Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Vereniging Medische Staf.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Vereniging Medische Staf."

Transcriptie

1

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Vereniging Medische Staf. Ook 2012 stond voor een groot deel in het teken van de samenwerking / fusie met het Lievensberg Ziekenhuis te Bergen op Zoom. Veel stafvergaderingen werden gewijd aan dit onderwerp en op 25 juni was er een gezamenlijke bijeenkomst van de medische staven van beide ziekenhuizen in de Wouwse Tol, die ruim werd bezocht. Uiteindelijk heeft een grote meerderheid van de medische staf gestemd vóór de fusieaanvraag bij de NMA en voor realisatie van het Moeder-Kind centrum pas ná de definitieve bestuurlijke fusie. De fusie werd op 18 december bij de NMA gemeld (huidige ACM). In augustus 2012 zijn de contracten getekend voor een gezamenlijk ERP / EPD voor beide ziekenhuizen. De verwachting is dat op 25 oktober 2013 het EPD operationeel wordt in het Franciscus Ziekenhuis. In 2012 vonden de voorbereidingen plaats voor de nieuwe organisatiestructuur met duaal management. Begin 2013 werd dit door een meerderheid van de medische staf geaccordeerd Thema s kwaliteit en veiligheid kwamen veelvuldig aan bod en de medisch specialisten zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de tien thema s uit het VMS veiligheidsprogramma. Meerdere zorgpaden werden in 2012 geïmplementeerd. Wij vertrouwen erop dat dit jaarverslag u een goed beeld geeft van de activiteiten van de Vereniging Medische Staf. Namens het bestuur van de Vereniging Medische Staf, Tom Enneking, voorzitter Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 1. Vereniging Medische Staf Samenstelling medische staf Bestuur medische staf Overlegstructuur Verantwoordelijkheden, taken en werkwijze 7 2. Bijzondere ontwikkelingen Algemeen Fusieplannen Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg Ziekenhuis Reorganisatiewijziging en duaal management Lateralisatie en chirurgie Vorming Lab West-Brabant Bouw dependance ZRTI Project anderhalvelijnszorg Overname Paramedisch Centrum EPD / ERP Kwaliteit Algemeen Kwaliteitsbesprekingen Visitaties, accreditaties en certificaten Zorgpaden Interne bijeenkomsten en bijscholing Appraisal & Assessment Samenwerking overigen Overig 15 Bijlage 1 Samenstelling medische staf per 31 december Bijlage 2 Besluitenlijst Vereniging Medische Staf Bijlage 3 Overzicht Staf- en Ziekenhuiscommissies en Stuurgroepen 21 Bijlage 4 Overzicht presentaties medische staf Bijlage 5 Overzicht publicaties wetenschappelijke artikelen, gehouden 26 voordrachten en symposia Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 3

4 1. Vereniging Medische Staf 1.1 Samenstelling medische staf De Vereniging Medische Staf (VMS) bestond eind 2012 uit 147 leden; 115 leden hiervan zijn als gewoon lid verbonden aan de VMS, 32 leden als buitengewoon lid. Dit is inclusief twee specialisten ouderengeneeskunde, twee radiotherapeuten en een apotheker polikliniek. Medisch specialisten die voor minder dan 40% in het ziekenhuis hun praktijk of werk uitoefenen zijn buitengewoon lid. Tot deze categorie behoren ook specialisten die regelmatig door gewone leden in consult worden geroepen. Wegens uitbreiding of opvolging bij enkele maatschappen/vakgroepen werden als nieuwe specialist welkom geheten: Maand Naam Specialisme Vervanging/ uitbreiding Januari S. Bell Orthopedie Vervanging Januari M. Andriessen Chirurg cdc Vervanging Februari H. van der Zee Klinisch psycholoog Uitbreiding Februari R. Brandwijk Revalidatie arts Uitbreiding Februari P. Vencken Gynaecoloog Uitbreiding Mei N. van der Burg de Graauw Interne geneeskunde Vervanging Juli dr. D. Susa Chirurg (chef de clinique) Vervanging Augustus dr. F. van Eijck Chirurg Vervanging September S. van Eeckhoudt Nucleaire geneeskunde Vervanging September H. Buda Anesthesioloog (waarnemer) Vervanging Oktober K. van der Wegen Dermatoloog Uitbreiding Oktober T. van Strien Neuroloog Vervanging November T. Steinhauser Internist MDL Uitbreiding November J..Ansems Klinisch fysicus Uitbreiding December I. van der Linden Klinisch chemicus Vervanging December dr. R. Veldkamp Chirurg (chef de clinique) Vervanging Afscheid werd genomen van: Maand Naam Specialisme April E. Hoffman van der Meer Kinderarts April R. Derichs Radioloog April F. Lockefeer Patholoog Mei J. Janssen Internist Mei E. Delhaas Anesthesioloog Juni F. Lindeboom Klinisch chemicus Juni E. Slingenberg Chirurg Augustus M. Andriessen Chef de clinique chirurgie September J. Prenen Nucleaire geneeskundige Oktober B. van Hooff Neuroloog Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 4

5 De heer R. Lie, internist, en de heer H. van Roermund, MDL-arts, verrichten enkele dagdelen per week scopiediensten in het ziekenhuis voor de maatschap Interne geneeskunde. Overzicht leeftijdsopbouw medisch specialisten Aantal specialisten 142* Aantal vrouwen Aantal mannen *: exclusief twee specialisten ouderengeneeskunde, twee radiotherapeuten en een poliklinisch apotheker. Voor een volledig overzicht van de gewone en buitengewone leden van de Vereniging Medische Staf wordt verwezen naar bijlage 1. De Vereniging Medische Staf werd bij haar werkzaamheden ondersteund door het Bureau Medische Staf, waarin werkzaam zijn mevrouw M. ten Broeke, beleidsmedewerker Medische Staf en mevrouw L. Groeneveld, secretaresse Bureau Medische Staf. 1.2 Bestuur medische staf De leiding van de Medische Staf berust bij het Stafbestuur. Het bestuur draagt zorg voor beleids- en adviesvoorbereiding en voert daartoe namens de leden overleg, zowel met interne als externe partijen. Voor grote ziekenhuisbrede projecten worden binnen het Stafbestuur dossierhouders benoemd. In november werd mevrouw Groenhuijzen herkozen voor een periode van twee jaar, nadat zij zich herkiesbaar had gesteld na het aflopen van haar statutaire zittingstermijn. Samenstelling leden Stafbestuur T. Enneking orthopedisch chirurg voorzitter mw. dr. G. Buunk internist vice-voorzitter portefeuille bouwzaken P. Brummel chirurg secretaris portefeuille investeringen mw. A. Groenhuijzen ziekenhuisapotheker penningmeester portefeuille kwaliteit & Veiligheid D. Deraedt anesthesioloog algemeen lid portefeuille ICT Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 5

6 1.3 Overlegstructuur Overleg Deelnemers Stafbestuur Overige deelnemers Frequentie Overleg SB Stafbestuur - 2-wekelijks Overleg SB/RvB Stafbestuur RvB 2-wekelijks Overleg voorzitter SB en voorzitter RvB Voorzitter SB Voorzitter RvB wekelijks Overleg RvT/RvB/SB Stafbestuur RvT en RvB 2 x per jaar Plenaire Stafvergadering Stafbestuur medisch specialisten en RvB Kernstafvergadering Stafbestuur medisch specialisten en RvB 5 x per jaar 5 x per jaar Overleg SB FZ en LB Stafbestuur SB Lievensberg Ziekenhuis 2 x per jaar Overleg Bestuur Stafmaatschap Plenair overleg Stafmaatschap Onderhandelingscommissie zorgverzekerars Ziekenhuiscontactcommissie Huisartsencontactbijeenkomst Overleg Roosendaals Verwijzen Ziekenhuisbeleid Zorg en Bedrijfsvoering Voorjaarsoverleg maatschappen/vakgroepen SB-leden die ook bestuurslid Stafmaatschap zijn SB-leden die ook bestuurslid Stafmaatschap zijn Voorzitter Stafbestuur Stafbestuur Stafbestuur voorzitter Stafbestuur voorzitter Stafbestuur lid SB Voorzitter, een snijdend, een niet-snijdend en een ondersteunend specialist Vrijgevestigde specialisten 2 medisch specialisten, Hoofd F&I en zorgverzekeraars RvB en vertegenwoordigers huisartsengroepen medisch specialisten en huisartsen medisch specialisten en huisartsen RvB, voorzitter MOS, sectormanager zorgsector, hoofden stafdiensten, manager OK, manager radiologie, manager zorgeenheid revalidatie RvB, sectormanager zorgsector, hoofd facilitaire dienst, hoofd F&I, manager OK RvB, maatschap/vakgroep, sectormanager 1 x per maand 10 x per jaar onregelmatig 4 x per jaar 2 x per jaar geen vaste frequentie 1 x per maand 1 x per maand 1 x p. jaar per maatschap/ vakgroep Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 6

7 De medische staf is vertegenwoordigd in ziekenhuiscommissies en stafcommissies alsmede in stuur- en werkgroepen binnen het ziekenhuis. 1.4 Verantwoordelijkheden, taken en werkwijze De verantwoordelijkheden, taken en werkwijze van het Stafbestuur en de leden van de Vereniging Medische Staf zijn vastgelegd in de statuten. Het Stafbestuur draagt zorg voor beleids- en adviesvoorbereiding en voert daartoe namens de leden overleg, zowel met interne als externe partijen. Voor grote ziekenhuisbrede projecten worden binnen het Stafbestuur dossierhouders benoemd. Op deze manier wordt een betere taakverdeling van de werkzaamheden en tijdsbesteding van de Stafbestuursleden bewerkstelligd. In het wekelijks overleg tussen de voorzitter van het Stafbestuur en de voorzitter van de Raad van Bestuur worden prioriteiten bepaald en informatie over ontwikkelingen en signalen over de ervaren praktijk uitgewisseld. Het Stafbestuur overlegt tien maal per jaar met de medische staf. Dit is vijf maal in een Kernstafvergadering en vijf maal in een Plenaire stafvergadering. In deze vergaderingen vindt besluitvorming plaats over adviezen, beleidsvoornemens en zorginhoudelijke zaken, die vanuit de organisatie worden aangedragen. De Medische Staf stelt zich ten doel het bevorderen en dragen van (mede) verantwoordelijkheid met betrekking tot: Optimale patiëntenzorg Een patiëntgerichte en doelmatige ziekenhuisorganisatie De functionele, vakinhoudelijke en materiële belangen van zijn leden Het bevorderen van de professionele kwaliteit van zijn leden De medische staf is nadrukkelijk partner bij de totstandkoming van het strategische beleid van het Franciscus Ziekenhuis. Met de Raad van Bestuur is een convenant getekend waarin bepalingen ten aanzien van de samenwerking zijn opgenomen. De medische staf is vertegenwoordigd in ziekenhuiscommissies en stafcommissies alsmede in stuur- en werkgroepen binnen het ziekenhuis. Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 7

8 2. Bijzondere ontwikkelingen 2.1 Algemeen Belangrijke onderwerpen die in 2012 aan de orde kwamen tijdens de verschillende overlegvormen waren: Fusieplannen FZ en LB Reorganisatie en duaal management Lateralisatie Chirurgie Moeder Kind centrum Positionering polikliniek Etten-Leur Fusieplannen maatschappen longgeneeskunde FZ en Amphia ziekenhuis Onderzoek naar structurele samenwerking laboratoria ziekenhuizen Amphia, Franciscus en Lievensberg; eind 2012 opgeschort CRM training op OK-afdeling Project Productive Ward; gestart op klinische afdelingen en verwant aan project 'Poli op Orde' Systeemkeuze EPD/ERP (Betere) positionering polikliniek Etten-Leur (en Oudenbosch); werkgroep medisch specialisten opgericht Renovatie OK Aanstelling Medisch Leider OK Oprichting serviceloket Huisartsen Beleid anderhalvelijnszorg Raamovereenkomst Het Huisartsenteam Franciscus Ziekenhuis Evaluatie dossieronderzoek sterftecijfers Statuten Stafmaatschap FZR Patiëntveiligheid en Kwaliteit is een vast agendapunt voor de Stafvergaderingen Voor uitgebreidere informatie over de activiteiten van de maatschappen en vakgroepen in 2012 wordt verwezen naar de betreffende jaarverslagen. 2.2 Fusieplannen Franciscus Ziekenhuis en Lievensberg Ziekenhuis In 2012 is verder gestalte gegeven aan de ambitie van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis om de ziekenhuiszorg voor de regio te optimaliseren, uitmondend in een fusie tussen beide ziekenhuizen; één ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties met elk een eigen profiel. Met de fusie willen de ziekenhuizen ook in de toekomst een breed aanbod van kwalitatief goede medisch specialistische zorg handhaven, dichtbij huis (toegankelijk) en efficiënt vormgegeven (betaalbaar). Voor de medische staven van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis werd op 25 juni een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd om nader in te gaan op de fusieplannen van beide ziekenhuizen. Voor de medische staf van het Franciscus Ziekenhuis werd tevens op 25 september een bijeenkomst gehouden ter bespreking van de adviesaanvraag van de Raad van Bestuur inzake de fusieaanvraag bij de NMA en de lateralisatie van het Moeder-Kind centrum. Een grote meerderheid van de stafleden stemde op de Kernstafvergadering van oktober vóór de fusieaanvraag bij de NMA maar tégen Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 8

9 lateralisatie van het Moeder-Kind centrum vóór de fusie. De fusieaanvraag werd op 18 december gemeld bij de NMa. 2.3 Reorganisatie en duaal management In 2012 is hard gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe organisatiestructuur voor het ziekenhuis. De reorganisatie heeft de volgende uitgangspunten: 1. De organisatiestructuur sluit aan op de inrichting van patiëntprocessen en zorgpaden. De organisatie van de zorg is logisch afgestemd op de zorgvraag van de patiënt. 2. De medisch specialist participeert in de bedrijfsvoering (duaal management), wat betekent dat de medisch specialist samen met het management stuurt op het op doelmatige wijze realiseren van kwalitatief hoogwaardige medische zorg. 3. De organisatiestructuur faciliteert het sturen op resultaat. Leidinggevenden hebben samen met de medische staf de mogelijkheden en bevoegdheden om te sturen op kosten en opbrengsten. Om de veranderingen in goede banen te leiden, is een Kernteam opgericht, waarin ook medisch specialisten vertegenwoordigd zijn. Een van de belangrijke pijlers van de structuurwijziging is de invoering van duaal management op zorgeenheidniveau. Hierover is zowel in het kernteam, de werkgroep duaal management als in de hiervoor geformeerde klankbordgroep diverse malen van gedachten gewisseld met betrokkenheid en inbreng van diverse medisch specialisten. In de nieuwe organisatiestructuur worden zeven zorgeenheden onderscheiden die bestaan uit specialismen met een vergelijkbaar zorgproces. Binnen een zorgeenheid ligt de focus op uniformiteit in proces, afgestemd op de belangrijkste patiëntengroepen. In de organisatiewijzigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, is reeds voorgesorteerd op de nieuwe structuur (denk aan de zorgeenheid revalidatie, de bundeling van de acute zorg en de indeling van de kliniek in snijdend, chronisch, intern en moederkind). Per zorgeenheid wordt een manager aangesteld. Elke zorgeenheid bestaat uit polikliniek, kliniek (indien van toepassing) en functies die specifiek zijn voor de eenheid, bijvoorbeeld hartfunctieonderzoek en longfunctieonderzoek. Per maatschap zal een medisch manager aangesteld worden, welke zal samenwerken met de zorgeenheid manager. 2.4 Lateralisatie chirurgie De maatschappen chirurgie van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis zijn op 15 februari 2012 officieel gefuseerd. De fusie werd mede ingegeven door de eis om te voldoen aan de landelijke kwaliteits- en volume-eisen. Het samengaan van de maatschappen bevordert ook het ontwikkelen van specialisaties binnen de diverse chirurgische deelgebieden vaatchirurgie, longchirurgie, traumatologie en oncologische chirurgie. 2.5 Vorming Lab West-Brabant Vanaf februari 2012 is, onder de benaming project Lab West-Brabant, de mogelijkheid van een gemeenschappelijke laboratoriumorganisatie voor de klinische chemie en hematologie Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 9

10 van de ziekenhuizen Amphia, Franciscus en Lievensberg grondig in kaart gebracht. Op voordracht van de Stuurgroep Lab West-Brabant hebben de Raden van Bestuur van de drie ziekenhuizen eind 2012 besloten dat de tijd niet rijp is om een (voorgenomen) besluit tot de oprichting daarvan te nemen. Het project Lab West-Brabant is daarom formeel opgeschort. Een doorstart van het initiatief in een latere fase is niet uitgesloten, maar is ook geen automatisme. De ziekenhuizen zullen periodiek in het kader van hun convenantsoverleg de stand van zaken evalueren en dan beoordelen of nieuwe stappen aan de orde zijn. 2.6 Bouw dependance ZRTI Het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis hebben in het kader van hun fusieplannen, Roosendaal aangewezen als locatie waar de oncologie geconcentreerd wordt. Besloten is tot de bouw van een dependance van het Zeeuws Radiologisch Therapeutisch Instituut aan de achterzijde van het ziekenhuis. Deze vestiging zal er aan bijdragen dat patienten van beide ziekenhuizen dichter bij huis de radiotherapeutiebehandeling kunnen ondergaan. Van de patiënten die het ZRTI behandelt is 30% afkomstig uit West-Brabant. Deze patiënten reizen nu nog gedurende zes tot acht weken op en neer naar Vlissingen. De bouw van het radiotherapeutisch instituut is gepland van mei/juni 2013 tot tweede helft Project anderhalvelijnszorg Het Franciscus ziekenhuis gelooft erin dat de kwaliteit van zorg voor patiënten verbetert door continu samen met de eerstelijnszorg te ontdekken op welke wijze de patiënt steeds beter gediagnosticeerd, behandeld en begeleid kan worden. Op vele gebieden zijn contacten en afspraken met de eerstelijnszorg in de regio. Zo zijn er goede verwijsafspraken met huisartsen gemaakt welke tweejaarlijks in onderling overleg worden geactualiseerd. Ook staan de medisch specialisten van het Franciscus ziekenhuis bekend om hun laagdrempelige bereikbaarheid voor de eerstelijnszorg. Daarnaast vindt er regelmatig kennisoverdracht plaats vanuit het ziekenhuis (symposia, huisartsendagen, etc.) en kunnen huisartsen eenvoudig laboratorium-, radiologische- en functieonderzoeken aanvragen. Een ander voorbeeld van samenwerking is de Huisartsenpost in het poortgebouw. In het voorjaar van 2012 heeft het Medisch Centrum Nieuw Gastel (uit Oud Gastel) contact gezocht met het ziekenhuis. Deze zorgverleners (huisartsen en apotheker) willen graag intensiever samenwerken met het ziekenhuis. Er is gesproken over de mogelijkheden om chronische patiëntengroepen (met name COPD, hartfalen) meer in gezamenlijkheid te behandelen. Dit valt samen met de ontwikkeling van zorgpaden COPD en Hartfalen die in het Franciscus Ziekenhuis momenteel in de opstartfase verkeren. In de tweede helft van 2012 ontving het ziekenhuis van Zorggroep Het Huisartsenteam Etten-Leur een verzoek tot samenwerking voor de ketenprogramma s diabetes, COPD en CVRM. Met dit huisartsenteam is hiervoor een raamwerkovereenkomst opgesteld. 2.8 Overname Paramedisch Centrum (PMC) Per 1 januari 2012 is Hoppenbrouwers PMC (Paramedisch Centrum) uit Roosendaal overgenomen door het Franciscus Ziekenhuis. Het PMC is een behandelcentrum voor gespecialiseerd onderzoek en behandeling van klachten van het bewegingsapparaat. Door de samenvoeging van het PMC met het Franciscus Ziekenhuis kan in samenwerking Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 10

11 met de medisch specialisten meer multidisciplinaire diagnostiek worden verricht en kunnen integrale (keten)behandeltrajecten worden ontwikkeld. 2.9 EPD / ERP Eind augustus 2012 zijn de contracten ondertekend om te komen tot één EPD / ERP (SESAM-traject). In dit gezamenlijke selectietraject van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis werd vanaf het begin gekeken naar één ERP- en één EPD-systeem voor beide ziekenhuizen. Het EPD/ZIS heeft de reikwijdte van het volledig medisch, verpleegkundig en paramedisch dossier, inclusief patiëntlogistiek en financiële afhandeling, georganiseerd rondom de individuele patiënt. Na de ondertekening is de verdere implementatie gestart en zijn diverse werkgroepen en stuurgroepen geïmplementeerd om de invoering van het EPD goed te begeleiden. In deze werkgroepen zijn meerdere medisch specialisten betrokken. De verwachting is dat op 25 oktober 2013 het EPD gereed zal zijn voor implementatie (go live). Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 11

12 3. Kwaliteit 3.1 Algemeen In het kader van kwaliteit zijn de volgende zaken in 2012 jaar de revue gepasseerd: Met de Raad van Bestuur is overleg gevoerd over de NIAZ heraccreditatie in juni, over de prestatie-indicatoren, de VIM-meldingen en het Veiligheidsmanagementsysteem. Maatschappen en vakgroepen ontvangen elke vier maanden een klachtenoverzicht ter bespreking en opvolging binnen de maatschap/vakgroep. Complicatieregistratie geschiedt digitaal (met uitzondering van de maatschappen plastische chirurgie en nucleaire geneeskunde) en wordt periodiek binnen de maatschap en vakgroep besproken. Waar mogelijk wordt zorg verleend volgens de methodiek van zorgpaden. In 2012 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de zorgpaden hartfalen, hartrevalidatie, hoofdpijnpoli, oncologische revalidatie, huid maligniteiten en obstipatie bij kinderen en zijn de zorgpaden rapid recovery heup, rapid recovery knie en artroscopie geïmplementeerd. In 2012 is integraal gestart met de checklist operatief proces; Het Toezicht Operatief Proces is een traject dat zich richt op de veiligheid in het zorgproces van electieve operatiepatiënten. Het project beoogt de overgangen binnen het zorgproces (van polikliniek tot Pre Operatieve Screening, van verpleegafdeling naar OK en visa versa) te begeleiden zodat er geen (veiligheids) aspecten vergeten worden. Om dit proces te begeleiden is een checklist ontwikkeld waarop in de verschillende stadia van het zorgproces aangegeven moet worden of een handeling uitgevoerd is. De medisch specialisten zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de tien thema's uit het VMS Veiligheidsprogramma ter terugdringing van onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen. In 2012 zijn bij diverse maatschappen en vakgroepen patiëntenraadplegingen uitgevoerd. In het tweede kwartaal is besloten om alle snijdend specialisten en anesthesiologen een Crew Resource Management training te laten volgen. Het Franciscus is hiermee het eerste algemene ziekenhuis waar de operatie-afdeling volledig met CRM-principes gaat werken. De calamiteitencommissie heeft in dit jaar drie calamiteiten geanalyseerd en op grond daarvan verbetersuggesties voor de Raad van Bestuur geformuleerd. Aanbevelingen die betrekking hebben op de medische discipline worden toegelicht in de stafvergaderingen. 3.2 Kwaliteitsbesprekingen Kwaliteitscommissie medische staf De kwaliteitscommissie medische staf stimuleert de maatschappen en vakgroepen tot kwaliteitsverbetering en ziet in een driejaarlijkse cyclus toe op de kwaliteit van het medisch specialistisch handelen. In 2012 is de commissie gestart met de vierde ronde van de kwaliteitsbesprekingen. Hiervoor zijn nieuwe criteria opgesteld. In 2012 vonden gesprekken plaats met de volgende maatschappen/vakgroepen: - anesthesiologie - kaakchirurgie, - gynaecologie - plastische chirurgie Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 12

13 3.3 Visitaties, accreditaties en certificaten In 2012 werden de volgende maatschappen en vakgroepen gevisiteerd: Urologie februari Dermatologie juni Longgeneeskunde juni Medische psychologie schriftelijke hervisitatie Na de laboratoriumvisitatie voor de medische microbiologie door de CCKL op 20 oktober 2011, ontving de afdeling in maart 2012 het bericht dat het plan van aanpak was goedgekeurd. Medio juni 2012 heeft het Dialysecentrum opnieuw het HKZ kwaliteitscertificaat ontvangen. Voorafgaand aan de hercertificering heeft op 21 en 22 maart een visitatie plaatsgevonden. Naast bovengenoemde visitaties en accreditatie zijn in 2012 de volgende kwaliteitskeurmerken toegekend: - het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN); - het spataderkeurmerk van de Hart & Vaatgroep; - het kwaliteitskeurmerk van de ProstaatKankerStichting.nl en de Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties; - het predicaat Kwaliteitsziekenhuis 2012 voor CVA zorg door Achmea, als één van de zes Nederlandse ziekenhuizen die dit predicaat hebben gekregen. Ook volgens de Consumentenbond zijn we een van de koploperziekenhuizen in Zorg na een beroerte ; - het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Stomavereniging. 3.4 Zorgpaden Het Franciscus Ziekenhuis gebruikt zorgpaden om zorgprocessen voor specifieke diagnosegroepen zo optimaal mogelijk te organiseren. Sinds de start in 2007 zijn 24 zorgpaden geïmplementeerd en 11 zorgpaden in ontwikkeling. Geïmplementeerde zorgpaden Liesbreuk Carpaal Tunnel Syndroom COPD; SEH, kliniek en Weihoek Gebroken heup Hartfalen; kliniek Melanoom Tia CVA HNP (Hernia); onderzoek, diagnose en primaire behandeling Coloncarcinoom; behandeling Varices Osteoporosepoli Sluders Dementie Artroscopie Rapid Recovery heup Zorgpaden in ontwikkeling Slaap / apneu Testica COPD; 1,5 lijnszorg Oud-Gastel Hoofdpijnpoli Hartfalen; 1,5 lijnszorg Oud-Gastel Huid Maligniteiten Obstipatie kinderen Hartrevalidatie HNP (Hernia); operatieve behandeling Coloncarcinoom; screening Coloncarcinoom; poliklinische diagnose Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 13

14 Blaascarcinoom Mammacarcinoom; herziening Prenatale zorg Stervensfase Oncologische revalidatie Koorts na chemo Klinische chemotherapie 3.5 (Interne) bijeenkomsten en bijscholing Medisch specialisten uit diverse maatschappen en vakgroepen verzorgen regelmatig in- en externe bijeenkomsten en bijscholingslessen, onder meer voor verpleegkundigen, arts- en co-assistenten, patiënten, huisartsen en overige partners uit het adherentiegebied. In 2012 is twee maal een Huisartsencontactbijeenkomst gehouden voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde; in maart stond deze in het teken van de ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde, in september van de opening van het microbiologisch lab. In november werd een informatiebijeenkomst ZorgDomein georganiseerd vanuit het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis voor alle huisartsen in de regio. Aandacht is besteed aan de verwijsafspraken SOA, verwijzingen plastische chirurgie en tips en trucs voor het gebruik van ZorgDomein. 3.6 Appraisal & Assessment In het kader van IFMS zijn in 2012 negenentwintig A&A gesprekken gehouden (inclusief zes gesprekken met medisch specialisten van brugmaatschappen welke in Lievensberg zijn gehouden), wat inhoudt dat er in totaal, vanaf de start in 2009, inmiddels achtenzeventig gesprekken hebben plaatsgevonden (waarvan dertien in Lievensberg). De intentie is om per jaar ongeveer veertig gesprekken te voeren. 3.7 Samenwerking overigen De medisch specialist heeft, naast het contact met patiënten, ook contact met diverse andere relaties, waaronder: - Collegae specialisten in andere ziekenhuizen - Zorgaanbieders in de eerste lijn (huisartsen, verloskundigen, apothekers, paramedische centra, huidtherapeuten, Stichting Huisartsenposten West-Brabant) - Patiëntenorganisaties - Zorgverzekeraars (CZ, UVIT, Achmea, Menzis en Multizorg) - Zorgaanbieders in de Thuiszorg en sector Verzorging en Verpleging - Ziekenhuizen (Lievensberg ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Revalidatiecentrum Breda) - Overige klantengroepen en stakeholders (onder meer: Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI), Verbeeten Instituut, Stichting GGZ West-Brabant, Transplantatie Stichting Nederland, Stichting Huisartsenlaboratorium) Daarnaast vinden binnen het ziekenhuis diverse vormen van interdisciplinaire samenwerking plaats. Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 14

15 4. Overig Het Franciscus Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor Roosendaal en wijde omgeving. Het verzorgingsgebied strekt zich uit van Tholen tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk. Tot het primaire adherentiegebied van het ziekenhuis behoren de gemeenten: Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Rucphen en Etten-Leur. Het ziekenhuis heeft naast een grote, moderne polikliniek in Roosendaal, ook een Medisch Centrum in Oudenbosch en een polikliniek in Etten-Leur. Het Franciscus Ziekenhuis is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) type 2: alle voorkomende zorg wordt geleverd en het bouwregime is van toepassing. Het Franciscus Ziekenhuis kiest voor het aanbieden van een breed pakket aan medischspecialistische zorg. Hier wordt voor gekozen vanuit de overtuiging dat patiënten behoefte hebben aan zorg dichtbij huis, geleverd door zorgaanbieders die ingebed zijn in de regio. Om dit waar te maken wordt niet-vrijblijvende samenwerking aangegaan met andere ziekenhuizen en ketenpartners in West-Brabant. Met het Lievensberg ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis worden afspraken gemaakt over samenwerking en concentratie van zorg waar dit meerwaarde oplevert voor de kwaliteit van zorg. Deze samenwerking garandeert dat een breed pakket van kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg voor patiënten uit het werkgebied in de regio beschikbaar blijft. Het verlenen van veilige, tijdige en kwalitatief hoogwaardige zorg op een breed terrein vormt de basis van waaruit het Franciscus Ziekenhuis opereert. Primair zullen de inspanningen er op gericht zijn om deze zorg steeds verder te verbeteren. Binnen dit geheel van medischspecialistische zorg kent het ziekenhuis voor de komende beleidsperiode een aantal speerpunten. Dit zijn vormen van zorgvernieuwing waarmee het ziekenhuis zich wil onderscheiden door het leveren van excellente kwaliteit van zorg op specifieke patiëntengroepen. Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 15

16 BIJLAGE 1 Samenstelling medische staf per 31 december 2012 Anesthesiologie I. Berckmans mw. E. Brands* H. Buda** F. Carels D. Deraedt L. Elzinga T. van den Ende X. Eijsbouts G. Hendriks mw. N. Smeulers R. van Wandelen P. Zomers Apotheek mw. A. Groenhuijzen mw. C. Hooymans mw. A. Sprangers-vd Veeken mw. C. Valk-Swinkels Cardiologie R. Bos dr. M. Broeders mw. F. Oei mw. M. Portegies M. van Straalen Chirurgie I. Arntz T. Bikkers* P. Brummel I. Cherepanin* dr. T. Drixler mw. dr. F. van Eijck G.J. van Eijck H. Fabry dr. H. Kemperman B. Kuiken* dr. A. Maeradji* P. Sars* dr. D. Susa* dr. R. Veldkamp* Dermatologie mw. dr. H. van Baar mw. K. Noz mw. L. van der Spek-Keijser mw. dr. C. van der Wegen Gynaecologie mw. E. in t Anker mw. M. van Etten P. van Gessel* mw. A. van Horenbeeck dr. J. Hutten* mw. dr. M. Noordam* R. Pal mw. S. Poots Dr. J. Ramondt* mw. E. Timmerman P. Vencken* mw. H. van Wijk* Interne Geneeskunde dr. P. Biemond mw. N. van der Burg en MDL-ziekten mw. dr. G. Buunk mw. H. Droogendijk D. de Gooyer E. Halet (MDL-arts) dr. H. Krepel R. Lie* mw. F. Lindenburg (MDL-arts) T. Noordzij H. van Roermund (MDL-arts)* E. Rolleman T. Steinhauser (MDL-arts) Kaakchirurgie dr. J. Bergsma* dr. P. Gooris* dr. A. Voûte* Kindergeneeskunde mw. S. Dogan - Duyar mw. B. Goemans mw. A. De Naeyer mw. S. Hartmann mw. C. Lewiszong-Rutjens A. van der Velden mw. N. van Voorst Vader-Boon Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 16

17 Klinische chemie mw. I. van der Linden mw. dr. C. Pagano Mirani mw. A. Sierens Klinische fysica mw. ir. J. Anstems mw. ir. B. Damink ir. M. Franken K.N.O.-heelkunde J. Clement mw. M. Dijkstra mw. I. Smeets M. van Spaendonck Longgeneeskunde dr. A. van Boxem V. Duurkens mr. J. van Helmond H. Rutten Med. leider trombosedienst mw. P. Moriarty Medische microbiologie P. van Keulen* R. Wintermans Medische psychologie mw. S. Greene mw. A. Masclee mw. J. van Tienhoven mw. E. van der Vlist mw. H. van der Zee Neurochirurgie I. Verhagen* Neurologie M. te Lintelo T. van Strien A. Valkenburg H. Wouters Nucleaire geneeskunde S. van Eeckhoudt J. van Riet Oogheelkunde R. Kramer M. Schyns H. Wessels Orthopedie S. Bell T. Enneking E. Hoffman J. Ogink W. Rosenberg P. Stolarczyk Pathologie mw. C. Bertrand V. Potters mw. K. Schelfout Plastische chirurgie W. van Alphen E. Borg Psychiatrie A. van Dalfsen B. Dieleman* A. Koelman* J. van de Putte* H. Wanmaker* Radiologie J. Angenent P. Buijs C. Faasse R. de Graaf G. Keeren mw. D. van der Linden R. van der Rijt H. Wüstefeld Reumatologie mw. F. Fodili H. van Groenendael J. Harbers Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 17

18 Revalidatiegeneeskunde R. Brandwijk G. van der Leeuw M. Pas SEH-arts Sportgeneeskunde mw. S. van der Heijden mw. A. van Vegchel-Hindriks* Urologie dr. O. van Aubel mw. K. Fransis R.J. Hillenius J. KleinJan Externe buitengewone leden L. van Noort, apotheker poliklinische apotheek mw. Maas-Jongerius, specialist ouderengeneeskunde Surplus V. Vanneste, specialist ouderengeneeskunde, Stichting Groenhuysen mw. D. van Kampen, radiotherapeut ZRTI mw. P. Noach, radiotherapeut ZRTI * = buitengewoon lid ** = waarnemend specialist Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 18

19 BIJLAGE 2 Besluitenlijst Vereniging Medische Staf 2012 Datum Besluit Checklist TOP-procedure wordt per 3 februari uitgerold voor alle electieve klinische en dagbehandeling operatiepatiënten Het Stafbestuur is akkoord gegaan met verlenging van de interimperiode van de heer J. van den Brand, voorzitter RvB a.i., tot 1 januari De verbouwing van de polikliniek wordt uitgesteld met maximaal 1 jaar De medische staf gaat akkoord met de start van het CRM trainingsprogramma (Crew Resource Management) De procedure opnamestops wordt aangepast. De toevoeging betreft de afspraak dat bekende patienten die worden ingestuurd door de huisarts, ook bij een opnamestop worden opgenomen op de SEH. Het is dan de verantwoording van de betrokkenen om een bed te vinden. Indien het gaat om een onbekende patient aan de rand van het adherentiegebied, kan overlegd worden met de huisarts wat te doen Het Stafbestuur heeft besloten gesprekken aan te gaan met maatschappen over de fusieplannen met het Lievensberg Ziekenhuis De contributie voor de Vereniging Medische Staf wordt verhoogd naar 500,-- per fte-lid Met betrekking tot de afhandeling van het Vangnet gaan de stafleden akkoord met het uitvoeren van de benchmark door de heer Kuijten, voor de vier betrokken maatschappen die aanspraak maken op het Vangnet Medisch specialisten die opdracht geven om rontgenstraling toe te dienen moeten volgens de wet beschikken over een diploma stralingshygiene. Afgesproken is dat betrokken medisch specialisten die dit diploma nog niet hebben, tot 1 juli 2013 de tijd hebben het diploma alsnog te halen; nieuwe specialisten krijgen hier een jaar de tijd voor Het Stafbestuur heeft in samenspreek met de Raad van Bestuur besloten de polikliniek Etten-Leur beter te gaan positioneren Met betrekking tot de invoering van duaal management in het ziekenhuis is besloten hiervoor een Kernteam op te richten De medische staf stemt vóór een fusieaanvraag bij de NMA maar tegen de lateralisatie van het Moeder-Kind centrum vóór de fusie Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 19

20 Datum Besluit Afgesproken wordt dat medisch specialisten die een spoedconsult aanvragen, waarbij de patient binnen 24 uur gezien moet worden, dit ook telefonisch melden bij de consulent De medische staf stemt unaniem positief over de herbenoeming van mevrouw Groenhuijzen als lid van het Stafbestur Het Jaarverslag Vereniging Medische Staf 2011 wordt, met een aantal wijzigingen op het commissie overzicht, vastgesteld De heren Drixler en Noordzij zitten in de Werkgroep basis EPD en hebben van het Stafbestuur mandaat gekregen om ad hoc beslissingen te nemen binnen de Werkgroep Het aangepaste protocol Hoofdbehandelaar Medebehandelaar Consulent wordt vastgesteld Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 20

21 BIJLAGE 3 Overzicht Stafcommissies, Ziekenhuiscommissies en Stuur- en Werkgroepen Commissie Appraisal & Assessment commissie Bibliotheek commissie Bloedtransfusie commissie Calamiteiten commissie Decubitus commissie EMD Coordinatieteam EMD Ontwikkelteam Huisvestingscommissie IC-MT Investeringsadviescommissie Kascontrolecommissie Kindermishandeling werkgroep Naam Baar HMJ van Oei F Vlist E van der Wandelen RN van Buunk G Groenhuijzen A Carels FW Hillenius RJ Pagano Mirani - Oostdijk C Groenhuijzen A Hendriks G KleinJan JH Spaendonck M van Noz K Damink - Koster JJ Gooyer DJ de Graaf R de Rutten HB Damink - Koster JJ Buunk G Boxem AJM van Buunk G Deraedt DJDL Kemperman HWPM Oei F Wouters HNAM Aubel OGJM van Brummel P Damink - Koster JJ Faasse C Wandelen RN van Fabry HFJ Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 21

22 Klachtencommissie patiënten 1 Klachtencommissie patiënten 2 Kunstcommissie Kwaliteitscommissie medische staf Materiaal Advies Commissie Middelenmanagement stuurgroep Minimaal Invasieve Chirurgie commissie Necrologiecommissie OK-MT Oncologiecommissie Hoffman EL Horenbeeck AEF Van Vlist E van der Voorst Vader - Boon ND van Krepel HP Timmerman - van Kessel CCM Dijkstra MD Rutten HB Aubel OGJM van Hooymans CDM Noz K Oei F Ogink JJM Velden AJCM van der Wintermans RGF Arntz IE Ende van den T Damink - Koster JJ Groenhuijzen A Fabry HFJ Franken M Fransis KBJ Timmerman - van Kessel CCM Broeders MAW Carels FW Lindenburg F Lintelo MP Lockefeer F Rosenberg WWJ Rutten HB Arntz IE Eijsbouts XH Rosenberg WWJ Spaendonck MP van Aubel OGJM van Boxem AJM van Faasse C Gooyer DJ de Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 22

23 Onderhandelingscommissie zorgverzekeraars Ordermanagementcommissie Orgaan -en Weefseldonatie commissie Patientenlogistiek Klankbordgroep Patiëntveiligheidscommissie PBC-commissie Polikliniek bouw werkgroep Reanimatiecommissie SEH Beleidsteam Stralingshygiëne Centrale commissie Groenhuijzen A Kemperman HWPM Linden ASA van der Pal RS Potters HVPJ Vlist E van der Enneking TJMQ Gooyer DJ de Wandelen RN van Sierens ACLE Wintermans RGF Krepel HP Strien TW van Eijsbouts XH Rosenberg WWJ Wandelen RN van Groenhuijzen A Dogan Duyar S Boxem AJM van Hooymans CDM Wessels HA Helmond JLM van Horenbeeck AEF Van Naeyer AHRR De Wouters HNAM Ende van den Straalen MJ van Wandelen RN van Buunk G Eijck GJWM van Fabry HFJ Hartmann SE Portegies MCM Smeulers NJ Valkenburg A Velden AJCM van der Angenent JFC Boxem AJM van Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 23

24 Toelatingscommissie medische staf VIM-commissie Waterbehandelingscommissie Weefselvigilantiecommissie Werkgroep CRBN ZiekenhuisInfectieCommissie ZiROP Borging werkgroep Damink - Koster JJ Hendriks GWH Krepel HP Smeulers NJ Damink - Koster JJ Dogan - Duyar S Hooymans C Hendriks GWH Pagano Mirani - Oostdijk C Spaendonck MP van Damink - Koster JJ Hooymans CDM Krepel HP Noordzij TC Rolleman EJ Wintermans RGF Bell CAMP Pagano Mirani - Oostdijk C Wintermans RGF Damink - Koster JJ Deraedt DJDL Eijck GJWM van Groenhuijzen A Naeyer AHRR De Wintermans RGF Fabry HFJ Helmond JLM van Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 24

25 BIJLAGE 4 Presentaties aan de Vereniging Medische Staf 2011 Januari Flowchart CBO richtlijn licht traumatisch hoofd-/hersenletsel Februari DOT-registratie Maart Samenwerking/Fusieplannen Franciscus en Lievensberg ziekenhuis Zorgpaden Mei Financieel overzicht 2011 Opnamestops Keuze EPD/ERP Juni Samenwerking Lab West-Brabant Jaarrekening 2011 en Begroting 2012 September Productiecijfers; stand van zaken Oktober Nieuwe organisatiestructuur EPD November Pijnprotocol Kwaliteitscommissie; evaluatie derde ronde en criteria vierde ronde Doelmatig voorschrijven van medicatie Medisch Specialistische Hulpmiddelen Thuiszorg (MSHT) December Voortgang ERP/EPD Organisatiewijziging en duaal management Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 25

26 Bijlage 5 Publicaties wetenschappelijke artikelen en gehouden voordrachten Publicaties Ir. J. Ansems e.a., klinisch fysicus MR Imaging of Patients with Stents is RF Safe at 7.0 Tesla, Poster op NVKF conferentie, Woudschoten, maart 2012 Ir. J. Ansems e.a., klinisch fysicus MR Imaging of Patients with Stents is RF Safe at 7.0 Tesla, Poster op ISMRM Annual Meeting, Melbourne Australië, 5-11 mei 2012 M. Dauwan, M.P. te Lintelo, neuroloog, R.H.H. van der Rijt Uw diagnose, Tijdschrift voor neurologie en neurochirurgie, december 2012, M.P. te Lintelo, neuroloog, Sodaba Khatab Gezien Pijn tussen de tenen, Medisch Contact, 19 oktober 2012, 2327 R. de Graaf A. Kroeze, M.P. te Lintelo, neuroloog, Diagnose in beeld, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 18 augustus 2012, 1372 Beekman, van Diepen, Koehler, M.P. te Lintelo, neuroloog Neuroborreliosis mimicking brachial amyotrophic diplegia, Clinical Neurology and Neurosurgery, Nr. 114, C. Bertrand, J.F. Heeren, K. van der Oord, L.M.T. van der Spek-Keijser, dermatoloog Melanoom in een naevus spilus, Ned T Dermat Venerol, 2012;22,7, R.H.T. van Beek, S.W.K. de Kort, E. Simonse, C.G.H. Valk-Swinkels, ziekenhuisapotheker, N.E. van t Veer, E.J.M. Veldkamp, Puzzelen met pubers, Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2012; 80 (4), augustus 2012, M. Hooning, M. Kriege, P.M.L.H. Vencken, gynaecoloog, et al The risk of primary and contralateral breast cancer after ovarian cancer in BRCA1/BRCA2 mutation carriers: Implications for counseling, Cancer, november 2012, Epub ahead of print Voordrachten of symposia S. Bell, orthopedisch chirurg De elleboog November 2012, fysiotherapeuten, Roosendaal Ir. B. Damink, klinisch fysicus Hoe is het met het Convenant Medische Technologie? Februari 2012, regio-overleg klinische fysica Zuid-West, Bergen op Zoom Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 26

27 Ir. B. Damink, klinisch fysicus Hoe is het met het Convenant Medische Technologie? Mei 2012, bij- en nascholingsbijeenkomst Algemene klinische fysica, Nieuwegein Ir. B. Damink, klinisch fysicus Gastcollege Beeldvormende Technieken: nucleaire geneeskunde Mei 2012, studenten gezondheidszorgtechnologie, Avans Hogeschool, Tilburg G.J. van Eijck, chirurg Carotisendarteriectomie: no time to waste Mei 2012, huisartsen, verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen, dag van het CVA, St. Groenhuysen, Roosendaal G.J. van Eijck, chirurg AAA, de verwijde buikslagader Oktober 2012, Hart&Vaatgroep G.J. van Eijck, chirurg Lotgenoten contactdag Hart&Vaatgroep Oktober 2012, Leden Hart&Vaatgroep, Roosendaal G.J. van Eijck, chirurg Initial Assessment December 2012, specialisten (i.o.), Riel G.J. van Eijck, chirurg Trauma Capitis December 2012, specialisten (i.o.), Riel G.J. van Eijck, chirurg Eerste opvang van ernstig gewonde ongevalspatiënten December 2012, Rotary, Roosendaal G.J. van Eijck, chirurg Claudicatio Intermittens December 2012, fysiotherapeuten, Bergen op Zoom G.J. van Eijck, chirurg Oprichtingnetwerk Fysiotherapeuten en Claudicato intermittens (Claudicationet) December 2012, fysiotherapeuten, Bergen op Zoom L. Elzinga, anesthesioloog-pijnbestrijder Neurostimulatie in de praktijk December 2012, OK-personeel en afdelingsdeskundigen, Roosendaal L. Elzinga, anesthesioloog-pijnbestrijder Invasieve pijnbestrijding bij wervelkolomgerelateerde klachten September 2012, assistenten dagcentrum, Roosendaal Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 27

28 T. Enneking, orthopedisch chirurg Signature Oktober 2012, operatieassistenten, Dordrecht T. Enneking, orthopedisch chirurg Zorgpad VKB in het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal November 2012, fysiotherapeuten, Roosendaal Ir. M. Franken, klinisch fysicus VMS en gebruik van medische technologie Februari 2012, regio-overleg klinische fysica Zuid-West, Bergen op Zoom Ir. M. Franken, klinisch fysicus Gastcollege Beeldvormende Technieken: inleiding medische technologie April 2012, studenten gezondheidszorgtechnologie, Avans Hogeschool, Tilburg J. Van Riet, nucleair geneeskundige Cursorisch onderwijs nucleair geneeskunde Maart 2012, oncologieverpleegkundigen Lievensberg Ziekenhuis, Bergen op Zoom J. Van Riet, nucleair geneeskundige Middagsessies Agnio s Juni 2012, agnio s Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, Roosendaal C.G.H. Valk-Swinkels, ziekenhuisapotheker Farmacokinetiek van cefotaxim bij IC-patiënten met continue nierfunctie vervangende therapie: een pilotstudie/wetenschappelijke vergadering NVZA November 2012, leden NVZA, Utrecht P.M.L.H. Vencken, gynaecoloog BRCA1 and BRCA2 ovarian cancer in the Netherlands: a nationwide cohort study Oktober 2012, gynaecologisch oncologen wereldwijd, Vancouver P.M.L.H. Vencken, gynaecoloog BRCA1 and BRCA2 ovariumcarcinoom in Nederland: een landelijke cohortstudie November 2012, onderzoekers Nederland erfelijke tumoren: HEBON bijeenkomst, Utrecht E. van der Vlist, medisch psycholoog Voedingsproblemen bij het jonge kind Februari 2012, paramedici, kindergeneeskunde, vakgroep revalidatie, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal H. van der Zee, klinisch neuropsycholoog Malingering in assessment of adult ADHD Juni 2012, International neuropsychological society, Oslo Jaarverslag Vereniging Medische Staf Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 2012 Pagina 28

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Vereniging Medische Staf.

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Vereniging Medische Staf. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de Vereniging Medische Staf. Het jaar 2011 stond in het teken van samenwerking. Onder invloed van landelijke ontwikkelingen is een convenant gesloten tussen

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERENIGING MEDISCHE STAF

JAARVERSLAG VERENIGING MEDISCHE STAF JAARVERSLAG 2013 VERENIGING MEDISCHE STAF Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Vereniging Medische Staf. Ook 2013 stond voor een groot deel in het teken van de fusieplannen met het Lievensberg

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Jaardocument 2013. Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Polikliniek Etten-Leur Franciscus ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal tel. (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Polikliniek Oudenbosch Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG VMS 2013

JAARVERSLAG VMS 2013 JAARVERSLAG VMS 2013 Doel Het doel van de Vereniging Medische Staf (VMS) is het binnen het kader van de doelstellingen van het ziekenhuis door de tot de VMS behorende specialisten gezamenlijk en in gemeenschappelijke

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Bijlage 3. Structuur organisatie

Bijlage 3. Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Bijlage 3 Structuur organisatie Op 31 december 2013 bestond de Raad van Bestuur uit de heer A.A. (Anton) Westerlaken (voorzitter) en de heer J.J. (Johan) Dorresteijn. De

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015

Het Palliatief Advies Team. De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 Het Palliatief Advies Team De verpleegkundig specialist centraal en transmuraal 1 september 2015 2011 nieuw ziekenhuis en starten PAT Waarom? Hoe? Met wie? Waarom een PAT Stervensfase in het ziekenhuis

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020 Bart Benraad Wat is mijn baan? Ziekenhuisapotheker, Manager afdeling Farmacie Sint Maartenskliniek, Gespecialiseerde kliniek in Orthopedie,

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Steenbergen Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenbergen telefoon: 0167 569582 De polikliniek Steenbergen is gevestigd bij verpleeghuis

Nadere informatie

Medisch beleidsplan. Bouwen aan beter 2007-2008. verkorte versie

Medisch beleidsplan. Bouwen aan beter 2007-2008. verkorte versie Medisch beleidsplan Bouwen aan beter 2007-2008 verkorte versie Inhoud 5 Voorwoord 6 Missie: waar staan we voor 7 Waar staan we nu 9 Wat gebeurt er om ons heen 10 Visie: Wat mag er van ons verwacht worden?

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening Franciscus Ziekenhuis

Jaardocument 2014. Maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening Franciscus Ziekenhuis Jaardocument 2014 Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Polikliniek Etten-Leur Polikliniek Oudenbosch Maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening Franciscus Ziekenhuis Geconsolideerde jaarrekening Franciscus

Nadere informatie

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013

Belangen spreker. Kwaliteitsregistratie: het werkt! 1-11-2013. Marc van Tilburg chirurg 30 oktober 2013 --23 Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg chirurg 3 oktober 23 Belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Orbis Online. De ontwikkeling van een logistiek voorspelbaar diagnose en behandeltraject met een geïntegreerd EPD ondersteund door ICT

Orbis Online. De ontwikkeling van een logistiek voorspelbaar diagnose en behandeltraject met een geïntegreerd EPD ondersteund door ICT Orbis Online De ontwikkeling van een logistiek voorspelbaar diagnose en behandeltraject met een geïntegreerd EPD ondersteund door ICT De Orbis filosofie Pro actief werken Vraaggestuurde integrale capaciteitsplanning

Nadere informatie

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016

108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1. Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Beleidskader 2012-2016 108832 BH kernwaarden A2_Opmaak 1 16-07-10 14:04 Pagina 1 Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat is waar ziekenhuis

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Zorgdomein nieuwsbrief

Zorgdomein nieuwsbrief Tot onze grote vreugde kunnen we melden dat bij Longgeneeskunde op 26 juli j.l. de 100 ste combinatie afspraak is geregistreerd. De 4 nieuwe combinatieafspraken astma,hoesten, copd en dyspnoe zijn gerealiseerd

Nadere informatie

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS 2008 Cijfers zijn belangrijk voor een jaarverslag. Die geven immers de resultaten van een onderneming of instelling weer. Maar cijfers zeggen bij de St. Anna

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

01 mei 2012, mw. A.L. Vegelin, chef de clinique kindergeneeskunde 01 juni 2012, mw. E.C.J. Verheijen, chef de clinique gynaecologie

01 mei 2012, mw. A.L. Vegelin, chef de clinique kindergeneeskunde 01 juni 2012, mw. E.C.J. Verheijen, chef de clinique gynaecologie kunt u dit bericht niet lezen? klik dan hier om het bericht te openen in uw webbrowser Nr.7 Juni 2012 In dit nummer: 01 Overname praktijk huisarts Dekker 02 Adreswijziging huisartsen Windmolenbroek 03

Nadere informatie

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken = Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: een late diagnose een gebrek aan kennis (expertise) bij specialisten en zorgverleners onvoldoende aandacht voor wetenschappelijk

Nadere informatie

DIAK-online: stap 1. Gefaseerde invoering EPD

DIAK-online: stap 1. Gefaseerde invoering EPD DIAK-ONLINE 1) Architectuur van de zorg 2) DIAK in drie stappen online 3) Stap 1: digitale ondersteuning primair proces (EPD, e.v.) 4) Stap 2: managementinformtie 5) Stap 3: ketens en portalen 6) En wat

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar

Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2015 Inkoop GRZ 2015 Met ingang van 1 januari 2013 is de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De afgelopen twee jaar is de zorg

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

Amphia ervaringen. Handleiding & Tips. Opstellen Oncologisch Beleidsplan

Amphia ervaringen. Handleiding & Tips. Opstellen Oncologisch Beleidsplan Amphia ervaringen Handleiding & Tips Opstellen Oncologisch Beleidsplan Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voorbereiding 1.1 Oriëntatie 1.2 Draagvlak 1.3 Breedte 1.4 Data & analyse 1.5 Druk op de ketel 2. Gegevensverzameling

Nadere informatie

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties 2013 Certificaat, label of accreditatie aanwezig 38 Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Tweede NIAZ accreditatie (kwaliteitsnorm 2.2) en VMS certificering

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Medisch Centrum Haaglanden Werkgebied Zuidwest Raad van Bestuur WiIh. van

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017

Tegengestelde beweging aan ambities Bestuurlijk Akkoord eerste lijn 2014-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A.J. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2014 Uw kenmerk - Ons kenmerk 2014/528318/EK/MN

Nadere informatie

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Het zorgpad; wie doet wat/ wanneer/ toegangstijden Neuro-oncologisch verpleegkundige

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa)

Jaarbericht 2010. Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Jaarbericht 2010 Transmuraal Centrum Huisartsen en Catharina-ziekenhuis (HaCa) Transmurale samenwerking noodzakelijk Het is ook in 2010 nog actueel dat, wanneer vanuit de ziekenhuisgedachte zorg wordt

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2013, een jaar waarin gezocht is naar mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te maken

Nadere informatie

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Gewoon goed! Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Wie zijn wij? Wij zijn Máxima Medisch Centrum, ofwel afgekort: MMC. Het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ervaring in palliatieve zorg

Ervaring in palliatieve zorg De psychologische invalshoek in de palliatieve zorg Wie doet wat? Dr. Judith Prins klinisch psycholoog Medische Psychologie Congres NPTN 2 november 2006 1 Ervaring in palliatieve zorg 1986-1990 1992-1996

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Hoofd P&O Franciscus Ziekenhuis Roosendaal De organisatie Optimale dienst- en zorgverlening aan de patiënten. Service, veiligheid en accuratesse in de hele zorgketen. Eigentijdse huisvesting, medische

Nadere informatie

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente

Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente Mijlpaal: 1 jaar Samen Zorgen voor Twente De eerste resultaten van de samenwerking tussen MST en ZGT zijn onder handbereik. In januari 2015 start het gezamenlijke initiatief om de best mogelijke geboortezorg

Nadere informatie

Revalidatie. Nederland

Revalidatie. Nederland Revalidatie Nederland Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking Wat is Revalidatie Nederland? Revalidatie

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Rapportage van pilot Zorgpad palliatieve oncologische patiënten

Rapportage van pilot Zorgpad palliatieve oncologische patiënten Rapportage van pilot Zorgpad palliatieve oncologische patiënten Namens de werkgroep zorgpad palliatieve oncologische patiënten, Liesbeth Struik Verpleegkundig specialist, intensieve zorg, oncologie Augustus

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG

DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG DE TOEKOMST VAN PALLIATIEVE PATIENTENZORG Prof dr Wouter WA Zuurmond Vrije Universiteit Medisch Centrum Medisch Direkteur Hospice Kuria Amsterdam 1 BEHANDELING PIJN MEER DAN ALLEEN PIJNBEHANDELING PALLIATIEVE

Nadere informatie

EPD en de weerbarstige praktijk

EPD en de weerbarstige praktijk EPD en de weerbarstige praktijk Reflecties vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde 17 november 2008 Introductie Gezien vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde voordelen EPD nadelen EPD betekenis van

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG 611 Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland woont

Nadere informatie

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0

Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 Nog betere chirurgische zorg voor patiënten Normen voor chirurgische behandelingen 3.0 De zorg in Nederland is goed. Het kan echter altijd beter. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) zoekt constant

Nadere informatie

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG

KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Algemeen KOSTEN EN VERGOEDING ZIEKENHUISZORG Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Iedereen die in Nederland

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoud Facts & Figures Nieuwbouw aanjager voor verandering Zorgconcept Ontwerp Uitdagingen Facts & figures I 4000 medewerkers (grootste werkgever Den Bosch)

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis

Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Vernieuwbouw Amphia Ziekenhuis Informatieavond ontwerp bestemmingsplan Amphia Molengracht 13 april 2015 Agenda Opening (Roel Klei, gemeente) Welkom (Ernst Hoette, Amphia) Procedure (Nelleke Ruis, gemeente)

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Noord-Holland. (2012Z14913). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD

JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD JAARVERSLAG 2013 CLIENTENRAAD Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen Jaarverslag Cliëntenraad Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 2013 1 Vooraf Dit jaarverslag betreft het jaar 2013. Het is vastgesteld in

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

Business Marketing Examennummer: 68403 Datum: 26 mei 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Business Marketing Examennummer: 68403 Datum: 26 mei 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Business Marketing Examennummer: 68403 Datum: 26 mei 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Enkele highlights. mooie resultaten: mens tot mens, CQ-index, lean; EPD; verbouwingen; Financiën regiovisie; integrale bekostiging.

Enkele highlights. mooie resultaten: mens tot mens, CQ-index, lean; EPD; verbouwingen; Financiën regiovisie; integrale bekostiging. Enkele highlights mooie resultaten: mens tot mens, CQ-index, lean; EPD; verbouwingen; Financiën regiovisie; integrale bekostiging. Mooie resultaten Hoge patiënttevredenheid We pretenderen niet alleen een

Nadere informatie

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein PROGRAMMA Twitter mee via #samenbeslist Congres Platform gedeelde besluitvorming Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein Hoe kan gedeelde besluitvorming in de praktijk

Nadere informatie

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein

PROGRAMMA. Congres Platform gedeelde besluitvorming. Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein PROGRAMMA Twitter mee via #samenbeslist Congres Platform gedeelde besluitvorming Samen Kiezen: beslist! Donderdag 30 januari 2014, NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein Hoe kan gedeelde besluitvorming in de praktijk

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

Wat is kwaliteitsvisitatie?

Wat is kwaliteitsvisitatie? Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie