; NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË OP 24 FEBRUARI 1930 VERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "; NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË OP 24 FEBRUARI 1930 VERSLAG"

Transcriptie

1 ; NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMEENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË OP 24 FEBRUARI 1930 VERSLAG DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD, over de verrichtingen tijdens het jaar 1929 EN VERSLAG DOOR HET COLLEGE DER CENSOREN.. BRUSSEL DRUKKERIJ DER NATIONALE HANK VAN HELGIit 1930

2

3 VERSLAGEN Dienstjaar.929 -~-_.-_.

4

5 NATIO~ALE BANK VAN BELGIE VERSLAG door den Gouverneur, in naam van den Regentenraad, over de verrichtingen tijdens het jaar MIJNE HEEREN, Wij hebben u verslag uit te brengen over het bedrijfsjaar In den loop van dit jaar is de gunstige evolutie, die op het stabiliseeren onzer munteenheid, gevolgd is, blijven aanhouden : drie volle jaren van grooten voorspoed zijn aldus het gevolg geweest van de weder gezondmaking onzer munt. Tijdens datzelfde jaar werd een nieuw plan betreffende de regeling der oorlogsschadevergoeding- opgemaakt, en, van af 1.Augustus, reeds in princiep goedgekeurd. Het duurzaam karakter van dat plan werd plechtig doorai de belanghebbenden erkend. De totale schuld van Duitachland werd, in gemeenschappelijken overleg met het Reich, definitief vastgelegd. België is er in geslaagd, met Duitschland, de terugbetaling te regelen AIgemeene toestand.

6 -6- van de marken al~:~~rachtergelaten nh afloopder.;~ezettink tlpjloor ons uitgifteïnstituut later uit den omloop teruggetrokken. Bovendien werden onder de andere natiën, die in den oorlog betrokken zijn geweest, talrijke mooielijkheden uit den weg geruimd. De oprichting van de Bank voor Internationale Regeling bevestigt de gemaakte vorderingen en zal er toe bijdragen de politieke actie door zuiver commercieele en financieele regelingen te vervangen. Behalve in het verre Oosten en in Rusland, heeft, tijdens het grootste gedeelte van het verloepen jaar, de gang der zaken op de wereldmarkten, voldoening gegeven. Munt en wissel. Voor wat het muntwezen betreft zijn al de landen die de omzetbaarheid van hun bankbiljet, in goud of in goudwaarden, hebben aangedurfd, tevreden over deze hervorming. * * Terwijl de internationale omloop der rijkdommen aldus wederom een vaste basis heeft gevonden, treedt de solidariteit der groote wereldmarkten terug naar voren en vergt zij een standvastige aandacht. Zoo werd, gedurende bijna geheel het jaar, de geldmarkt beïnvloed door het feit dat de kapitalen ruimschoots naar de Beurs van New-York afvloeiden, aangetrokken door overdreven speculatiegeest en de hooge rentevoeten. Doch door het verhoogen van nagenoeg al de discontovoeten van Europa, werd de Amerikaansche markt, op hare beurt, beïnvloed, zoodat weldrade reactie zich deed gevoelen. Ten slotte verwekte de instorting van de specula tie in de Vereenigde-Staten, een gevoelige ontspanning en kon krediet op korten termijn, wederom, aan matigere voorwaarden, bekomen worden. De Belgische geldmarkt heeft, onder die schokken, niet te lijden gehad dank zij onze ruime reserves aan goud en aan goudwaarden en den gunstigen stand van onzen uitvoer. Gedurende gansch het jaar 1929 stond de Belgische wisselkoers gunstig, zooals onderstaande tabel het getuigt waarin, voor de bijzonderste deviezen, de goudpariteiten vermeld staan, evenals de gemiddelde maandelijksche koersen in belga....

7 NEW-YORK LONDEN AMSTERDAM BERLIJN PARIJS GENEVE (kabel) MAANDEN 1$ Cl. 100 G. 100 Mk. 100 fr. 100 Fr. =7,19193 b. =35 b. =289,086 b. =171,321 b. = 28,177 b. = 138,77 b. aan pari aan pari aan pari aan pari aan pari aan pari.. Januari. 7, , ,61 m,03 28, ,45 Februari 7, , ,22 170,77 28, ,41 Maart 7, , ,47 no,85 28, ,53 April 7,2013 3~, ,05 ' 170, ,60 Mei. 7, , ,4;) 171,13 28, ,67 Juni 7, , ,16 171,70 28, ,56 Juli. 7, , ,78 171,42 28, ,41 Augustus. 7, , ,09 171,27 28, ,38 September 7, , ,37 171,28 28, ,60 October 7, , ,18 1i0,97 28, ,50 November 7, , ,48 171,- 28, ,64 December. 7, , ,20 171,- 28, ,83 De dekking in goudwaarden van het totaalonzer verbintenissen op zicht, die wettelijk dient te zijn, is gemiddeld 56,63 10 geweest; het laagste cijfer was ~4,46 10' op 14 Maart, en het hoogste ~9, 7~ 10' op 26 December Om het belang van die cijfers beter te doen uitschijnen, geven wij hierna een kort overzicht van de wijzigingen waaraan, in den loop van dit bedrijfsjaar, de bijzonderste posten van onze balans onderhevig waren. Verholi.ding% van het Loopende Totaal van de Wissels Totaal van het Papieren rekeningen «Goud" verbintenissen en beschikbaar- in-kas goud goud-in-kas goud en omloop met in kas heden «goud" en tot de deviezen Maanden kredietsaldi op zicht verbintenis- tot de op het buitenl" goudwaarden Maandelijksche gemiddelden in duizenden frank van het totaal in-kas verbintenis- sen op zicht in hun geheel sen op zicht il. hun geheel -7- Januari !.î,88 58,03 Februari , Maart ' ,24 ~)4,,84 April 12.20,'> ,26 5,0;,07 Mei ,66 55,85 Juni ,54 56,48 Juli ,09.55,24 Augustus v ') ,10 55,87 September ,51.'>7,73 October ,74 n6,87 November ;) ,93 57,90 December ,63 59,25

8 -8- De twee merkwaardigste feiten die uit bovenstaande tabel in het oog vallen, zijn, van den eenen kant, de vermeerderingvan het goud-inkas en de deviezen, en anderzijds de aangroei van den papieren omloop. Het totaal der goud-waarden van ons in-kas steeg, op 3 Januari 1929, van fr. 7.ö ,21 tot fr öö,16, op 26 December 1929, zijnde een verhooging van 'l86;ÖOÖ,9Ö. Het in die beide bedragen begrepen goud, (staven en munt) steeg van fr. 4.ö in 't begin van 't jaar, tot fr. ö.87ö , op het einde, wat een verhocging beduidt van fr. 1.3ö7.28ö.000. De aangroei van onze goudreserve bestaat dus gansch uit geel metaal. Er is zelfs een overschot van ongeveer fr. 18Ö.OOO.000, dat overeenkomt met het bedrag van in goud omgezette deviezen.. De zuivere metalen dekking vertegenwoordigt 43,77 t. h. van het bedrag der in omloop zijnde biljetten. Als men teruggaat naar den tijd dat het nieuwe muntstelsel is ingevoerd, stelt men vast dat, in November 1926, de Bank voor fr goud bezat, wat gelijk staat met een aangroei van ongeveer fr. 2.77ö millioen, in drie jaar tijds. Vóór den oorlog bedroeg de metaalreserve (goud, en zilver aan zijn goudwaarde) fr. 33ö millioen, of ongeveer 2.32ö millioen, volgens den hedendaagsehen muntstandaard. Dit is dus een aanzienlijken vooruitgang. Bij het vergelijken dezer cijfers dient natuurlijk niet uit het oog te worden verloren dat de vorming van dit in-kas geen volkomen gelijkwaardige vermeerdering van 's Lands rijkdom zou beteekenen, want ze komt gedeeltelijk voort van buitenlandsche leeningen en den afzet van Belgische valuta in den vreemde. Desniettemin is het waar dat, ten huidigen dage, het Belgisch bankbiljet beter gedekt is dan ooit te voren. De door ons gevoerde goudpólitiek is geweest de verbintenissen op zicht van de Bank te dekken zoodat de metaalreserve alleen al een voldoende waarborg was, terwijl de beleggingen in deviezen aldus niets anders dan een bijkomende veiligheidsfactor zijn.

9 -9- De resultaten dezer politiek tredenduidelijk naar voren uit de cijfers van onderstaande tabel die, jaar na jaar, de verhouding van de dekking in geel metaal weergeeft : 2ö December , )) , ,170/ , )) In zulke voorwaarden, kan de Bank, ten allen tijde, haar papieren omloop tegen goud inwisselen; dat zij daartoe geen gelegenheid vindt, ligt hem eenvoudig hier aan dat buiten de juweliers, er bij den huidigen stand van den wisselkoers, niemand belang bij heeft haar metaal te komen vragen. Die toestand kan evenwel veranderen; ook hebben wij, bij het herzien van ons Reglement op den Binnendienst, niet nagelaten, in hoofdstuk III, de schikkingen vast te leggen die de manier van omzetten der biljetten regelen (1). Het goud door de Bank, tijdens het bedrijfsjaar 1929, bijgekocht, komt deels uit de Vereenigde-Staten, deels van de markt van Londen, en deels uit Congo. De verhoudingen zijn de volgende : (1) ART De biljetten zijn betaalbaar op zicht in debureelen van de Bank, te Brussel, naar luid van het Koninklijk Besluit, dato 25 October 1926, betreffende de muntstabilisatie. De biljetten zijn ook betaalbaar op zicht in het bijhuis, en in de agentschappen in het binnenland. Deze betaling- kan nochtans worden verdaagd tot wanneer de noodige fondsen ter plaatse zijn.. ART De Bank doet de terugbetaling van hare biljetten in goud en op zicht, aan hare winketten, aan het wettelijk pari van 0, gr. fijn goud per belga. De terugbetalingen in goud worden gedaan door middel van baren of staven, wegende het gewicht in gebruik op de bijzonderste geldmarkten van de wereld (ongeveer 12 kg.) ART. Hi2. - Indien de Bank gebruik maakt van het recht haar voorbehouden door art. 8 van het K. B. van 25 October 1926, dan stelt zij zelf den prijs vast waartegen zij goudwaarden zal afgeven. Zullen alleen mogen gekozen worden de plaatsen alwaar het uitgif'te-insntuut zijn biljetten in goud of op zicht uitbetaalt. De toegepaste wisselkoers is het wezenlijke pari, event. vermeerderd met.een commissicloon niet grooter dan het verschil tusschen dat pari en het «goldpoint voor den uitvoer, rekening houdende met de kosten van vervoer, van intresten en verzekering, tot op de aangegeven bestemming. ART: Voor het goud dat de Bank aan hare winketten koopt. mag zij van het wettelijk pari een commissieloon afhouden voor het event. muntslaan. ART De bepalingen onder de art. 46 en 47 van onderhavig reglement, betreffende namelijk het proefbewijs van de staven, zijn toepasselijk op de verrichtingen waarvan spraak is in voorgaand artikel.

10 -10- Uit de Vereenigde-Staten fr. Uit Engeland Uit de Kolonie (1) Samen)) Daar de voortbrengst van Congo ons voorbehouden is per contract, en ons dus?p bepaalde tijden toegezonden wordt, hebben wij een gedeelte van het goud, door ons vroeger in Amerika aangekocht, in de Federal Reserve Bank of New-York gelaten, in afwachting dat wij het kunnen vervangen door goud uit onze Kolonie. In Maart en April j. 1. werden wij in de gelegenheid gesteld om met de Reichsbank een belangrijke operatie te doen. Wij konden n.1.gouddollars, die wij te New-York bezaten, aan die Bank overdragen, in ruil van goudstaven die zij ons van uit. Berlijn heeft opgestuurd. Deze belangrijke compensatieverrichting heeft toegelaten, ten bate van beide banken, het grootste gedeelte der onkosten te sparen die zij anders, voor een dubbel vervoer van goud, tusschen Amerika en Europa, zouden hebben moeten dragen. Dit heeten wij een merkwaardige manier van samenwerken onder uitgifteïnstituten, waarom wij hier gaarne gewag maken. In algemeenen regel, is thans het goud, in veel normalere verhoudingen, onder de centrale banken van de wereld, verdeeld dan zulks de eerste jaren na de oorlog het geval was. Deze nieuwe verdeeling beantwoordt beter aan de noodwendigheden der wereldeconomie en geeft aan de Europeesche markten een bewegingsvrijheid in verhouding tot hun economisch belang. Na dit commentaar over het toenemen onzer goudreserven, stellen wij vast, als we een blik op den omloop werpen, dat deze laatste gestegen is van fr , in Januari 1929, tot fr , III (1) Aan te merken is dat die cijfers niet nauwkeurig overeenstemmen met de vorige die uit de weekstaten der Bank werden genomen; de verschillen, die overigens van gering belang zijn, komen voort van: 1" het verkoopen van goud aan de nijverheid; 2 0 het binnenkomen van goudmunt ; 3 het aankoopen van goud door de Schatkist. Te noteeren valt ook dat de Belgische tolstatistieken geen gewag maken van goud ingevoerd voor den dienst van '8 Lands Munt.

11 -11- December 1929, wat een verhooging is van fr ~.000. Deze vermeerdering is hoofdzakelijk het gevolg van den toeloop van vreemde deviezen op onze markt. Met andere woorden, de Bank heeft er niet naar getracht, zooals wel eens wordt vermoed, goud aan te koopen. Ze heeft eenvoudig het saldo van de goudwaarden opgeslorpt die alhier werden ingevoerd en door de markt ongebruikt werden gelaten. Dit deed zij regulier tegen koersen die met het «goldpoint of peil tot invoer van het goud overeenkwamen, of zelfser onder bleven. In het bezit van die deviezen en ziende dat de markt ze haar niet terugvroeg, heeft zij ze in goud omgezet, in de hoogst belangrijke maat als hooger vermeld. Dienvolgens mag men zeggen dat de nieuwe biljettenomloop uitgegeven werd tegen 100 t. h. goudwaarden. Van waar is die toeloop van deviezen gekomen? Van het overschot onzer rekeningenbalans, die, gedurende geheel het jaar 1929, beïnvloed is geweest door een rijken uitvoer, aan voordeelige prijzen. De leeningen aangegaan met het buitenland, alsook de aankoopen van Belgische waarden door buitenlandsche spaarders, hebben aan dien toeloop meegeholpen, maar op geringere schaal dan zulks in vroegere jaren het geval was: ook mag het aandeel, door het buitenland, in de zoo talrijke kapitaalsverhoogingen, in België, in 1929, genomen, dienaangaande niet te gering worden geschat, al is er eenigzins vergoeding geweest door het feit dat onze landgenooten vreemde effecten kochten. Al die economische verschijnselen zijn normaal. Wil dit zeggen dat de verhooging van onzen omloop, hoe hoog zijn dekking ook weze, aan de aandacht van het Uitgifteïnstituut moet ontsnappen? Geenszins, en de Bank laat geen enkel te harer beschikking zijnde middelonverlet om den biljettenomloop binnen normale grenzen te houden. Op dit gebi~d is zij blijven volharden in de politiek door ons, in onze verslagen over de jaren 1927 en 1928 (1), omschreven, en (1) Verslagen over de bedrijfsjar.en 1927 en 1928, bladz. 16 en bladz. 15.

12 -12-,- de Regeering heeft haar steun verleend met het saldo harer schuld, ontstaan door het terugtrekken der marken, verder af tebetalen. Nu wij aldus een overzicht hebben gegeven van de manier waarop wij het hoofddeel onzer taak hebben vervuld, d. w. z. de stabiliteit onzer munt verzekeren, zijn wij u eenig commentaar verschuldigd over de bewegingen van onzen discontovoet. Sedert 1 Juli 1928 tot 1 Juli van het jaar daarop, zegge gedurende dertien maanden, is het disconto op. 4 % gebleven. Deze matige en stabiele prijs van de geldpacht op korten termijn, komen den handelen de nijverheid zeer ten goede. Hij werd op onze binnenlandsche markt behouden ondanks belangrijke internationale kapitaalbewegingen en spijts de algemeene spanning der belangen teweeggebracht door de opeenvolgende verhoogingen der officieele discontovoeten te Londen, te New-York en op grootendeels al de andere vreemde plaatsen. Deze zelfstandige houding van onzentwege, die zeker, vóór den oorlog, niet denkbaar ware geweest, wijst op de voordeelen die uit onzen huidigen toestand en namelijk uit onze ruime goudreserven voortspruiten. Natuurlijk was daarvan het gevolg een merkelijke verhooging van onze portefeuille wissels op België. Zoo komt het dat deze laatste, in één jaar tijds, van Juli 1928 tot Juli 1929, met ongeveer een milliard en half toenam, tot meerder welzijn van 's Lands economie. Overigens kunnen wij, heden zooals in 1928, vaststellen dat onze portefeuille handelseffecten nog steeds beneden het vooroorlogsche peil blijft. Einde Juli 1929, echter, dreigde deze vermeerdering vanhet herdisconto met overdrijving en de financieele toestand op de wereldmarkt gebood voorzichtigheid. In die voorwaarden werd onze discontovoet op ~ % gebracht. Weldra zouden de gebeurtenissen deze beslissing staven. Niet alleen kwam er alras meer matigheid in de kredietaanzoeken, doch enkele weken later deed zich, op de beurs van New-York, een crisis voor van een tot heden niet gekende hevigheid. Ten gevolge van de massale offerten op die markt, werd de verhoogingstendenz van de geldpacht, die tot dan toe overheerschend was geweest, radicaalomgeworpen. Van af 1 November 1929, werd onze

13 - 13- discontovoet vanf 0 op 4 1/2 010 gebracht en later, den 1 en December, op 3 1/2 0/0' Volgende tabel wijst op de bewegingen der officieele renten op de groote wereldmarkten, in Discontovoet van enkele vreemde uitgiftebanken, in 1929 (in voege op i Januari en latere wijzingen) Bank van Engeland Bank van Frankrijk Reiehsbank Nat. Bank van Zwitserl. Op 1 Jan. 4,50 % 3,50 % Op 1 Jan. 7,50 % 3,i.>0 7 Febr. i.>,50 het gansch jaar 12 Jan. 6,50 het gansch jaar 26 Sept. 6,50 26 April 7,50 31 Oct. 6,- Nederlandsche Bank 2 Nov. 7,- Fed. Res. Bk. New York 21 Nov. 5,50 Op 1 Jan. 4,50 % Op 1 Jan. 5,-% 12 Dec. 5,- Bank van Italië 23 Maart 5,50 9 Aug. 6,- 1 Nov. 5,- Op 1 Jan. 5,50 % 1 Nov. ä,- 16 Nov. 4,i.>0 7 Jan. 6,- li.>nov. 4,50 14 Maart 7,- Met, op het einde van het jaar, haar discontovoet tot 3 1/IJ. 010 te ver~ lagen - te dien tijde de laagste - heeft de Nationale Bank steun willen brengen aan den handel en de nijverheid van het land, op een oogenblik dat de toestand op al de buitenlandsche markten, en de stijging der fabricatiekosten te onzent, den uitvoer moeielijker maken. De privaat discontovoet bleef gestadig in de onmiddellijke nabijheid van den officieelen. In 't algemeen was er overvloed van geld en het percent voor «call money )}weinig loonend. * De Beurs en de Staatsfondsen spelen een zoo aanzienlijke en tevens een Effectenmarkt ZOO vruchtbare rol inde moderne zakenwereld, dat ze voor de geldmarkt een faktor van belang zijn geworden. Gedurende het gansche jaar 1929, waren de Belgische beurzen, tot meer wijsheid gekomen wegens crisis midden 1928 uitgebroken, kalmer en meestal zwaar. Niettemin bleven de kapitaalsnitgiften aanzienlijk, zooals blijkt uit onderstaande tabel

14 - 14- Kapitaalsuitgiften der Belgische handels- en nijverheidsvennootschappen (In duizenden frank) Oprichtingen van Kapitaals- Uitgiften van JAREN naam!. en bijwijze vennootseh. SAMEN van geldschieting op aandeelen verhoogingen obligatiën : ; ' Het meestal belangrijk verschil tusschen den uitgifteprijs en de noteering ter Beurs, begunstigde de plaatsing der effecten. Op het overdreven speculeeren dat het bijzonder kenmerk is geweest van het jaar 1928, volgden dus, nagenoeg zonder ophouden, massaleuitgiften. De koopkracht van het publiek putte zich uit zoodat verzwakking van de koersnoteeringen volgde. Van af dan hing de toestand ter beurs aan een draadje. In October deed zich de daling, onder den invloed van de logheid der buitenlandsche beurzen, nog scherper gevoelen: kort daarop liepen. de koersen in vervlugd tempo terug, onder den druk van de inzinking der beurs van New-York. Om zich een denkbeeld te vormen van die beweging en hare resultaten, weze het voldoende onderstaande tabel te volgen, die, maand na maand, in 1928 en 1929, het index van de Brusselsche Beurs opgeeft, zooals het gepubliceerd wordt in het halfmaandelijksch bulletijn opgesteld door onzen dienst (( Economische Bestudeeringen.. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de basis waarop deze tabel werd opgemaakt, d. w. z. de noteering op 3 Januari 1928, reeds op een zeer hoog peil stond. Index van de Brusselsche Beurs Effecten lnet veranderlijk inkolnen (120 soorten) Basis: 3 Januari 1928 = 100. MAANDEN Januari Februari Maart April. 121 H2 Mei Juni Juli Augustus September. H9 103 October. H4 90 November HO 85 December

15 - 15- De verschillen zijn zeer groot en ongetwijfeld hebben onze geldmarkt en hare kliënteel geweldige verliezen geleden. Eens te meer werden de gebeurtenissen, door de ervaring gestaafde waarheden, waaraan wij op tijd en stond herinnerd hadden, bevestigd, ni. dat een beursbeweging, die hoofdfactoren als de afgeworpen winst en de capaciteit van. de spaarders veronachtzaamt, in zichzelf de kiemen draagt van een gedruktheid die des te langer zal duren en des te dieper zal ingrijpen naar gelang de miskenning der princiepen van gezond beleid i. z. 6nancieele verrichtingen, erger is geweest. In tegenstelling met den slechten stand van de actiënmarkt, heeft de rentenmarkt zich goed gehouden, is zelfs regelmatig beter geworden, evenals overigens die der obligatiën. Het Belgisch Gemeentekrediet heeft dan ook, in den loop van het jaar, voor ongeveer 900 millioen frank obligatiën, 6 10' rond pari uitgegeven, aan den man kunnen brengen. Op het oogenblik dat wij dit verslag opstellen, zijn de koersen en de stand der waarden met vast inkomen, nog verbeterd. De terugkeer van de spaarders tot die waarden, wordt ook op de vreemde markten waargenomen. Hij wordt begunstigd door het verlagen van de geldpacht op korten termijn. De evolutie was noodzakelijk in het belang van het publiek zoowel als in dit van de nijverheidsondernemingen voor dewelke de obligatiënmarkt, gedurende een langen tijd, feitelijk gesloten is geweest, dan wanneer ze in staat waren veilige en tevens loonende plaatsingen aan te bieden. * >10 * Nu we dit overzicht van den geldelijken toestand, evenals van de gelden de effectenmarkt geëindigd hebben, blijft er ons vlug een blik te werpen op de bedrijvigheid van den handel, de nijverheid en den landbouw, die de bronaders zijn van onze welvaart. De buitenlandsche handel van het Belgisch-Luxemburgsche Economisch Tolverbond tijdens het verleden jaar, heeft een gunstig verloop gehad, al zijn de bekomen uitslagen niet. zoo schitterend als dit het geval is geweest voor het jaar Bedrijvigheid vanhetland op Nijverheids- Handels- en Landbouwgebied:

16 - 16- Buitenlandsche Handel van het Belgisch-LuXemburgsche Economisch Tolverbond' TIJDPERKEN Invoer Uitvoer Verhouding I percentsgewijze van den uitvoer Waarden tot den invoer in duizenden frank Jaar 1926 (*) (*) ;) , (*) ;) , ;).!:HO.H , Januari ;) ,70 Februari ,81 Maart ,45 April ' ,69 Mei (") Juni (") 97,68 Juli ,99 Augustus ,93 September ,56 October ,75 November December ,79 (*) Gerectiûoeerde cijfers. (**) Een deel der trafiek van de maand Mei werd op de maand Juni overgedragen. Men ziet het, van 1928 tot '1929, is onze uitvoer nog vooruitgegaan, maar de verhooging van den invoer is veel grooter geweest. Ook is de verhouding van den uitvoer tot den invoer, die 91,62 10 bedroeg in 1927, en 96,31 10' in 1928, op 90,78 "l: gedaald in 1929, wat een verschil geeft van 5,53 10 met 1928 en van 0,84 ota met In 1913, was de verhouding 73,6 %' In 1924 was ze terug op het peil van vóór den oorlog. Vergeleken met de vorige jaren, is het rendement van 1929 zonder twijfel goed gebleven. Voegen wij bij hooger aangehaalde bedragen, deze van den z. g. onzichtbaren uit-en invoer, en houden wij rekening met de verbeteringen die aan onze officieele statistieken dienen aangebracht, dan is het zeker dat het geringe te kort van de handelsbalans ruimschoots door het duidelijk

17 - 17- gunstige saldo van de rekeningenbalans gecompenseerd wordt. Het verschil tusschen 1928 en 1929 hoeft ons niet te verwonderen. Een tijdperk van grooten voorspoed loopt natuurlijk uit op erne verhnoging van 's Lands verbruik. Wat meer is, de marge die de binnenlandsche prijzen van de buitenlandsche scheidt, wordt enger en naarmate ze vernauwt, wordt natuurlijk onze toestand op de wereldmarkten bedenkelijker. Ten slotte heeft de crisis die in het Oosten en in Noord- en Zuid Amerika, aan 't woeden is, onzen uitvoer heel wat moeiolijkheden berokkend. Onze nijveraars en onze uivoerders zullen ze ongetwijfeld te boven komen, doch het staat vast dat wij geleidelijk tot de vooroorlogsche toestanden terugkeeren. Er bestaat niettemin een groot verschil in het feit dat het. Land zijn voortbrengst aanzienlijk opgevoerd heeft, wat opzichzelf goed is, maar toch eene moeielijkheid te meer in het zoeken naar klienteel. Zulks bewijzen de cijfers van de volgende tabellen. Nijverheidsproductie van Belgtë (In tonnen) Jaren Kolen Gietijzer Ruw staal Ruw zink Wollen Gesponnen voorbereiding Koper katoen Verviers uit Congo en Dison (*) Oi '> : tl9.1.'> tl73.tl50 3.7tl es.oso ' tl tl I :; (**) 39.52tl 13tl.OOO (*) Van 1 September 1912 tot einde Augustus (**) Eerste halfjaar. Het valt op dat de voortbrengst van meest al deze artikelen zichtbaar stijgt, en de vorderingen, tijdens de laatste vijf jaren gemaakt, zijn vaak zeer beduidend. De uitvoer onzer gefabriceerde producten is bijzonder gunstig.

18 - 18- Uivoer van gefabriceerde producten (In nüllioen goud-frank) t) ' t) t) t) Rekening houdende met de stijging der wereldprijzen en met het feit dat in de cijfers, met betrekking op de jaren 192t) tot 1929, de uitvoer van het Groothertogdom Luxemburg begrepen is, IS daarin andermaal de bevestiging te vinden van den grooten vooruitgang waarover wij hiervoren spraken. De bewèging van de haven van Antwerpen is in verband te brengen met de cijfers die wij betreffende de wereldhandel zoojuist aamvezen. Beweging van de Haven van Antwerpen JAAR AANTAL BINNE:\'GELOOPEN SCHEPEN TONNENMAAT HH ' t)G 'llt)99 1' 'l1.t) t).OOO GOt).OOO De aangroei van de tonnenmaat van 's Lands groote haven, blijft merkwaardig. Het ware te wenschen dat de handelsbewerkingen denzelfden tred hielden. Zulks is echter niet het gent!, ofschoon dit economisch verschijnsel niet eigen is aan Antwerpen. In de andere groote havens eveneens vermindert de rol van den groot-handel, deels omdat de werkhuizen en de vervormers er op aansturen zich rechtstreeks te bevoorraden, deels omdat de concentratiebeweging de ondernemingen er toe bracht eigen handelsinrichtingen uit te breiden. Voor de bevrach-

19 - 19- ting rechtstreeks door Antwerpen gecontroleerd, heeft die evolutie een niet te onderschatten belang, ofschoon de uitbreiding van de nijverheid, in het omliggende en in de omstreken der stad, een zekere compensatie daarstelt. Indien wij nu de bijzonderste takken van 's Lands nijverheid overblikken, kunnen wij vaststellen dat het jaar 1929 over het algemeen gunstig was, ofschoon minder schitterend dan De zaken waren voorzeker veel kalmer. Overigens zou de vorige gang der zaken niet zonder eenig gevaar langer hebben kunnen duren. Een rustpoos was noodzakelijk om den afgelegden weg te kunnen nagaan en te heletten : dat een al te intensieve uitbreiding van de uitrusting en een al te ruime immobilisatie van kapitaal het evenwicht, tusschen productiemiddelen en opslorpingsvermogen der markten, zou verstoren. De metaalnijverheid bleef voorspoedig. In de laatste tijden bleek het echter moeielijker bestelling in het buitenland los te maken, doch, over zijn geheel beschouwd, zijn de cijfers van de productie voor het jaar een eer voor de leiding en het personeelonzer werkhuizen. Ook de kolenmijnen staan in een eerder gunstig daglicht. De belangrijke stocks van '1928, slonken aanzienlijk op het einde van het dienstjaar. Tijdens het grootste deel van het jaar vertoonden de prijzen van de kolen veeleer stijging; en de mijnen kloegen over het gebrek aan werkkrachten. De chemische nijverheid is blijven vooruitgaan, inzonderheid ten opzichte van de concentratie der ondernemingen en op het gebied der kunstmatige meststoffen, konden hare producten diegene vervangen voor dewelke onze landbouw zich tot het buitenland moest wenden. De glasnijverheid heeft.gelijkwaardige resultaten kunnenboeken, zooals de vorige jaren, zoodat de zoo bloeiende stand der zaken nog versterkt is geworden. De glasblazerijen hebben opvoldoendewijze gewerkt,doch aan minder gunstige prijzen.,

20 - 20- De zoo lang geteisterde machienenbouw, telde een beter jaar; de uitvoer van wagons en inzonderheid van locomotieven is vooruitgegaan. De bouwnijverheid is bij een normale bedrijvigheid gebleven, die nochtans is toegenomen in de gewesten waar de wereldtentoonstellingen van het Eeuwfeest van 's Lands onafhankelijkheid, worden voorbereid. De cementfabrieken leveren onder mekaar slag om de prijzen, zoodat, door vermindering der winsten, zij in een onvoordeeligen toestand, op de verscheidene wereldmarkten, zijn gekomen: onderlinge verstandhouding. zou voorzeker het 'gemeenschappelijk belang dienen. De diamantslijperijen, wier zakencijfer en loonen overeenstemmen met die del' zeer groote nijverheden, werden, in de laatste tijden, door de crisis in de Vereenigde-Staten,zeer beproefd: Noord-Amerika is inderdaad een der voornaamste koopers van den Antwerpsehen diamant. De onzekerheid over de nieuwe Amerikaansche toltarieven droeg nog tot deze crisis bij. De nijveraars trachten daaraan het hoofd te bieden door, in overeenstemming met hun personeel, den duur der werkdagen in te korten en bijgevolg dus ook de productie. De onrust die, op zekere oogenblikken, nopens de stabiliteit van de markt in ruwen diamant heerschte, heeft zich niet in werkelijkheid veranderd. In deze voorwaarden is het te verhopen dat de crisis, die ook de markt van Amsterdam treft, van. voorbijgaanden aard mogezijn:dezenijverheid kendeoverigens, sedert geruimen tijd, grooten voorspoed, die haar toelaat de huidige moeielijkheden te boven te komen. De textielnijverheid doorworstelt een periode van inzakking die voortduurt, ofschoon in de laatste tijden eenige verbetering is aan te stippen. De toeneming in deprijsbewegingen der grondstoffen en de wanverhouding tusschen verbruik en het zeer verhoogde productievermogen der fabrieken blijken de hoofdoorzaken daarvan te zijn. De financieele macht en de vindingrijkheid van de belanghebbende ondernemingen laat echter de toekomst met vertrouwen te gemoet zien. De kunstzijdefabrieken vertoonen eveneens minder bedrijvigheid en voorspoed, hetgeen in andere landen ook het geval is..

21 - 21- De suikernijverheid, waaraan wij altoos ruimschoots steun hebben verleend, gaat nog immer gebukt onder overproductie. Desniettemin blijft de raffineerderij zeer werkzaam; in hoeveelheid uitgedrukt, is de uitvoer van geraffineerde suiker, van metrieke centenaars in 1928, geklommen tot , in De toestand van den landbouw kon beter zijn. Deze tak van de nationale economie onderging den invloed van de crisis die zich in vele andere landen deed gevoelen. Bij ons trof ze vooral de groote en middelbare culturen. De inzinking der prijzen van de graangewassen, de geringe opbrengst van de suikerbieten, de slechte verkoop van trekpaarden, de stijging van de uitbatingskosten, zoowel als de lange zomerdroogte waren oorzaak dat zij zich in een moeielijken toestand bevinden. Daarentegen kunnen, voor de kleine culturen, gunstige uitslagen gemeld worden. De weinig opbrengende verkoop van aardappelen, wegens de groote overproductie gepaard met de uitvoermoeielijkheden, vonden compensatie in de hooge prijzen die betaald werden voor varkens en de melkproducten. De kiekenkweek bleef steeds aangroeien. Doch voor de marktproducten en vruchtenkweek was de afzet veel moeilijker. Over hun geheel genomen is de landbouwnijverheid en de bloemenkweekerij steeds een factor van onzen buitenlandschen handel.dit is een verheugende vaststelling voor een klein land als het onze, die tot eer strekt aan den organisatiegeest die onze landbouwklasse bezield. Aan de algemeene gegevens die wij hier verstrekken, mogen wij nog toevoegen dat de trafiek op ons spoor niet afgenomen is, waaruit men kan afleiden dat ons Land een groote economische bedrijvigheid heeft gekend. Ten bewijze daarvan onderstaande tabel. Goederentrafiek Maandelijksche ge1niddelden Aantal wagons geleverd voor Aantal Aantal totale Aantal Aantal tonnen gebruikte tonnen JAREN belast vervoer bij totale tonnen km. tonnen het vertrek uit per trein per bruto Belgische stations getrokken ton 1 = = ;) ;);) ,;) 0, ;) ;) ,3 0, HOO o (*) 264,2 (',3702 o (*) Gemiddelden van de elf eerste maanden.

22 - 22- De over het algemeen zeer solide toestand der Belgische banken heeft zich in een loop van het dienstjaar nog versterkt wegens hun aanzienlijk zakencijfer en door den belangrijken aangroei van hun kapitalen en reserves. De volgende tabel geeft eene samenvatting van de balansen op 31 December 1927, en op 31 December Toestand der bijzonderste Belgische kredietinstellingen Loop. rek. debit. Beschikbaar - Bankcorrespond, heden Portefeuille Eigen Allerlei vcrbint. In kas N. B. B. Handels- Portefeuille Söhuldcnaren-: Loop. rek, krud it Gestort Allerlei DATUM Postcheks effecten Beurseffecten accept. rondsen ccrrespondenten, en Leeningen accepten Koepons (Herdisconto Deelhebbingen op beurseffecten.kapitaal roserven in Te betalen Vreemde afgetrokken) Voorschotten- 't geheel wissels munten Overdrachten In. duizenden. frank. 31 December 1927(*) ;) ;) ) I I 31 December 1928 (**) ;) ;) }i Percentage van cie eigen fonclsen ten overstaan Percentage van cie verschillencic actiefposten van cie verbintenissen en cie plaatsingen ten overstaan van cieverschillende verbintenissen I I Percentage December December December December Percentage Van de eigen fonclsen: Van de besohikbaarhcden 1) tol de verscheid. verhint. -14,61 20,;)1 lot de versch. verbinleniss. 12,90 13,39 2) tot plaatsingen van beurseffecten en deelhebhing. 88,43 117,42 (*)62 banken. (**) 58 banken: aantal verminderd uit oorzaak van versmallingen. Van cie. portel, handelsef]. tot de versch. verhinteniss. 21,62 2[,23 Van de loop. reken. deb. lot de versch. verbinteniss. 64,83 69,47 Men zal hemerken dat de deelhebbingen van de Belgische banken in de nijverheid en den handel, vertegenwoordigd door hun portefeuille

23 --' beurseffecten en deelhebbingen, tamelijk lager zijn dan hun bezit aan eigen fondsen, d. w. z. dan het totaal der gestorte kapitalen * * * en reserves. Ondanks de schaduwvlekken die, dit jaar, zich, in ons economisch leven, talrijker vertoonden, is de toestand der arbeidersklas.zeer gunstig gebleven; de dagloonen zijn rnerkelij k verhoogd, en practisch gesproken is er geen werkeloosheid; werkstakingen en conflicten waren zeldzaam en van luttel belang. Men kan niet anders dan zich daarover verheugen, want de welvaart der werkersstanden, met hun zoo treffenden werkijver, zijn als een van de bijzonderste factoren van 's Lands voorspoed te beschouwen. Met voldoening hebben wij vastgesteld dat in de verschillende collectieve werkovereenkomsten, de loonen niet uitsluitend meer werden bepaald volgens het index der kleinhandelsprijzen, en dat de Regeering bij de aanpassing van de wedden dei ambtenaren en agenten, niet opnieuw deze basis heeft genomen. In het algemeen belang van onze economie, dient in deze houding te worden volhard. Het valt inderdaad niet te ontveinzen dat het gebruik van het index der kleinhandelsprijzen, als regelaar der wedden en loonen, kon verdedigd worden in een tijdperk van muntonvastheid, doch dit gebruik biedt ernstige gevaren wanneer het geld weer stabiel is geworden, namelijk omdat het niet genoegzaam rekening houdt met den stand der internationale markten waarvan wij moeten leven. Deze kwestie heeft belang zoowel voor den patroon als voor den werkman. Dergelijk stelsel kan, naar gelang het geval, zoowel den eenen als den anderen schade berokkenen. Het vraagstuk dient dus met een volkomen objectiviteit te worden onderzocht. Benevens haar grooten werklust, blijft onze' bevolking trouwaan haar natuurlijke neiging tot sparen. Het aantal arbeidersgezinnen die eigenaar van hun woning worden, stijgt almaardoor. Anderzijds neemt het sparen bij de bevolking steeds toe, zooals blijkt uit onderstaande tabel.

24 - 24- Spaarboekjes op de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas Gelniddeld overschot van de stortingen op de terugbetalingen (In duizenden frank) In 1926 In In 1928 ln ö ö ö40 Het totaal kapitaal toekomende aan de eigenlijke private spaarders, overtrof, op 31 December 1929, eene som van ö milliard frank. Dit is een verheugend bedrag : laten wij het nochtans verbeteren met te doen opmerken dat het totaal van de volksspaargelden, op de Algemeene Spaaren Lijfrentkas. nog niet het vooroorlogsch cijfer heeft ingehaald; het komt echter vlug nader bij. De hierna volgende tabel duidt de beweging aan van het saldo der in bewaring gegeven spaargelden bij de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas. Algemeene Spaar- en Lijfrentkas (Zuivere spanrgeldelî) Saldi op het einde van het jaar, in duizenden goud-irank van vóór den oorlog ö öO ö 77ö.000 Cl (*) Voorloopig cijfer. Onze Kolonie. * * * Om het algemeen gedeelte van dit overzicht te eindigen, willen wij nog een korte schets geven over den toestand van Congo. De organisatie onzer Kolonie ontwikkelt zich normaal. Het programma der groote industrialisatiewerken wordt flink doorgezet.

25 \ De mijnnijverheid breidt zich verder uit. De koperproductie heeft dit jaar bijna ton bereikt en is dus in gest~dige verhooging. De uitdelving van goud, radium, kobalt werpt zeer voldoende uitslagen af. Nieuwe opzoekingen naar delfstoffen laten het beste verhopen. Het zoo ernstig vraagstuk betreffende de werkkrachten, schijnt de oplossing nabij. Ofschoon, voor den landbouw de vooruitgang niet te vergelijken is bij dien der mijnnijverheid, is hij desniettemin toch zeer bemoedigend. Alhoewel de veefokkerij nog slechts in haar aanvangstadium is, werpt zij nochtans bemoedigende uitslagen af. In gewesten, waar vroeger het groot vee zich nooit had kunnen aarden, telt men nu groote kudden. Op handelsgebied beleeft de Kolonie thans moeilijke dagen. De crisis treft hoofdzakelijk artikelen voor Europeanen bestemd. Zij vindt inzonderheid haren oorsprong in het feit clat de ondernemingen ongetwijfeld te talrijk zijn geworden en dat velen onder hen te groote stocks hebben en te veel aan bouwwerken hebben uitgegeven. De wereldmarkt der bijzonderste Congoleesche producten : palmolie, palmnoten, kopal, enz., staat ook niet gunstig. Andere takken van den kolonialen handel bevinden zich daarentegen in eene bevredigende positie. De nijverheidscentra, de steden, de aangroei van de inlandsche bevolking en het stijgen der loonen, houden ruime afzetgebieden in stand voor de artikelen ten behoeve van de negers. Niettegenstaande deze malaise kan de toekomst van Congo met vertrouwen te gemoet worden gezien. * * * Indien men deze uiteenzetting samenvat kan worden gezegd dat België het honderdste jaar van zijn zelfstandig bestaan betreedt met een duide-: lijk gunstige economische balans. Het is plicht deze niet in gevaar te brengen. De dalingen en de moeielijkheden welke zich thans op vele vreemde

26 - 26- markten voordoen, kunnen, indien zij zich staande houden en toenemen, voor een tijdperk van crisis doen vreezen. Het land is bij macht ze te dragen op voorwaarde nochtans dat het veelomzichtigheid aan den dag legt en de lessen uit het verleden niet vergeet. De bezorgdheid om het internationaal afzetgebied beheeracht onze nijverheid evenzeer als onze arbeiders. In deze orde van gedachten mogen wij niet uit het oog verliezen dat de buitenlandsche mededinging zeer snel den voorsprong inhaalt die wij op haar hadden kunnen nemen wegens de verschillende tijdelijke oorzaken; bijgevolg dringt zich zeer groote inspanning van handelsorganisatie op, alsook een streng nazicht op de kostprijzen, indien wij onzen rang willen blijven behouden. Patroon en werkman hebben te dien opzichte dezelfde belangen. Dezelfde omzichtigheid wordt geboden in het beheeren van 's Lands financiën. De gunstige stand van de Schatkist billijkt voorzeker de belangrijke belastingverminderingen, door de Regeering, aan de goedkeuring van de wetgevende macht, voorgesteld. De belastingverminderingen zullen overigens voor onmiddellijk gevolg hebben dat grootere bedragen zullen kunnen worden gespaard en ter beschikking der ondernemingen komen. Voor de delging der openbare schuld is zulks hetzelfde. Er mag niet uit het oog worden verloren dat er een volstrekte noodzakelijkheid bestaat deze te verminderen. Zij is inderdaad, voor het Land, een zware last. Te dien opzichte is aflossing van zekere groote leeningen, in het buitenland gesloten, ten zeerste aanbevolen., Zich inbeelden dat het Land vermeerdering van publieke uitgaven zou kunnen dragen, hetzij deze door den Staat of door andere beheeren, regirën of instellingen met rechtspersoonlijkheid, worden gedaan, zou ernstige misrekening voor gevolg kunnen hebben. Onze openbare schuld is slechts gedeeltelijk verminderd kunnen worden, en de uitgaven gedaan met de beste bedoelingen, zouden een aanzienlijke verhooging dezer schuld niet billijken, al hebben, van stonde af, de inkomsten, die uit Duitsche herstelbetalingen zullen vloeien, bestemming gevonden en zijn ze reeds vastgelegd geworden. * * *

27 - 27- Verleden jaar hebben wij de aandacht gevestigd op de moeielijkheden door den handelen de nijverheid ondervonden wegens de schaarschte aan biljetten van n en 20 frank. Deze kwestie staat op hel punt te worden opgelost. Het ontwerp van de Regeering, opgesteld in den zin onzer opvatting, en betreffende het slaan van metaal stukken van n frank of 1 Belga, werd door de Muntcommissie goedgekeurd en is aan de wetgevende Ramers onderworpen geworden. * * * De wet van 1,1 Mei 1929 heeft eene Centrale ingesteld ten behoeve van het kleine beroepskrediet. Om dit nieuwe organisme in slaat te stellen zijn maatschappelijk doel te bereiken, heeft de Staat eene dotatie van no millioen gegeven. In overeenstemming met den Heer Minister van Financiën en den Heer Minister van Landbouw, hebben de leiders van genoemde inrichting, de Bank verzocht dit fonds voorloopig te beleggen, in afwachting dat het, volgens zijn statutaire bestemming, kan worden aangewend. Bij deze gelegenheid kunnen wij vermelden dat de hulpbronnen van den klein-handel en de klein-nijverheid, in den loop der laatste jaren, zeer zijn toegenomen. * * * Wij drukken hier ons personeel onze gelukwenschen nit voor zijn onverpoosde vlijt en werkzaamheid in den dienst van onze instelling. Gedreven door de bezorgdheid, aan onze ambtenaren, bedienden en werklieden steeds een behoorlijk materieel bestaan te verzekeren, hebben wij, in September 1. 1., eens te meer en in ruime mate, de wedden en loonen verhoogd. Te gelijker tijd hebben wij de stortingen, die wegens deze verhooging aan de' voorzieningstellingen toekwamen, ten onzen laste genomen. Bij deze gelegenheid hebben wij er nad: uk opgelegd dat deze beslissing moest worden aanzien als de definitieve regeling op het gebied der gevolgen van den oorlog en van de daaruit voortgesproten economische wanorde * * *

28 - 28- Het huidige verslag vermeldt de beweging in en de resultaten van de verrichtingen tijdens het dienstjaar 1929, gaande ove!" het tijdstip van 26 December 1928 tot 2tl December 1929 (1), Kapitaal. Op 2tl December 1929, waren de aandoelen die het kapitaal der Bank vormen, verdeeld als volgt: Ingeschreven aandeelen. Aandeelen aan toonder. 30.;) De 30.tl89 aandeelen op naam waren in handen van 39tl houders onder wie 212 el' ten minste 30 bezaten (art. 78 der statuten). Disconto-voet. De disconto-voet die sedert, 1 Juli 1928, op 4 % stond, werd den 1n Augustus 192H, op tl % gebracht en op 4.1/2 "!«. den November daaropvolgend (2). In 1929 is de disconto-voet gemiddeld 4,3tl % geweest; en 4,2tl % in Disconto. Het bedrag der effecten op België, gedisconteerd in 1929 beliep In Dus verschil in meer voor '1929 fr. 1tl.372.2tl9. 937,71 )) ,30 fr. tl tl.933,41 (1) Uitzondering wordt gemaakt voor de verrichtingen der verrekeningskamers en VOOl' de ontvangsten en uitgaven voor rekening der Schatkist; dienaangaande komt de bedoelde periode overeen met het burgerlijk jaar. (2) Die voet is ceze der accepten. De tarieven toepasselijk op de andere effectensoorten die tot disconto worden toegelaten, werden op dezelfde data gewijzigd; op 25 December I\}29 was het geldend percent: voor de accepten... 4,5 % warrants... 4,5 % )) wissels zonder accept met domicilie in eene bank ,5 % )) en de promessen % de coupons van Belgische leeningen van niet meer dan op 100 dagen. 4,5 % Dell 31 December 1929 werden al deze percenten eenvormig met 1 % verlaagd.

29 - 29- Het getal effecten op België, gedisconteerd , is geweest. Dat zelfde getal in Dus verschil in meer voor nnO De disconto-kantoren hebben: effecten gedisconteerd, voor. Ons bijhuis te Antwerpen : 1n9.0n7 effecten, voor Brussel: effecten, voor.. fr ,96 4. / , ,71 Van het volle bedrag der effecten op België, vertegenwoordigen de verrichtingen der diskonto-kantoren, 41,n9 t. h. tegen 46,00 t. h. in 1928 die van het bijhuis.. 27,07 30,nn die van Brussel.. 31,34 23,M) )) De effecten betaalbaar te Brussel beloopen.. fr. te Antwerpen en in de steden met agentschap ) in de plaatsen met post ,89 f1.n n46, n62,08 De gemiddelde vervaltijd der gedisconteerde effecten IS ongeveer 63 dagen. De effecten op België zijn verdeeld als volgt : accepten. fr. 13n.n8n niet-accepten met domicilie in een bank en promessen 834 handelingen van koop en verkoop op warrants. )) nO.119, ~2.630,nn ,28 8n , n n,93 Het gemiddeld bedrag der accepten en domicilieeringen in banken, dat in 1928, fr. 14.n70,70 was, is in 1929, fr ,nO geweest, en dat van de niet-accepten, hetwelk fr. 2.n90,70 beliep, in IJ 928, is fr ,9n geweest in 1929.

30 - 30- De gemiddelde vervaltijd der aan het minimum percent gedisconteerde effecten is G4,dagen in 1929, tegen th in '1928; die van de niet-accepten en promessen is ongeveer ~7 dagen in 1929, tegen ~~ in De gemiddelde discontovoet komt, voor het geheel der discontoverrichtingen, op 4,446 t. h Indien bij de gedisconteerde effecten op België de op het buitenland, voor eene som van fr ~9.210,6~ gevoegd worden, merkt men dat, in J 929, de portefeuille ontvangen heeft, 1.~ effecten, voor eene som van fr. 2().~20.~19.148,36. Geweigerde effecten Disconto opbrengst In 1929 heeft de Bank 433 effecten geweigerd, omdat ze niet beantwoordden aan de statutaire voorschriften. Die effecten vertegenwoordigden een kapitaal van.. fr.!::i ~4 en waren verdeeld als volgt : cedenten te Brussel. )) )) Antwerpen in disconto-kantoren. 397 effecten, voor fr. 11 effecten 2~ effecten 6.~22.6~2,04 16.~79.3~ ~01,1~ De netto opbrengst van het disconto van waarden op België en op het Buitenland, bedroeg, voor het dienstjaar 1929, fr ~.~94,99 met de volgende onderverdeeling : 1 Opbrengst van het disconto der Belgische waarden. fr ,86 Bij die som dient gevoegd het herdisconto op 2~ December ~4,8~ verminderd met : a) het herdisconto op 2~ December ,07 b) de opbrengst van het disconto boven de 3 1/2 % die aan den Staat toekomt ,08 fr. 8~ ~7,71 fr ,1~ Blijft. fr ,06

31 Opbrengst van het disconto del' vreemde waarden.. fr. t87.ö47.097,7ö Bij dat cijfer dient gevoegd het herdisconto op 2ö December ö89,92 fr '1.687,67 verminderd met : a) het herdisconto op 20 Dec. t 929 fr. t3.ö53.36ö,70 b) de opbrengst die aan den Staat toekomt: fr. /141.6ö2.ö04,ö4 fr. 1~)ö.20ö.870,24 Blijft. fr ö.8t 7,43 De volle opbrengst voorhet dienstjaar is dus:. fr. 99'.28tl.ö94,99 De disconto-kantoren hebben getrokl\en voor borgblijving, afgezien van de terugbetaalde algemeene onkosten aan de Bank, van 26 December 1928 tot 2ö December 1929, fr. 8.öOO.181,öO. De portefeuille staat in de balans van 2ö December 1929, voor.. fr ö70.049,73 In den loop van het jaar 1929 werden er effecten 'uit de verscheidene portefeuilles der Bank, ten bedrage van fr öo,84 ter betaling voorgelegd, te weten : Portefeuille effecten op Belgiê en op het Buitenland Inning van de effecten 1 0 te Brussel : 40ö.47 ö effecten voor een kapitaal van. fr. 2.8/ ,62 Op dat getal zijn öo.2ö6 effecten, of 12,39 t. h., voor eene som van fr ,16, op den vervaldag onbetaald gebleven: daarvan werden effecten, voor een kapitaal van fr ,61, betaald bij den deurwaarder of aan de kas, na protest of regietreering (verklaringen).

32 - 32- Er blijven dus over: onbetaalde effecten terugbetaald door de cedenten, voor een kapitaal van fr ,DD, ttz. 6,68 t. h. van het totaal der wissels en 3,3/ 1 t. h. van het kapitaal; 2 0 In de provinciên : 6D6.982 wissels, voor een kapitaal van.. fr ,13 Op dat getal zijn DO.737 effecten, of 7,72 t. h., voor fr D8.244,D2, op den vervaldag onbetaald gebleven; daarvan werden 16,894 effecten voor een kapitaal van fr300.2'1d.4'1h,22, betaald bij den deurwaarder, of aan de kas, na protest of registreering (verklaringen). Er blijven dus over : effecten terugbetaald door de cedenten, voor een kapitaal van fr. '1 / ,30, ttz. D,Hl t. h. van het totaal der wissels en 1,26 t. h. van het kapitaal; 30 door het postbeheer : 436.D49 effecten voor een kapitaal van. fr '1.864,09 Op dat getal zijn er 22.D28 effecten, voor een kapitaal van fr. DO D,96, op den vervaldag niet betaald geworden. Dus hebben de cedenten terugbetaald D,16 t. h. van het totaal der effecten aan de post voor inning afgegeven, en 6,03 t. h. van het kapitaal dierzelfde effecten: Totaal: effecten op België.. fr ,84 Op 30 November 1929 werden er effecten, voor een kapitaal van fr D8.D06,62, te Brussel ter betaling aangeboden; ten opzichte van het bedrag is dit de belangrijkste vervaldag van het jaar.

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË OP 28 FEBRUARI 1981 DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD,

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË OP 28 FEBRUARI 1981 DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD, NATONALE BANK VAN BELGË ALGEMEENE VERGADERNG DER AANDEELHOUDERS VAN DE NATONALE BANK VAN BELGË OP 28 FEBRUAR 1981 VERSLAG DOOR DEN GOUVERNEUR, N NAAM VAN DEN REGENTENRAAD, over de verrichtingen tijdens

Nadere informatie

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË OP 25 FEBRUARI 1929 VERSLAG

NATIONALE BANK VAN BELGIË DER AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË OP 25 FEBRUARI 1929 VERSLAG NATIONALE BANK VAN BELGIË ALGEMEENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË OP 25 FEBRUARI 1929 VERSLAG DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD, \ over de verrichtingen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945

Verschijnt maandelijks INHOUD. Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 NATIONALE BANK VAN BELGIË Afdeeling Studiën en Documentatie O TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting Verschijnt maandelijks INHOUD Twintigste jaar Vol. II Juli-December 1945 Nummer van het Tijdschrift

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE

EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE EENIGE AANVULLINGEN OP DE ENCYCLOPAED1E VAN WEST-INDIE HET MUNTWEZEN IN SURINAME DOOR C. R. WEIJTINGH Kort na het uitbreken van den wereldoorlog in 1914 werd den Gouverneur bij Verordening van 18 Augustus

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 1-6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische samenwerkingsverbanden De Europese Ministerraad hechtte op 25 juli 1985 zijn goedkeuring

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 11 - A (1980-1981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 21 OKTOBER 1980 ONTWERP VAN DECREET waarbij nieuwe voorlopige kredieten worden geopend die in mindering komen van de begroting van de Vlaamse

Nadere informatie

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié

Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie van de Nationale Bank van Belgié INHOUD Twaalfde jaar. IIe BAND Juli - December 1937 ALGEMEENHEDEN. I. ARTIKELS Over het oppotten van bankbiljetten, door den

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

STUDIE (F)050908-CDC-455

STUDIE (F)050908-CDC-455 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders DMAT TASK FORCE Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders Inleiding Als antwoord op de problemen die zich de jongste maanden op de financiële markten hebben voorgedaan, heeft de wetgever een aantal

Nadere informatie

DE RAAD VAN BEROEP VOOR DE DIRECTE BELASTINGEN TE s-gravenhage,

DE RAAD VAN BEROEP VOOR DE DIRECTE BELASTINGEN TE s-gravenhage, RAAD VAN BEROEP voor de DIRECTE BELASTINGEN te s-gravenhage. Aangeteekend per post aan partijen toegezonden 26 Mei 1937 De Secretaris van den Raad van Beroep voor de directe belastingen te s-gravenhage

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden.

INHOUD. Veertigste jaargang Deel II Juli-december De monetaire school versus de inkomens-bestedingsmethode, door Prof. R.T. Selden. NATIONALE BANK VAN BELGIE Departement Studiën TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHIJNT MAANDELIJKS INHOUD Veertigste jaargang Deel II Juli-december 1965 ALGEMEEN Blz. De monetaire school

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 136 (1973-1974) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1973-1974 12 DECEMBER 1973 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de begroting van de Culturele Zaken van de Nederlandse

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962

TIJDSCHRIFT INHOUD. Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 NATIONALE BANK VAN BELGIE Studiedienst TIJDSCHRIFT voor Documentatie en Voorlichting VERSCHUNT MAANDELIJKS INHOUD Zevenendertigste jaargang Deel II Juli-december 1962 ALGEMEEN Nr. Blz. Produktie- en investeringstempo's,

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK

STR^^TM^N, SOHMITZ & C. ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK (BOXTEL-WESEL.) AANBIEDING voor rekening der firma STR^^TM^N, SOHMITZ & C te I«.OE]K]M[0]Vr>, VAN ƒ2,595,600.- EERSTE HYPOTHEEK DEE 5pOt. G^eiaieeiiing: gioot f*4,500,000., STAANDE TEN NAME DEK HEEIIEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 235 26 823 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van de euro GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 11 mei 2000 Wij

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

EEN VERGETEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIE- DENIS VAN HET CURACAOSCHE CIRCULATIE- BANKWEZEN

EEN VERGETEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIE- DENIS VAN HET CURACAOSCHE CIRCULATIE- BANKWEZEN EEN VERGETEN HOOFDSTUK UIT DE GESCHIE- DENIS VAN HET CURACAOSCHE CIRCULATIE- BANKWEZEN DOOR J. VAN ETTINGER Medio Juli 1925 diende de Gouverneur van Curacao bij den Kolonialen Raad een voorstel in tot

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 556 Enige vereenvoudigingen en verduidelijkingen in het jaarrekeningenrecht Nr. 5 HERDRUK 1 VERGELIJKEND OVERZICHT Tekst huidig recht Tekst

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, 3

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000,

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Zitting 1964-1965-7800

Zitting 1964-1965-7800 Zitting 1964-1965-7800 3 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1965 HOOFDSTUK IXA - NATIONALE SCHULD MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 2 Algemeen Een vergelijking van de ramingen voor het dienstjaar 1965 met die

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

OVEREENKOMST EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE AAN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIA

OVEREENKOMST EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE AAN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIA II OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK INDONESIA EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE INZAKE DE VERLENING VAN EEN FINANCIELE HULP DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE AAN DE REGERING

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Renovatiekredieten populairder dan ooit

Renovatiekredieten populairder dan ooit Persbericht Beroepsvereniging van het Krediet Renovatiekredieten populairder dan ooit Brussel, 10/9/2009 De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, heeft haar statistieken inzake hypothecair

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1. Op de beurs van New York worden de volgende koersen genoteerd : 100 JPY = 0,8 USD ; 1 GBP = 1,75 USD en 1 euro = 0,9273 USD. In Tokyo is de notering 1 USD = 140 JPY. In Londen

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie