Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen Eindrapport en bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen Eindrapport en bijlagen"

Transcriptie

1 Kenmerk: SB/UIM/12/0801/FS Datum: Augustus 2012 Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen Eindrapport en bijlagen Inhoudsopgave: 1. Inleiding Resultaten Wijzigingenbeheer en contractmanagement Samenhang instellingssystemen, toetsen en testen Training, communicatie en bewustwording Bijlage 1: Inventarisatie en informatiebehoefte wijzigingenbeheer Bijlage 2: Overzicht van gewenste verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het wijzigingenproces Bijlage 3: Voorstel voor onderzoek naar tool voor registratie gebruikerswensen Bijlage 4: Voorstel voor het maken van afspraken over instellingssystemen Bijlage 5: Overzicht van gewenste verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij toetsen en testen Bijlage 6: Overzicht instellingsystemen, overlegvormen en contactpersonen Bijlage 7: UFO functieomschrijving functioneel (informatie)beheer Bijlage 8: Definities functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer Bijlage 9: Voorstel voor een functioneel beheer overleg Bijlage 10: Inhoudelijke samenvatting van het project professionaliseren functioneel beheer (poster)... 29

2 1. Inleiding Begin 2011 is het project professionalisering van functioneel beheer instellingssystemen van start gegaan. Dit project beoogt het neerzetten van de discipline, of: het vak, van functioneel beheer in de UT-organisatie. Het betreft het beheer van UT-brede applicaties of: instellingssystemen waarbij wordt gekeken naar de niet-technische kant van het beheer, dus meer aan de kant van de houder en gebruiker dan de kant van de ICT-beheerder. De instellingssystemen worden, uiteraard, ook nu al beheerd. Het idee achter het project is om het beheer op een hoger kwaliteitsniveau te brengen en vooral meer geïntegreerd met het beheer van andere instellingssystemen. Als aanpak was gekozen voor en door functioneel beheerders. Ter voorbereiding van het project hebben een aantal functioneel beheerders en leden van het I-beraad nagedacht welke resultaten het project moet opleveren; In het project hebben diverse UT medewerkers meegewerkt aan de resultaten: Eenheid S&O B&A FEZ HR M&C FB ICTS S&B/UIM Deelnemers Rudy oude Vrielink, Timo van Limbeek, Joyce Pasman, Miranda van Amstel Gert-Jan Boers, Miranda van Amstel, Jan van Wietmarschen, Lineke Klunder Nolet Derksen, Carola Slot, Ellis Ruhlmann Marja Roelofs, Hariët ter Horst, Marco Anzalone Gerty de Wolf, Anne Heining, Arjan Grobben Marc Hulshof Roger Quaedvlieg Frank Snels Het rapport bestaat verder uit het samenvatten van de resultaten en een aantal bijlagen waarin de resultaten staan weergegeven. Drie van deze resultaten bestaan uit voorstellen voor vervolg: een onderzoek naar een tool voor het registreren van gebruikerswensen (bijlage 2), het maken van afspraken over instellingssystemen (bijlage 3) en het opzetten van een functioneel beheer overleg (bijlage 9). Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 2

3 2. Resultaten De resultaten van het project kunnen grofweg in drie onderdelen verdeeld worden: Wijzigingenbeheer en contractmanagement; Samenhang, toetsen en testen; Bewustwording, communicatie en training. 2.1 Wijzigingenbeheer en contractmanagement Meteen vanaf de start van het project ontstond de behoefte om inzicht te krijgen welke partijen/rollen betrokken (moeten) worden bij het opstellen van contracten of het opstellen van een wijzigingen proces. De projectgroep heeft hiervoor een veel gebruikte methode gehanteerd, waarbij de verantwoordelijkheden verdeeld worden in drie deelgebieden: technisch beheer, applicatie beheer en functioneel beheer. Gebleken is dat er geen eenduidige relatie bestaat tussen functioneel beheer, technisch beheer en applicatiebeheer. De reden hiervoor is dat de samenwerkingsvormen zeer divers zijn. Bijvoorbeeld: Bij sommige systemen is het applicatie beheer geoutsourced, bij sommige het technisch beheer en bij sommige beide. Beide kan bij 1 partij zijn, maar ook bij verschillende. Na een aantal sessies is geconcludeerd dat er voor de UT instellingssystemen alleen een algemene gewenste samenwerkingsvorm relatie beschreven kan worden tussen functioneel beheer, technisch beheer en applicatiebeheer. Figuur 1: relatie tussen functioneel- applicatie- en technisch beheer Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 3

4 De verzamelde informatie per instellingssysteem over de relaties tussen: technisch beheer, applicatiebeheer en functioneel beheer zijn beschikbaar in de gemeenschappelijke directory voor functioneel beheerders. Wijzigingenbeheer Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden hoe de huidige wijzigingsprocessen plaatsvinden gezien vanuit functioneel beheer van de instellingssystemen (bijlage 1). In een aantal sessies hebben functioneel beheerders van diverse eenheden samen met ICTS gediscussieerd over deze inventarisatie. Een belangrijke constatering was dat er wisselend gedacht werd over de flow van activiteiten die uitgevoerd kunnen of moeten worden bij het doorvoeren van wijzigingen. Een breed gedragen conclusie was om een uniforme voorbeeld flow te bedenken met eenduidige bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het resultaat van dit actiepunt is een overzicht (zie bijlage 2) waarin de gewenste UT processtappen beschreven staan voor het doorvoeren van een wijziging met de bijbehorende verantwoordelijkheden. Uit de inventarisatie (bijlage 1) blijkt ook dat de meeste functioneel beheerders eigen lijsten, applicaties of mailboxen gebruiken voor het registeren van wensen, vragen en klachten die tot een wijziging (kunnen) leiden. De voortgang op een wijziging wordt bijgehouden door de functioneel beheerder zelf. Het is hierbij duidelijk geworden dat niet alle incidenten en voorstellen bij ICTS-ISA of de servicedesk bekend zijn of horen te zijn. Zo wordt bijvoorbeeld een wens uit een gebruikersoverleg wel geregistreerd door functioneel beheer, maar wordt niet altijd als een wijzigingsverzoek of vraag naar de leverancier gestuurd (ICTS of externe leverancier). Alle eenheden hebben aangegeven behoefte te hebben aan een eigen wijzigingen/wensen/klachten registratie. Als resultaat van dit project is namens alle eenheden een voorstel opgesteld voor onderzoek, selectie en implementatie van een tool voor het registeren van gebruikerswensen (zie bijlage 3). Contractmanagement Binnen het project is begonnen met het inventariseren van contracten, SLA s en problemen rond contractmanagement. In de gezamenlijke directory zijn wel een aantal contracten opgenomen, maar het inventariseren is stopgezet. Reden is dat Inkoop en ICTS gezamenlijk een initiatief hebben gestart voor de ontwikkeling en implementatie van contractmanagement. Afstemming heeft plaatsgevonden om dubbel werk te voorkomen. Via dit traject zijn de meeste contracten van de externe instellingssystemen in het contractmanagement systeem opgenomen. ICTS gebruikt voor het procesmatig werken de ITIL en APM (Alignability Process Model) standaard. In 2010 heeft dat een impuls gekregen en wordt ondersteund door een Service Management tool. Door deze ICTS-interne voorbereidingen wordt het nu mogelijk om per instellingssysteem afspraken(interne contracten) in gezamenlijkheid tussen houders en ICTS op te stellen en af te sluiten. Als resultaat is een voorstel gemaakt om de beheerafspraken over instellingssystemen te verbeteren (zie bijlage 4). Samenvatting resultaten Inzicht in de UT relaties tussen technisch beheer, applicatiebeheer en functioneel beheer; Inventarisatie en informatiebehoefte wijzigingenbeheer (bijlage 1); Overzicht gewenste UT verantwoordelijkheden wijzingenproces (bijlage 2); Voorstel toolselectie registeren gebruikerswensen (bijlage 3); Voorstel verbeteren beheerafspraken instellingssystemen (bijlage 4). Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 4

5 2.2 Samenhang instellingssystemen, toetsen en testen Toetsen en Testen Er is een vragenlijst opgesteld en ingevuld over het testbeleid per instellingssysteem. Bijvoorbeeld is gevraagd naar het releasebeleid, het testen van patches en updates, de testomgeving, de testorganisatie, et cetera. De ingevulde vragenlijsten zijn niet in een bijlage uitgewerkt, maar zijn wel beschikbaar in de gemeenschappelijke directory. In een aantal sessies is de inventarisatie gezamenlijk besproken om verschillen en overeenkomsten te analyseren. Testplannen en releasekalenders zijn verzameld en staan als best practices beschikbaar in de gemeenschappelijke directory voor functioneel beheerders. Als resultaat van de gemeenschappelijke sessies is een toets en testverantwoordelijkheden overzicht opgesteld (bijlage 5). Hierbij is gekozen voor het benoemen van de verantwoordelijke in de gehele keten van toetsen en testen (van het toetsen of een gebruikerswens goed is opgeschreven tot aan de acceptatie in de productieomgeving). Samenhang instellingssystemen De wens tot samenwerking wordt versterkt doordat de systemen meer en meer worden geïntegreerd. Eerder genoemde producten zoals een gewenste situatie voor het doorvoeren van wijzigingen en een uniforme aanpak voor testen, dragen bij aan een betere samenhang tussen instellingssystemen. Om ook de samenwerking te bevorderen is op basis van de officiële lijst van instellingsystemen (bron: ISA jaarplan), een overzicht gemaakt (Bijlage 6). Dit overzicht beschrijft van overlegvormen per systeem, de relaties die de systemen hebben met andere systemen en de contactpersonen bij de houders en ICTS. Samenvatting resultaten: Best practices testen (gemeenschappelijke functioneel beheer directory) Overzicht gewenste UT verantwoordelijkheden toetsen en testen (bijlage 5) Overzicht instellingsystemen, overlegvormen, koppelingen en contactpersonen (bijlage 6) 2.3 Training, communicatie en bewustwording Training De meeste functioneel beheerders en enkele medewerkers van ICTS/ISA (Ongeveer 30 UT medewerkers) hebben een training functioneel beheer (BiSL) gevolgd via twee open inschrijvingen, een training voor de functioneel beheer voorbereidingswerkgroep en een training voor het functioneel beheer team van S&O. BiSL (Business Information Services Library) is de defacto standaard in Nederland voor het vakgebied van functioneel beheer. Het trainingsmateriaal en de trainingen zijn door medewerkers van de UT zelf verzorgd. Iedere trainee heeft een reader gekregen met sheets en artikelen, en heeft een BiSL boek gekregen dat dient als naslagwerk voor het werken als functioneel beheerder (BiSL). Communicatie en bewustwording Door de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening wordt het vakgebied van functioneel beheer alleen maar belangrijker. De erkenning van het vak en de rol van functioneel beheer is daarbij essentieel. Door de komst van dit project krijgt functioneel beheer meer aandacht in de UT organisatie. De functioneel beheerders zelf hebben enthousiast meegewerkt in dit project. De aanpak voor en door functioneel beheerders heeft gewerkt. Er hebben een aantal inventarisaties plaatsgevonden, vele discussies over het vakgebied en de relaties met leveranciers. Door Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 5

6 functioneel beheerders met elkaar in contact te brengen, blijkt dat men meer gezamenlijk heeft dan van tevoren werd gedacht. In samenwerking met de concerndirectie HR is er in het een landelijke functie waardering systeem (UFO) een profiel opgesteld voor functioneel (informatie) beheer (bijlage 7). De UT is mede initiator geweest voor dit profiel. Het nieuwe (november 2011) UFO profiel is gebaseerd op de standaard methodiek BiSL. Door publicatie van een UFO mét functioneel beheer, wordt de functie meer zichtbaar en de taken eerder erkend. Op de website van informatiemanagement is een onderdeel gemaakt voor functioneel beheer (www.utwente.nl/im). Relevante resultaten van het project en andere wetenswaardigheden over functioneel beheer staan hier vermeld. Tevens is er een centrale directory voor de functioneel beheerders die in de projectgroepen hebben deelgenomen. Om de communicatie tussen functioneel beheerders en met leveranciers te verbeteren is BiSL als standaard geadopteerd. In de projectsessie is gebleken dat de definities en verantwoordelijkheden tussen functioneel beheer (FB), applicatiebeheer (AB) en technisch beheer (TB) cruciaal zijn voor een goede samenwerking. Om deze reden heeft het project een aparte bijlage gemaakt met daarin de definities van FB, AB en TB (bijlage 8). Er zijn diverse presentaties verzorgd voor functioneel beheerders en leden van het I-beraad over functioneel beheer. Na goedkeuring van de resultaten door het I-beraad wordt als laatste actie van het project een bijeenkomst gepland (najaar 2012) voor alle functioneel beheerders, leden I-beraad en relevante ICTS medewerkers. Deze bijeenkomst is bedoeld om de UTmedewerkers te informeren over de resultaten van dit project en om meer inzicht te krijgen in de (nieuwe) interne werkwijze van ICTS. Alle deelnemers van het project vonden het project een goede start om de communicatie tussen functioneel beheerders te verbeteren. Het kan en mag niet zo zijn dat door beëindiging van het project, ook de samenwerking tussen functioneel beheerders stopt. Om deze reden is één van de resultaten van dit project een voorstel voor een structureel functioneel beheer overleg (bijlage 9). Indien het I-beraad akkoord gaat, zal de bovengenoemde bijeenkomst tevens de start zijn van een functioneel beheerders overleg. Ook is nagedacht hoe we voorkomen dat de eindresultaten van dit project in de bureau la verdwijnen. Het beschrijven van een gewenste situatie is immers een startpunt voor samenwerking en niet het eindpunt. Om de belangrijkste resultaten goed onder de aandacht van UT medewerkers te kunnen brengen heeft de projectgroep een poster bedacht met daarop de belangrijkste resultaten van het project (bijlage 10). Samenvatting resultaten 30 UT medewerkers hebben een training functioneel beheer (BiSL) gevolgd; 25 BiSL boeken zijn aangeschaft als naslagwerk; Diverse presentaties over functioneel beheer; UFO profiel (functiewaardering) voor functioneel (informatie) beheer (bijlage 7). Deel van website voor functioneel beheer (www.utwente.nl/im). Definities functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer (bijlage 8) Voorstel UT-breed functioneel beheer overleg (bijlage 9); Poster functioneel beheer (bijlage 10) Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 6

7 3. Bijlage 1: Inventarisatie en informatiebehoefte wijzigingenbeheer Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 7

8 Systeem ideeen, eisen, vragen en klachten voorstellen maken (offertes, ontwerpen, impact analyses, releasekalender) afspraken en bevestiging (goedgekeurde offerte, vastgelegde afspraken, planning) Oplevering, in productie, controle op uitvoering Opmerkingen Oracle Applications (proces) Oracle Applications (vastgelegde gegevens) "HR: De opmerkingen, wensen uit het DOP overleg worden verzameld, beoordeeld en uitgewerkt. Soms komt de salarisadministratie of de Service Desk met een wijzigings verzoek. De wet en regelgeving kan ook wijzigingen tot gevolg hebben. FEZ: Wensen worden via het administrateursoverleg bij FEZ-Infra aangedragen. Problemen worden vaak rechtstreeks bij FEZ-Infra gemeld." Jaarlijks vindt er afstemming plaats tussen FEZ en ICTS over grote projecten die opgenomen moeten worden in het ISA jaarplan. HR: Notulen gebruikersoverleg, registratie probleemrapprotages, hierin staan alle beoordeelde en goedgekeurde wensen. FEZ: Notulen administrateursoverleg en mailtjes naar FEZ- Infra. De wijzigingen worden in een Excelbestand bijgehouden. Elke twee weken bespreekt een van de functioneel beheerders van FEZ de voortgang met ICTS en werkt dit bij in het bestand. HR: De wensen en klachten worden intern besproken en in het Oracle HR overleg op de agenda gezet. FEZ: Indien alle faculteiten / diensten akkoord gaan met de wijzigingen, worden deze met ICTS besproken. Waar nodig wordt de externe consultant geraadpleegd en eventueel om een offerte gevraagd. HR: accessdatabase (eigen) - beschrijving - is het uitgevoerd - datum/planning, nr. FEZ: Excelbestand (eigen) - beschrijving - datum/planning - voortgang Webhare lijstje (worddocument), gebruikerswensen, bugs A4 met probleembeschrijving (om de 10 maanden nieuwdocument) - ideen leverancier - offertes - bandbreedte in SLA Studentenportal studentassistent verzamelt opmerkingen, hoe daar verder mee om wordt gegaan is nog niet bekend, op dit moment is het nog een pilot zonder verdere aanpassingen. HR: De wensen, klachten en noodzakelijke wijzigingen worden in het Oracle HR overleg besproken met ICTS en er wordt een prioritering aan gegeven. FEZ: Wijzigingen in de inrichting kunnen in sommige gevallen direct door FEZ-infra uitgevoerd worden. Overige punten worden door ICTS of externe consultants uitgevoerd. De planning / prioriteit wordt afgestemd. Bij grote wijzigingen wordt een projectgroep opgezet. afhankelijk grootte project; opnemen in jaarplanning of in het overleg ICTS- HR de volgende release bepalen FEZ: - Opstellen projectplan - mail met afspraken naar consultants / ICTS - bijwerken Excelbestand definitieve versie probleembeschrijving HR: testen in test- en acceptatie omgeving; accesdatabase: datumgereed FEZ: testen volgens OTAP principe. HR - Afsluiten probleemrapportage FEZ - bijwerken Excelbestand en gebruikers informeren. testen in testomgeving Het maatwerk binnen Oracle is door 2 partijen ontwikkeld, namelijk ICTS en TopConsult (externe partij). Indien er wijzigingen moeten komen in het maatwerk, wordt dit altijd bij ICTS aangemeld. De werkwijze hiervan is hetzelfde als bij de satellietsystemen. Indien nodig wordt TopConsult ingehuurd om de wijzigingen door te voeren. ICTS doet alleen het serverbeheer/backup. Wijzigingen komen nauwelijks voor, omdat het een volwassen systeem betreft. Wijzigingen worden projectmatig en in overleg met vertegenwoordigers van de gebruikersgroep circa één keer per jaar doorgevoerd, waarbij de wijzigingen (wensen) in een document omschreven en geregistreerd worden en S&C de voortgang bewaakt. Op dit moment als pilot opgeleverd, daardoor voor alsnog beperkt wijzigingenbeheer: Nieuwe webapplicaties in het systeem (ICTS/S&C): Nog geen structureel beheer opgezet, op dit moment projectmatige (ICTS/S&C) verbetering van het systeem met twee vaste contactpersonen bij ICTS.

9 Systeem ideeen, eisen, vragen en klachten voorstellen maken (offertes, ontwerpen, impact analyses, releasekalender) afspraken en bevestiging (goedgekeurde offerte, vastgelegde afspraken, planning) Oplevering, in productie, controle op uitvoering Opmerkingen Osiris Wensen worden door functioneel beheer verzameld en vastgelegd via een wensenlijst (in Excel). De wensen worden of doorgegeven aan de leverancier van Osiris (2x per jaar), of aan ICTS (zoveel mogelijk verzameld; bijv. wijzigingen in SQL Word documenten). - De wijzigingsverzoeken die door functioneel beheer als service request zijn ingediend bij de ICTS Servicedesk worden bewaard in de Osiris mailbox. Zo ook de afmelding van de service request. 1e stap: landelijke wensenlijst met korte omschrijving wens en begroting door leverancier; stap 2: wens wordt uitgewerkt door leverancier tot detail ontwerp (incl. beoordeling door ontwerpgroep); stap 3: releasekalender landelijke wensenlijst wordt in landelijke Commissie Adaptief Onderhoud besproken, instellingen zetten uren in op wensen. De uiteindelijke wensenlijst wordt goedgekeur in het Osiris Stategisch Overleg. Daarnaast worden de detail ontwerpen goedgekeurd door een ontwerpgroep waarin de diverse instellingen vertegenwoordigd zijn. Oplevering release incl. releasenotes en definitieve detailontwerpen.installatie en test in OTAP, gebruikers voeren acceptatietest uit. Go/no-go door FAB i.o.m. gebruikers. De planning en de voortgang van wijzigingen komen op de agenda van het beheeroverleg tussen functioneel beheer en ICTS. Voor zeer grote wijzigingen wordt een project aangevraagd. Deze gewenste projecten worden beschreven in een zgn. programmaplan. - Knelpunten: o Er is binnen S&O geen goede tool beschikbaar voor het vastleggen van wensen. SMS Studielink Metis Wensen worden door functioneel beheer verzameld en vastgelegd via een wensenlijst (tot nu toe in een word document). De wensen worden doorgegeven aan ICTS (zoveel mogelijk verzameld). - De wijzigingsverzoeken die door functioneel beheer als service request zijn ingediend bij de ICTS Servicedesk worden bewaard in de Osiris mailbox. Zo ook de afmelding van de service request. - Knelpunten: o Er is geen gezamenlijke omgeving waar het wijzigingendocument (nu.doc) geraadpleegd en/of gewijzigd kan worden. Incidenten, wensen, etc. worden via een service desk tool gemeld bij Studielink. In deze tool wordt ook de status/voortgang, prioriteiten, ect. Bijgehouden (door SL). Daarnaast neemt de leverancier van Osiris deel aan diverse SL-werkgroepen, via dit onofficiele kanaal worden ook wensen gemeld. SL bepaalt welke wensen er gerealiseerd worden en werken specificaties uit (black box voor ons). Wel krijgen we dan een reactie terug op de gemaakte call met daarin de oplossing of melding van "opgelost in release ". Daarnaast kondigt SL de releases aan met daarbij een planning en overzicht van de aanpassingen. Wijzigingen die zijn ingediend bij Studielink, worden bewaakt door Studielink zelf en afgemeld middels mail met de vermelding wanneer en in welke release de wijziging in productie gaat. Wijzigingen/service requests worden bewaakt door functioneel beheer en ICTS (in geval tracking systeem). Meestal wordt hiervoor i.o.m. ICTS een planning voor opgesteld De meeste aanpassingen zitten aan de SL-kant, hiervoor hoeft de UT niets te installeren/testen. Grote releases met echt nieuwe functionaliteit moeten wel ingericht en getest worden bij de UT. Installatie en test in Test, Acceptatie en Productie (door FAB ism CSA). Nog in projectstatus, procedure nog niet vastgelegd. Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 9

10 Systeem ideeen, eisen, vragen en klachten voorstellen maken (offertes, ontwerpen, impact analyses, releasekalender) afspraken en bevestiging (goedgekeurde offerte, vastgelegde afspraken, planning) Oplevering, in productie, controle op uitvoering Opmerkingen DECOS (proces) DECOS (vastgelegde gegevens) Blackboard Planon Verstoringen: Worden gemeld bij de servicedesk. Suggesties en klachten: Decos heeft een mailadres waar dit kenbaar kan worden gemaakt. Het kan ook via hun website Vragen: Bij de servicedesk of database met vraag en antwoord en ook "known issues" Eigen ontwikkeling: Verzoeken komen binnen bij afdeling Archief of Functioneel Beheer. mail, telefoon of website, worddocument, mondeling Wensen en uitgevoerde wijzigingen worden niet op een gestructureerde manier geregistreerd - De wijzigingsverzoeken die door functioneel beheer als service request zijn ingediend bij de ICTS Servicedesk worden bewaard in de Blackboard mailbox. Zo ook de afmelding van de service request. - Knelpunten: o Wensen en uitgevoerde wijzigingen worden niet op een gestructureerde manier geregistreerd De wijzigingen worden op Ad-Hoc basis gedaan. Indien er behoefte is aan een wijziging, gaat er een verzoek vanuit het FB richting de applicatiebeheerder bij ICTS, die het verzoek inplant en uitvoert. Kleinere wijzigingen kunnen door de functioneel beheerder binnen het FB zelf uitgevoerd worden. Van de uitgevoerde wijzigingen wordt geen administratie bijgehouden. Verstoringen: De storing wordt gespecificeerd. Voorstel wordt gedaan door Decos hoe dit op te lossen. Bij een bug wordt dit vastgesteld. Suggesties en klachten: Hoe dit verder binnen Decos wordt afgehandeld is niet duidelijk. Wel is er een klankbordgroep met gebruikers die er invloed op kunnen uitoefenen. Eigen ontwikkeling: Op de testomgeving wordt een inrichting gemaakt. Soms wordt eerst een voorstel gedaan. mail, telefoon, worddocument Verstoringen: Verstoring wordt bevestigd in een mail met daarbij de oplossing. Bij een bug wordt tevens aangegeven in welke versie deze wordt opgelost. Suggesties en klachten: Over de voortgang hiervan wordt je op de hoogte gehouden, tenminste dat is de bedoeling, duurt vaak lang. Eigen ontwikkeling: In het geval eerst een voorstel wordt gedaan, wordt deze na akkoord op test gezet. Daarna test de gebruiker. mail Storingen op te lossen door Functioneel en Technisch Beheer: Invoeren en terugkoppelen met gebruiker. Soms is overleg vooraf nodig als bijv. de oplossing gevolgen heeft voor de gebruiker. Wijzigingen, bugfixes door Decos: Versie wordt op test gezet, getest door Technisch en Functioneel beheer en gebruiker en na akkoord op produktie gezet. Eigen ontwikkeling: Na goedkeuring van de gebruiker wordt de inrichting op produktie gezet Functioneel Beheer en gebruikers zetten hun testbevindingen in een excelsheet, mail, mondeling Als er voor een wijziging een change is gecreëerd, dan is de change coördinator (ISA contactpersoon) formeel verantwoordelijk voor de bewaking. Er is geen echte vervanger beschikbaar voor de ISA contactpersoon voor zeer grote wijzigingen wordt een project aangevraagd. Deze gewenste projecten worden beschreven in een zgn. programmaplan - Knelpunten: o er is binnen S&o geen goede tool beschikbaar voor het vastleggen van wensen. Voor het wijzigingenbeheer voor Planon is geen formele procedure afgestemd tussen het Facilitair Bedrijf en ICTS. Wel is er binnen het FB één persoon verantwoordelijk voor de wijzigingen, op dit moment Marc Hulshof. Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 10

11 4. Bijlage 2: Overzicht van gewenste verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het wijzigingenproces O FB AB TB E Kenmerken: U V Opdrachtgever/Stuurgroep Functioneel Beheer Applicatie Beheer Technisch Beheer Eindgebruikers (Key-users) Uitvoerend Verantwoordelijk

12 5. Bijlage 3: Voorstel voor onderzoek naar tool voor registratie gebruikerswensen. In de werkgroep Wijzigingenbeheer & Contractmanagement is geïnventariseerd hoe wijzigingen in de instellingssystemen vastgelegd en bewaakt worden door de functioneel beheerders van de verschillende domeinen. De werkgroep heeft geconstateerd dat deze registratie op verschillende manieren gebeurt, bijvoorbeeld via notulen van overleggen, een eigen database of in een Excel-lijst. Deze registraties blijken echter niet afdoende of niet efficiënt en er is behoefte aan een tool voor het vastleggen van wensen/wijzigingen en het bewaken van de voortgang hiervan. De werkgroep adviseert om gebruik te gaan maken van een gezamenlijke tool voor het vastleggen en bewaken van wensen en wijzigingen voor de instellingssystemen. Een dergelijke tool is echter niet kant en klaar beschikbaar op de UT. De werkgroep adviseert daarom het I-beraad om een project op te nemen in het projectenportfolio voor de selectie, aanschaf/ontwikkeling en invoering van een dergelijke tool en om vervolgens ICTS-ISA de opdracht te geven om een selectietraject te starten. Hierbij is het verstandig om naast een oriëntatie van standaard tools op de markt ook te onderzoeken of het servicedesksysteem van ICTS bruikbaar is en of de al bestaande HR database voor het vastleggen van wijzigingen verder ontwikkeld kan worden. De werkgroep adviseert om een werkgroep op te richten voor het uitwerken van de eisen waaraan de tool moet voldoen. Vanzelfsprekend zullen hier functioneel beheerders vanuit de verschillende domeinen bij betrokken moeten worden. Daarnaast zal de afdeling Inkoop betrokken moeten worden bij het selectietraject. Geadviseerd wordt om te steven naar implementatie van de tool in 2013 of Op dit moment kan nog geen indicatie geven van de benodigde interne uren van ICTS-ISA en functioneel beheer of van de out-of-pocket kosten die nodig zijn voor de uitvoering van dit project. Dit zal duidelijk moeten worden in een plan van aanpak voor het traject en is mede afhankelijk van de gekozen oplossing voor de tool. Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 12

13 6. Bijlage 4: Voorstel voor het maken van afspraken over instellingssystemen Uit het overleg en de activiteiten van de werkgroepen bij het project Professionalisering Functioneel Beheer is naar voren gekomen dat goede afspraken van groot belang zijn voor het inrichten en beheren van informatiesystemen op de UT. Voor een deel worden deze afspraken gemaakt tussen de houders van informatiesystemen en leveranciers (zoals ICTS). Voor een goede samenwerking tussen de houders en leveranciers is het belangrijk dat deze afspraken op een zinvolle wijze worden vastgelegd in contracten. Een contract omvat de inhoud van de dienstverlening, de randvoorwaarden en condities waaronder deze geleverd wordt (Service Level Agreement cq. SLA), en de financiële afspraken tussen de contractanten. Deze afspraken zijn echter niet altijd (uniform) vastgelegd en er wordt niet of gebrekkig gemeten of voldaan wordt aan de afspraken zodat hierin bijgestuurd kan worden. De werkgroepen adviseren daarom om afspraken tussen houders en leveranciers eenduidig en op schrift vast te leggen, met een verschillende werkwijze voor interne leverancier ICTS en externe leveranciers 1. Dit advies beperkt zich tot de afspraken tussen houders en ICTS. In detail ziet dit advies er als volgt uit: Doel contractbeheer informatiesystemen UT Voor eindgebruikers (studenten en medewerkers) borgen en verbeteren van het niveau van dienstverlening van instellingssystemen. Uitvoering Voor contracten tussen houder en ICTS: Elk Functioneel Beheer domein (S&O, B&A, FEZ, HR, M&C, S&B, FB) verbindt zich aan een resultaatverplichting om uiterlijk 1 januari 2013 voor ten minste één Instellingssysteem een contract af te sluiten met leverancier ICTS. Het initiatief hiervoor ligt bij het domein ICTS verbindt zich aan een resultaatverplichting om dit proces te begeleiden en te faciliteren, en te zorgen voor deelname van ICTS medewerkers Per contract moet nadrukkelijk aandacht zijn voor de meetbaarheid van afspraken, en regelmatig voortgangsoverleg (minimaal 1x per kwartaal) opgenomen zijn waarin de meetresultaten besproken worden en de dienstverlening (of afspraken!) bijgestuurd/bijgesteld wordt De resultaten van dit proces worden in juni 2013 besproken in een gezamenlijk overleg van houders, UIM en ICTS. Best practices voor de UT worden op basis van de resultaten vastgesteld, dit moet onder andere leiden tot een generieke template voor een UT contract/sla tussen een houder van een Instellingssysteem en ICTS. Deze template zal ontwikkeld worden door ICTS en uiterlijk 1 oktober 2013 gereed zijn Vanaf 1 oktober 2013 worden alle nieuwe contracten tussen ICTS en houders volgens deze template afgesloten. Het initiatief hiervoor ligt bij ICTS Elk Functioneel Beheer domein (S&O, B&A, FEZ, HR, M&C, S&B, FB) verbindt zich aan een resultaatverplichting om uiterlijk 1 juli 2014 voor alle bestaande Instellingssystemen een contract af te sluiten met leverancier ICTS volgens deze template. Het initiatief hiervoor ligt bij het domein 1 Noot: bij veel informatiesystemen op de UT zijn meerdere leveranciers betrokken. Meestal is dit ICTS samen met een of meerdere externe leveranciers. In het project is geconstateerd dat de regie over de afstemming tussen leveranciers en houder daarbij soms onduidelijk is, wat weer leidt tot problemen in het beheer en de beschikbaarheid van het betreffende systeem. Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 13

14 ICTS verbindt zich aan een resultaatverplichting om dit proces te begeleiden en te faciliteren, en te zorgen voor deelname van ICTS medewerkers Voor contracten tussen UT en externe leveranciers: Er wordt een eenduidige werkwijze vastgesteld tussen houders, UIM, ICTS en FB-Inkoop voor de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de behoefte voor een nieuw informatiesysteem Elke behoefte voor een nieuw informatiesysteem wordt volgens deze werkwijze afgehandeld. Onderdeel van de werkwijze is in ieder geval een onafhankelijk advies op de behoefte, van elk van de betrokken partijen (houders, UIM, ICTS en FB-Inkoop) In de werkwijze worden algemene afspraken gemaakt over de regie op de contacten tussen UT en externe leveranciers tijdens het implementatietraject/project, indien besloten wordt tot de aanschaf van een informatiesysteem bij een externe leverancier In de werkwijze worden algemene afspraken gemaakt over de regie op de contacten tussen UT en externe leveranciers, na het in beheer/productie nemen van het systeem Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 14

15 7. Bijlage 5: Overzicht van gewenste verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij toetsen en testen O FB AB TB E Kenmerken: U V Opdrachtgever/Stuurgroep Functioneel Beheer Applicatie Beheer Technisch Beheer Eindgebruikers (Key-users) Uitvoerend Verantwoordelijk Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 15

16 8. Bijlage 6: Overzicht instellingsystemen, overlegvormen en contactpersonen

17 Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 17

18 Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 18

19 Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 19

20 9. Bijlage 7: UFO functieomschrijving functioneel (informatie)beheer Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 20

21 Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 21

22 Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 22

23 Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 23

24 Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 24

25 10. Bijlage 8: Definities functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer Omschrijving van functioneel beheer, applicatie beheer en technisch beheer. Dit document beschrijft de drie vormen van beheer die op de Universiteit Twente gebruikt worden bij het beheren en onderhouden van informatiesystemen. De drie vormen zijn gebaseerd zijn op het boek beheer van informatiesystemen (Looijen1997). De beheer definities zijn overgenomen uit het boek BiSL, een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement (Pols2005). Voor enkele rollen (zoals de functioneel beheerder, opdrachtgever en projectleider) zijn rolbeschrijvingen gedefinieerd die gebaseerd zijn op best practises vanuit de UT. Functioneel beheer en informatiemanagement: Het functioneel beheer en informatiemanagement is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het instandhouden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie. Vanuit het perspectief van de gebruikersorganisatie en het bedrijfsproces richt men zich daarbij op de informatievoorziening die de organisatie en het bedrijfsproces ondersteunt. Voorbeelden van functies zijn: functioneel beheerder, informatiemanager, systeemeigenaar en informatieanalist. De functioneel beheerder fungeert als gedelegeerd eigenaar en operationeel opdrachtgever voor het informatiesysteem en beheert/coördineert de gegevens. De functioneel beheerder gaat voortdurend na of de gebruikers wel alle mogelijkheden benutten en of er aanpassingen nodig zijn. Bij vernieuwingen adviseert de functioneel beheerder de opdrachtgever en/of projectleider over keuzes en invoering en coördineert de operationele samenwerking met applicatie beheer en technisch beheer. Tot dat werk behoren zaken als het organiseren van acceptatietests en gebruikersopleidingen en zo nodig het maken van een gebruikershandleiding.

26 Applicatiebeheer: Het applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatieprogrammatuur en de gegevensbestanden. Onder applicatieprogrammatuur wordt verstaan alle programmatuur die mede met behulp van besturingsprogrammatuur, databasemanagementprogrammatuur en programmeermiddelen tot een informatiesysteem is ontwikkeld. Zodra wijzigingen moeten worden aangebracht voor onderhoud, is het applicatiebeheer verantwoordelijk voor het uitvoeren van die wijzigingen en het testen ervan. Dit geldt eveneens voor de gegevensbanken ten aanzien van veranderingen in opslag en plaats en gegevensbestandsstructuren. Applicatie architectuur en life cycle management behoort tot het domein van applicatiebeheer. Voorbeelden van functies zijn: programmeur, applicatiebeheerder, informatieanalist, databasebeheerder, servicemanager en projectmanager. De applicatiebeheerder draagt zorg voor een juiste werking en performance van applicatiesoftware en database queries. Hij signaleert ontwikkelingen in de gebruikersorganisatie en adviseert over updates/ontwikkelingen in programmatuur of vervanging hiervan. Hij adviseert over de structuur van gegevensbestanden en de wijze van vastlegging van informatie, vertaalt wensen van Functioneel Beheer/Eindgebruikers naar specificaties voor programmatuur, en ontwikkelt en test deze. De applicatiebeheerder ontwerpt en realiseert koppelingen met andere systemen/gegevensbronnen en signaleert wanneer hierop wijzigingen nodig zijn. Bij een samenspel van zelfgeschreven en ingekochte programmatuur coördineert hij de afstemming tussen de software en tussen leveranciers. Technisch beheer Het technisch beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van het informatiesysteem, bestaande uit apparatuur, programmatuur en gegevensverzamelingen, die vanuit het gebruik continu beschikbaar moeten zijn. Vanuit deze algemene taakstelling richt het technisch beheer zich op alle aspecten van het operationeel houden. Het bewaakt overeengekomen niveaus, speelt in op afwijkingen en voert wijzigingen uit als gevolg van gebruikerswensen en technologische ontwikkelingen. Technische architectuur en life cycle management behoort tot het domein van technisch beheer. Technisch beheer komt overeen met de functie van rekencentrum of ICTcentrum. Voorbeelden van functies zijn: systeembeheerder, netwerkspecialist, databasebeheerder en servicemanager. De technisch beheerder onderhoudt en configureert alle software en apparatuur die nodig is om het informatiesysteem operationeel te houden. Hij controleert voortdurend of het systeem voldoet aan de afspraken met de gebruikersorganisatie en onderneemt actie als dit dreigt spaak te lopen. De technisch beheerder signaleert ontwikkelingen in de gebruikte programmatuur en hardware, adviseert over updates/upgrades in software of vervanging van apparatuur, en voert wijzigingen uit in opdracht van de gebruikersorganisatie. Eindgebruiker De eindgebruiker maakt gebruik van de diverse (informatie)systemen, waarbij de toegangsrechten afhankelijk zijn van de rol die deze persoon heeft. Opdrachtgever Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 26

27 De opdrachtgever is eindverantwoordelijke van de informatiesystemen en geeft opdracht tot het verrichten van de uit te voeren werkzaamheden. Projectleider Voert uit, bewaakt en levert projecten op en stuurt interne medewerkers en/of derde parten aan uitgaande van een projectplan, met dien verstande dat het project binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie wordt gerealiseerd. De projectleider is een rol die zowel kan voorkomen bij functioneel beheer, applicatiebeheer en/of technisch beheer. Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 27

28 11. Bijlage 9: Voorstel voor een functioneel beheer overleg Gedurende het project Professionalisering Functioneel Beheer is door de deelnemers van de diverse domeinen/afdelingen (S&O, HR, FEZ, B&A, M&C, S&B, ICTS) het gezamenlijk overleg in de werkgroepen als zeer nuttig ervaren. Het horen van elkaars werkwijzen leidt tot nieuwe inzichten, onderlinge afstemming en een beter begrip voor elkaars problemen/activiteiten. De werkgroepen adviseren daarom om dit overleg na afronding van het project structureel te blijven voeren in de vorm van georganiseerde bijeenkomsten. In detail ziet dit advies er als volgt uit: Doel Bijeenkomsten Functioneel Beheer clusters Onderlinge afstemming tussen Functioneel Beheer clusters op de UT. Weet hebben van elkaars plannen (releases/wijzigingen op systemen en processen) en activiteiten, ervaringen uitwisselen en leren van elkaars successen en verbeterpunten, en zo mogelijk uniformeren van werkwijzen. Uitvoering Één keer per kwartaal wordt een bijeenkomst georganiseerd op een ochtend ( u) of een middag ( u) Universitair Informatie Management organiseert de bijeenkomst en fungeert als secretaris De rol van voorzitter rouleert onder de Functioneel beheer clusters Deelname aan de bijeenkomst is open voor Functioneel Beheerders, UIM, en ICTS medewerkers die op regelmatige basis te maken hebben met Functioneel Beheer clusters Het algemene onderwerp van de bijeenkomsten is De inrichting van het Functioneel Beheer op de UT, en de interactie met leveranciers Om telkens zorg te dragen voor een zinvolle bijeenkomst wordt een agendacommissie samengesteld die ruim voorafgaand aan elke bijeenkomst interessante agendapunten/onderwerpen identificeert, zorgt dat het agendapunt voorbereid wordt en, indien van toepassing, zorgdraagt voor sprekers. Deze commissie bestaat uit 4 à 5 personen van de diverse FB-clusters, UIM en ICTS Benodigde middelen Voor een zinvolle inrichting en uitvoering van de bijeenkomsten is het advies om de volgende middelen beschikbaar te stellen: Tijd voor Functioneel Beheerders om deel te kunnen nemen. Gevraagd wordt ca. 2 dagen per FB er per jaar Hiernaast: tijd voor enkele personen voor deelname aan een agendacommissie. Gevraagd wordt ca. 1 dag per persoon per jaar Budget voor faciliterende zaken: zaalhuur, koffie/thee, externe sprekers. Gevraagd wordt 5000,- ex. btw per jaar De projectgroep heeft het plan opgevat om in september/oktober 2012 een laatste bijeenkomst te organiseren voor alle deelnemers aan het huidige project Professionalisering Functioneel Beheer en andere geïnteresseerden. Bij deze bijeenkomst zal het project voor de deelnemers formeel afgesloten worden en worden de resultaten van de 3 werkgroepen gepresenteerd. Tevens kan deze bijeenkomst dienen als start voor de bovengenoemde nieuwe overlegstructuur. Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 28

29 12. Bijlage 10: Inhoudelijke samenvatting van het project professionaliseren functioneel beheer (poster) Eindrapportage project Professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen 29

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0

Starterskit ASL. Plaats Nieuwegein Datum 4 mei 2010 Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 Starterskit ASL Plaats Nieuwegein Datum Auteur Werkgroep ASL Best Practices Status Definitief 1.0 1 Doelstelling... 3 2 Onderdelen Starterskit ASL... 3 3 Processtappen Starterskit ASL... 3 4 Achtergronden...

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0 Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Bijlage B Service-overeenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Service-overeenkomst

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Het plan van aanpak, een hele klus

Het plan van aanpak, een hele klus Het plan van aanpak, een hele klus door Wim - 02-02-2011 http://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein maak je een plan van aanpak? Welke onderdelen neem je

Nadere informatie

ICT-governance. (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT. Amsterdam, Juli Ferry J. de Jong (hoofd ICT)

ICT-governance. (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT. Amsterdam, Juli Ferry J. de Jong (hoofd ICT) (Beschrijving van de ICT-besturing binnen de AHK) CONCEPT Amsterdam, Juli 2013 Ferry J. de Jong (hoofd ICT) Index Document informatie...3 Document locatie...3 Versie geschiedenis...3 Eigenaar...3 Distributie...3

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus

Project Fasering Documentatie ICT Beheerder. Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Project Fasering Documentatie ICT Beheerder Auteurs: Angelique Snippe Tymen Kuperus Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (onderdelen van) informatiesystemen De volgordelijke plaats van de

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie SLA bij Overeenkomst voor Dienstverlening betreffende het onderhoud van de Dashboardfunctie van het DRIS 1. Inleiding 1.1. Doel Doel van deze

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen

De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4. Rolbeschrijvingen De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel (Joost van den Vondel) Hoofdstuk 4 V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 4. : taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden... 3 Rol Key-user...

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project

Plan van aanpak voorbeeld. Zo kan je een plan van aanpak maken. 1. Inleiding Plan van Aanpak. 1.1 Doel plan van aanpak project Plan van aanpak voorbeeld door Wim Hoogenraad - 02-02-2011 https://www.itpedia.nl/2011/02/02/het-plan-van-aanpak-een-hele-klus/ Hoe groot of hoe klein moet je een plan van aanpak maken? Welke onderdelen

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

BEHEERORGANISATIE WORSRO

BEHEERORGANISATIE WORSRO BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur: Anneke Schafer Lelystad, juni 1991 Werkdocument:91.119X BEHEERORGANISATIE WORSRO HOOFDAFDELING INFORMATIE EN ONTWIKKELING auteur:

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

UT Student en Onderwijs instellingssystemen - Autorisatiebeleid

UT Student en Onderwijs instellingssystemen - Autorisatiebeleid UT Student en Onderwijs instellingssystemen - Autorisatiebeleid Versiebeheer: Versie Auteur Datum Opmerking 0.1 N. Oumnad 27.09.2013 Schrijven concept versie 0.2 E. Diepman N. Oumnad 24.10.2013 Nakijken

Nadere informatie

Adviesrapport. Auteurs Tim Lansbergen Jan Los Richard Lagewaard Ruben van der Tas Datum 11-4-2012. Hogeschool Rotterdam, Business, IT & Management

Adviesrapport. Auteurs Tim Lansbergen Jan Los Richard Lagewaard Ruben van der Tas Datum 11-4-2012. Hogeschool Rotterdam, Business, IT & Management Auteurs Tim Lansbergen Jan Los Richard Lagewaard Ruben van der Tas Datum 11-4-2012 Hogeschool Rotterdam, Business, IT & Management Opdrachtgever: B&S Dordrecht Begeleider B&S: Rik van Loo Begeleider school:

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Van OnPremise naar OnDemand Bob Schoonbeek, Questionmark User Meeting op 30-09-2014

Van OnPremise naar OnDemand Bob Schoonbeek, Questionmark User Meeting op 30-09-2014 Van OnPremise naar OnDemand Bob Schoonbeek, Questionmark User Meeting op 30-09-2014 Zernikecomplex Groningen met grootste deel van Hanzehogeschool Groningen activiteiten, samen met deel Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Business Information Management Foundation

Business Information Management Foundation Preparation Guide Business Information Management Foundation Editie februari 2012 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Patchherstel. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Patchherstel. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Patchherstel Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Introductie... 3 3.1 Introductie Patchherstel bij nazorg... 3 3.2 Fasering Patchherstel bij service... 3 4 Domeinscheiding...

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Patch management Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

FloraHolland Ketenreleaseproces

FloraHolland Ketenreleaseproces Florecom Software Leveranciers Lunch FloraHolland Ketenreleaseproces Afgestemd met Florecom en Samenwerkingsverband Kwekersoftware 19 januari 2011 Ketenreleaseproces op hoofdlijnen 2 Processtappen 1. RFC

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren.

Doel van het invoeringsplan is te beschrijven welke handelingen dienen te worden verricht om een applicatie te implementeren. Voorbeeld invoeringsplan door Wim - 01-06-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/06/voorbeeld-invoeringsplan/ Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Helpdeskprocedure. Flexwestbrabant

Helpdeskprocedure. Flexwestbrabant Flexwestbrabant Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aard van de melding... 3 3 Support procedure op hoofdlijnen... 4 4 Rollen... 5 4.1 Interne gebruiker... 5 4.2 Leverancier gebruikers... 5 4.3 Flexkracht...

Nadere informatie

Roadmap. RIE Manager

Roadmap. RIE Manager Roadmap RIE Manager Look & Feel Rapportage/ Documentatie Uploaden Documenten Major Release 3 Lokaal beheer Major Release 2 Regie in eigen hand Submodules Major Release 1 Introductie In deze roadmap geeft

Nadere informatie