Onderzoeksprojecten ( van 5444)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1000-1500 van 5444)"

Transcriptie

1 - 1 Oct :50:19 Onderzoeksprojecten ( van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Meten, modelleren en regelen van zwak niet-lineaire, traag variërende dynamische systemen. Abstract: De drie beentjes van het middenoor vormen een impedantieaanpasser tussen akoestische vibraties in de lucht en de vloeistof in het slakkenhuis, en worden klassiek gezien als een lineair systeem. Het slakkenhuis zelf werkt als een actieve feedback versterker, met sterke nietlineariteit bij zeer lage geluidsniveaus, maar die satureert bij hogere niveaus. De actieve cochleaire processen kan men waarnemen als zgn. otoakoestische emissies die het oor uitstuurt wanneer geluid wordt aangeboden. Bij fysiologisch relevante geluidsdrukken zal de middenoorketen echter ook een zwakke niet-lineariteit introduceren, die tot op heden niet kon gekwantificeerd worden, en die vermengd is met de cochleaire respons. In recent werk is er aandacht voor niet-lineaire middenoor effecten, maar dan op het niveau van zeer grote statische drukken. In het huidige project zullen we laser-vibrometrie gebruiken om de vibraties van de individuele beentjes te registreren. De vibraties worden gemeten bij toenemende geluidsdruk, waardoor we een traag varierend systeem bekomen, en we met de voorgestelde signaalverwerkingstechnieken de (toenemende) zwakke niet-lineariteit kunnen detecteren en kwantificeren. Door de experimenten uit te voeren voor en na overlijden van het proefdier, kunnen we de evolutie van de niet-lineariteit opmeten wanneer de bijdrage van de cochlea ophoudt te bestaan (de actieve feedback is uitsluitend aanwezig in de gezonde actieve cochlea ), en zo het middenoorsysteem identificeren inclusief niet-lineaire karakteristiek. Door op de verschillende gehoorsbeentjes apart te meten, kunnen we detecteren op welke punten van de keten de zwakke niet-lineariteit ontstaat. De resultaten zullen een belangrijke vernieuwing brengen in de interpretatie van oto-akoestiche emissies, mogelijk toelaten deze emissies te onderscheiden van middenoor-niet-lineariteit bij hogere geluidsdruk, en een fundamenteel nieuw aspect van de middenoorketen belichten. Tevens wordt een meetopstelling ontwikkeld om met heterodyne interferometrie vibratiemetingen te bekomen op exact gekende coordinaten en hoeken van de middenoorbeentjes (enkele mm groot). Biofysica en Biomedische Fysica Joris Dirckx Moleculaire genetica van frontotemporale dementia : opsporen van causale genen en genetische risicofactoren. Abstract: Dit project heeft als algemene doelstelling een bijdrage te leveren tot een betere kennis van de genetische etiologie van familiale en sporadische FTD. De specifieke doelstellingen zijn: 1) Verzamelen van FTO patiënten en families, 2) Identificatie van het genetisch defect voor FTOU-17, 3) Identificatie van nieuw chromosomale loci voor FTO en 4) Genetische associatieanalyse van MAPT in FTO patiënt populaties. VIB DMG - Neurodegeneratieve Hersenziekten Marc Cruts Christine Van Broeckhoven Samir Kumar-Singh Onderzoek van RAB7 en HSP22/27 in relatie tot Charcot-Marie-Tooth neuropathie type 2B en distale hereditaire motorische neuropathie type II. Abstract: In het lopende FWO onderzoeksproject (G , ) onderzoeken we de moleculaire en functionele genetische aspecten van genen betrokken in erfelijke perifere zenuwaandoeningen. Dit nieuwe onderzoeksproject ( ) heeft echter als doel het functioneel onderzoek uit te breiden met de studie van transgene muismodellen voor CMT2B en distale HMN type II. CMT2B en distale HMN type II vormen twee extreme fenotypes waarbij in CMT2B vooral de sensorische neuronen aangetast zijn, terwijl in distale HMN II de motorische neuronen betrokken zijn. Voor beide fenotypes werden in onze onderzoeksgroep de ziekteverwekkende genen geydentificeerd; RAB7 voor CMT2B, en HSP22/HSP27 voor distale HMN type II. Muismodellen zijn essentieel voor het bestuderen van de pathologische mechanismen, zoals neurodegeneratie, en het bestuderen van magelijke therapeutica voar erfelijke perifere neuropathieen. VIB DMG - Perifere Neuropathieën Vincent Timmerman Synthese van Nieuwe Bloedplaatjes Aggregatie Inhibitoren gebaseerd op een Pyridazin-3(2H)-one Skelet. Abstract: Het effect van substitutie op de C-4 positie van 2-methyl-5-[(1E)-3-oxo-3-fenylprop-1-en-1-yl]pyridazin-3(2H)-on op de inhibitie van bloedplaatjesaggregatie zal worden nagegaan. Tevens zal bestudeerd worden wat de invloed is bij verplaatsing van de 3-oxo-3-fenylprop-1-en-1- ylgroep op C-5 naar C-4 en C-6, en van substitutie van deze groep door een (fenylsulfinyl)vinyl-, een (fenylsulfonyl)vinyl- en een (difenylfosforyl)vinylgroep. Organische synthese Guy Lemiere Onderzoek naar de efficiëntie van een OFDM modulatiesysteem voor akoestische onderwater communicatie. Abstract: In dit project zal onderzoek gedaan worden naar de inzetbaarheid van OFDM modulatie voor digitale akoestische onderwater communicatie. Verder zullen spectrale ruiskarakteristieken onder water onderzocht worden om zo een aantal van de systeemparameters van het OFDM communicatiesysteem vast te kunnen leggen. Fundamentele Wiskunde Robert Lowen Herbert Peremans

2 Studie van de Transesterificatie van Triglyceriden met Mono-alcoholen onder Invloed van Microgolfverwarming. Abstract: Onderzoek naar de transesterificatie van triglyceriden met mono-alcoholen onder invloed van microgolfverwarming, met het oog op rendementsverhoging, verhoging in reactiesnelheid en gebruik van lagere (zero) hoeveelheden katalysator. Dergelijke doorbraak kan leiden tot goedkopere productieprocessen voor biodiesel, goedkope aanmaak van de waardevollere vetzure esters van hogere alcoholen, reductie qua afvalstromen bij opwerking en compactere industriële productieprocessen (doorstroomreactoren). Organische synthese Roger Dommisse Bert Maes Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium. Abstract: Het Schelde-estuarium is economisch en ecologisch zeer waardevol. Het ecologisch functioneren wordt gehypothekeerd door een te hoge dynamiek van het estuarium. In dit project wordt één aspect van die dynamiek bestudeerd: golfslag afkomstig van schepen. Enerzijds worden factoren van golfopwekking geëvalueerd, anderzijds wordt het effect van golfinslag op fysiche verstoring van intergetijdengebieden onderzocht. Ecosysteembeheer Patrick Meire Impedantiespectroscopie in sensor ontwikkeling. Abstract: Dit project beoogt de introductie van de impedantiespectroscopie in het departement IWT van de KDG en in de reeds lopende sensor ontwikkeling van de UA onderzoeksgroep "Chromatografische organische sporenanalyse". Deze techniek levert ons informatie over de verschillende proscessen die plaatsgrijpen tijdens de potentiaalopbouw (massatransport, diffusie, ion-elektron conversie, ). Met deze informatie zullen we een gerichte sensor ontwikkeling kunnen doorvoeren. Chromatografische organische sporenanalyse Lucien Nagels Berekening van strain in materialen onder stress m.b.v. de eindige elementen methode. Abstract: Het berekenen van stress en strain is niet enkel belangrijk in ingenieursproblemen, maar o.a. ook in zelf-georganiseerde kwantumstippen. In dit project wensen we de strain te berekenen voor complexe geometrieën en samenstellingen van zulke kwantumstippen met de elasticiteitstheorie zoals die ook door ingenieurs gebruikt wordt. We zullen dit doen met de onder ingenieurs populaire eindige elementen methode. De resultaten zullen dan als input gebruikt worden voor elektronische structuurberekeningen van deze kwantumstippen. Theorie van de gecondenseerde materie Francois Peeters Ontwerp van een inplanteerbare micro-actuator. Abstract: Diverse technieken kunnen aangewend worden om elektrische energie om te vormen naar een lineaire beweging. Uit een voorstudie blijkt dat de elektromagnetische weg het meest haalbare is. Het doel is hiermee een ontwerp te maken van een inplanteerbare micro-actuator. De medische toepassingen situeren zich vooral in het aansturen van microkleppen, drug-delivery-systems en hoogfrequente stimulatie. Medische elektronica Stefaan Peeters Computerlinguistiek, taal- en spraaktechnologie. Abstract: CLIF is de Vlaamse vereniging van onderzoeksgroepen voor computerlinguistiek, taal- en spraaktechnologie. Het doel van de vereniging is het stimuleren van samenwerking op het gebied van onderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van hulpmiddelen die de capaciteiten van individuele deelnemende groepen te boven gaat. Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS) Walter Daelemans Preseniline 1 geïnduceerde tau pathologie: biochemische en neuropathologische karakterisering in de mens en in muismodellen. Abstract: Presenilines (PS1 en 2) zijn integrale componenten van het gamma-secretase complex dat verantwoordelijk is voor de klieving van een aantal transmembranaire proteïnen zoals het amyloïd precursor proteïne (APP) en Notch. Mutaties in PS1 zijn een belangrijke oorzaak van familiale Alzheimer dementie (FAD). Er wordt aangenomen dat PS mutaties FAD veroorzaken via de 'amyloïd cascade' waarbij Aß accumulatie tau fosforylatie en neurodegeneratie voorafgaat. Meer en meer gegevens suggereren echter dat PS direct kunnen interageren met tau en tau kinasen. In ons departement werd een PS1 mutatie (G183V) geïdentificeerd die pathologische frontotemporale dementie (FTD) van het Pick-type veroorzaakt. Progressieve veranderingen in gedrag of taaldysfuncties worden waargenomen als gevolg van deze ziekte, die een belangrijke oorzaak is van dementie in patiënten jonger dat 65 jaar. Het doel van dit project is het bestuderen van de onderliggende mechanismen van tau accumulatie ten gevolge van mutant PS1 G183V met behulp van cellulaire modellen en muismodellen. Deze modellen kunnen meer duidelijkheid scheppen over de manier waarop een pathologische PS1 mutatie tau pathologie en/of neurodegeneratie kan veroorzaken.

3 VIB DMG - Neurodegeneratieve Hersenziekten Christine Van Broeckhoven Samir Kumar-Singh Hans Wils Milieutoxicologie. Abstract: Het onderzoek spitst zich toe op twee aspecten van de ecotoxicologie : 1) De biobeschikbaarheid en accumulatie van polluenten door zowel terrestrische als aquatische organismen zal verder bestudeerd worden. Hierbij zullen modellen worden opgesteld die het mogelijk moeten maken om onder natuurlijke omstandigheden te kunnen voorspellen hoe polluenten zullen accumuleren. 2) Relaties tussen opgenomen dosis en effecten op verschillende niveaus van biologische organisatie zullen worden onderzocht, met bijzondere aandacht voor effecten op het niveau van de levensgemeenschappen. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Lieven Bervoets Improving safety and quality of live of wheel chair drivers by using innovative 3D cameras. Abstract: Improving safety and quality of live of wheel chair drivers by using innovative 3D cameras. Menselijke fysiologie en pathofysiologie Victor Claes Experimentele beproeving en numerieke simulatie van de slijtage in gewikkelde composietlagers Abstract: Het wrijvings- en slijtagegedrag van gewikkelde composietlagers in gebruiksomstandigheden wordt bestudeerd op experimenteel en theoretisch vlak. Er wordt een nieuwe proefopstelling gebouwd voor het statisch en dynamisch tesetn van het composietlager onder asbelasting. De stijfheid en sterkte, kruipgedrag en wrijvings- en slijtagegedrag van het composietlager worden experimenteel in kaart gebracht. Dit model wordt geïmplementeerd in een commerciële eindige-elementencode en laat toe om de slijtage van realistisch belaste gewikkelde composietlagers te simuleren. Vakgroep Mechanische constructie en productie Joris Degrieck Patrick De Baets Wim Van Paepegem Ontwikkeling van een virtueel echografisch fantoom voor intravasculair ultrageluid Abstract: Doelstelling is het creeëren van een uniek 3-dimensionaal anatomisch en fysiologisch correct virtueel echografisch fantoom van de aorta in de buikholte, de toevoerende arterie naar de lever en het vaatgebied van de lever. Het model zal rekening houden met de vloeistof-wand interactie in de grotere vaten en toelaten om ultrageluidsgolven en hun interactie met bloed en weefsel te simuleren. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Pascal Verdonck Patrick Segers Jan Vierendeels Yves D'Asseler Nieuwe aansturingstechnologieën voor elektronisch blad displays Abstract: Elektronisch blad beeldschermen is een nieuw opkomende technologie die door middel van een bistabiel flexibel beeldscherm de papieren krant of boek op termijn wenst te vervangen. Dit project heeft tot doel een nieuwe aansturingsarchitectuur en technologie te ontwikkelen dmv een nieuwe klasse van aansturings IC's die ge-embed zullen worden in een passief aangestuurd flexibel EPID beeldscherm. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Jan Doutreloigne Jan Vanfleteren Herbert De Smet De generische rol van staal (-kwaliteit en -calculatie) in ontwerp en renovatie van de Belgische architectuur Abstract: Het project wil de invloed traceren van de evolutie in de staaltechnologie (kwaliteit en calculatie) op de Belgische architectuur. Dit noodzaakt een dubbele invalshoek: het onderzoek situeert zich op het raakvlak tussen 'constructief weten' en architectuur het vergt een combinatie van expertise in geschiedenis en recpetie van architectuur en een diepgaande kennis van staalbouwtechnieken dit zowel in een historisch kader als in actuele toepassingen en renovaties. Deze dubbele invalshoek van het onderzoek verantwoordt een samenwerking tussen het Labo Soete, het Labo voor Modelonderzoek en de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Guy Lagae Rudi Denys Emiel De Kooning Ronald De Meyer

4 Wiskundige analyse van niet-stationair transport en reactie in heterogeen gekatalyseerde chemische processen Abstract: Reactie gecombineerd met transport door diffusie wordt wiskundig beschreven met het oog op het verkrijgen van kinetische informatie. De gevolgen van niet-lineaire kinetiek voor het optreden van ontsteking en uitdoving worden bestudeerd. Wiskundige analyse van niet-stationair transport en reactie in heterogeen gekatalyseerde chemische processen. Vakgroep Chemische proceskunde en technische chemie Roger Van Keer Guy Marin Vraaggestuurde draadloze ventilatiesystemen met natuurlijke toevoer voor woongebouwen Abstract: Het algemene innovatiedoel van de studie is de ontwikkeling van een vraaggestuurde extractieventilatie waarbij de energiebesparing zo hoog mogelijk is. Daarbij wil men gebruik maken van zelfregelende roosters, mechanisch geregelde afvoermonden die gestuurd worden in functie van aanwezigheid en relatieve vochtigheid, en een gelijkstroomventilator met meerdere standen. Het systeem moet draadloos zijn, en eenvoudig in gebruik. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Arnold Janssens Numerieke modellering van het massatransport bij hemodialyse Abstract: Massatransport in kunstnier: het convectief transport van middelgrote moleculen wordt bestudeerd in een nanoscopisch model van de bloed-membraan interactie. De bekomen resultaten worden verder gebruikt in het verder ontwikkelde bestaande microscopische 3D model van een kusntniervezel. Dit model wordt gevalideerd door in vivo data en kan vervolgens aangewend worden voor het uitvoeren van een parameterstudie mbt de kunstniergeometrie. Massatransport in Genius: Om het mengproces in de container beter te begrijpen wordt een tweedimensionaal axisymmetrisch numeriek model van de container otnwikkeld dat toelaat de verdeling van temperatuur en concentratie te visualiseren. De nietstationaire vloeistofdynamische vergelijkingen worden samen met de convectie-diffusie vergelijking opgelost voor de concentratiebepaling en samen met de wetten van Fourier en Newton voor de temperatuursbepaling. Het model zal gevalideerd worden op basis van de resultaten van een vijftal in vitro en/of in vivo experimenten. Vakgroep Civiele techniek Pascal Verdonck Prestatiegerichte betonsoorten (IWT-project Technologische Dienstverlening) Abstract: De hoofddoelstelling van de technologische dienstverlening is wetenschappelijk geundeerde informatie en advies te verstrekken aan actoren in de betonsector met het oog op het verhogen van de duurzaamheid en kwaliteit van cementgebonden materialen en betonconstructies. In de doelgroep komen de producenten van stortklaar beton en van prefab betonproducten evenals architecten en aannemers op de eerste plaats. Om tot duurzame constructies te komen is het echter noodzakelijk ook de toeleveranciers en/of klanten van bovenvermelde groepen bij de problematiek te betrekken. Een tweede doelstelling is de verspreiding van wetenschappelijke informatie betreffende technologische innovaties op het vlak van materialen en technieken naar voornamelijk kleine en middelgrote ondernemingen in de betonsector. Vakgroep Bouwkundige constructies Luc Taerwe SB Marijke Steeman: hygrische inertie van gebouwen: modellering en experimentele bepaling Abstract: Een numeriek vochtmodel dat de dynamische vochtuitwisseling met een de vochtopslag in wanden en meubilair in rekening brengt wordt ontwikkeld. Het vochtmodel wordt geïntegreerd in bestaande gebouwsimulatiesoftware en wordt ingezet om het comfort en de energiebesparing van vochtgestuurde klimatisatiesystemen te evalueren en om een innovatieve methode te ontwikkelen voor de dimensionering van bevochtigingsen ontvochtigingsinstallaties. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Michel De Paepe Arnold Janssens SB Sara Van den Bulcke - Ontwikkeling van een elektromagnetische beeldvormingstechniek voor de visualisatie van verborgen objecten met behulp van millimetergolven Abstract: Dit onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling van een kwantitatieve beeldvormingstechniek voor de visualisatie van, bijvoorbeeld, wapens verborgen onder kledij, gebaseerd op een exacte oplossing van de Maxwell vergelijkingen. De techniek zal uitgetest worden in samenwerking met de onderzoeksgroep LAMI-ETRO-TW aan de VUB, die over de nodige experimentele infrastructuur beschikt. De ontwikkelde modellen zullen tevens aangewend worden voor real-time kwalitatieve beeldvorming. Vakgroep Informatietechnologie Ann Franchois SB Emmanuel De Moor - Martensitische staalsoorten met verhoogde ductiliteit Abstract: Ontwikkeling van staalsoorten met hoge sterkte bestemd voor veiligheidskooien voor personenwagens. Bereiken van volgende mechanische eigenschappen: treksterkte gelegen tussen 1200 en 1500 Mpa en minimaal 5% verlenging. Nieuw concept, waarbij het staal na

5 volledige austenitisatie wordt afgeschrikt tot een geschikte temperatuur in het Ms-Mf interval en isotherm behouden bij een hogere temperatuur. Eindstructuur: ontlaten martensiet, bainiet en restausteniet. Vakgroep Toegepaste Materiaalwetenschappen Jan Penning SB Griet De Backer - GEC's in de Noordzee, nog niet zo GEK! Optimalisatie van een golfenergieconvertor (GEC) voor de zuidelijke-noordzeecondities Abstract: Het hoofddoel van dit onderzoek bestaat uit het optimaliseren van het FO3-conversiesysteem, in functie van het golfklimaat en de bathymetrie van de zuidelijke Noordzee. Nadat mogelijke locaties zijn geanalyseerd wordt het point absorber systeem hiervoor geoptimaliseerd. Enerzijds wordt de geometrie van de vlotters ondezocht om te komen tot een optimale vorm, diepgang en optimale afmetingen. Anderzijds wordt het aantal point absorbers en hun optimale configuratie in het platform vastgelegd. Vakgroep Civiele techniek Marc Vantorre Julien De Rouck SB Charlotte Beels - Een nieuw DOEL! Optimale lay-out van een park golfenergieconvertoren Abstract: Het doctoraatsonderzoek legt zich toe op een golfenergieconvertor-park (GEC-park). Het vinden van een optimum tussen energieabsorptie en kostprijs van een GEC-park is een essentiële doelstelling. In deze zoektocht is de parkconfiguratie van primordiaal belang. Eerst zal een verband gezocht worden tussen lay-out en energieabsorptie van een GEC-park. Vervolgens zullen wijzigingen van de kostprijs in functie van de parkconfiguratie bestudeerd worden. Vakgroep Civiele techniek Marc Vantorre Julien De Rouck SB Katrien De Vos - Label-vrije optische biosensoren op basis van actieve en passieve resonante activiteiten Abstract: Dit onderzoek behandelt het ontwerp van label vrije optische biosensoren gebruik makend van optische microactiviteiten. Aan het oppervlak van de activiteit worden receptoren gehecht die binden met een specifieke biomolecule. Dit veroorzaakt een lokale brekingsindex verandering wat een resonantiegolflengteverschuiving tot gevolg heeft. Geintegreerde congresconatoren en fotonische kristal activiteiten worden geoptimaliseerd voor gevoelige sensingen multiparameterdetectie. Vakgroep Informatietechnologie Peter Bienstman SB Stefan Bouckaert - Ontwerp en realisatie van een cross-layer geoptimaliseerde hybride draadloze mesh architectuur Abstract: Het voorgestelde onderzoek heeft het realiseren van performante netwerkprotocollen voor de hybride mesh ad hoc architectuur tot doel. De ideale routerings-, transport- en datalinkprotocollen voor een dergelijk netwerk moeten ten volle de heterogeniteit van de netwerkknopen uitbuiten. Om met deze complexiteit te kunnen omgaan zullen diverse cross-layer optimalisatietechnieken ontwikkeld worden. Vakgroep Informatietechnologie Ingrid Moerman FreshCon apparatuur voor continue opvolging van binding en verharding van mortel en beton Abstract: Het FreshCon toestel laat toe om het bindings- en verhardingsproces van mortel en beton continu op te volgen, daar waar met de traditionele methoden slechts momentopnamen bekomen worden. Dit toestel is gebaseerd op het feit dat de looptijd, demping en frequentie-inhoud van ultrasoongolven die door mortel of beton gestuurd worden, sterk gecorreleerd zijn met de elastische eigenschappen van het materiaal. Vakgroep Bouwkundige constructies Luc Taerwe Nele De Belie Studie van het gedrag van betonnen supercontainers voor de berging van warmteafgevend, hoogactief afval Abstract: De veilige berging van hoogactief afval is een actueel en uitdagend probleem. Een mogelijke oplossing die op het ogenblik in België overwogen wordt, is de berging van het hoogactief, warmteafgevend afval in ondergrondse kleilagen, met behulp van betonnen supercontainers. In dit geval is de realisatie van de betonnen containers uiteraard van bijzonder belang. Scheurvorming dient vermeden te worden, bij voorkeur zonder aanwending van stalen wapening. Gezien het ingewikkelde gedrag van verhardend beton is een diepgaande studie van de scheurvorming een sleutelelement. Bovendien is het vervaardigen van de containers op zich niet evident, aangezien het beton bij voorkeur geen plastificeerders bevat. Een fundamentele studie van deze problematiek, rekening houdend met de steeds wijzigende eigenschappen van het verhardend beton en met de speciale vervaardigingscondities, is het onderwerp van dit onderzoeksproject. In het project dienen hoofdzakelijk numerieke simulaties uitgevoerd te worden, aangevuld met een beperkt experimenteel gedeelte. Vakgroep Bouwkundige constructies Geert De Schutter

6 Geavanceerde ruimte-tijd verwerkingstechnieken voor communicatie via multi-antennesystemen in realistische mobiele kanalen Abstract: Het onderzoek bestaat uit twee luiken. Het eerste luik behelst het karakteriseren en modelleren van dispersieve mobiele radiokanalen met meerdere zend- en ontvangantennes. In het tweede luik wordt onderzoek verricht naar geschikte modulatie- en codeertechnieken en naar de aan de ontvangerzijde vereiste spatio-temporele signaalverwerking, die de betrouwbaarheid bij transmissie over MIMO kanalen optimaliseren. Vakgroep Informatietechnologie Daniël De Zutter Marc Moeneclaey Heidi Steendam Hendrik Rogier Kinetische modellen voor innovatie in de procesindustrie Abstract: Drie categorieën van chemische processen worden bestudeerd: katalytisch (hydro)kraken en omgekeerde reacties (bvb. oligomerisatie), (de)hydrogenering en oxidatie. De corresponderende katalysatortypes zijn respectievelijk zeolieten, metalen en anorganische oxiden. Via ab initio moleculaire modellering wordt inzicht verkregen in katalysatordescriptoren relevant voor optimalisatie van conversies en selectiviteiten. Dit inzicht zal gekwantificeerd worden door verwerking ervan in kinetische modellen. Experimentele validatie zal een belangrijke plaats innemen. Vakgroep Chemische proceskunde en technische chemie Michel Waroquier Guy Marin Geïnverteerde kwantitatieve proteoomanalyse Abstract: In dit project zal een scala signatuurpeptiden gesynthetiseerd worden die allen uniek zijn voor één eiwit. Met een sterk doorgedreven peptiden isolatiemethode (COFRADIC) zullen deze peptiden? die stabiele, zware isotopen bevatten? gebruikt worden om hun corresponderende eiwitten in biomedisch interessante stalen te identificeren en te kwantificeren. Vakgroep biochemie Joël Vandekerckhove Kris Gevaert Schade-evaluatie en schatting van de residuele sterkte van betonelementen na blootstelling aan een brand Abstract: Het doel van het project is enerzijds om o.a. via beeldverwerking op opgewarmde betonproefstukken en anderzijds via computermodellering, een schattings- en evaluatiemethode op te stellen voor de residuele sterkte van betonelementen na brand. Vakgroep Bouwkundige constructies Luc Taerwe Numerieke simulatie van het hydrodynamische gedrag van drijvende off shore golfenergie convertoren gebaseerd op golfoverslag Abstract: Het doel van dit project is de ontwikkeling van een ontwerpmethodiek voor een drijvende off shore golfenergie convertor gebaseerd op golfoploop op een helling en overslag in een reservoir. Daarvoor wordt een bestaand numeriek model LVOF voor de simulatie van golfinteractie met een hellende structuur uitgebreid met een model voor bewegende objecten, en gevalideerd met behulp van experimentele gegevens. Vakgroep Civiele techniek Peter Troch Julien De Rouck Distorsie van langsverstijvers en de invloed op de vermoeiingssterkte van stalen orthotrope rijvloeren Abstract: Bij slanke langsverstijvers van een orthotrope brugdekvloer gaat een groot deel van de torsiestijfheid verloren door vervorming van het kokerprofiel. Het schranken wordt nergens verhinderd behalve aan de aansluiting van langs- en dwarsverstijvers, waar de vervorming belemmerd wordt door de zware lijfplaten van de dwarsdragers. Het onderzoek beoogt om de distorsie (het schranken) van kokerverstijvers en hun vermoeiingssterkte grondiger te bestuderen. Vakgroep Civiele techniek Philippe Van Bogaert Studie van transitieve en systemische posttranscriptionele gensilencing in planten Abstract: Om het proces van transitieve en systemische silencing te ontrafelen, wordt de invloed van de expressieniveaus van het RNA afhankelijk RNA polymerase onderzocht. Ook wordt de graad van silencing vergeleken bij gebruik van verscheidene silencing inducers (sense transgen- en hairpin loci), en van primaire en secundaire targets (transgenen versus endogenen). Verder wordt de mate van spreiding van silencing onderzocht. Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica Anna Depicker

7 Dynamische karakterisatie van droge en grensgesmeerde wrijving voor stabilisatie en sturing Abstract: De wrijving tussen oppervlakken in grenssmering zal theoretisch gemodelleerd worden en experimenteel geverificeerd. Hierbij zal eveneens rekening worden gehouden met het dynamisch gedrag van het omhullend mechanisch systeem. Een gecombineerd systeemdynamisch model (mechanisch gedrag + wrijvingsgedrag) zal worden opgesteld voor mathematisch stabiliteitsonderzoek. Hieruit zal een controlestrategie worden ontwikkeld om de wrijving te stabiliseren. Vakgroep Mechanische constructie en productie Patrick De Baets Mia Loccufier Invloed van vulstoffen en hulpstoffen in zelfverdichtend beton op microscheurvorming en duurzaamheidsgedrag Abstract: Het project bestudeert de invloed van de verschillende combinaties van vulstoffen en hulpstoffen op de vorming van microscheuring in zelfverdichtend beton en op de microstructuuropbouw. Voorts worden porositeits- en stromingsmodellen opgesteld, die toelaten het duurzaamheidsgedrag van het zelfverdichtend beton te simuleren op basis van fundamentele stromingsparameters. Vakgroep Bouwkundige constructies Geert De Schutter Netwerken voor het algemeen belang. Ruimtelijke infrastructuur en stedenbouw in Gent en Groningen, Abstract: Het project kadert in een breder onderzoek naar de manier waarop een stadsbestuur vanaf de vroege 19de eeuw tot in de late 20ste eeuw inhoud en vorm gaf aan het publiek domein (algemeen belang), meer bepaald opgevat als de ruimtelijke en civieltechnische stedelijke infrastructuur aangeled 'ten algemene nutte': de onder- en bovengrondse netwerken voor verkeer, riolering, drinkwater en energie. Vakgroep Architectuur en stedenbouw Bart Verschaffel Pieter Uyttenhove Experimentele en theoretische studie van het schadegedrag van vezelversterkte composietsystemen onder biaxiale vermoeiingsbelasting Abstract: In dit project wordt het schadegedrag gemodelleerd van vezelversterkte kunststoffen, onderhevig aan biaxiale vermoeiing. Er is een uitgebreid testprogramma in een biaxiale testopstelling, geinstrumenteerd met digital image correlation en ultrasone technieken. Daarnaast worden schademodellen ontwikkeld die de degradatie van de elastische eigenschappen en de initiatie en groei van delaminaties in het composiet laminaat beschrijven. Vakgroep Mechanische constructie en productie Wim Van Paepegem Experimentele en theoretische studie van het schadegedrag van vezelversterkte composietsystemen onder biaxiale vermoeiingsbelasting Abstract: In dit project wordt het schadegedrag gemodelleerd van vezelversterkte kunststoffen, onderhevig aan biaxiale vermoeiing. Er is een uitgebreid testprogramma in een biaxiale testopstelling, geinstrumenteerd met digital image correlation en ultrasone technieken. Daarnaast worden schademodellen ontwikkeld die de degradatie van de elastische eigenschappen en de initiatie en groei van delaminaties in het composiet laminaat beschrijven. Vakgroep Mechanische constructie en productie Wim Van Paepegem Grondige experimentele studie en kwantifiëring van microbiële evolutie onder invloed van toenemende immobilisatie: toepassing op kinetische karakterisatie van Zygosaccharomyces bailli in geegeleerde media Abstract: Onderzoek naar microbiële groei wordt het meest vaak in vloeibare laboratoriummedia uitgevoerd. In de realiteit zijn vele levensmiddelen echter hoog visceus of vast. Dit project heeft de bedoeling om de invloed van viscositeit op de groei (limieten) van de bederfgist Zygosaccharomyces bailii te bestuderen. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de mechanismen achter de verschuiving van de groei (limieten) door een verhoogde viscositeit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van klassieke en epifluorescentiemicroscopie evenals optische densiteitsmetingen. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Frank Devlieghere In situ bepaling van de materiaaldemping in de grond bij kleine vervormingen Abstract: In dit onderzoek zullen interpretatiemethodes voor de bepaling van de dynamische grondkarakteristieken bij kleine vervormingen (met nadruk op de materiaaldemping) uit terreinproefresultaten (SASW, SCPT?) eerst worden uitgetest aan de hand van numerieke berekende synthetische signalen (zonder en met ruis) vooraleer de methodiek toe te passen op in situ gemeten signalen. Hierna zal worden overgegaan tot het uitvoeren van in situ experimenten op een drietal sites die zullen worden geselecteerd uit sites waarvan de grondkarakteristieken goed zijn gedocumenteerd. Ter verificatie van de bekomen resultaten zal op één site ook een intrusieve cross-hole test worden uitgevoerd.

8 Vakgroep Civiele techniek Wim Haegeman EuroDIVERSITY - Microbial Diversity and Functionally in Cold Water. Coral Reef Ecosystems (MiCROSYSTEMS) Abstract: Exploratie campagnes in de Golf van Cadiz, tonen de aanwezigheid van verscheidene moddervulkanen en carbonaat bergen, gevormd door koudwater koralen, aan. Het doel van dit project is de studie van de microbiële gemeenschap met een nadruk op de anoxische oxidatie van methaan en carbonaat productie. Methaan wordt onderzocht als controle voor vasthechting van koralen en methaan emissie in de waterkolom Vakgroep Biochemische en microbiele technologie Jean Henriet Willy Verstraete Geavanceerd dunne-filmtechnologie voro kosteneffectieve fotovoltaïsche toepassingen ("ATHLET") Abstract: Ontwikkelen van betere productietechnieken voor dunne-filmzonnecellen met verschillende actieve materialen: ofwel chalcopyrieten (koper-indium-gallium-selenide en verwante), ofwel dunne-film silicium (amorf en micromorf Si), ofwel dun, polykristallijn silicium op een vreemde drager. De Universiteit van Gent zal afgewerkte zonnecellen testen, analyseren en modeleren. De cellen zullen door partners aangeleverd worden. Het project wordt gecoördineerd door het Hahn-Meitner Instituut (HMI) in Berlijn (D). Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Marc Burgelman Bedrijventerreinmanagement Abstract: Het project Bedrijventerreinmanagement beoogt in essentie om bedrijventerreinen te verduurzamen door interbedrijfssamenwerking te stimuleren en parkmanagement in te voeren. Het grensoverschrijdend uitvoeringsproject implementeert clusteracties op een tiental terreinen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen en in Zeeland, resulterend in voordelen op vlak van economie, leefmilieu en maatschappij. De rol van de UGent is disseminatief en academisch ondersteunend Vakgroep Civiele techniek Greta Van Eetvelde Een duurzame oplossing voor varkensmestverwerking: Milieugerichte naleving van de Europese richtlijn inzake geïntegreerde preventie en bestijding van verontreiniging (PIGMAN) Abstract: Een project genoemd PIGMAN wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie onder het 6de Kaderprogreamma voor Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Demonstratie. In het project zal varkensmest vergist worden met de toevoeging van andere organische afvalproducten. Het digestaat wordt verder verwerkt tot irrigatiewater na verwijdering van P als struviet (Het ANPHOS proces) en N als stikstof gas (OLAND proces). Onderzoekers zullen verschillende labotesten en kleinschaling piloottesten uitvoeren op boerderijen in vijf verschillende landen. Een grote piloot installatie zal ontworpen en gebouwd worden op Cyprus. Vakgroep Biochemische en microbiele technologie Willy Verstraete Studie van het impactgedrag van (gelaagd) glas met veiligheidsfolie Abstract: Het gedrag onder dynamische belasting van glas, waarop een veiligheidsfilm werd aangebracht, wordt bestudeerd vanuit experimenteel en theoretisch oogpunt. Impacttesten worden gecombineerd met eindige-elementensimulaties van de combinatie glas/film. Vakgroep Mechanische constructie en productie Joris Degrieck Wim Van Paepegem Invloed van microbiële biotopen op deeg Abstract: Dit project wil in opdracht van Puracor nagaan of de additie van bepaalde microbiële consortia een gunstig effect heeft op de organoleptische en gezondheidsbevorderende eigenschappen van brooddeeg. Het aandeel van UGent bestaat in het introduceren van de microorganismen in de degen en de samenstelling van deze microbiële gemeenschap op te volgen met DGGE. Vakgroep Biochemische en microbiele technologie Willy Verstraete Groei en karakterisering van boornitride lagen Universiteit Hasselt Abstract: Het objectief van dit voorstel is het onderzoek naar de depositie van dunne boornitride films gebruik makend van "physical vapour deposition (PVD)" technieken. Focus zal gelegd worden op de twee hoofdvormen van dit materiaal, i.e. kubisch en hexagonaal boornitride. Boornitride (BN) is een nieuw "wide band gap" halfgeleider en vergeleken met een materiaal zoals CVD diamant, is de kennis zeer gelimiteerd. Naast verschillende openstaande vragen ivm het groeimechanisme, is over de onzuiverheden en defecten in dit materiaal weinig tot niets bekend. Naast het afzetten van lagen, is er een belangrijk deel karakterisering voorzien met de technieken die beschikbaar zijn binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek. Naast structurele en morfologische karakterisering nodig om de verschillende vormen van BN te onderscheiden van elkaar, zullen opto-elektronische technieken gebruikt worden om de elektronische structuur en defecten in de film te bestuderen.

9 Materiaalfysica Instituut voor Materiaalonderzoek in de Micro-Elektronica Instituut voor Materiaalonderzoek Marc D'OLIESLAEGER Adaptieve en schaalbare gezamenlijke codering en restauratie van video. Abstract: De explosieve groei van digitale inhoud en nieuwe multimedia toepassingen leidt tot een dringende nood aan data representaties die terzelfdertijd kwaliteitsvolle schaalbare beeld- en videocodering, alsook de analyse en bewerking van beelden en video (b.v. voor ruisonderdrukking) ondersteunen. Een nieuwe trend zijn de geometrisch-aanpasbare representaties (curvelets, contourlets, bandelets), die de bestaande grenzen van de realiseerbare visuele kwaliteit verleggen in vergelijking met klassieke methoden zoals wavelets. De initiële resultaten op beelden zijn indrukwekkend, maar het potentieel op het vlak van ruisonderdrukking en compressie is nog weinig uitgebuit. Bovendien werden deze technieken tot op heden nog niet toegepast op video. Het doel van dit project is het ontwikkelen van representaties die aangepast zijn aan de driedimensionale aspecten van video (ruimte/tijd) en, gebaseerd op deze representaties, het ontwikkelen van geavanceerde methoden voor ruisonderdrukking en schaalbare codering. Een bijzondere uitdaging is de theoretische en praktische ontwikkeling van gezamenlijk geoptimaliseerde ruisonderdrukkings- en compressietechnieken. Om de algoritmen op een efficiënte wijze aan te passen aan de ruimte/tijd context zullen we statistische contextmodellering combineren met vaaglogische methoden. We zijn er immers van overtuigd dat vaaglogische methoden een zachte aanpassing aan de lokale context in ware tijd, alsook een correcte behandeling van ambiguïteiten in de bewegingsschatting mogelijk maken. Essentieel voor dit project is de combinatie van de complementaire expertises van de drie partners: schaalbare beeld- en videocodering (VUB/IRIS), multi-resolutie ruisonderdrukking met statistische modellering (UGent/IPI) en vaagverzamelingenleer (UGent/VOM). Elektronica en Informatica ADRIAN MUNTEANU PETER SCHELKENS JAN CORNELIS Micro-fotonische componenten en nano-optische structuren : grensverleggende fysische concepten voor de generatie en manipulatie van licht. Abstract: Micro-fotonische componenten en nano-optische structuren worden, samen met nano-electronische schakelingen, vandaag algemeen erkend als de belangrijkste technologische bouwstenen van onze toekomst. Denken we maar aan de microlasers en aan de micro-optische componenten, die we terugvinden in heel wat gebruiksgoederen, zoals bvb. DVD spelers, IR-afstandsbedieningen, optische sensoren, en microdisplays. De alsmaar strengere eiden die men stelt aan deze componenten, qua functionaliteit, compactheid, snelheid en efficientie, brengen ook grote en nieuwe uitdagingen met zich mee voor fundamenteel onderzoek. Op die wijze heeft basis onderzoek dan ook een vernieuwde en belangrijke rationale gevonden om grensverleggend werk te verrichten in de wereld van het ultrakleine; waar nanostructuren, fotonen, elektronen, protonen, en kwantumfysica een cruciale rol spelen. De afgelopen jaren heeft de vakgroep Toegepaste Natuurkunde en fotonica (TONA) baanbrekend werk verricht in dit onderzoeksdomein, in het bijzonder op het gebied van microlasers en micro-optische componenten. Met dit project wenst ze haar inspanningen verder te zetten door voor het eerst de stap te maken van de micro-wereld naar de sub-micron en de nano-wereld. Daarbij staan drie onderwerpen centraal: micr- en nano-gestructureerde laser en hyn dynamica; passieve micro- en nano-optische componenten; en micro- en nano-gestructureerde optische vezels. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica ALEX HERMANNE HUGO THIENPONT JAN DANCKAERT Meten, modelleren en regelen van zwak niet-lineaire, traag variërende dynamische systemen. Abstract: Alhoewel de lineaire tijdsinvariante (LTI) systeemonderstelling en de bijhorende systeemidentificatie en regelaar- ontwerp technieken reeds jaren lang succesvol in de praktijk worden toegepast (zie [1, 2]), zijn werkelijke systemen slechts bij benadering lineair en tijdsinvariant. Denken we bijvoorbeeld aan structuren onderhevig aan toenemende schade, put corrosie van metalen, biologische systemen, of processen met een varierend instelpunt (bijv. flutter analyse) of varierende systeemparameters (bijv. uitschuifbare robotarm of semi-actief veer-demper systeem). De volgende fundamentele vragen dringen zich onmiddellijk op: "Wat is de invloed van niet-lineaire distorties en van tijdsvariatie op de klassieke LTI systeemidentificatie en regelaarontwerp methodes?", "Wat is de ondergrens op de nauwkeurigheid van het klassieke LTI raamwerk toegepast op tijdsvarierende niet-lineaire systemen?", "Kan er een eerste orde correctie van de tijdsvariatie doorgevoerd worden om zo een quasi ogenblikkelijke frequentie responsie functie (FRF) te bekomen?", en "Is er nood aan nieuwe (niet-lineaire en tijdsvarierende) systeemidentificatie en regelaarontwerp technieken?". Om deze belangrijke vragen te kunnen beantwoorden moeten we op een of andere manier de afwijkingen van het werkelijke systeem t.o.v. het ideale LTI gedrag kunnen kwantificeren. Bovendien wensen we over deze informatie te beschikken vooraleer het systeem parametrisch te modelleren of de regelaar te ontwerpen. Merk op dat de klassieke recursieve identificatiemethodes [3] hier dus geen oplossing bieden. Bovendien laten deze methodes niet toe om de aanwezigheid, laat staan het niveau, van de niet-lineariteiten te bepalen. In eerste instantie zullen we ons beperken tot systemen die zich zwak niet-lineair gedragen (d.w.z. het lineaire gedrag is dominant) en traag varieren in de tijd (d.w.z. de tijdsvariatie is een orde trager dan de dominante tijdsconstante van het systeem). In [4] werd reeds een meetprocedure op punt gesteld gebaseerd op wel gekozen periodieke signalen, die toelaat om gelijktijdig het niveau van de stoorruis (meet- en procesruis) en het niveau en de aard van de niet-lineaire distorties op frequentie responsie (FRF) metingen te bepalen voor tijdsinvariante niet-lineaire systemen. In dit project willen we in de eerste plaats de methodologie veralgemenen naar traagvarierende niet-lineaire systemen. Het doel is om naast de ruis- en niet-lineaire distortiebijdragen tot de FRF ook de tijdsvariatie te kwantificeren. Eens deze informatie beschikbaar kunnen we in een tweede stap ofwel trachten een eerste orde correctie van de tijdsvariatie door te voeren en zo tot een quasi ogenblikkelijke LTI beschrijving te komen, ofwel de tijdsvariatie parametrisch te beschrijven. In het laatste geval wordt de keuze van de parametrische voorstelling sterk vereenvoudigd door de niet-parametrische voorstelling van de tijdsvariatie op de FRF. Net dezelfde opties bestaan voor de niet-lineaire distorties: ofwel trachten we hun invloed op de metingen te minimaliseren, ofwel gaan we ze parametrisch modelleren waarbij de niet- parametrische voorstelling de keuze van het parametrisch model vergemakkelijkt. Ten slotte worden deze modellen gebruikt voor fysische interpretatie (bijv. flutter analyse, modelleren binnenoor), diagnose (bijv. schadedetectie), simulatie, en controle. Om de algemeenheid van de voorgestelde procedure te toetsen zullen we ze uitproberen op een brede waaier van toepassingen gaande van flutteranalyse, schadedetectie, en regelaarontwerp tot het modelleren van het binnenoor.

10 De uit te voeren stappen in het project zijn (met tussen haakjes vermelding van de deelnemende partners) 1. Opstellen van een algemene meetprocedure voor zwak niet-lineaire, traag varierende dynamische systemen, met als resultaat een FRF + niveau's stoorrruis, niet-lineaire distorties, en tijdsvariatie. De procedure zal gevalideerd worden via enerzijds simulaties en anderzijds experimenten op een semi-actief veer-demper systeem waarvan de parameters op een gecontroleerde wijze kunnen gevarieerd worden in de tijd. Deze opstelling bevindt zich in het departement WERK, afdeling PMA van de KUL (VUB-ELEC, VUB-WERK, KUL-PMA, UA-BIMEF). 2. Toepassing op de volgende problemen 2.a. Flight flutter analyse met een continu varierend snelheidsprofiel (VUB-ELEC, VUB-WERK, KUL-PMA), 2.b. Schadedetectie in mechanische structuren (VUB-WERK, VUB-ELEC), 2.c. Modelleren van het middenoor (UA-BIMEF, VUB-ELEC, VUB-WERK) 2.d. Modelleren en regelen van mechanische systemen met tijdsvarierende parameters (KUL-PMA, VUB-ELEC), waarbij telkens de in de inleiding gestelde fundamentele vragen behandeld worden. Het spreekt voor zich dat er een sterke wisselwerking zal zijn tussen enerzijds de toepassingen en anderzijds het op punt stellen van de algemene meetprocedure. Merk ook op dat elke toepassing op zich een doorbraak betekent in het desbetreffende vakgebied. Elektriciteit John LATAIRE RIK PINTELON Adsorptieve karakterisatie en toepassing in vloeistoffazescheiding van dunne zeolietlagen. Abstract: Alle verbeteringen zoalshierboven aangegeven vereisen dunne lagen zeoliet e de hoofddoelstelling van dit project is dan ook de fundamentele studie van dunne filmen van zeoliet nanokristallen: het ontwikkelen van aangepaste technieken voor de karakterisatie van de film en evaluatie voor gebruik in adsorptie- of membraanscheiding en katalyse. Als typesysteem zullen we het FMI type zeoliet bestuderen, gelet op de vele synthesemethodes die reeds beschikbaar zijn, de vele basisgegevens die de verschillende participerende partners hebben, en de mogelijke toepassingen. Hierbij willen we vooral adsorptie-gebaseerde karakterisatietechnieken ontwikkelen: meten van evenwichts- en diffusieeigenschappen in gas/vloeistof, snelle test voor het bepalen van het smagen van de synthese, bepalen parievolume en grootte, vergelijken van deze gegevens met conventionele metarialen waarvoor we uit vorig werk reeds over een zeer grote database aan gegevens beschikken. Weinig gegevens zijn beschikbaar over het gedrag van moleculen in de poriën van zeolieten in contact met een vloeistoffaze en filmen bieden een unieke topologie om met in-situ spectroscopie dit op te meten, en vandaar de motivatie van het inschakelen van een krachtige complementaire in-situ techniek zoals Raman spectroscopie. Gelet op de bijzondere effecten van moleculaire ordening in de kanalen van MFI die wij hebben vastgesteld en tot speciale scheidingstechnieken kunnen leiden, verwachten we informatie die de macroscopische metingen bevestigt te kunnen bekomen en ook beter met moleculaire modelling van mengseladsorptie te kunnen vergelijken. Verder willen we het gebruik van filmen op dragers (vezels, partikels, monolietstructuren) testen voor het gebruik in kolommen voor scheiding en purificatie van KWS voor industriële toepassingen, milieutechnologie zoals VOC verwijdering, analytische en preparatieve HPLC, en aangepaste modellen hiervoor ontwikkelen. Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde GINO BARON Deformatie en quantizatie methodes voor algebras en categorieën met toepassingen in quantum mechanica. Abstract: Studie van combinatorische structuren gerelateerd aan niet-relativistische quantum theorie.studie van de combinatoriek van eindige gesatureerde projectieve configuraties en eindige orthoalgebras (A.Ruuge). Studie van Harrison cohomologie over bialgebroiden, verbanden met klassieke cohomologieën en toepassing op de Brauer groep en zwakke Hopf algebras (S.Caenepeel en B. Femic). Berekening van de Brauer groep van bepaalde quantum groepen met behulp van de categorische versie van Beattie's exacte rij. (B. Femic). Studie van verbanden tussen Cayley octaven en Cayley-Dickson algebras enerzijds en quasi-hopf algebras anderzijds, en berekening van de daaraan geassocieerde Brauer groep van bepaalde monoidale categorieën. Studie van oneindige comatrix coringen, "cleft" extensies van coringen en toepasssingen van 2- categorieën op coringen (Joost Vercruysse). Studie van partiële acties en coacties van Hopf algebras, en veralgemening van de klassieke Galois correspondentiestelling tot Galois coringen (K.Janssen en S. Caenepeel). Wiskunde Wiskunde-TW MICHEL VAN DEN BERGH STEFAAN CAENEPEEL Nieuwe strategieën voor sensorloze sturing van synchrone motoren met permanente-magneet-bekrachtiging. Abstract: Synchrone motoren met permanente-magneet-bekrachtigingworden niet alleen in grote aantallen gebruikt voor hoogdynamische servoaandrijvingen(met een vermogen tussen 1 en 10 kw) doch nu ook enerzijds voor aandrijvingen van zeer hoog vermogen (bijvoorbeeld marinetoepassingen,als aandrijvingen in zogenaamde 'pods' voor grote zeeschepen) alsook anderzijds aan het lagere uiterste van de vermogenschaal (bijvoorbeeld elektrische fiets). Anders dan bij inductiemachine-aandrijvingenis een eenvoudigevlf spanningssturing (soms 'scalaire sturing' genoemd) hier niet praktisch maar wordt bijna altijd een stroomsturing gebruikt. Deze stroomsturing was tot voor enkelejaren vooral uitgevoerd met stroombroninvertoren (CSlof 'current source inverter') maar de overwegende trend gaat nu naar spanningsinvertoren met een stroomregeling (wat praktisch equivalent is met een CSI). Anders dan bij een spanningsvoeding is het bij een dergelijke aandrijving zo dat de invertor de machine volgt, d.w.z. de schakelsignalen voor de invertor worden uitgestuurd in functie van de positie van de rotor of de flux van de machine. Dat vergt dus de kennis van de rotorpositie (of de fluxpositie). Tegelijk kan met een dergelijke sturing ook het dynamisch gedrag van de aandrijving geoptimaliseerdworden, bijvoorbeelddoor veldoriêntatie,waarbij in hoofdzaakde statorstroomcomponent loodrecht op de (rotor)flux wordt gevarieerd. De overgangsverschijnselenworden hierdoorsterk gereduceerd. Ook kan, afhankelijk van de reluctantieverhoudingvan de machine, het snelheidsbereikvan de machine sterk worden uitgebreid naar boven toe door middel van een tijdelijke demagnetisatie van de permanente magnetenof veldverzwakking. Voor de positiemetingvan de rotor of flux kunnen bijvoorbeeldsensoren worden gebruikt: Hall-sensoren(ingebouwd), optische sensoren, resolvers,... Het grote nadeelvan die sensoren is dat zij de betrouwbaarheidvan de aandrijving sterk reduceren. In vele gevallen wenst men daarom in het geheel geen sensoren (bijvoorbeeld in het geval van een motor voor scheepsaandrijving ingebouwd in een pod; een defect vergt dan dat het schip naar een droogdok wordt gebracht!). Sensorloze oplossingen bij hogere snelheden zijn principieel relatief eenvoudigte realiseren. De tegen-e.m.k. van de machine is dan immers voldoende hoog om te snelheid en de rotorpositie te kunnen bepalen. Bij voeding uit een stroombroninvertor (BLOCof Brushless OCmotor) kan men bijvoorbeeld meten tijdens de stroomloze intervallenvan een fase. Men meet dan de e.m.k. gekoppeld met die fase wat min of meer direct toelaat de rotorpositie af te leiden. Bij voeding uit een spanningsbroninvertor(voor BLAC of BrushlessAC motor; meestal het geval) echter moet beroep gedaan worden op

11 parameteridentificatiemethodesen observertechnieken. Elektrotechniek-Energietechniek Marcin ZYSKOWSKI Lukasz PHILIPPE LATAIRE Yonghua CHENG Petrus MONTEYNE Studie van intelligente enkel-voetprothesen aangedreven door biologisch geïnspireerde actuatoren. Abstract: Het algemene kader van dit project is het toepassen van nieuwe technologieën uit robotica en mechatronica in de revalidatie. Enkelvoetprothesen zijn op dit moment beperkt tot enerzijds starre en anderzijds passief elastische types. Deze systemen kunnen zich niet aanpassen aan de intentie van de gebruiker, noc aan een veranderende bewegingsomgeving. Ze laten aan de gebruiker bijgevolg niet toe om het natuurlijke gangpatroon enigszins te herstellen, wat een permanente abnormale gang tot gevolg heeft. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een intelligente enkel-voetprothese die zich autonoom aanpast aan de bewegingsomstandigheden. Toegepaste Mechanica Motorische Revalidatie en Kinesitherapie Heelkundige Specialiteiten Biometrie en Biomechanica PATRICK HAENTJENS DIRK LEFEBER PETER VAES BARTOLD VAN GHELUWE FRANK DAERDEN Experimentele en theoretische studie van het schadegedrag van vezelversterkte composietsystemen onder biaxiale vermoeiingsbelasting. Abstract: In dit project wordt het schadegedrag gemodelleerd van vezelversterkte kunststoffen, onderhevig aan biaxiale vermoeiing. er is een uitgebreid testprogramma in een biaxiale testopstelling, geinstrumenteerd met digital image correlation en ultrasone technieken. Daarnaast worden schademodellen ontwikkeld die de degradatie van de elastische eigenschappen en de initiatie en groei van delaminaties in het composiet laminaat beschrijven. Mechanica van Materialen en Constructies HUGO SOL DANNY VAN HEMELRIJCK Onderzoek naar InxGa1xN lagen en structuren door Moleculaire Bundel Epitaxiale groei. Abstract: Onderzoek naar InxGa1xN lagen en structuren door Moleculaire Bundel Epitaxiale groei. Elektronica en Informatica MAARTEN KUIJK Studie van hoge bitrate "boven-op-de-chip" communicatie. Abstract: Het onderzoek naar communicatie op transmissielijnen boven op de chip, en van chip naar chip op centometer afstanden en hele hoge bitrates Elektronica en Informatica MAARTEN KUIJK Identificatie van niet-lineaire systemen en toepassingen op hoogfrequente systemen. Abstract: Identificatie van niet-lineaire dynamische systemen is een generiek probleem dat aan de basis ligt van een grote verscheidenheid van toepassingen. Op dit ogenblik bestaat er een gevestigde theorie voor het meten/ modelleren/ identificeren van lineaire systemen. De voornaamste beperking van deze theorie is echter precies de lineariteits-onderstelling. Dit is een essentiele beperking die echter toeliet om 'universele' methoden te ontwikkelen en ter beschikking te stellen van de wetenschapper als een standaard werktuig. Dit verklaart ook de grote populariteit en het enorme succes van de lineaire aanpak. Nochtans is de lineariteitsonderstelling in de praktijk niet geldig, zodat er thans een grote nood en vraag bestaat om ook een 'universele' niet-lineaire modellering ter beschikking te stellen. Het blijkt echter dat dit te hoog gegrepen is. Er bestaat geen alomvattende niet-lineaire theorie (ter verduidelijking: men kan een theorie opstellen voor de olifanten, maar het universeel beschrijven van de niet-olifanten is nagenoeg uitgesloten). In dit project wordt de klasse van lineaire systemen uitgebreid tot die klasse van niet-lineaire systemen waarvoor geldt dat een periodieke ingang resulteert in een periodieke uitgang met dezelfde periode. Ondanks het feit dat deze keuze heel wat typisch nietlineaire gedragingen uitsluit (bvb. periode verdubbeling, bifurcaties, chaos) is het toch een significante uitbreiding. Systemen met harde saturatie, discontinuiteiten, dynamisch nietlineair gedrag,... behoren ertoe. De drie basisstappen (experiment, modelstructuur, model extractie) zullen worden bestudeerd. Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS

12 Diepe Lithografie met Protonen toegepast op organische materialen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie biofotonische componenten. Abstract: De laatste decennia werden verscheidene biochemische micro-analysesystemen (micro total analysis systems of µtas, ook lab-on-a-chip genaamd) ontwikkeld, die verschillende chemische processen zoals mixen, chemische reactie en scheiding integreren op één chip. De miniaturisatie van deze analytische processtappen reduceert niet alleen de grootte van het systeem en het verbruik van de reagentia en stalen, maar zorgt ook voor een verbetering van de performantie en de snelheid van de gebruikte technieken. De laatste stap van veel analyse- en scheidingstechnieken bestaat echter uit het detecteren van fluorescent gemerkte moleculen, waarvoor het gebruik van een optisch systeem vereist is. Tot nu toe zijn enkel conventionele, grote en dure detectiesystemen in staat om de uiterst kleine hoeveelheden moleculen in de microkanalen op deze chips te detecteren. Er is dan ook een grote nood aan geminiaturiseerde en geïntegreerde detectie-eenheden met een laag gewicht, lage kost, hoge snelheid en die robuust, betrouwbaar en eenvoudig te bedienen zijn. Deze detectiesystemen zullen de ontwikkeling mogelijk maken van draagbare en eventueel zelfs wegwerp µtas-systemen die onmiddellijk gebruikt kunnen worden op de plaats waar het te onderzoeken staal afgenomen wordt. Ook in de wereld van de optica bestaat een grote vraag naar efficiënte en goedkope micro-optische componenten en microfotonische systemen, waardoor de afgelopen jaren verschillende flexibele technologieën voor de aanmaak van microlensarrays en andere micro-optische bouwstenen ontwikkeld werden. De vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (TONA) van de heeft de afgelopen jaren Diepe Lithografie met Protonen (DLP) geoptimaliseerd tot een generische technologie die het mogelijk maakt om zowel verschillende types micro-optische componenten als micromechanische structuren aan te maken en ze met lithografische precisie te integreren in monolithische multifunctionele microsystemen. DLP is dan ook een uitstekend kandidaat om geminiaturiseerde detectiesystemen aan te maken die integreerbaar zijn met microkanalen en µtas-systemen. De hoofdbedoeling van dit project situeert zich rond het gebruik en de optimalisatie van DLP voor de aanmaak van een nieuwe generatie microlenzen en microstructuren voor biofotonische toepassingen, en meer in het bijzonder voor het ontwikkelen van micro-optische modules voor fluorescentie- en absorptiedetectie in µtas-systemen. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Studie naar het verbeteren van de localisatie van mobiele gebruikers en het opzetten van 4G (vierde generatie) draadloze communicatie ter ondersteuning van nieuwe LBS (Location Based Services) diensten voor de navigatie. Abstract: In dit project zal onderzocht worden hoe nieuwe, krachtige Location Based Services (LBS) voor de toekomst zullen kunnen opgezet worden ten behoeve van de nautische en terrestrische navigatie (binnenvaart enerzijds, wegvervoer algemeen en voetgangers anderzijds). De verbetering van de localisatie van mobiele agenten is hiervoor essentieel. Met het verfijnen van huidige satellietsystemen (bv. GPS-III) en de opkomst van nieuwe (o.a. Galileo) zal voor meerdere mobiele klanten (scheepvaart, wegverkeer) een afdoend antwoord kunnen gegeven worden. Dit is evenwel niet zo voor mobiele agenten in stedelijk gebied (urban canyon navigatie), omdat satellietdekking daar vaak onmogelijk is (tunnels, personen in gebouwen enz.), waardoor naar integratie (fuseren) van andere sensoren toe gewerkt zal worden (op cellen van mobiele telefoon gebazeerde bepalingen, localisatie in gebieden afgedekt met meerdere access points voor hotspots, gefuseerde bewegingsensoren in wagens, enz.). Het eerste deel van de navorsing in dit project zal nagaan welke de limieten op de nauwkeurigheid van de positionering van mobiele agenten zal kunnen zijn bij het mogelijk fuseren van verschillende technologieën in de moeilijkste omstandigheden (d.i. het gevoelig verbeteren van gegist bestek). Het tweede deel in het onderzoek spitst zich toe op het opzetten van de telecommunicatie die nodig is voor LBS en meer bepaald in het voorzien van server gebaseerde communicatie aan de hand van mobiele draadloze communicatie netwerken (4G). Onderzocht zal worden welke architectuur het best geschikt zal kunnen zijn om applicatie gestuurde handovers te kunnen garanderen in functie van de beschikbare netwerken (GPRS, EDGE, UMTS, CDMA, WiFi, WiMax). Dit kunnen zowel horizontale handovers (roaming met focus op minimalisatie van de kost van de gebruiker) als vertikale handovers zijn (naadloos switchen in een multimode terminal van de draadloze technologie gestuurd door de navigatie en LBS software, niet door de operatoren!), waarbij de QoS en de gebruikerskost de essentiële parameters zijn. De resultaten uit de punten een en twee zullen toelaten om af te lijnen welk soort LBS mogelijk kan zijn in de binnenscheepvaart (inland navigatie met inbegrip van River Information Services) en voor mobiele agenten in wagens tot en met voetgangersniveau in gebouwencomplexen toe. Elektriciteit LEO VAN BIESEN Metamaterialen voor nieuwe fotonische componenten: linkshandige materialen en kwantumstippen. Abstract: Fotonica is tijdens de laatste veertig jaar uitgegroeid van een deelgebied van de kwantumelektronica tot één van de belangrijkste peilers van de multidisciplinaire natuurkunde en tot een volwaardige technologie met toepassingen in de ICT, de medische wetenschappen, materiaalkunde, enz. Bij de verwezenlijking van fotonische componenten maakt men steeds meer gebruik van metamaterialen of artificiële materialen met eigenschappen die men niet terugvindt bij natuurijke materialen. In dit project zullen we tween nieuwe en complementaire metamaterialen bestuderen: kwantumstippen en linkshandige materialen. (1) kwantimstippen in lasers zorgen voor een hogere graad van opsluiting van de ladingsdragers dan de kwantumputten die in de huidige generatie halfgeleiders wordengebruikt. Dit kan leiden tot lasers met een hogere efficiëntie, met instelbare golflengte en met een stabielere dynamica. In dit project zullen we kwantumstip lasers experimenteel karakteriseren en nagaan hoe we modellen voor dergelijke lasers kunnen opstellen. (2) Linkshandige materialen zijn optische materialen met zeer bijzondere voortplantingseigenschappen, die slechts sinds enkele jaren gefabriceerd kunnen worden. Naast een studie van het gebruik van deze materialen traditionele fotonische componeneten zullen we ons vooral toeleggen op de niet-lineaire optica van linkshandige materialen. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica IRINA VERETENNICOFF Philippe TASSIN Studie van de duurzaamheid van glasvezelverstevigde cementmatrixcomposietene voor bouwkundige toepassingen. Abstract: In dit project wordt de duurzaamheid bestudeerd van glasvezelverstevigde cementmatrix composieten voor bouwkundige toepassingen. Mechanica van Materialen en Constructies JAN WASTIELS

13 Manpower planning in Belgische ondernemingen: een onderzoek naar personeelsplanning, de houding van werkgevers tegenover mathematische manpower planning en de hindernissen bij de toepassing ervan binnen HRM. Abstract: Mathematische Manpower Planning (MMP) ondersteunt de bepaling en de implementatie van de strategie van grote ondernemingen met betrekking tot het personeelsbeleid. Verscheidene nationale en internationale studies hebben aangetoond dat de toepassing van MMP leidt tot succesvolle resultaten. Andere onderzoeken in de voorbije decennia daarentegen concludeerden dat het amper wordt gebruikt door ondernemingen in de Verenigde Staten. Dit onderzoeksproject heeft als doelstelling de implementatie en de bruikbaarheid van MMP binnen Belgische ondernemingen te bestuderen en te stimuleren. De obstakels voor de implementatie moeten geïdentificeerd worden. Deze kunnen van allerlei aard zijn. Enerzijds dienen de modellen zelf te worden geanalyseerd: men gaat na of de veronderstelde hypothesen realistisch zijn en of de modellen beantwoorden aan de behoeften van ondernemingen. Anderzijds moeten ook de problemen van de implementatie van zowel HRM als operationeel onderzoek in de praktijk worden bestudeerd, gezien MMP een onderdeel vormt van operationeel onderzoek en het binnen het bedrijfsgebeuren deel uitmaakt van HRM. Tenslotte is er een verschil tussen de huidige economische context en deze waarin de basis voor de manpower modellen werd gelegd. Het effect van dit verschil op de toepasbaarheid van MMP wordt bestudeerd. Uiteindelijk leiden al deze resultaten tot het formuleren van een aantal richtlijnen voor fundamenteel onderzoek in en implementatie van MMP. Wiskunde, Operationeel Onderzoek, Statistiek en Informatica voor Management MARIE GUERRY Tim DE FEYTER Capacity building to implement scientific instruments for ports' environmental management in Vietnam and Cambodia. Abstract: Het belangrijkste doel van de actie is de capaciteit bij het milieubeheer onder havenmanagers, hun personeel en andere lokale bewaarders in Vietnam en Cambodja te bouwen. Voortbouwend op de resultaten van het éénjarige project VN/Asia ProEco/01 (91168), zal dit project de capaciteit in de vijf havens blijven versterken die in dit project worden vermeld en het zal drie havens meer in zowel Vietnam als Kambodja impliceren. De specifieke doelstelling is de toepassing van milieubeheersinstrumenten in de haven en de betrokkenheid van havenzaken te verhogen en lokale gemeenschappen in een duurzaam beheersproces te versterken. Om dit specifieke doel te bereiken, vonden de volgende acties plaats: 1. In een workshop, zullen de Aziatische deskundigen worden opgeleid hoe deze SDEPs te analyseren. 2. In een onderzoekcomponent, zal de ontwikkeling van een Handboek van de EMS- Implementatie worden gedaan. Het doel van het handboek is de kennis en de vaardigheden van havenbewaarders te verbeteren en de implementatie van EMS te vergemakkelijken. 3. De beheersstructuur van deelnemende havens zal worden aangepast om een milieumanager te omvatten. Het project zal en opleiding aan milieumanagers (opleiding van trainers) verstrekken om hen met kennis en vaardigheden uit te rusten om EMS in havens uit te voeren. 4. Een opleiding van trainerszitting in Europa is inbegrepen, om een beperkt aantal van Aziatisch milieupersoneel in aanraking met het milieubeleid en de technologieën te brengen dat in Europese havens worden toegepast. De implementatie van de hulpmiddelen die in ECOPORTS worden gebruikt, zullen de belangrijkste onderwerpen van het plaatsbezoek zijn. 5. De opgeleide Aziatische deskundigen en de opgeleide trainers, samen met Europese deskundigen, zullen nieuw trainingsmateriaal ontwikkelen om aan havenpersoneel in opleidingssessies bij havens te verspreiden. 6. Vijf kleine workshops zullen worden georganiseerd om kennis onder een bredere groep Aziatische haven milieubewaarders te verspreiden. De opgeleide trainers en de opgeleide deskundigen zullen hun kennis met collega's delen en het trainingsmateriaal zal worden voorgesteld. 7. In een definitieve conferentie zal het goedgekeurde havensmilieubeleid en de resultaten van EMS onder burgers van de havens worden meegedeeld die gemeenschappen, plaatselijk autoriteiten, NGOs, zaken en de industrie in havens en onderzoekinstituten omringen. Menselijke Ecologie David PROOT Katrien VAN DE SIJPE LUC HENS Quynh LE XUAN Investigation of the mechanism of chemical transformation of nitrogen compounds in flames at atmospheric pressure. (Irina RYBITSKAYA) Abstract: Ingenieurswetenschappen Toegepaste Mechanica Alexander KONNOV JACQUES DE RUYCK Modeling of turbulent flows with combustion by Large Eddy Simulation in connection with Conditional Moment Closure model. Abstract: Modeling of turbulent flows with combustion by Large Eddy Simulation in connection with Conditional Moment Closure model. Toegepaste Mechanica CHRISTIAN LACOR

14 Onderzoek naar nieuwe types van anisotropische en micro-gestructureerde optische vezels Abstract: Ingenieurswetenschappen Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Micro-optische structuren voor applicaties in fotonics. Abstract: Ingenieurswetenschappen Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Uitvoeren van remtesten op fietsen Abstract: Analyse van remprestaties van tweewielers Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Jean-Marc TIMMERMANS JOERI VAN MIERLO FREDERIK VAN MULDERS Katalytische eigenschappen van verankerde organotinderivaten. Geïntegreerde karakterisering van de grenslaag- en vloeistofchemie dmv hr-mas (high resolution Magic Angle Spinning) NMR ea gevorderde NMR technieken. Abstract: Dit project stelt zich tot doel: 1) De invloed van de lokale polariteit van aan onoplosbaar polystyreen verankerde dialkatalysatoren te onderzoeken, teneinde hun potentieel als katalysator in transesterificatiereacties te verruimen. 2) Op hr-mas NMR steunende, vernieuwende methodologiëen te ontwikkelen, om monitoring van katalytische processen rechtstreeks in situ - voor, tijdens en na katalyse - mogelijk te maken. 3) De recycleerbaarheid van verankerde organotin katalysatoren te onderzoeken in enkele geselecteerde transesterificaties. 4) Inzicht te verwerven in de problematiek van het lekken van tin, vanuit de organotinkanker, naar het reactiemidden toe. Hoge Resolutie NMR Centrum RUDOLPH WILLEM MONIQUE BIESEMANS Perceptieve optimisatie van tijdschalingstechnieken voor geluidsopnames Abstract: Tijdschalen van een spraaksignaal bestaat erin de spraak versneld of vertraagd weer te geven. doorgaans worden tijdschalingstechnieken met een constante tijdschaalfactor toegepast waardoor het resultaat onnatuurlijk kan klinken. Door imitatie van natuurlijke snelle of trage spraak, willen we hier een oplossing voor bieden. Het spraaksignaal zullen we indelen in een aantal akoestische klassen zoals pauze, plosief, klinker, medeklinker en foneemovergang. Elke klasse geven we vervolgens een eiegen aangepaste schaalfactor die we via statistisch onderzoek en/of machine-learning uit natuurlijke voorbeelden extraheren. Deze factoren worden dan via het eigenlijke tijdschaling algoritme WSOLA toegepast. Een belangrijk aspecht hierbij is de robuustheid tegen achtergrond Ruis. enerzijds moet de akoestische classificatie robuust zijn, anderzijds moet de tijdschalingstechniek zelf ook robuust gemaakt worden tegen de storende invloed van de achtergrondruis. Dit willen we respectievelijk verwezenlijken door ruisonderdrukingstechnieken toe te passen en door gebruik van signaalvoorstellingen die perceptief meer relevant zijn dan de tijdsdomein golfvorm (ihb. op basis van een inverteerbaar perceptie model). In dergelijke perceptieve voorstellingen kunnen we gemakkelijker perceptief relevante en dus robuuste tijdschalingen bekomen en bovendien de techniek uitbreiden tot polyfone signalen zoals muziek. Tenslotte zullen we ook de meertaligheidsaspecten van niet-uniforme tijdschaling bekijken, wat belangrijk is voor applicaties zoals computer assisted language learning. Laboratorium voor Digitale Spraak en Audio Bewerking Elektronica en Informatica WERNER VERHELST MIKE DEMOL Hybride GPS+GALILEO plaatsbepaling Abstract: In de nabije toekomst zal Europa over zijn eigen wereldwijd navigatiesysteem GALILEO (naar evenbeeld van het Amerikaanse GPS systeem) beschikken, een initiatief van de Europese Unie en het European Space Agency. In dit project concentreren we ons op het bekomen van meer robuuste en nauwkeurigere plaatsbepaling aan de hand van de combinatie GPS+GALILEO. Met het huidige GPS systeem is het namelijk niet mogelijk om wereldwijd een positie te bekomen omdat er door obstructies niet overal voldoende satellieten zichtbaar zijn en omdat de geometrie niet altijd ideaal is. Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van een methode om met de nieuwe GPS en GALILEO Open Service signalen1 een zo precies mogelijke positie, en de onzekerheid op die positie, te bekomen in een bepaalde vooraf vastgelegde tijdspanne. Hiervoor maken we gebruik van de relatieve fasemetingen op korte afstanden, waarbij we expliciet de stochastische en systematische fouten in rekening brengen

15 Elektriciteit YVES ROLAIN Salua DAGHAY Ontwerp van nieuwe methodes voor het meten en modelleren van microwave meerpoortsysemen en hun niet-lineaire gedrag. Abstract: Het doel van dit doctoraat bestaat er in het gedrag van niet-lineaire RF en microwave meerpoortsystemen op te meten en uit deze metingen black-box-modellen te extraheren. Dit doel is echter te ambitieus. Een niet-lineair systeem is zo complex dat het zo goed als onmogelijk is om er een model uit te extraheren dat voor alle excitaties een goede beschrijving geeft. Daarom zullen we een dergelijk model extraheren voor een welbepaald systeem én een klasse van excitatiesignalen. In een telecomcontext ligt de spectrale inhoud veelal ongeveer vast, gezien de bandbreedte en de modulatie van het signaal a priori bekend zijn. We zullen dan aan de hand van een beperkt aantal metingen een model voor het koppel systeem + excitatieklasse ontwikkelen, dat geldig is voor alle signalen in die klasse. Een model extraheren is echter niet voldoende. Al te vaak bieden CAD paketten aan de hand van hun optimizers reeds modelextractie aan, gebaseerd op metingen (en simulaties). Het grote nadeel van deze aanpak is het gebrek aan modelvalidatie: een designer kan zo goed als onmogelijk inschatten of dergelijk model al dan niet het systeemgedrag beschrijft. Vandaar dat we in de context van dit werk een tweestapsmethode willen ontwikkelen. In een eerste stap gaan we proberen om beter te begrijpen hoe het systeem zich gedraagt, zoals we dit bij een Lineair TijdsInvariant (LTI) systeem doen aan de hand van een Frequentie Response Functie (FRF). Pas in een tweede stap zal men overgaan tot de modellering. Het resultaat van model en meting voor een bepaalde excitatie kunnen dan worden vergeleken om de validatie te realiseren. Voor tweepoortversterkers heeft een dergelijke aanpak zijn degelijkheid reeds bewezen. In dit project willen we dit uitbreiden tot meerpoortsystemen die in hoofdorde lineair zijn zoals meerpoortversterkers om vervolgens uit te breiden naar andere meerpoorten die in hoofdzaak niet-lineair zijn zoals mixers. Elektriciteit YVES ROLAIN Koen VANDERMOT Analoge ontwerpmethodologie voor het verbeteren van de elektromagnetische immuniteit voor de volgende technologienodes Abstract: Het doel van dit onderzoek is een methodologie op te stellen dewelke de immuniteit voor interferentie verbetert van analoge geïntegreerde schakelingen door met signaalintegriteit rekening te houden gedurende het onderwerp van de schakelingen zelf, en dus voor de layout van de schakeling wordt gerealiseerd. Het vroegtijdig indentificeren van de meest gevoelige knooppunten van het circuit moet het mogelijk maken om een robuust voorwerp af te leveren door het aantal componenten/knooppunten gevoelig aan interferentie tot een minimum te herleiden. Informatie leveren over het gebruik van circuitniveau technieken om gevoelige knooppunten af te schermen van substraatruis, elektromagnetische koppeling,... Gezien de studie van signaalintegriteit problemen een onderzoek is naar parasitaire effecten is het onontbeerlijk dat de methodologie geverifieerd wordt aan de hand van metingen op chips die gerealiseerd zullen worden door middel van deze methodologie. Elektriciteit YVES ROLAIN Stephane BRONCKERS Ontwerp van analoge CMOS circuits voor millimergolf toepassingen. Abstract: Traditioneel wordt het ontwerp van geïntegreerde analoge bouwblokken voor hoogfrequente toepassingen gedaan in III-V halfgeleider technologieën zoals GaAs en InP. In deze technologieën beschikt men immers al lange tijd over snelle transistoren. Bovendien laat de hoge weerstand van het substraatmateriaal (vb. GaAs: ohm-cm) toe om passieve componenten te maken van goede kwaliteit. CMOS technologie biedt anderzijds wel de mogelijkheid om het analoge en het digitale gedeelte op een kost effectieve manier te integreren op één enkele chip. Door de continue schaling wordt deze technologie bovendien inzetbaar voor de millimetergolfmarkt. Het hoofddoel van dit doctoraatsonderzoek is om na te gaan welke ontwerpstrategie het best kan gevolgd worden indien er gewerkt wordt in de "grijze" frequentieband tussen gelokaliseerd en gedistribueerd CMOS - ontwerp. Er zal naar gestreefd worden om vuistregels op te stellen, op basis waarvan een ontwerper een optimaal ontwerp kan realiseren in de beschouwde frequentiezone. Van doorslaggevend belang bij de keuze van de ontwerpstrategie, is de kwaliteit van de bijhorende passieve componenten (spoelen, capaciteiten en transmissielijnen). Gezien het verlieslatende karakter van het silicium substraat zijn passieve componenten van goede kwaliteit echter niet vanzelfsprekend. We zullen, aan de hand van veldsimulaties, deze componenten (onder verschillende topologieën) modelleren en kwalificeren in de beschouwde frequentieband. Elektriciteit YVES ROLAIN Karen SCHEIR Financiering IOF-programma vakgroep TONA ( 1 en 2) Abstract: Op 28 mei 2004 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de oprichting van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) aan de Vlaamse Universiteiten (met uitzondering van de KUB). Een overgangsbesluit voor 2006 en 2007 ging in voege op 8 december In dat overgangsbesluit werd het IOF uitgebreid tot het geheel van de associatie: de middelen werden ter beschikking gesteld aan de universiteit en hogescho(o)l(en) die partner zijn bij de associatie waartoe de universiteit behoort. Voor de Universitaire associatie Brussel (UAB) werd het IOF ondergebracht bij de universiteit. In 2009 werd een organieke regeling van kracht, die de organisatie van het Industrieel Onderzoeksfonds en de werking van de Interfacediensten overspant. Doelstelling De Industriële Onderzoeksfondsen passen in het ruimere geheel va inspanningen die Vlaanderen levert om de wisselwerking te bevorderen tussen het bedrijfsleven en het onderzoek aan de instellingen voor hoger onderwijs. Binnen het IOF kan elke associatie een eigen beleid voeren dat gericht is op het opbouwen van een portefeuille aan potentieel toepassingsgerichte kennis, met economische finaliteit. Het moet leiden tot een concretisering en vertaalslag van opgebouwde kennis naar toepassingen voor bedrijven, overheden of de maatschappij in het algemeen. Het IOF

16 dient dan ook aan te sluiten bij het valorisatiebeleid van de instelling en haar interfacewerking. Als deel van het R&D-departement van de Vrije Universiteit Brussel, biedt de Technology Transfer Interface ondersteuning bij de ganse waaier aan activiteiten die bij kennis- en technologietransfer komt kijken. IOF-concept De IOF-raad brengt vertegenwoordigers samen van de, het universitair ziekenhuis Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en de industrie. Elk van deze actoren staat vanuit zijn specifieke ervaring in voor de beleidsvoering en de implementatie van het Industrieel Onderzoeksfonds. De Universitaire Associatie Brussel gebruikt het IOF om de zwaartepunten en groeiers voor strategisch basisonderzoek aan de VUB/EhB in kaart te brengen en deze financieel te ondersteunen. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Financiering IOF-programma vakgroep ETRO (1 en 2) Abstract: ETRO (Departement Electriciteit en Informatica) huisvest 4 samenwerkende groepen: LAMI - IRIS - DSSP en TELE. In willen we investeren in ETRO gericht onderzoek om een brug te maken tussen design, implementatie en valorisatie van ICT componenten en systeemdesign en implementatielevel. IOF financiering zal gebruikt worden om dit doel te bereiken en om de exploitatie van synergieën tussen de onderzoeksgroepen binnen ETRO te ondersteunen. Elektronica en Informatica JAN CORNELIS Studie van oppervlaktemodificatieprocessen aan de hand van lokale elektrochemische methoden. Abstract: De doelstelling van dit project is het downscalen van de elektrochemische meetmethoden. Hier wordt de micrometer range beoogd, maar op lange termijn wordt een nog kleinere schaal nagestreefd. De ontwikklede lokale meetmethode moet passen in het kader van de elektrochemische/oppervlakteanalytische aanpak van het onderzoek naar oppervlaktemodificatieprocessen. De fundamentele aspecten van lokale impedantiemetingen, die inherent zijn aan de kleine dimensie van het meetoppervlak moeten zowel voor de meettechnische als voor de modelleringsaspecten doorgrond worden. Voor de realisatie van deze doelstellingen worden twee representatieve systemen bestudeerd: een corroderend metaaloppervlak waarbij Cu gekozen wordt, en een metaaloppervlak bedekt met een organische laag, nl. Au bedekt met een geleidend polymeer. Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis ANNICK HUBIN JEAN VEREECKEN IRIS DE GRAEVE HERMAN TERRYN Technology-Aware Reliable Design in su-90 mm RF and microwave broadband CMOS circuits with ESD fundtionality (Type 3) -Dimitri LINTEN Abstract: Een van de meest uitdagende problemen in de realisatie van de volgende generatie van CMOS analoge schakelingen is dat de beperkingen van de technologie de betrouwbaarheid van de gerealiserde schakelingen in de weg staan. Als een gevolg daarvan wordt het onontbeerlijk om vanaf het prille begin van de design rekening te houden met betrouwbaarheid. In het kader van de betrouwbaarheidsproblematiek is het aspect van ESD zeer belangrijk. Het doel van dit werk is om een diepgaande studie te realiseren van de ESD performantie en protectietechnieken die enerzijds de betrouwbaardheid zeer hoog maken en anderzijds de RF performatie van de schakelingen minimaal beinvloedt. Momenteel bestaat er zo goed als geen kennis over het ESD gedrag van de transistoren in de 65 nm CMOS technologie. In dit werk zullen we eerst deze kennis experimenteel en via simulaties opbouwen, en dan zullen we via demonstratoren aantonen dat deze kennis kan gebruikt worden om de kans dat een design vanaf de eerste keer werkt, te maximaliseren. Finaal wensen we modellen op te bouwen om efficient en snel betrouwbare analoge CMOS schakelingen te realiseren in de nieuwste CMOS technologie. Elektriciteit YVES ROLAIN Dimitri LINTEN Overeenkomst tot dienstverlening en terbeschikkingstelling van vergaderruimte, meetapparatuur en computerinfrastructuur Abstract: Elektriciteit Elektronica en Informatica JAN CORNELIS Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen (WOG) : Audiovisuele systemen (AVS) (= VERLENGING van Beeldverwerkingssystemen (IPS) - FWOWO8) Abstract: De Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap Audiovisuele Systemen ontspruit uit de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap Beeldverwerkingssystemen ( , waarbij een extensie met audioexpertise wordt nagestreefd. Dit wordt gemotiveerd vanuit de observatie dat we evolueren naar verwerkingssystemen waarbij zowel audio als visuele componenten een rol spelen evenals hun interactie. Dit laatste aspect wordt typisch verwaarloosd en wordt één van de belangrijke missies van deze WOG: het tot stand brengen van wetenschappelijke samenwerking tussen de beeldverwerkings- en de audioverwerkingsgemeenschappen in Vlaanderen. Deze inspanning is nodig

17 om het fundamenteel onderzoek in dit domein te structureren (exploratief onderzoek te ondersteunen). Mogelijke toepassingsdomeinen zijn legio: biometrie, audiovisuele scène- & archiefanalyse, audiovisuele rendering Merk op dat de uitbreiding naar audio hoofdzakelijk gericht is op de ondersteuning van multimodale analyses. Solitair audio- en spraakonderzoek wordt niet nagestreefd omdat dit het kader van de onderzoeksgemeenschap te veel zou verbreden. Elektronica en Informatica ILSE RAVYSE WERNER VERHELST PETER SCHELKENS JAN CORNELIS IC-calorimetrie : implementatie en exploratie van een ultrasnelle nanocalorimeter. Abstract: Implementatie van een ultrasnelle nanocalorimeter op basis van siliciumnitride membraan sensoren, karakterisering van het instrument en experimentele exploratie in het kader van polymeersystemen. Dit onderzoek wordt ondersteund door eindige elementen modellering van de warmte-overdracht. Fysische Scheikunde en Polymeren GUY VAN ASSCHE BRUNO VAN MELE Schaalbare en foutresistente representatie van multimediale signalen. Abstract: De explosieve groei van digitale inhoud en nieuwe multimedia toepassingen leidt tot een dringende nood aan data representaties die terzelfdertijd kwaliteitsvolle schaalbare beeld- en videocodering, alsook de analyse en bewerking van beelden en video (b.v. voor ruisonderdrukking) ondersteunen. Een nieuwe trend zijn de geometrisch-aanpasbare representaties (curvelets, contourlets, bandelets,...), die de bestaande grenzen van de realiseerbare visuele kwaliteit verleggen in vergelijking met klassieke methoden zoals wavelets. De initiële resultaten op beelden zijn indrukwekkend, maar het potentieel op het vlak van ruisonderdrukking en compressie is nog weinig uitgebuit. Bovendien werden deze technieken tot op heden nog niet toegepast op video. Het doel van dit project is het ontwikkelen van representaties die aangepast zijn aan de driedimensionale aspecten van video (ruimte/tijd) en, gebaseerd op deze representaties, het ontwikkelen van geavanceerde methoden voor ruisonderdrukking en schaalbare codering. Een bijzondere uitdaging is de theoretische en praktische ontwikkeling van gezamenlijk geoptimaliseerde ruisonderdrukkings- en compressietechnieken. Om de algoritmen op een efficiënte wijze aan te passen aan de ruimte/tijd context zullen we statistische contextmodellering combineren met vaaglogische methoden. We zijn er immers van overtuigd dat vaaglogische methoden een "zachte" aanpassing aan de lokale context in ware tijd, alsook een correcte behandeling van ambiguïteiten in de bewegingsschatting mogelijk maken. Elektronica en Informatica PETER SCHELKENS Automated monitoring of aquatic life in remote streams and rivers. Monitoring of aquatic life using a Capacitive Sensor Array Technique Abstract: Het observeren van door uitsterven bedreigde onderwaterspecimen in afgelegen rivieren en stromen vereist een frequente en accurate inspectie op een ruim aantal locaties en ogenblikken, om alzo de leefbaarheid van schaarse populaties te kunnen beschermen en verbeteren. Bestaande methodes voor het observeren van onderwaterspecimen vereisen een grote inzet van personeel en middelen, om desondanks slechts data van zeer moderate kwaliteit op te leveren. In mei 2005 schreef het United States Department of Angriculture, Forest Service, een oproep uit voor de ontwikkeling en het testen van equipment that can be used to directly detect, measure the size of, and/or differentiate the species of fish and/or other aquatic species, in their natural habitats, without manual intervention. ETRO-IRIS combineerde zijn expertise met deze van Sensatech Research Ltd, om gezamenlijk te participeren in deze oproep, waarbij een onderzoekscontract ter waarde van $ werd ingehaald om een nieuw systeem voor de observering van onderwaterspecimen te ontwikkelen dat gebaseerd zal zijn op de principes van Electrische Capacitieve Tomografie (ECT). Sensatech Research Ltd, dat een lange traditie heeft in de realisatie van capacitieve sensortechnologie, zal in dit onderzoek betrokken zijn in het ontwerp van een nieuwe capacitieve matrixsensor. ETRO-IRIS zal zijn meest recente onderzoeksresultaten in de ontwikkeling van een nieuwe klasse van deelruimte-gebaseerde gestructureerde oplossingsmethodes voor slecht-gestelde niet-lineaire inverse problemen bijdragen. Multidimensionele signaalverwerking en communicatie Elektronica en Informatica BART TRUYEN JAN CORNELIS Uitbreiding, aanpassing en update EMIS Ecoscore-databank Abstract: Uitbreiding, aanpassing en update EMIS Ecoscore-databank Elektrotechniek-Energietechniek Mobiliteit en voertuig technologie onderzoeksgroep Jean-Marc TIMMERMANS Julien MATHEYS JOERI VAN MIERLO Verblijf buitenlands onderzoeker Abstract: Met prof. Boguslaw Wiecek van de technische Universiteit van Lodz in Polen zal intens samengewerkt worden voor het oplossen van twee specifieke problemen inzake warmteoverdracht in de microelektronica.

18 Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Gilbert De Mey Testsysteem voor vroege ontwikkelingsstoornissen, met ontwikkeling van biomerkers voor neurotoxiciteit. Abstract: Testsysteem voor vroege ontwikkelingsstoornissen, met ontwikkeling van biomerkers voor neurotoxiciteit. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Wim De Coen Ingrid Selderslaghs ENVIROMICS, Milieutoxicologie en technologie voor een duurzame wereld. Ontwikkeling en toepassing van diagnostische instrumenten voor industrie en beleid. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Ronny Blust Wim De Coen Johan Robbens Freddy Dardenne Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc). Abstract: Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc). Engineering Management Lieve Goorden Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc). Abstract: Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc). Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Gustaaf Van Tendeloo Modelleringstechnieken voor hoge snelheid elektronische systemen Abstract: Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van univariate en multivariate bemonstering en modelerings-algorithmes, gebaseerd op rationele en polynomiale interpolatie, voor efficiente exploratie van algemene lineaire dynamische systemen zoals passieve elektronische microgolf en RF systemen. De exploratietechnieken moeten de parameter ruimte bemonsteren met optimale efficientie, zonder enige a priori veronderstelling met betrekking tot het systeem zelf. Vakgroep Informatietechnologie Daniël De Zutter Luc Knockaert Onderzoek en ontwikkeling van een niet-thermische atmosferische plasmabron voor oppervlaktewater Abstract: De bilaterale samenwerking tussen UGent en TRINITI (Rusland) betreft experimenteel en theoretisch onderzoek naar sleutelproblemen bij het ontwikkelen van eenvoudig schaalbare atmosferische niet-thermische plasmabronnen voor oppervlaktebehandeling van textiel en polymeren, waaronder de efficiëntie van de radicaalproductie in het plasma en de afname van het plasma-effect met de tijd na behandeling. Vakgroep Toegepaste fysica Paul Kiekens Christophe Leys Efficiënte analytische modellen voor prestatie-analyse van het Internet Abstract: Dit project beoogt een bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van adequate modellen en bijhorende analytische oplossingstechnieken die toelaten snel en accuraat het gedrag te voorspellen van TCP en de kwaliteit van bediening in het Internet. Dergelijke modellen zijn belangrijke middelen voor netwerkoperatoren om hun netwerken beter te ontwerpen en dimensioneren. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Sabine Wittevrongel Protection e-textiles: MicroNanoStructured fibre systems for Emergency-Disaster Wear

19 Abstract: Binnen het Sixth Framework Program van de EU participeren de Vakgroepen Informatietechnologie (INTEC) en Textielkunde aan het ProeTEX Integrated Project dat instaat voor de ontwikkeling van intelligente brandweerpakken. Het onderzoek onder leiding van prof. Rogier (INTEC) omvat de ontwikkeling van antennes uit textielmaterialen voor de draadloze communicatie van lichaams- en omgevingsparameters van de reddingswerker naar een centrale commandopost. Vakgroep Informatietechnologie Hendrik Rogier Voûtes à nervures manuélines. Le caractère innovant de João de Castilho (Manuelijnse ribgewelven. De innovatie van Joao de Castilho) KU Leuven Abstract: De zgn. Manuelijnse gewelven - in het bijzonder deze van João de Castilho - behoren tot een ook op Europees vlak toonaangevende Portugese bouwstijl uit het einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw (genoemd naar de regeringsperiode van Manuel I). Doel van hetonderzoek is een multidisciplinaire studie (analyse van historische, architecturale, constructieve en erfgoed-aspecten), ingebed in een zo breed mogelijk perspectief op deze specifieke, innovatieve kunst. De doelstellingen zijn: 1. opstellen van een inventaris van de verschillende types Manuelijns gewelf; 2. vergelijking met eigentijdse Europese gewelven, in het bijzonder in Spanje, Engeland en Duitsland; 3. verificatie van de toeschrijving en de datering van João de Castilho's gewelven;4. studie van de constructieve aspecten, inclusief detaillering en bouwtechnieken; 5. analyse van de architecturale aspecten (vorm, proportie, geometrie, design); 6. analyse van hun staat van conservering op structureel vlak en van Architectuur en Maatschappij Krista De Jonge Soraya Genin SB Maria Chtepen - Dynamische scheduling in grid-systemen Abstract: Het onderzoek behelst het ontwerp en evaluatie van algoritmen om grid infrastructure at runtime te schedulen. Deze aanpak laat toe om jobs van grid site te verplaatsen, af te breken of opnieuw op te starten. Hiermee kan een robuster gridsysteem gerealiseerd worden, of kunnen alternatief kwaliteitsgaranties ivm uitvoeringssnelheid gegeven worden. Vakgroep Informatietechnologie Bart Dhoedt Uitwerken en uitvoeren van een pilootproject voor effectgerichte metingen om de luchtkwaliteit in Vlaanderen te kunnen evalueren. Abstract: De doelstelling van deze studie is het uitwerken en uitvoeren van een pilootproject voor effectgerichte metingen om de luchtkwaliteit in meerdere testgebieden in Vlaanderen te evalueren. Daarbij dient een meetstrategie voor Vlaanderen ontwikkeld en gevalideerd te worden. Bijkomend zal de bruikbaarheid van dergelijke meetstrategie voor opvolging van mogelijke problemen voor de gezondheid en opsporen van bronnen van vervuiling geëvalueerd worden. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Wim De Coen Nieuwe stochastische modellen voor het evalueren van telecomsystemen. Abstract: De hoofdbetrachting van dit project bestaat erin om tal van nieuwe wachtlijnmodellen op te stellen en efficiënte computationele procedures te ontwikkelen om de geassocieerde performantiematen ervan te bepalen. Toepassingen van deze modellen situeren zich binnen de telecomwereld, met name in kabel (DOCSIS) access netwerken, optische schakelaars/buffers, het backbone Internet, etc. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Benny Van Houdt Proteoomonderzoek naar de biosynthese van oppervlakte actieve stoffen in gist. Abstract: Door gebruik te maken van een proteeomtechnische benadering wordt getracht een metabool profiel van een fermentatie op te stellen. Hierbij wordt Candida bombicola als model gebruikt voor de fermentatie van recycleerbare oliën en de productie van sophorolipiden. Door de cultuurparameters te optimaliseren wordt de lipide productie met het fenotype geliëerd met als doel een stam te selecteren die voor industriële fermentatie gebruikt kan worden. Plantengroei en -ontwikkeling Biomolecular & Analytical Mass Spectrometry (BAMS) Erwin J M Witters Invloed van levensmiddelengerelateerde stressfactoren op inductie van stressresistentie en virulentie bij realistisch lage contaminatieniveaus en adaptatiecondities van Listeria monocytogenes Abstract: Het doel van dit project is (1) een Real-time RT-PCR test ontwikkelen voor lage aantallen, (2) groeikarakteristieken en stressrespons bepalen onder variërende stressomstandigheden, (3) nagaan of stressomstandigheden een invloed hebben op virulentie en (4) valideren van de ontwikkelde methodes op levensmiddelen met uiteenlopende stressinducerende eigenschappen. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit

20 Frank Devlieghere Building and using the next generation of liquid phase (bio-) analytical separation devices : exploiting the advantages of maximal column structure control and maximal process integration 'NEXTCHROM". Abstract: Met het introduceren van nieuwe high-tech fabricatietechnologieen (fotolithografische etching, precision milling, laserablatie, dunlaagdepositie,...) in het domein van de analytische chemie beoogt dit project de ontwikkeling van een nieuwe generatie chromatografische kolommen voor vloeistofchromatografie. Deze intentie is ingegeven door de grote nood aan betere en snellere analytische scheidingen komende, o.a. uit het biologische en farmaceutische onderzoeksdomein, uit de voedings- en milieuanalysesector en uit de polymeerindustrie. Analytische Scheikunde en Farmaceutische Technologie Chemische Ingenieurstechnieken en Industriele Scheikunde Yvan VANDER HEYDEN GERT DESMET Multifunctional polymer materials and systems with tailored mechanical, electrical and optical properties Universiteit Hasselt Abstract: De toenemende behoefte van organische polymeren voor elektronische toepassingen wordt steeds meer kritiek, aangezien dit een snelgroeiende markt betreft en de huidige materialen beperkt zijn in termen van multifunctionaliteit, prijs en eigenschappen. Het MULTIPOL project stelt de ontwikkeling van radicaal vernieuwende organische materialen voor, gebaseerd op de SOLID (Solid on Liquid Deposition) technologie, onlangs ontdekt door HESSO. Er werd aangetoond dat het polymeer parylene kan worden gestort op een vloeibare ondergrond (droplet, film) op zo'n manier dat de vloeistof een vaste onderlaag vormt. De resulterende configuratie is chemisch stabiel en vormt de basis voor een grote verscheidenheid aan nieuwe micro-nano-systemen op het gebied van fluidics, medische technologie, micro-optica, telecommunicatie, "op maat gemaakte" filters op moleculair niveau, offer volume technologie, ultra gladde polymeer oppervlakken en luchtbel-vrij inkapseling. De eerste haalbaarheidsproeven die zijn uitgevoerd, openden de deur voor verdere onderzoeken. In het kader van de MULTIPOL project,zullen de partners hun inspanningen richten op het gebied van elektronische toepassingen, en meer bepaald op Smart Magneto-polymere Sensors and Actuators, organische transistoren (OFET), Organic Light Emitting Diodes (OLED, LED), organische zonnecellen en flexibele displays. Het MULTIPOL project is, met dit doel, opgericht om de groeiende parylene laag op een gecontroleerde manier 'te vervuilen'. Deze wijziging moet worden aangestuurd op elektronische aard, maar het is de bedoeling om de vrijlating van "starting" moleculen uit de vloeibare oppervlakken gecombineerd met de xylylene monomeer te ontwerpen, en zo een geconjugeerd polymeer (halfgeleider) of een copolymeer (dirigent) te creëren. Deze reactie zal zich voordoen in de nabijheid van de kernen van de xylylene over de vloeistof. Ofwel zal de functionele film op de vloeistof blijven voor de uiteindelijke toepassing, ofwel zal ze worden verwijderd. De gebieden die zijn verkregen van de nieuwe functionaliteiten, kunnen worden bepaald door in de eerste plaats inktjetdruk ofwel door een gedefiniëerde nano-aflevering van de vloeistof. Instituut voor Materiaalonderzoek in de Micro-Elektronica Marc D'OLIESLAEGER Solutions Platform for Advanced Mobile Mesh (SPAMM). Abstract: Het doel van dit project is het specifiëren, onderzoeken en ontwerpen van een dmonstrator voor een mobiel platform (gericht naar wagens, vrachvoertuigen etc. ) dat via diverse netwerken steeds de best mogelijke verbinding voorziet tussen: 1. het voertuig en zijn back-end infrastructuur 2. tussen voertuigen onderling (ad-hoc/mesh networking). Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Christian Blondia ICT Infrastructure project under the 2007 IUC annual programme (Vietnam) Abstract: In dit project wordt de basisinfrastructuur van Can Tho University in Can Tho (Vietnam) opgewaardeerd. Het project is zuiver technologiegericht. Vakgroep Onderwijskunde Martin Valcke Identificatie van dier- en slachtlijnparameters die snelle grijsverkleuring bij varkensvlees induceren Abstract: In een privaat slachthuis zullen kleurmetingen op karkassen uitgevoerd worden aangevuld met waarnemingen omtrent dier- en slachtlijnfactoren. Bedoeling is om invloedsfactoren af te leiden die mogelijk een invloed kunnen uitoefenen op het behoud van een goede kleurstabiliteit. Verder zullen labo-analyses verricht worden om meer inzicht te verwerven in de onderliggende mechanismen. Vakgroep Dierlijke productie Stefaan De Smet Wetenschappelijke ondersteuning van de voorstudie voor het opmaken van een gedifferentieerd ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de glastuinbouw binnen de macrozone Hoogstraten Abstract: Het doel van de opdracht is een optimaal zicht te krijgen op een mogelijke afbakening van gebieden voor glastuinbouw in de regio Hoogstraten, waar deze voldoende ontwikkelingskansen kan krijgen. Deze voorstudie bevat een duidelijke visie over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de glastuinbouw en een actieprogramma waarbij duidelijk wordt weergegeven welke actoren welke acties gaan uitvoeren. Vakgroep Civiele techniek

Onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten

Onderzoeksgroep Neurodegeneratieve Hersenziekten WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN GENETICA IN JONGDEMENTIE: FAMILIES, MUTATIES EN GENETISCHE TESTEN. Christine Van Broeckhoven Neurodegeneratieve Hersenziekten Groep, Department Moleculaire Genetica,

Nadere informatie

Figuur 1. Representatie van de dubbele helix en de structuren van de verschillende basen.

Figuur 1. Representatie van de dubbele helix en de structuren van de verschillende basen. Het DNA molecuul is verantwoordelijk voor het opslaan van de genetische informatie die gebruikt wordt voor de ontwikkeling en het functioneren van levende organismen. Aangezien het de instructies voor

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De wereldpopulatie verbruikt steeds meer energie. Momenteel wordt deze energie vooral geleverd door fossiele brandstoffen. Een groot nadeel van fossiele brandstoffen is dat hun aanwezigheid

Nadere informatie

http://techniline.sirris.be/s/p.exe/wservice=wo/webextra/prg/olarticleprint?vwebse...

http://techniline.sirris.be/s/p.exe/wservice=wo/webextra/prg/olarticleprint?vwebse... Page 1 of 5 Techniline v3 27-08-2010 Mechatronics Machines verbruiken minder energie door slimme keuze elektrische aandrijving (27-08-2010) Nr. 0 Ecologische en economische motieven, zoals nieuwe machinenormen

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36998 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36998 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/36998 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dunnen, Angela den Title: Surface-structure dependencies in catalytic reactions

Nadere informatie

Thesisvoorstel 1 Ontwerp van een bidirectionele vermoeiingstestbank gebruikmakende van pneumatische spieren. Vrije Universiteit Brussel

Thesisvoorstel 1 Ontwerp van een bidirectionele vermoeiingstestbank gebruikmakende van pneumatische spieren. Vrije Universiteit Brussel Thesisvoorstel 1 Ontwerp van een bidirectionele vermoeiingstestbank gebruikmakende van pneumatische spieren 9-5-2007 Pag. 1 Thesisvoorstel 1 Ontwerp van een bidirectionele vermoeiingstestbank gebruikmakende

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling Niet-technische samenvatting 2016605 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het identificeren en karakteriseren van nieuwe concepten voor koemelkallergische patienten. 1.2 Looptijd van het project

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

Supersymmetric Lattice Models. Field Theory Correspondence, Integrabillity T.B. Fokkema

Supersymmetric Lattice Models. Field Theory Correspondence, Integrabillity T.B. Fokkema Supersymmetric Lattice Models. Field Theory Correspondence, Integrabillity T.B. Fokkema De gecondenseerde materie is een vakgebied binnen de natuurkunde dat tot doel heeft om de fysische eigenschappen

Nadere informatie

Polymeren zijn grote moleculen die zijn opgebouwd uit een beperkt aantal soorten bouwblokken waarvan er een groot aantal in een molecuul zijn verwerkt. Meestal bestaat een polymeermolecuul uit een lange

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/40161 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Ledezma Yanez, Isis Title: The role of water in hydrogen electrocatalysis Issue

Nadere informatie

Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische

Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische Nederlandse samenvatting Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische farmacokinetische modellen Algemene inleiding Klinisch onderzoek

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21953 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/21953 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/21953 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Schalkwijk, Daniël Bernardus van Title: Computational modeling of lipoprotein

Nadere informatie

Multi-Omics Analyses of the Molecular Physiology and Biotechnology of Escherichia Coli and Synechocystis sp. PCC6803 O. Borirak

Multi-Omics Analyses of the Molecular Physiology and Biotechnology of Escherichia Coli and Synechocystis sp. PCC6803 O. Borirak Multi-Omics Analyses of the Molecular Physiology and Biotechnology of Escherichia Coli and Synechocystis sp. PCC6803 O. Borirak Samenvatting O. BORIRAK Het hoofddoel van het onderzoek beschreven in dit

Nadere informatie

Samenvatting. Injectie van SiC deeltjes in Al

Samenvatting. Injectie van SiC deeltjes in Al In technologische toepassingen wordt het oppervlak vaak het meeste belast. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een nieuw vakgebied, de oppervlakte technologie. Constructie-onderdelen falen door hoge

Nadere informatie

Verkeer @ SISTA. Sven Maerivoet. http://smaerivo.dyns.cx. Katholieke Universiteit Leuven Department of Electrical Engineering ESAT-SCD (SISTA)

Verkeer @ SISTA. Sven Maerivoet. http://smaerivo.dyns.cx. Katholieke Universiteit Leuven Department of Electrical Engineering ESAT-SCD (SISTA) Verkeer @ SISTA Sven Maerivoet http://smaerivo.dyns.cx Katholieke Universiteit Leuven Department of Electrical Engineering ESAT-SCD (SISTA) 28 april 2004 TM Leuven Seminarie Verkeer @ SISTA (28/04/2004)

Nadere informatie

Samenvatting. Figuur 1. Algemene structuur van een nucleotide (links) en de structuren van de verschillende basen (rechts).

Samenvatting. Figuur 1. Algemene structuur van een nucleotide (links) en de structuren van de verschillende basen (rechts). DA is het molecuul dat in levende organismen alle genetische informatie bevat. et komt doorgaans voor als een dimeer van twee complementaire nucleotide-polymeren, waarbij de individuele nucleotiden in

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting nelleke tolboom binnenwerk aangepast.indd 161 28-12-2009 09:42:54 nelleke tolboom binnenwerk aangepast.indd 162 28-12-2009 09:42:54 Beeldvorming van Alzheimerpathologie in vivo:

Nadere informatie

Procescontrole en -sturing van een Waterzuiveringsstation

Procescontrole en -sturing van een Waterzuiveringsstation Procescontrole en -sturing van een Waterzuiveringsstation (met bijzondere aandacht voor respirometrie) Peter A. Vanrolleghem BIOMATH Universiteit Gent Procescontrole en -sturing van een WZI (met bijzondere

Nadere informatie

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa Samenvatting Het netvlies van het oog is niet gevoelig voor deze straling: het oog dat vlak voor het

Nadere informatie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie Samenvatting Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie is in de laatste vijftien jaar enorm toe genomen. Ultrafiltratie membranen zijn gemakkelijk op te

Nadere informatie

hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Samenvatting Aderverkalking is een ziekte die bij bijna iedereen voorkomt, in bepaalde grote bloedvaten door het hele lichaam. Het verloop van de ziekte kan versneld worden door bijvoorbeeld genetische

Nadere informatie

De ziekte van Alzheimer. Diagnose

De ziekte van Alzheimer. Diagnose De ziekte van Alzheimer Bij dementie is er sprake van een globale achteruitgang van de cognitieve functies, zoals het geheugen of de taalfuncties. Deze achteruitgang leidt tot functionele beperkingen in

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

Hoe belangrijk is lineaire algebra voor akoestiek en omgekeerd?

Hoe belangrijk is lineaire algebra voor akoestiek en omgekeerd? Hoe belangrijk is lineaire algebra voor akoestiek en omgekeerd? 9 februari 2007 Overzicht 1 Situering 2 Numerieke simulatie 3 Gedempt massa-veersysteem 4 Numerieke simulaties voor trillingen 5 Versnellingstechnieken

Nadere informatie

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe + Big Ideas Great STEM Katrien Strubbe (Natuur)wetenschappen: doelen 2 Natuurwetenschappen geven leerlingen een fundamenteel en duurzaam inzicht in de structuren en processen die de mens, de natuur en

Nadere informatie

Light trapping in thin-film solar cells using dielectric and metallic nanostructures M. van Lare

Light trapping in thin-film solar cells using dielectric and metallic nanostructures M. van Lare Light trapping in thin-film solar cells using dielectric and metallic nanostructures M. van Lare Photovoltaica is een duurzame en schone bron van energie en de zon levert meer dan genoeg energie om photovoltaica

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015246 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het ontrafelen van de rol die darmflora speelt in het ontstaan van hart- en vaatziekten 1.2 Looptijd van het project 1.3

Nadere informatie

Algemene Samenvatting

Algemene Samenvatting Algemene Samenvatting ALGEMENE SAMENVATTING De geringe biocompatibiliteit van holle vezels die worden toegepast in kunstmatige longen beperkt de klinische toepassing van deze apparaten in hoge mate. Het

Nadere informatie

Stand van het Onderzoek naar Dementie en Alzheimer

Stand van het Onderzoek naar Dementie en Alzheimer Stand van het Onderzoek naar Dementie en Alzheimer Christine Van Broeckhoven Neurodegeneratieve Hersenziekten Groep, Department Moleculaire Genetica, VIB, Laboratorium voor Neurogenetica, Instituut Born-Bunge,

Nadere informatie

Methoden voor simultane toegang tot en verkeersregulering in draadloze communicatienetwerken

Methoden voor simultane toegang tot en verkeersregulering in draadloze communicatienetwerken Samenvatting Methoden voor simultane toegang tot en verkeersregulering in draadloze communicatienetwerken De enorme toename in het gebruik van draadloze communicatienetwerken heeft geleid tot een sterk

Nadere informatie

DEMENTIE EN HET GENETISCH ONDERZOEK

DEMENTIE EN HET GENETISCH ONDERZOEK DEMENTIE EN HET GENETISCH ONDERZOEK Prof. Dr. Julie van der Zee, PhD Neurodegeneratieve Hersenziekten Groep, Department Moleculaire Genetica, VIB, Laboratorium Neurogenetica, Instituut Born Bunge, Universiteit

Nadere informatie

Bert Gyselinckx, Programmadirecteur draadloze autonome sensorsystemen Katrien Marent, Corporate Communications Director

Bert Gyselinckx, Programmadirecteur draadloze autonome sensorsystemen Katrien Marent, Corporate Communications Director Genezen met chips Bert Gyselinckx, Programmadirecteur draadloze autonome sensorsystemen Katrien Marent, Corporate Communications Director Chips zijn ook in de geneeskunde niet meer weg te denken. Pacemakers,

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015245 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De rol van Nucleaire Hormoon Receptoren in de regulatie van het glucose- en lipidemetabolisme en de ontwikkeling van type

Nadere informatie

Franck Wtb Advies 1 jaar!

Franck Wtb Advies 1 jaar! 1 s e p t e m b e r 2 0 07 Franck Wtb Advies 1 jaar! Het is inmiddels een jaar geleden dat ik, Rowald Franck, ben gestart met mijn adviesbureau. Vanuit Franck Wtb Advies worden met name sterkteberekeningen

Nadere informatie

Basiskennis en Basisvaardigheden IV (404)

Basiskennis en Basisvaardigheden IV (404) ASISKENNIS EN ASISVAARDIGHEDEN IV 404 asiskennis en asisvaardigheden IV (404) SCHEIKUNDE 404.01 De kandidaat kan het scheiden van mengsels in verschillende zuivere stoffen 404.02 De kandidaat kan de opbouw

Nadere informatie

Three-Dimensional Visualization of Contact Networks in Granular Material C.E. Carpentier

Three-Dimensional Visualization of Contact Networks in Granular Material C.E. Carpentier Three-Dimensional Visualization of Contact Networks in Granular Material C.E. Carpentier Samenvatting 10 190 Hoofdstuk 10 Driedimensionale visualisatie van contactnetwerken in granulair materiaal Het onderzoek

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De rol van proteïne kinase A in de vorming van galkanaaltjes door levercellen Een mens is opgebouwd uit cellen. Iedere cel is omgeven door een membraan die de inhoud van de cel

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cao, Lu Title: Biological model representation and analysis Issue Date: 2014-11-20

Nadere informatie

Symposium November 28, 2007 - KMS, Brussel «Mooi Bedacht, Nuttig Toegepast»

Symposium November 28, 2007 - KMS, Brussel «Mooi Bedacht, Nuttig Toegepast» Het modelleren van schade-accumulatie in historische metselwerkstructuren en Het gebruik van de akoestische voor de opvolging van schade in metselwerk ir.-arch. Els Verstrynge prof dr. ir. Luc Schueremans

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/25580 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Kamran, Muhammad Title: Photosynthetic light reactions at the gold interface Issue

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35942 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35942 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35942 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Ent, Wietske van der Title: In vivo modelling of Ewing sarcoma in zebrafish Issue

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Blootstelling aan elektromagnetische velden die afkomstig zijn van apparatuur voor mobiele telecommunicatie is in toenemende mate een bron van zorg in de maatschappij.

Nadere informatie

Gravitatiegolven & Technology Transfer

Gravitatiegolven & Technology Transfer Gravitatiegolven & Technology Transfer Nikhef onderzoekers spelen een leidende rol in het onderzoek naar gravitatiegolven. Deze minuscule rimpelingen in ruimte-tijd vereisen naast complexe data analyse

Nadere informatie

9. Nederlandse Samenvatting

9. Nederlandse Samenvatting 9. Nederlandse Samenvatting Cellen in ons lichaam zitten niet alleen. Iedere cel is omgeven door andere cellen en een fiber netwerk genaamd de extracellulaire matrix (ECM). Dit netwerk geeft structuur

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Introductie tot atherosclerose Cardiovasculaire aandoeningen zijn nog steeds de meest voorkomende als alle vormen van cardiovasculaire aandoeningen konden worden verholpen bekendste

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Secundair onderwijs - Tweede graad ASO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen Gemeenschappelijke eindtermen gelden voor het geheel van de wetenschappen.

Nadere informatie

Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor

Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor Schoonschip is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, bestaande uit 46 drijvende huishoudens die een nieuwe standaard definieert voor duurzame stedelijke ontwikkeling in Amsterdam. HET PROJECT

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 139 Staphylococcus aureus is één van de belangrijkste bacteriën verantwoordelijk voor implantaat gerelateerde infecties. Biomateriaal gerelateerde infecties beginnen met reversibele hechting van bacteriën

Nadere informatie

APPENDIX 3. Visueel voetmodel ter simulatie van voetkinematica aan de hand van planetaire drukdata (Friso Hagman)

APPENDIX 3. Visueel voetmodel ter simulatie van voetkinematica aan de hand van planetaire drukdata (Friso Hagman) APPENDIX 3. Visueel voetmodel ter simulatie van voetkinematica aan de hand van planetaire drukdata (Friso Hagman) 1. Introductie De doelstelling van het SIMKINPRES-project is het ontwikkelen van een klinisch

Nadere informatie

157 De ontdekking van de natuurlijke aanwezigheid van antisense oligonucleotiden in eukaryote cellen, die de expressie van specifieke eiwitten kunnen reguleren, heeft in de afgelopen tientallen jaren gezorgd

Nadere informatie

Figuur 1. Schematisch overzicht van de structuur van het twee-stadia recourse model.

Figuur 1. Schematisch overzicht van de structuur van het twee-stadia recourse model. Samenvatting In dit proefschrift worden planningsproblemen op het gebied van routering en roostering bestudeerd met behulp van wiskundige modellen en (numerieke) optimalisatie. Kenmerkend voor de bestudeerde

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Samenvatting Zure gassen zijn veelvuldig aanwezig in verschillende concentraties in industriële gassen. Deze moeten vaak verwijderd worden vanwege corrosie preventie, operationele, economische en/of milieu

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Renema, Jelmer Jan Title: The physics of nanowire superconducting single-photon

Nadere informatie

Topologische materialen geven nieuwe draai aan elektronica

Topologische materialen geven nieuwe draai aan elektronica Topologische materialen geven nieuwe draai aan elektronica Topologische isolatoren zijn materialen die zowel eigenschappen van geleiders als van isolatoren bezitten. Doordat de elektronenbanden in deze

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35972 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wang, Qiang Title: Photon detection at subwavelength scales Issue Date: 2015-10-27

Nadere informatie

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s

Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Uitgebreid eindwerkvoorstel Lokaliseren van personen en objecten met behulp van camera s Sofie De Cooman 21 December 2006 Stagebedrijf: Interne begeleider: Externe begeleider: BarcoView Koen Van De Wiele

Nadere informatie

ipsc-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties Oliver Härschnitz

ipsc-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties Oliver Härschnitz Nederlandse samenvatting proefschrift ipsc-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties, 15 september 2017, UMC Utrecht Stamcellen zijn in staat tot het veranderen, oftewel differentiëren,

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Om een gezond leefmilieu te bewaren, dienen de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) teruggedrongen te worden. Onderzoek naar technologieën die deze schadelijke stoffen op een kosteneffectieve

Nadere informatie

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN

code AOU-TOE-ING 1/15 Academisch onderwijs aan de universiteiten INGENIEURSWETENSCHAPPEN code AOU-TOE-ING 1/15 Klemtonen De bachelorjaren zijn gericht op een brede algemene basisvorming en een beginnende specialisatie binnen de gekozen afstudeerrichting. De nadruk wordt gelegd op de vakken

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

XIII. Samenvatting. Samenvatting

XIII. Samenvatting. Samenvatting XIII In dit werk wordt de invloed van dimethyldisulfide (DMDS) en van zeven potentiële additieven op het stoomkraken van n-hexaan onderzocht aan de hand van experimenten in een continu volkomen gemengde

Nadere informatie

Persbericht TEWATERLATING. FlanSea WAVE PIONEER Golfenergieconvertor

Persbericht TEWATERLATING. FlanSea WAVE PIONEER Golfenergieconvertor TEWATERLATING FlanSea WAVE PIONEER Golfenergieconvertor DINSDAG 23 APRIL 2013 VLIZ - Vlaams Intstituut voor de Zee WANDELAARKAAI 7, B-8400 OOSTENDE BELGIË Persbericht FlanSea WAVE PIONEER DE KRACHT VAN

Nadere informatie

Identificatie en karakterisatie van MIC

Identificatie en karakterisatie van MIC Identificatie en karakterisatie van MIC Harmien Verstraete Vanda Branco AVECOM NV - Bioproducts & Apps 3/11/2016 1 AVECOM 1) Onderzoeksprojecten zowel tailor-made onderzoek voor industriële partners als

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 137 138 Het ontrafelen van de klinische fenotypen van dementie op jonge leeftijd In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, komt dementie ook op jonge leeftijd voor. De diagnose

Nadere informatie

Deeloverdrachten OVER het academiejaar - Technologiecampus De Nayer Academiejaar

Deeloverdrachten OVER het academiejaar - Technologiecampus De Nayer Academiejaar YI0555 Bedrijfskunde Economie YI0555 Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement YI0583 Biochemie YI6155 - Biochemie 1 (1s) YI0583 Biochemie YI6156 - Biochemie 2 (2s) YI0583 Biochemie YI6157 - Biochemie: laboratoria

Nadere informatie

Samenvatting. Het heterogene membraan - van lipide domeinen tot de effecten van kromming

Samenvatting. Het heterogene membraan - van lipide domeinen tot de effecten van kromming Samenvatting Het heterogene membraan - van lipide domeinen tot de effecten van kromming Het celmembraan aan de buitenkant van elke cel is essentieel voor het leven. Het membraan is niet alleen een scheidingswand,

Nadere informatie

ALZHEIMER DEMENTIE: EEN GENETISCH INZICHT IN DE BIOLOGIE VAN DE ZIEKTE

ALZHEIMER DEMENTIE: EEN GENETISCH INZICHT IN DE BIOLOGIE VAN DE ZIEKTE ALZHEIMER DEMENTIE: EEN GENETISCH INZICHT IN DE BIOLOGIE VAN DE ZIEKTE Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven PhD DSc Neurodegeneratieve Hersenziekten Groep, Departement voor Moleculaire Genetica, VIB, Laboratorium

Nadere informatie

DEMENTIE: HOEVER STAAT HET ONDERZOEK? Christine Van Broeckhoven. 2012-10-23 Lezing Davidsfonds Boom- Niel. Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven PhD DSc

DEMENTIE: HOEVER STAAT HET ONDERZOEK? Christine Van Broeckhoven. 2012-10-23 Lezing Davidsfonds Boom- Niel. Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven PhD DSc DEMENTIE: HOEVER STAAT HET ONDERZOEK? Christine Van Broeckhoven Neurodegeneratieve Hersenziekten Groep, Department Moleculaire Genetica, VIB, Laboratorium voor Neurogenetica, Instituut Born Bunge, Universiteit

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Duurzaam herstellen en produceren van hoogwaardige producten met lasertechnologie

Duurzaam herstellen en produceren van hoogwaardige producten met lasertechnologie 26/01/2012 Duurzaam herstellen en produceren van hoogwaardige producten met lasertechnologie Marleen Rombouts Lasercentrum Vlaanderen, Vito, Mol (België) Marleen.Rombouts@vito.be Benelux Laserevent 2012,

Nadere informatie

De integratie van prototyping en Moldflow in het ontwerpproces

De integratie van prototyping en Moldflow in het ontwerpproces De integratie van prototyping en Moldflow in het ontwerpproces Mareco B.V. Ing. Marc Janssen Ir. Luc Janssen 17-02-2004 Prototyping en Moldflow de integratie in het ontwerpproces inhoud: 1) Mareco highlights

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan Datum: 17/11/12 Naam student: Cédric Verstraeten Interne promotor: Tim De Pauw In samenwerking

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11109 6 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/403948, houdende

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde vwo

Examenprogramma natuurkunde vwo Examenprogramma natuurkunde vwo Ingangsdatum: schooljaar 2013-2014 (klas 4) Eerste examenjaar: 2016 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma

Nadere informatie

Self-Assembly via Anisotropic Interactions. A.C. Newton

Self-Assembly via Anisotropic Interactions. A.C. Newton Self-Assembly via Anisotropic Interactions. A.C. Newton Samenvatting Zelforganisatie, de spontane formatie van structurele orde, zie je terug op verschillende ordes van grootte, van amfifiele moleculen

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen,

Nadere informatie

Samenvatting Vrij vertaald luidt de titel van dit proefschrift: "Ladingstransport in dunne- lm transistoren gebaseerd op geordende organische halfgeleiders". Alvorens in te gaan op de specieke resultaten

Nadere informatie

ARUP studie Groningen 2013

ARUP studie Groningen 2013 ARUP studie Groningen 2013 Strategie voor structurele versteviging van gebouwen Nederlandse samenvatting Issue 17 januari 2014 Nederlandse samenvatting 1 Inleiding Dit rapport omvat een samenvatting van

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A1 Vaardigheden Domein A2

Nadere informatie

math inside Model orde reductie

math inside Model orde reductie math inside Model orde reductie Model orde reductie Met het voortschrijden van de rekenkracht van computers en numerieke algoritmen is het mogelijk om steeds complexere problemen op te lossen. Was het

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/36422 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Díaz Morales, Oscar Alfonso Title: Catalysis of the electrochemical water oxidation

Nadere informatie

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen Johan Paul FLAMAC, a division of SIM 1 Overzicht Inleiding Activiteiten van FLAMAC High-throughput formulatie onderzoek

Nadere informatie

Wat kan DBm voor u betekenen?

Wat kan DBm voor u betekenen? Wat kan DBm voor u betekenen? Prof. dr. ir. Stijn Matthys DBm Seminar 2 December 2015 DBm is een netwerk van UGent onderzoeksgroepen DBmgeeft advies en ondersteuning gaande van laboproeven en O&O tot industriële

Nadere informatie

Thesisvoorstellen

Thesisvoorstellen Thesisvoorstellen 2007-2008 Onderzoeksgroep Robotica & Multibody Mechanica 10-5-2007 ANTY : The development of an intelligent 1 huggable robot Introductie Robotica & Multibody Mechanica Onderzoeksgroep

Nadere informatie

Eddy Brinkman. Materiaalkunde in een notendop. Materials Veldhoven - 31 mei 2017

Eddy Brinkman. Materiaalkunde in een notendop. Materials Veldhoven - 31 mei 2017 Eddy Brinkman Materials 2017 - Veldhoven - 31 mei 2017 Materiaalkunde: geeft antwoord op waarom Waarom is juist dat materiaal geschikt voor die toepassing? Materiaaltechnologie: geeft antwoord op hoe Aan

Nadere informatie

Mechatronica 4.0 maakt zorgbedden slim

Mechatronica 4.0 maakt zorgbedden slim Mechatronica 4.0 maakt zorgbedden slim Abstract: Flanders Make en Sirris stellen tijdens de Open Bedrijvendag een demo-opstelling voor van een slim bed. De ontwikkeling van dit bed verloopt in samenwerking

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse samenvatting

Chapter 9. Nederlandse samenvatting Chapter 9 Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Geschat wordt dat ongeveer 20-30% van de bevolking drager is van Staphylococcus aureus (S. aureus), een Gram-positief

Nadere informatie

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer

Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Amyloïd-bindende eiwitten bij de ziekte van Alzheimer Introductie onderzoeksproject De ziekte van Alzheimer De ziekte van Alzheimer is een neurologische aandoening en is de meest voorkomende vorm van dementie.

Nadere informatie

Intermezzo, De expressie van een eiwit.

Intermezzo, De expressie van een eiwit. Samenvatting Bacteriën leven in een omgeving die voortdurend en snel verandert. Om adequaat te kunnen reageren op deze veranderingen beschikken bacteriën over tal van sensor systemen die de omgeving in

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie