Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Vitol Anker ten behoeve van werknemers van Vitol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Vitol Anker ten behoeve van werknemers van Vitol"

Transcriptie

1 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Vitol Anker ten behoeve van werknemers van Vitol Pensioenreglement

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begrippen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Deelneming... 6 Artikel 2 Deelneming... 6 Hoofdstuk 3 Basisregeling... 7 Artikel 3 Karakter van de basisregeling... 7 Artikel 4 Basispensioengrondslag... 7 Artikel 5 Ouderdomspensioen... 7 Artikel 6 Uitruil van partnerpensioen... 7 Artikel 7 Uitruil van ouderdomspensioen... 7 Hoofdstuk 4 Excedentregeling... 9 Artikel 8 Karakter excedentregeling... 9 Artikel 9 Excedentpensioengrondslag... 9 Artikel 10 Beschikbare premie... 9 Artikel 11 Aanwending van pensioenkapitaal... 9 Hoofdstuk 5 Partner- en wezenpensioen Artikel 12 Partnerpensioen Basisregeling Artikel 13 Partnerpensioen Excedentregeling Artikel 14 Partnerpensioen: algemeen Artikel 15 Aanvullend partnerpensioen ter beperking van het ANW-Hiaat Artikel 16 Wezenpensioen Hoofdstuk 6 Vrijwillige pensioenregeling Artikel 17 Individueel bijsparen Hoofdstuk 7 Algemene bepalingen Artikel 18 Financiering Artikel 19 Staking van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid Artikel 20 Uitbetaling van de pensioenen Artikel 21 Afkoop Artikel 22 Scheiding Artikel 23 Beëindiging van het deelnemerschap voor de pensioendatum Artikel 24 Waardeoverdracht Artikel 25 Toeslagen Artikel 26 Verplichtingen van de deelnemers Artikel 27 Fiscale bepalingen Artikel 28 Informatieverstrekking en administratie deelnemingsjaren Artikel 29 Voorbehoud van de werkgever en kortingsregeling Artikel 30 Slotbepaling Artikel 31 Overgangsbepalingen Artikel 32 Inwerkingtreding Bijlage bij het pensioenreglement Pensioenreglement

3 Hoofdstuk 1 Begrippen Artikel 1 Begripsbepalingen De definities uit de statuten van Stichting Pensioenfonds Vitol Anker maken onderdeel uit van dit pensioenreglement. Ter aanvulling of ter verduidelijking gelden in dit pensioenreglement de volgende definities: a. Administrateur: De persoon of de organisatie die het fonds administratief ondersteunt. Deze ondersteuning betekent onder meer dat de administrateur het deelnemersbestand bijhoudt, belast is met het innen van de premie, het betalen van de pensioenen en alle andere betalingen die met de uitvoering van het pensioenreglement te maken hebben; b. AOW: Algemene Ouderdomswet; c. Bestuur: Het bestuur van het Fonds; d Deelnemers: De werknemers van de Werkgever, die 21 jaar of ouder en tenminste twee maanden ononderbroken in dienst van de Werkgever zijn; e. Deelnemingsjaren: De periode gelegen tussen de aanvang van de deelneming en de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de 67-jarige leeftijd van de deelnemer wordt bereikt, in jaren en maanden nauwkeurig, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt geteld; f. Deeltijdpercentage: Het deeltijdpercentage is de verhouding tussen het overeengekomen aantal arbeidsuren van de deelnemer per week en het gebruikelijke aantal arbeidsuren per week bij de Werkgever. Het deeltijdpercentage is gemaximeerd op 100%; g. Fonds: De Stichting Pensioenfonds Vitol Anker, gevestigd te Rotterdam; h. Franchise: De franchise bedraagt in ,-. De franchise kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast. De franchise zal nooit minder bedragen dan is toegestaan op grond van de fiscale wetgeving; i. Gepensioneerde: Degene voor wie het ouderdomspensioen is ingegaan; j De gewezen deelnemer: Degene voor wie het deelnemerschap overeenkomstig de bepalingen van dit pensioenreglement is beëindigd en die jegens het fonds pensioenaanspraken of recht op pensioen heeft; k. Huwelijk: Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap; Pensioenreglement

4 l. Jaarsalaris: Het totaal van de bruto maandsalarissen per jaar zoals deze zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en Werknemer. Bij de berekening van het jaarsalaris wordt alleen het basis salaris gebruikt en blijven overige vaste en variabele onderdelen van de arbeidsvoorwaarden buiten beschouwing; m. Kind: Kinderen tot wie de deelnemer in een familierechtelijke betrekking staat mits deze kinderen zijn geboren voor of tijdens het deelnemerschap. Met hen worden gelijkgesteld niet erkende kinderen en pleeg- of stiefkinderen, mits zij door de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde worden onderhouden en opgevoed; n. Partner: - degene met wie de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde is gehuwd; of - degene met wie de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde een geregistreerd partnerschap aangegaan (de geregistreerde partner); of - degene met wie de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde een samenlevingsovereenkomst is aangegaan. Voor erkenning als partner dient door de deelnemer een vóór de pensioendatum notarieel verleden samenlevingsovereenkomst aan het fonds te worden overgelegd, waarin deze partner door de deelnemer is aangewezen als begunstigde van het partnerpensioen. Indien de samenlevingsovereenkomst wordt beëindigd, dient hiervan terstond aan het fonds te worden kennis gegeven door middel van een door de ongehuwde deelnemer en de partner ondertekende schriftelijke verklaring. In het kader van deze pensioenregeling bestaat voor een deelnemer op enig moment slechts aanspraak op partnerpensioen voor één partner; o. Partnerschap: Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap (als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek) of de relatie tussen de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde en de partner krachtens samenlevingsovereenkomst als bedoeld in sub n; p. Pensioenaanspraak: Het recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd voorwaardelijke toeslagverlening; q. Pensioendatum: De eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de (gewezen) deelnemer de 67-jarige leeftijd bereikt; r. Pensioengerechtigde: Degene voor wie op grond van dit pensioenreglement een pensioen is ingegaan; s. Pensioenrecht: Het recht op een ingegaan pensioen, uitgezonderd voorwaardelijke toeslagverlening; t. PW: Pensioenwet; u. Scheiding: Beëindiging van het partnerschap door: - echtscheiding of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed; beëindiging van een geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden; Pensioenreglement

5 v. Statuten: De statuten van het Fonds; w. Toeslag: Een verhoging van: a. een pensioenrecht; b. een pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer; c. een pensioenaanspraak van een deelnemer die geen verband houdt met een verhoging van de pensioengrondslag, de toename van het voor de pensioenuitkering in aanmerking te nemen aantal jaren of een wijziging van deze pensioenregeling; x. Toezichthouder: De Nederlandsche Bank N.V. of de Stichting Autoriteit Financiële Markten, ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 PW; y. Uitvoerder: De externe vermogensbeheerder die door het bestuur is geselecteerd om de beschikbare premie regeling uit te voeren; z. Werkgever: Vitol B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, alsmede de door het bestuur aangewezen gelieerde ondernemingen; aa. bb. Werknemer: Ieder die krachtens een arbeidsovereenkomst in dienst is van de Werkgever; WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Pensioenreglement

6 Hoofdstuk 2 Deelneming Artikel 2 Deelneming 1. De werknemer die voldoet aan de omschrijving van deelnemer als bedoeld in artikel 1 neemt deel aan de in dit reglement vastgelegde pensioenregeling van het fonds. De wachttijd van twee maanden geldt niet voor de toekenning van het partnerpensioen en het wezenpensioen. 2. De werknemers die op grond van hun leeftijd als bedoeld in lid 1 van dit artikel nog geen deelnemer zijn, en voor het overige voldoen aan het in dit reglement bepaalde, hebben bij hun overlijden recht op een partner- en/of wezenpensioen dat op risicobasis is verzekerd voor de partner respectievelijk de kinderen van deze overleden werknemer. De hoogte van het partnerpensioen bedraagt 70% van het bereikbare ouderdomspensioen dat de werknemer zou hebben kunnen opbouwen als ware hij deelnemer aan het fonds. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het hiervoor bedoelde partnerpensioen. 3. Het deelnemerschap eindigt zodra: a. de deelnemer heeft opgehouden in dienst te zijn van een Werkgever doordat zijn dienstverband is geëindigd; b. door overlijden; c. door toekenning van ouderdomspensioen; d. doordat de uitvoeringovereenkomst wordt beëindigd; of e. zodra het fonds in liquidatie treedt. Pensioenreglement

7 Hoofdstuk 3 Basisregeling Artikel 3 Karakter van de basisregeling Het karakter van de basisregeling is een uitkeringsovereenkomst. Artikel 4 Basispensioengrondslag Voor iedere deelnemer wordt bij eerste toetreding en vervolgens jaarlijks een basispensioengrondslag vastgesteld. De basispensioengrondslag is het jaarsalaris dat is herleid tot het fulltime jaarsalaris per 1 januari van het kalenderjaar, verminderd met de franchise. Het maximum jaarsalaris voor de basispensioengrondslag bedraagt (niveau 2015). Het maximum jaarsalaris kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast. Voor een werknemer werkzaam op parttime basis wordt de basispensioengrondslag vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage. Artikel 5 Ouderdomspensioen 1. Het levenslange ouderdomspensioen gaat in op de pensioendatum. Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt. 2. Het jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen is gelijk aan 1,875% van de voor de deelnemer in het desbetreffende deelnemingsjaar geldende basispensioengrondslag. 3. Met inachtneming van de fiscale wet- en regelgeving en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de bijlage bij dit pensioenreglement, mag de pensioendatum worden vervroegd of uitgesteld. Artikel 6 Uitruil van partnerpensioen 1. Op de pensioendatum kan de (gewezen) deelnemer de keuze maken om het opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen voor een verhoging van het ouderdomspensioen. 2. Een verhoging van het ouderdomspensioen vindt slechts plaats indien de keuze blijkt uit een vóór de ingangsdatum van het pensioen door de (gewezen) deelnemer en diens partner ondertekend keuzeformulier. Dit keuzeformulier zal verstrekt worden door het fonds. 3. De hoogte van de uitkeringen wordt vastgesteld aan de hand van de factoren die als bijlage bij dit reglement zijn opgenomen. Artikel 7 Uitruil van ouderdomspensioen 1. In het jaar voor de pensioendatum en bij beëindiging van de deelneming kan de (gewezen) deelnemer de keuze maken om het vanaf 1 januari 2007 opgebouwde levenslange ouderdomspensioen uit te ruilen voor een verhoging van de aanspraak op partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% van het levenslange ouderdomspensioen dat na uitruil resteert. 2. De hoogte van de uitkeringen wordt vastgesteld aan de hand van door het bestuur vastgestelde factoren die als bijlage bij dit reglement zijn opgenomen. Pensioenreglement

8 3. De in lid 1 genoemde mogelijkheid heeft geen betrekking op het deel van het ouderdomspensioen waarop een recht op uitbetaling rust als bedoeld in artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Pensioenreglement

9 Hoofdstuk 4 Excedentregeling Artikel 8 Karakter excedentregeling Het karakter van de excedentregeling is een premieovereenkomst. Artikel 9 Excedentpensioengrondslag Voor iedere deelnemer wordt bij opneming en vervolgens jaarlijks een excedentpensioengrondslag vastgesteld. De excedentpensioengrondslag is het jaarsalaris, inclusief het in dat jaar uitgekeerde tantième per 1 januari van het kalenderkaar, vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage voor zover dat het maximum jaarsalaris als vermeld in artikel 4 overschrijdt. Het jaarsalaris voor de vaststelling van de excedentpensioengrondslag kan niet hoger zijn dan (2015 en 2016) vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage en mag tevens nooit hoger zijn dan hetgeen is toegestaan conform artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting Artikel 10 Beschikbare premie 1. De premie ten behoeve van de pensioenaanspraken in de excedentregeling bedraagt 15% van de excedentpensioengrondslag exclusief de in het betreffende kalenderjaar uitgekeerde tantième. Indien de aldus berekende premie hoger is dan wanneer de excedentpensioengrondslag (inclusief de in het betreffende kalenderjaar uitgekeerde tantième) wordt vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde percentage uit hoofde van de door de belastingdienst gepubliceerde beschikbare premiestaffels ten behoeve van een ouderdomspensioen en een uitgesteld partnerpensioen, wordt de beschikbare premie voor de betreffende deelnemer naar beneden bijgesteld naar dit lagere bedrag. De premie wordt jaarlijks in maart overgemaakt door het fonds naar de uitvoerder. De premie wordt vastgesteld in euro s. 2. De deelnemer wordt in staat gesteld de beschikbare premie naar vrije keuze te beleggen bij de uitvoerder in de fondsen zoals deze op zijn opgenomen. Indien de deelnemer geen keuze maakt zal de beschikbare premies voor de opbouw van pensioenkapitaal worden belegd volgens LifeCycle Mix Defensief zoals omschreven in de deelnemersbrochure. 3. De deelnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in de eerder gemaakte keuze ten aanzien van de fondsencombinaties c.q. het beleggingsfonds waar de toekomstige stortingen in belegd zullen worden. 4. Het bestuur heeft de bevoegdheid, het aanbod van beleggingsfondsen zoals dat in de bijlage is opgenomen, te wijzigen en kan richtlijnen stellen ten aanzien van frequentie van wijzigingen en tijdstippen waarop deze kunnen plaatsvinden. Artikel 11 Aanwending van pensioenkapitaal 1. De hoogte van de pensioenaanspraken die uit deze excedentregeling voortvloeien zijn afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde individuele pensioenkapitaal van de (gewezen) deelnemer, alsmede van de tarieven en rentestand op het moment van aankoop van de pensioenuitkeringen. Dit individuele pensioenkapitaal wordt aangewend voor pensioen volgens de in dit pensioenreglement genoemde voorwaarden. Het individuele pensioenkapitaal Pensioenreglement

10 wordt uitsluitend gevormd door de op grond van artikel 10 lid 1 vermelde premie en het rendement. Het individuele pensioenkapitaal wordt vastgesteld in euro s. Op de pensioendatum wordt het pensioenkapitaal dat ingevolge deze excedentregeling is opgebouwd aangewend voor een direct ingaand ouderdomspensioen en een partnerpensioen. De deelnemer heeft de mogelijkheid om, met inachtneming van de voorwaarden van artikel 6, (een deel van) het partnerpensioen uit te ruilen voor een verhoging van het ouderdomspensioen. 2. Op de pensioendatum bepaalt de (gewezen) deelnemer of het pensioenkapitaal wordt aangewend bij het fonds of bij een andere pensioenuitvoerder in de zin van de PW. De (gewezen) deelnemer dient zijn of haar keuze voor de pensioendatum schriftelijk aan het fonds kenbaar te maken. 3. Indien de (gewezen) deelnemer het pensioenkapitaal op de pensioendatum niet wenst aan te wenden bij het fonds, zal het fonds er zorg voor dragen dat het pensioenkapitaal overgedragen wordt naar de gekozen en een door De Nederlandsche Bank goedgekeurde pensioenuitvoerder. 4. Met inachtneming van de fiscale wet- en regelgeving en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de bijlage bij dit pensioenreglement, mag de pensioendatum worden vervroegd of uitgesteld. Voor de excedentregeling wordt hierbij de keuze voor de basisregeling gevolgd. Pensioenreglement

11 Hoofdstuk 5 Partner- en wezenpensioen Artikel 12 Partnerpensioen Basisregeling 1. Het karakter van de regeling partnerpensioen in de basisregeling is een uitkeringsovereenkomst Indien de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde komt te overlijden wordt partnerpensioen toegekend aan de partner van de deelnemer onder aftrek van het eventuele partnerpensioen dat is toegekend aan een eventuele vroegere partner. 2. Het jaarlijks levenslang partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin de partner overleden is. 3. Het jaarlijks op te bouwen partnerpensioen is gelijk aan 1,313% van de voor de deelnemer in het desbetreffende deelnemingsjaar geldende basispensioengrondslag. 4. Het levenslang partnerpensioen uit hoofde van lid 3 van dit artikel, voor de deelnemer wordt ingeval van overlijden vóór de pensioendatum verhoogd met de uitkomst uit de volgende formule: laatst vastgestelde basispensioengrondslag * deeltijdpercentage * 1,313% * aantal vanaf het moment van overlijden te bereiken deelnemingsjaren als ware de deelnemer niet overleden. Artikel 13 Partnerpensioen Excedentregeling 1. Het karakter van de regeling partnerpensioen in de excedentregeling is een premieovereenkomst. 2. Bij overlijden van de (gewezen) deelnemer wordt het pensioenkapitaal aangewend voor de inkoop van het partnerpensioen als omschreven in lid 4 van dit artikel. Voor een eventueel surplus aan pensioenkapitaal zal aanwending geschieden onder door het bestuur te stellen voorwaarden zoals vermeld in bijlage van dit pensioenreglement. 3. Voor de deelnemer met een partner wordt een separate risicoverzekering gesloten per 1 januari van het berekeningsjaar. Deze risicoverzekering dekt het verschil tussen het opgebouwde pensioenkapitaal zoals omschreven in lid 2 van dit artikel en het benodigde pensioenkapitaal om het beoogde partnerpensioen in te kopen. 4. Het beoogde partnerpensioen zoals bedoeld in het vorige lid, is gelijk aan: (jaarsalaris (voor zover dat meer bedraagt dan de basispensioengrondslag) * deeltijdpercentage) * 1,16% * aantal te bereiken deelnemingsjaren. Het jaarsalaris voor de vaststelling van het (beoogde) partnerpensioen kan voor toepassing van het deeltijdpercentage- niet hoger zijn dan (2015 en 2016).en mag tevens nooit hoger zijn dan hetgeen is toegestaan conform artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting Artikel 14 Partnerpensioen: algemeen De som van het partnerpensioen ingevolge de basisregeling en de excedentregeling bedraagt niet meer dan ingevolge de fiscale regelgeving voor een levenslang partnerpensioen is toegestaan. Bij het bepalen van het beoogde partnerpensioen is het uitgangspunt dat de deelnemer bij een Pensioenreglement

12 ongewijzigde basispensioengrondslag en bij een ongewijzigd deeltijdpercentage zou hebben behaald, indien hij tot de pensioendatum deelnemer zou zijn gebleven. Ingeval de overleden (gewezen) deelnemer geen partner of kinderen heeft, valt het kapitaal vrij aan het fonds. Artikel 15 Aanvullend partnerpensioen ter beperking van het ANW-Hiaat 1. Bij overlijden van een deelnemer heeft de partner, die recht heeft op partnerpensioen ingevolge artikel 14 van het reglement, recht op een aanvullend partnerpensioen indien de partner is geboren op of na 1 januari 1950 en op het moment van overlijden ten minste één kind jonger dan 18 jaar tot het huishouden van de deelnemer en de partner behoort. 2. Het aanvullend partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op de dag waarop het jongste kind de leeftijd van 18 jaar bereikt en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin de partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of tot en met de maand van eerder overlijden van de partner. 3. Het aanvullend partnerpensioen bedraagt op 1 januari Dit bedrag kan door het bestuur jaarlijks worden aangepast. Artikel 16 Wezenpensioen 1. Indien de deelnemer vóór de pensioendatum komt te overlijden wordt wezenpensioen toegekend aan de kinderen van de deelnemer, mits deze kinderen zijn geboren voor of tijdens het deelnemerschap. 2. Het jaarlijks wezenpensioen bedraagt 20% van het conform artikel 14 berekende partnerpensioen. 3. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd vanaf de eerste van de maand volgend op het overlijden van de deelnemer en wordt uitgekeerd tot en met de maand waarin het kind de 21 e verjaardag bereikt. Het wezenpensioen wordt voortgezet tot de 27 e verjaardag zolang het kind ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling voor een fulltime studie. In dat geval eindigt het wezenpensioen op de laatste dag van de maand waarop aan deze voorwaarde wordt voldaan. Pensioenreglement

13 Hoofdstuk 6 Vrijwillige pensioenregeling Artikel 17 Individueel bijsparen 1. Het karakter van de vrijwillige pensioenregeling is een premieovereenkomst. 2. De deelnemer heeft de mogelijkheid bij te sparen. De hoogte van de extra bijdrage zal door de administrateur van het fonds worden bepaald, met inachtneming van de fiscale maximeringen. De deelnemer kan zelf de hoogte van de extra bijdrage vaststellen met inachtneming van de berekening die door de administrateur van het fonds wordt gemaakt welke gebaseerd is op de door de belastingdienst gepubliceerde beschikbare premiestaffels ten behoeve van een ouderdomspensioen en een uitgesteld partnerpensioen. 3. Met inachtneming van de fiscale wet- en regelgeving en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de bijlage bij dit pensioenreglement, mag de pensioendatum worden vervroegd of uitgesteld. Voor de vrijwillige pensioenregeling wordt hierbij de keuze voor de basisregeling gevolgd. 4. De in lid 1 van dit artikel genoemde bijdrage komt volledig voor rekening van de deelnemer. Het fonds maakt de extra eigen bijdrage over naar de uitvoerder. 5. Indien het deelnemerschap voor de pensioendatum eindigt ingevolge artikel 2 lid 4, behoudt de gewezen deelnemer aanspraak op het pensioenkapitaal dat op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap krachtens het individueel bijsparen op zijn/haar naam gevormd is indien de deelnemer tevens deelnemer was aan de excedentregeling. Voor de deelnemers die naast het individueel bijsparen alleen deelnamen aan de basisregeling wordt het opgebouwde spaarkapitaal op de pensioendatum omgezet in nominale aanspraken conform de basisregeling. 6. Bij overlijden van de deelnemer valt het opgebouwde pensioenkapitaal vrij voor de inkoop van extra partnerpensioen en/of extra wezenpensioen onder door het bestuur te stellen voorwaarden. Het partnerpensioen zal echter nooit hoger zijn dan hetgeen fiscaal is toegestaan. Een eventueel surplus vervalt aan het fonds. Pensioenreglement

14 Hoofdstuk 7 Algemene bepalingen Artikel 18 Financiering 1. Het ouderdomspensioen en het in artikel 14 omschreven partnerpensioen worden door de Werkgever gefinancierd door middel van een premie, met dien verstande dat de pensioenen te allen tijde tijdsevenredig zijn gefinancierd. De Werkgever houdt een eigen bijdrage van de Werknemer in op diens salaris indien een eigen bijdrage in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. 2. Het wezenpensioen en het in artikel 15 lid 3 omschreven partnerpensioen worden door de Werkgever op basis van risicopremies gefinancierd. 3. De kosten uit hoofde van de vrijwillige pensioenregeling zijn volledig voor rekening van de deelnemer. De bijdragen aan de vrijwillige pensioenregelingen worden door de Werkgever ingehouden op het loon en afgedragen. Artikel 19 Staking van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid 1. Indien en zolang een deelnemer volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, zijn voor hem geen bijdragen aan het fonds verschuldigd, mits en voor zover deze bijdragen kunnen worden voldaan uit de middelen die voor dit doel in het fonds gereserveerd zijn. De mate van vrijstelling van verschuldigde bijdrage geldt volgens onderstaande tabel. Mate van arbeidsongeschiktheid Vrijstelling van verschuldigde bijdrage 35% tot 45% 40% 45% tot 55% 50% 55% tot 65% 60% 65% tot 80% 80% 80% of meer 100% 2. Een deelnemer wordt geacht arbeidsongeschikt te zijn indien en zolang betrokkene een uitkering ontvangt krachtens de WIA overeenkomstig de beslissing van het uitvoeringsorgaan van deze wet. 3. In het in lid 1 van dit artikel genoemde geval zal de laatste voor hem geldende basis- en, indien van toepassing, excedentpensioengrondslag gedurende de periode, waarop lid 2 van dit artikel op hem van toepassing is, onveranderd voortgezet worden met het percentage uit de volgende tabel en zullen dienovereenkomstig pensioenaanspraken worden verleend. Mate van arbeidsongeschiktheid Voortzetting pensioenopbouw 35% tot 45% 40% 45% tot 55% 50% 55% tot 65% 60% 65% tot 80% 80% 80% of meer 100% 4. De voortzetting zoals bedoeld in dit artikel vindt plaats op basis van het pensioenreglement dat voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde deelnemer geldt bij het begin van de voortzetting en zoals dat daarna wordt gewijzigd, onder de voorwaarde dat dit zich niet verzet met de (fiscale) wetgeving. Pensioenreglement

15 Artikel 20 Uitbetaling van de pensioenen De pensioenen worden uitbetaald in maandelijkse termijnen bij achterafbetaling voor het eerst op de laatste van de maand, waarin het recht op pensioen ontstaat. Artikel 21 Afkoop 1. Het fonds heeft het recht om op zijn vroegst twee jaar na beëindiging van de deelneming pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer af te kopen, indien op basis van de tot het tijdstip van beëindiging opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen de uitkering van het ouderdomspensioen op jaarbasis op de reguliere ingangsdatum minder zal bedragen dan 462,88 per jaar (niveau 2015), tenzij de gewezen deelnemer het fonds binnen twee jaar na beëindiging van de deelneming heeft gemeld dat de gewezen deelnemer een procedure tot waardeoverdracht is gestart. 2. Indien de pensioendatum voor het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn van twee jaar ligt, heeft het fonds het recht om bij de ingang van het ouderdomspensioen een aanspraak op ouderdomspensioen en eventuele andere aanspraken ten behoeve van de gewezen deelnemer of zijn partner af te kopen, indien de uitkering van het ouderdomspensioen op de ingangsdatum minder bedraagt dan 462,88 per jaar (niveau 2015). 3. Het fonds heeft jegens de partner het recht om een recht op partnerpensioen en eventuele andere pensioenrechten ten behoeve van de partner van dezelfde deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde af te kopen, indien de uitkering van het partnerpensioen op jaarbasis op de ingangsdatum minder bedraagt dan 462,88 per jaar (niveau 2015). 4. Het fonds heeft jegens de gewezen partner het recht om een aanspraak op bijzonder partnerpensioen af te kopen indien de uitkering van het partnerpensioen op jaarbasis op de ingangsdatum minder zal bedragen dan 462,88 per jaar (niveau 2015). 5. Het fonds stelt de afkoopwaarde van de pensioenaanspraken vermeerderd met rente over de periode tussen het besluit tot afkoop en de betaling van de afkoopwaarde ter beschikking aan de in leden 1 t/m 4 genoemde gerechtigden. Het fonds waarborgt bij de vaststelling van de afkoopwaarde door vaststelling van een afkoopvoet dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen waarbij voldaan wordt aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid. 6. Het fonds is bevoegd om over te gaan tot afkoop van het deel van de pensioenaanspraken voor zover dit is toegestaan op grond van de PW en op grond van de fiscale wetgeving. 7. De afkoopwaarde wordt na inhouding van de verschuldigde belastingen en premies door het fonds aan de deelnemer of gewezen deelnemer ter beschikking gesteld, met uitzondering van de afkoopwaarde voor een bijzonder partnerpensioen die ter beschikking wordt gesteld aan de gewezen partner. Pensioenreglement

16 Artikel 22 Scheiding Bijzonder partnerpensioen (basisregeling) 1. Bij beëindiging van het partnerschap van de deelnemer verkrijgt de vroegere partner een zodanige premievrije aanspraak op bijzonder partnerpensioen als de deelnemer ten behoeve van die vroegere partner zou hebben verkregen, indien het deelnemerschap op de datum van beëindiging van het partnerschap zou zijn geëindigd anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioendatum. Bij beëindiging van het partnerschap van de gewezen deelnemer of gepensioneerde verkrijgt de vroegere partner een zodanige premievrije aanspraak op bijzonder partnerpensioen, als de gewezen deelnemer of gepensioneerde ten behoeve van die vroegere partner heeft verkregen bij het einde van zijn deelneming. 2. Het bijzonder partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin de (gewezen) deelnemer of de gepensioneerde komt te overlijden, en eindigt op de laatste dag van de maand waarin de vroegere partner overlijdt. 3. Indien meer dan één partnerschap van de deelnemer door beëindiging van het partnerschap is geëindigd, vindt het in lid 2 bepaalde voor de betreffende beëindigingen achtereenvolgens toepassing, waarbij telkenmale het vast te stellen bijzonder partnerpensioen verminderd wordt met de som van de bij eerdere beëindigingen vastgestelde bijzondere partnerpensioenen. 4. Het bepaalde in dit artikel met betrekking tot het bijzonder partnerpensioen vindt geen toepassing indien de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en zijn ex-partner bij huwelijkse voorwaarden, dan wel voorwaarden van een geregistreerd partnerschap, of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de beëindiging van het partnerschap anders overeenkomen. De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het fonds is gehecht, dat het bereid is een uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te dekken. Voor het afgeven van deze verklaring zal het bestuur voorafgaand schriftelijk advies bij een actuaris inwinnen. 5. Het bestuur verstrekt aan de vroegere partner van de (gewezen) deelnemer een bewijs van de aanspraak op bijzonder partnerpensioen. Verevening en conversie van ouderdomspensioen Basisregeling 6. In geval van scheiding is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. De vroegere partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde verkrijgt overeenkomstig de bepalingen van deze wet recht op uitbetaling van de helft van het uit de basisregeling voortvloeiende ouderdomspensioen op het leven van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde dat kan worden toegerekend aan de periode gelegen tussen de datum van aanvang van het partnerschap en de beëindiging van het partnerschap. 7. Het recht op uitbetaling bestaat jegens het fonds, mits binnen twee jaar na beëindiging van het partnerschap hiervan mededeling is gedaan aan het fonds. Deze mededeling dient te geschieden door de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde of de vroegere partner. Pensioenreglement

17 8. Het bepaalde in het eerste lid vindt niet of volgens een andere verdeling plaats, indien de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en de vroegere partner dit bij schriftelijke overeenkomst in verband met de beëindiging van het partnerschap zijn overeengekomen of dit reeds bij het aangaan van het partnerschap waren overeengekomen. Van de afwijkende overeenkomst dient een gewaarmerkt afschrift of uittreksel aan het fonds te worden overgelegd. 9. Het fonds verstrekt aan de vroegere partner een bewijsstuk waarop is vermeld het deel van het ouderdomspensioen waarop de verevening zal worden gebaseerd, de hoogte van het recht op uitbetaling en de ingangsdatum hiervan. De (gewezen) deelnemer of gepensioneerde ontvangt van het bewijsstuk een afschrift. 10. Het deel van het te verevenen ouderdomspensioen van de vroegere partner kan, uitsluitend in geval van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap, worden omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de vroegere partner, mits wordt voldaan aan het navolgende: a. de omzetting wordt door beide partijen overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden of bij voorwaarden van een geregistreerd partnerschap, dan wel bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding; b. binnen twee jaren na het tijdstip van de scheiding is hiervan mededeling gedaan aan het fonds door middel van het daarvoor bestemde formulier; c. het fonds heeft ingestemd met de omzetting. 11. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing als het partnerschap van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde wordt beëindigd als gevolg van het aangaan van een andere vorm van het partnerschap met dezelfde partner. Excedentregeling 12. a. In geval van scheiding van een (gewezen) deelnemer vindt verevening van het tijdens het huwelijk bij het fonds opgebouwde pensioenkapitaal krachtens de excedentregeling plaats conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Een en ander op de wijze zoals uitgewerkt in de letters c tot en met f van dit lid. b. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien partijen verevening van pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding. c. Het aan de vroegere partner toegerekende deel van het pensioenkapitaal krachtens de excedentregeling wordt door de uitvoerder op naam van de vroegere partner geadministreerd. d. Ingeval van overlijden van de vroegere partner vóór het tijdstip waarop het levenslang ouderdomspensioen ingaat, wordt het op naam van de vroegere partner geadministreerde pensioenkapitaal krachtens deze excedentregeling weer toegevoegd aan het pensioenkapitaal van de (gewezen) deelnemer. e. De aanwending van het op naam van de vroegere partner geadministreerde pensioenkapitaal op de pensioendatum geschiedt door de (gewezen) deelnemer, op het tijdstip en op de wijze zoals beschreven in dit pensioenreglement. f. Het ouderdomspensioen dat is gerelateerd aan het op naam van de vroegere partner geadministreerde pensioenkapitaal wordt zolang de (gewezen) deelnemer en de vroegere partner in leven zijn door het fonds of een verzekeraar aan de vroegere partner uitbetaald. Indien de vroegere partner overlijdt tijdens de uitkeringsperiode van het ouderdomspensioen, Pensioenreglement

18 wordt de periodieke uitkering vanaf dat moment vroegere partnerweer aan de (gewezen) deelnemer uitbetaald. 13. a. In geval van scheiding vindt verevening van het tijdens het huwelijk bij het fonds opgebouwde ouderdomspensioen van een gepensioneerde plaats conform de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. b. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien partijen verevening van pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding. c. Het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen wordt gevonden door het ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met een breuk, waarvan de teller gelijk is aan het aantal huwelijksjaren dat samenloopt het aantal pensioenjaren waarin deze excedentregeling op de gewezen deelnemer van toepassing is geweest en de noemer gelijk is aan het aantal pensioenjaren waarin de excedentregeling op de gewezen deelnemer van toepassing is geweest. d. Tot het einde van de maand, waarin zowel de gepensioneerde deelnemer als de betrokken vroegere partner(s) in leven zijn, wordt het verevende ouderdomspensioen op het ouderdomspensioen in mindering gebracht. 14. Het deel van het pensioenkapitaal dat conform lid 12 van dit artikel is toegerekend aan de vroegere partner, of een kleiner deel daarvan indien overeengekomen tussen de vroegere partners, dan wel het ouderdomspensioen dat krachtens lid 13 is toegerekend aan de vroegere partner, of een kleiner deel daarvan indien overeengekomen tussen de vroegere partners, kunnen, uitsluitend in geval van echtscheiding, worden omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor de gewezen partner, mits wordt voldaan aan het navolgende: a. de omzetting wordt door beide partijen overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding; b. binnen twee jaren na het tijdstip van de scheiding is hiervan mededeling gedaan aan het fonds door middel van het daarvoor bestemde formulier; c. het fonds heeft ingestemd met de omzetting. Het fonds zal niet instemmen met de beoogde omzetting, indien de omzetting die wordt overeengekomen voor het fonds verzekeringstechnisch nadelig is. Het fonds zal slechts instemmen met de omzetting indien het recht op ouderdomspensioen van de gewezen partner ingaat op de pensioendatum. Het fonds kan de instemming met de omzetting afhankelijk stellen van de uitslag van een medisch onderzoek naar de gezondheid van de (gewezen) deelnemer. 15. Noch de werkgever, noch het fonds is aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van een onjuiste, onvolledige of te late aanmelding. Artikel 23 Beëindiging van het deelnemerschap voor de pensioendatum 1. Indien het deelnemerschap eindigt voor de pensioendatum, anders dan door overlijden of door toekenning van ouderdomspensioen zal een premievrije aanspraak op jaarlijks ouderdomspensioen en partnerpensioen worden vastgesteld. 2. Indien het deelnemerschap conform lid 1 van dit artikel voor de pensioendatum eindigt, behoudt de gewezen deelnemer: a. een premievrije aanspraak op jaarlijks ouderdomspensioen en partnerpensioen (basisregeling); Pensioenreglement

19 b. aanspraak op het pensioenkapitaal dat op het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap krachtens de excedentregeling op zijn/haar naam gevormd is. Dit pensioenkapitaal wordt uitsluitend bepaald door de door werkgever op de datum van beëindiging van het deelnemerschap verschuldigde bijdragen en de rendementen. 3. De premievrije aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen bestaat uit de op het tijdstip van beëindiging van de deelneming opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen. De aanspraken op partnerpensioen op risicobasis / risicokapitaal komen te vervallen. Artikel 24 Waardeoverdracht 1. Het fonds is verplicht om na een verzoek van de gewezen deelnemer tot waardeoverdracht de overdrachtswaarde van diens pensioenaanspraken en indien van toepassing pensioenkapitaal over te dragen indien: a. er sprake is van een individuele beëindiging van de dienstbetrekking of deelneming; b. die waardeoverdracht ertoe strekt het de gewezen deelnemer mogelijk te maken pensioenaanspraken te verwerven bij de ontvangende pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever of de beroepspensioenregeling; en c. de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen instemt met de overdracht van de waarde van de aanspraak op partnerpensioen; tenzij sprake is van een van de in de artikelen 72 en 73 van de PW omschreven situaties. 2. Bij waardeoverdracht op grond van het voorgaande lid geschiedt de vaststelling van de waarde van de over te dragen aanspraken op pensioen en van de met een aangeboden overdrachtswaarde in te kopen aanspraken op pensioen overeenkomstig de PW. 3. Het fonds is verplicht op verzoek van een nieuwe deelnemer in het kader van het wettelijk recht op waardeoverdracht aangeboden overdrachtswaarde aan te wenden ter verwerving van aanspraken op pensioen voor die deelnemer. Indien de deelnemer deel neemt in zowel de basisregeling als de excedentregeling wordt de overdrachtswaarde naar evenredigheid verdeeld over beide regelingen. De verhouding tussen het jaarsalaris dat in aanmerking genomen wordt in de basisregeling en het jaarsalaris dat in aanmerking wordt genomen in de excedentregeling wordt vermenigvuldigd met de overdrachtswaarde. Vervolgens wordt voor het gedeelte dat in de basisregeling wordt aangewend, pensioenaanspraken conform het huidige pensioenreglement ingekocht. Het deel van de overdrachtswaarde dat met inachtneming van de excedentregeling wordt aangewend, zal door het fonds overgemaakt worden naar de uitvoerder. Artikel 25 Toeslagen 1. Het bestuur beoogt, voorzover het financiële toetsingskader en de financiële positie van het fonds dit toelaten de pensioenaanspraken en pensioenrechten jaarlijks te verhogen met 100% van de CPI. Een gegeven verhoging leidt niet automatisch tot verhogingen in de toekomst. 2. Het bestuur kan besluiten dat er gemiste toeslagen over het verleden worden toegekend. Hierbij wordt niet verder terug gekeken dan 10 jaar en worden de oudste gemiste toeslagen als eerste hersteld. Gemiste toeslagen over het verleden worden niet ingehaald. Na toekenning van een inhaal toeslag bedraagt het vermogen van het fonds nog altijd tenminste het vereist eigen vermogen. Dit is inclusief de kosten die het fonds maakt voor het toekennen van de toeslag. Pensioenreglement

20 Artikel 26 Verplichtingen van de deelnemers 1. De deelnemer is geen bijdrage voor de in dit reglement vervatte pensioenregeling verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en Werknemer. De bijdrage ingevolge de vrijwillige pensioenregeling komt altijd volledig voor rekening van de Werknemer. 2. De (gewezen) deelnemer en overige belanghebbenden zijn, met inachtneming van toepasselijke wettelijke bepalingen, verplicht alle inlichtingen te verstrekken en de bewijsstukken te overleggen welke voor de uitvoering van de in dit reglement vervatte pensioenregeling door of namens het bestuur worden gevraagd. 3. De deelnemer is verplicht het fonds op de hoogte te stellen van beëindiging van het partnerschap. Bij het niet voldoen aan deze verplichting vervalt het recht op uitkering krachtens dit reglement voor zover het fonds door onvoldoende medewerking is benadeeld. Artikel 27 Fiscale bepalingen 1. De hoogte van de pensioenaanspraken en pensioenrechten is in die zin begrensd dat deze nooit hoger zullen zijn dan hetgeen is toegestaan op grond van de Wet op de loonbelasting Het Bestuur is bevoegd om maatregelen en fiscale toetsingsprocedures te treffen waarmee zeker wordt gesteld dat de pensioenaanspraken te allen tijde zijn vrijgesteld als loon in de zin van de Wet op de loonbelasting Het totale ouderdomspensioen zal met inbegrip van de ingebouwde AOW-uitkeringen maximaal 100% van het laatste feitelijke jaarsalaris voor zover dat krachtens fiscaal recht als pensioengevend mag worden aangemerkt. 4. Het totale partnerpensioen zal met inbegrip van ingebouwde AOW-uitkeringen maximaal 70% van het laatste feitelijke jaarsalaris voor zover dat krachtens fiscaal recht als pensioengevend mag worden aangemerkt, dan wel bij aanwending van het pensioenkapitaal conform het bepaalde in artikel 13 lid 2 worden aangevuld tot een bedrag dat gelijk is aan maximaal 70% van het jaarsalaris minus de AOW-franchise. Indien na toepassing van dit lid nog sprake is van overschrijding van de fiscale grens wordt het meerdere belast als loon conform de bepalingen van de Wet op de loonbelasting. 5. Het totale wezenpensioen zal met inbegrip van de ingebouwde AOW uitkeringen maximaal 14% van het laatste feitelijke jaarsalaris voor zover dat krachtens fiscaal recht als pensioengevend mag worden aangemerkt bedragen, dan wel bij aanwending van het pensioenkapitaal conform het bepaalde in artikel 13 lid 2 worden aangevuld tot een bedrag dat gelijk is aan maximaal 14% van het jaarsalaris minus de AOW-franchise. Indien na toepassing van dit lid nog sprake is van overschrijding van de fiscale grens wordt het meerdere belast als loon. 6. Het aanvullend partnerpensioen zal niet meer bedragen dan het gezamenlijke bedrag van 8/7 maal de nominale uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet en het verschil in verschuldigde premie voor de volksverzekeringen over het partnerpensioen voor en na de 67- jarige leeftijd. 7. Bij de bepaling van het (maximale) pensioengevend jaarsalaris wordt voor de jaren vanaf 2015 rekening gehouden met het feit dat dit niet hoger mag zijn dan dat is bepaald in dit pensioenreglement (voor 2015 en 2016: op fulltime basis). Het maximale pensioengevend jaarsalaris mag tevens nooit hoger zijn dan hetgeen is toegestaan op grond Pensioenreglement

21 van artikel 18ga Wet op de loonbelasting De aanspraken ingevolge deze pensioenregeling kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de PW. 9. Nieuwe fiscale wetgeving wordt indien noodzakelijk geïmplementeerd en kan leiden tot wijzigingen. Artikel 28 Informatieverstrekking en administratie deelnemingsjaren 1. Het fonds zal aan (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en aan gerechtigden op een bijzonder partnerpensioen alle informatie verstrekken op die wijze en op die momenten, zoals bepaald bij of krachtens de PW. Het fonds kan de administrateur verzoeken deze informatie namens het fonds te verstrekken. Voor het verstrekken van sommige informatie is het fonds bevoegd om in alle redelijkheid en billijkheid kosten in rekening te brengen. 2. Het fonds administreert de deelnemingsjaren. Het fonds verstrekt een opgave van de deelnemingsjaren en de schriftelijke bescheiden die de deelnemingsperioden, voorafgaande aan een vóór 1 januari 2005 gedane waardeoverdracht kunnen staven overeenkomstig de voorwaarden gesteld in de artikelen 2 en 3 van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord Het fonds kan aan de deelnemer of gewezen deelnemer een vergoeding vragen voor de kosten die aan de verstrekking van de opgave verbonden zijn. Artikel 29 Voorbehoud van de werkgever en kortingsregeling 1. De werkgever behoudt zich het recht voor in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden de betaling van de verschuldigde werkgeversbijdrage te verminderen of te beëindigen. 2. Indien de werkgever van het in lid 1 bedoelde recht gebruik maakt, zal de werkgever degene aan wie hij de uitvoering van de pensioentoezegging heeft toevertrouwd alsmede de deelnemers terstond daarvan in kennis stellen en zich in overleg met het bestuur beraden over de noodzaak de pensioenregeling aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Indien deze aanpassing noodzakelijk is, zal dit pensioenreglement worden gewijzigd. 3. Het fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de PW en aanverwante wet- en regelgeving. 4. Het fonds informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. 5. De vermindering bedoeld in het derde lid van dit artikel kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever en toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. Artikel 30 Slotbepaling Het bestuur is na goedkeuring door de werkgever bevoegd onder van geval tot geval vast te stellen voorwaarden: Pensioenreglement

22 a. ten gunste van een deelnemer af te wijken van de bepalingen van dit reglement welke afwijkende voorwaarden evenwel niet in strijd mogen zijn met enig verbindend voorschrift van de PW of met de van toepassing zijnde fiscale wet- en regelgeving; b. een werknemer van de werkgever, die niet aan de in artikel 2 genoemde opnemingsvoorwaarden voldoet, als deelnemer in het fonds op te nemen. Artikel 31 Overgangsbepalingen 1. Voor degenen die deelnemer waren krachtens het tot en met 31 december 2003 geldende pensioenreglement (hierna: het voorgaande pensioenreglement) gelden de in de leden 2,3 en 4 van dit artikel opgenomen bepalingen in aanvulling op het huidige pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Vitol Anker. 2. De door de deelnemer op grond van het voorgaande pensioenreglement opgebouwde pensioenaanspraken worden vastgesteld als ware er sprake van een beëindiging van het deelnemerschap conform het bepaalde in het voorgaande pensioenreglement. 3. De in het voorgaande lid vastgestelde premievrije pensioenaanspraken worden conform artikel 25 van het huidige pensioenreglement aangepast. Tijdens het dienstverband worden deze aanspraken ten behoeve van het toeslagbeleid beschouwd als aanspraken van een actieve deelnemer. Na beëindiging van het dienstverband zullen deze aanspraken als premievrije pensioenaanspraken behandeld worden. 4. Indien een (gewezen) deelnemer, die op grond van het voorgaande pensioenreglement een recht op partnerpensioen heeft opgebouwd, de pensioendatum bereikt, kan deze (gewezen) deelnemer dit recht op partnerpensioen dat na 1 januari 2002 conform het voorgaande reglement is opgebouwd, omzetten in een hoger ouderdomspensioen. De hoogte van de uitkeringen worden door het bestuur vastgesteld aan de hand van de factoren die als bijlage bij dit reglement zijn opgenomen. Een verhoging van het ouderdomspensioen vindt slechts plaats indien de keuze blijkt uit een vóór de ingangsdatum van het pensioen door de (gewezen) deelnemer en diens partner ondertekend keuzeformulier. Dit keuzeformulier zal verstrekt worden door het fonds. 5. Voor degenen die deelnemer waren krachtens het vanaf 1 januari 2004 tot 1 januari 2006 geldende pensioenreglement gelden de in de leden 6 en 7 van dit artikel opgenomen bepalingen in aanvulling op het huidige pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Vitol Anker. 6. De door de deelnemer op grond van het in lid 5 bedoelde en tot 1 januari 2006 geldende pensioenreglement opgebouwde pensioenaanspraken en indien van toepassing pensioenkapitaal worden vastgesteld als ware er sprake van een beëindiging van het deelnemerschap conform het bepaalde in het in lid 5 bedoelde pensioenreglement. 7. De in het voorgaande lid vastgestelde premievrije pensioenaanspraken worden conform artikel 25 van het huidige pensioenreglement aangepast. Tijdens het dienstverband worden deze aanspraken ten behoeve van het toeslagbeleid beschouwd als aanspraken van een actieve deelnemer. Na beëindiging van het dienstverband zullen deze aanspraken als premievrije pensioenaanspraken behandeld worden. 8. Indien en voorzover een deelnemer per 1 januari 2015 vrijstelling van premiebetaling in verband met arbeidsongeschiktheid geniet, geldt dat de premievrijstelling wordt voortgezet conform de onderhavige pensioenregeling, met inachtneming van de volgende bepalingen: - de premievrijstelling is gebaseerd op het maximale jaarsalaris dat gold direct voorafgaand aan het moment van arbeidsongeschikt worden, doch niet hoger dan hetgeen is toegestaan conform de bepalingen van dit pensioenreglement (voor 2015 en op fulltime Pensioenreglement

23 basis). Het maximale jaarsalaris mag tevens nooit hoger zijn dan hetgeen is toegestaan op grond van artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964; - de AOW-franchise bedraagt 100/75 maal de ongehuwden AOW op het moment van arbeidsongeschikt worden maar zal nooit minder bedragen dan de fiscaal minimale AOWfranchise; - de pensioenopbouw is gebaseerd op een pensioendatum op de eerste dag van de maand volgend op de dag dat de 63-jarige leeftijd wordt bereikt; en - de pensioenopbouw is gebaseerd op de middelloonsystematiek waarbij het opbouwpercentage 1,474 bedraagt. Artikel 32 Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking per 1 januari Pensioenreglement

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015 Pensioenen.............................................. Vopak pensioenregeling 2015 18 juni 2015 Inhoud INTRODUCTIE ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Deelneming... 2 Artikel 3 Pensioen en

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7.

Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. inwerkingtreding 1 januari (voor het laatst gewijzigd per 1.7. Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland inwerkingtreding 1 januari 2006 (voor het laatst gewijzigd per 1.7.2013) Pensioenreglement 1.7.2013 Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling

1 januari 2015. Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland. Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling 1 januari 2015 Stichting Pensioenfonds Dupont Nederland Pensioenreglement voor de Beschikbare Premieregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds DSM Nederland. Uitgave 1 april 2014 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave 1 april 2014 Inhoud Pag. Omschrijving 03 Hoofdstuk 1 - Algemeen 03 Artikel 1 Definities 06 Artikel 2 Aanvang en einde deelnemerschap 07 Artikel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

Pensioenreglement 67 jaar

Pensioenreglement 67 jaar Pensioenreglement 67 jaar Voor werknemers geboren na 1 januari 1950 of in dienst na 31 december 2005 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 februari 2014 P. Dijkstra, secretaris N. Mol Bestuursmanagement:

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT 2013 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2013 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie