbreiden omdat het ingebed is in een politiek-maatschappelijk krachtenveld. De besluitvorming gebeurt elders met een beïnvloedingsrol door de luchthaven zelf. Op 1 november 2014 is het luchthavenbesluit van kracht geworden, waarmee er een juridisch kader ligt voor ongeveer vliegbewegingen en 5,5 miljoen passagiers. markt De mogelijkheid van grote, onverwachte verandering in de vraag naar vliegverkeer kan van grote betekenis zijn in samenhang met de concurrentiepositie, met name ten opzichte van nabijgelegen luchthavens die voor een deel dezelfde luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen accommoderen. Maatregelen als het zoveel mogelijk sturen op gewenste bestemmingen en een breed portfolio aan luchtmaatschappijen dragen in positieve zin bij aan het opvangen van de gevolgen van een eventuele verandering in de vraag. in 2014 heeft een nieuwe luchtvaartmaatschappij, Jetairfly, activiteiten gestart. ontwikkeling AVIATION omzet Ondanks inspanningen en resultaten om non-aviation omzet te bevorderen, blijft de havengeldenomzet met 60% aandeel in 2014 de grootste omzetcategorie (2013: 63%). De eind 2013 gestarte contractbesprekingen met de vier grootste luchtvaartmaatschappijen hebben geleid tot nieuwe samenwerkingsovereenkomsten, ingaande 1 april 2014 met een looptijd van drie tot vijf jaar. ontwikkeling non-aviation omzet Gezien de concurrentie zal de druk op havengelden blijven bestaan. Daarom is het van belang andere omzetbronnen te intensiveren voor een gezonde bedrijfseconomische basis in de toekomst. De in de tweede helft van 2013 gestarte nieuwe retail- en horecaconcepten hebben zich in 2014, gesteund door groeiende passagiersaantallen, positief ontwikkeld. De toegenomen concurrentie in autoparkeren is in 2014 blijven bestaan. Dit is onder andere het gevolg van oneigenlijk gebruik van de kantoorvoorzieningenstructuur rondom de luchthaven en de instandhouding hiervan, hetgeen overigens ook afbreuk doet aan de hoogwaardige en zakelijke uitstraling van dit bedrijventerrein. Maatregelen om de eigen concurrentiepositie te versterken zijn daarom in 2014 gecontinueerd en zullen ook in de toekomst worden geïntensiveerd. Operationele risico s Safety (veiligheid) en security (beveiliging) Safety en security: voor de hand liggende onderwerpen die blijvend aandacht vragen als gevolg van de snel groeiende luchthaven, de regelmatig nieuwe ontwikkelingen vanuit de maatschappij en door wet- en regelgeving. Beheersmaatregelen betreffen ondermeer rampenplannen, rampenoefeningen, beveiligingsplannen, externe controles, certificering, up-to-date houden van bewustzijn, kennis en kunde van medewerkers. In 2014 is de luchtmachtbasis, inclusief het civiele deel, gecertificeerd door de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). Naar verwachting zal de Inspectie Leefbaarheid & Transport (ILT) in 2015 overgaan tot certificering van de civiele luchthaven. Afhankelijkheid van derden Het business model van kenmerkt zich door een grote mate van uitbestede functies en dienstverlening door externe partijen. Deze organisatievorm maakt een efficiënte en flexibele bedrijfsvoering mogelijk. Anderzijds vergt dit een intensieve afstemming en overeenstemming met partnerbedrijven over onder andere kwaliteitseisen, contractvorm, kostenefficiëntie, procesbeheersing en aansturing. Daartoe worden servicelevel agreements gesloten en gehandhaafd. Voorbeelden van partnerbedrijven: Group 4 Securicor voor securydiensten, Viggo voor passagiers- en bagageafhandeling, de Koninklijke Luchtmacht voor brandweer, luchtverkeersleiding en baanonderhoud, Shell voor vliegtuigbrandstof. In 2014 is middels een aanbestedingstraject een nieuw contract gesloten voor securitydiensten, ingaande 1 januari Financiële risico s Inkoop en uitbesteding Dit betreft het tijdig vastleggen van jaarlijkse tariefafspraken, zodanig dat kostenontwikkeling bewaakt wordt, mede in relatie tot omzetontwikkeling. Daartoe wordt met de externe toeleverende partners een consistent toekomstbeeld gedeeld. Hiertoe behoort eveneens het op een redelijke manier delen van voordelen van bereikte innovaties en efficiëncyverbeteringen. In 2014 is voor de planperiode gekwantificeerd invulling gegeven aan de financiële voordelen van innovaties in het afhandelingsproces. HOTELOPERATIE De operationele en commerciële activiteiten van Eindhoven Airport Hotel B.V. zijn organisatorisch uitbesteed aan het ma- 17

18 risicomanagement nagement van de Louvre Hotel Groep. Deze activiteit vereist aanvullende maatregelen op het gebied van planning en control en interne beheersmaatregelen. Er zijn beheersmaatregelen geformuleerd, gericht op juistheid en volledigheid van de opbrengstverantwoording. Per ultimo 2014 heeft de externe accountant de aanwezigheid en de werking van de interne controlemaatregelen beoordeeld. In overleg met het hotelmanagement zal op basis van deze uitkomsten beoordeeld worden welke aanpassingen in de administratieve organisatie en in de interne controlemaatregelen geïmplementeerd zullen worden in afspraken is een voorwaarde voor toekomstige groei. Debiteurenrisico Het kredietrisico is geconcentreerd bij drie luchtvaartmaatschappijen. Circa 82% van het debiteurensaldo per 31 december 2014 heeft betrekking op deze maatschappijen. Met deze luchtvaartmaatschappijen bestaat een goede, veelal lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. SOLVABILITEIT De mate waarin ook op lange termijn aan de verplichtingen voldaan kan worden, wordt uitgedrukt in de ratio eigen vermogen in percentage van het totale vermogen. Gedurende de afgelopen jaren is die ratio verbeterd tot 66% in 2014 (2013: 59%). Ook de komende jaren zal een gezond aandeel eigen vermogen blijven bestaan, gegeven de uitkomsten van het middellangetermijnplan. De bestaande twee financieringsovereenkomsten zullen aflopen aan het eind van De directie onderzoekt de mogelijkheden om ook na afloop van de bestaande financieringsovereenkomsten de beschikking te hebben over adequate financieringsfaciliteiten om de cashflow- en investeringsplannen voor de komende jaren te faciliteren. Zij is in gesprek met een bank die een initieel voorstel heeft neergelegd. Naar verwachting zullen de onderhandelingen in het derde kwartaal van 2015 worden afgerond. Interne organisatie bedrijfscultuur De snelle groei, de veranderende omgeving en de hogere eisen aan de interne samenwerking vergen van de medewerkers een flexibele instelling en projectmatige vaardigheden. Een permanent opleidingsprogramma is hierop gericht, alsmede efficiënte procedures betreffende overleg- en verslagleggingsactiviteiten. Compliance risico naleven van normen, wetten, richtlijnen en afspraken heeft o.a. te maken met specifieke milieu- en geluidsnormen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om stappen te maken naar hogere duurzaamheidsniveaus, overeengekomen in het Aldersadvies. Het nakomen van deze 18

19 financiële gang van zaken Sterke passagiersgroei De passagiersgroei van 16% in 2014 heeft een omzetstijging tot gevolg gehad die vrijwel overeenkomt met deze relatieve passagiersgroei. Niet alleen de havengeldomzet, maar ook de meeste overige omzet is sterk gerelateerd aan het passagiersvolume. Het eerste volledige gebruiksjaar van de vergrote en nieuw ingerichte terminal, alsmede van het Tulip Inn hotel, heeft bijgedragen aan de omzetgroei. De ruim uitgebreide winkel- en horeca oppervlakte heeft de concessieopbrengsten gunstig beïnvloed. De omzet van het hotel bedroeg in ,8 mln.; de bezettingsgraad steeg van 31% in het aanloopjaar 2013 tot 55% in Omzet groei Havengelden 2,1 mln. 9% Autoparkeren 1,3 mln. 15% Concessies 0,9 mln. 26% Hotel 1,2 mln. 187% Totaal 5,5 mln. 15% BEDRIJFSLASTEN De bedrijfslasten stegen met 13,6% (+ 4,1 mln.). Dit kan voor een deel worden verklaard door passagiersvolumeafhankelijke uitbestedingskosten. Daarnaast brengt de sterk verruimde capaciteit van het terminalgebouw hogere kosten met zich mee (afschrijvingskosten, onderhoud, energie). Eveneens nieuw in 2014 was de ingebruikname van het P8 parkeerterrein. Dit terrein wordt gehuurd van de Gemeente Oirschot. heeft geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van het terrein. RESULTAAT Het resultaat in 2014 heeft zich gunstig ontwikkeld. Het resultaat na belasting bedraagt 7,0 mln. (in ,1 mln.), een stijging van 14,6%. VOORUITBLIK Voor het jaar 2015 verwacht een relatief minder sterke omzet- en resultaatgroei als gevolg van de grenzen aan geluidscapaciteit. Daardoor blijft de groeimogelijkheid in vliegbewegingen en daarmee in passagiers en omzet beperkt in Voor de langere termijn verwacht een aantrekkende groei vanaf 2016, in de veronderstelling dat partijen aan de Alderstafel een positieve afweging hebben gemaakt ten aanzien van de tweede fase van het Aldersadvies. Om deze groei te faciliteren zal het investeringsniveau in 2015 ongeveer 10 mln. bedragen, ten behoeve van platformuitbreiding en uitbreidingen ten behoeve van autoparkeren. Naar verwachting zal het aantal personeelsleden worden uitgebreid met 2,0 fte. Eind 2015 zal de lopende externe financiering aflopen en afgelost worden. Met een financieringsinstelling zijn besprekingen gaande om een nieuwe rekeningcourantfaciliteit af te sluiten, onder vergelijkbare condities als de lopende faciliteit. 19

20 Geconsolideerde Jaarrekening

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47829 28 december 2015 Vergunning burgermedegebruik exploitant militaire luchthaven Eindhoven ten behoeve van Eindhoven

Nadere informatie

Feiten & cijfers 3. Marketing 10. Thema: uitbreidingen 12. Thema: strategie 20. Enkelvoudige jaarrekening 43

Feiten & cijfers 3. Marketing 10. Thema: uitbreidingen 12. Thema: strategie 20. Enkelvoudige jaarrekening 43 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Feiten & cijfers 3 Bericht van de Algemeen Directeur Bericht van de Raad van Commissarissen 5 6 Commercie Aviation Non-aviation 8 9 Marketing 10 Operations 11 Thema: uitbreidingen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Eindhoven Airport

Jaarverslag 2013 Eindhoven Airport inhoud Feiten en cijfers 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 5 7 Commercie Aviation Non-aviation 9 10 Operations Corporate Responsibility Personeel & Organisatie Milieu & Veiligheid Risicomanagement

Nadere informatie

PRESENTATIE Eindhoven Airport. Airneth 14 februari 2013

PRESENTATIE Eindhoven Airport. Airneth 14 februari 2013 PRESENTATIE Eindhoven Airport Airneth 14 februari 2013 Ondernemingsvisie Eindhoven Airport Een goede internationale bereikbaarheid faciliteert de regio Zuidoost-Brabant bij de economische ontwikkeling.

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Advies Lelystad Airport

Advies Lelystad Airport Advies Lelystad Airport Toelichting op uitwerking en resultaat van opdracht aan Alderstafel Lelystad door Hans Alders 1 Context Alderstafel Advies Alderstafel Schiphol (2008) en reactie kabinet en Kamer

Nadere informatie

Factsheet Eindhoven Airport

Factsheet Eindhoven Airport Factsheet Eindhoven Airport Geschiedenis: - 1932 Vliegveld Welschap geopend - 1984 Passagiers terminal gebouwd - 2002 Komst Ryanair - 2006 Komst Wizz Air en Transavia - 2009 KLM stopt - 2013 Ryanair opent

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

Evaluatie fase 1 - ontwikkeling Eindhoven Airport

Evaluatie fase 1 - ontwikkeling Eindhoven Airport Evaluatie fase 1 - ontwikkeling Eindhoven Airport Toelichting op conceptresultaten Alderstafel Eindhoven door Hans Alders Veldhoven, 11 juni 2015 1 Context Alderstafel 2009 Advies Alderstafel Schiphol

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2014 t/m 30 juni 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M.

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M. Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving Versie 25 september 2014 M. de Groot Aanleiding Plan van Aanpak Luchthaven besluit door Provincie Gelderland

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

inhoud Jaarverslag 2012 Eindhoven Airport N.V.

inhoud Jaarverslag 2012 Eindhoven Airport N.V. inhoud Feiten en cijfers 3 Belangrijke momenten en gebeurtenissen 4 Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 7 Aviation 9 Non-aviation 10 Operations 11 Corporate Responsibility 12 Milieumanagementsysteem

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG 2012 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 1. Netto-omzet 2013 Aviation Consumer Products & Services (in EUR 1.000) Aviation Security Concessies Parkeren Overige Havengelden 492.801 270.961

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 1. Netto-omzet 2012 Aviation Consumer Products & Services (in EUR 1.000) Aviation Security Concessies Parkeren Overige Havengelden 478.633 265.723

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

, 5 FEB 2009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

, 5 FEB 2009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De heer J.G.M. Alders Ubbo Emmiussingel 41 9711 BC GRONINGEN Plesmanweg 1-6 2597 )G Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat?

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente

toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente toelichting op FINANCIËLE POSITIE FC Twente 1 FINANCIËLE POSITIE Ontwikkeling FC Twente sinds 2007 Investeringsfase Kerncijfers Actuele schuldpositie Consolidatiefase: financieel beleid 2014-2018 Samenvatting

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

De leefomgeving en toekomstige

De leefomgeving en toekomstige De leefomgeving en toekomstige ontwikkelingen RTHA Mini master class 2 juni 2015 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Natuur en Milieufederatie Zuid- Holland De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES

LVNL FACTS & FIGURES LVNL FACTS & FIGURES Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS15.027 Datum 16 april 2015, Hoofddorp Advies Omgevingsraad inzake vervroegen nachtprocedures

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 mei 2006 Ons kenmerk DGTL/06.007918 Onderwerp "Buitengebied" Schiphol Bijlage(n)

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES

LVNL FACTS & FIGURES LVNL FACTS & FIGURES Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

In het beleidsplan 2003 heeft de commissie een duidelijker omschrijving van de rol en werkwijze die bij de commissie horen geformuleerd:

In het beleidsplan 2003 heeft de commissie een duidelijker omschrijving van de rol en werkwijze die bij de commissie horen geformuleerd: Jaarrapportage 2010 Jaarrapportage 2010 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel. 050 311 29 27 fax 050 311 81 48 e-mail secretariaat@cmle.nl klachtenlijn 050 309 3009

Nadere informatie

8 Bericht Raad van Commissarissen

8 Bericht Raad van Commissarissen 8 Bericht Raad van Commissarissen Havenbedrijf Amsterdam heeft op zelfverzekerde wijze de transitie van gemeentelijke dienst naar verzelfstandigd havenbedrijf met succes doorgevoerd. Voorzitter Raad van

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE HALFJAARLIJKSE JAARREKENING VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 JUNI 2010 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Enkelvoudige balans per 30 juni 2010 5 Enkelvoudige winst- en

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015

Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Verslag MVO 2014 Advin Periode: Q1 Q4 2014 Hoofddorp, 20 maart 2015 Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Eerste jaar nieuwe organisatie (Advin- Archicom) 2. Volume

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Advies over de regionale luchthaven Eindhoven

Advies over de regionale luchthaven Eindhoven Advies over de regionale luchthaven Eindhoven Alderstafel Eindhoven Toelichting opdracht, samenstelling en werkwijze Hans Alders 1 Inhoud Opdracht Alderstafel? Wie zitten aan de Tafel? Hoe werkt de Tafel?

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36599 15 december 2014 Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001,

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015 LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015 Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2016 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een resultaat na belastingen van ca. EUR 9,6 miljoen (2015: EUR 29 duizend). Op

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie