Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen"

Transcriptie

1 AGENDAPUNT 8 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Wijziging terugbetaling lening BON Eind 2011 hebben de drie noordelijke Veiligheidsregio s gezamenlijk de liquiditeitspositie van de BON versterkt middels leningen van in totaal De door de Veiligheidsregio Groningen verstrekte lening bedroeg De datum van terugbetaling was bij aangaan van de lening 1 september 2012 en is tussentijds verlengd tot 1 september Een belangrijke reden voor het tussentijds verlengen is dat er een tijdelijke dip in het aantal aanvragen voor opleidingen voorzien werd als effect van de regionalisering. Afgelopen zomer hebben wij een brief ontvangen van de BON waarin werd verzocht het terugbetalen van de lening op te schorten tot na het bovenregionaal bestuurlijk overleg van 1 oktober jl. In dit overleg heeft het bestuur van de BON twee verzoeken geformuleerd. Het eerste verzoek betreft het instemmen met het starten van een gemeenschappelijk project waarbij onderzocht wordt welk organisatiemodel het meest geschikt is om de verbinding/inbedding van vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven binnen Noord Nederlands verband te optimaliseren. Hiertoe is een onderzoeksopdracht geformuleerd, een projectstructuur gevormd en een planning gemaakt. Wij stellen voor in te stemmen met het voorgestelde onderzoeksproject en de heer van de Nadort af te vaardigen in de stuurgroep. Het tweede verzoek betreft het reserveren van 50% van de aan de BON verstrekte middelen voor frictiekosten dan wel reorganisatiekosten voortvloeiend uit het eerste verzoek. Dit met de toezegging dat deze middelen niet ingezet worden binnen de regulieren bedrijfsvoering van de BON en dat resterende middelen na het transitieproces worden terugbetaald. De BON heeft in de afgelopen jaren onder meer: de banklening geherfinancierd tegen veel betere voorwaarden en een passende looptijd; de kostenstructuur aangepast; de governance verbetert door het instellen van een planning & control cyclus en het investeren in opleidingen van vaste medewerkers; de tariefstructuur aangepast; noodzakelijke investeringen in onder meer kleedruimtes en douches uitgevoerd; de omzet van buiten de noordelijke Veiligheidsregio s vergroot Door deze inspanningen heeft de BON een veel gezondere financiële positie. De BON vaart echter nog steeds scherp aan de wind met haar tariefstructuur en moet kleine schommelingen in aanvragen voor opleiden en oefenen zelf op vangen. In de eigen financiële middelen zit daarmee geen ruimte om mogelijke transitiekosten zelf op te vangen. Wij stellen het algemeen bestuur dan ook voor het verzoek van de BON om het reserveren van 50% van de leningen in te willigen. Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met het onderzoeksproject naar het meest geschikte organisatiemodel om de verbinding/inbedding van vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven binnen Noord Nederlands verband te optimaliseren 2. Hiertoe de heer van de Nadort zitting te laten nemen in de stuurgroep 3. Aflossing van het restant van de door de Veiligheidsregio Groningen verstrekte lening (ad ) op te schorten in afwachting van mogelijk te verrekenen transitiekosten BIJLAGE: Brieven BON

2 Aan het DB van de Veiligheidsregio Groningen Postbus AN Groningen Zuidbroek 10 juli 2014 Betreft Verzoek tot wijziging terugbetaling lening VR aan BON Geacht bestuur, In 2011 heeft uw regio aan BON een lening verstrekt. Volgens de afspraken zou terugbetaling van de lening plaats moeten vinden per 1 september Met deze brief doen wij aan u een verzoek dit op een later tijdstip te doen plaatsvinden en lichten wij ons verzoek toe. Transitie BON Vlak na de zomer van 2011 kwam de organisatie van BON in financieel zwaar weer, veroorzaakt door o.a. het teruglopen van de aanmeldingen voor de opleidingen. Om een acuut liquiditeitsprobleem op te lossen is een lening gevraagd aan de Veiligheidsregio s. Deze is gegeven onder voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat de organisatie van het opleiden en oefenen voor de toekomst in breder perspectief wordt bekeken en er een betere verbinding tot stand komt tussen BON en het veld in de Veiligheidsregio s. Het bestuur van de Stichting Brandweeropleidingen Noord heeft - mede op basis van een uitvoerige oriëntatie - besloten om een traject in gang te zetten om haar instituut meer te verbinden met de drie Veiligheidsregio s in Noord-Nederland. Op 1 oktober wordt dit voorstel besproken met een afvaardiging van uw besturen van de veiligheidsregio s Groningen, Fryslân en Drenthe. en het bestuur van de BON. Uw regio wordt in dit overleg vertegenwoordigd door de heer Van de Nadort. Verzoek tot opschorting van terugbetaling van de lening Het bestuur van de Stichting BON verzoekt de dagelijks besturen van de drie noordelijke Veiligheidsregio s om de terugbetaling van de verstrekte lening op te schorten tot na het bovenregionaal bestuurlijk overleg van 1 oktober. Waarom vragen wij een opschorting terugbetaling? Het bestuur van de Stichting BON stelt zich voor dat de uitkomst van deze bijeenkomst van invloed kan zijn op de terugbetaling van de lening. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg kan het bestuur van de Stichting BON zich voorstellen dat de lening in gewijzigde vorm afgelost wordt. Zij denkt daarbij bijv. aan een gedeeltelijke terugbetaling en een maken van een reservering voor reorganisatiekosten. Het initiatief om te komen tot een bovenregionaal bestuurlijk overleg over deze transitie kon helaas niet meer gepland worden voor de zomervakantie en is gepland op 1 oktober en daarmee feitelijk na het moment dat de lening terugbetaald dient te worden. Wij zeggen u toe dat de gereserveerde gelden voor terugbetaling niet zullen worden ingezet voor de bedrijfsvoering van BON-Holding en haar werkmaatschappijen.

3 Tot slot Graag vernemen wij uw reactie. Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u contact opnemen de heer F. Heerink ( secr.) of E. van Zuidam ( secr.) Met vriendelijke groet Namens het bestuur van de Stichting Brandweeropleidingen Noord B.J. Bouwmeester -voorzitter-

4 Aan het DB van de VR Groningen Postbus AB Groningen Zuidbroek 16 oktober 2014 Betreft Transitie Brandweeropleidingen Noord naar de Noordelijke VR Bijlage memo actuele stand van zaken organisatie BON-Holding Geacht bestuur, In het kader van het onderzoek naar een betere verbinding aan en inbedding in de drie Noordelijke VR (hierna te noemen VR) van Brandweeropleidingen Noord (hierna te noemen BON) legt het bestuur van de Stichting Brandweeropleidingen Noord door middel van dit schrijven een tweetal verzoeken bij u neer: Verzoek 1 Verzoek tot instemming met het starten van een gemeenschappelijk project, waarbij onderzocht wordt welk organisatiemodel het meest geschikt is om de verbinding/inbedding van vakbekwaam worden en blijven binnen de brandweer Noord Nederland te optimaliseren. Tevens verzoeken wij u om een bestuurder af te vaardigen voor de hierna genoemde stuurgroep. Aanleiding Op 11 februari 2014 heeft het BON bestuur aan de veiligheidsregio s het verzoek gedaan om een bestuurder af te vaardigen om deel te nemen aan het bovenregionaal bestuurlijk overleg m,b.t. de toekomst van het brandweeronderwijs in Noord Nederland. In vervolg op dit verzoek is door uw regio de heer v.d. Nadort afgevaardigd. Dit overleg vond plaats op 1 oktober j.l. in een constructieve sfeer. De vertegenwoordigers uit de VR hebben kennis genomen van de standpunten die aanleiding vormen voor de wens tot verbinding/inbedding en hebben eensluidend geadviseerd om aan uw bestuur instemming te vragen voor het uitvoeren van het project en voor de gekozen projectstructuur. Het doel is tweeledig: 1. komen tot een kwalitatief en toekomstgericht organisatiemodel 2. komen tot een (financieel, personeel technisch en bedrijfsmatig) verantwoord transitieproces Onderzoek Het project richt zich op: Ontwerpen van een nieuwe, passende, structuur/governance Onderzoek naar mogelijke modellen, waarbij: o de positie van de beide oefencentra (Zuidbroek en Wijster) een apart hoofdstuk vormt o aansluiting op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van vakbekwaamheid bij de brandweer is gewaarborgd

5 Projectstructuur Stuurgroep Een bestuurder namens bestuur BON, drie bestuurders uit de drie Veiligheidsregio s en de drie betrokken directieleden ((deel)projectleiders vanuit Veiligheidsregio). Projectleider transitie Directeur Veiligheidsregio Groningen. Samen met de deelprojectleiders en projectondersteuning (Directiesecretaris VR Groningen, Extern adviseur, hoofd Bedrijfsbureau BON, communicatiedeskundige); De projectleider neemt de bestuurs-juridische aspecten van nieuwe organisatievorm voor zijn rekening; Deel-Projectleider Primaire Processen (Opleiden en Oefenen) Regionaal Commandant Drenthe samen met de drie RMT leden van de drie VR die vakbekwaamheid in portefeuille hebben, de directeur BON en ondersteuning op gebied van procesontwerp. Deel-Projectleider Bedrijfsvoering en PIOFACH: Directeur Veiligheidsregio Fryslân. Samen met materiedeskundigen uit de drie regio s, de directeur BON en ondersteuning op gebied van procesontwerp. Planning 3 e kwartaal 2014 goedkeuring van de VR voor het uitvoeren van het onderzoek en benoeming bestuurlijke afvaardiging in stuurgroep 1 e halfjaar 2015 onderzoek naar mogelijke organisatiemodellen, structuur/governance en het in kaart brengen primaire- en secundaire processen Juli 2015 presentatie aan de VR van de uitkomsten van het onderzoek 3 e kwartaal 2015 besluitvorming VR over het gewenste organisatiemodel 1 januari 2016 afronding onderzoeksfase en start transitie Verzoek 2 Verzoek tot toestemming voor het reserveren van 50% van de verstrekte leningen aan BON voor transitiekosten. Aanleiding Op 10 juli 2014 deed het bestuur van de Stichting BON een verzoek aan de VR voor wijziging terugbetaling lening VR aan BON. De drie VR hebben allen laten weten akkoord te gaan met het opschorten van de terugbetaling van de lening tot na de bovenregionale bestuurlijke bijeenkomst op 1 oktober j.l. De door de VR afgevaardigde bestuurders hebben in dit overleg de argumenten gehoord die ten grondslag liggen aan het verzoek en hebben eensluidend geadviseerd om bij voorrang 50 % van het geleende bedrag terug te betalen aan de Veiligheidsregio s. Vooruitlopend op uw besluitvorming zal deze 50 % in overleg met de VR worden terugbetaald. Voor de overige 50 % van de lening waren de aanwezige bestuurders van de VR unaniem van mening dat het de voorkeur verdient om dit bedrag gedurende het transitieproces te reserveren voor mogelijke frictie- c.q. reorganisatiekosten. Voor dit laatste vragen wij uw toestemming. Indien u afwijkend besluit dan zal deze afwijking in overleg met de VR worden verwerkt. Uitgaven zullen dan uitsluitend plaats vinden met toestemming van de afgevaardigde bestuurders in de te vormen stuurgroep. Het bestuur van de Stichting BON zegt u toe dat gereserveerde gelden niet zullen worden ingezet voor de reguliere bedrijfsvoering van BON-Holding en dat eventueel resterende gelden na afloop van het transitieproces zullen worden terugbetaald aan de VR.

6 De aanwezige bestuurders adviseerden tevens om uw bestuur inzicht te geven in de actuele financiële en organisatorische situatie van BON. In bijlage 1 bij dit schrijven is een actueel doorzicht in de organisatie geschetst. Wij vragen u in te stemmen met bovenstaande verzoeken en ons in kennis te stellen van de besluitvorming daaromtrent, Wij vertrouwen erop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven meer informatie wensen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer E. van Zuidam. Contactgegevens of Hoogachtend, Namens het bestuur van de Stichting Brandweeropleidingen Noord B.J. Bouwmeester - voorzitter -

7

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

ONTWERPBEGROTING 2008

ONTWERPBEGROTING 2008 ONTWERPBEGROTING 2008 - onderdeel programmabegroting - Versie d.d. 12 april 2007 Verzonden aan de 26 deelnemende gemeenten PROGRAMMABEGROTING 2008 1 PROGRAMMABEGROTING 2008 2 Voorwoord Met bescheiden trots

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011 Jaarverslag ondernemingsraad REAKT Groep 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad van de REAKT Groep. Zoals u wellicht weet is de nieuwe OR in 2011 van start gegaan. Het

Nadere informatie

de ondernemingsraad van de Sociale Dienst Drechtsteden, hierna te noemen: de OR SDD, als partij enerzijds,

de ondernemingsraad van de Sociale Dienst Drechtsteden, hierna te noemen: de OR SDD, als partij enerzijds, Uitspraak Rolnummer: LPL-166 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING EN ADVIES, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 36 VAN DE

Nadere informatie

2 5 A Ub. 2 015. Reconstructie verkoopproces Attero

2 5 A Ub. 2 015. Reconstructie verkoopproces Attero provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II www.provinciegroningen.nl info@provinclegronlngen.nl

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Vereniging Hogescholen T.a.v. het bestuur Prinsessegracht 21 2514 AP Den Haag Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Geachte bestuursleden van de

Nadere informatie

DNTVANGEN - 2 JULi 2ih

DNTVANGEN - 2 JULi 2ih DNTVANGEN - 2 JULi 2ih WIJKCENTRA HENGELO NOORD S003160 1 bezoek en postadres Henry Woodstraat 62 7558 CP Hengelo Tel 074-2780 r L College van Burgemeester & Wethouders Gemeente Hengelo Postbus 18 7550

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038

Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 24 mei 2012 AB12.00428 RV2012.038 Gemeente Bussum Wijzigen meerjaren afspraken tussen N.V. Sportfondsen Bussum en gemeente Bussum en het

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 16 december 2007 Briefnummer : 2007-51.118/51/A.28, CW Zaaknummer : 65386 Behandeld door : Draper L.T.C.M. Telefoonnummer : (050) 316 4919 Antwoord op : Bijlagen

Nadere informatie

KLAAR VOOR DE START?

KLAAR VOOR DE START? KLAAR VOOR DE START? Een onderzoek naar de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden rond de transitie jeugdzorg in B4-gemeenten Een Rekenkameronderzoek in opdracht van: Rekenkamer Breda Rekenkamercommissie

Nadere informatie