Jaarverantwoording. Stichting Dermicis. Alle zorginstellingen. Jaarverantwoording

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording. Stichting Dermicis. Alle zorginstellingen. Jaarverantwoording"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording Alle zorginstellingen Jaarverantwoording Stichting Dermicis 2012

2 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 6 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur/Directie Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 16 II Jaarrekening 17 2

3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Gedurende het verslagjaar 2012 is de groei van de organisatie verder vorm gegeven en is er gewerkt aan verdere uitbreiding van de medische activiteiten/behandelingen. De dienstverlening aan patiënten is verder geoptimaliseerd, onder meer door verder optimalisatie gebruik van IT. Kwaliteitsbevorderende maatregelen zijn getroffen. Van het instellen van een College Medische Directie die dit heeft dit als hoofdaandachtsgebied. Tevens is in 2012 het kwaliteitskeurmerk van ZKN en ISO verkregen. Op diverse plaatsen in het land wordt met ziekenhuizen en daaraan verbonden dermatologen en vaatchirurgen overlegd over de mogelijkheid om samen vestigingen te starten. In 2012 is de financiële basis aanzienlijk versterkt door de resultaatontwikkeling en de verruiming van de bancaire rekening courant faciliteiten. De onderhandelingen met NPM Healthcare hebben geresulteerd in een participatie door NPM, in combinatie met afspraken met NPM voor toekomstige groei financiering. Deze deelneming is van strategisch belang gezien de interesse van NPM om haar positie in de zorg te versterken. Dit doet zij door middel van andere participaties en helpt daarmee de positie van Dermicis verder uit te bouwen. De intentie is uitgesproken en vastgelegd om in 2013 bestuurlijk en wat betreft niet medische ondersteuning alle tweedelijns participaties van NPM samen te voegen in een zorggroep. Hiervan gaat ook Dermicis onderdeel van uitmaken. P.M. de Koning, bestuurder 3

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Dermicis Adres s Gravelandseweg 76 Postcode 1217 ET Plaats Hilversum Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Stichting Dermicis bestaat uit de Stichting Dermicis met (zorg) BV s. De Stichting heeft de WTZI toelating en in de BV s vinden de feitelijke (zorg- & holdings) activiteiten plaats. De vestigingen in Haarlem en Doetinchem zijn 100% dochterondernemingen van Dermicis Holding B.V. In de vestiging Alkmaar heeft de holding per balansdatum een belang van 51%. In Dermicis Holding B.V. vinden alle overkoepelende activiteiten zoals centrale directievoering, financiële, DBC- en salarisadministratie, personeelszaken, IT, marketing, OK-coördinatie en kwaliteitsbeheer plaats. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typeringen Dermicis is een instelling voor medische specialistische zorg (ZBC) met als specialisme Dermatologie, Plastische chirurgie en Vaatchirurgie Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten De cliënten van Dermicis bestaan voornamelijk uit verzekerden van Nederlandse zorgverzekeraars die behandelingen ondergaan welke onder de verzekerde zorg vallen. Voor een beperkt deel bestaat het cliëntenbestand uit cliënten in het niet-verzekerde zorg segment (Plastische chirurgie en huidtherapie). Gedurende 2012 zijn er in totaal voor geheel Dermicis nieuwe patiënten ingeschreven. Capaciteit De volgende specialisten zijn werkzaam bij Dermicis per Specialist BIG-nr FTE P.J. van Aken ,2 R.C. Beljaards ,0 H.G. Bruining ,8 R. Heide ,0 M. Nahuijs ,0 M.M. Kleinpenning ,8 4

