Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum"

Transcriptie

1 Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013

2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten inspectiebezoek Inleiding Kliniek specifieke informatie Bestuurlijke verantwoordelijkheid Incidentenmanagement en patiëntenrechten Kwaliteitsbeleid professionals Dossiervoering Zorgproces Infectiepreventie Medicatieveiligheid Medische Hulpmiddelen en apparatuur 9 Bijlagen 1. Algemene toelichting scorekwalificaties 2. Overzicht documenten die zijn ingezien Pagina 2 van 11

3 1 Aanleiding inspectiebezoek In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 18 juni 2013 een bezoek gebracht aan van Linschoten Specialisten te Hilversum. Doel van dit bezoek was te beoordelen of van Linschoten Specialisten voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de artikelen 2, 3, en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ). Om tot een verantwoord oordeel te kunnen komen, maakt de IGZ onder andere gebruik van de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht particuliere klinieken. De vragen zijn gebaseerd op de wet en de daarvan afgeleide richtlijnen, normen, toetsingskaders en (verenigings)standpunten die de koepelorganisaties en beroepsverenigingen hebben ontwikkeld. Het gaat onder andere om de volgende wetten, richtlijnen, normen en toetsingskaders: de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ), de Wet op de Medische Hulpmiddelen, de Geneesmiddelenwet, de Richtlijn het preoperatief traject (januari 2010), de Richtlijn het peroperatieve traject (november 2011), de Propofol circulaire (IGZ, april 2012), het Toetsingskader sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer (februari 2012), de Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur (OMS, 2008), NEN 7510 en standpunten van de volgende organisaties: de Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). In dit rapport leest u de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg. Voor dit onderzoek waren de volgende vragen leidend: 1. Worden wetgeving, richtlijnen en veldnormen nageleefd? 2. Hoe scoort de kliniek op de criteria voor de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg zoals bedoeld in de artikelen 2, 3, en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ)? 3. Geeft de kwaliteit van zorg aanleiding tot handhavingmaatregelen en zo ja, waarom en welke? Pagina 3 van 11

4 Conclusies en te nemen maatregelen De conclusie van dit inspectieonderzoek luidt: Uw kliniek voldoet op de getoetste onderdelen in voldoende mate aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. Op een aantal punten wordt nog niet voldoende gescoord. Het betreft de volgende punten 1. De kliniek lijkt niet volledig op de hoogte te zijn van alle recente en geldende richtlijnen rondom de operatieve zorg. Deze richtlijnen dienen bij iedereen bekend te zijn en vindbaar in de kwaliteitsklapper 2. Het medicatiebeleid is onvoldoende. Zo trof de inspectie een grote voorraad geneesmiddelen, waaronder heel veel propofol aan. De kliniek dient deze voorraad te minimaliseren tot het formaat dokterstas U hoeft voor bovenstaande verbeterpunten geen plan van aanpak op te sturen. Wel vraagt de inspectie u om uiterlijk twee maanden na vaststelling van het definitieve rapport een audit te (laten) doen op de punten die onvoldoende of matig scoren en de resultaten van de audit op te sturen naar de inspectie. Pagina 4 van 11

5 2 Resultaten inspectiebezoek 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk leest u hoe van Linschoten Specialisten scoort op de criteria voor de voorwaarden voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de artikelen 2,3 en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Er zijn acht aandachtgebieden en per aandachtsgebied vindt u een tabel met scores. Deze scores zijn weergegeven op een vierpuntsschaal: onvoldoende, matig, voldoende, goed. De omschrijving van deze scores vindt u in bijlage 1. De scores zijn gebaseerd op: - gesprekken met de directie/bestuurder(s) en vertegenwoordiger(s) van de medische en verpleegkundige staf en andere medewerkers; - documenten die zijn ingezien (bijlage 2); - de beantwoording van de (vooraf toegestuurde) vragenlijst Risicogestuurd Toezicht particuliere klinieken; - de antwoorden op de (vooraf ingevulde) kwaliteitsindicatoren Particuliere Klinieken - observaties tijdens de rondgang in de kliniek; - informatie verkregen van de website (indien van toepassing). De nummers in de tabellen verwijzen naar de vragen in de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht Particuliere Klinieken. 2.2 Kliniek specifieke informatie De kliniek beschikt over een WTZi toelating. Van Linschoten Specialisten bestaat feitelijk uit 2 ZBC s. ZBC plastische chirurgie t Gooi richt zich op cosmetische behandelingen, en ZBC KNO t Gooi en Omstreken richt zich op een keel, neus- en Oorheelkunde. Door de kliniek wordt verzekerde en onverzekerde zorg geleverd. De kliniek is gehuisvest op de begane grond aan de van Linschotenlaan 1 te Hilversum. De kliniek heeft meerdere locatie(s), dat wil zeggen, er zijn buitenpoli s KNO, naast Hilversum: in Driebergen is een buitenpoli, in Loenen, in Almere en in Amersfoort. De kliniek wordt onderverhuurd aan derden (AVE orthopedie). De bezochte kliniek beschikt over 2 operatiekamers (een klasse 1 en een klasse 2 OK) met plenum en 3 behandelkamers. Pagina 5 van 11

6 2.3 Bestuurlijke verantwoordelijkheid Zorgbrede governancecode (module Governance alleen voor ketens) Organisatiestructuur (directeur en medisch eindverantwoordelijke) (6) Verantwoordelijkheidtoedeling (delegatie en protocollen voorbehouden handelingen) (7 t/m 10) Functioneringsgesprekken / regeling disfunctioneren (11 t/m 13) Samenwerking met ziekenhuis (14, 15) Verhuur ruimten aan derden met duidelijke verantwoordelijkheidtoedeling (16 t/m 18) Kwaliteitsbeleid (19) Toelichting: Disfunctioneringsgesprekken Voor het maken van een regeling disfunctioneren is op dit moment overleg gaande. 2.4 Incidentenmanagement en patiëntenrechten Klachtenregeling (20 t/m 22) Incidentenbeleid (23, 24) Calamiteitenbeleid (25) Recallprocedures (26) Toelichting: Recallprocedures Indien het zou voorkomen dat er een recall plaats moet vinden dan zijn betrokken patiënten traceerbaar door de (alle) individuele dossiers te bestuderen. Een arbeidsintensieve wijze van informatie opzoeken. De kliniek geeft aan dat zij in de nabije toekomst de ambitie hebben om de patiëntendossiers elektronisch beschikbaar te hebben. Met elektronische dossiers is het opzoeken van Pagina 6 van 11

7 patiëntgegevens, bijvoorbeeld in het geval van een recall, veel gemakkelijker. De inspectie geeft als advies dat, zolang er nog geen elektronisch patiëntendossier is, het wellicht beter en gemakkelijker is om bijvoorbeeld een Excel lijst bij te houden bij implantaties. 2.5 Kwaliteitsbeleid professionals Medisch specialisten en basisartsen (27 t/m 30) Verpleegkundigen (27 t/m 30) Assisterende beroepen (27 t/m 30) 2.6 Dossiervoering Dossiervorming en beheer (31,32), (R1,R2) Overdracht (33,34) Bewaartermijn (35) Toelichting: Dossiervorming en beheer De papieren dossiers waren compleet en in zijn algemeenheid goed ingevuld. Echter, op de doktersorders papieren was niet altijd de identificatiegegevens van de betreffende patiënt vermeld. Pagina 7 van 11

8 2.7 Zorgproces Voorlichting patiënten (36, 37) Risicoselectie en preoperatief onderzoek (38 t/m 44) Sedatie en anesthesie (45 t/m 48) (Post)operatieve zorg (49 t/m 52), (R3) Nazorg (53) Continuïteit van zorg (54 t/m 56) Reanimatiebeleid (57, 58) Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg (59) Toelichting: Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg De kliniek is niet is volledig op de hoogte van alle recente en geldende richtlijnen rondom de operatieve zorg. Zo zijn de per-, peri- en postoperatieve richtlijnen (inclusief de richtlijn sedatie buiten de OK van de NVA) op inhoud niet volledig bekend en niet uitgeprint in de klapper. Wat niet wil zeggen dat de kliniek de inhoud van de richtlijnen niet uitvoert, en zich niet conformeert aan de inhoud, maar de kliniek en medewerkers dienen te allen tijde op de hoogte te zijn van de (actuele) richtlijnen die betrekking hebben op de zorgverlening die zij uitvoeren. 2.8 Infectiepreventie Beleid, MRSA, Hepatitis B en surveillance (60 t/m 65) Infectiepreventie: gedrag (66, 67), (R4 t/m R7) Infectiepreventie: bouwkundige voorzieningen (rondgang), (R8 t/m R11) Pagina 8 van 11

9 Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium (68 t/m 72), (R12 t/m R15) 2.9 Medicatieveiligheid Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht (73 t/m 76), (R16 t/m R18) Dubbelcheck medicatie (77), (R19) Propofol (78), (R20) Toelichting: Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht De inspectie trof op verschillende plekken- bij de rondgang door de kliniek een enorme hoeveelheid medicatie aan. Dit strookt niet met de inhoud van de Geneesmiddelenwet (recentelijk aangepast) die aangeeft dat men slechts patiëntgebonden medicatie aan voorraad mag houden. Is er meer medicatie nodig, dan moet er een apotheker ter plaatse werkzaam zijn. Hoe de uitwerking van de wet in de praktijk zijn uitvoering moet krijgen is ingewikkeld, de inspectie is hierover in overleg met ZKN. Een brief hierover aan de particuliere klinieken volgt medio najaar Tot er meer duidelijkheid is, adviseert de inspectie om tenminste de eigen (hoeveelheid) voorraad aan te passen aan het formaat dokterstas Medische Hulpmiddelen en apparatuur Implementatie nieuwe medische hulpmiddelen, apparatuur en technieken (79) Onderhoud apparatuur (80), (R21) Pagina 9 van 11

10 Bijlage 1: algemene toelichting scorekwalificaties Onvoldoende Matig Voldoende Goed Afwezigheid van de norm; de norm wordt onvoldoende nageleefd. Norm aantoonbaar aanwezig, maar niet consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn niet voldoende algemeen bekend. Norm operationeel; norm wordt consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. Norm geborgd; norm wordt consequent nageleefd en schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. Bovendien is er sprake van regelmatige evaluatie en zo nodig bijstelling. Pagina 10 van 11

11 Bijlage 2:Overzicht documenten die zijn ingezien Luchtbeheersplan OK Ingevulde vragenlijsten Particuliere Klinieken (IGZ) van beide locaties Uitkomsten laatste audit infectiepreventie 5 willekeurig en geanominiseerde patiëntendossiers Schriftelijke samenwerkingsovereenkomst met nabij ziekenhuis inzake calamiteiten Jaardocument verslagjaar 2011 Contract toezichthoudende apotheker Voorlichtingsmateriaal Informed Consent formulier Protocollen/Protocollenbeheerssysteem Overzicht medewerkers en artsen Infectiepreventiebeleid Pagina 11 van 11

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn Utrecht, november 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V1005574 2015-1214745 Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum. Amsterdam, december 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum. Amsterdam, december 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Contour Kliniek op 27 juni 2013 te Bussum Amsterdam, december 2013 rapport Contour kliniek 27-06-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ABC Clinic op 9 juli 2013 te Breda. Juli 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan ABC Clinic op 9 juli 2013 te Breda. Juli 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan ABC Clinic op 9 juli 2013 te Breda Juli 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3 Resultaten inspectiebezoek 5 2.1

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone. op 24 mei 2013 te Oisterwijk

Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone. op 24 mei 2013 te Oisterwijk Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone op 24 mei 2013 te Oisterwijk 18 juni 2013 Utrecht Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten inspectiebezoek...6

Nadere informatie

Definitieve rapportage van het inspectiebezoek aan Doctors, Inc. op 3 september 2014 te Amsterdam V

Definitieve rapportage van het inspectiebezoek aan Doctors, Inc. op 3 september 2014 te Amsterdam V Definitieve rapportage van het inspectiebezoek aan Doctors, Inc. op 3 september 2014 te Amsterdam V1002692 Utrecht, december 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616

Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616 Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616 Utrecht, augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Aesthetic Beauty Clinics 6 juli 2015 te Veldhoven V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Aesthetic Beauty Clinics 6 juli 2015 te Veldhoven V Rapportage van het inspectiebezoek aan Aesthetic Beauty Clinics 6 juli 2015 te Veldhoven V 1005617 2016-1253037 Utrecht, Februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop

Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop R Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop R Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten inspectiebezoek...6

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april s-hertogenbosch, April, Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Alexander Monro op 8 augustus 2013 te Bilthoven

Rapport van het inspectiebezoek aan Alexander Monro op 8 augustus 2013 te Bilthoven Rapport van het inspectiebezoek aan Alexander Monro op 8 augustus 2013 te Bilthoven Amsterdam, 11 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Dijkhof Clinic op 8 mei 2015 te Weert V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Dijkhof Clinic op 8 mei 2015 te Weert V Rapportage van het inspectiebezoek aan Dijkhof Clinic op 8 mei 2015 te Weert V 1003374 2015-1187956 Utrecht, mei 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V Utrecht, augustus 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V Utrecht, augustus 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V1004159 2015-1225465 Utrecht, augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Nederlandse Obesitas kliniek op 10 juli 2014 te Eindhoven V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Nederlandse Obesitas kliniek op 10 juli 2014 te Eindhoven V Rapportage van het inspectiebezoek aan Nederlandse Obesitas kliniek op 10 juli 2014 te Eindhoven V 1001611 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek. op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713

Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek. op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713 Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Esthetisch Centrum Achterhoek op

Rapport van het inspectiebezoek aan Esthetisch Centrum Achterhoek op Rapport van het inspectiebezoek aan Esthetisch Centrum Achterhoek op 22-03-2016 te Ulft V. 2016-. Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Raath nstelling op 30juni 2014 te Leusden V 1001607 2014-1112498 Utrecht, juli

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan HeartLife Kliniek Utrecht. 16 oktober 2015 V

Rapportage van het inspectiebezoek aan HeartLife Kliniek Utrecht. 16 oktober 2015 V Rapportage van het inspectiebezoek aan HeartLife Kliniek Utrecht 16 oktober 2015 V 1005844 2015-1248149 Utrecht, oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland op 24 juni 2014 te Hengelo. Utrecht, oktober 2014

Rapportage van het inspectiebezoek aan Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland op 24 juni 2014 te Hengelo. Utrecht, oktober 2014 Rapportage van het inspectiebezoek aan Helon Huid- en Laserkliniek Oost Nederland op 24 juni 2014 te Hengelo Utrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Women s Healthcare Center op 3 juni 2014 te Amsterdam VGR 1001605

Rapportage van het inspectiebezoek aan Women s Healthcare Center op 3 juni 2014 te Amsterdam VGR 1001605 Rapportage van het inspectiebezoek aan Women s Healthcare Center op 3 juni 2014 te Amsterdam VGR 1001605 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Dr. Wikler Kliniek op 3 mei 2017 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Dr. Wikler Kliniek op 3 mei 2017 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Dr. Wikler Kliniek op 3 mei 2017 te Amsterdam V1015702 2017-2015274 Utrecht, juni 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Amsterdam op 4 februari 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Amsterdam op 4 februari 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Amsterdam op 4 februari 2016 te Amsterdam Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader.....3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Vitalys Klinieken op 31 mei 2016 te Velp

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Vitalys Klinieken op 31 mei 2016 te Velp Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Vitalys Klinieken op 31 mei 2016 te Velp V 2016- Utrecht, juni 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Excimer Laser Centrum Nijmegen. op 23 juni 2014 te Nijmegen. Utrecht, september 2014

Rapportage van het inspectiebezoek aan Excimer Laser Centrum Nijmegen. op 23 juni 2014 te Nijmegen. Utrecht, september 2014 Rapportage van het inspectiebezoek aan Excimer Laser Centrum Nijmegen op 23 juni 2014 te Nijmegen Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Alexander Monro juni 2015 te Bilthoven. Utrecht, september 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Alexander Monro juni 2015 te Bilthoven. Utrecht, september 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Alexander Monro juni 2015 te Bilthoven Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Oogzorg Opticus op 9 juni 2016 te Amsterdam V

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Oogzorg Opticus op 9 juni 2016 te Amsterdam V Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Oogzorg Opticus op 9 juni 2016 te Amsterdam V1009256 2016-1301127 Utrecht, juni 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting The KneeClinc op 3 juli 2015 te Haarlem V 1005834 2015-1216897

Rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting The KneeClinc op 3 juli 2015 te Haarlem V 1005834 2015-1216897 Rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting The KneeClinc op 3 juli 2015 te Haarlem V 1005834 2015-1216897 Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Breda op 23 april 2015 te Breda V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Breda op 23 april 2015 te Breda V Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Breda op 23 april 2015 te Breda V1003906 2015-1182804 Utrecht, april 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Laren op 3 maart Utrecht, mei 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Laren op 3 maart Utrecht, mei 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Laren op 3 maart 2016 te Laren Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...6

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Helder kliniek op 13 juni 2016 te Eindhoven V

Rapport van het inspectiebezoek aan Helder kliniek op 13 juni 2016 te Eindhoven V Rapport van het inspectiebezoek aan Helder kliniek op 13 juni 2016 te Eindhoven V1009488 Utrecht, september 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan. Andros Mannenkliniek op 30 juni 2016 te Arnhem

Rapport van het inspectiebezoek aan. Andros Mannenkliniek op 30 juni 2016 te Arnhem Rapport van het inspectiebezoek aan Andros Mannenkliniek op 30 juni 2016 te Arnhem V1009550 2016-1324586 Utrecht, 31 augustus 2016 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Hippocrates Clinic op 22 januari 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Hippocrates Clinic op 22 januari 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Hippocrates Clinic op 22 januari 2016 te Amsterdam V1007056 2016-1265887 Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan SanaVisie Bodyclinic op 8 juli 2014 te Mill V

Rapportage van het inspectiebezoek aan SanaVisie Bodyclinic op 8 juli 2014 te Mill V Rapportage van het inspectiebezoek aan SanaVisie Bodyclinic op 8 juli 2014 te Mill V 1001612 Utrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Care4homecare op 15 december 2015 te s Hertogenbosch. Utrecht, februari 2016

Rapportage van het inspectiebezoek aan Care4homecare op 15 december 2015 te s Hertogenbosch. Utrecht, februari 2016 Rapportage van het inspectiebezoek aan Care4homecare op 15 december 2015 te s Hertogenbosch Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn

Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn Rapportage van het inspectiebezoek aan ViaReva op 17 maart 2015 te Apeldoorn Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan B12 Research Institute & Treatment Center B.V. op 22 februari 2017 te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan B12 Research Institute & Treatment Center B.V. op 22 februari 2017 te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek aan B12 Research Institute & Treatment Center B.V. op 22 februari 2017 te Rotterdam V1014434 2017-2000337 Utrecht, april 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan. Retina Operatie Centrum op 30 januari 2017 en 30 mei 2017 te Amstelveen. xxx. xxx

Rapport van het inspectiebezoek aan. Retina Operatie Centrum op 30 januari 2017 en 30 mei 2017 te Amstelveen. xxx. xxx Rapport van het inspectiebezoek aan Retina Operatie Centrum op 30 januari 2017 en 30 mei 2017 te Amstelveen xxx xxx Utrecht, 4 augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Onderzoeksvragen... 4 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 op 14 april 2016 te Nijmegen. Utrecht, april 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 op 14 april 2016 te Nijmegen. Utrecht, april 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 op 14 april 2016 te Nijmegen Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen... 5 3 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan European Private Healthcare Clinics: Goldcare Clinics op 2 december 2016 te Den Haag

Rapport van het inspectiebezoek aan European Private Healthcare Clinics: Goldcare Clinics op 2 december 2016 te Den Haag Rapport van het inspectiebezoek aan European Private Healthcare Clinics: Goldcare Clinics op 2 december 2016 te Den Haag V1012796 2017-1373619 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden

Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Dokter Setyo op 24 maart 2016 te Dordrecht

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Dokter Setyo op 24 maart 2016 te Dordrecht Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Dokter Setyo op 24 maart 2016 te Dordrecht M1021284 2016-1279207 Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan LangeLand Plastische Chirurgie B.V. op 7 september 2016 te Zoetermeer

Rapport van het inspectiebezoek aan LangeLand Plastische Chirurgie B.V. op 7 september 2016 te Zoetermeer Rapport van het inspectiebezoek aan LangeLand Plastische Chirurgie B.V. op 7 september 2016 te Zoetermeer V1009470 2017-1393042 Utrecht, maart 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan de ABC Clinic op 15 juni 2016 V

Rapport van het inspectiebezoek aan de ABC Clinic op 15 juni 2016 V Rapport van het inspectiebezoek aan de ABC Clinic op 15 juni 2016 te Breda V1010913 2016-1326788 Utrecht, 8 september 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012

Rapportage van het inspectiebezoek aan. particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012 Rapportage van het inspectiebezoek aan particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Algemeen beleid

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Oogkliniek Heuvelrug op 15 september 2016 te Zeist V

Rapport van het inspectiebezoek aan Oogkliniek Heuvelrug op 15 september 2016 te Zeist V Rapport van het inspectiebezoek aan Oogkliniek Heuvelrug op 15 september 2016 te Zeist V1012367 2016-1349726 Utrecht, november 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Onderzoeksvragen...4 3 Conclusies en

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapportage van het inspectiebezoek aan privé-kliniek Laser Company op 23juni 2014 te Hoofddorp V1001606 2014-1116727 Utrecht,

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Amsterdam, oktober, 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Algemeen beleid...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Adelante op 17 april 2015 te Hoensbroek

Rapportage van het inspectiebezoek aan Adelante op 17 april 2015 te Hoensbroek Rapportage van het inspectiebezoek aan Adelante op 17 april 2015 te Hoensbroek Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Resultaten...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zeelandcare. locatie Medisch Wellness Centrum Zeeland te Goes. op 25 februari 2016

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zeelandcare. locatie Medisch Wellness Centrum Zeeland te Goes. op 25 februari 2016 Rapportage van het inspectiebezoek aan Zeelandcare locatie Medisch Wellness Centrum Zeeland te Goes op 25 februari 2016 V1009225 2016-1287207 Inhoudsopgave 1 Conclusies en te nemen maatregelen... 3 2 Aanleiding

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Door Plastisch Chirurgen op 15 november 2016 te Utrecht

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Door Plastisch Chirurgen op 15 november 2016 te Utrecht Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Door Plastisch Chirurgen op 15 november 2016 te Utrecht V1011730 2017-1381963 Utrecht, februari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Marina Clinic op 7 juli 2016 te Volendam

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Marina Clinic op 7 juli 2016 te Volendam Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan Marina Clinic op 7 juli 2016 te Volendam V1008783 2017-1380651 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan CIRO op 8 juni 2015 te Horn V

Rapportage van het inspectiebezoek aan CIRO op 8 juni 2015 te Horn V Rapportage van het inspectiebezoek aan CIRO op 8 juni 2015 te Horn V 1005544 Utrecht, augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Bergman Clinics Bewegingszorg op 8 juni 2016 te Naarden V

Rapport van het inspectiebezoek aan Bergman Clinics Bewegingszorg op 8 juni 2016 te Naarden V Rapport van het inspectiebezoek aan Bergman Clinics Bewegingszorg op 8 juni 2016 te Naarden V1011567 2016-1356005 Utrecht, november 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan ChirurgieCentrum op 25 mei 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan ChirurgieCentrum op 25 mei 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan ChirurgieCentrum op 25 mei 2016 te Amsterdam V1009814 2016-1308945 Utrecht, 14 juli 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan International Centre for Chronic Diseases op 5 oktober 2016 te Urmond

Rapport van het inspectiebezoek aan International Centre for Chronic Diseases op 5 oktober 2016 te Urmond Rapport van het inspectiebezoek aan International Centre for Chronic Diseases op 5 oktober 2016 te Urmond V1011527 2016-1355739 Utrecht, december 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Sophia Revalidatie op 27 mei 2015 te Den Haag

Rapportage van het inspectiebezoek aan Sophia Revalidatie op 27 mei 2015 te Den Haag Rapportage van het inspectiebezoek aan Sophia Revalidatie op 27 mei 2015 te Den Haag Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tian Men Clinic op 11 maart 2016 te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Tian Men Clinic op 11 maart 2016 te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Tian Men Clinic op 11 maart 2016 te Rotterdam M1021284 2016-1270689 Utrecht, maart 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en handhaving...5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reinaert Kliniek op 1 juli 2015 te Maastricht V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reinaert Kliniek op 1 juli 2015 te Maastricht V Rapportage van het inspectiebezoek aan Reinaert Kliniek op 1 juli 2015 te Maastricht V 1005618 2016-1283545 Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Medisch Facilitair Instituut Vlaardingen op 23 februari 2016 te Vlaardingen

Rapport van het inspectiebezoek aan Medisch Facilitair Instituut Vlaardingen op 23 februari 2016 te Vlaardingen Rapport van het inspectiebezoek aan Medisch Facilitair Instituut Vlaardingen op 23 februari 2016 te Vlaardingen V1008775 2016-1269130 Utrecht, maart 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Adam Kinderkliniek op 29 november 2016 te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Adam Kinderkliniek op 29 november 2016 te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Adam Kinderkliniek op 29 november 2016 te Rotterdam V 1011756 2017-1371209 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Besnijdenis Centrum Nederland op 19 mei 2014 te Gouda. Utrecht, juli 2014

Rapportage van het inspectiebezoek aan Besnijdenis Centrum Nederland op 19 mei 2014 te Gouda. Utrecht, juli 2014 Rapportage van het inspectiebezoek aan Besnijdenis Centrum Nederland op 19 mei 2014 te Gouda Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan DeKinderkliniek op 10 mei 2016 te Almere

Rapport van het inspectiebezoek aan DeKinderkliniek op 10 mei 2016 te Almere Rapport van het inspectiebezoek aan DeKinderkliniek op 10 mei 2016 te Almere V1009767 2016-1310992 Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Kliniek de Medici. op 29 maart 2017 te Blaricum V

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Kliniek de Medici. op 29 maart 2017 te Blaricum V Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Kliniek de Medici op 29 maart 2017 te Blaricum V1011748 2017-2034714 Utrecht, augustus 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ruysdael Clinics op 9 november 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ruysdael Clinics op 9 november 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ruysdael Clinics op 9 november 2016 te Amsterdam V1011747 2017-1372762 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Onderzoeksvragen...4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Maastricht op 2 november 2015 V

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Maastricht op 2 november 2015 V Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Maastricht op 2 november 2015 V1006266 2015-1240292 Maastricht, december 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en maatregelen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Xpert Clinic locatie Amersfoort op 24 maart 2016 te Amersfoort. Utrecht, mei 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Xpert Clinic locatie Amersfoort op 24 maart 2016 te Amersfoort. Utrecht, mei 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Xpert Clinic locatie Amersfoort op 24 maart 2016 te Amersfoort Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant locatie Lindenhof op 8 juni 2015 te Goes

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant locatie Lindenhof op 8 juni 2015 te Goes Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant locatie Lindenhof op 8 juni 2015 te Goes Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Roessingh Centrum voor Revalidatie op 2 juni 2015 te Enschede

Rapportage van het inspectiebezoek aan Roessingh Centrum voor Revalidatie op 2 juni 2015 te Enschede Rapportage van het inspectiebezoek aan Roessingh Centrum voor Revalidatie op 2 juni 2015 te Enschede Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan de abortuskliniek CASA Amsterdam op 15 december 2015 Amsterdam. Utrecht, februari 2016

Rapportage van het inspectiebezoek aan de abortuskliniek CASA Amsterdam op 15 december 2015 Amsterdam. Utrecht, februari 2016 Rapportage van het inspectiebezoek aan de abortuskliniek CASA Amsterdam op 15 december 2015 Amsterdam Utrecht, februari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan de HartKliniek op 10 mei 2016 te Almere-Poort

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan de HartKliniek op 10 mei 2016 te Almere-Poort Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan de HartKliniek op 10 mei 2016 te Almere-Poort V1001330 2016-1314524 Utrecht, augustus 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Onderzoeksvragen...4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg op 29 mei 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg op 29 mei 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg op 29 mei 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Van Lennep Kliniek op 12 december 2016 te Den Haag

Rapport van het inspectiebezoek aan Van Lennep Kliniek op 12 december 2016 te Den Haag Rapport van het inspectiebezoek aan Van Lennep Kliniek op 12 december 2016 te Den Haag V 1011738 2017-1371147 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan. PW Medical op 2 februari 2017 te Eindhoven

Rapport van het inspectiebezoek aan. PW Medical op 2 februari 2017 te Eindhoven Rapport van het inspectiebezoek aan PW Medical op 2 februari 2017 te Eindhoven V1009962 2017-1395718 Utrecht, maart 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Star-Medisch Diagnostisch Centrum op 16 juli 2015 te Rotterdam V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Star-Medisch Diagnostisch Centrum op 16 juli 2015 te Rotterdam V Rapportage van het inspectiebezoek aan Star-Medisch Diagnostisch Centrum op 16 juli 2015 te Rotterdam V 1005643 2015-1226540 Utrecht, maart 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Kist op 13 oktober 2016 te Katwijk

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Kist op 13 oktober 2016 te Katwijk Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Kist op 13 oktober 2016 te Katwijk V1009096 2016-1357695 Utrecht, december 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan CosMed Kliniek op 17 mei 2016 te Bosch en Duin

Rapport van het inspectiebezoek aan CosMed Kliniek op 17 mei 2016 te Bosch en Duin Rapport van het inspectiebezoek aan CosMed Kliniek op 17 mei 2016 te Bosch en Duin V1009788 2016-1303257 Utrecht, augusutus 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en

Nadere informatie

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten

V Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport onaangekondigd bezoek in het kader van het risico toezicht. Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Rapport 24 maart 2017 2016-1354876 Omschrijving V1006104 Urologen Kliniek/Kliniek Vleuten Rapport

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Easy Cosmetics op 15 juni 2016 te Amsterdam

Rapport van het herinspectiebezoek aan Easy Cosmetics op 15 juni 2016 te Amsterdam Rapport van het herinspectiebezoek aan Easy Cosmetics op 15 juni te Amsterdam V1010472-1308886 Utrecht, 14 juli Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Doctors Inc. Corporate locatie Gustav Mahlerlaan op 3 mei 2017 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Doctors Inc. Corporate locatie Gustav Mahlerlaan op 3 mei 2017 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Doctors Inc. Corporate locatie Gustav Mahlerlaan op 3 mei 2017 te Amsterdam VGR2000330 2017-2037047 Utrecht, augustus 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Den Haag Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp Venlo 1.1 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 1.2 Beschikt u over een openbare website? Uw instelling is een: Behandelde uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2016? Had

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting CASA op 10 november 2016 te Maastricht. V Utrecht, december 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting CASA op 10 november 2016 te Maastricht. V Utrecht, december 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting CASA op 10 november 2016 te Maastricht V1011439 2016-1362076 Utrecht, december 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Stimezo Groningen op 27 oktober 2016 te Groningen. V Utrecht, december 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Stimezo Groningen op 27 oktober 2016 te Groningen. V Utrecht, december 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Stimezo Groningen op 27 oktober 2016 te Groningen V1011440 2016-1355386 Utrecht, december 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies

Nadere informatie

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant te Breda op 18 mei 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant te Breda op 18 mei 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant te Breda op 18 mei 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Resultaten...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Doctors Inc. op 24 maart 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Doctors Inc. op 24 maart 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Doctors Inc. op 24 maart 2016 te Amsterdam V1008940 2016-1288288 Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Utrecht, juni 2015

Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Utrecht, juni 2015 Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede Utrecht, juni 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Rapport Toezicht Operatief

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering. Utrecht, augustus 2013

Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering. Utrecht, augustus 2013 Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering Utrecht, augustus 203 Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering augustus 203 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan DC Klinieken Maastricht op 14 maart 2016 te Maastricht V

Rapport van het inspectiebezoek aan DC Klinieken Maastricht op 14 maart 2016 te Maastricht V Rapport van het inspectiebezoek aan DC Klinieken Maastricht op 14 maart 2016 te Maastricht V1007834 2016-1302850 Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privé-kliniek Care Vision

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privé-kliniek Care Vision INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privé-kliniek Care Vision io februari "005 te Amsterdam

Nadere informatie

Rapportage van het onaangekondigde inspectiebezoek aan de KEM kliniek te Renswoude op 28 augustus 2014

Rapportage van het onaangekondigde inspectiebezoek aan de KEM kliniek te Renswoude op 28 augustus 2014 Rapportage van het onaangekondigde inspectiebezoek aan de KEM kliniek te Renswoude op 28 augustus 2014 V 1002817 en M1002622 Documentnummer: 2014-1130612 Utrecht, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Amphia Ziekenhuis te Breda.

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Amphia Ziekenhuis te Breda Utrecht, mei 2015 1. Inleiding Bij brief van 29 januari 2015 bent u geïnformeerd

Nadere informatie