Buurthuis: afboeking of investering?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buurthuis: afboeking of investering?"

Transcriptie

1 Afdrukdatum Buurthuis: afboeking of investering? Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm en op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atriensis b.v.. Atriensis b.v. Insulindelaan 122 Postbus AV Eindhoven T F I E KvK Oost Brabant ABN AMRO

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoeken 4 3 Taakopvatting 6 4 Naar een succesverhaal 2

3 1 Inleiding Sinds enkele jaren lijkt het hek van de dam. Buurthuis, brede school, multifunctionele accommodatie, cultuurhuis, zorgkluster of HOED (huisartsen onder één dak). Corporaties verbreedden hun enge territorium van de sociale huurvoorraad naar dat van het maatschappelijk vastgoed. Steeds maar weer het signaal vanuit de omgeving dat de vermogensovermaat echt te groot is. Vaak het verwijt dat investeringen achterblijven. Veel vraag om samenwerking door allerlei maatschappelijke geledingen. Als een kind met te veel zakgeld op een grote kermis: zoveel mogelijkheden dat de keuze problematisch is. 3 Corporaties richten zich vaak op veel te veel verschillende activiteiten. De corporaties maken geen keuzes in wat ze wel en niet doen, terwijl het maatschappelijk ondernemen en ondernemen met maatschappelijk vastgoed juist gaat om het aanbrengen van focus. Ondernemen met maatschappelijk vastgoed, SEV, maart 200 Het speelveld is zodanig vergroot, dat corporatiebestuurders onwennig het nieuwe terrein verkennen. De drang om te ontdekken is groot. Lees de jaarverslagen er op na. De hoeveelheid maatschappelijk vastgoed groeit explosief. De voorraad in ontwikkeling is nog vele malen groter. Helaas schetsen die jaarverslagen lang niet altijd onderliggende problemen. In het ene geval komen vergunningen niet rond. In het andere geval loopt samenwerking spaak. Budgettaire knelpunten of conflicten in de beheersituatie. Daarmee nemen corporaties leergeld op de koop toe. Te vaak is deelname van de corporatie gebaseerd op de gedachte dat op elke redelijke vraag van belanghouders wel ingegaan moet worden. Een breed en diffuus portfolio is het gevolg. Samenhang en focus ontbreekt. De houding is reactief. Stel dus eerst de vraag waarom in maatschappelijk vastgoed stappen? Drie invalshoeken voor deze transformatie naar een proactieve houding komen in hoofdstuk 2 aan bod. Hierna is er antwoord nodig op de vraag welke rol corporaties hierbij moeten vervullen. Deze vraag staat in hoofdstuk 3 centraal.

4 2 Invalshoeken 2.1 ÂVerbreedÊ wonen 4 Om te beginnen de positionering van maatschappelijk vastgoed als het verlengstuk van het wonen. Een voorbeeld is dagopvang voor zelfstandig wonende ouderen met hulpvraag. Zonder deze huiskamer is verhuizing noodzakelijk. Of tijdelijk onderdak voor mantelzorgers bij hun zorgbehoeftige ouders. Omgekeerd tijdelijke woonruimte voor zorgbehoeftige ouders bij de woonruimte van de mantelzorgers. Een ander voorbeeld speelt in op de toename van eenpersoonshuishoudens of huishoudens met een specifieke culturele achtergrond. Doelgroepgerichte ontmoetingsruimtes fungeren als gezamenlijke huiskamer. Ook op luxe en ontspanning gerichte voorzieningen verrijken de kwaliteit van wonen en introduceren een sociaal element. De speeltuinvereniging of gezamenlijke tuin zijn natuurlijk bekende oplossingen. Welnessvoorzieningen, de wintertuin of zonneterras zijn nu nog uitzonderingen. Verbreed wonen geeft bestaande woonruimte een nieuwe dimensie en nieuwe levensfase. 2.2 Leefbaarheid De tweede en meest gehoorde argumentatie is leefbaarheid. Investeringen hierin leiden tot hoger rendement op de woningexploitatie. In veilige wijken en buurten met een goed voorzieningenniveau is het nu eenmaal prettig wonen. In ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten krimpt de bevolkingsomvang op relatief korte termijn. In bijna een kwart van de Nederlandse gemeente krimpt daarnaast zelfs het aantal huishoudens. Draagvlak voor voorzieningen kalft af. Het postkantoor en het bankfiliaal verdwijnen, de basisschool komt onder de opheffingsnorm en de huisarts heeft geen opvolging. Daarbij komt dat de nog wel aanwezige voorzieningen niet afgestemd zijn op de veranderende behoefte van de huidige en

5 toekomstige bewoners. Ten tijde van de bouw richtten voorzieningen zich op traditionele gezinnen met jonge kinderen. Speeltuintjes, kerken, scholen en een kinderboerderij. Behoeften liggen inmiddels anders. Meer leeftijdsgroepen, diverse culturen en het individu als vertrekpunt. Investeren in maatschappelijk vastgoed is direct in het belang van de huurders en de waarde van het woningbezit van de corporatie Rendement Realisatie van rendement met maatschappelijk vastgoed is de derde en minst gehoorde argumentatie. Om te beginnen de vraag welke rendementsverbetering het maatschappelijk vastgoed oplevert voor het bestaande woningbezit. Verhoging van bedrijfswaarde doordat de investeringen in leefbaarheid de levensduur verlengen? Terugdringing van mutatiekosten en huurderving door verlaging van mutatiegraad en verhoging van vraag? Doorberekening van de kwaliteitsimpuls in de huurprijs van de woonruimte? Daarnaast de vraag hoe acceptabel rendement op maatschappelijk vastgoed te realiseren. Een flinke uitdaging! Bedreiging is dat maatschappelijke organisaties vaak alleen over inkomsten uit subsidies beschikken. Hun budgetten zijn per definitie krap en continuïteit is relatief gering. Kans daarentegen is de maatschappelijke tendens van ontkoppeling van vastgoed aan dienstverlening. Het welzijnswerk schrijft in op projecten en beschikt niet meer over eigen vastgoed. Zogenaamde doordecentralisatie stelt basisscholen in staat om huisvesting zonder bemoeienis van de gemeente in te vullen en vervolgens de scheiding tussen eigendom en gebruik aan te brengen. De zorgsector staat aan de vooravond van een megaoperatie: het vastgoedrisico verschuift van het Rijk naar de instelling. Gemeenten scheiden subsidieverlening aan maatschappelijke organisaties van de huisvestingscomponent. Als de Rode Zee opent daarmee het speelveld van maatschappelijk vastgoed en lijkt de toetreding van woningcorporaties volstrekt logisch. Blijft de uitdaging overeind hoe het vastgoed rendabel te exploiteren. De gebruikers hebben beperkte financiële spankracht en missen het langetermijnperspectief dat past bij de tijdshorizon van verantwoorde vastgoedinvesteringen.

6 3 Taakopvatting De behoeftebepaling aan maatschappelijk vastgoed vanuit het perspectief van het wonen is bij uitstek een taak voor de corporatie. Juist hier ligt het hoogste belang en schuilt de kracht van de corporatie. Bij realisatie en exploitatie spelen er vervolgens meerdere rollen. Op voorhand ligt zeker niet vast dat de corporatie de meest geëigende organisatie voor die rol is. Zo kan een corporatie kiezen voor de rol van risicodragende ontwikkelaar. Maar dit kan in sommige situaties ook bij uitstek een taak zijn die een gemeente zelf claimt. 6 De kwaliteit van samenwerking is gebaat bij een oriëntatie op de buurtbewoners. Het is niet zozeer de samenwerking tussen organisaties, institutionele partijen, uit een soort van bestuurlijke drang tot integratie, die hier de doorslag moet geven. Het gaat om het betrekken van de juiste partijen met een visie die inspeelt op de behoeften van bewoners van de wijk. Maatschappelijk vastgoed en het sociale rendement, Pieter Tiller, juli 200 Ook publiek private samenwerking is in opkomst. Prestatiecontracten waarbinnen marktpartijen bouw en exploitatie op zich nemen en de corporatie achteroverleunt in de rol van afnemer. En wie is na oplevering de meest voor de hand liggende eigenaar? Gebruikers, gemeente, corporatie of marktpartij? Een zorgvuldige afweging is nodig. Toekomstige gebruikers in de rol van eigenaar levert een VVE op in een multifunctionele accommodatie. Minst ingrijpend, maar ook minst flexibel. Een gemeente leent geld erg gemakkelijk en goedkoop. Nadeel is dat bezit van vastgoed binnen gemeenten vaak tegengestelde belangen binnen de politieke arena mobiliseert. De continuïteit en autonomie van het maatschappelijk vastgoed zijn hiermee zelden gediend. Investeringen in maatschappelijk vastgoed leggen beslag op de leencapaciteit van corporaties. Is deze toereikend gezien de plannen voor de komende decennia? Vastgoed in eigendom van marktpartijen levert hogere rendementseisen op. Voordelen zijn natuurlijk wel de commerciële drive, beheersing van risico s en de beleggingsexpertise. Tenslotte de vraag wie het vastgoed gaat beheren. Beduidend complexer dan bij woningen. Het gebruik is diverser, vaak is er multifunctionaliteit, de frequentie van veranderingen is hoog, ingewikkelde installaties. Anders dan bij woningen gaat het om meer dan de exploitatie van het vastgoed alleen. Gedegen exploitatie van de accommodatie is een kritische succesfactor. Ruimtebeheer, facilities als schoonmaak en warmtelevering, beveiliging, conciërgetaken en de administratie. Beheer van de accommodatie is onbekend terrein voor corporaties. Maar ook het vastgoedbeheer is geen sinecure. Andere technieken en gebruikers en een flinterdunne scheidslijn met het accommodatiebeheer. Op voorhand weinig aanlokkelijk en zeker geen kerntaak.

7 4 Naar een succesverhaal Van reactief naar proactief. Van pinautomaat naar maatschappelijk vastgoedondernemer. Alleen door op de huid van buurten en wijken te kruipen zijn corporaties in staat om behoeften aan maatschappelijk vastgoed zorgvuldig in kaart te brengen. Samenwerking met hier actieve belanghouders is onontbeerlijk. Een permanent proces. Waarom maatschappelijk vastgoed? Verbreed wonen. Extra functies die leiden tot verlengd zelfstandig wonen. Een gezamenlijke huiskamer, buitenruimte of welnessvoorziening. Voorzieningen in het belang van leefbaarheid. De vraag is steeds in ontwikkeling. Veel van de huidige multifunctionele accommodaties bevestigen slechts de status quo van gebruikers ten tijde van de bouwvoorbereiding. Bij oplevering wringt het gebouw al. Maatschappelijk vastgoed is gebaat bij een grote mate van flexibiliteit. Voor succes zijn innovatieve concepten noodzaak. Zogenaamde solids, scheiding van drager en inbouw, in- en uitbreidbaarheid. Het rendement op de investeringen moet inzichtelijk gemaakt worden. Zowel het positieve effect op het bestaande woningbezit als het (maatschappelijke) rendement van dit maatschappelijke vastgoed zelf. Voor realisatie en beheer van maatschappelijk vastgoed zijn er meerdere rol. Van programmeren, tot ontwikkelen, exploiteren en beheren. Een goed afwegingsproces is basis voor selectie van de meest geëigende partijen per rol. Overschatting van de eigen capaciteiten is hierbij dé valkuil voor veel corporaties. Er bestaat geen generiek samenwerkingsconcept voor de sociaalfysieke wijkaanpak; elke situatie vraagt om een specifieke oplossing. Bouwstenen voor sociaal vastgoed van voorzieningen, VROM, mei 200

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking 0 Voorwoord Samen werken aan weerbare wijken, is de inzet van

Nadere informatie

Hemelbestorming of aardverschuiving?

Hemelbestorming of aardverschuiving? 1 Hemelbestorming of aardverschuiving? Aandachtspunten bij introductie van zonnepanelen en zonneboilers in Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd,

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor de klantenpas

Nieuwe kansen voor de klantenpas Nieuwe kansen voor de klantenpas 1 Nieuwe kansen voor de klantenpas Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Energiebesparing op aanvraag?

Energiebesparing op aanvraag? Afdrukdatum 05 12 2008 1 Energiebesparing op aanvraag? Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Hemelbestorming of aardverschuiving?

Hemelbestorming of aardverschuiving? oktober 2012 1 Hemelbestorming of aardverschuiving? Aandachtspunten bij introductie van zonnepanelen en zonneboilers in Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd,

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Invoering energiebeleid door corporaties onder de loep

Invoering energiebeleid door corporaties onder de loep 1 Invoering energiebeleid door corporaties onder de loep Enqueteresultaten in het kader van de praktijkuitwisseling Bewonerscommunicatie, hoe krijg ik mijn huurders mee? 20 maart 2012 Weert Atriensis b.v.

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement?

Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Woningcorporaties: Minimaal rendement voor een multifunctionele accommodatie. Opslagen maar ook afslagen op het rendement? Master Thesis Master of Real Estate Kees Konings Tias Nimbas Business School 15

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES LEIDRAAD VOOR MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES Dit boek is een uitgave van de Commissie Dagarrangementen samenstelling 4 VOORWOORD De Commissie Dagarrangementen

Nadere informatie

Rendement duurzame energie verklaard

Rendement duurzame energie verklaard Afdrukdatum 06 01 2011 1 Rendement duurzame energie verklaard Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Woonvisie 2013-2020. Behoort bij raadsbesluit d.d. 25 april 2013 tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'.

Woonvisie 2013-2020. Behoort bij raadsbesluit d.d. 25 april 2013 tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. Woonvisie 2013-2020 Behoort bij raadsbesluit d.d. 25 april 2013 tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. Inhoudsopgave Inhoud 0. Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Leeswijzer 10

Nadere informatie

Dienen en verdienen om te dienen

Dienen en verdienen om te dienen Dienen en verdienen om te dienen - Discussiepaper ACRE Onderzoeksseminar maart 2009 Peter van 0s Discussienota ten behoeve van het ACRE Onderzoeksseminar van 12 maart 2009 over het thema 'Corporaties &

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Dienen en verdienen om te dienen

Dienen en verdienen om te dienen Dienen en verdienen om te dienen Peter van Os, RIGO Research & Advies BV, Amsterdam, 30 januari 2009 Inleiding Het ASRE-seminar Corporaties en vastgoedsturing; hoe nu verder? vormde de aanleiding tot het

Nadere informatie

WOONVISIE BIJLAGEN. november 2008 Projectmedewerker: Willem Visser

WOONVISIE BIJLAGEN. november 2008 Projectmedewerker: Willem Visser WOONVISIE BIJLAGEN november 2008 Projectmedewerker: Willem Visser Inhoudsopgave Bijlage 1: Wonen in de regio Rijnmond 3. Stadsregio 3. Gemeenten 7. Corporaties 13. Marktpartijen 15 Bijlage 2: Basisgegevens

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie N.S.L. (Nicole) Huisman Master Vastgoedkunde Rijksuniversiteit Groningen November 2009 Multifunctionele accommodaties

Nadere informatie