Jaarverantwoording. Stichting Zorggroep Zonnestraal 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording. Stichting Zorggroep Zonnestraal 2012"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording Stichting Zorggroep Zonnestraal

2 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur/Directie Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid..19 II Jaarrekening

3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Gedurende het verslagjaar 2012 is de groei van de organisatie verder vorm gegeven met de opening van nieuwe vestigingen in Amersfoort en Amsterdam. In Amersfoort is een vestiging geopend voor verzekerde zorg, alsmede een centrum waar refractieve chirurgie (Lasercentrum) wordt aangeboden als vorm van niet verzekerde zorg. In Amsterdam is samen met de vakgroep Oogheelkunde van het AMC een vestiging geopend waar in principe alle vormen van tweedelijns oogheelkundige zorg worden geboden. Kwaliteitsbevorderende maatregelen zijn getroffen door het aanstellen van een extra bestuurder met specifiek aandachtsgebied Medische zaken, Kwaliteit en Veiligheid. In 2012 heeft hercertificering plaatsgehad in het kader van het kwaliteitskeurmerk van ZKN en tevens voor de kwaliteitsstandaard ISO Een start is gemaakt met de opzet van een Veiligheids Management Systeem, dat in de eerste helft van 2013 volledig moet zijn geimplementeerd en tevens onderdeel zal zijn van de certificering In 2012 is een overeenkomst gesloten met het bestuur van het Zaans Medisch Centrum over het opzetten van een gezamenlijke kliniek in Zaandam, die vanaf 1 januari 2013 moet worden geëffectueerd. Op diverse plaatsen in het land wordt met ziekenhuizen en daaraan verbonden oogartsen overlegd over de mogelijkheid om samen vestigingen te starten. In 2012 is de samenwerking met NPM Healthcare geïntensiveerd. Inmiddels heeft NPM een meerderheidsbelang verworven in Oogziekenhuis Zonnestraal en tevens in enkele dermatologische en orthopedische klinieken. Met NPM is overlegd over de mogelijkheid om al deze activiteiten in de tweedelijns zorg bestuurlijk en wat betreft de niet medische ondersteuning te bundelen in een zorggroep. De intentie daartoe is eind 2012 formeel vastgelegd. In 2012 heeft de Raad van Toezicht c.q. Raad van Commissarissen vier maal vergaderd. J.E.J. van Angelen, bestuurder 3

4 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorggroep Zonnestraal Adres s Gravelandseweg 76 Postcode 1217 ET Plaats Hilversum Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van het concern Oogziekenhuis Zonnestraal bestaat uit de stichting zorggroep Zonnestraal met (zorg) BV s. In de BV s vinden de feitelijke (zorg- & holdings) activiteiten plaats. De vestigingen in Hilversum, Bilthoven, Hoogeveen en Emmen zijn 100% dochterondernemingen van Oogziekenhuis Zonnestraal Holding B.V.. In de vestiging Doetinchem heeft de holding per balansdatum een belang van 51%, in de joint venture met de (voorheen) stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft de holding een belang van 60%, in de joint vanture met het AMC een belang van 51% en in de vestiging Amersfoort alsook in het Lasercentrum heeft de holding een belang van 51%. In Oogziekenhuis Zonnestraal Holding B.V. vinden alle overkoepelende activiteiten plaats, zoals centrale directievoering, financiële-, DBC- en salarisadministratie, personeelszaken, IT, marketing, OK-coördinatie en kwaliteitsbeheer. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Oogziekenhuis Zonnestraal is een instelling voor medische specialistische zorg (ZBC) met als specialisme Oogheelkunde. Cliënten Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De cliënten van oogziekenhuis Zonnestraal bestaan voornamelijk uit verzekerden van Nederlandse zorgverzekeraars die behandelingen ondergaan welke onder de verzekerde zorg vallen. Voor een beperkt deel bestaat het cliëntenbestand uit cliënten in het niet-verzekerde zorg segment (lensimplantaties, refractiechirurgie en ooglidcorrecties). Gedurende 2012 zijn in totaal voor geheel Oogziekenhuis Zonnestraal nieuwe patiënten ingeschreven. 4

5 Capaciteit Op het gebied van oogheelkunde zijn de volgende specialisten werkzaam bij Oogziekenhuis Zonnestraal per Specialist Geb.datum BIG-nr FTE H.G.A. Bouman % R.J.R. de Heus-Beijering % M.U. Koch % K. van Leeuwen % M. Mura % A.H.F. Rulo % I.V. Sasim % R. Schlingemann % J.P. de Sera % J.G.M. Struijk % A.I. Tromp % F. Verbraak % H. ter Wee % T. Smit % J.P. van der Pol % M.P. Mourits % S. Schotgerrits % G.M. Smith uren E. Patryn % S. Y. Lesnik Oberstein % F. F. De Geronimo % R. Korkmaz uren E. Zola % De groep bestaat uit de volgende vestigingen: Hilversum, Lelystad, Emmeloord, Doetinchem, Bilthoven, Hoogeveen, Emmen, Amersfoort en Amsterdam. Voor niet-spoedeisende hulp zijn de vestigingen op werkdagen dagelijks geopend van uur tot uur, op de locatie in Hilversum tevens op woensdagavond en op zaterdagochtend. Voor spoedeisende hulp zijn de specialisten 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. De telefonische bereikbaarheid is tevens 7 dagen per week, 24 uur per dag. Personeel Het totaal aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten bedroeg per ultimo boekjaar 188 personen (130,56 FTE). Het totaal aantal medische specialisten (zowel in loondienst als niet in loondienst) per einde verslagjaar bedroeg 23 (15,20 FTE). 5

6 Productie Aantal gesloten DBC s: Aantal OK-verrichtingen : Aantal eerste polibezoeken: Aantal overige polibezoeken: Opbrengsten Totale omzet DBC: Totale omzet DOT: Overige omzet/opbrengsten: Werkgebieden Oogziekenhuis Zonnestraal heeft een uiteindelijke landelijke dekking als (lange termijn) doelstelling op het gebied van hoogwaardige oogheelkundige zorg. Primair is de organisatie gericht op behandelingen in het kader van de verzekerde zorg. 2.4 Samenwerkingsrelaties Samenwerkingen Oogziekenhuis Zonnestraal heeft een nauwe samenwerking met het Amsterdam Medisch Centrum (AMC), met name op het gebied van onderzoek naar c.q. bestrijding van Macula Degeneratie. Oogziekenhuis Zonnestraal voert mede het onderzoek uit in het kader van de BRAMD-studie (doelmatigheidsonderzoek behandeling MD met Lucentis vs Avastin). In 2009 is een nauwe samenwerking ontstaan met de stichting IJsselmeerziekenhuizen wat geleid heeft tot het overbrengen van het specialisme oogheelkunde uit de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord naar Oogziekenhuis Zonnestraal. De stichting IJsselmeerziekenhuizen heeft een belang genomen van 40% in de bestaande vestiging van Oogziekenhuis Zonnestraal in Lelystad. De feitelijke medische dienstverlening vindt in het kader van deze samenwerking plaats vanuit de locaties Lelystad en Emmeloord. Het voornemen is om deze constructie uit te breiden naar meerdere locaties in de provincie Flevoland. De gezamenlijke onderneming is verantwoordelijk voor de continuïteit van de oogheelkundige zorg op de genoemde locaties. De onderneming zal bij deze uitvoering gebruik maken van faciliteiten die aanwezig zijn in de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord en in de bestaande vestiging van Oogziekenhuis Zonnestraal in Lelystad. Hierdoor kan Oogziekenhuis Zonnestraal alle behandelingen op oogheelkundig gebied uitvoeren. De doelstelling hierbij is om in de loop van 2013 de activiteiten van de onderneming te gaan uitvoeren vanuit een locatie in het ziekenhuis in Lelystad. In 2011 zijn met het AMC verregaande afspraken gemaakt over het gezamenlijk bieden van tweedelijns oogheelkundige zorg. Daartoe is in 2012 een gezamenlijke vestiging buiten het AMC geopend in Amsterdam Zuidoost, waarin ook uitgebreide operatiefaciliteiten beschikbaar zijn. Het AMC heeft een belang van 49% genomen in de gezamenlijke vestiging. Verwijzers Oogziekenhuis Zonnestraal onderhoudt op een (pro-)actieve manier haar relatie met haar primaire en secundaire verwijzers, zoals huisartsen en opticiens. Deze relatie bestaat uit uitwisseling van kennis en informatie, waarbij huisartsen/assistentes en medewerkers vanuit het opticienkanaal op regelmatige basis worden uitgenodigd voor (bij-) scholing van de aanwezige kennis van de verwijzers. 6

7 Externe belanghebbenden Zorgverzekeraars Door de landelijk gespreide dienstverlening van Oogziekenhuis Zonnestraal, voorziet het in de zorg van patiënten van alle zorgverzekeraars. In de regio midden zijn de zorgverzekeraars Agis en Achmea de verzekeraars waar de meeste patiënten van oogziekenhuis Zonnestraal bij verzekerd zijn. In de regio oost/noord-oost betreft het voornamelijk patiënten van Menzis en Groene Land Achmea. Kapitaalverschaffers De groep heeft een relatie op het gebied van financiering en bancaire activiteiten met - ABN-AMRO Bank N.V. - ABN AMRO Lease B.V. Brancheorganisatie Oogziekenhuis Zonnestraal is reeds een aantal jaren aangesloten bij de organisatie van Zelfstandige Klinieken in Nederland (ZKN). Toezichthouders -Inspectie voor de gezondheidszorg -Nederlandse Zorgautoriteit Interne belanghebbenden Dit betreft de medewerkers en de medisch specialisten. Er zijn verschillende vormen van overleg als dialoog vanuit bestuur/directie met deze interne doelgroepen. In 2012 is een start gemaakt met medezeggenschap in de vorm van personeelsvergaderingen. Ook zijn verkiezingen gehouden voor een gemeenschappelijke ondernemingsraad waarin alle geledingen zijn vertegenwoordigd. Begin 2013 zal de ondernemingsraad worden geïnstalleerd. Voor de medisch specialisten en de para medici wordt drie maal per jaar een themamiddag georganiseerd, waar actuele medische onderwerpen worden behandeld. Het College Medische Directie, waarin de medisch directeuren van alle vestigingen zitting hebben, overlegt maandelijks met de directie over medische beleidskwesties. Tegen het einde van 2012 heeft het CMD besloten om zich bestuurlijk te laten vertegenwoordigen. Alex Rulo is voor de eerstkomende twee jaar aangewezen als medisch directeur van Oogziekenhuis Zonnestraal. 7

8 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Oogziekenhuis Zonnestraal onderschrijft de Zorgbrede Governance Code en probeert de hierin opgenomen principes zo goed mogelijk toe te passen in haar concrete situatie. Hierbij worden de uitgangspunten van de Zorgbrede Governance Code zo veel mogelijk meegenomen bij de inrichting van de governance. Waar de Code niet van toepassing is op vennootschappen en niet de nuance wordt gemaakt naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden van aandeelhouders, is een comply or explain van toepassing. Hieronder is per punt aangegeven hoe Oogziekenhuis Zonnestraal dit heeft vormgegeven in haar specifieke situatie. Voor een aantal van deze aspecten geldt dat deze nog verder moeten worden geformaliseerd resp. naar onze mening te vergaand zijn voor relatief kleine organisaties De zorgorganisatie als zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid Wij verwijzen naar andere onderdelen van dit jaardocument, waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de invulling daarvan door Oogziekenhuis Zonnestraal wordt weergegeven. Wij onderschrijven de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Zonnestraal Invloed en betrokkenheid van belanghebbenden bij het beleid van de zorgorganisatie Ten aanzien van dit aspect geldt dat, gegeven de populatie van de patiëntengroep, alsmede het feit dat er nog geen ondernemingsraad is ingesteld, deze aspecten slechts beperkt geformaliseerd worden gerealiseerd. Het bestuur is het orgaan dat bij dergelijke besluiten, in afstemming met de Raad van Toezicht het belang van de belanghebbenden in het oog houdt. Bestuur/Directie en management communiceren geregeld met belanghebbenden. Patiënten hebben invloed via hun contacten met de medici, aspecten zoals cliënttevredenheid en klachtenprocedures zijn hierbij ook van belang Verantwoording aan belanghebbenden Middels dit openbare jaardocument wordt verantwoording afgelegd. Hierbij is tevens aandacht besteed aan de activiteiten van de medische staf De externe accountant en diens relatie en communicatie met de organisatie De opdracht aan de externe accountant is verstrekt door de Raad van Toezicht. De rapportages van de accountant worden ook besproken met het bestuur. Ten aanzien van de adviesdiensten geldt dat met de externe accountant is afgesproken dat hieromtrent helder verantwoording wordt afgelegd in de accountantsrapportages en de jaarrekening indien dit aan de orde is. De onafhankelijkheid van de externe accountant is geborgd door een periodieke wisseling van de samenstelling van de controlegroep. 8

9 3.2 Raad van Bestuur / Directie Samenstelling directie Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties J.E.J. van Angelen Algemene leiding, tevens Bestuursvoorzitter P.M. de Koning Marketing, nieuwe ontwikkelingen en Directeur Dermicis Holding B.V. Participaties C.P. van Niekerk - Nanninga Medische Zaken, Kwaliteit en Veiligheid A. Berkhout Kwaliteitzorg O.J.T de Vries Financiën B. Kalkman Operations Taak en werkwijze De taak zoals beschreven in de governancecode wordt uitgevoerd door de directie, welke met de dagelijkse leiding is belast. Het bestuur fungeert daarin als eindverantwoordelijke directie en toezichthouder. Ten aanzien van een aantal taken van de directie geldt dat deze zijn doorgedelegeerd aan de vestigingsmanagers en de financieel directeur. Hierdoor wordt mogelijk onderscheid gemaakt tussen besturen en toezicht houden, voor zover dat gegeven de aard en omvang van de organisatie mogelijk is Bezoldiging en openbaarmaking daarvan Conform de wettelijk verplichting op grond van BW2 titel 9, de WTZi resp. de WOPT wordt bezoldiging openbaar gemaakt. Wij verwijzen naar de toelichting ter zake elders in dit jaardocument Belangenverstrengelingen Het bestuur / de directie waakt voor belangenverstrengeling vanuit de verantwoordelijkheid voor de vennootschap die het bestuur heeft. In dit kader heeft het bestuur geen nevenfuncties die naar onze mening aanleiding geeft tot belangenverstrengeling. Nevenfuncties van bestuurders zijn vermeld. 9

10 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) De samenstelling Raad van Toezicht per ultimo boekjaar is als volgt Naam Aandachtsgebied Nevenfuncties D.W. de Groot van Embden Voorzitter S.J.G. van Wijnbergen Lid In 2012 heeft de Raad van Toezicht vier maal vergaderd en heeft tussentijdse consultatie plaats gehad in de vorm van mailverkeer en telefonische vergadering. Eén van de belangrijkste onderwerpen betrof het toezien op kwaliteit door middel van het inventariseren van risico s, prioriteren en voorstellen van maatregelen. Geïnventariseerde risico s hebben betrekking op het primaire proces, de zorgverlening aan patiënten en de bedrijfsvoering in het algemeen. Daarnaast is gesproken over kwaliteit in het algemeen en de inspanningen om blijvend te voldoen aan de kwaliteitsnormen van ZKN en ISO; voor beide is hercertificering gerealiseerd. In het licht van eerder vermeld voornemen om bestuurlijk de verschillende tweedelijnsactiviteiten van NPM Healthcare te gaan samenvoegen, zal in 2013 het toezicht anders worden vormgegeven Bezoldiging en openbaarmaking daarvan Voor zover wettelijk verplicht op grond van BW2 titel 9, de WTZi resp. de WOPT wordt bezoldiging openbaar gemaakt. Wij verwijzen naar de toelichting ter zake elders in dit jaardocument. 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering/beleidscyclus van Oogziekenhuis Zonnestraal bestaat uit de vestigingsjaarplannen, de exploitatie- en investeringsbegroting en de managementrapportages. De beleidscyclus heeft in 2012 verder vorm en inhoud gekregen. Dit betekent helderheid en duidelijkheid ten aanzien van jaarcyclus en ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierin. Het biedt houvast aan de eigen bedrijfsvoering en geeft inhoudelijk richting. Binnen de groep wordt gewerkt met een maandelijkse managementrapportage, waarin de voorgenomen jaarplannen tegenover de realisatie wordt gezet. In de loop van het kalenderjaar kan dit leiden tot een aangepaste verwachting van de resultaten (LE).Binnen de planning- en controlcyclus wordt gewerkt met een jaarkalender. Alle betrokkenen bij de cyclus werken volgens dit tijdpad. Vestigingsplannen In 2012 is, op basis van het totaalplan en- budget dat door de directie is vastgesteld, de doorvertaling gemaakt naar plannen op vestigingsniveau. Tevens is de voortgang van de doelstellingen uit de vestigingsactieplannen besproken tussen de vestigingsmanagers en de centrale directie. Deze besprekingen vinden maandelijks plaats. Het jaarplan/vestigingsplan bestaat uit drie onderdelen: 1. Positionering gaat in op de identiteit en de plaats van de vestiging in de organisatie en in de (gezondheids)markt. Hierbij spelen aspecten als adherentie(gebied) en de samenwerking met verwijzers een belangrijke rol; 2. Concrete doelstellingen in de zin van marketing, kwaliteit en productie, die tot uitdrukking komen in een activiteitenplan en een begroting; 3. Elke vestiging heeft plannen ontwikkeld ter verhoging van de patiënttevredenheid. Periodiek wordt onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mate van patiënttevredenheid per vestiging. In de vestigingsplannen is ook een overzicht van investeringsaanvragen opgenomen. De vestigingsmanagers hebben in de vestigingsactieplannen de doelstellingen van hun vestiging opgenomen. 10

11 Exploitatiebegroting De exploitatiebegroting 2012 is opgesteld in overleg met de vestigingsmanagers; zij geven aan welke productie (de daaraan verbonden opbrengsten) en welke kosten zij verwachten om in het komende jaar de gestelde doelen te behalen. Rapportage In 2012 is maandelijks een managementrapportage opgesteld. Maandelijks ontvangen het bestuur, de directie en de vestigingsmanagers deze managementrapportages. De rapportage vormt de verbindende schakel tussen het jaarplan, met de daarin opgenomen vestigingsdoelstellingen, en de voortgang van de realisatie van deze doelstellingen. Deze rapportage heeft tevens als functie dat, naast de verantwoording van de realisatie van de doelstellingen ook een prognose wordt gegeven. Verder worden de sturende acties benoemd, zodat afgesproken doelstellingen ook gehaald gaan worden. Nieuw in 2012 was de noodzaak tot verfijnder rapportage van de productie per verzekeraar. In samenhang met het hoofdlijnenaccoord is in 2012 voor het eerst gerapporteerd op basis van schadelast per verzekeraar. Daarvoor is het niet alleen noodzakelijk om de productie (gedeclareerde zorg) en de onderhanden werk positie per ultimo 2012 te registreren maar tevens een prognose te maken van de waarde ontwikkeling van de onderhanden werk portefeuille in het volgende kalenderjaar. Beleidsplan Door het bestuur is een aanzet gegeven tot een meerjarenplan. Hierin wordt de ontwikkelingsstrategie met name cijfermatig en planmatig tot uitdrukking gebracht. Dit heeft extra belang gekregen door de overheidsmaatregelen die voor 2012 en volgende jaren van budgetering uitgaan. De uitgesproken groeistrategie van Oogziekenhuis Zonnestraal moet de komende jaren plaatsmaken voor een strategie van consolidatie en optimalisering. Hierbij wordt autonome groei beperkt en de groei zal worden gerealiseerd door het aangaan van samenwerking met algemene ziekenhuizen. 3.5 Cliëntenraad Oogziekenhuis Zonnestraal werkt via cliëntenraadplegingen. Aan iedere patiënt wordt mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt hoe zij wensen/vragen kunnen indienen en wat de procedure daarvoor is. Tevens kunnen zij aangeven wat vanuit hun beleving de kwaliteit is van de geleverde zorg en van de bejegening door behandelaar(s). De resultaten hiervan worden periodiek gerapporteerd aan het bestuur. Tevens is een actief klachtenbeleid dat vorm is gegeven door een klachtenreglement waarin zaken zijn vastgelegd omtrent de procedure, besluitvorming en communicatie naar betrokkenen. Een klachtenfunctionaris treedt als bemiddelaar op tussen klager en aangeklaagde(n). Een klachtencommissie met een externe voorzitter bespreekt periodiek de ontvangen klachten van patiënten die niet door bemiddeling van de klachtenfunctionaris konden worden opgelost. Het klachtenreglement is beschikbaar voor alle patiënten. 3.6 Ondernemingsraad Voorbereidingen zijn getroffen om te komen tot inrichting van de medezeggenschap. In 2012 zijn per regio personeelsvergaderingen gehouden en tegen het einde van het jaar zijn verkiezingen georganiseerd voor een eerste centrale Ondernemingsraad, die in 2013 zal functioneren. 11

12 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Oogziekenhuis Zonnestraal kent als missie het verlenen van kwalitatief hoogstaande oogheelkundige zorg op verantwoorde economische basis. Daarbij is het streven gericht op het bieden van een breed palet van zorg. Deze zorg bestaat tenminste uit de gangbare verzekerde zorg zoals voor cataract, glaucoom, diabetische retinopatie, macula degeneratie en achtersegmentchirurgie. In de komende jaren komt daar de niet verzekerde zorg van refractiechirurgie (implantlenzen en ooglaseren) bij. Oogziekenhuis Zonnestraal wil voorts groeien in aanwezigheid op verschillende locaties. Naast de aanwezigheid in Hilversum, Bilthoven, Lelystad en Emmeloord (beide in samenwerking met het MC Zuiderzee), Doetinchem, Hoogeveen en Emmen, zijn in 2012 vestigingen geopend in Amsterdam (in samenwerking met het AMC) en in Amersfoort (zowel voor de verzekerde zorg als voor de niet verzekerde zorg). Het is de verwachting dat in de komende jaren nog enkele samenwerkingsverbanden worden gelegd met ziekenhuizen om met hen en voor hen de oogheelkundige zorg te gaan verlenen. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Oogziekenhuis Zonnestraal wil kwalitatief hoogstaande oogheelkundige zorg verlenen. In een aparte paragraaf worden de maatregelen geschetst die worden getroffen om die hoge kwaliteit te bereiken en te handhaven. Veel aandacht wordt besteed aan het kwaliteitsniveau van onze oogartsen en interne opvolging door jongere generaties middels gerichte kennisoverdracht. In relatie tot de vele operatieve ingrepen en andere verrichtingen die op de verschillende locaties worden uitgevoerd, wordt gekeken naar verdere optimalisering van deze processen. Waar het streven onveranderd is om de toegankelijkheid van de poliklinieken voor patiënten zo groot mogelijk te houden, wordt nu een studie verricht naar het verder regionaliseren van de OK faciliteiten. Dat wordt ingegeven door de mogelijkheid om gecentraliseerde faciliteiten met langere openingstijden te werken, om schaarste in gekwalificeerde medewerkers daarmee op te lossen en om te kunnen blijven investeren in hoogwaardige operatie apparatuur. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Het jaar 2012 kan wederom gekenmerkt worden als een jaar waarin het kwaliteitsmanagementsysteem volop in de belangstelling heeft gestaan. De procedure dit jaar rondom de hercertificering voor het keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland en de ISO 9001 is met goed gevolg afgerond. Naast kwaliteit is Veiligheid als belangrijk onderwerp in het kader van het VMS geïntroduceerd als speerpunt. In de zomer van 2012 heeft een extern bureau een quickscan uitgevoerd naar de stand van zaken met betrekking tot de veiligheidseisen die in de ZKN certificeringseisen benoemd zijn. Naar aanleiding van deze quickscan is een actieplan opgesteld met daarin aangeven welke stappen nog gedaan moeten worden om Oogziekenhuis Zonnestraal medio 2013 te kunnen laten certificeren voor het veiligheidsmanagementsysteem. Veiligheid is een integraal onderdeel van het kwaliteitsmanagement systeem geworden. Het KWIS (Kwaliteit Informatie Systeem) is volledig geïntegreerd binnen Zonnestraal en biedt voldoende ondersteuning bij de realisatie van de (medische) doelstellingen. Toetsing van protocollen, actualiseren van protocollen en toezien op naleving hiervan zijn speerpunten geweest het afgelopen jaar. Maar ook het komende jaar blijven deze punten hoog op de agenda staan. Elke vestiging is bezocht voor een interne audit en heeft een auditverslag en een verbeterplan ontvangen. De verbeterplannen zijn door het vestigingsmanagement in overleg met betreffende 12

13 collega s opgezet en dienen als leidraad voor de komende periode. In het kwaliteitsoverleg dat de kwaliteitsmanager heeft met de vestigingsmanager staat het verbeterplan standaard op de agenda. In het klachtenonderdeel van KWIS zijn de klachten van patiënten, verbetervoorstellen, MIP s, interne klachten en opmerkingen vanuit de patiënttevredenheidenquête opgenomen. Adequate behandeling en afhandeling heeft plaatsgevonden. In het kader van het VMS is de analyse van de MIP een actiepunt. Op medisch gebied vinden diverse overleggen plaats waar de onderwerpen kwaliteit en veiligheid vaste agendapunten zijn. Wekelijks vindt op iedere vestiging een patiëntenbespreking plaats, onder voorzitterschap van de medisch directeur samen met de artsen en paramedici. In deze besprekingen worden alle zaken die in het kwaliteitssysteem c.q. het EPD zijn ingevoerd en die om bijzondere aandacht vragen besproken en opgevolgd. Daarnaast vindt 3x per jaar een groot medisch en paramedisch overleg plaats waar alle medici en paramedici van alle vestigingen, per functiegroep, met elkaar vergaderen. Onderwerpen als nieuwe behandelingen, nieuwe apparatuur en gewijzigde wet- en regelgeving komen aan bod. Op deze wijze van collegiale consultatie wordt kennis uitgewisseld en vindt een natuurlijk systeem van controle plaats, wat het kennisniveau van de medisch specialisten en paramedici ten goede komt en daarmee de kwaliteit van de geleverde zorg. Ook heeft dit als voordeel een nog betere borging van de continuïteit van de zorg, doordat uitwisseling van artsen, zowel binnen een vestiging, als tussen vestigingen onderling, mogelijk is zonder verlies van kwaliteit van de zorg. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Zonnestraal heeft het kwaliteit- en veiligheidsbeleid en de beleving hiervan door onze patiënten zeer hoog in het vaandel staan. Om dit meetbaar te maken wordt een actief beleid uitgevoerd op het gebied van patiënttevredenheid. Eén keer per 2 jaar doet Oogeziekenhuis Zonnestraal mee aan een patiënttevredenheidsenquête door Mediquest en Independer. In 2013 zal deze enquête wederom uitgevoerd worden. Het patiënttevredenheidsonderzoek is in 2012 uitgevoerd door middel van een interne patiënttevredenheidsenquête die gericht is op alle behandelingen. In totaal zijn 912 enquêtes verwerkt. Het gemiddelde cijfer is een Alle opmerkingen en vragen die door de patiënt zijn geplaatst, worden besproken tijdens het kwaliteitsoverleg en indien nodig teruggekoppeld naar betreffende vestiging en of medewerker. Zonnestraal hanteert een klachtenbeleid. Alle klachten van patiënten worden vastgelegd in een digitale kwaliteitssysteem. De klachtenfunctionaris neemt de klacht in ontvangst, geeft informatie en advies en kan, indien gewenst, bemiddelen in klachten. Het doel van bemiddeling is de behandelingsen vertrouwensrelatie te herstellen. De klachtenfunctionaris zorgt er voor dat de klacht bij de juiste persoon of vestiging terecht komt en verder afgehandeld wordt. De klachten worden maandelijks in het overleg tussen de klachtenfunctionaris en de directeur Kwaliteit en Medische Zaken besproken. De klachten die intern niet leiden tot een gewenste oplossing, kunnen worden voorgelegd aan de externe klachtencommissie of, indien sprake is van een schadevergoeding, aan onze verzekeraar. De externe klachtencommissie formuleert een uitspraak naar de patiënt en de betrokken medewerker(s) en formuleert een advies aan de directie. De klachtencommissie (KC) heeft in 2012 twee zaken behandeld, alle naar aanleiding van patiëntenklachten. Het bestuur heeft in beide gevallen positief gereageerd op de aanbevelingen van de KC. In paragraaf is een overzicht met het aantal ontvangen klachten weergegeven. 13

14 4.4.1 Kwaliteit van zorg Behalve de certificering voor ISO 9001 en ZKN, die een borging vormen voor de kwaliteit en veiligheid van procedures en dus voor de kwaliteit van de zorg, wordt binnen Oogziekenhuis Zonnestraal gestuurd op kwaliteits-/complicatie indicatoren. Borging van de kwaliteit en veiligheid van de zorg is een dagelijkse aangelegenheid. Procedures, werkinstructies en formulieren ondersteunen de medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden. In het digitale kwaliteitssysteem is deze informatie terug te vinden en te raadplegen. In 2012 hebben de kwaliteitsmanager en de deskundige steriele medische hulpmiddelen (DSMH), alle vestigingen bezocht en interne audits uitgevoerd. Van alle interne audits is een verslag en een verbeterplan opgesteld. De vestigingsmanager heeft met betreffende medewerkers het verbeterplan verder ingevuld. De kwaliteitsmanager bespreekt en toetst het verbeterplan ieder kwartaal op de vestiging samen met de vestigingsmanager. Voor het uitvoeren van interne audits is gekeken naar de aandachtspunten vanuit de vorige interne audit en externe audit van ZKN/ ISO 9001, de hygiëne audit en de audit uitgevoerd door de Apotheek. Uitkomsten van de audit zijn te verdelen in vier categorieën: - Toetsing tegen ISO 9001; - Toetsing tegen ZKN; - Toetsing tegen wettelijke richtlijnen/wip-richtlijnen; - Toetsing tegen Zonnestraal-documenten die in KWIS zijn opgenomen. Verbetervoorstellen worden frequent door medewerkers gemeld. De verbetervoorstellen hebben veelal betrekking op het efficiënter inrichten van de werkzaamheden en het verder optimaliseren van patiënt behoeften en zorg. Iedere medewerker kan een idee of opmerking melden ter verbetering. In 2012 is vanuit de kwaliteitsafdeling extra aandacht gevraagd voor het melden van incidenten, MIP, en het doen van verbetervoorstellen. Door middel van het analyseren van de incidenten en het implementeren van verbetervoorstellen, blijft Oogziekenhuis Zonnestraal zich continue verbeteren. De verbetervoorstellen en MIP s worden vastgelegd in ons digitale kwaliteitssysteem en maandelijks besproken in het kwaliteitsoverleg. Overzicht van het aantal ontvangen Verbetervoorstellen, MIP s en klachten in 2012: Aantal MIP s (Melding Incidenten Patiëntenzorg) 95 Aantal verbetervoorstellen 85 Aantal patiëntenklachten 95 Aantal klachten naar klachtencommissie 2 Aantal klachten verwezen naar VVAA 1 Dit bij een totaal aantal polibezoeken en behandelingen van: Medisch jaarverslag Inleiding Oogziekenhuis Zonnestraal is afgelopen jaar weer gegroeid, van 4 vestigingen op 7 locaties naar 6 zelfstandige vestigingen op 9 locaties. De vestigingen in Amsterdam en Amersfoort zijn in de loop van 2012 geopend, de vestiging in Meppel is geheel opgeheven en de locatie in Emmen wordt 1x per week als buitenpoli gebruikt. Op 7 vestigingen zijn zowel een poli als OK complex aanwezig; Hoogeveen, Hilversum, Doetinchem, Amersfoort, Hilversum, Lelystad/Emmeloord en Amsterdam hebben een eigen OK afdeling. Dit voorjaar is de vestiging Amersfoort opgestart met een poli en OK complex op een zogeheten A locatie. Naast het bieden van de verzekerde zorg wordt hier ook de niet verzekerde zorg, in de vorm van refractie- en laserchirurgie, aangeboden. In het najaar van 2012 is de vestiging Oogziekenhuis Zonnestraal/AMC te Amsterdam geopend. Het is een samenwerkingsverband met het Academisch Medisch Centrum. Hier zal in de loop van 2013 voor een groot deel de tweede lijns zorg van de oogheelkunde afdeling van het AMC uitgevoerd worden. 14

15 Halverwege het jaar 2011 heeft een wijziging plaatsgevonden in de medische directievoering, waarvan de werkwijze in 2012 is geoptimaliseerd en naar volle tevredenheid functioneert. Het College Medische Directie, medisch directeuren van verschillende vestigingen, vergadert maandelijks onder voorzitterschap van de Directeur kwaliteit en medische zaken, stelt o.a. nieuw medisch beleid op en evalueert het huidige beleid. Door het implementeren van een operatie checklijst in het EPD, ten behoeve van het Toezicht Operatief Proces bij alle staaringrepen, heeft Oogziekenhuis Zonnestraal een enorme kwaliteit- en veiligheidsverbetering doorgevoerd bij operatie patiënten. Oogziekenhuis Zonnestraal heeft dit jaar een start gemaakt met het opzetten van een pilot taakherschikking van de optometristen. De rol van de optometrist in de tweede lijn, binnen de oogzorg, wordt gezien het toenemend aantal patiënten en het te kort aan oogartsen steeds prominenter in Nederland. De optometrist is in staat om taken van de oogarts over te nemen. In 2013 start een pilot op de vestiging in Flevoland. Bij een succesvolle evaluatie zal het plan van taakherschikking verder uitgewerkt worden met als doel het te implementeren op alle vestigingen. In het najaar is een start gemaakt met het houden van functioneringsgesprekken met de oogartsen volgens het evaluatiesysteem Individueel Functioneren Medisch Specialisten. Cijfers Het totaal aantal polibezoeken is ten opzichte van 2011 toegenomen met 7,6% naar bezoeken. Het aantal operatieve ingrepen bedroeg , bijna 3,5% meer t.o.v Het aantal laserverrichtingen (SLT/YAG) bedroeg 2850, een afname van 6,3% t.o.v Voor wat betreft het accountmanagement is 2012 gestart met 156 partneropticiens, 20 partners kwamen erbij, voornamelijk door de opening van de vestiging in Amersfoort en er gingen 5 partners uit het partnerprogramma. Vestigingen Drenthe In 2012 is de samenwerking met de Zorgcombinatie Noorderboog te Meppel beëindigd. De samenwerkingsverbanden die in 2011 waren aangegaan zijn ontvlecht en de vestiging in Drenthe heeft met een nieuwe locatie een goede doorstart gemaakt. In oktober 2012 is de nieuwe locatie in gebruik genomen. Naast een polikliniek heeft de vestiging ook de beschikking gekregen over een eigen OK complex. De activiteiten en de medewerkers in de vestiging Emmen zijn voor een groot deel overgeheveld naar de locatie in Hoogeveen. De locatie in Emmen wordt gemiddeld 1x per week gebruikt voor poliklinische consulten. Door onderbezetting van het aantal opererende oogartsen gedurende een aantal maanden van het jaar is het aantal ingrepen t.o.v gedaald. Flevoland De samenwerking met het MC Zuiderzee in Lelystad en Emmeloord is in 2012 gecontinueerd en heeft als hoogtepunt het inhuizen van de polikliniek en OK van de vestiging Lelystad in een vleugel van het MCL ziekenhuis in Lelystad. De bouw is in augustus 2012 gestart en de verwachting is dat op 1 april 2013 de verhuizing tot stand is gekomen. Vanaf die datum zal OZ al haar patiënten op de nieuwe polikliniek met eigen OK zal gaan behandelen. De vestiging Emmeloord blijft zelfstandig draaien in het MC Zuiderzee te Emmeloord. De vestiging Lelystad verzorgt een groot deel van de diabetes ketenzorg in Flevoland, de zgn. OOG14 zorg. Het aantal doorverwijzingen voor deze zorg in 2012 bedraagt 2024 patiënten. Het aantal operaties in Lelystad /Emmeloord is in vergelijking met 2011 iets afgenomen. In 2012 heeft Lelystad veel hinder ondervonden ten gevolge van de vele wisselingen in oogartsencapaciteit. De functie van medisch directeur is na het vertrek van de MD in 2010 nog niet vervuld. De medisch directeur van Hilversum heeft als ad interim deze functie gedurende het hele jaar vervuld. Door de goede inzet van de huidige oogartsen en de uitstekende ondersteuning van de optometristen heeft Lelystad het gepresteerd het aantal polibezoeken en cataractingrepen op pijl te houden en die zorg aan de patiënten te verlenen die men in Flevoland gewend is. In Emmeloord hebben een aantal dagen per week een oogarts en een optometrist polispreekuren gedraaid en wordt 1x per week een operatiesessie verricht. 15

16 Oost Nederland In Doetinchem is men in 2012 gestart met het opereren op 2 OK s met 1 oogarts. Beide OK s zijn volledig geoutilleerd om cataractingrepen te verrichten. Het voordeel zit in de tijdswinst die de oogarts hiermee boekt, deze tijd wordt o.a. gebruikt voor het inplannen van extra poliklinisch spreekuren. Met drie oogartsen vervult de vestiging in Doetinchem een grote rol in het verlenen van oogzorg in de regio Oost Nederland Hilversum en Bilthoven Op deze vestigingen worden de poli- en operatie activiteiten op drie verschillende locaties aangeboden. Een poliklinische locatie in Hilversum en Bilthoven en een aparte operatiekamerlocatie in Hilversum. De wachttijden voor de staaroperaties waren in het begin van het jaar boven de door ons gehanteerde norm van 4 weken. Door een herverdeling van taken onder de artsen waardoor er meer operatie tijd vrij kwam is deze wachttijd terug gebracht naar het gewenste niveau. De vitroretinale chirurgie is een expertise binnen deze vestiging. Door de samenwerking met de Medische Retina Unit van het AMC wordt de vestiging Hilversum ook als het MD expertise centrum binnen Zonnestraal gezien. Amersfoort Deze vestiging is in het voorjaar van 2012 opgestart met een tweetal oogartsen die reeds in Amersfoort actief waren. Naast de verzekerde zorg is de niet verzekerde zorg een belangrijk onderdeel van de activiteiten op deze vestiging. De OK is uitgerust met de nieuwste laserapparatuur en sinds het najaar worden ooglaseringrepen verricht, naast de al vanaf het begin uitgevoerde staar- en ooglidoperaties. Amsterdam/AMC De laatste nieuwe vestiging in 2012 is die in Amsterdam, welke in een samenwerkingsverband met het AMC tot stand is gekomen. De activiteiten zijn in november opgestart, zowel op poliklinisch als op OK gebied. Het OK complex is volledig geoutilleerd en geschikt voor het verrichten van ingrepen onder algehele anesthesie, voor volwassen ASA 1 en 2 patiënten. In 2013 zal voor een groot deel de tweedelijns oogzorg vanuit het AMC overgeheveld worden naar deze vestiging. Behandelingen Overzicht aantal behandelingen bij Oogziekenhuis Zonnestraal % vs 2011 Cataract % Vitrectomie % Intravitreale injecties lucentis % Intravitreale injecties avastin % SLT/YAG/Fundus laser % Ooglidchirurgie % Totaal

17 Complicaties Complicaties worden geregistreerd in het complicatieregister, dat sinds dit jaar geïntegreerd is in het EPD. Maandelijks wordt een actueel overzicht uitgedraaid van het aantal complicaties en deze worden besproken in het overleg van het College Medische Directie. Met een complicatieregistratie van de per- en postoperatieve complicaties wordt beoogd: - dat betrouwbare informatie wordt verzameld over de complicaties; - verbeteringen door het analyseren van veelvoorkomende complicaties; - de gegevens te gebruiken voor een retrospectieve risico inventarisatie. Het aantal door Oogziekenhuis Zonnestraal geregistreerde complicaties bij alle ingrepen in 2012, bedroeg 86. Het totaal aantal complicaties bij cataractingrepen, van achterkapselruptuur, zonulolysis, cv verlies zonder vitrectomie tot irisprolaps, bedroeg 80. Dat komt neer op 1,14 % van het totaal aantal ingrepen. Het totaal aantal complicaties bij cataracten volgens de NOG standaard, CV verlies met gebruik van vitrectoom en re-operatie binnen 3 maanden, was 26. Dit komt neer op 0,38%. De NOG houdt een geoorloofd maximaal percentage van 1,5% aan. Internationale standaards hebben het zelfs over een geoorloofd percentage van 2%. Oogziekenhuis Zonnestraal zit daar ruim onder. Bij de intravitreale injecties werden 3 complicaties geregistreerd, dat komt neer op 0,03 %. Volgens de internationale literatuur is dat een zeer laag getal,daar worden getallen tot 1% genoemd. Het totaal aantal infecties, endopthalmitis, bedraagt 5. Hiervan zijn er 4 na een cataractingreep en 1 na een intravitreale injectie ontstaan. Dat is 0.06 % op cataractingrepen en 0.01 % op intravitreale ingrepen Toegankelijkheid Oogziekenhuis Zonnestraal is over het algemeen goed bereikbaar per auto, fiets of openbaar vervoer. Oogziekenhuis Zonnestraal heeft bij nagenoeg alle locaties een parkeerterrein. Toegangstijden Oogziekenhuis Zonnestraal heeft een actief beleid om de toegangstijden tot een minimum te beperken. Hierdoor onderscheidt Oogziekenhuis Zonnestraal zich positief binnen de Zorgsector. De gemiddelde wacht- en toegangstijden gedurende 2012 liggen tussen de 1 tot 3 weken, dit is afhankelijk van de specifieke ingreep en de gekozen regio. Als doelstelling hanteert het Oogziekenhuis Zonnestraal dat elk eerste contact met de patiënt binnen een of twee weken mogelijk moet zijn. De feitelijke behandeling na het eerste contact moet eveneens binnen twee weken gepland kunnen worden. Door nieuwe regelgeving en ontwikkelingen binnen de Zorgsector staan deze doelstellingen onder grote druk. Het toegestane aantal oogheelkundige verrichtingen per jaar noodzaakt Oogziekenhuis Zonnestraal tot een meer efficiëntere werkwijze maar ook tot strategische keuzes op het gebied van bijvoorbeeld soort behandelingen te komen. Het effectief inzetten van de beschikbare kennis, kunde en kwaliteit zal een focus gebied zijn voor de komende jaren. De toegangstijd zal uiteindelijk hierdoor wel negatief worden beïnvloed.. 17

18 4.4.3 Veiligheid Veiligheid ten aanzien van de patiënten en medewerkers zijn geborgd middels protocollen en procedures, de aanwezigheid van AED s en bedrijfshulpverlening. Op iedere locatie is een ontruimingsplan aanwezig en iedere locatie beschikt over voldoende opgeleide BHV ers. De veiligheid van apparatuur wordt gewaarborgd door zowel in- als externe monitoring en externe validatie op periodieke basis. Mede op aangeven van- en uitgevoerd door externe partijen zoals de leverancier(s) van apparatuur, wordt het onderhoud contractueel vastgelegd. 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De verantwoording over kwaliteit voor medewerkers omvat het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk Personeelsbeleid In 2012 is verder gewerkt aan professionalisering op het gebied van HRM. Hierbij is veel aandacht besteed aan het uitwerken van een (bij-)scholingsprogramma voor alle functies binnen de gehele organisatie. De doelen op dit gebied, alsmede de wijze waarop deze bereikt moesten worden is in samenwerking met de vestigingsmanagers opgesteld. De hiermee samenhangende kosten worden gefaciliteerd als onderdeel van het (vestigings)budget. In 2012 is ( ) uitgegeven aan (bij)scholing, de verwachting is dat dit voor 2013 ongeveer zal zijn. Verder is er een actief verzuimbeleid, zowel preventief als ook een actief re-integratiebeleid in samenwerking met een arbodienst. Daarnaast is het systeem van beoordelingen verdergaand gestructureerd Kwaliteit van het werk De kwaliteit van het werk wordt bewaakt/geborgd door PZ, onder andere door een stringent selectiebeleid, (al dan niet verplichte) scholing van medisch en niet medisch personeel en introductieprogramma s voor alle nieuwe medewerkers. Anderzijds zijn periodieke beoordelings- en functioneringsgesprekken waarin het kwaliteitsaspect van het werk aan bod komt, zowel van werkgevers- als ook van werknemerszijde 4.6 Samenleving en belanghebbenden Doel in deze van Oogziekenhuis Zonnestraal is het leveren van oogheelkundige zorg op een hoogwaardig nivo met zo kort mogelijke wachtlijsten/doorlooptijden op een zo patiëntvriendelijk mogelijke wijze, hetgeen de afgelopen jaren ook gerealiseerd is. Iedere specialist bij Oogziekenhuis Zonnestraal is er van doordrongen dat ruim voldoende aandacht en tijd voor de patiënt, alsmede het laten geven van input/invloed op de behandeling door de patiënt zelf een noodzaak is. In die zin is de organisatie de afgelopen jaren ook een nuttige aanvulling gebleken op het bestaande aanbod van oogheelkundige zorg in Nederland. Er wordt gewerkt met technieken en werkwijzen die uniek en waardevol zijn voor een prettige behandeling van de patiënt. Via de stichting De Elfde Vestiging draagt Oogziekenhuis Zonnestraal financieel bij aan de oogheelkundige zorg in noordoost Ghana. 18

19 4.7 Financieel beleid Oogziekenhuis Zonnestraal kent een budget-to-control cyclus die uit de volgende elementen bestaat: - Jaarlijkse budgetteringsronde in het najaar. Hierbij wordt het totale budget van de groep bottom-up opgebouwd vanuit de vestigingsjaarplannen. De productie wordt tot op het niveau van verwachte aantallen verrichtingen en polibezoeken/aantallen patiënten bepaald. Hieruit komt de personele bezetting en het kostenniveau. Door middel van een investeringsjaarplan geven vestigingen gemotiveerde input over de door hun gewenste investeringen. In combinatie met de centrale plannen vanuit het bestuur en de directie voor het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden/vestigingen vloeit uit de vestigingsjaarplannen de bezetting en de daarmee samenhangende budgettering van de holding voort. - Maandelijkse financiële managementrapportage, op zowel geconsolideerd-/groepsniveau als op vestigingsniveau. Hiermee wordt de realisatie van de bestuurs-/vestigingsplannen, alsmede de effectiviteit van de genomen maatregelen voortdurend gemeten. In 2012 is gewerkt aan de opzet van een meer geïntegreerde managementrapportage waarin naast financiële ook niet financiële aspecten zoals kpi s op het gebied van productie, personeel en kwaliteit worden meegenomen. In de financiële rapportages worden de actuele resultaten gespiegeld aan de verwachtingen die uit het vestigingsjaarplan/budget voortkomen. Tevens worden ze vergeleken met de vergelijkbare periode van het jaar ervoor. In de 2 e helft van het jaar wordt waar nodig een bijgewerkt budget in de vorm van een LE vastgesteld en worden ook daar de actuele resultaten mee vergeleken. - Wekelijkse cashflow rapportage/-forecast, waarmee de liquiditeitspositie van de groep wordt bewaakt. Hiermee kan worden vooruitgelopen op ontwikkelingen, zoals timing van investeringen die conform het jaarbudget uitgevoerd worden. Naast deze control-cyclus werkt Oogziekenhuis Zonnestraal met financieel goed onderbouwde business-cases waar het gaat om het aangaan van investeringen in bijvoorbeeld medische apparatuur en/of nieuwe behandelingen. Daarbij wordt een gedetailleerde, integrale kosten-baten analyse opgesteld. De uitkomsten hiervan zijn mede bepalend voor het besluitvormingsproces. 19

20 Jaardocument 2012 II Jaarrekening 20

Jaarverantwoording. Stichting Dermicis. Alle zorginstellingen. Jaarverantwoording

Jaarverantwoording. Stichting Dermicis. Alle zorginstellingen. Jaarverantwoording Jaarverantwoording Alle zorginstellingen Jaarverantwoording Stichting Dermicis 2012 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 2. Profiel van de organisatie 4 2.1

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep

Jaarverslag 2011. Cliëntenraad. MC Groep Jaarverslag 2011 Cliëntenraad MC Groep Inhoud Voorwoord... 3 Contact... 3 Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2011... 4 Toelichting samenstelling Cliëntenraad... 4 Doelstelling en visie... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen PART zorg - Masterclass februari 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kennismaking + huiswerkopdracht Wat is kwaliteit? Kwaliteitscertificaten Uit het nieuws

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Wat u vooraf moet weten Wat is een klacht precies Onze klachtenprocedure Overige klachtenbehandeling Aansprakelijkheid

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV

Klachtenregeling. To The Point Expertise BV Klachtenregeling To The Point Expertise BV 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Samenstelling van de klachtencommissie 4 Artikel 3 Indiening van een klacht 4 Artikel 4 Doelstelling klachtenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april s-hertogenbosch, April, Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Inhoud Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie

Inhoud Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Jaarverslag 2014 Inhoud 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van het concern... 4 2.3 Kerngegevens... 7 2.4

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige

Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties. De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Diagnostische technieken door optometristen gehanteerd behoren tot te verzekeren prestaties De optometrist verricht diagnostiek in de oogheelkundige zorg. Een

Nadere informatie

Zorgboerderij De Vossenburght

Zorgboerderij De Vossenburght Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Vossenburght Boerderijnummer: 1080 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN Inhoudsopgave Algemeen Begripsomschrijvingen Richtlijnen klachtenbehandeling Algemeen Dit klachtenreglement is van toepassing op klachten van of namens cliënten

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Meldingen regeling algemeen

Meldingen regeling algemeen 1 van 1 Doelstelling: Willen leren van meldingen en signalen ( dit kunnen meldingen zijn ) om de processen te optimaliseren en de zorg voor de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te houden of te brengen.

Nadere informatie

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting Goede Raad Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009 Samenvatting Inleiding De uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid is veranderd: CWI en UWV zijn samengevoegd.

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties in kader van Wsnp Versie IV, mei 2010 *) Onderstaande criteria zijn van toepassing bij de erkenning van kandidaatbewindvoerderorganisaties en bij de periodieke

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT

ZELFEVALUATIE KWALITEIT ZELFEVALUATIE KWALITEIT Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Clienttevredenheid... 5 Interne metingen... 7 1.3. Veiligheid... 7 1.4. Zorginhoudelijke indicatoren... 8 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor

Cliëntenraad. In 2015 zal de Clïentenraad inzoomen op verbetering en behoud van kwaliteit van de basiszorg. Hiervoor Jaarplan 2015 Cliëntenraad Inleiding De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die voor zorg op SJG Weert zijn aangewezen. Met cliënten wordt bedoeld patiënten, hun familie

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Tandartspraktijk Thewissen

Kwaliteitsjaarverslag 2011 Tandartspraktijk Thewissen Kwaliteitsjaarverslag 2011 Informatie Opdrachtgever Marktstraat 10 6369 AG Simpelveld Opdrachtnemer Roozeboom consulting b.v. Nieuwe Schoolweg 2 B 9756 BB Glimmen Omschrijving opdracht Het uitvoeren van

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie