Visplan. Zuidelijke Randmeren. Sportvisserij MidWest Nederland HSV Hoop op Geluk Nijkerk Visserijbedrijf J. Wormsbecher Visserijbedrijf G.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visplan. Zuidelijke Randmeren. Sportvisserij MidWest Nederland HSV Hoop op Geluk Nijkerk Visserijbedrijf J. Wormsbecher Visserijbedrijf G."

Transcriptie

1 Visplan Zuidelijke Randmeren Sportvisserij MidWest Nederland HSV Hoop op Geluk Nijkerk Visserijbedrijf J. Wormsbecher Visserijbedrijf G. Heimensen

2 2

3 Handtekeningenblad Het Visplan Zuidelijke Randmeren is vastgesteld tijdens de VBC vergadering van: Datum:.. Voorzitter VBC Randmeren Naam :. Handtekening :. Datum en Plaats:.te,. Secretaris VBC Randmeren Naam :. Handtekening :. Datum en Plaats:.te,. Onderstaande partijen hebben via een akkoordverklaring getekend voor dit visplan. De akkoordverklaringen zijn als apart document bij dit visplan bijgevoegd. Sportvisserij MidWest Nederland Hengelsportvereniging Hoop op geluk Beroepsvisser G. Heimensen Beroepsvisser J. Wormsbecher 3

4 4

5 Aanleiding In lijn met het Beleidsbesluit Binnenvisserij geeft de VBC Zuidelijke Randmeren vorm aan een visserijbeheer gericht op een duurzaam gebruik van de visstand. Noodzakelijk hiervoor is het opstellen van een visplan. De bevissing zal worden uitgevoerd conform dit visplan. Hiermee wordt ook voldaan aan de door het ministerie van ELI als verhuurder gestelde bijzondere voorwaarde in de huurovereenkomsten voor het visrecht. In dit visplan zijn tevens noodzakelijke aanvullingen opgenomen naar aanleiding van de toetsing van het visplan door Rijkswaterstaat in Verder is de uitgifte van de schriftelijke toestemmingen de zegenvisserij gebonden aan de in het VBC-convenant vastgelegde afspraken inzake het Visplan. Het doel van dit visplan is meerledig: Transparante regelgeving visserij. Verkrijgen van inzicht in de huidige bevissing. Verbeteren samenwerking tussen sport- en beroepsvisserij. Verduurzamen visserij. Voldoen aan de door het Ministerie van ELI opgelegde verplichting een visplan op te stellen. Beschrijving plangebied Algemeen De randmeren zijn ontstaan na de inpoldering van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Het zijn kunstmatige wateren die sinds hun ontstaan eigenlijk voortdurend in beweging zijn. Vlak na het ontstaan werden de randmeren gekenmerkt door een grote mate van helderheid en de aanwezigheid van waterplanten, vooral fonteinkruiden, in de ondiepe delen. De eutrofiering in de jaren 70 heeft geleid tot algenbloei en het verdwijnen van de meeste waterplanten. Ook de visstand veranderde in de richting van een door brasem gedomineerd systeem. Hoewel de visstand tengevolge van eutrofiering minder gevarieerd van samenstelling werd, nam de productie van brasem en snoekbaars sterk toe. Ook de conditie van de paling verbeterde sterk ten gevolge van de overmaat aan voedingsstoffen. Vanuit de wens om de negatieve gevolgen van de eutrofiering tegen te gaan, zijn en worden diverse grootschalige projecten uitgevoerd. BOVAR en BEZEM zijn hier voorbeelden van. Voornaamste doel van deze projecten is het terugdringen van de belasting met voedingsstoffen teneinde het doorzicht van het water te verbeteren. Het project BOVAR heeft in het Veluwemeer en Wolderwijd geleid tot een structurele toename van het doorzicht en een daarmee samenhangende terugkeer van waterplanten. Ook in de overige randmeren is het systeem aan het veranderen door de afname van de belasting met eutrofiërende stoffen. Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw (Zuidelijke Randmeren) Deze wateren staan onder invloed van de rivier de Eem en het IJmeer en Markermeer. Door de invloed van de Eem is het water van de zuidelijke randmeren in vergelijking tot de overige randmeren voedselrijker en kent daardoor ook een productievere visstand. Sportvisserij MidWest Nederland is schubvis visrechthebbend op de zuidelijke randmeren. De zuidelijke randmeren zijn ingebracht in de landelijke lijst van viswateren die hoort bij de VISpas. Sportvissers vissen er op brasem (zowel individueel als in wedstrijdverband), snoekbaars en in toenemende mate op karper. In de winterperiode wordt er in de havens gevist op blankvoorn. De beroepsvisserij is aalvisrechthebbend en vist met alle wettelijke toegestane aalvistuigen op aal. De beroepsvisserij vist daarnaast met schriftelijke toestemming van de federatie met de zegen op brasem, kolblei en blankvoorn. De indruk bestaat dat ook deze randmeren minder voedselrijk zijn geworden en dat daarmee de productie van de visstand afneemt. Ook de samenstelling van de visstand zal naar verwachting de komende jaren anders van samenstelling worden. 5

6 Zijwateren Er zijn verschillende zijwateren die in open verbinding staan met de zuidelijke randmeren, dit betreffen havens, watergangen en het IJmeer/Markermeer. De havens zijn onder te verdelen in gemeentelijke havens (Almere, Huizen, Bunschoten, Nijkerk) en particuliere havens (jachthaven Naarden, jachthaven Eemhof) De watergangen die in open verbinding staan met de Randmeren betreffen de Eem en de Noorderwetering. Dit visplan is ook van toepassing op een groot deel van de zijwateren. De VBC streeft ernaar alle zijwateren te betrekken bij het beheer. Op de zijwateren is het Besluit Aanwijzing Zijwateren van toepassing. Rijkswaterstaat is hierdoor ook de waterbeheerder van deze zijwateren. Echter er wordt een uitzondering gemaakt voor de Aanloophaven te Huizen vanaf de keersluis. Dit oppervlaktewater is in beheer bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en niet bij Rijkswaterstaat. Hoewel het beheer dus grotendeels bij Rijkswaterstaat ligt, ligt het visrecht echter bij de eigenaren van de grond onder deze wateren. De eigendomssituatie van de zijwateren is weergegeven in bijlage 4. De VBC wil inzetten op het betrekken van de eigenaren van genoemde wateren om mee te werken aan het visstandbeheer. Huidige bevissing Voor de sport- en beroepsvisserij zijn de randmeren van groot belang. Voor de sportvisserij vanwege de goede witvis-, karper- en snoekbaarsstand maar ook vanwege de beleving van het vissen op dergelijk groot water. Voor de beroepsvisserij vooral vanwege de palingvisserij en in mindere mate vanwege de visserij op pootvis. Op alle randmeren vindt zowel beroep als sportvisserij plaats. De beroepsvisserij is aalvisrechthebbend en vist met alle wettelijke toegestane aalvistuigen op aal. In totaal worden er met 250 schietfuiken en met 120 hokfuiken gevist. In de zomerperiode wordt er wekelijks met hoekwant gevist. Het hoekwant wordt enkel met de worm beaasd om onbedoelde bijvangst van snoekbaars te voorkomen. Daarnaast wordt er met de zegen gevist op pootvis (brasem en blankvoorn groter dan 15 cm) in de periode 1 november 15 maart. Deze zegenvisserij vindt plaats op basis van een schriftelijke toestemming die wordt uitgegeven door Sportvisserij MidWest Nederland. Op experimentele basis wordt door de hengelsportfederatie een schriftelijke toestemming uitgegeven voor behoud van bijvangst van snoekbaars. Ontwikkelingen visstand en visserij Europese Kaderrichtlijn Water Het overheidsbeleid voor het verbeteren van de waterkwaliteit begint steeds meer zijn vruchten af te werpen. Het nutriëntengehalte van het water is teruggelopen, wat effect heeft op de visstand. De draagkracht van het water vermindert, waarmee ook de vangsten teruglopen. Daarnaast gaat de waterbeheerder zich steeds meer richten op het ecologisch functioneren van het water. Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) houdt de waterbeheerder meer rekening met de visstand. Dit betekent voor de visrechthebbenden dat zij in toenemende mate overleg moeten voeren over het te volgen visstandbeheer. Naar verwachting leidt dit uiteindelijk tot een andere verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond het visstandbeheer. De visrechthebbenden zullen hun verantwoordelijkheid voor het visserijbeheer behouden, maar de waterbeheerder zal de verantwoordelijkheid voor het bepalen van doelen en streefbeelden voor de visstand naar zich toetrekken. Doel van de KRW is om de waterlichamen in 2015 in een goede ecologische en chemische toestand te krijgen. Hiervoor zijn maatlatten en pakketten met maatregelen vastgesteld. De Zuidelijke Randmeren zijn voor de KRW ingedeeld in het type M14 ondiepe (matig grote) gebufferd plassen. Omdat de randmeren kunstmatige wateren zijn worden ze niet alleen beoordeeld aan de hand van een natuurlijke maatlat maar is er tevens een afgeleide deelmaatlat bepaald. Op de natuurlijke maatlat scoort de visstand 0,30 en op de afgeleide maatlat 0,39. In beide gevallen wordt dit voor de KRW als ontoereikend beoordeeld. Deze 6

7 ontoereikende beoordeling wordt met name veroorzaakt door een relatief hoog biomassa aandeel van brasem en de relatief lage biomassa van plantminnende en zuurstoftolerante soorten. (bron: rapport, Visstandbemonstering Zuidelijke Randmeren 2009, Aquaterra). Aal De aalstand staat (internationaal) onder druk. Oorzaken zijn onder andere een verminderde glasaalintrek, ziekten, overbevissing, migratiebarrières, beschikbaarheid visvoedsel, klimaatverandering en aalscholvers. Sinds 1 januari 2009 is daarom de EU-aalverordening van kracht. Nederland heeft hier een aalbeheerplan voor opgesteld. De meest ingrijpende maatregel hierin is de stillegging van de aalvisserij in september, oktober en november. Naar verwachting levert dit een forse reductie op van de aalvangst en zal er meer schieraal kunnen uittrekken om zich voort te planten. De VBC zet zich actief in om het aalbeheer op de randmeren in overeenstemming te krijgen met de EU-aalverordening. Ook is op de Veluwe Randmeren in meegedaan met een proef voor het aalbeheer, de zogenaamde aalpilot. Monitoring visstand De Zuidelijke Randmeren vallen onder het monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat. Iedere drie jaar wordt de visstand bemonsterd om veranderingen in de visstand waar te kunnen nemen. Het laatste onderzoek is in 2009 uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek wordt het totale visbestand geraamd op bijna 135 kg/ha en stuks/ha. In totaal zijn er 14 verschillende soorten aangetroffen, exclusief hybride (een kruising tussen twee karperachtigen). Van deze soorten behoren er 10 tot het eurytope, 2 tot het limnofiele en 2 tot het rheofiele gilde. In biomassa wordt het visbestand gedomineerd door vijf vissoorten, welke samen 98% van de biomassa vormen. Dit zijn de soorten brasem (44%), blankvoorn (18%), snoekbaars (13%), pos (12%) en baars (11%). Bij brasem, blankvoorn en snoekbaars wordt deze hoge biomassa voornamelijk gevormd door grotere exemplaren van deze soorten. Het baars- en in mindere mate posbestand wordt in biomassa grotendeels gevormd door broed. Op aantalbasis bestaat het aangetroffen visbestand daarom grotendeels uit pos (55%) en baars (36%). (bron: rapport, Visstandbemonstering Zuidelijke Randmeren 2009, Aquaterra). In het najaar van zal weer een monitoring plaatsvinden. Visie VBC Zuidelijke Randmeren De VBC streeft een duurzame visstand en visserij na op de zuidelijke randmeren. Dit visplan heeft tot doel de visserij zodanig te reguleren dat er een duurzame visstand en visserij is. De onttrekking van vis moet op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze gebeuren; dat wil zeggen, rekening houden met de populatieopbouw en bescherming van de paaistand van verschillende vissoorten. De VBC zal zoveel mogelijk proberen aansluiting te zoeken bij het beleid van de waterbeheerder inzake natuur- en visstandbeheer. In 2009 heeft de waterbeheerder het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren gemaakt met daarin een hoofdstuk en uitvoeringsprogramma voor het IJsselmeergebied. In dit beheerplan zijn de KRW-doelen en maatregelen uitgewerkt. De VBC wil ook rekening houden met de natuurdoelstellingen (N2000 beheerplan) van de waterbeheerder. De VBC wil het visplan op beide beheerplannen afstemmen en is daarom in overleg met Rijkswaterstaat. De VBC streeft ernaar de visserij te reguleren op basis van visstandgegevens. De visstandgegevens worden verzameld door vangstregistraties en visstandmonitoring. Iedere drie jaar wordt er door de waterbeheerder een monitoring van de visstand uitgevoerd (voor het laatst in 2009). De VBC streeft naar een duurzame visstand met een zo hoog mogelijke biomassa. De VBC kiest daarom voor een pragmatische aanpak. Maatregelen die naar verwachting een positieve bijdrage aan een duurzame visserij leveren en waarover nu al instemming is tussen alle partijen zijn hieronder uiteengezet. 7

8 Bijvangst Een belangrijk uitgangspunt van de VBC is dat bijvangst in fuiken zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het terugdringen van bijvangst kan bijdragen aan een betere ontwikkeling van duurzame schubvisbestanden die ook een hogere commerciële waarde hebben voor zowel sport- als beroepsvisserij. De hok-, stelling- en schietfuiken vissen, zonder aanpassingen, niet selectief. Ze zijn ontwikkeld en gemaakt om aal te vangen en niet om bijvangst te laten overleven. Veel onbedoelde bijvangst komt daardoor in de hok-, stelling- en schietfuiken terecht. Bijvangst die veelal dood gaat en dus niet bijdraagt aan een optimale visbiomassa of als voedsel kan dienen voor bijvoorbeeld snoekbaars. Zeker wanneer men denkt aan de blankvoorn- en brasemstand in de toekomst kan de overleving van broed en ondermaatse vis, voor zowel sport als beroep belangrijk zijn. Er moet dan ook op termijn omgeschakeld worden naar een aalvisserij die selectief vist en geen schade veroorzaakt aan de bijvangst. Doormiddel van experimenten willen de partijen nagaan hoe de vangstmethoden zodanig verbeterd kunnen worden dat bijvangst tot een minimum beperkt blijft. De afgelopen jaren (en visplannen) zijn als experiment de hokfuiken voorzien van een keernet en ruif. De ruif wordt geplaatst achterin de laatste kamer van de fuik (aan het einde van de fuik) met een gestrekte maaswijdte van 18 millimeter. De ruif heeft tot doel om visbroed de gelegenheid te geven te ontsnappen en de overleving van meegevangen schubvis te vergroten. Dit laatste voornamelijk doordat men de laatste kamer van de fuik vergroot waardoor meer zwemruimte voor de gevangen vis ontstaat. De diameter van de ruif zelf is in ieder geval groter dan 30 centimeter en zal nog nader in samenspraak tussen sport- en beroepsvisserij worden aangepast. Proefondervindelijk is vastgesteld dat dit leidt tot ongeveer 35% reductie van bijvangst in ondermaatse schubvis. Het keernet wordt geplaatst voor de eerste trechter van de fuik. De keernetten voor de schietfuiken en hokfuiken hebben een gestrekte maaswijdte van respectievelijk 80 en 90 millimeter. Proefondervindelijk is vastgesteld dat dit leidt tot 100% reductie van bijvangst in maatse schubvis. Het beroep vangt dan met de fuiken hoofdzakelijk nog aal en zo min mogelijk onbedoelde bijvangst. Om onbedoelde bijvangst op het hoekwant terug te dringen zal het beroep met het hoekwant zo vissen dat bijvangst van snoekbaars tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat er enkel met worm als aas op het hoekwant wordt gevist. Dit zal in de praktijk leiden tot een selectievere visserij op aal en minder bijvangst aan snoekbaars. In ruil voor deze maatregelen mag het beroep de onbedoelde bijvangst aan snoekbaars groter dan 45 centimeter tot een vastgesteld quotum door de sportvisserij in het fuikenseizoen of tijdens de zegenvisserij behouden. In het fuikenseizoen betekent dit dat een aantal hokfuiken op afgesproken plaatsen zonder keernet gevist worden. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt om de paaigebieden van vis te ontzien van fuiken en hoekwant. Welke afspraken er precies zijn gemaakt in dit visplan leest u in het Reglement visserij zuidelijke randmeren van dit visplan Bredere basis beroepsvisserij Door de verwachtte verdere achteruitgang van de aalstand, krijgt de beroepsvisserij het steeds moeilijker. Om de beroepsvisserij in de toekomst toch bedrijfszekerheid te geven zal de visserij in de toekomst meer afhankelijk zijn van de schubvisvisserij. Dit zou mogelijk zijn wanneer de huidige bijvangst drastisch omlaag kan worden gebracht en wanneer blijkt dat er voldoende draagkracht is binnen de visbiomassa en draagvlak bij de achterban van de schubvisrechthebbende. Verder is het beleid van de VBC om geen nieuwe beroepsvissers op de Randmeren toe te laten. Terugdringen stroperij De sportvisserij streeft naar het terugdringen van stroperij met de hengel 1. Waar dit leden van de verenigingen betreft, wordt de VISpas ingetrokken op grond van overtreding van de voorwaarden. Sportvissers leveren geen vis aan de handel of horeca, indien vis wordt 1 Het vissen met de hengel met als doel de gevangen vis te verkopen. 8

9 meegenomen is dit alleen voor eigen gebruik. In is de onttrekking van snoekbaars door de sportvisserij verder teruggebracht. Tot 2004 mocht een sportvisser per visdag vijf maatse snoekbaarzen meenemen voor eigen gebruik. Om stroperij met de hengel tegen te gaan is dit aantal vastgesteld op twee maatse snoekbaarzen per visdag. Daarnaast worden er door BOA s en controleurs van de hengelsportfederatie met grote regelmaat op de Zuidelijke Randmeren gecontroleerd op stroperij (zowel stroperij met de hengel als met beroepsvistuigen). De indruk is dat grove stroperij hierdoor sterk is teruggedrongen. Om de controle en handhaving verder te verbeteren zal dit visplan ook aan de controlerende instanties op de Zuidelijke Randmeren worden toegezonden. De beroepsvissers plaatsen de schietfuiken in goed overleg met de VBC. Hierdoor kan de VBC als aanspreekpunt voor controlerende instanties fungeren. Voor de visserijsector is een belangrijke taak weggelegd in de stroperijbestrijding als oren en ogen in het veld. Waarnemingen van stroperij door sport- of beroepsvissers moeten direct bij de NVWA gemeld worden. Eventuele BOA s werken samen met de NVWA en de KLPD Uitzet spiegelkarper en aal Om de karpervisserij extra aantrekkelijk te maken op de Zuidelijke Randmeren is er in 2005 gestart met een zogenaamd spiegelkarperprojct. Door de mogelijkheid om unieke exemplaren te herkennen worden vangsten terug gemeld waardoor groei en verspreiding kunnen worden gemonitord. In de periode 2005 tot 2011 is bijna jaarlijks vis uitgezet. Gemiddeld zijn er per jaar 155 vissen uitgezet met een gemiddeld gewicht van bijna 2 kilo. Om het bestand op peil te houden wordt getracht jaarlijks een onderhoudsuitzetting te doen van 75 vissen a 2 kilo per stuk. De beroepsvissers hebben ten behoeve van de aalvisserij in 2011 ruim 1200 kilo pootaaltjes uitgezet op het Gooi- en Eemmeer. Onttrekking snoekbaars, brasem, blankvoorn en kolblei De onttrekking van snoekbaars is in de afgelopen twee jaar sterk teruggelopen. Zoals eerder vermeld is dit enerzijds te wijden aan de stroperijbestrijding en anderzijds aan de veranderende visstand. Zeker in is de populariteit van het Gooimeer onder snoekbaarsvissers sterk teruggelopen ten gevolge van slechte vangsten. In voorgaande jaren is uitgegaan van een geschatte onttrekking van 15 ton snoekbaars door sportvissers per jaar. Voor 2011 en moet deze schatting fors naar beneden worden bijgesteld gezien het afnemende aantal bezoeken door sportvissers. Daarnaast worden de beroepsvissers de mogelijkheid geboden om op experimentele basis en in ruil voor bijvangst beperkende maatregelen, snoekbaars te behouden. Hiervoor is een maximum quotum bepaald op 5 ton snoekbaars. In 2011 is hier 1865 kilo van gevangen. Om beter inzicht te krijgen in de onttrekking van snoekbaars door sportvissers is in het najaar van gestart met een sportvisserij onderzoek door Sportvisserij Nederland. Door middel van vliegtuigtellingen en enquêtes onder sportvissers op de randmeren zal een betere inschatting kunnen worden gegeven over de onttrekking van snoekbaars door sportvissers. Eind 2013 verwachten we de resultaten van dit onderzoek. Voor de zegenvisserij geldt een maximaal quotum voor brasem (en kolblei) van 100 ton en blankvoorn 60 ton. In de afgelopen jaren waren de vangsten voor zegenseizoen 2009/ kg brasem en 0 kg blankvoorn, 2010/ kg brasem en 465 kg blankvoorn, 2011/ kg brasem en 800 kg blankvoorn. Monitoring en vangstregistratie Zoals hierboven omschreven zal in 2013 een onderzoek worden uitgevoerd onder sportvissers. Daarnaast worden ook bij toestemmingen voor wedstrijden vangstregistratie verplicht gesteld. Deze gegevens worden ter beschikking gesteld aan de VBC. Deze vangstregistraties van sportvissers kunnen helpen een inschatting te maken van de onttrekking van vis door sportvissers aan het systeem. Een eventuele aanpassing van de meeneemlimiet kan hieruit voortvloeien. 9

10 De beroepsvissers registreren hun vangsten en bijvangsten en de wijze en mate van inzet van vangtuigen (visserij-inspanning) per deelvak. Deze gegevens worden tweewekelijks overgedragen aan de VBC. Bij de registratie van de vangsten gaat het niet alleen om de gevangen totale gewichtshoeveelheid, maar ook om de soort- en lengtesamenstelling van de vangst. Door de beroepsvisserijbedrijven wordt wekelijks een schatting gemaakt van de soortsamenstelling en per soort wordt een indicatie gegeven van de lengteverdeling. Bij de inzet van vangtuigen gaat het om specificaties van het vangtuig, de hoeveelheid vangtuigen, de gebruiksperiode (aantal visuren of -dagen) en de beviste locatie. De registratie van kleine vis vindt plaats door het maken van een inschatting van de hoeveelheid in kilogrammen en samenstelling van vissoorten. Een registratieformulier voor de beroepsvisserij is in bijlage 3 opgenomen. 10

11 Reglement visserij Zuidelijke Randmeren Dit reglement en de daarin genoemde quota s zijn gebaseerd op de vergunningvoorwaarden van 2003 van het Ministerie van ELI, aangevuld met regels ten aanzien van controle en monitoring. Tevens vormen de afspraken die beroepsvisser Heimensen en Wormsbecher met Sportvisserij MidWest Nederland hebben gemaakt de basis voor dit visplan. De afspraken gelden onverkort en zijn zo goed mogelijk verwerkt in dit visplan. A. REGLEMENT BEROEPSVISSERIJ ZEGENVISSERIJ (artikelen 1 t/m 13) Artikel 1, Seizoen 1. Het zegenseizoen vangt aan op 1 november en duurt tot 15 maart. Bij langdurige ijsbedekking kan na advies van de VBC deze periode worden verlengd tot 1 april. 2. Indien de watertemperatuur op 1 november nog boven de 12 o C is, kan de ingangsdatum met maximaal 3 weken worden uitgesteld. Artikel 2, Vissoorten 1. Met de zegen gevangen brasem, blankvoorn (>15 cm) en kolblei, mogen worden behouden. 2. In de maand november mag de onbedoelde bijvangst aan snoekbaars groter dan 45 cm worden behouden ter compensatie van de stillegging van de fuikenvisserij in september. Wanneer het vastgestelde quotum van 2500 kilo per beroepsvisser per jaar is bereikt dient alle snoekbaars te worden teruggezet. 3. Overige vissoorten dienen direct na de trek levend te worden teruggezet. Tijdens de zegenvisserij mogen geen andere vissoorten dan brasem, blankvoorn, kolblei en snoekbaars groter dan 45 cm (snoekbaars alleen in de maand november) voorhanden zijn. Artikel 3, Sortering vangst Na elke zegentrek dient de vangst te worden gesorteerd volgens de best beschikbare methode op de plaats van de vangst. Het sorteren is gericht op het behouden van brasem, blankvoorn en kolblei en het zo snel mogelijk levend terugzetten van de overige, meegevangen vissoorten. Artikel 4, Gebruik zegen 1. De lengte van de zegen gemeten over de bovenpees mag maximaal 600 meter bedragen. De treklijnen van de zegen mogen maximaal de lengte van de zegen zijn. 2. De zegen mag niet over een grotere afstand door het water worden voortbewogen dan de lengte van de zegenlijn bedraagt. Het binnenhalen van de zegen dient vanuit een voor anker liggend vaartuig te gebeuren. 3. De hoogte van de zegen mag niet meer dan 10 meter bedragen. De bovenreep dient drijvend te worden gevist. 4. Het is niet toegestaan om tijdens de zegenvisserij een keernet te gebruiken. 11

12 Artikel 5, Aanlanding vis 1. De met de zegen gevangen, te behouden vis dient op vaste locaties te worden aangeland: Spakenburg-Bunschoten; Naarden; Huizen en Almere 2. Voor het aanlanden van vis is de Procedure aanlanding (bijlage 1) van toepassing. Artikel 6, Openstelling gebieden In principe zijn er geen restricties met betrekking tot de visgronden voor de zegenvisserij, tenzij hierop specifieke wet- en regelgeving van toepassing is. Vanuit natuuroverwegingen dient echter een afstand van minimaal 250 meter tot de oever in acht te worden genomen. Dit geld voor de oude land kant. In overleg met en na besluitvorming ter zake in de VBC kan hiervan worden afgeweken. Artikel 7, Quota Met betrekking tot de in het winterseizoen met de zegen gevangen vis gelden de onderstaande quota. De quota voor de vissoorten brasem, kolblei en blankvoorn zijn vastgesteld door het Ministerie van ELI. Het quotum voor de bijvangst van snoekbaars wordt door Sportvisserij MidWest Nederland vastgesteld aan de hand van de driejaarlijkse visstandmonitoring door Rijkswaterstaat. De VBC zal trachten ook de vangstgegevens van de havens hierbij te betrekken wanneer dit van toepassing is, wanneer deze niet beschikbaar komen worden die op 0 gesteld. brasem en kolblei groter dan 15 centimeter: kilo blankvoorn groter dan 15 centimeter: kilo Bijvangst van snoekbaars groter dan 45 cm (alleen in de maand november): Totaal van 5000 kilo tezamen met de gevangen snoekbaars groter dan 45 cm in het fuikenseizoen Artikel 8, Beëindigen schriftelijke toestemming Bij het bereiken van de in artikel 7 vastgestelde quota eindigt de schriftelijke toestemming. Om het moment vast te stellen waarop de quota zijn bereikt dienen de vangsten conform artikel 12 wekelijks schriftelijk aan de federatie te worden gemeld. Op het moment dat het quotum is bereikt zal de federatie dit schriftelijk aan de beroepsvissers melden, waarmee de schriftelijke toestemming per direct is beëindigd. Artikel 9, Verdeling quota De vastgestelde quota worden evenredig verdeeld over de uitgegeven schriftelijke toestemmingen. Artikel 10, Schriftelijke toestemming De schriftelijke toestemming voor het vissen met de zegen wordt per water en op naam afgegeven. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 1. Er mag maar met één boot tegelijk in het Gooimeer respectievelijk Eemmeer/Nijkerkernauw gezegend worden. De beroepsvissers maken zelf afspraken wie waar per dag vist, de grens ligt bij de Stichtse brug. 2. Het quotum wordt gelijk verdeeld in 50 ton brasem en kolblei, 30 ton blankvoorn per boot. 3. Indien de HK173 op de Randmeren gaat zegenen stuurt de bemanning s morgens een sms naar de heer xxxxx (06-xxxxxxxxx) op welk Randmeer zij die dag gaan zegenen; 4. Indien de PU 3 op de Randmeren gaat zegenen stuurt de bemanning s morgens een sms naar de heer xxxxxx (06-xxxxxxxxx) op welk Randmeer zij die dag gaan zegenen; 5. Voor aanlanding van de vangst neemt de HK173 telefonisch contact op met de heer xxxxxxxxxx en de PU 3 neemt telefonisch contact op met de heer xxxxxxxxxx. Hierbij geven zij een inschatting in kilo s van de vangst per vissoort en geven zij de 12

13 aanlandingsplaats door. Deze melding dient ruim voor de aanlanding te gebeuren zodat de controleurs de tijd hebben om naar de aanlandingsplaats te kunnen komen voor een steekproef voordat er vis is gelost. 6. De heer xxxxxxxxxx en de heer xxxxxxxxxx regelen onderling de controle en stemmen dit, indien nodig, af met beide beroepsvissers. 7. Zowel de HK173 als de PU 3 verstrekken hun vangstgegevens aan Sportvisserij MidWest Nederland. Hierbij sturen zij iedere week de originele vrachtbrieven van de FA. van Wijk (de zogenaamde bussenbrieven ) per fax of naar het werkbureau van de federatie ( 8. Bij het overtreden van de voorwaarden in dit Visplan zal de federatie de schriftelijke toestemming onmiddellijk intrekken of schorsen. Artikel 11, Vistijden Met de zegen mag worden gevist tussen één uur voor zonsopgang tot zonsondergang. Het sorteren van de vangst mag nog tot twee uur na zonsondergang. Artikel 12, Monitoring De hoeveelheid aangelande vis (in kilo s) en de lengteverdeling dient dagelijks schriftelijk en op gestandaardiseerde wijze te worden vastgelegd (bijlage 3). Wekelijks dienen de hoeveelheden gevangen vis en de administratie van de handel te worden gerapporteerd aan de POS. Ten behoeve van monitoringsdoeleinden zal één maal per week een uitgebreidere vangstregistratie plaatsvinden. Leden van de VBC, dan wel daartoe door de VBC schriftelijk gemachtigde personen, zullen hiervoor worden ingeschakeld. Artikel 13, Controle zegenvisserij 1. Naast de reguliere controle door BOA en NVWA is het VBC-leden en andere, via de VBC, door het federatiebestuur gemachtigde personen na legitimatie toegestaan om onaangekondigd aan boord te komen en de aangelande vis te controleren. 2. Locatie van de visserij worden s morgens voor aanvang van de visserij per sms aan de door de federatie aangewezen personen doorgegeven, zodat tijdens de visserij of bij aanlanding gecontroleerd kan worden. VISSERIJ MET FUIKEN EN HOEKWANT (artikelen 14 t/m 18) De artikelen 14 tot en met 18 regelen de visserij met fuiken en hoekwant. Deze visserij is gericht op de aal en wordt uitgevoerd door de beroepsvissers die hiervoor aalvisrechten hebben. Doordat hok- en schietfuiken en hoekwant niet selectief zijn, kan er sprake zijn van onbedoelde bijvangst van schubvis. Deze onbedoelde bijvangst is vaak al dood of ernstig verzwakt op het moment dat dit door de beroepsvissers geconstateerd wordt. Om te voorkomen dat dode vis wordt teruggezet - wat ethisch niet verantwoord is - wordt in de artikelen 14 tot 18 de beroepsvissers bij wijze van experiment de mogelijkheid geboden de bijvangsten van de hokfuiken onder strikte voorwaarden aan te landen. Voordeel hiervan is dat door aanlanding en registratie van bijvangst een beter inzicht verkregen wordt in vangst en visstand. Deze informatie komt het visstandbeheer ten goede. Deze experimentele aanlanding van bijvangsten wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij misbruik van deze regeling zal het experiment niet worden voortgezet. Onder misbruik worden in ieder geval verstaan activiteiten die de bijvangst gericht vergroten en wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden die in dit visplan staan of die binnen VBC-verband zijn afgesproken. 13

14 Artikel 14, Behoud van met fuiken gevangen schubvis 1. In de aalfuiken gevangen brasem, kolblei en blankvoorn groter dan 15 cm mag in de periode 1 maart t/m 31 augustus worden behouden. 2. De bijvangst van snoekbaars groter dan 45 cm in de hokfuiken in de periode 1 juni tot 31 augustus mag worden behouden. Voor het behoud van deze bijvangst geldt een totaalquotum inclusief de zegenvisserij in de maand november van kilo per beroepsvisser per jaar. 3. Sportvisserij MidWest Nederland stelt jaarlijks het quotum vast voor het behoud van bijvangst. Artikel 15, Beperking fuikenvisserij 1. Per visserijbedrijf worden maximaal 125 schietfuiken ingezet. 2. Visserijbedrijf HK173 vist met maximaal 50 hokfuiken, met een opzet van maximaal 450. Visserijbedrijf PU3 vist met maximaal 70 hokfuiken, met een opzet van maximaal Een treintje schietfuiken bestaat uit een vast aantal van 10 schietfuiken om de controle bij het ophalen te vereenvoudigen. 4. De plaatsen van de hokfuiken staan vast en zijn beschreven door Rijkswaterstaat en zijn op tekening aangegeven in bijlage De plaatsing van de schietfuiken wordt in goed overleg met de VBC bepaald. 6. Het hele jaar dienen de schietfuiken voorzien te zijn van keernetten met een gestrekte maaswijdte van 80 mm. 7. Het hele jaar dienen de hokfuiken voorzien te zijn van keernetten met een gestrekte maaswijdte van 90mm. Het plaatsen van een ruif in de laatste kamer van de fuik is niet meer verplicht. 8. In afwijking van lid 7 vissen beide visserijbedrijven ieder met maximaal 20 hokfuiken zonder keernet. De plaatsen waar deze fuiken mogen worden gezet zijn op kaart weergegeven in bijlage 4. Wijzigingen zijn alleen mogelijk indien deze schriftelijk met een duidelijke kaart worden aangevraagd bij de federatie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de federatie mogen de fuiken zonder keernet en ruif niet verplaatst worden. De fuiken die zonder keernet worden gevist worden voorzien van een roodwit lint om controle hierop te vereenvoudigen. 9. Er zijn vijf paai- en opgroeigebieden aangewezen waar het gehele jaar niet met schietfuiken en/of hokfuiken gevist mag worden. Deze gebieden zijn op kaart aangegeven (bijlage 4). 10. Zowel hok- als schietfuiken dienen twee maal per week te worden geleegd. 11. Schietfuiken dienen geleegd te worden volgends de methode Bekendam, wat inhoudt dat de laatste keel eerst wordt gesorteerd en pas daarna wordt schoongespoten. 12. Discards dienen naar vermogen te worden beperkt. Artikel 16, Controle fuikenvisserij 1. Naast de reguliere controle door BOA en NvWA is het VBC-leden na legitimatie toegestaan om onaangekondigd aan boord te komen en de aangelande vis te controleren. 2. Locatie en tijdstip van de visserij met schietfuiken wordt minimaal één week voor uitvoering aangekondigd bij de federatie. Eventuele wijzigingen hierop dienen voor aanvang van de visserij aan de federatie te worden doorgegeven. Door de federatie kunnen desgewenst personen aangemeld worden die aanwezig willen zijn tijdens de visserij. Deze opstappers mogen de werkzaamheden van de beroepsvissers niet hinderen, ze zijn voor eigen rekening en risico aanwezig en zij dienen zich te conformeren aan de gegeven veiligheidsinstructies van de schipper. Artikel 17, Beperkingen visserij met hoekwant 1. Hoekwant mag alleen geaasd worden met wormen. 2. Het hoekwant wordt zodanig geplaatst en zodanig voorzien van aas dat de bijvangst van snoekbaars minimaal is. De bijvangst zal de komende periode worden geëvalueerd, bijvoorbeeld doordat VBC-leden meegaan met het ophalen van het hoekwant. 3. Eventuele bijvangst (vis anders dan aal) dient onverwijld te worden teruggezet. 14

15 Artikel 18, Aanlanding van vis Voor het aanlanden van vis is de Procedure aanlanding (bijlage 1) van toepassing. ALGEMENE BEPALINGEN BEROEPSVISSERIJ Artikel 19, Sancties 1. Bij overtreding van de afspraken uit dit visplan of bij overtreding van de voorwaarden uit de schriftelijke toestemming, wordt de houder van de schriftelijke toestemming geacht zonder toestemming te vissen. 2. Bij een of meerdere geregistreerde overtredingen van de voorwaarden en na advies van de VBC is de federatie gerechtigd tot onmiddelijke intrekking van de schriftelijke toestemming voor een periode van een maand. 3. Bij een herhaalde, geregistreerde overtreding op basis van een proces-verbaal en na advies van de VBC is de federatie gerechtigd tot een definitieve en onherroepbare intrekking van de schriftelijke toestemming. Artikel 20, melding visplaats Visserijbedrijf HK173 geeft voor iedere visdag per SMS aan xxxxxxxxxxx door waar die dag gevist gaat worden. Dit omdat visserijbedrijf HK173 ook buiten de zuidelijke randmeren vist. B. REGLEMENT SPORTVISSERIJ Artikel 21, Beperkingen sportvisserij 1. Het is verboden de volgende vissoorten in bezit te hebben: snoek, karper en aal. Genoemde vissoorten dienen na vangst direct in hetzelfde water te worden teruggezet. 2. Het is verboden per visdag meer dan 2 snoekbaarzen en 10 baarzen in bezit te hebben. 15

16 16

17 BIJLAGE 1, PROCEDURE AANLANDING 1. Vangsten inclusief teruggezette bijvangsten worden per dag ingevuld op het formulier vangstregistratie (zie bijlage 3). Het gaat dan om soorten, hoeveelheid en locatie. 2. Eenmaal per week dienen de formulieren en afleveringsbonnen naar de federatie te worden gestuurd. Het adres van de federatie: Populierenlaan 78, 1911 BM UITGEEST. 3. De plaats van aanlanding van vis en een inschatting van het vangstgewicht per vissoort dient voor aanlanding per SMS of telefoon te worden gemeld bij xxxxxxxxxxx of xxxxxxxxxxx. 4. Het afhalen van vis door de handelaar dient van te voren telefonisch te worden gemeld bij xxxxxxxxxxx. 17

18 BIJLAGE 2, CONTROLEPLAN Hiervoor zal door de VBC een apart overleg georganiseerd worden met BOA s, NVWA en visserijkundig ambtenaar. De uitkomsten van dit overleg vormen het controleplan. 18

19 BIJLAGE 3, FORMULIEREN 1. Registratieformulier beroepsvissers 2. Monitoringsformulier sportvissers 19

20 Monitoringsformulier beroepsvisserij Algemene gegevens Naam water:... Locatie:... Coord. X:... Periode (maand):... Coord. Y:... Tijdstip (dag/nacht):... Inspanning visserij Vangsttuig lengte maaswijdte hoogte bevist oppervlak aantal trekken Vangst Soort lengte gewicht aantal Opmerkingen NB Op achterzijde formulier locaties intekenen en nummeren 20

21 Monitoringsformulier sportvissers Algemene gegevens Naam water:... Locatie:... Coord. X:... Periode (maand):... Coord. Y:... Tijdstip (dag/nacht):... Inspanning visserij Aantal hengeluren open water: (kunst)vis (kunst)worm made deegwaren anders begroeide oever: steilranden e.d.: Vangst Soort lengte gewicht aantal aassoort Opmerkingen 21

22 BIJLAGE 4, TEKENINGEN 1. overzichtskaart eigendommen 2. overzichtskaart visrechten 3. overzichtskaart paaiplaatsen 4. overzichtskaart fuikenplaatsen 5. Hokfuikenplan zonder ruif en keernet 22

23

24

25

26

27 Visrechtenoverzicht behorend bij de kaart Visrechten Zuidelijke Randmeren Omschrijving visrechtgebied kaartcode document verhuurder huurder/ houder toestemming De Buitenhaven, m.u.v. de jachthaven van Zeil- YGLR_NIJK_00004 huurovereenkomst Gemeente Nijkerk HSV Hoop op Geluk, en Motorbootvereniging "De Zuidwal", alsmede Nijkerk de visserij in de Arkervaart naar het Nijkerkerknauw De Eem, strekkende van 40m. boven de monding van het Valleikanaal tot aan het Eemmeer De singels in de wijken Huizermaat, Bovenweg, Stad en Lande en Bijvanck en de aanloophaven Eemmeer, ten oosten van de monding van de Eem, kadastraal bekend: Gemeente Bunschoten, sectie M, nummer 3 Het visrecht in het Randmeer (voor zover eigendom van het waterschap), beginnende bij de Laak tot aan de voormalige poldergrens bij de Schuitenbeek, het visrecht op de A en B watergangen in het voormalige gebied polderdistrict Arkemheen en het looprecht Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer visrecht specifiek schubvis nvt YGLR_EEMR_00001 huurovereenkomst HSV "De Snoekbaars" te volledig nvt Provincie Utrecht Baarn - Soest YGLR_GOOI_00002 huurovereenkomst Gemeente Huizen HSV Naarden/Bussum volledig nvt YGLR_EEMM_00002 huurovereenkomst Staatsbosbeheer J.J. van Surksum volledig nvt YGLR_NIJK_00003 YGLR_EEMM_00001, YGLR_GOOI_00001, YGLR_NIJK_00000 YGLR_EEMM_00001, YGLR_GOOI_00001, YGLR_NIJK_00000 YGLR_EEMM_00001, YGLR_GOOI_00001, YGLR_NIJK_00000 YGLR_EEMM_00001, YGLR_GOOI_00001, YGLR_NIJK_00000 YGLR_EEMM_00001, YGLR_GOOI_00001, YGLR_NIJK_00000 huurovereenkomst Waterschap Vallei & Eem huurovereenkomst De Staat HSV Hoop op Geluk, Nijkerk Sportvisserij MidWest Nederland huurovereenkomst De Staat Visserijbedrijf J. Wormsbecher huurovereenkomst De Staat Visserijbedrijf G. Heimensen Schriftelijke toestemming Schriftelijke toestemming Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij MidWest Nederland Visserijbedrijf G. Heimensen Visserijbedrijf J. Wormsbecher volledig nvt schubvis nvt aal nvt aal nvt specifiek zegenvisserij op brasem en blankvoorn specifiek zegenvisserij op brasem en blankvoorn datum 1 november t/m 15 maart 1 november t/m 15 maart

28 28

29 29

30 Bijlage 4.5 Hokfuikenplan zonder ruif en keernet 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

Rapport. Visplan Veluwe Randmeren

Rapport. Visplan Veluwe Randmeren Rapport Visplan Veluwe Randmeren VBC Veluwe Randmeren Oktober 2012 Visplan Veluwe Randmeren VBC Veluwe Randmeren 1 oktober 2012 Statuspagina Titel Visplan Veluwe Randmeren Uitgave VBC Veluwe Randmeren

Nadere informatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij MidWest Nederland Waterschap Zuiderzeeland Aan de Bestuursleden van de Algemene Vergadering Lindelaan 20 8224 KT Lelystad Uitgeest, 25 september 2013 Betreft: visrechten en bijvangsten Geacht

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC

Visplan naam water. Eventueel een ondertitel. Illustratie. Eventueel het logo van de VBC VBC Visplan naam water Eventueel een ondertitel Illustratie Eventueel het logo van de VBC Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Visplan naam water VBC Adresgegevens Bibliografische referentie:

Nadere informatie

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Combinatie van Beroepsvissers Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Visie vanuit de beroepsbinnenvisserij Arjan Heinen Uitzet van glasaal en pootaal Al meer dan 100 jaar onderdeel van de beroepsbinnenvisserij

Nadere informatie

Zowel sport- als beroepsvissers hebben belang bij een goede snoekbaarsstand. visionair nr. 8 - juni 2008

Zowel sport- als beroepsvissers hebben belang bij een goede snoekbaarsstand. visionair nr. 8 - juni 2008 Zowel sport- als beroepsvissers hebben belang bij een goede snoekbaarsstand. 12 beleid en politiek Vertrouwen als basis voor een duurzame visserij VBC s Zuidelijke Randmeren aan het werk Tekst: Marco Kraal

Nadere informatie

Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied

Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied Visrechten van de eigenaar in het Reeuwijkse Plassengebied april 2017 De Sluipwijkse Plassen mei 2017 Bij de samenstelling van dit document met daarin opgenomen de op dat moment bekende informatie is de

Nadere informatie

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2013

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2013 VBC Friese Boezem Visplan Friese Boezem 2013 Statuspagina Titel: Visplan Friese Boezem 2013 Samenstelling: VBC Friese Boezem E-mail: germ@visseninfriesland.nl Homepage: www.visstandbeheercommissie.nl Telefoon:

Nadere informatie

NOTITIE. Code: /

NOTITIE. Code: / Code: 2011 160/31.03-49 NOTITIE Algemene opmerkingen en wijzigingen ten aanzien van de voorgestelde aanpassingen van het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden

Nadere informatie

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU De paling, een mythe waarover nog maar weinig bekend is. Een inventarisatie februari 2011 Pagina 1 van 8 NEDERLAND Door de aanwezigheid van te weinig data,

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangst registratie 2011 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport Hengelvangst registratie 211 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 211 snoekbaars, juni 212 blad 1 van 11 Inhouds opgave Onderwerp blz

Nadere informatie

Visplan Het Bufferbekken

Visplan Het Bufferbekken VBC Volkerak/Zoommeer H.S.V. Het Spanjooltje Visplan Het Bufferbekken 2010-2015 Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Op verzoek van Auteur Visplan Het Bufferbekken VBC Volkerak/Zoommeer Biesboschweg

Nadere informatie

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot NL39_03 Ringvaart Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot SportvisserijZuidwest Nederland machtigi ng Waterbeheerder: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2013 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 213 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 213 snoekbaars,

Nadere informatie

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012 OPFRISAVONDEN Toine Aarts Frans Boonstra Frans Jaques George Hampsink Sportvisserij MidWest Nederland Controleurs Sportvisserij en Boa s Sportvisserij Nederland, Bilthoven 14 februari 2012 Programma 20.00

Nadere informatie

VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020

VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 VISSTANDBEHEERCOMMISSIE VOLKERAK/ZOOMMEER Visplan Volkerak Zoommeer 2016-2020 VISSTANDBEHEERCOMMISSIE VOLKERAK/ZOOMMEER VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 Opgesteld

Nadere informatie

Waterboekje 2016-2018

Waterboekje 2016-2018 Waterboekje 2016-2018 In deze viswateren, behorend bij de VISpas van Onder Ons mag gevist worden met twee hengels en alle wettelijke toegestane aassoorten, tenzij anders aangegeven bij de wateren. Dit

Nadere informatie

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS

Rapport Hengelvangst registratie 2012 SNOEKBAARS. met registratie van bijvangsten. SNOEK en BAARS Rapport Hengelvangst registratie 212 SNOEKBAARS Vollkerak Zoommeer Batthse Spuiikanaall Schellde-Riijjnkanaall met registratie van bijvangsten SNOEK en BAARS Rapport hengelvangstregistratie 212 snoekbaars,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Opstellen Visplan VBC Rijnland

Plan van Aanpak. Opstellen Visplan VBC Rijnland Plan van Aanpak Opstellen Visplan Rijnland - Inleiding - Inhoudsopgave Plan van Aanpak... Inleiding.... Aanleiding.... Leeswijzer... Doel en resultaat.... Doelen.... Resultaten... Visplan.... Opzet Visplan....

Nadere informatie

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal VBC Waal Plus Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal Vanaf de Duitse grens tot aan Woudrichem, inclusief de uiterwaarden. Tweede herziene versie, 2012. Statuspagina Titel Samenstelling Redactie

Nadere informatie

Bufferbekken te Oostelijke Schelderijnweg 5, Rilland (Bij Kreekraksluizen)

Bufferbekken te Oostelijke Schelderijnweg 5, Rilland (Bij Kreekraksluizen) Bufferbekken te Oostelijke Schelderijnweg 5, Rilland (Bij Kreekraksluizen) Algemene beschrijving Coördinaten: Grootte: Max. diepte: Gem. breedte: Watertype: Opgenomen in: Naam HSV/HSF: Plaats HSV/HSF:

Nadere informatie

Visplan R&IJ. Stand van zaken. Door Frank Bosman Hengelsport Federatie Midden Nederland

Visplan R&IJ. Stand van zaken. Door Frank Bosman Hengelsport Federatie Midden Nederland Visplan R&IJ Stand van zaken Door Frank Bosman Hengelsport Federatie Midden Nederland Inhoud Visplan Hfdst 2. Hfdst 3. Hfdst 4. Hfdst 5. Hfdst 6. Huidige situatie gebied en beleid Huidige situatie visserij,

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de Scheldemeanders Kriephoek, Nedername en de Mesureput, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in de Scheldemeanders Kriephoek, Nedername en de Mesureput, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in de Scheldemeanders Kriephoek, Nedername en de Mesureput, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos April 2014 door: Vis,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12733 4 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 april 2015, nr. WJZ / 15032842, tot wijziging

Nadere informatie

Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN. Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland

Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN. Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland Casus: de groene groene BOA Plaats: Brouwershaven Tijdstip:

Nadere informatie

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Basiscursus Viswaterbeheer Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Opdracht 1 a. Kies welk water voor jouw vereniging het belangrijkste viswater is b. Motiveer waarom dit zo is c. Meld dit

Nadere informatie

Visplan VBC Vallei & Eem

Visplan VBC Vallei & Eem VBC Vallei & Eem Visplan VBC Vallei & Eem Deel 2, gebiedsgerichte uitwerking in factsheets - Inleiding - 1 Inleiding Wijzigingsdatum: 07-12-2012 In lijn met het Rijksbeleid voor de binnenvisserij (Ministerie

Nadere informatie

Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar

Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar december 2006 Versie 1 door: Kemper Jan H. Statuspagina Titel Onderzoek naar de visdichtheid in de Twentekanalen m.b.v. sonar Samenstelling:

Nadere informatie

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal

Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS. Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Sportvisserij Zuidwest Nederland Rapport Hengelvangstregistratie 2009 SNOEKBAARS Volkerak Zoommeer Bathse Spuikanaal Schelde-Rijnkanaal Rapport hengelvangstregistratie 2009 snoekbaars, mei 2010 blad 1

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Beleidsnota visstandbeheer Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Beleidsnota visstandbeheer Nummer: Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Beleidsnota visstandbeheer Nummer: 267203 In D&H: 23-02-2010 Steller: P.G.M. Heuts In Cie: BMZ Telefoonnummer: 030 6345777 SKK 25-03-2010 Afdeling:

Nadere informatie

Juridische aspecten aan visserij op exotische zoetwaterkreeften

Juridische aspecten aan visserij op exotische zoetwaterkreeften Organisatie binnenvisserij en kleine kustvisserij Juridische aspecten aan visserij op exotische zoetwaterkreeften Visserijwet, Waterwet, Europese exoten verordening. Arjan Heinen www.kenniskringvisserij.nl

Nadere informatie

Visplan IJssel Plus, versie 2012

Visplan IJssel Plus, versie 2012 VBC IJssel Plus Visplan IJssel Plus, versie 2012 Deel 2, IJsseldelta (Vossemeer, Ketelmeer en Zwarte Meer) Statuspagina Titel Visplan IJssel Plus, versie 2012; Deel 2, IJsseldelta (Vossemeer, Ketelmeer,

Nadere informatie

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers Kenniskring IJsselmeervisserij & Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een proef Deelnemende Vissers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20463 22 juli 2013 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 juli 2013, nr. WJZ / 13117209, houdende

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Vijvers Vlaams-Brabant Rapportnummer: 265/3 Status rapport: Definitief Datum rapport: 5 maart 22 Auteur: Gecontroleerd:

Nadere informatie

Visstandbemonstering Randmeren- Oost In opdracht van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied

Visstandbemonstering Randmeren- Oost In opdracht van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied Visstandbemonstering Randmeren- Oost 21 In opdracht van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied 23 december 21 Verantwoording Titel Visstand bemonstering Randmeren- Oost 21 Opdrachtgever Dienst IJsselmeergebied

Nadere informatie

Federatie Groningen Drenthe

Federatie Groningen Drenthe Federatie Groningen Drenthe Kantoor: Transportweg 13, 9482,WN Tynaarlo Tel: 0592-542890. e-mail: hsfgron-dren@vissen.nl website: www.vissen.nl. Raadpleeg de site voor het meest actuele nieuws omtrent voorwaarden,

Nadere informatie

Waterboekje Dit waterboekje geeft geen enkel recht. De houder dient een voor dat jaar geldige VISpas in bezit te hebben.

Waterboekje Dit waterboekje geeft geen enkel recht. De houder dient een voor dat jaar geldige VISpas in bezit te hebben. Waterboekje 2018 In deze viswateren, behorend bij de VISpas van THC-Rivierenland mag gevist worden met twee hengels en alle wettelijke toegestane aassoorten, tenzij anders aangegeven bij de wateren. Dit

Nadere informatie

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5 1. Vraagnummer 2010Z03358. Vragen van de leden Jacobi en Boelhouwer (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over grootschalige

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 september het college van Dijkgraaf en Heemraden, 24 september 2013 PPA. 5 september 2013 mw. M.

ALGEMENE VERGADERING. Lelystad, 5 september het college van Dijkgraaf en Heemraden, 24 september 2013 PPA. 5 september 2013 mw. M. VERGADERDATUM 24 september 2013 PPA SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 5 september 2013 mw. M. Wolfs ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 9 Voorstel 1. Instemmen met het ontwerp visbeleid en de

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland. Integrale nota Vis. Nota van beantwoording en wijziging

Hoogheemraadschap van Delfland. Integrale nota Vis. Nota van beantwoording en wijziging Hoogheemraadschap van Delfland Integrale nota Vis Nota van beantwoording en wijziging Beantwoording ingekomen zienswijze en ambtshalve wijzigingen op de Integrale nota Vis Status: Definitief Datum: 10

Nadere informatie

Rapportnummer: /rap02 Status rapport: Definitief Datum rapport:

Rapportnummer: /rap02 Status rapport: Definitief Datum rapport: Onderzoek naar het visbestand in de stilstaande en kleine wateren Scheldemeander Meerseput, Scheldemeander Het Anker, Leiemeander te Oeselgem, Oude Durme te Hamme en de Rupelmondse Kreek, 22 Provincie

Nadere informatie

CONVENANT VOOR DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) VOOR HET BEHEERGEBIED VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

CONVENANT VOOR DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) VOOR HET BEHEERGEBIED VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL CONVENANT VOOR DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) VOOR HET BEHEERGEBIED VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL INLEIDING In de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (LNV 1991) werd als Rijksbeleid de instelling

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Leiemeanders Oost-Vlaanderen

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Leiemeanders Oost-Vlaanderen Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Leiemeanders Oost-Vlaanderen Rapportnummer: 265/4 Status rapport: Definitief Datum rapport: 5 maart 22 Auteur: Gecontroleerd:

Nadere informatie

Datum 13 november 2009 Betreft Beleidsvoornemens binnenvisserij en verankering VBC's en visplannen

Datum 13 november 2009 Betreft Beleidsvoornemens binnenvisserij en verankering VBC's en visplannen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl T 070-3786868

Nadere informatie

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Presentatie Visie Zilveren Stromen Programma: 14:30 Opening 14:35 Op weg naar Zilveren Stromen 14:40 Inhoudelijke toelichting

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Park Transwijk, Nijeveldsingel & singels Egginklaan (Utrecht)

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Park Transwijk, Nijeveldsingel & singels Egginklaan (Utrecht) Rapport Visserijkundig Onderzoek Park Transwijk, Nijeveldsingel & singels Egginklaan (Utrecht) Rapport Visserijkundig Onderzoek Park Transwijk, Nijeveldsingel & singels Egginklaan (Utrecht) Op 16 januari

Nadere informatie

Aalbeheer in Nederland in Europees perspectief

Aalbeheer in Nederland in Europees perspectief Combinatie van Beroepsvissers Aalbeheer in Nederland in Europees perspectief Naar samenwerking voor goed aalbeheer op maat met meer kennis over de aal en een gezonde binnenvisserij Arjan Heinen De aalstand

Nadere informatie

Visstandonderzoek in vier waterlichamen in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland 2013

Visstandonderzoek in vier waterlichamen in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland 2013 Visstandonderzoek in vier waterlichamen in het beheergebied van waterschap Zuiderzeeland 2013 Rapportnummer: 20130405/rap01 Status rapport: Definitief Datum rapport: 6-3-2014 Auteur: Projectleider: Kwaliteitscontrole:

Nadere informatie

VBC Schieland en de Krimpenerwaard. Visplan Schieland en de Krimpenerwaard Deel 1 Algemene uitwerking

VBC Schieland en de Krimpenerwaard. Visplan Schieland en de Krimpenerwaard Deel 1 Algemene uitwerking VBC Schieland en de Krimpenerwaard Visplan Schieland en de Krimpenerwaard 2013-2015 Deel 1 Algemene uitwerking Visplan Schieland en de Krimpenerwaard 2013-2015 Uitgevoerd in opdracht van de visrechthebbenden

Nadere informatie

Visplan Benedenrivieren en Haringvliet

Visplan Benedenrivieren en Haringvliet VBC Benedenrivieren en Haringvliet Visplan Benedenrivieren en Haringvliet Delta van Rijn, Maas en Waal Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Visplan Benedenrivieren en Haringvliet VBC Benedenrivieren

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en de oude Leiearm Ooigem- Desselgem, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en de oude Leiearm Ooigem- Desselgem, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in de Leiemeanders Wevelgem, Bavikhove en de oude Leiearm Ooigem- Desselgem, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos April

Nadere informatie

Visplan Twentekanalen

Visplan Twentekanalen Visplan Twentekanalen Concept 28 november 2012 Beheerseenheid Twentekanalen (BET) Visserijbedrijf V.O.F F. Komen & Zn. VBC Twentekanalen Visplan Twentekanalen Concept 28 november 2012 Beheerseenheid Twentekanalen

Nadere informatie

SAMENVATTING In het Friese Waterbeheerplan is een pilot beheervisserij aangekondigd. Daarvoor is de Leijen is geselecteerd.

SAMENVATTING In het Friese Waterbeheerplan is een pilot beheervisserij aangekondigd. Daarvoor is de Leijen is geselecteerd. SAMENVATTING In het Friese Waterbeheerplan 2010-2015 is een pilot beheervisserij aangekondigd. Daarvoor is de Leijen is geselecteerd. Vóór de daadwerkelijke start van de beheervisserij in de Leijen dient

Nadere informatie

Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen

Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen Aanwezigheid van een bijzondere veenreus Bart Schaub; Hoogheemraadschap van Rijnland Martin Hoorweg; Sportvisserij Nederland Samen met Gerrit van

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Antwerpen, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos april 2014 door: Q.A.A. de

Nadere informatie

Visplan recreatieplas Wylerbergmeer

Visplan recreatieplas Wylerbergmeer Rapport Visplan recreatieplas Wylerbergmeer te Beek-Ubbergen Visplan recreatieplas Wylerbergmeer te Beek-Ubbergen Uitgevoerd in opdracht van Werkgroep projectnummer: AVE2007017 door P.A.D.M. Wijmans en

Nadere informatie

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Kenniskring IJsselmeervisserij & Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Rapportage door Arjan Heinen

Nadere informatie

Beleid Visserijbeheer

Beleid Visserijbeheer Beleid Visserijbeheer December 2013 Federatie Midden Nederland Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 Sportvisserij Nederland 4 2.2 Federatie Midden Nederland 5 2.3 Kaderrichtlijn Water 6 3. VBC

Nadere informatie

Inleiding bij convenant VBC Neder-Rijn Plus

Inleiding bij convenant VBC Neder-Rijn Plus Inleiding bij convenant Met het terugtreden van de Rijksoverheid in uitvoerende zin, werd in de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (LNV 1991) de instelling van Visstandbeheercommissies (VBC s) voor de

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013.

Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013. Onderzoek naar het visbestand in enkele meervormige viswateren in provincie Vlaams- Brabant, najaar 2013. Project: VA2013_04 Opgesteld in opdracht van: Agentschap voor Natuur en Bos Februari 2014 door:

Nadere informatie

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2017

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2017 VBC Friese Boezem Visplan Friese Boezem 2017 Statuspagina Titel Visplan Friese Boezem 2017 Samenstelling VBC Friese Boezem E-mail germ@visseninfriesland.nl Homepage www.visstandbeheercommissie.nl Telefoon

Nadere informatie

Reglement & Voorwaarden voor het aanvragen en organiseren van viswedstrijden op viswater van Sportvisserij MidWest Nederland

Reglement & Voorwaarden voor het aanvragen en organiseren van viswedstrijden op viswater van Sportvisserij MidWest Nederland Reglement & Voorwaarden voor het aanvragen en organiseren van viswedstrijden op viswater van Sportvisserij MidWest Nederland Beste sportvisser, Uitgeest, 28 maart 2013 Hierbij ontvangt u het Reglement

Nadere informatie

Hengelsportvereniging De Karper, Bergen NH

Hengelsportvereniging De Karper, Bergen NH Hengelsportvereniging De Karper, Bergen NH Opgericht 17 oktober 1927 Ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar Bank: ABN/AMRO te Bergen NH rekeningnummer: 41.53.06.434

Nadere informatie

Visuitzettingen (karper) als beheermaatregel (Odi et amo) J. Quak Vissennetwerk 27 september 2012

Visuitzettingen (karper) als beheermaatregel (Odi et amo) J. Quak Vissennetwerk 27 september 2012 Visuitzettingen (karper) als beheermaatregel (Odi et amo) J. Quak Vissennetwerk 27 september 2012 Liefde (Amo) voor karper bij sportvissers. Minder geliefd (Odi) bij ecologen Inhoud Historie karper in

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. De Waa. Te Hattem

Rapport Visserijkundig Onderzoek. De Waa. Te Hattem Rapport Visserijkundig Onderzoek De Waa Te Hattem Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Opdrachtgever Homepage Visserijkundig onderzoek De Waa, Hattem OAB Nederland Verlengde Vaarbekerweg 11

Nadere informatie

RWS Waterdienst. Visstandbemonstering Volkerak-Zoommeer. Projectnummer:

RWS Waterdienst. Visstandbemonstering Volkerak-Zoommeer. Projectnummer: RWS Waterdienst Visstandbemonstering Volkerak-Zoommeer Projectnummer: 851 Status Definitief Kenmerk 851/rap1 Datum oktober Opgesteld door Jouke Kampen Gecontroleerd Johan van Giels AquaTerra - KuiperBurger

Nadere informatie

Inhoud. evenwicht bestaan tussen de beschikbare hoeveelheden vis in de natuur en wat vissers kunnen vangen.

Inhoud. evenwicht bestaan tussen de beschikbare hoeveelheden vis in de natuur en wat vissers kunnen vangen. 333 COLOFON Versie, datum: Versie 17 november 2009, Auteurs: Debby Gorter, Marjoke Muller, Remco Schreuders (Tauw) Foto s en illustraties: Waterschap Rivierenland; Wim Vink, Sportvisserij Nederland, SAMENVATTING

Nadere informatie

Visplan Schieland en de Krimpenerwaard

Visplan Schieland en de Krimpenerwaard VBC Schieland en de Krimpenerwaard Visplan Schieland en de Krimpenerwaard Deel 2, gebiedsgerichte uitwerking in factsheets Statuspagina Titel Samenstelling Visplan Schieland en de Krimpenerwaard deel 2

Nadere informatie

Visplan Pannerdensch Kanaal, zuidelijke IJssel, Neder Rijn en Lek - versie 2

Visplan Pannerdensch Kanaal, zuidelijke IJssel, Neder Rijn en Lek - versie 2 VBC Neder Rijn Plus Visplan Pannerdensch Kanaal, zuidelijke IJssel, Neder Rijn en Lek - versie 2 Van de splitsing met de Waal tot de stuw bij Hagestein Statuspagina Titel Samenstelling Redactie E-mail

Nadere informatie

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Visinventarisatie 2014

Visserij Service Nederland sterk in viswerk Visinventarisatie 2014 Visserij Service Nederland sterk in viswerk Visinventarisatie 2014 KRW-visbemonstering Tochten lage afdeling NOP en Vaarten NOP Rapport VSN 2014.05 In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland 4 december 2014

Nadere informatie

RWS Waterdienst. Visstandonderzoek Volkerak-Zoomeer november-december Projectnummer:

RWS Waterdienst. Visstandonderzoek Volkerak-Zoomeer november-december Projectnummer: RWS Waterdienst Visstandonderzoek Volkerak-Zoomeer november-december 28 Projectnummer: 281446 Status Definitief Datum januari 29 Opgesteld door J. Kampen, M. Koole Gecontroleerd P. Rutjes AquaTerra KuiperBurger

Nadere informatie

VBC Rivierenland. Visplan Rivierenland Deel 1 Algemene uitwerking

VBC Rivierenland. Visplan Rivierenland Deel 1 Algemene uitwerking VBC Rivierenland Visplan Rivierenland 2014-2016 Deel 1 Algemene uitwerking Visplan Rivierenland 2014-2016 Opgesteld in opdracht van de visrechthebbenden in de VBC Rivierenland door Ir Jan Kamman definitief:

Nadere informatie

KRW visstandbemonstering Waterschap Rivierenland 2014

KRW visstandbemonstering Waterschap Rivierenland 2014 KRW visstandbemonstering Waterschap Rivierenland 2014 21 waterlichamen J.H. Bergsma P.B. Broeckx D.M. Soes Ecologie & landschap KRW visstandbemonstering Waterschap Rivierenland 2014 21 waterlichamen ir

Nadere informatie

EVALUATIE KRW-VISMAATLATTEN : zienswijze Sportvisserij Nederland. J. Quak Hoofd cluster Kennis en informatie

EVALUATIE KRW-VISMAATLATTEN : zienswijze Sportvisserij Nederland. J. Quak Hoofd cluster Kennis en informatie EVALUATIE KRW-VISMAATLATTEN : zienswijze Sportvisserij Nederland J. Quak Hoofd cluster Kennis en informatie Opbouw Belang KRW sportvisserij Sportvisserij Nederland Onderzoek TAUW Uitkomsten discussiebijeenkomst

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Hazewinkel, De Bocht en Den Aerd, 2012

Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Hazewinkel, De Bocht en Den Aerd, 2012 Onderzoek naar het visbestand in de kleine en stilstaande wateren Hazewinkel, De Bocht en Den Aerd, 22 Provincie Antwerpen Rapportnummer: 22369/rap Status rapport: Definitief Datum rapport: 2-2-23 Auteur:

Nadere informatie

Visplan Pannerdensch Kanaal, zuidelijke IJssel, Neder Rijn en Lek. Versie 2, 2012.

Visplan Pannerdensch Kanaal, zuidelijke IJssel, Neder Rijn en Lek. Versie 2, 2012. VBC Neder Rijn Plus Visplan Pannerdensch Kanaal, zuidelijke IJssel, Neder Rijn en Lek. Versie 2, 2012. Van de splitsing met de Waal tot de stuw bij Hagestein Statuspagina Titel Samenstelling Redactie

Nadere informatie

Visplan Eiland van Maurik

Visplan Eiland van Maurik Rapport Visplan Eiland van Maurik te Maurik Visplan Eiland van Maurik te Maurik Uitgevoerd in opdracht van Werkgroep projectnummer: AVE2007017 door P.A.D.M. Wijmans en W.A.M. van Emmerik 26 november 2008

Nadere informatie

Visplan IJssel Plus, versie 2012

Visplan IJssel Plus, versie 2012 VBC IJssel Plus Visplan IJssel Plus, versie 2012 Deel 1, de IJssel vanaf Dieren, het Meppelerdiep, een deel van de Vecht en het Zwarte Water. - Visplan IJssel Plus - Statuspagina Titel Visplan IJssel

Nadere informatie

Provincie Flevoland. Transitie visserij IJsselmeer, Markermeer en IJmeer. rapportage

Provincie Flevoland. Transitie visserij IJsselmeer, Markermeer en IJmeer. rapportage Provincie Flevoland Transitie visserij IJsselmeer, Markermeer en IJmeer rapportage INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Leeswijzer 2 2. STAND VAN ZAKEN VISSERIJ

Nadere informatie

VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003. West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge. Duboislaan 14 B-1560 Hoeilaart-Groenendaal

VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003. West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge. Duboislaan 14 B-1560 Hoeilaart-Groenendaal VISSTANDSONDERZOEK OP DE LEIEMEANDER TE WEVELGEM, 2003 Sven Vrielynck (1) en Gerlinde Van Thuyne (2) (1) Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen Burg 2B B-8000 Brugge (2) Instituut voor Bosbouw en

Nadere informatie

Enquête waterplanten en sportvisserij

Enquête waterplanten en sportvisserij Sportvisserij Nederland Leijenseweg 115, 37 AD Bilthoven T. -584 www.sportvisserijnederland.nl Rapport (exclusief bijlagen) Enquête waterplanten en sportvisserij Omvang van het probleem en probleemlocaties

Nadere informatie

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Openbare Scheldemeanders West-Vlaanderen

Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest. Openbare Scheldemeanders West-Vlaanderen Onderzoek naar het visbestand in enkele stilstaande viswateren in het Vlaamse Gewest Openbare Scheldemeanders West-Vlaanderen Rapportnummer: 26/ Status rapport: Definitief Datum rapport: maart 22 Auteur:

Nadere informatie

Visplan IJsselmeer en Markermeer

Visplan IJsselmeer en Markermeer Visplan IJsselmeer en Markermeer PO IJsselmeer Sportvisserij Nederland Versie 11 april 2011 VBC IJsselmeer i.o Status: bijgesteld concept van 11 april 2011 t.b.v. bespreking VBC concept heeft nog geen

Nadere informatie

DAGRAPPORTEN PILOTPROJECT WOLHANDKRAB, SCHOON WIT VLEES UIT GESLOTEN GEBIED

DAGRAPPORTEN PILOTPROJECT WOLHANDKRAB, SCHOON WIT VLEES UIT GESLOTEN GEBIED Bijlage 2 DAGRAPPORTEN PILOTPROJECT WOLHANDKRAB, SCHOON WIT VLEES UIT GESLOTEN GEBIED Pagina 1 van 22 11-5-2015 aanmelding Apesca uitzetten fuiken bij EZ en NVWA Melding Klop uitzetten fuiken in database

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Wythmenerplas te Zwolle

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Wythmenerplas te Zwolle Rapport Visserijkundig Onderzoek Wythmenerplas te Zwolle Rapport Visserijkundig Onderzoek Wythmenerplas te Zwolle Op 21 april 2010 uitgevoerd in opdracht van de Door: G.A.J. de Laak Statuspagina Titel

Nadere informatie

Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland. Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN

Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland. Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN Registered landings (t) Vangst van paling 1950-2000 5,000 Silver eel

Nadere informatie

VISSEN IN LELYSTAD 2017

VISSEN IN LELYSTAD 2017 VISSEN IN LELYSTAD 2017 Schriftelijke toestemming U woont wel/niet in Lelystad Visvergunning Visvergunning Visvergunning Visvergunning Bijzonder en verboden viswater Tijden Gesloten vistijd Kaart viswater

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het hengelen in het provinciaal domein Puyenbroeck.te Wachtebeke

Reglement met betrekking tot het hengelen in het provinciaal domein Puyenbroeck.te Wachtebeke directie Sport & Recreatiedomeinen provinciaal domein Puyenbroeck Reglement met betrekking tot het hengelen in het provinciaal domein Puyenbroeck.te Wachtebeke Dit reglement beoogt het duurzaam beheer

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Kijfhoekvijver. te Zwijndrecht

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Kijfhoekvijver. te Zwijndrecht Rapport Visserijkundig Onderzoek Kijfhoekvijver te Zwijndrecht Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Opdrachtgever Homepage Visserijkundig Onderzoek Kijfhoekvijver te Zwijndrecht Sportvisserij

Nadere informatie

KRW en Natura 2000: effecten op visserij. Vissennetwerk 7 juni 2007 Jaap Quak

KRW en Natura 2000: effecten op visserij. Vissennetwerk 7 juni 2007 Jaap Quak KRW en Natura 2000: effecten op visserij Vissennetwerk 7 juni 2007 Jaap Quak Inhoud Benadering: Doelen, maatregelen, gevolgen /effecten Beheerniveau Gebruik (sportvisser / beroepsvisser) Maatregelen versus

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE LIJST VAN NEDERLANDSE VISWATEREN 2013-2014-2015

GEZAMENLIJKE LIJST VAN NEDERLANDSE VISWATEREN 2013-2014-2015 GEZAMENLIJKE LIJST VAN NEDERLANDSE VISWATEREN 2013-2014-2015 VISpas & Lijst van Viswateren De VISpas, samen met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, stelt u als sportvisser in staat om in

Nadere informatie

Evaluatie Beroepsvistuigen

Evaluatie Beroepsvistuigen Evaluatie Beroepsvistuigen Ministerie van EZ juni 203 2 Inhoudsopgave Inleiding Opzet evaluatie Resultaten voorronde en workshop Conclusies Bijlage Bijlage 2 Bijlage 3 3 INLEIDING Aanleiding Tijdens de

Nadere informatie

-1- Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk:

-1- Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk: Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Ons kenmerk: Betreft: Bezwaarschrift inzake het Besluit van Gedeputeerde Staten om op grond van art. 19d van

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Stadsvijvers. te Castricum

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Stadsvijvers. te Castricum Rapport Visserijkundig Onderzoek Stadsvijvers te Castricum Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Opdrachtgever Homepage Visserijkundig Onderzoek Stadsvijvers te Castricum Sportvisserij Nederland

Nadere informatie

Uitzetten (en onttrekken) in Noord-Brabant

Uitzetten (en onttrekken) in Noord-Brabant Uitzetten (en onttrekken) in Noord-Brabant Marco Beers Waterschap Brabantse Delta 28 november 2013 1 Inleiding Visserijbeleid in Noord-Brabant Brabantse keuzeklapper (in ontwikkeling) VBC s Visplan Brabantse

Nadere informatie

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Breedweervijver te Heemskerk

Rapport Visserijkundig Onderzoek. Breedweervijver te Heemskerk Rapport Visserijkundig Onderzoek Breedweervijver te Heemskerk Rapport Visserijkundig Onderzoek Breedweervijver te Heemskerk Op 13 november uitgevoerd in het kader van een excursie van bestuurders van

Nadere informatie

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal VBC Waal Plus Eindconcept gereed voor toetsing Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal Vanaf de Duitse grens tot aan Woudrichem, inclusief de uiterwaarden. Tweede herziene versie. Statuspagina

Nadere informatie

Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken

Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken In het Visbeleidsplan 2014-2020 worden kaders voor het visstandbeheer gegeven. Daarmee wordt invulling gegeven aan de toetsing van de visplannen

Nadere informatie

Rapport vissterfte op de Boezingegracht augustus 2013

Rapport vissterfte op de Boezingegracht augustus 2013 Rapport vissterfte op de Boezingegracht augustus 2013 Kristof Vlietinck Beleidsthemabeheerder Visserij Agentschap voor Natuur en Bos Centrale Diensten Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000

Nadere informatie