Jaarverantwoording. Stichting Dermicis. Alle zorginstellingen. Jaarverantwoording

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording. Stichting Dermicis. Alle zorginstellingen. Jaarverantwoording"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording Alle zorginstellingen Jaarverantwoording Stichting Dermicis 2012

2 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 2. Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 6 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur/Directie Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 16 II Jaarrekening 17 2

3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Gedurende het verslagjaar 2012 is de groei van de organisatie verder vorm gegeven en is er gewerkt aan verdere uitbreiding van de medische activiteiten/behandelingen. De dienstverlening aan patiënten is verder geoptimaliseerd, onder meer door verder optimalisatie gebruik van IT. Kwaliteitsbevorderende maatregelen zijn getroffen. Van het instellen van een College Medische Directie die dit heeft dit als hoofdaandachtsgebied. Tevens is in 2012 het kwaliteitskeurmerk van ZKN en ISO verkregen. Op diverse plaatsen in het land wordt met ziekenhuizen en daaraan verbonden dermatologen en vaatchirurgen overlegd over de mogelijkheid om samen vestigingen te starten. In 2012 is de financiële basis aanzienlijk versterkt door de resultaatontwikkeling en de verruiming van de bancaire rekening courant faciliteiten. De onderhandelingen met NPM Healthcare hebben geresulteerd in een participatie door NPM, in combinatie met afspraken met NPM voor toekomstige groei financiering. Deze deelneming is van strategisch belang gezien de interesse van NPM om haar positie in de zorg te versterken. Dit doet zij door middel van andere participaties en helpt daarmee de positie van Dermicis verder uit te bouwen. De intentie is uitgesproken en vastgelegd om in 2013 bestuurlijk en wat betreft niet medische ondersteuning alle tweedelijns participaties van NPM samen te voegen in een zorggroep. Hiervan gaat ook Dermicis onderdeel van uitmaken. P.M. de Koning, bestuurder 3

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Dermicis Adres s Gravelandseweg 76 Postcode 1217 ET Plaats Hilversum Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Stichting Dermicis bestaat uit de Stichting Dermicis met (zorg) BV s. De Stichting heeft de WTZI toelating en in de BV s vinden de feitelijke (zorg- & holdings) activiteiten plaats. De vestigingen in Haarlem en Doetinchem zijn 100% dochterondernemingen van Dermicis Holding B.V. In de vestiging Alkmaar heeft de holding per balansdatum een belang van 51%. In Dermicis Holding B.V. vinden alle overkoepelende activiteiten zoals centrale directievoering, financiële, DBC- en salarisadministratie, personeelszaken, IT, marketing, OK-coördinatie en kwaliteitsbeheer plaats. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typeringen Dermicis is een instelling voor medische specialistische zorg (ZBC) met als specialisme Dermatologie, Plastische chirurgie en Vaatchirurgie Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliënten De cliënten van Dermicis bestaan voornamelijk uit verzekerden van Nederlandse zorgverzekeraars die behandelingen ondergaan welke onder de verzekerde zorg vallen. Voor een beperkt deel bestaat het cliëntenbestand uit cliënten in het niet-verzekerde zorg segment (Plastische chirurgie en huidtherapie). Gedurende 2012 zijn er in totaal voor geheel Dermicis nieuwe patiënten ingeschreven. Capaciteit De volgende specialisten zijn werkzaam bij Dermicis per Specialist BIG-nr FTE P.J. van Aken ,2 R.C. Beljaards ,0 H.G. Bruining ,8 R. Heide ,0 M. Nahuijs ,0 M.M. Kleinpenning ,8 4

5 M. Komar ,8 P.H.L. Koster ,4 A.M.G. Langewouters ,8 D.K.G. van Loenen ,2 A.P. Oranje ,1 J.P.B. van Tetering ,5 Dermicis heeft de volgende vestigingen: Dermicis Haarlem BV, Dermicis Alkmaar BV en Dermicis Doetinchem BV. Voor niet-spoedeisende hulp zijn de vestigingen op werkdagen dagelijks geopend van uur tot uur. De locatie Haarlem is tevens op zaterdag en woensdagavond geopend. Voor spoedeisende hulp zijn de specialisten 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. De telefonische bereikbaarheid is tevens 7 dagen per week, 24 uur per dag. Personeel Het totaal aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten bedroeg per ultimo boekjaar 57 personen (42,64 FTE). Het totaal aantal medische specialisten (zowel in loondienst als ook niet in loondienst) per einde verslagjaar bedroeg 12 (7,63 FTE). Productie Aantal gesloten DBC s: Aantal OK-verrichtingen : Aantal eerste polibezoeken: Aantal overige polibezoeken: Opbrengsten Totale omzet A-segment: Totale omzet B-segment: Overige omzet/opbrengsten: Werkgebieden Dermicis streeft (op de lange termijn) naar een landelijke dekking op het gebied van hoogwaardige dermatologische zorg. Primair is de organisatie gericht op behandelingen in het kader van de verzekerde zorg. 5

6 2.4 Samenwerkingrelaties Verwijzers Dermicis onderhoudt op een (pro-)actieve manier haar relatie met haar primaire en secundaire verwijzers, zoals dermatologen, huisartsen en huidtherapeuten. Deze relatie bestaat uit uitwisseling van kennis en informatie, waarbij huisartsen/assistentes en medewerkers op regelmatige basis worden uitgenodigd voor (bij-) scholing van de aanwezige kennis van de verwijzers. Externe belanghebbenden Zorgverzekeraars Door de landelijk gespreide dienstverlening van Dermicis, voorziet het in de zorg van patiënten van alle zorgverzekeraars. In de regio Haarlem en Alkmaar zijn de zorgverzekeraars Achmea en UVIT de verzekeraars waar de meeste patiënten van Dermicis bij verzekerd zijn. In de regio oost betreft het voornamelijk patiënten van Menzis en Groene Land Achmea. Kapitaalverschaffers De groep heeft een relatie op het gebied van financiering en bancaire activiteiten met - Deutsche Bank - Medilease Brancheorganisatie Dermicis is aangesloten bij de organisatie van Zelfstandige Klinieken in Nederland (ZKN). Toezichthouders -Inspectie voor de gezondheidszorg -Nederlandse Zorgautoriteit Interne belanghebbenden Dit betreft de medewerkers en de medisch specialisten. Er zijn verschillende vormen van overleg als dialoog vanuit bestuur/directie met deze interne doelgroepen. 6

7 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Dermicis onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en probeert de hierin opgenomen principes zo goed mogelijk toe te passen in de voor haar concrete situatie. Hierbij worden de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code zo veel mogelijk meegenomen bij de inrichting van de governance. Waar de Code niet van toepassing is op vennootschappen en niet de nuance wordt gemaakt naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden van aandeelhouders, is een comply or explain van toepassing. Hieronder is per punt aangegeven hoe Dermicis dit heeft vormgegeven in de voor haar specifieke situatie. Voor een aantal van deze aspecten geldt dat deze nog verder moeten worden geformaliseerd resp. naar onze mening te vergaand zijn voor relatief kleine organisaties De zorgorganisatie als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid Verwezen wordt hiervoor naar andere onderdelen van dit jaardocument, waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de invulling daarvan door Dermicis wordt weergegeven. Dermicis onderschrijft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid Invloed en betrokkenheid van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie Ten aanzien van dit aspect geldt dat, gegeven de populatie van de patiëntengroep, alsmede het feit dat er nog geen ondernemingsraad is ingesteld, deze aspecten slechts beperkt geformaliseerd worden gerealiseerd. Het bestuur is het orgaan dat bij dergelijke besluiten, in afstemming met de Raad van Toezicht het belang van de belanghebbenden in het oog houdt. Bestuur/Directie en management communiceren geregeld met belanghebbenden. Patiënten hebben invloed via hun contacten met de medici. Aspecten zoals cliënttevredenheid en klachtenprocedures zijn hierbij ook van belang. Maatregelen zijn getroffen om de medezeggenschap vanaf 2013 invulling te geven Verantwoording aan belanghebbenden Door middel van dit openbare jaardocument wordt verantwoording afgelegd. Hierbij is tevens aandacht besteed aan de activiteiten van de medische staf De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organisatie De opdracht aan de externe accountant is verstrekt door de Raad van Bestuur. De rapportages van de accountant worden ook besproken met het bestuur. Ten aanzien van de adviesdiensten geldt dat met de externe accountant is afgesproken dat hieromtrent helder verantwoording wordt afgelegd in de accountantsrapportages en de jaarrekening indien dit aan de orde is. De onafhankelijkheid van de externe accountant is geborgd door een periodieke wisseling van de samenstelling van de controleteam. 7

8 3.2 Raad van Bestuur / Directie Samenstelling directie Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties P.M. de Koning Algemene leiding, tevens Bestuursvoorzitter Bestuurder Oogziekenhuis Zonnestraal R. Beljaards Bestuurder, medisch Directeur T. Driebergen Operationeel directeur O. de Vries Financieel directeur Taak en werkwijze De taak zoals beschreven in de governancecode wordt uitgevoerd door de directie, welke met de dagelijkse leiding is belast. Het bestuur fungeert daarin als eindverantwoordelijke directie en toezichthouder. Ten aanzien van een aantal taken van de directie geldt dat deze zijn doorgedelegeerd aan de vestigingsmanagers en de financieel directeur. Hierdoor wordt mogelijk onderscheid gemaakt tussen besturen en toezicht houden, voor zover dat gegeven de aard en omvang van de organisatie mogelijk is Bezoldiging en openbaarmaking daarvan Voor zover wettelijk verplicht op grond van BW2 titel 9, de WTZi resp. de WOPT wordt de bezoldiging openbaar gemaakt. Wij verwijzen naar de toelichting elders in dit jaardocument Belangenverstrengelingen Het bestuur / de directie waakt voor belangenverstrengeling vanuit de verantwoordelijkheid voor de vennootschap die het bestuur heeft. In dit kader heeft het bestuur geen nevenfuncties die aanleiding geeft tot belangenverstrengeling. Nevenfuncties van bestuurders zijn vermeld. 8

9 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) De samenstelling Raad van Toezicht in 2012 was als volgt: Naam Aandachtsgebied Opmerking S. van der Vusse Lid Per eind 2012 afgetreden In 2012 heeft de Raad van Toezicht vier maal vergaderd en heeft tussentijdse consultatie plaats gehad in de vorm van mailverkeer en telefonische vergadering. Eén van de belangrijkste onderwerpen betrof de kwaliteit in het algemeen en het inventariseren van risico s en voorstellen van maatregelen in het bijzonder. Geïnventariseerde risico s hebben betrekking op het primaire proces, de zorgverlening aan patiënten en de bedrijfsvoering in het algemeen. Daarnaast is gesproken over kwaliteit in het algemeen en de inspanningen om blijvend te voldoen aan de kwaliteitsnormen van ZKN en ISO; voor beide is certificering aangevraagd. In verband met het voornemen om bestuurlijk alle tweedelijns zorg activiteiten, waarin NPM Healthcare participeert samen te voegen zal de inrichting van de governance bij Dermicis in 2013 wijziging ondergaan Bezoldiging en openbaarmaking daarvan Voor zover wettelijk verplicht op grond van BW2 titel 9, de WTZi resp. de WOPT wordt bezoldiging openbaar gemaakt. De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2012 geen vergoeding ontvangen. 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering/beleidscyclus van Dermicis bestaat uit de vestigingsjaarplannen, de exploitatie- en investeringsbegroting en de managementrapportages. De beleidscyclus heeft in 2012 verder vorm en inhoud gekregen. Dit betekent helderheid en duidelijkheid ten aanzien van jaarcyclus en ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierin. Het biedt houvast aan de eigen bedrijfsvoering en geeft inhoudelijk richting. Binnen de groep wordt gewerkt met een maandelijkse managementrapportage, waarin de voorgenomen jaarplannen tegenover de realisatie wordt gezet, hetgeen in de loop van het kalenderjaar kan leiden tot een aangepaste verwachting van de resultaten (LE). Binnen de planning- en controlcyclus wordt gewerkt met een jaarkalender. Alle betrokkenen bij de cyclus werken volgens dit tijdpad. Vestigingsplannen In 2012 is, op basis van het totaalplan en- budget dat door de directie is vastgesteld, de doorvertaling gemaakt naar plannen op vestigingsniveau. De voortgang van de doelstellingen uit de vestigingsactieplannen tussen de vestigingsmanagers en de centrale directie zijn besproken. Deze besprekingen vinden maandelijks plaats. Het jaarplan/vestigingsplan bestaat uit twee onderdelen: 1. Positionering gaat in op de identiteit en de plaats van de vestiging in de organisatie en in de (gezondheids)markt. Hierbij spelen aspecten als adherentie(gebied) en de samenwerking met verwijzers een belangrijke rol; 2. Concrete doelstellingen in de zin van marketing, kwaliteit en productie, die tot uitdrukking komen in een activiteitenplan en een begroting. In de vestigingsplannen is ook een overzicht van investeringsaanvragen opgenomen. 9

10 Exploitatiebegroting De exploitatiebegroting 2012 is opgesteld in overleg met de vestigingsmanagers. Zij geven aan welke productie, de daaraan verbonden opbrengsten en ook welke kosten zij verwachten om in het komende jaar de gestelde doelen te halen. Rapportage In 2012 is maandelijks een managementrapportage opgesteld. Maandelijks ontvangen het bestuur, de directie en de vestigingsmanagers deze gestructureerde managementrapportages. De rapportage vormt de verbindende schakel tussen het jaarplan, met de daarin opgenomen vestigingsdoelstellingen, en de voortgang van de realisatie van deze doelstellingen. Deze rapportage heeft tevens de functie dat, naast de verantwoording van de realisatie van de doelstellingen ook een prognose wordt gegeven. Verder worden de sturende acties benoemd, zodat afgesproken doelstellingen ook gehaald gaan worden. Ingevolge het hoofdlijnenaccoord en de wijzigingen in afspraken met zorgverzekeraars wordt vanaf 2012 de realisatie van de zorgcontracten gerapporteerd op basis van schadejaren. Dat houdt in dat niet alleen de productie (gedeclareerde omzet) en de onderhanden werk positie per ultimo 2012 worden gerapporteerd, maar ook dat een prognose wordt gemaakt van de waarde ontwikkeling in 2013 van de onderhanden werk positie per ultimo Beleidsplan Door het bestuur is een aanzet gegeven tot een meerjarenplan. Hierin wordt de ontwikkelingsstrategie met name cijfermatig en planmatig tot uitdrukking gebracht. Dit heeft extra aandacht gekregen door de overheidsmaatregelen die voor 2012 en volgende jaren van budgetering uitgaan. De uitgesproken groeistrategie van Dermicis moet de komende jaren plaatsmaken voor een strategie van consolidatie en optimalisatie. Hierdoor wordt de autonome groei beperkt. Groei zal gerealiseerd kunnen worden door het aangaan van samenwerking met algemene ziekenhuizen. 3.5 Cliëntenraad Dermicis werkt nog niet via cliëntenraadplegingen. Aan iedere patiënt wordt mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt hoe zij wensen/vragen kunnen indienen en wat de procedure daarvoor is. Tevens kunnen zij aangeven wat vanuit hun beleving de kwaliteit is van de geleverde zorg en van de bejegening door behandelaar(s). De resultaten hiervan worden gerapporteerd aan het bestuur. Eventuele opmerkingen, vragen en klachten van patiënten worden opgevolgd door de kwaliteitsmanager. Klachten kunnen door patiënten worden ingediend via een van de website te downloaden document. Indien de kwaliteitsmanager de klacht niet kan afhandelen, zal deze worden voorgelegd aan een klachtencommissie waarvan ten minste de voorzitter onafhankelijk is. Inzage in en beschikking over het patiëntendossier is vastgelegd in een privacy reglement. 3.6 Ondernemingsraad Gelet op de omvang van Dermicis zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot inrichting van de medezeggenschap. In 2013 worden personeelsvergaderingen gehouden en worden verkiezingen georganiseerd voor een eerste centrale Ondernemingsraad, die in 2013 kan gaan functioneren. 10

11 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Dermicis kent als missie het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg op verantwoorde economische basis. Daarbij is het streven gericht op het bieden van een breed pallet van zorg, tenminste bestaand uit de gangbare verzekerde zorg zoals dermatologie, plastische chirurgie en vaatchirurgie. In de komende jaren komt naast de niet verzekerde zorg van huidtherapie en cosmetische chirurgie mogelijk ook nog andere vormen van zorg bij. Dermicis wil voorts groeien in aanwezigheid op verschillende locaties. Naast de aanwezigheid in Haarlem, Alkmaar en Doetinchem is de verwachting dat in 2013 nieuwe vestigingen geopend worden. Het is de verwachting dat in de komende jaren nog enkele samenwerkingsverbanden worden gelegd met ziekenhuizen om met hen en voor hen de dermatologische zorg te gaan verlenen. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Dermicis wil kwalitatief hoogstaande dermatologische en plastische zorg verlenen. In een aparte paragraaf worden de maatregelen geschetst die worden getroffen om die hoge kwaliteit te bereiken en te handhaven. Veel aandacht wordt besteed aan het kwaliteitsniveau van de artsen en interne opvolging door jongere generaties door gerichte kennisoverdracht. In relatie tot de vele operatieve ingrepen en andere verrichtingen die op de verschillende locaties worden uitgevoerd, wordt gekeken naar verdere optimalisering van deze processen. Waar het streven onveranderd is om de toegankelijkheid van de poliklinieken voor de patiënten zo groot mogelijk te houden. Dit wordt bereikt door het bieden van zorg zo dicht mogelijk bij de (woonplaats van de) patiënt. Er wordt nu een studie verricht naar het verder regionaliseren van de OK faciliteiten. Dat wordt ingegeven door de mogelijkheid om door gecentraliseerde faciliteiten met langere openingstijden te werken, schaarste in gekwalificeerde medewerkers daarmee op te lossen en te kunnen blijven investeren in hoogwaardige apparatuur. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Algemeen kwaliteitsbeleid Het jaar 2012 heeft in dienst gestaan van het behalen van het ZKN keurmerk en de ISO9001- certificering. De directie is trots dat in november 2012 beide certificeringen zijn behaald. Gelijktijdig aan dit traject is gestart met implementatie van een Veiligheidsmanagement systeem. Behalve genoemde certificaten, heeft Dermicis als eerste, tezamen met 13 andere koploper ziekenhuizen, het Kwaliteitszegel Dermatologie gehaald. Dit zegel is aan de directie uitgereikt door Huidpatiënten Nederland. Tevens is eind 2012 het Spataderkeurmerk gehaald. Tenslotte mag nog genoemd worden dat Stichting Miletus, een samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraars die de ervaringen van patiënten meet, aan Dermicis een CQ index varices heeft toebedeeld van 8,5 (benchmark bedraagt 7,9). In 2012 heeft eveneens een audit van de IGZ plaatsgevonden. Verbeterpunten uit deze audit zijn integraal tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van alle medewerkers besproken en vervolgens geïmplementeerd. In 2012 is het Kwaliteitshandboek digitaal voor alle medewerkers beschikbaar gekomen. Hierin zijn alle Dermicis-brede processen, protocollen en procedures vastgelegd. Hiermee wordt het kwaliteitsbeleid voor alle medewerkers beter toegankelijk. Op medisch gebied vindt maandelijks een dermato-pathologie bespreking plaats. Om de zes weken komt het Medisch College bijeen. Hierin hebben vertegenwoordigende dermatologen van 11

12 alle vestigingen zitting, alsmede vertegenwoordigers van de specialismen vaatchirurgie en plastische chirurgie. De vergadering van het medisch college wordt voorgezeten door de medisch directeur. Resultaten van de besprekingen worden doorgevoerd in het kwaliteitssysteem of in het EPD. Op deze wijze van collegiale consultatie wordt kennis uitgewisseld en vindt een natuurlijk systeem van controle plaats. Dit komt het kennisniveau van de medisch specialisten en dus de kwaliteit van de zorg ten goede. Richtlijnen van de beroepsvereniging zijn op alle lokaties voorhanden en zijn waar wenselijk als leidraad ingevlochten in het EPD. Verder vindt door de beroepsvereniging toetsing van de kwaliteit plaats. Waar de dermatologie in mei 2010 is gevisiteerd, zal dit in 2013 voor de plastische chirurgie het geval zijn. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Eventuele opmerkingen, vragen en klachten van patiënten worden opgevolgd door de kwaliteitsmanager. De klachtenprocedure is beter kenbaar gemaakt aan de patiënten door elke balie te voorzien van folders. Per 1 januari 2013 is de klachtenprocedure van Dermicis geïntegreerd met Oogziekenhuis Zonnestraal zodat voor beide organisaties nu 1 fulltime klachtenfunctionaris aanwezig is. Indien de kwaliteitsmanager de klacht niet kan afhandelen, zal deze worden voorgelegd aan een klachtencommissie. Inzage in en beschikking over het patiëntendossier is vastgelegd in een privacy reglement Kwaliteit van zorg Behalve de genoemde certificeringen die een borging vormen voor de kwaliteit van procedures en dus voor de kwaliteit van de zorg, wordt binnen Dermicis gestuurd op kwaliteits-/complicatie indicatoren. De indicatoren worden gezien als een signaal functie. Continue vindt monitoring plaats van deze indicatoren, zoals complicatiecijfers in de vergaderingen van het Medisch College. Rapportage hierover vindt plaats aan het bestuur en de medisch specialisten. Processen ter verbetering worden daar waar wenselijk aangepast. Tabel 1 laat zien de complicatie indicatoren die zijn afgeleid van de beroepsvereniging. De indicatoren zijn door de medisch directeur van Dermicis voor de NVDV in 2012 verder aangescherpt en geüniformeerd. Aanvullende eigen indicatoren zijn en zullen verder worden ontwikkeld, mede aan de hand van uitkomsten uit het Veiligheid Management Systeem. Tabel 1: overzicht complicatie registratie Complicaties Wondinfectie Blaarvorming 0 0 Laboratorium afwijkingen 0 0 Postinflamm hyperpigmentatie 0 0 Ulceratie 0 0 Nabloeding 2 3 Wonddehiscentie 1 5 Longembolie 0 1 Anafylactische reactie 0 0 Toxische reactie 0 0 Huidnecrose 0 1 Huidatrofie 0 1 Verbranding UVB 3 0 Zenuwletsel 0 1 Diepe veneuze trombose

13 MIP Verkeerde laesie verwijderd 0 1 PA zoek/verwisseld 1 2 Prikaccident 1 3 De complicatie velden betreffen indicatoren van de beroepsgroep, grijze velden zijn eigen indicatoren Medisch jaarverslag Inleiding Tabel 2 en tabel 3 geeft de toename in het aantal inschrijvingen en consulten weer. De toegangstijd tot de vestiging Haarlem bleef in 2012 helaas hoog voor zowel algemene dermatologie als plastische chirurgie. Na een succesvolle proef werd overgegaan tot elektronische berichtgeving naar de verwijzers en verwijzers konden elektronisch verwijzen. Ook werd een start gemaakt met de elektronische verslaggeving van pathologisch onderzoek alsmede laboratorium. Tabel 2: eerste inschrijvingen per jaar Aantal unieke inschrijvingen Alkmaar Doetinchem Haarlem Eindtotaal Tabel 3: aantal consulten per jaar Totaal aantal consulten Eindtotaal herhaalfactor Tabel 2 en tabel 3 betreffen cijfers over alle vestigingen en disciplines tezamen Diagnosen Het specialisme dermatologie kenmerkt zich door duizendtallen diagnosen. Diagnose registratie vindt plaats aan de hand van de ICD codering. In Dermicis wordt gebruik gemaakt van de ICD-9 systematiek. In tabel 4 staat de top 12 van meest gestelde diagnosen vermeldt. Tabel 4: Dermatologische diagnosen per jaar, ICD9 Code Omschrijving percentage 4549_2224 Varices % 2169a_2215 Naevus naevocellularis % 702d_2217 Keratosis actinica % 70581_2208 Dyshidrosis % 702b_2226 Verruca seborrhoica % 7061_2201 Vorm van acne % 6918_2220 Atopisch eczeem % 1733_2214 Maligne neoplasma, gelaat % 6961_2220 Vorm van psoriasis % 7999_2227 Diagnose onbekend % 6953_2201 Rosacea % 1735_2214 Maligne neoplasma, romp % 6929_2206 Contacteczeem % 13

14 In tabel 5 zijn de diagnosen geclusterd in groepen, aan de hand van de diagnose-as van de DBC s. De zorg rond huidkanker (zowel screening op als behandeling van maligniteiten en premaligniteiten), hetgeen tezamen de diagnosen groepen 17, 15 en 14 vormt, omvat met 35% een derde van het werk van de dermatologen in Dermicis. De sterke stijging van huidkanker heeft over de afgelopen twee decennia een opvallende landelijke verschuiving laten zien in het werkgebied van de dermatoloog. Van inflammatoire dermatosen naar de zorg voor non-melanoma huidkanker en melanomen. Nog sterker dan de landelijke cijfers, is huidkanker het werk- en aandachtsgebied voor de dermatologen in Dermicis. Tabel 5: Diagnosegroepen per jaar, ahv DBC registratie DBC diagnose Aantal per DBC diagnose 2011 Aantal per DBC diagnose 2012 % van totaal 15, naevi % 24, varices % 17, premaligne dermatosen % 03, benigne gezwellen % 14, maligne dermatosen % 08, eczeem overig % 01, acne/rosacea % 27, diagnose overig % 04, microorganismen % 05, constitutioneel eczeem % Behandelingen Onderstaand overzicht toont aan dat een forse groei in het aantal behandelingen was op alle drie de disciplines dermatologie, flebologie en plastische chirurgie. Tabel 6a: Overzicht van verrichtingen per jaar, dermatologie DERMATOLOGIE CTG code Lichttherapie van chronische huidziekten, initieel Lichttherapie van chronische huidziekten, vervolg Lichttherapie, initieel en vervolgbehandelingen Coagulatie van (pre)maligne huidtumoren Cryotherapie van wrat of naevus Coagulatie van benigne aandoeningen NA 1434 Operatieve verwijdering gezwellen Fotodynamische therapie (pre)maligniteiten Kleine transpositie van huid, opschuifplastiek Grote transplantatie Operatieve verwijdering gezwellen, diepe ligging Kleinere transplantatie Tabel 6b: Overzicht van verrichtingen per jaar, flebologie FLEBOLOGIE CTG code Sclero-compressietherapie, 1 e jaar Radiofrequente ablatie Excisie van meer dan drie varices Sclero-compressietherapie, volgend jaar

15 Exerese van hele vena saphena magna Exerese van hele vena saphena parva Tabel 6c: Overzicht van verrichtingen per jaar, plastische chirurgie PLASTISCHE CHIRURGIE CTG code Kleine transpositie Matig grote transpositie Blepharoplastiek Grote transpositie Zeer grote transpositie Matig grote transplantatie Operatieve behandeling carpaaltunnel / Facelift / Operatieve behandeling Dupuytren Liposuctie van de buikhuid, dubbelzijdig Complicaties De complicaties staan opgesomd in tabel 1. Het percentage complicaties op alle ingrepen bedroeg 0,3%. Medisch kwaliteitsbeleid In het verslagjaar voldeden alle artsen ruim aan de MSRC eisen voor na- en bijscholing. Veel aandacht ging in het verslagjaar uit naar het inwerken van nieuw bij ons aangesloten specialisten en artsen in hun nieuwe werkomgeving, workflow en ICT. Conclusie Ondanks de sterke groei is het gelukt de kwaliteit van de dermatologische en plastische zorg te verbeteren. Klachten In 2012 zijn de volgende meldingen door de kwaliteitsmanager ontvangen: Aantal klachten 16 Aantal klachten naar klachtencommissie 0 Aantal klachten verwezen naar VVAA 0 Dit bij een totaal aantal polibezoeken van ruim consulten. Alle klachten zijn intern afgehandeld. Ten opzichte van 2011 (6 klachten) is er sprake van een stijging. Dit ligt aan het feit dat in 2012 de aanwezigheid van de klachtenprocedure beter is gecommuniceerd naar de cliënten. Zo zijn nu op de balie van iedere Dermicis vestiging folders met de klachtenprocedure beschikbaar. 15

16 Bezetting In tabel 7 zijn opgenomen het totaal aantal BIG geregistreerde medewerkers in het primaire proces. Naast deze BIG geregistreerden, zijn in het primair proces ook doktersassistenten en receptionisten werkzaam. Tabel 7: bezetting in 2012 aantal fte Dermatologen Plastisch chirurgen (Vaat)chirurgen Arts-Flebologen Huidtherapeuten Verpleegkundigen Toegankelijkheid Doelstellingen op dit gebied waren en blijven een korte toegangstijd en een zo kort mogelijke doorlooptijd tussen intake en behandeling. Helaas is dit voor de vestiging Haarlem met de toenemende toestroom aan dermatologische patiënten niet te realiseren Dermicis meet wekelijks de toegangstijden van de verschillende poliklinieken en de gemiddelde toegangstijden voor behandelingen. Op deze manier is Dermicis in staat tijdig, daar waar dit tot de mogelijkheden behoord, bij te sturen indien normen overschreden dreigen te worden. Dit door bijvoorbeeld het openen van een avondspreekuur en weekend openstellingen. De gemiddelde toegangstijd tot de poliklinieken van Dermicis was in 2012 rond de 2 weken. Tabel 8: toegangstijden in 2012 Toegangstijd (weken) Haarlem Alkmaar Doetinchem Nieuw Controle Nieuw Controle Nieuw Controle Dermatologie Flebologie Plastisch chirurgie Veiligheid Veiligheid ten aanzien van de patiënten en medewerkers zijn geborgd door middel van protocollen en procedures, bedrijfshulpverlening en de aanwezigheid van en jaarlijkse training in BLS en AED. Het Veiligheidsmanagementsysteem zal hier verder op moeten toezien. Op iedere locatie is een ontruimingsplan aanwezig en iedere locatie beschikt over voldoende opgeleide bedrijfs-hulpverleners. De veiligheid van apparatuur wordt gewaarborgd door zowel interne als externe monitoring en externe validatie op periodieke basis. Mede op aangeven van- en uitgevoerd door externe partijen zoals de leverancier(s) van apparatuur, wordt het onderhoud contractueel vastgelegd. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De verantwoording over kwaliteit ten aanzien van medewerkers omvat het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk. 16

17 Jaardocument 2012 II Jaarrekening 17

Jaarverantwoording. Stichting Zorggroep Zonnestraal 2012

Jaarverantwoording. Stichting Zorggroep Zonnestraal 2012 Jaarverantwoording Stichting Zorggroep Zonnestraal 2012 1 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving. 3 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens.4

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Inhoud Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie

Inhoud Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Jaarverslag 2014 Inhoud 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van het concern... 4 2.3 Kerngegevens... 7 2.4

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 1.2 Beschikt u over een openbare website? Uw instelling is een: Behandelde uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016? Had

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Winnock Zorg. Maatschappelijk verslag 2012

Winnock Zorg. Maatschappelijk verslag 2012 Winnock Zorg Maatschappelijk verslag 2012 Inhoud van dit publieksverslag In dit maatschappelijk jaarverslag wordt kort en bondig verslag gedaan over de instelling voor medisch specialistische zorg (ZBC)

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kwaliteitsjaarverslag 2015

Inhoudsopgave. Kwaliteitsjaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Thalamo: Wie zijn wij? 4 Resultaten 2015 cijfers: 4 Kwaliteit 5 Bereikbaarheid 5 Certificaten 5 Samenwerking ziekenuis in het geval van calamiteiten 5 Medewerkers

Nadere informatie

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016

Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 Inkoop van medische specialistische zorg bij ZBC s 2016 6 juli 2015 1. Beleid zorginkoop ZBC s 2016 1.1 Algemene lijn inkoop ZBC Voor het contracteringsproces 2016 gaan wij zowel nieuwe zorgaanbieders

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Advies via Edifact MEEKIJKCONSULT DERMATOLOGIE Versie 17 juni 2016 NB Dit provinciale format voor het meekijkconsult voor dermatologie kan regionaal ingevuld worden naar de eigen regionale situatie en

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant

Klachtenregeling voor cliënten van MEE West Brabant Klachtenregeling voor Procedure voor de afhandeling van ongenoegen/klachten van cliënten van MEE West- Procedure voor de behandeling en afhandeling van ongenoegen/klachten van iedere persoon aan wie MEE

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016

Utrecht, april Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 Utrecht, april 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan PaDam Specialistische Thuisverpleging b.v. te Purmerend op 24 juni 2016 1 Inleiding Op 24 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp 1.1

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp 1.1 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 1.2 1.3 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Behandelde uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015?

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen PART zorg - Masterclass februari 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kennismaking + huiswerkopdracht Wat is kwaliteit? Kwaliteitscertificaten Uit het nieuws

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Equipe Zorgbedrijven Gespecialiseerde klinieken voor zorg van topkwaliteit Wat is een klacht? Als klacht zien wij iedere individuele uiting van onvrede over een

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten

Medezeggenschapsstatuut. van CSG Liudger te Drachten Medezeggenschapsstatuut van CSG Liudger te Drachten Versie: 15 september 2014 Inhoudsopgave 1 Preambule 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2 Inrichting van de medezeggenschap

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting.

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. I. Naleving en handhaving van de code I.1 Het college van bestuur

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Algemeen KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland

Nadere informatie

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers.

Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Antwoorden op schriftelijke vragenronde brief uitvoering motie Arib (29484, nr. 6) over medische zorg asielzoekers. Vragen PvdA-fractie 1. Op welke manier wordt de toegankelijkheid van de ziekenhuiszorg

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

099799042 15E723 3.150,00 099799043 15E724 2.650,00 099799044 15E725 1.500,00 099799046 15E726 3.250,00 099799047 15E727 2.400,00

099799042 15E723 3.150,00 099799043 15E724 2.650,00 099799044 15E725 1.500,00 099799046 15E726 3.250,00 099799047 15E727 2.400,00 Passantentarief geldig van 1-1-2016 t/m 31-12-2016 Consumentenomschrijving Flebologie Zorgproduct DOT Passantentarief 2016 Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2015

Kwaliteitsjaarverslag 2015 Kwaliteitsjaarverslag 2015 Xpert Clinic biedt zorg bij hand- en polsklachten. Xpert Clinic is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) en onderdeel van Equipe Zorgbedrijven. De kliniek heeft elf vestigingen

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg.

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. - 1 - KLACHTENPROCEDURE Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. Vooraf: Het is de bedoeling dat de psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Z e l f s t a n d i g e K l i n i e k e n N e d e r l a n d Hoe maakt u de juiste keuze? Het kaf van het koren scheiden Waaraan kunt u nu zien of een kliniek voldoet

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis)

Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis) Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis) December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Definities en begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Aangeklaagde: Degene waartegen een klacht is ingediend. In dit geval Focus Op Zorg, en/of onderaannemers;

Klachtenregeling. Aangeklaagde: Degene waartegen een klacht is ingediend. In dit geval Focus Op Zorg, en/of onderaannemers; Artikel 1: Begripsbepaling Klacht: Een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de organisatiebejegening /behandeling door de directie Focus Op Zorg en/of zijn/haar onderaannemers; Indiener:

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 na nota van

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau FlexLife

Interne klachtenregeling gastouderbureau FlexLife Interne klachtenregeling gastouderbureau FlexLife 1 Inhoudsopgave: Pagina: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 3. Begripsomschrijvingen 5 4. Klachtenprocedure 6 5. Het protocol voor de eerste fase 7 6.

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare

Interne klachtenregeling gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave: Hoofdstuk: Pagina: 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 3. Begripsomschrijvingen 5 4. Klachtenprocedure 6 5. Het protocol voor de eerste fase 7 6. Tweede Fase 8 7. Klachtenregistratie 9 Klachtenformulier

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

Reglement Klachtenfunctionaris

Reglement Klachtenfunctionaris Reglement Klachtenfunctionaris Bijlage bij Klachtenregeling Cliënten NL Healthcare Clinics (Medinova, Oogziekenhuis Zonnestraal, Orthopedium, Huidziekenhuis Dermicis ) December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag Maatschappelijk verslag Winnock Zorg BV. 2011. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving In dit maatschappelijk jaarverslag wordt kort en bondig verslag gedaan over de instelling vor medisch specialistische

Nadere informatie