5 M. Komar ,8 P.H.L. Koster ,4 A.M.G. Langewouters ,8 D.K.G. van Loenen ,2 A.P. Oranje ,1 J.P.B. van Tetering ,5 Dermicis heeft de volgende vestigingen: Dermicis Haarlem BV, Dermicis Alkmaar BV en Dermicis Doetinchem BV. Voor niet-spoedeisende hulp zijn de vestigingen op werkdagen dagelijks geopend van uur tot uur. De locatie Haarlem is tevens op zaterdag en woensdagavond geopend. Voor spoedeisende hulp zijn de specialisten 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. De telefonische bereikbaarheid is tevens 7 dagen per week, 24 uur per dag. Personeel Het totaal aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten bedroeg per ultimo boekjaar 57 personen (42,64 FTE). Het totaal aantal medische specialisten (zowel in loondienst als ook niet in loondienst) per einde verslagjaar bedroeg 12 (7,63 FTE). Productie Aantal gesloten DBC s: Aantal OK-verrichtingen : Aantal eerste polibezoeken: Aantal overige polibezoeken: Opbrengsten Totale omzet A-segment: Totale omzet B-segment: Overige omzet/opbrengsten: Werkgebieden Dermicis streeft (op de lange termijn) naar een landelijke dekking op het gebied van hoogwaardige dermatologische zorg. Primair is de organisatie gericht op behandelingen in het kader van de verzekerde zorg. 5

6 2.4 Samenwerkingrelaties Verwijzers Dermicis onderhoudt op een (pro-)actieve manier haar relatie met haar primaire en secundaire verwijzers, zoals dermatologen, huisartsen en huidtherapeuten. Deze relatie bestaat uit uitwisseling van kennis en informatie, waarbij huisartsen/assistentes en medewerkers op regelmatige basis worden uitgenodigd voor (bij-) scholing van de aanwezige kennis van de verwijzers. Externe belanghebbenden Zorgverzekeraars Door de landelijk gespreide dienstverlening van Dermicis, voorziet het in de zorg van patiënten van alle zorgverzekeraars. In de regio Haarlem en Alkmaar zijn de zorgverzekeraars Achmea en UVIT de verzekeraars waar de meeste patiënten van Dermicis bij verzekerd zijn. In de regio oost betreft het voornamelijk patiënten van Menzis en Groene Land Achmea. Kapitaalverschaffers De groep heeft een relatie op het gebied van financiering en bancaire activiteiten met - Deutsche Bank - Medilease Brancheorganisatie Dermicis is aangesloten bij de organisatie van Zelfstandige Klinieken in Nederland (ZKN). Toezichthouders -Inspectie voor de gezondheidszorg -Nederlandse Zorgautoriteit Interne belanghebbenden Dit betreft de medewerkers en de medisch specialisten. Er zijn verschillende vormen van overleg als dialoog vanuit bestuur/directie met deze interne doelgroepen. 6

7 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Dermicis onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en probeert de hierin opgenomen principes zo goed mogelijk toe te passen in de voor haar concrete situatie. Hierbij worden de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code zo veel mogelijk meegenomen bij de inrichting van de governance. Waar de Code niet van toepassing is op vennootschappen en niet de nuance wordt gemaakt naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden van aandeelhouders, is een comply or explain van toepassing. Hieronder is per punt aangegeven hoe Dermicis dit heeft vormgegeven in de voor haar specifieke situatie. Voor een aantal van deze aspecten geldt dat deze nog verder moeten worden geformaliseerd resp. naar onze mening te vergaand zijn voor relatief kleine organisaties De zorgorganisatie als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid Verwezen wordt hiervoor naar andere onderdelen van dit jaardocument, waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de invulling daarvan door Dermicis wordt weergegeven. Dermicis onderschrijft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid Invloed en betrokkenheid van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie Ten aanzien van dit aspect geldt dat, gegeven de populatie van de patiëntengroep, alsmede het feit dat er nog geen ondernemingsraad is ingesteld, deze aspecten slechts beperkt geformaliseerd worden gerealiseerd. Het bestuur is het orgaan dat bij dergelijke besluiten, in afstemming met de Raad van Toezicht het belang van de belanghebbenden in het oog houdt. Bestuur/Directie en management communiceren geregeld met belanghebbenden. Patiënten hebben invloed via hun contacten met de medici. Aspecten zoals cliënttevredenheid en klachtenprocedures zijn hierbij ook van belang. Maatregelen zijn getroffen om de medezeggenschap vanaf 2013 invulling te geven Verantwoording aan belanghebbenden Door middel van dit openbare jaardocument wordt verantwoording afgelegd. Hierbij is tevens aandacht besteed aan de activiteiten van de medische staf De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organisatie De opdracht aan de externe accountant is verstrekt door de Raad van Bestuur. De rapportages van de accountant worden ook besproken met het bestuur. Ten aanzien van de adviesdiensten geldt dat met de externe accountant is afgesproken dat hieromtrent helder verantwoording wordt afgelegd in de accountantsrapportages en de jaarrekening indien dit aan de orde is. De onafhankelijkheid van de externe accountant is geborgd door een periodieke wisseling van de samenstelling van de controleteam. 7

8 3.2 Raad van Bestuur / Directie Samenstelling directie Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties P.M. de Koning Algemene leiding, tevens Bestuursvoorzitter Bestuurder Oogziekenhuis Zonnestraal R. Beljaards Bestuurder, medisch Directeur T. Driebergen Operationeel directeur O. de Vries Financieel directeur Taak en werkwijze De taak zoals beschreven in de governancecode wordt uitgevoerd door de directie, welke met de dagelijkse leiding is belast. Het bestuur fungeert daarin als eindverantwoordelijke directie en toezichthouder. Ten aanzien van een aantal taken van de directie geldt dat deze zijn doorgedelegeerd aan de vestigingsmanagers en de financieel directeur. Hierdoor wordt mogelijk onderscheid gemaakt tussen besturen en toezicht houden, voor zover dat gegeven de aard en omvang van de organisatie mogelijk is Bezoldiging en openbaarmaking daarvan Voor zover wettelijk verplicht op grond van BW2 titel 9, de WTZi resp. de WOPT wordt de bezoldiging openbaar gemaakt. Wij verwijzen naar de toelichting elders in dit jaardocument Belangenverstrengelingen Het bestuur / de directie waakt voor belangenverstrengeling vanuit de verantwoordelijkheid voor de vennootschap die het bestuur heeft. In dit kader heeft het bestuur geen nevenfuncties die aanleiding geeft tot belangenverstrengeling. Nevenfuncties van bestuurders zijn vermeld. 8

9 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) De samenstelling Raad van Toezicht in 2012 was als volgt: Naam Aandachtsgebied Opmerking S. van der Vusse Lid Per eind 2012 afgetreden In 2012 heeft de Raad van Toezicht vier maal vergaderd en heeft tussentijdse consultatie plaats gehad in de vorm van mailverkeer en telefonische vergadering. Eén van de belangrijkste onderwerpen betrof de kwaliteit in het algemeen en het inventariseren van risico s en voorstellen van maatregelen in het bijzonder. Geïnventariseerde risico s hebben betrekking op het primaire proces, de zorgverlening aan patiënten en de bedrijfsvoering in het algemeen. Daarnaast is gesproken over kwaliteit in het algemeen en de inspanningen om blijvend te voldoen aan de kwaliteitsnormen van ZKN en ISO; voor beide is certificering aangevraagd. In verband met het voornemen om bestuurlijk alle tweedelijns zorg activiteiten, waarin NPM Healthcare participeert samen te voegen zal de inrichting van de governance bij Dermicis in 2013 wijziging ondergaan Bezoldiging en openbaarmaking daarvan Voor zover wettelijk verplicht op grond van BW2 titel 9, de WTZi resp. de WOPT wordt bezoldiging openbaar gemaakt. De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2012 geen vergoeding ontvangen. 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering/beleidscyclus van Dermicis bestaat uit de vestigingsjaarplannen, de exploitatie- en investeringsbegroting en de managementrapportages. De beleidscyclus heeft in 2012 verder vorm en inhoud gekregen. Dit betekent helderheid en duidelijkheid ten aanzien van jaarcyclus en ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierin. Het biedt houvast aan de eigen bedrijfsvoering en geeft inhoudelijk richting. Binnen de groep wordt gewerkt met een maandelijkse managementrapportage, waarin de voorgenomen jaarplannen tegenover de realisatie wordt gezet, hetgeen in de loop van het kalenderjaar kan leiden tot een aangepaste verwachting van de resultaten (LE). Binnen de planning- en controlcyclus wordt gewerkt met een jaarkalender. Alle betrokkenen bij de cyclus werken volgens dit tijdpad. Vestigingsplannen In 2012 is, op basis van het totaalplan en- budget dat door de directie is vastgesteld, de doorvertaling gemaakt naar plannen op vestigingsniveau. De voortgang van de doelstellingen uit de vestigingsactieplannen tussen de vestigingsmanagers en de centrale directie zijn besproken. Deze besprekingen vinden maandelijks plaats. Het jaarplan/vestigingsplan bestaat uit twee onderdelen: 1. Positionering gaat in op de identiteit en de plaats van de vestiging in de organisatie en in de (gezondheids)markt. Hierbij spelen aspecten als adherentie(gebied) en de samenwerking met verwijzers een belangrijke rol; 2. Concrete doelstellingen in de zin van marketing, kwaliteit en productie, die tot uitdrukking komen in een activiteitenplan en een begroting. In de vestigingsplannen is ook een overzicht van investeringsaanvragen opgenomen. 9

10 Exploitatiebegroting De exploitatiebegroting 2012 is opgesteld in overleg met de vestigingsmanagers. Zij geven aan welke productie, de daaraan verbonden opbrengsten en ook welke kosten zij verwachten om in het komende jaar de gestelde doelen te halen. Rapportage In 2012 is maandelijks een managementrapportage opgesteld. Maandelijks ontvangen het bestuur, de directie en de vestigingsmanagers deze gestructureerde managementrapportages. De rapportage vormt de verbindende schakel tussen het jaarplan, met de daarin opgenomen vestigingsdoelstellingen, en de voortgang van de realisatie van deze doelstellingen. Deze rapportage heeft tevens de functie dat, naast de verantwoording van de realisatie van de doelstellingen ook een prognose wordt gegeven. Verder worden de sturende acties benoemd, zodat afgesproken doelstellingen ook gehaald gaan worden. Ingevolge het hoofdlijnenaccoord en de wijzigingen in afspraken met zorgverzekeraars wordt vanaf 2012 de realisatie van de zorgcontracten gerapporteerd op basis van schadejaren. Dat houdt in dat niet alleen de productie (gedeclareerde omzet) en de onderhanden werk positie per ultimo 2012 worden gerapporteerd, maar ook dat een prognose wordt gemaakt van de waarde ontwikkeling in 2013 van de onderhanden werk positie per ultimo Beleidsplan Door het bestuur is een aanzet gegeven tot een meerjarenplan. Hierin wordt de ontwikkelingsstrategie met name cijfermatig en planmatig tot uitdrukking gebracht. Dit heeft extra aandacht gekregen door de overheidsmaatregelen die voor 2012 en volgende jaren van budgetering uitgaan. De uitgesproken groeistrategie van Dermicis moet de komende jaren plaatsmaken voor een strategie van consolidatie en optimalisatie. Hierdoor wordt de autonome groei beperkt. Groei zal gerealiseerd kunnen worden door het aangaan van samenwerking met algemene ziekenhuizen. 3.5 Cliëntenraad Dermicis werkt nog niet via cliëntenraadplegingen. Aan iedere patiënt wordt mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt hoe zij wensen/vragen kunnen indienen en wat de procedure daarvoor is. Tevens kunnen zij aangeven wat vanuit hun beleving de kwaliteit is van de geleverde zorg en van de bejegening door behandelaar(s). De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan het bestuur. Eventuele opmerkingen, vragen en klachten van patiënten worden opgevolgd door de kwaliteitsmanager. Klachten kunnen door patiënten worden ingediend via een van de website te downloaden document. Indien de kwaliteitsmanager de klacht niet kan afhandelen, zal deze worden voorgelegd aan een klachtencommissie waarvan ten minste de voorzitter onafhankelijk is. Inzage in en beschikking over het patiëntendossier is vastgelegd in een privacy reglement. 3.6 Ondernemingsraad Gelet op de omvang van Dermicis zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot inrichting van de medezeggenschap. In 2013 worden personeelsvergaderingen gehouden en worden verkiezingen georganiseerd voor een eerste centrale Ondernemingsraad, die in 2013 kan gaan functioneren. 10

11 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Dermicis kent als missie het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg op verantwoorde economische basis. Daarbij is het streven gericht op het bieden van een breed pallet van zorg, tenminste bestaand uit de gangbare verzekerde zorg zoals dermatologie, plastische chirurgie en vaatchirurgie. In de komende jaren komt naast de niet verzekerde zorg van huidtherapie en cosmetische chirurgie mogelijk ook nog andere vormen van zorg bij. Dermicis wil voorts groeien in aanwezigheid op verschillende locaties. Naast de aanwezigheid in Haarlem, Alkmaar en Doetinchem is de verwachting dat in 2013 nieuwe vestigingen geopend worden. Het is de verwachting dat in de komende jaren nog enkele samenwerkingsverbanden worden gelegd met ziekenhuizen om met hen en voor hen de dermatologische zorg te gaan verlenen. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Dermicis wil kwalitatief hoogstaande dermatologische en plastische zorg verlenen. In een aparte paragraaf worden de maatregelen geschetst die worden getroffen om die hoge kwaliteit te bereiken en te handhaven. Veel aandacht wordt besteed aan het kwaliteitsniveau van de artsen en interne opvolging door jongere generaties door gerichte kennisoverdracht. In relatie tot de vele operatieve ingrepen en andere verrichtingen die op de verschillende locaties worden uitgevoerd, wordt gekeken naar verdere optimalisering van deze processen. Waar het streven onveranderd is om de toegankelijkheid van de poliklinieken voor de patiënten zo groot mogelijk te houden. Dit wordt bereikt door het bieden van zorg zo dicht mogelijk bij de (woonplaats van de) patiënt. Er wordt nu een studie verricht naar het verder regionaliseren van de OK faciliteiten. Dat wordt ingegeven door de mogelijkheid om door gecentraliseerde faciliteiten met langere openingstijden te werken, schaarste in gekwalificeerde medewerkers daarmee op te lossen en te kunnen blijven investeren in hoogwaardige apparatuur. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Algemeen kwaliteitsbeleid Het jaar 2012 heeft in dienst gestaan van het behalen van het ZKN keurmerk en de ISO9001- certificering. De directie is trots dat in november 2012 beide certificeringen zijn behaald. Gelijktijdig aan dit traject is gestart met implementatie van een Veiligheidsmanagement systeem. Behalve genoemde certificaten, heeft Dermicis als eerste, tezamen met 13 andere koploper ziekenhuizen, het Kwaliteitszegel Dermatologie gehaald. Dit zegel is aan de directie uitgereikt door Huidpatiënten Nederland. Tevens is eind 2012 het Spataderkeurmerk gehaald. Tenslotte mag nog genoemd worden dat Stichting Miletus, een samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraars die de ervaringen van patiënten meet, aan Dermicis een CQ index varices heeft toebedeeld van 8,5 (benchmark bedraagt 7,9). In 2012 heeft eveneens een audit van de IGZ plaatsgevonden. Verbeterpunten uit deze audit zijn integraal tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van alle medewerkers besproken en vervolgens geïmplementeerd. In 2012 is het Kwaliteitshandboek digitaal voor alle medewerkers beschikbaar gekomen. Hierin zijn alle Dermicis-brede processen, protocollen en procedures vastgelegd. Hiermee wordt het kwaliteitsbeleid voor alle medewerkers beter toegankelijk. Op medisch gebied vindt maandelijks een dermato-pathologie bespreking plaats. Om de zes weken komt het Medisch College bijeen. Hierin hebben vertegenwoordigende dermatologen van 11

12 alle vestigingen zitting, alsmede vertegenwoordigers van de specialismen vaatchirurgie en plastische chirurgie. De vergadering van het medisch college wordt voorgezeten door de medisch directeur. Resultaten van de besprekingen worden doorgevoerd in het kwaliteitssysteem of in het EPD. Op deze wijze van collegiale consultatie wordt kennis uitgewisseld en vindt een natuurlijk systeem van controle plaats. Dit komt het kennisniveau van de medisch specialisten en dus de kwaliteit van de zorg ten goede. Richtlijnen van de beroepsvereniging zijn op alle lokaties voorhanden en zijn waar wenselijk als leidraad ingevlochten in het EPD. Verder vindt door de beroepsvereniging toetsing van de kwaliteit plaats. Waar de dermatologie in mei 2010 is gevisiteerd, zal dit in 2013 voor de plastische chirurgie het geval zijn. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Eventuele opmerkingen, vragen en klachten van patiënten worden opgevolgd door de kwaliteitsmanager. De klachtenprocedure is beter kenbaar gemaakt aan de patiënten door elke balie te voorzien van folders. Per 1 januari 2013 is de klachtenprocedure van Dermicis geïntegreerd met Oogziekenhuis Zonnestraal zodat voor beide organisaties nu 1 fulltime klachtenfunctionaris aanwezig is. Indien de kwaliteitsmanager de klacht niet kan afhandelen, zal deze worden voorgelegd aan een klachtencommissie. Inzage in en beschikking over het patiëntendossier is vastgelegd in een privacy reglement Kwaliteit van zorg Behalve de genoemde certificeringen die een borging vormen voor de kwaliteit van procedures en dus voor de kwaliteit van de zorg, wordt binnen Dermicis gestuurd op kwaliteits-/complicatie indicatoren. De indicatoren worden gezien als een signaal functie. Continue vindt monitoring plaats van deze indicatoren, zoals complicatiecijfers in de vergaderingen van het Medisch College. Rapportage hierover vindt plaats aan het bestuur en de medisch specialisten. Processen ter verbetering worden daar waar wenselijk aangepast. Tabel 1 laat zien de complicatie indicatoren die zijn afgeleid van de beroepsvereniging. De indicatoren zijn door de medisch directeur van Dermicis voor de NVDV in 2012 verder aangescherpt en geüniformeerd. Aanvullende eigen indicatoren zijn en zullen verder worden ontwikkeld, mede aan de hand van uitkomsten uit het Veiligheid Management Systeem. Tabel 1: overzicht complicatie registratie Complicaties Wondinfectie Blaarvorming 0 0 Laboratorium afwijkingen 0 0 Postinflamm hyperpigmentatie 0 0 Ulceratie 0 0 Nabloeding 2 3 Wonddehiscentie 1 5 Longembolie 0 1 Anafylactische reactie 0 0 Toxische reactie 0 0 Huidnecrose 0 1 Huidatrofie 0 1 Verbranding UVB 3 0 Zenuwletsel 0 1 Diepe veneuze trombose

13 MIP Verkeerde laesie verwijderd 0 1 PA zoek/verwisseld 1 2 Prikaccident 1 3 De complicatie velden betreffen indicatoren van de beroepsgroep, grijze velden zijn eigen indicatoren Medisch jaarverslag Inleiding Tabel 2 en tabel 3 geeft de toename in het aantal inschrijvingen en consulten weer. De toegangstijd tot de vestiging Haarlem bleef in 2012 helaas hoog voor zowel algemene dermatologie als plastische chirurgie. Na een succesvolle proef werd overgegaan tot elektronische berichtgeving naar de verwijzers en verwijzers konden elektronisch verwijzen. Ook werd een start gemaakt met de elektronische verslaggeving van pathologisch onderzoek alsmede laboratorium. Tabel 2: eerste inschrijvingen per jaar Aantal unieke inschrijvingen Alkmaar Doetinchem Haarlem Eindtotaal Tabel 3: aantal consulten per jaar Totaal aantal consulten Eindtotaal herhaalfactor Tabel 2 en tabel 3 betreffen cijfers over alle vestigingen en disciplines tezamen Diagnosen Het specialisme dermatologie kenmerkt zich door duizendtallen diagnosen. Diagnose registratie vindt plaats aan de hand van de ICD codering. In Dermicis wordt gebruik gemaakt van de ICD-9 systematiek. In tabel 4 staat de top 12 van meest gestelde diagnosen vermeldt. Tabel 4: Dermatologische diagnosen per jaar, ICD9 Code Omschrijving percentage 4549_2224 Varices % 2169a_2215 Naevus naevocellularis % 702d_2217 Keratosis actinica % 70581_2208 Dyshidrosis % 702b_2226 Verruca seborrhoica % 7061_2201 Vorm van acne % 6918_2220 Atopisch eczeem % 1733_2214 Maligne neoplasma, gelaat % 6961_2220 Vorm van psoriasis % 7999_2227 Diagnose onbekend % 6953_2201 Rosacea % 1735_2214 Maligne neoplasma, romp % 6929_2206 Contacteczeem % 13

14 In tabel 5 zijn de diagnosen geclusterd in groepen, aan de hand van de diagnose-as van de DBC s. De zorg rond huidkanker (zowel screening op als behandeling van maligniteiten en premaligniteiten), hetgeen tezamen de diagnosen groepen 17, 15 en 14 vormt, omvat met 35% een derde van het werk van de dermatologen in Dermicis. De sterke stijging van huidkanker heeft over de afgelopen twee decennia een opvallende landelijke verschuiving laten zien in het werkgebied van de dermatoloog. Van inflammatoire dermatosen naar de zorg voor non-melanoma huidkanker en melanomen. Nog sterker dan de landelijke cijfers, is huidkanker het werk- en aandachtsgebied voor de dermatologen in Dermicis. Tabel 5: Diagnosegroepen per jaar, ahv DBC registratie DBC diagnose Aantal per DBC diagnose 2011 Aantal per DBC diagnose 2012 % van totaal 15, naevi % 24, varices % 17, premaligne dermatosen % 03, benigne gezwellen % 14, maligne dermatosen % 08, eczeem overig % 01, acne/rosacea % 27, diagnose overig % 04, microorganismen % 05, constitutioneel eczeem % Behandelingen Onderstaand overzicht toont aan dat een forse groei in het aantal behandelingen was op alle drie de disciplines dermatologie, flebologie en plastische chirurgie. Tabel 6a: Overzicht van verrichtingen per jaar, dermatologie DERMATOLOGIE CTG code Lichttherapie van chronische huidziekten, initieel Lichttherapie van chronische huidziekten, vervolg Lichttherapie, initieel en vervolgbehandelingen Coagulatie van (pre)maligne huidtumoren Cryotherapie van wrat of naevus Coagulatie van benigne aandoeningen NA 1434 Operatieve verwijdering gezwellen Fotodynamische therapie (pre)maligniteiten Kleine transpositie van huid, opschuifplastiek Grote transplantatie Operatieve verwijdering gezwellen, diepe ligging Kleinere transplantatie Tabel 6b: Overzicht van verrichtingen per jaar, flebologie FLEBOLOGIE CTG code Sclero-compressietherapie, 1 e jaar Radiofrequente ablatie Excisie van meer dan drie varices Sclero-compressietherapie, volgend jaar

15 Exerese van hele vena saphena magna Exerese van hele vena saphena parva Tabel 6c: Overzicht van verrichtingen per jaar, plastische chirurgie PLASTISCHE CHIRURGIE CTG code Kleine transpositie Matig grote transpositie Blepharoplastiek Grote transpositie Zeer grote transpositie Matig grote transplantatie Operatieve behandeling carpaaltunnel / Facelift / Operatieve behandeling Dupuytren Liposuctie van de buikhuid, dubbelzijdig Complicaties De complicaties staan opgesomd in tabel 1. Het percentage complicaties op alle ingrepen bedroeg 0,3%. Medisch kwaliteitsbeleid In het verslagjaar voldeden alle artsen ruim aan de MSRC eisen voor na- en bijscholing. Veel aandacht ging in het verslagjaar uit naar het inwerken van nieuw bij ons aangesloten specialisten en artsen in hun nieuwe werkomgeving, workflow en ICT. Conclusie Ondanks de sterke groei is het gelukt de kwaliteit van de dermatologische en plastische zorg te verbeteren. Klachten In 2012 zijn de volgende meldingen door de kwaliteitsmanager ontvangen: Aantal klachten 16 Aantal klachten naar klachtencommissie 0 Aantal klachten verwezen naar VVAA 0 Dit bij een totaal aantal polibezoeken van ruim consulten. Alle klachten zijn intern afgehandeld. Ten opzichte van 2011 (6 klachten) is er sprake van een stijging. Dit ligt aan het feit dat in 2012 de aanwezigheid van de klachtenprocedure beter is gecommuniceerd naar de cliënten. Zo zijn nu op de balie van iedere Dermicis vestiging folders met de klachtenprocedure beschikbaar. 15

16 Bezetting In tabel 7 zijn opgenomen het totaal aantal BIG geregistreerde medewerkers in het primaire proces. Naast deze BIG geregistreerden, zijn in het primair proces ook doktersassistenten en receptionisten werkzaam. Tabel 7: bezetting in 2012 aantal fte Dermatologen Plastisch chirurgen (Vaat)chirurgen Arts-Flebologen Huidtherapeuten Verpleegkundigen Toegankelijkheid Doelstellingen op dit gebied waren en blijven een korte toegangstijd en een zo kort mogelijke doorlooptijd tussen intake en behandeling. Helaas is dit voor de vestiging Haarlem met de toenemende toestroom aan dermatologische patiënten niet te realiseren Dermicis meet wekelijks de toegangstijden van de verschillende poliklinieken en de gemiddelde toegangstijden voor behandelingen. Op deze manier is Dermicis in staat tijdig, daar waar dit tot de mogelijkheden behoord, bij te sturen indien normen overschreden dreigen te worden. Dit door bijvoorbeeld het openen van een avondspreekuur en weekend openstellingen. De gemiddelde toegangstijd tot de poliklinieken van Dermicis was in 2012 rond de 2 weken. Tabel 8: toegangstijden in 2012 Toegangstijd (weken) Haarlem Alkmaar Doetinchem Nieuw Controle Nieuw Controle Nieuw Controle Dermatologie Flebologie Plastisch chirurgie Veiligheid Veiligheid ten aanzien van de patiënten en medewerkers zijn geborgd door middel van protocollen en procedures, bedrijfshulpverlening en de aanwezigheid van en jaarlijkse training in BLS en AED. Het Veiligheidsmanagementsysteem zal hier verder op moeten toezien. Op iedere locatie is een ontruimingsplan aanwezig en iedere locatie beschikt over voldoende opgeleide bedrijfs-hulpverleners. De veiligheid van apparatuur wordt gewaarborgd door zowel interne als externe monitoring en externe validatie op periodieke basis. Mede op aangeven van- en uitgevoerd door externe partijen zoals de leverancier(s) van apparatuur, wordt het onderhoud contractueel vastgelegd. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De verantwoording over kwaliteit ten aanzien van medewerkers omvat het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk. 16

17 Jaardocument 2012 II Jaarrekening 17

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE COLOFON Jaarverslag Zeelandcare 2014 Zeelandcare Piet Heinstraat 43 4461 GL Goes T: 088 33 88 422 E: info@zeelandcare.com W: www.zeelandcare.com inhoudsopgave voorwoord directie

Nadere informatie

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag

Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008. Deel I Maatschappelijk Verslag Jaardocument Slingeland Ziekenhuis 2008 Deel I Maatschappelijk Verslag Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 3 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS HET JAARVERSLAG 2013 IS EEN UITGAVE VAN HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS Voorwoord Raad van Bestuur 1. Verslag Van de raad Van toezicht 2. profiel Van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2014

Jaarverantwoording Heliomare 2014 Jaarverantwoording Heliomare 2014 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1. Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur van het concern... 4 1.3

Nadere informatie

SHoKo jaarverlag 2013

SHoKo jaarverlag 2013 SHoKo jaarverlag 2013 13 Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2013 van de Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo). De Stichting is in september 2001 te Eersel opgericht en

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2005 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 4 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2011. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen 2011. definitief 1

Jaardocument 2011. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen 2011. definitief 1 Jaardocument 2011 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen 2011. definitief 1 Voorwoord Samenwerking duidelijk in het DNA van ZorgSaam; horizontaal en verticaal 2011 was een jaar

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2010

Algemeen Jaarverslag 2010 Algemeen Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER... 1 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 2 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 13 1 UITGANGSPUNTEN VAN VERSLAGLEGGING... 17 2 PROFIEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting

Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting Jaarverslag 2014 De Pieter Raat Stichting 2 Inhoud Maatschappelijk verslag 2014... 4 Voorwoord... 5 1 Profiel van de organisatie... 6 1.1 Algemene identificatiegegevens... 6 1.2 Medezeggenschapsstructuur...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverantwoording Heliomare 2012

Jaarverantwoording Heliomare 2012 Jaarverantwoording Heliomare 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie