De thema audit onder de loep genomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De thema audit onder de loep genomen"

Transcriptie

1 3 De thema audit onder de loep genomen Student Margo de Laat Praktijkbegeleider Mieke Louwers Kerndocent Tiny Jilesen / Paul Caesar Opleidingscoördinator Annie Westerhof Opleiding Opleiding tot Ziekenhuishygiënist Wenckebach Instituut Groningen Datum goedkeuring PvA Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding en probleemstelling Inleiding Probleemstelling Relevantie van het probleem 5 3. Doel- en vraagstelling Doelstelling Vraagstelling 8 4. Methode van onderzoek 8 5. Resultaten Plan-fase Do-fase Check-fase Act-fase Auditplan voor de thema-audit isolatieverpleging Auditformat voor de audit isolatieverpleging Discussie Conclusies Aanbevelingen ten aanzien van implementatie Geraadpleegde literatuur 27 Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 1

3 1. Samenvatting In november 2011 ben ik gestart met de opleiding tot Ziekenhuishygiënist aan het Wenckebach Instituut te Groningen. In het kader hiervan is deze scriptie geschreven. Ontwikkelingen in de zorg gaan in een hoog tempo en kwaliteitseisen worden steeds strenger. De Deskundige Infectiepreventie (DIP) heeft de belangrijke taak op het gebied van hygiëne en infectiepreventie de kwaliteit te waarborgen. Eén van de instrumenten die men hiervoor kan gebruiken is het houden van een audit. Hiermee toetst men o.a. in hoeverre de werkzaamheden overeenkomen met de afgesproken werkwijze zoals die is vastgelegd in protocollen. Naar aanleiding van de uitkomsten kan men diverse verbetermaatregelen opstellen. Bij de uitvoering van een audit is een toetsingskader nodig; normen en criteria waaraan iets moet voldoen. Binnen de afdeling infectiepreventie (I.p) van Maxima Medisch Centrum (MMC) bestond de wens om audits op eigen vakgebied uit te voeren. Daarvoor moest een auditplan en auditformat worden ontwikkeld. Aan de hand van literatuur en veldonderzoek zijn het auditplan en -format geschreven voor het thema isolatieverpleging. Hierbij is gebruik gemaakt van de Plan, Do, Check, Act-cirkel. Hieruit voortvloeiend is een auditlijst voor contactisolatie en clostridium ontstaan die zijn waarde in de praktijk heeft bewezen. Voor de afdeling I.p was de methode helder en goed toepasbaar. De observaties werden op dezelfde manier uitgevoerd. De verdiepingsvragen gaven de DIP en de leidinggevende van de verpleegafdeling meer inzicht in het kennisniveau van de verpleegkundige. De verpleegkundigen werden zich meer bewust van de toegepaste maatregelen en het waarom daarvan. Voor de leidinggevende van de verpleegafdeling was het actieplan overzichtelijk. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal het auditplan gebruikt worden voor het uitwerken van diverse thema-audits. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 2

4 Inleiding en probleemstelling 2.1 Inleiding De laatste jaren zijn de kwaliteitseisen waaraan zorginstellingen moeten voldoen steeds strenger geworden. Door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt o.a. aan de hand van de Kwaliteitswet zorginstellingen extra toegezien op de kwaliteit van zorg. Ook ziekenhuishygiënisten moeten betrokken zijn bij de kwaliteitsbewaking en bevordering. Zij moeten de kwaliteit van werkzaamheden binnen hun werkveld, samen met anderen, op een systematische wijze inzetten, bewaken, beheersen en vooral ook bevorderen. 1 De maatschappelijke opvatting om deze kwaliteitszorg aan te tonen en toetsbaar te maken heeft geleid tot een diversiteit aan normen en richtlijnen. Geen van deze normen en richtlijnen spitste zich afdoende toe op het vakgebied Hygiëne en Infectiepreventie binnen de gezondheidszorg. Daarop hebben de beroepsverenigingen Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) en Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) besloten een beroepsinhoudelijk interpretatiedocument op te stellen, de Kwaliteitsrichtlijn Infectiepreventie Ziekenhuizen (KRIZ). Deze richtlijn dient als een voor de doelgroep geschreven leidraad om kwaliteitsborging en permanente kwaliteitsverbetering op het gebied van infectiepreventie te bewerkstelligen. Bij het opstellen van deze richtlijn is onder andere gebruik gemaakt van normen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Voor zover van toepassing is bij elk onderdeel van zowel NIAZ als KRIZ het Plan-Do- Check-Act principe (PDCA) van toepassing. Ook bij formulering van het te voeren beleid (Plan) naar implementatie ervan (Do) naar evaluatie (Check) en het zo nodig nemen van verbeteracties (Act). 2 De KRIZ beschrijft de voornaamste taken van de afdeling I.p: 1: de patiënt beschermen tegen ziekenhuisinfecties 2: de medewerker, bezoekers en anderen in de ziekenhuisomgeving beschermen tegen ziekenhuisinfecties 3: deze doelen op een kosteneffectieve wijze te bereiken alwaar mogelijk 3 In december 2011 is de afdeling I.p van Maxima Medisch Centrum (MMC) door de KRIZ gevisiteerd. In het evaluatierapport wordt het volgende teruggekoppeld: Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 3

5 Er is sprake van veiligheidsrondes (door decentrale afdelingen zelf) en audits (door de afd. I.p.). De veiligheidsrondes zijn gestandaardiseerd en duidelijk in een schema ondergebracht. De audits door de afdeling I.p zelf worden slechts sporadisch uitgevoerd. Er is geen overzicht welke afdeling wanneer is geauditeerd (geen auditplanning / dekkingsgraad). 4 Op dit moment worden door de afdeling I.p veiligheidsrondes gelopen als onderdeel van het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van MMC. Dit systeem bundelt op unieke wijze veilige bouwstenen en interventies waardoor de risico s op het ontstaan van fouten geminimaliseerd - of beter nog - geëlimineerd worden. Een veiligheidsronde is bedoeld om op een natuurlijke wijze de veiligheid op de afdeling aan de orde te stellen en daar waar nodig te verbeteren. Veiligheidsrondes worden in principe overal uitgevoerd, maar vooral op patiëntgebonden afdelingen. Daar wordt directe patiëntenzorg geboden en bestaan de meeste risico s voor de patiënt. 5 Een veiligheidsronde van MMC bestaat uit ziekenhuisbrede items (basisvragenlijst) en een aandachtsdeskundige vragenlijst. In principe wordt de basis veiligheidsronde 2-maandelijks uitgevoerd door de operationeel leidinggevende. De basisvragenlijst bevat o.a. de volgende items: - controle en schoonmaakwerkzaamheden - naleving garderobereglement - aanwezigheid van polsbandjes bij de patiënt - persoonlijke hygiëne medewerkers - voeding - medicatie - medisch technische apparaten - informatiebeveiliging - steriele medische hulpmiddelen - arbeidsomstandigheden (Arbo) Daarnaast wordt jaarlijks een veiligheidsronde gelopen door een aandachtsdeskundige Medische Informatie Technologie (MIT), steriele medische hulpmiddelen, infectiepreventie, ziekenhuisapotheek en voeding. Door de DIP worden de volgende ruimtes van de afdelingen gecontroleerd: - patiëntenkamers - spoelruimte Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 4

6 - opslag linnengoed - opslag (berging) - medicijnkamer - garderobe - verbandkar - onderzoekskamer Hierbij komt het beoordelen van handelingen op gebied van infectiepreventie niet aan de orde. 2.2 Probleemstelling Een van de doelstellingen in het beleidsplan van de afdeling I.p is het jaarlijks uitvoeren van hygiëneaudits en diverse thema audits. 6 Hier wordt nog onvoldoende invulling aan gegeven. Dit blijkt ook uit het evaluatierapport van de KRIZ. Audits worden door de DIP s niet volgens een vast format uitgevoerd. De afdeling I.p wil zich richten op thema audits waarbij uniformiteit in de uitvoering geborgd is. Deze audits zijn gericht op een specifiek infectiepreventie thema waarbij gekeken wordt naar het uitvoeren van patiëntgebonden handelingen. Nu is er geen inzicht in de naleving van infectiepreventiemaatregelen volgens de opgestelde richtlijnen. Wanneer dit faalt, bestaat de mogelijkheid dat patiënten, medewerkers, en bezoekers een ziekenhuisinfectie oplopen. 2.3 Relevantie van het onderwerp MMC is inmiddels NIAZ geaccrediteerd. Deze accreditatie levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. 7 Belangrijke voorwaarden om deze accreditatie te behalen is werken volgens de PDCAcyclus en het hebben van een intern auditsysteem, waarbinnen op alle door het NIAZ benoemde risicovolle afdelingen minimaal een interne audit heeft plaatsgevonden. De interne audits zoals uitgevoerd volgens NIAZ zijn afdelingsgericht, waarbij een afdeling wordt doorgelicht op diverse algemene aspecten en wordt gekeken in hoeverre processen beschreven en geborgd zijn. Zoals in de probleemstelling al benoemd, bestaat binnen MMC op dit moment behoefte om naast afdelingsgerichte audits ook thematische audits uit te voeren. Voor de afdeling I.p komen o.a. de volgende thema s hiervoor in aanmerking: - isolatieverpleging - wondverzorging Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 5

7 - intravasale therapie - blaaskatheterisatie - handhygiëne Door specifieke onderwerpen op verpleegafdelingen te beoordelen wordt inzicht verkregen in de wijze waarop patiëntgebonden- en/of verpleegtechnische handelingen en hiermee samenhangende infectiepreventiemaatregelen worden uitgevoerd. Door te observeren komen mogelijke verbeterpunten met betrekking tot infectiepreventiemaatregelen tot uiting. Voor de afdeling I.p geldt dat zij op deze manier inzicht krijgt in de praktische haalbaarheid van door haar opgestelde richtlijnen. Immers met slecht uitvoerbare richtlijnen is de compliance lager. Ook wordt duidelijk of zorgmedewerkers over voldoende kennis beschikken om de richtlijnen goed uit te kunnen voeren. Aan de hand van uitkomsten van audits kunnen acties ondernomen worden om de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor zowel patiënten als medewerkers te borgen. Afdeling I.p wil over een auditplan en auditformat beschikken voor alle handelingen die risico s op infectiepreventie gebied kunnen opleveren. In het auditplan moet antwoord worden gegeven op de W-vragen (wie, wat, waar, wanneer) en op een aantal B-vragen (besloten, bekend, begrepen). Het auditformat moet een raamwerk zijn waarin telkens terugkerende elementen zijn vastgelegd en dat bij de uitvoering van diverse thema audits gebruikt kan worden. Om het afstudeerproject af te bakenen, is gekozen een auditplan en -format te ontwikkelen voor één thema, te weten isolatieverpleging. In het kader van dit afstudeerproject werd het format uitgewerkt voor de audit contactisolatie en contactisolatie Clostridium difficile. De gedachte hierachter is dat een goed plan en format, daarna gemakkelijk uitgerold kan worden naar andere thema s. In 2012 heeft de afdeling I.p. het isolatiebeleid herzien en in januari 2013 geïmplementeerd. Dat was de aanleiding voor dit afstudeerproject. Met de audit isolatieverpleging wordt beoordeeld of het isolatiebeleid door de verpleegafdelingen goed wordt uitgevoerd en waar verbeterpunten liggen voor zowel de verpleegafdeling als voor de afdeling I.p. zelf. In figuur A wordt weergegeven welke stappen gevolgd worden bij de totstandkoming van het auditplan en format. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 6

8 Auditplan, format en checklist actualiseren en bijstellen Auditplan ontwikkelen (wie, wat, waar, wanneer) Ontwikkelen auditformat inclusief checklist Check auditplan, format en checklist en deze bespreken ACT CHECK PLAN DO Uitvoeren audit volgens plan en format Borgen Continue verbetering Figuur A: Te volgen stappen bij het tot stand komen van het auditplan en format voor de audit isolatieverpleging. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 7

9 3. Doel- en vraagstelling 3.1 Doelstelling Implementeren nieuwe richtlijnen en kaarten Eind maart 2013 heeft de afdeling I.p een auditplan inclusief -format ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en eventueel bijgesteld voor de thema audit isolatieverpleging. 3.2 Vraagstelling Hoe wordt een auditplan en -format opgesteld voor de thema audit isolatieverpleging en op welke wijze worden deze geëvalueerd? Deelvragen 1. Wat zijn de stappen van de PDCA-cyclus voor het opzetten van een thema audit en welke acties behoren tot de betreffende stappen? 2. Wie is verantwoordelijk voor welke stap in de PDCA-cyclus en welke personen worden hierbij betrokken? 3. Welke auditvormen worden in de literatuur beschreven en in de praktijk toegepast? 4. Hoe ziet een audit plan eruit en welke onderdelen bevat dit? 5. Welke auditformats worden in de literatuur beschreven en in de praktijk toegepast? 6. Hoe wordt een auditplan en format geëvalueerd? 4. De methode van onderzoek Om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling en deelvragen is literatuurstudie en veldonderzoek verricht. Bij de literatuurstudie is: - Digitaal gezocht via Google en in de online catalogus van het kenniscentrum MMC. De zoektermen die hierbij gebruikt zijn: auditplan, PDCA cyclus, kwaliteitscyclus, audit, audit format, audit format infectiepreventie, ontwikkelen audit format, thema audit infectiepreventie, NIAZ, KRIZ, VMS. - Gezocht naar artikelen in Pubmed. Zoektermen hier waren: audit, audit infection control, development audit infection control, audit programme. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 8

10 Voor veldonderzoek is: - Geïnformeerd naar bestaande auditplannen, -systemen en formats bij de kwaliteitsfunctionaris van de afdeling kwaliteit en veiligheid binnen MMC. Hierbij is gekeken naar de interne audits die plaatsvinden binnen MMC in het kader van de NIAZ. - Gekeken naar de bestaande audits binnen afdeling I.p. - Navraag gedaan (d.m.v. ) bij collega ziekenhuishygiënisten in opleiding naar bestaande infectiepreventie (thema) audits en de hierbij behorende formats binnen hun ziekenhuizen. De gevonden literatuur werd bestudeerd en de toegestuurde auditformats uit de praktijk werden naast elkaar gelegd. Er werd een selectie gemaakt van auditformats die bruikbaar waren voor de ontwikkeling van het auditformat voor afdeling I.p. van MMC. Selectie van auditformats vond plaats op basis van een goede structuur van het format, praktische toepasbaarheid en de noodzakelijke items volgens de literatuur. Op basis hiervan werd in Excel een concept auditplan en format ontwikkeld voor de audit isolatieverpleging. Voor het ontwikkelen van de checklist en het vaststellen van de normen in de checklist werd gebruikt gemaakt van vigerende isolatierichtlijnen van MMC. In de checklist is gekozen om bij de normen te werken met verschillende hoofdstukken. Deze zijn terug te vinden in de vigerende richtlijnen. Zo is een gestructureerde checklist gemaakt waarbij de norm eenvoudig uit de richtlijn te herleiden is. Het algemene format werd vertaald naar een concept voor de audit contactisolatie en clostridium. Het concept plan en format werd vervolgens mondeling afgestemd met de kwaliteitsfunctionaris van MMC. Van de afdeling I.p. is schriftelijke feedback verkregen. Dit werd verwerkt tot een tweede concept. In de volgende fase werd door twee DIP s getoetst of het ontwikkelde plan en format in de praktijk goed toepasbaar waren. Hiervoor is op twee verschillende verpleegafdelingen de audit contactisolatie en clostridium uitgevoerd. Daarna vond evaluatie plaats van de praktische toepasbaarheid van het auditplan en -format met de DIP die de audit had gelopen en de leidinggevende van de geauditeerde afdeling. De verbeterpunten die hieruit voortkwamen, werden verwerkt en hebben geleid tot het uiteindelijke auditplan en format zoals beschreven in hoofdstuk 5. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 9

11 5. Resultaten In dit hoofdstuk wordt de uitkomst van het onderzoek beschreven; de realisatie van de audit contactisolatie en clostridium. 5.1 Planfase Literatuurstudie Het zoeken naar literatuur in Pubmed leverde niet de gewenste resultaten op. Het betrof in de meeste gevallen onderzoeken inhoudelijk gericht op een specifiek onderwerp (bv. intravasale therapie) of waarin beschreven wordt hoe de compliance verbeterd kan worden. De zoekopdrachten die zijn gebruikt in dit project hebben niet geleid tot bruikbare onderzoeken of systematische reviews over het ontwikkelen van een auditformat op gebied van infectiepreventie. Over de wijze waarop een auditplan en format geëvalueerd worden, werd in de literatuur niets gevonden. De gebruikte informatie werd gehaald uit publicaties, diverse richtlijnen en auditformats uit de praktijk. Het betrof informatie over het opstellen van een auditplan , uit welke items een auditformat kan bestaan 8, , de toepasbaarheid van de PDCA-cyclus binnen de audit 8 en auditvormen 9. Deze informatie was ook veelal gericht op andere gebieden dan infectiepreventie maar is vertaald naar het eigen vakgebied. Relevante bevindingen: I. Er zijn verschillende auditvormen te onderscheiden: - De voorwaartse audit (prospectief): de auditor start bij het begin van het proces en volgt de logische stroom. De methode voorwaartse audit is ook goed toepasbaar bij het bekijken van een deel van het proces. - De achterwaartse audit (retrospectief): de laatste stap van het proces wordt als startpunt genomen. - De audit per item in de norm: de auditor onderzoekt per stap in het proces heel specifiek of aan een bepaalde eis uit het referentiekader/norm wordt voldaan. De vereisten van het referentiekader worden als leidraad gebruikt voor de structuur tijdens de audit. 9 Audits kunnen worden onderverdeeld naar onderwerp. Afhankelijk van wat men wil observeren wordt voor een bepaalde auditvorm gekozen. In de praktijk wordt vaak een combinatie van verschillende auditmethoden gebruikt. 9 II. Om de audit voor de organisatie een uniform en herkenbaar gebeuren te laten zijn, is het van belang zorg te dragen voor de planmatige aanpak van de audit, een goede voorbereiding, uitvoering en rapportage. 9 Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 10

12 III. In het auditplan staat beschreven hoe een audit wordt uitgevoerd, waarom, met wie en de wijze van rapporteren IV. In de voorbereidende fase is het belangrijk relevante documenten door te nemen. Naar aanleiding hiervan kan de auditor de aandachtspuntenlijst en/of vragenlijst opstellen. De planning en de aandachtspuntenlijst/vragenlijst geven houvast bij het verzamelen van de informatie om op basis daarvan een professioneel, goed onderbouwd auditrapport te kunnen schrijven V. Op basis van bevindingen worden in de rapportage aanbevelingen gedaan. Het rapport moet helder en eenduidig zijn en moet in ieder geval de volgende punten vermelden: - doel van de audit - onderwerp - auditor - auditee - toetsingskader - plaats - datum - de geconstateerde afwijking - (eventueel) de aanbevelingen van de auditor) VI. De kracht van de PDCA-cyclus is de herhaling van de cyclus. Het gevaar bestaat dat men blijft steken in de plan- en do-fase. Dan blijft de focus op beheersen gericht, maar vinden geen verbeteringen plaats. 8 Veldonderzoek Het veldonderzoek leverde het volgende op: - 8 auditformats uit andere ziekenhuizen - een auditformat voor een interne audit MMC van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid - diverse auditformats binnen de afdeling I.p. MMC Alle formats werden naast elkaar gelegd. Dit leverde informatie op m.b.t.: I. welke items in de huidige praktijk gebruikt worden in een auditformat. Info blad: - doel van de audit - wijze waarop de audit wordt uitgevoerd - wijze waarop rapportage plaats vindt - toelichting op de score gebruikt in de checklist Checklist: - auditor - geauditeerde Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 11

13 - onderwerp waar de audit betrekking op heeft - datum van de audit - nummer van de te observeren norm - norm die tijdens de audit gehanteerd is - score aan de norm - opmerkingen per item Verdiepingsvragen (voor het af te nemen interview) Actieplan: - nummer van het geobserveerde item - constateringen - aanbevelingen - acties - verantwoordelijke persoon voor betreffende actie - datum - paraaf Benoemen van vigerende richtlijnen als referentiekader 8, II. III. IV. De score aan de norm werd op verschillende manieren toegekend. Variërend van ja/nee, een cijfer 1t/m 4, tot voldoende/onvoldoende. Het auditformat interne audit MMC is een format waarbij een afdeling wordt doorgelicht op diverse algemene aspecten en wordt gekeken in hoeverre processen beschreven en geborgd zijn. Deze opzet was niet bruikbaar voor een thema audit infectiepreventie omdat het observeren van patiëntgebonden handelingen moeilijk in te passen is in dit format. Er bestonden verschillende checklists binnen de afdeling I.p. maar deze hadden geen eenduidig format. Naar aanleiding van de bevindingen uit publicaties, richtlijnen en auditformats uit de praktijk) is het auditplan en format ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de audit isolatieverpleging binnen de afdeling I.p van het MMC is gekozen een combinatie te maken van verschillende auditvormen; een procesaudit waarbij een voorwaartse methode gehanteerd wordt en het proces per item in de norm gecontroleerd wordt. Bij de audit isolatieverpleging wordt het hele proces in kaart gebracht vanaf het moment dat de isolatie ingesteld wordt, tot het opheffen hiervan. In de checklist wordt per item een norm beschreven. Op deze manier wordt structuur aangebracht in de audit. Uit het veldonderzoek werden van de 8 formats gebruikt voor de ontwikkeling van het auditformat contactisolatie en clostridium voor de afdeling I.p van MMC. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 12

14 De evaluatie met de kwaliteitsfunctionaris leverde één aanvulling op voor de checklist binnen het format. Dit betrof het inbouwen van ruimte voor overige bevindingen/opmerkingen tijdens de audit. Het auditplan en format werden verder goed bevonden. Binnen de afdeling I.p. kwam feedback m.b.t. het anders omschrijven van sommige normen en het toevoegen van een aantal sub-items onder bepaalde normen. M.b.t. het auditplan waren er alleen tekstuele aanpassingen. 5.2 Do-fase In de Do-fase is door twee DIP s een audit uitgevoerd om te beoordelen of het auditplan enformat in de praktijk goed toepasbaar zijn. Dit leverde de volgende resultaten op: De checklist was makkelijk en snel in te vullen. De checklist zorgde voor uniformiteit in de observaties. De verdiepingsvragen hebben een meerwaarde; - zorgen bij de verpleegkundigen voor bewustwording van het eigen handelen - ontbrekende kennis word zichtbaar - geven de DIP de gelegenheid dieper op bepaalde items in te gaan om onderwerpen die niet te observeren zijn toch goed in beeld te krijgen. 5.3 Check-fase In de check-fase is het werken met auditplan en -format geëvalueerd met 3 personen van de afdeling I.p en 2 unithoofden van verpleegafdelingen. Hieruit kwam het volgende naar voren: De checklist was niet volledig. Een aantal te observeren items ontbrak. In het actieplan ontbrak een kolom constateringen die voor de DIP van belang is om overzicht te houden tijdens het maken van de rapportage. Ook voor de leidinggevende was dit een belangrijke kolom. Zij willen in één opslag zien wat geconstateerd is en aanbevolen wordt. 5.4 Act-fase Aan de hand van de resultaten uit literatuur en veldonderzoek en de feedback van collega s DIP en leidinggevenden is een definitief auditplan en -format geschreven voor de audit isolatieverpleging. Voor de evaluatie van het plan was het van belang dat voor de afdeling I.p. duidelijk is hoe een audit uitgevoerd moet worden. Het format moest praktisch zijn in gebruik en tevens toepasbaar voor andere thema audits. In figuur B vindt u een visuele weergave van de totstandkoming van de audit contactisolatie en clostridium. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 13

15 Figuur B: Totstandkoming van de audit contactisolatie en clostridium. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 14

16 5.5 Auditplan voor de thema-audit isolatieverpleging Voorbereiding: 1. Leg vast waar de audit uitgevoerd wordt. 2. Bepaal de onderwerpen waarop geaudit wordt. 3. Maak afspraken met de leidinggevende van de afdeling over: - doel - uitvoering (d.m.v. observatie en het afnemen van een interview) - geef aan wat de tijdsinvestering voor de afdeling is - terugkoppeling van de audit en - hanteer hierbij een haalbare tijdsplanning. 4. Bestudeer de relevante richtlijnen en protocollen, eerdere auditrapporten. 5. Gebruik de auditchecklijst tijdens de observatie op de afdeling. 6. Voeg eventueel een lijst met verdiepingsvragen toe. Uitvoering: 7. Voer de audit uit aan de hand van de checklist en interview een verpleegkundige en evt. leidinggevende. 8. Koppel bevindingen van de audit kort terug met leidinggevende. 9. Maak een auditrapport inclusief de bevindingen van het interview. Beoordeling: 10. Bespreek de audit en het rapport met betreffende verpleegkundige en leidinggevende. 11. Bespreek met betreffende leidinggevende wie verantwoordelijk is voor welke actie. Follow up: 12. Bespreek binnen de afdeling I.p. de bevindingen van de audit waarvan verwacht wordt dat deze ziekenhuisbreed een rol spelen. 13. Ziekenhuisbrede verbeterpunten worden gerapporteerd aan het Centraal overleg orgaan voor Kwaliteit & Veiligheid. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 15

17 5.6 Auditformat voor de audit isolatieverpleging Audit isolatie Info blad Inleiding Het doel van deze audit is te beoordelen of de uitvoering van de isolatiemaatregelen in de praktijk overeenkomen met de maatregelen zoals beschreven in de isolatierichtlijn van MMC. De praktijksituatie wordt aan de hand van een checklist beoordeeld. Uitvoering De audit wordt uitgevoerd d.m.v. observatie en een interview met een verpleegkundige. Per onderdeel wordt een score toegekend. Na de audit worden de belangrijkste bevindingen met het unithoofd besproken. Rapportage Terugrapportage vindt plaats binnen 3 weken na de audit aan het unithoofd. Op een overzichtelijke wijze wordt inzicht gegeven in de mate waarin de uitvoering van de isolatiemaatregelen in de praktijk overeenkomt met de gestelde normen. Zo nodig worden aanbevelingen gedaan en moeten hierop verbeteracties volgen. De leidinggevende van de geauditeerde afdeling stelt een actieplan op. Toelichting op score checklist Ieder item wordt gescoord met ja, nee of niet van toepassing (n.v.t.), eventueel aangevuld met een constatering. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 16

18 Checklist contactisolatie en contactisolatie Clostridium afdeling : geauditteerde : isolatievorm : dip : datum : Nr. Norm Ja Nee Nvt Constatering 1. DKS 1.1 vpk kan het van toepassing zijnde protocol opzoeken via indicatie voor isolatie 1.2 de vpk print de isolatie deurkaart uit indien nee: liggen er deurkaarten op voorraad? 2Kennis 2.1 vpk kan in eigen woorden vertellen hoe transmissie van micro-organismen plaatsvindt 2.2 vpk kan vertellen wat het doel van contactisolatie is 3Ruimte 3.1 contactisolatie vindt plaats op een 1.p. kamer indien nee: overleg met Dip plaatsgevonden? 3.2 bij (verdenking) Clostridium maakt patiënt gebruik van eigen sanitair of postoel 3.3 deur is tijdens zorgmomenten gesloten bij kinderen blijft de deur altijd gesloten 3.4 deel 1 van de van toepassing zijnde isolatiekaart is zichtbaar op de deur van de kamer gehangen bij isolatie op meerpersoonskamer hangt de isolatiekaart zichtbaar aan het bed 3.5 vpk weet dat deel 2 van de isolatiekaart ingevuld naar de afd. Ip gestuurd moet worden Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 17

19 4Verpleegartikelen 4.1 alle benodigdheden voor de verpleging en eenvoudig onderzoek v.d. patiënt zijn in de kamer aanwezig 4.2 verband en steriel materiaal wordt in een gesloten kast bewaard max. voorraad voor 1 week 4.3 op de kamer zijn geen onnodige materialen of apparatuur aanwezig 4.4 materiaal en apparatuur dat in direct contact met patiënt is geweest wordt huish. gereinigd en gedesinfecteerd (alcohol 70%) 4.5 bij (verdenking) Clostridium: patiënt wordt anders dan rectaal getempt indien rectale temperatuur noodzakelijk: er wordt gebruik gemaakt van disposable hoesje thermometer wordt gereinigd en gedesinfecteerd (alcohol 70%) 5Beschermende middelen 5.1 de juiste beschermende middelen zijn op de kamer van de patiënt aanwezig 5.2 medewerker draagt handschoenen bij elk contact met de patiënt 5.3 medewerker draagt handschoenen bij elk contact met de directe omgeving van de patiënt 5.4 bij mogelijk contact met excreta wordt de juiste beschermende jas gedragen bij (verdenking) Clostridium wordt altijd een beschermende jas gedragen 5.5 beschermende middelen worden volgens volgorde van de isolatiekaart aan- en uit gedaan Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 18

20 5.6 beschermende middelen worden na ieder gebruik weggegooid 5.7 Indien vpk van kamer af moet om materialen te halen wordt omkleedprocedure gevolgd of collega gebeld om materialen te brengen 6Handhygiëne 6.1 na uittrekken van de handschoenen worden de handen gedesinfecteerd (sterilium) bij (verdenking) Clostridium worden na uittrekken van de handschoenen de handen gewassen met water en zeep 6.2 handschoenen worden alleen tijdens patiëntgebonden handelingen gedragen en direct daarna uitgetrokken 6.3 handschoenen komen tijdens het dragen niet in contact met de omgeving 7Afval 7.1 afval wordt in goed afgesloten zak zonder extra maatregelen direct afgevoerd 8Speelgoed 8.1 speelgoed wordt kind- en kamergebonden gebruikt 8.2 speelgoed wordt bij einde isolatie huish. gereinigd en gedesinfecteerd (alcohol 70%) 9Transport patiënten / Paramax zie verdiepingsvragen 10 reiniging patiëntenkamer zie verdiepingsvragen Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 19

21 11 Overige opmerkingen Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 20

22 Verdiepingsvragen contactisolatie en contactisolatie Clostridium Onderwerp Vraag Antwoord DKS Kun je laten zien waar je het isolatiebeleid op intranet vindt? (via indicatie voor isolatie) Hoe werkbaar vind je het protocol contactisolatie? Hoe ervaar je de aanwezige kennis en middelen op de afdeling rondom contactisolatie? Mis je hierin iets? Welke procedure volg je met de isolatiekaarten? (deel 1 zichtbaar op de deur en deel 2 insturen afd i.p en bij beëindigen isolatie deel 1 ingevuld opsturen afd. i.p) Beschermende middelen Welke beschermende middelen gebruik je bij contactisolatie cq contact Clostridium? (contact: handschoenen en bij mogelijk contact excreta jas bij kinderen altijd een jas) (contact Clostr. : altijd jas en handschoenen) Hoe vaak mag je dezelfde beschermende jas gebruiken? (éénmalig) Transport/Paramax Welke procedure volg je als een patiënt vervoerd wordt voor bv. een onderzoek? (denk aan schoon bed en waarschuwen transportdienst en ontvangend afdeling) Patiënten die in contactisolatie liggen mogen mobiliseren. Welke maatregelen moet je hiervoor treffen? (patiënten mogen niet in contact komen met overige patiënten en evt. wonden goed afplakken) Bezoek Welke beschermende middelen gelden voor het bezoek? (geen) Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 21

23 Welke handhygiëne moet het bezoek toepassen en wanneer? (contact: voor verlaten kamer handen desinfecteren) (bij (verdenking) Clostridium voor het verlaten van de kamer handen wassen met water en zeep) Reiniging patiëntenkamer Wie heeft welke verantwoordelijkheden bij de reiniging en/of desinfectie van de pat.kamer en vpk materialen/apparatuur Bij (verdenking) Clostridium: Hoe vaak wordt het toilet schoongemaakt? (3x dgs) Bij (verdenking) Clostridium: Wanneer wordt de postoel gereinigd? (na elk gebruik huish. gereinigd) Hoe wordt de postoel gereinigd? (huishoudelijk gereinigd met doekje, water en reinigingsmiddel of met vochtige microvezeldoek, de gehele postoel) Bij (verdenking) Clostridium: Wie maakt contactvlakken en apparatuur schoon en hoe vaak? (vpk. Dagelijks met vochtige microvezeldoek of met doekje met water en reinigingsmiddel Beëindiging isolatie Wanneer wordt de isolatie opgeheven? (vlgs protocol of bij ontslag) Wanneer wordt de isolatie bij een patiënt met (verdenking) Clostridium opgeheven? (een normaal defecatiepatroon gedurende 48 uur) (bij verdenking: indien kweek negatief is) Hoe ga je om met materiaal en/of apparatuur dat in direct contact met pat. is geweest? (wordt gereinigd en gedesinfecteerd chloor 250 ppm en kleine oppervlakken met alcohol 70%) Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 22

24 Actieplan Nr. Constatering Aanbeveling Omschrijving actie Wie Datum Paraaf Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 23

25 Protocollen Document ID Titel Publicatiedatum Controledatum Algemene voorzorgsmaatregelen Handhygiëne richtlijn Isolatie: contactisolatie Isolatie: contactisolatie bij Clostridium difficile Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 24

26 6. Discussie Het zoeken naar literatuur in Pubmed leverde niet de gewenste resultaten op. Mogelijk dat beter gekozen zoektermen hadden kunnen leiden tot een zwaardere onderbouwing van deze scriptie. De overige literatuur heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de thema audit isolatieverpleging. In de praktijk blijkt dat iedere instelling een eigen auditformat heeft. Alle met een gezamenlijk doel, namelijk dat audits (zo nodig) leiden tot aanbevelingen en verbeteracties. In het kader van dit afstudeerproject is inmiddels op twee afdelingen de audit isolatieverpleging uitgevoerd. Dit geeft nog geen overall beeld van de mate van naleving van het isolatiebeleid binnen het ziekenhuis. Daarvoor moet iedere verpleegafdeling minimaal één keer geauditeerd worden. Het thematisch auditen moet passen in het totale auditplan van MMC. De auditlast (voorbereiding, bezoek zelf en acties die voortkomen uit audits) voor afdelingen moet opwegen tegen het resultaat. In de toekomst wordt door de afdeling I.p en de afdeling Kwaliteit en Veiligheid gekeken hoe dit op elkaar af te stemmen. Hoewel de kracht van de PDCA-cyclus de herhaling van de cyclus is, heeft de afdeling I.p. deze nog niet geborgd. De check en act moeten nog gerealiseerd worden. 7. Conclusies Met de ontwikkeling van het auditplan en format is de doelstelling gerealiseerd van dit kwaliteitsproject namelijk dat in maart 2013 de afdeling I.p. een auditplan inclusiefformat ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld heeft voor de thema audit isolatieverpleging. Het format voor de audit isolatieverpleging kan gebruikt worden voor alle isolatievormen. Hiervoor moeten de onderwerpen in de checklist en de verdiepingsvragen per isolatierichtlijn worden aangepast Tijdens de audit zelf is gebleken dat met name het observeren van handelingen bij draagt aan het inzichtelijk maken van de mate waarin infectiepreventiemaatregelen nageleefd worden. Door het stellen van verdiepingsvragen tijdens de audit wordt inzicht gekregen in het kennisniveau van verpleegkundigen. Deze vorm van auditeren is ook geschikt voor andere thema s. Dit blijkt uit het feit dat de afdeling inmiddels een audit obstetrische handelingen en een audit babyvoeding heeft uitgevoerd, gebaseerd op dit format. Hiermee is de basis gelegd voor het ziekenhuisbreed implementeren van thema audits op gebied van infectiepreventie. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 25

27 8. Aanbevelingen ten aanzien van de implementatie In de praktijk blijkt dat het vaak moeilijk is om een auditproces goed te implementeren en in werking te houden. Hiervoor zijn meerdere oorzaken te noemen, variërend van onvoldoende voorbereiding tot geringe belangstelling van het management waardoor het auditproces draagvlak mist. Als vervolg op dit afstudeerproject beoogt afdeling I.p het implementeren van thema audits binnen haar werkveld ziekenhuisbreed. Momenteel maken zij in samenspraak met afdeling Kwaliteit en Veiligheid een plan voor implementatie. Binnen het plan is het van belang: - te inventariseren welke onderwerpen middels een audit beoordeeld kunnen worden - draagvlak te creëren bij management en medewerkers - beleid duidelijk te communiceren en verantwoordelijkheden vast te leggen - een haalbaar programma te maken, met daarin de planning van meerdere audits in een bepaald tijdsbestek - de PDCA cyclus te borgen; auditen is geen eenmalige activiteit, maar een permanent proces - aan te sluiten bij het auditprogramma MMC. Het moet geen losstaande activiteit zijn. De uitwerking van het plan wordt in de loop van 2013 gerealiseerd. Hiermee heeft de afdeling I.p een instrument in handen om kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Daarnaast wordt invulling gegeven aan het beleidsplan waarin het uitvoeren van audits benoemd wordt als één van de doelstellingen. Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 26

28 9. Geraadpleegde literatuur 1. Wenckebach Instituut Groningen. Opleiding tot Ziekenhuishygiënist. Module 5 kwaliteits- en deskundigheidbevordering. Groningen juni Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie Ziekenhuizen (versie ) Geraadpleegd 2012 november Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie Ziekenhuizen (versie ) Geraadpleegd 2012 november Evaluatierapport Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie Ziekenhuizen (April 2012) Veldhoven Maxima Medisch Centrum 5. _veiligheidsrondes.pdf Geraadpleegd 2012 november Beleidsplan afdeling I.p ( ) Veldhoven Maxima Medisch Centrum 7. Welkom Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg Geraadpleegd 2012 november Pampus B van, Kwaliteitsmanagement; een praktische handleiding voor de invoering van kwaliteitszorg. Amsterdam: Boom; p Training tot interne auditor CBO-OKF (versie 2008) Kerteza Training en Opleiding 10.Assegaf N., Kottenhagen J.P. Kwaliteitsaudit als instrument om te verbeteren Alphen aan de Rijn: Samson 1999, p Wenckebach Instituut Groningen. Opleiding tot Ziekenhuishygiënist. Module 3, Methodische beroepsuitoefening specifiek Groningen, Richtlijn contactisolatie Veldhoven, Maxima Medisch Centrum, 2012 Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 27

29 13.Richtlijn contactisolatie Clostridium Veldhoven, Maxima Medisch Centrum Thema audit isolatiemaatregelen; contactisolatie Den Bosch, JBZ, Audit infectiepreventie Roosendaal, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal, 2012 Eindscriptie opleiding ziekenhuishygiënist maart 2013 Pagina 28

Bijlage 3: Vragenlijst protocol contactisolatie in het MZH oktober 2013

Bijlage 3: Vragenlijst protocol contactisolatie in het MZH oktober 2013 Bijlage 3: Vragenlijst protocol contactisolatie in het MZH oktober 2013 Beste specialist, arts-assistent, fysiotherapeut, verpleegkundige, helpende, voedingsassistent of afdelingsassistent, Deze vragenlijst

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Utrecht, september 2017

Utrecht, september 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Antoniushove op 17 augustus 2017 te Leidschendam Utrecht, september 2017 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie Ziekenhuizen Aërogene isolatie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Wijzigingen: juli 2013 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het MC Slotervaart op 8 juni 2017 te Amsterdam

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het MC Slotervaart op 8 juni 2017 te Amsterdam Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het MC Slotervaart op 8 juni 2017 te Amsterdam Utrecht, augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Medisch Spectum Twente op 11 mei 2017 te Enschede Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013

Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober 2013. Zwolle, november 2013 Verslag/rapport van het inspectiebezoek aan Berchhiem te Burgum en Haersmahiem te Buitenpost op 17 oktober Zwolle, november Zwolle, november Inhoud 1 Inleiding en conclusie 3 2 Bevindingen inspectiebezoek

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Maasstad ziekenhuis op 19 mei 2017 te Rotterdam Utrecht, juli 2017 Ziekenhuis 19 mei 2017 te Rotterdam

Nadere informatie

Resultaten De resultaten zijn per afdeling in een auditrapport weergegeven. Deze zijn op 27 juli teruggekoppeld aan de team/clustermanagers.

Resultaten De resultaten zijn per afdeling in een auditrapport weergegeven. Deze zijn op 27 juli teruggekoppeld aan de team/clustermanagers. Interne audit juli 2015 Inleiding Op 9, 10 en 11 juli heeft er binnen Volckaert op iedere afdeling een interne, onaangekondigde audit plaatsgevonden. De onderwerpen die getoetst zijn: 1) Hygiëne; 2) Methodisch

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevo ziekenhuis op 23 mei 2017 te Almere

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevo ziekenhuis op 23 mei 2017 te Almere Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Flevo ziekenhuis op 23 mei 2017 te Almere Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg. Nico Huizing RE RA

ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg. Nico Huizing RE RA ZekereZorg3 Informatieveiligheid in de Zorg Nico Huizing RE RA Ziekenhuizen in Nederland * Najaar 2008: IGZ toetst 20 ziekenhuizen, norm NEN7510, rapport 12/ 08 * Opdracht IGZ: lever per 1/2/ 09 plan van

Nadere informatie

Utrecht, augustus 2017

Utrecht, augustus 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Zuyderland Medisch Centrum op 22 juni 2017 te Sittard-Geleen Utrecht, augustus 2017 Medisch Centrum

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie kinderen

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie kinderen Ziekenhuizen Aërogene isolatie kinderen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: april 2004 Revisie: april 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn werd, behalve door leden en medewerkers van de WIP,

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

ISOLATIE KINDERAFDELING Infectiepreventie FRANCISCUS VLIETLAND

ISOLATIE KINDERAFDELING Infectiepreventie FRANCISCUS VLIETLAND ISOLATIE KINDERAFDELING Infectiepreventie FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling van Franciscus Vlietland en wordt geïsoleerd verpleegd. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Utrecht, augustus 2017

Utrecht, augustus 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis op 20 juni 2017 te Tilburg. Utrecht, augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het St. Anna Ziekenhuis op 2 mei 2017 te Geldrop

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het St. Anna Ziekenhuis op 2 mei 2017 te Geldrop Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het St. Anna Ziekenhuis op 2 mei 2017 te Geldrop Utrecht, juli 2017 Rapport naar aanleiding van het

Nadere informatie

Conclusie herbezoek 9 oktober 2014

Conclusie herbezoek 9 oktober 2014 > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Ziekenhuis De Sionsberg T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 39 9100 AA DOKKUM St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Beschermende isolatie

Ziekenhuizen. Beschermende isolatie Ziekenhuizen Beschermende isolatie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de Werkgroep Infectie

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ).

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Dit document is een sbloon van ziekenhuis arverslag over ziekenhuishygiëne dat uniforme rapportage mogelijk maakt. Het is gebaseerd op -bestaande

Nadere informatie

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het

AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het AvI (aandachtsvelder Infectiepreventie) in het 26-04-2012 Fontys Er was eens een collega in opleiding beleidsplan diploma en klaar??? Infectie Preventie Commissie Raad van Bestuur .en toen Contact Fontys

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Bronovo op 30 maart 2017 te Den Haag

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Bronovo op 30 maart 2017 te Den Haag Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het HMC Bronovo op 30 maart 2017 te Den Haag Utrecht, mei 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding en

Nadere informatie

Licht in de duisternis

Licht in de duisternis Licht in de duisternis Onderzoek naar de mogelijkheid om ATP meting in te zetten in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg Opleiding: Opleiding tot ziekenhuishygiënist, Wenckebach Instituut Groningen

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem

Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem Masterclass Veiligheidsmanagementsysteem PART zorg 13 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie VMS - huiswerkopdracht Introductie VIM Casus en gespreksoefening Taken VIM-team Discussie + afsluiting Plaats

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Utrecht, september 2017

Utrecht, september 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Bravis ziekenhuis op 13 juli 2017 te Roosendaal en Bergen op Zoom Utrecht, september 2017 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Rapportage van het inspectiebezoek aan Reade (locatie Overtoom) op 20 april 2015 te Amsterdam Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

22/09/2014 ACCREDITATIE. Ter Dennen Afdeling voor afhankelijkheidsproblemen

22/09/2014 ACCREDITATIE. Ter Dennen Afdeling voor afhankelijkheidsproblemen ACCREDITATIE Ter Dennen Afdeling voor afhankelijkheidsproblemen Wendy Donders Lic. Klinische Psychologie & Gedragstherapeut Coördinator Accreditatie Alexianen Zorggroep Tienen 17 september 2014 Afdeling

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Deventer Ziekenhuis op 19 april 2017 te Deventer Utrecht, juni 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Zaans Medisch Centrum op 1 juni 2017 te Zaandam Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze Energie Management Actieplan 2015 Status: definitief versie 1.0 Datum: november 2015 Datum gewijzigd: n.v.t. Auteur: U.Dorstijn Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding

REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding Hester van der Laan aios AVG Amarant Tilburg 1 Inleiding: Kwaliteit is inmiddels een vast onderdeel van beleid in zorginstellingen,

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inspectierapport KOM.MIJN (KDV) Prins Frederikstraat 67c 5951BR BELFELD Registratienummer

Inspectierapport KOM.MIJN (KDV) Prins Frederikstraat 67c 5951BR BELFELD Registratienummer Inspectierapport KOM.MIJN (KDV) Prins Frederikstraat 67c 5951BR BELFELD Registratienummer 174483703 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Venlo Datum inspectie: 04-07-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008

Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008 Rapportage Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen In opdracht van: Contactpersonen: Utrecht, oktober 2008 REED BUSINESS / NEWCOMPLIANCE Marcellino Bogers/ Bo Wiesman DUO MARKET

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH)

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Kees van der Meulen Even voorstellen Kees van der Meulen 5 jaar MSMH (csa medewerker) in diverse ziekenhuizen 12 jaar teamleidinggevende

Nadere informatie

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008

Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Bevindingen inspecties in centrale keukens en afdelingskeukens in ziekenhuizen 2007-2008 Factsheet Domein Ziekenhuizen Voedsel en Waren Autoriteit Juni 2008 (Deel)projectnummer: Thema: ZD07C270 Veilig

Nadere informatie

Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg door het team van verpleegkundigen op een geriatrische afdeling in het algemeen ziekenhuis

Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg door het team van verpleegkundigen op een geriatrische afdeling in het algemeen ziekenhuis Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg door het team van verpleegkundigen op een geriatrische afdeling in het algemeen ziekenhuis Heb je de instructies voor het invullen (bijlage 6) gelezen?

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Nij Smellinghe op 30 mei 2017 te Drachten. Utrecht, juli 2017 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Utrecht, augustus 2017

Utrecht, augustus 2017 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan de RIVAS zorggroep, Beatrixziekenhuis op 23 juni 2017 te Gorinchem Utrecht, augustus 2017 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Franciscus Vlietland ziekenhuis op 21 april 2017, locatie Schiedam Utrecht, juni 2017 Vlietland

Nadere informatie

6.6 Management en informatiebeveiliging in synergie

6.6 Management en informatiebeveiliging in synergie 6.6 Management en informatiebeveiliging in synergie In veel organisaties ziet men dat informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en fraudemanagement organisatorisch op verschillende afdelingen is belegd.

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus AD MIDDELHARNIS

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus AD MIDDELHARNIS > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus 153 3240 AD MIDDELHARNIS St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda

Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Plan van Aanpak Martha Flora Gouda Algemeen Martha Flora beoogt om naast een focus op het persoonlijk welbevinden te streven naar een veilige leefomgeving, waarin op professionele wijze verantwoorde zorg

Nadere informatie

Datum: oktober 2015 Onderwerp: definitief rapport herhaalbezoek High Risk medicatie augustus 2015

Datum: oktober 2015 Onderwerp: definitief rapport herhaalbezoek High Risk medicatie augustus 2015 > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Rode Kruis Ziekenhuis Raad van Bestuur Postbus 1074 1940 EB BEVERWIJK Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50

Nadere informatie

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN November 2013 1. Inleiding Binnen de VSK wordt gewerkt met regionale en landelijke protocollen.

Nadere informatie

Onderzoek naar de compliance van de. infectiepreventiemaatregelen bij contactisolatie in

Onderzoek naar de compliance van de. infectiepreventiemaatregelen bij contactisolatie in Onderzoek naar de compliance van de infectiepreventiemaatregelen bij contactisolatie in het Martini Ziekenhuis Groningen Naam student : Hans Stiekema Praktijkbegeleider : Chandra Jainandunsing Kerndocent

Nadere informatie

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12.

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12. 002936, te gebruiken tot 24 uur na, 09:12. Page 1 of 7 Document ID 002936 Versie 7 Titel Handhygiëne, Uitvoeren en toepassen van Specialisme JBZ breed document Definitie Dit protocol beschrijft hoe handhygiëne

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen bij ESBL op de dialyseafdeling. Inhoudsopgave

Isolatiemaatregelen bij ESBL op de dialyseafdeling. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en probleemstelling 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Probleemstelling 6 2. Doel- en vraagstelling 7 2.1 Doelstelling 7 2.2 Vraagstelling 7 2.2.1 Deelvragen 7 3. Methode van onderzoek 8

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis Hygiëne en Infectiepreventie VRE-bacterie i Patiënteninformatie Vancomycine resistente enterokok Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uit kweekonderzoek is gebleken dat u drager bent van de VRE-bacterie (Vancomycine

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam MRSA adviezen na een informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam 1 Wat is MRSA en wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Gom ZorgSupport Oktober 2015 In de periode van 9 tot en met 22 oktober 2015 heeft Gom ZorgSupport een digitaal onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie

Nadere informatie

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011 N A A R E E N D O O R L O P E N D E L E E R L I J N PAT I Ë N T V E I L I G H E I D Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober

Nadere informatie

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 834 Oud, W., & Emmelot, Y. (2010). De visitatieprocedure cultuurprofielscholen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. In 2007 is de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) opgericht, het

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg

Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg: SBARR-Pallzorg 1. Waarom deze interventie? Steeds meer patiënten met complexe zorg sterven thuis. Dit stelt hogere eisen aan effectieve

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Verplegen in isolatie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Verplegen in isolatie. rkz.nl Patiënteninformatie Verplegen in isolatie rkz.nl Inleiding U bent opgenomen in het en wordt in isolatie verpleegd, dit kan voor u minder prettig zijn. Wij vragen u begrip voor het nemen van deze helaas

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Titel: Één voor allen, allen voor één. Een onderzoek naar het hygiëne en infectiepreventie besef op verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Auteurs: - Simone Krooshof, Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie,

Nadere informatie

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). MRSA MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de huid. Deze bacteriën

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

Het invoeren van een EINDFORMULIER in het SLIKTEAM. de kwaliteit van verslaglegging en overdracht van gegevens

Het invoeren van een EINDFORMULIER in het SLIKTEAM. de kwaliteit van verslaglegging en overdracht van gegevens KWALITEITSPROJECT Het invoeren van een EINDFORMULIER in het SLIKTEAM ter bevordering van de kwaliteit van verslaglegging en overdracht van gegevens in de instelling voor verstandelijk gehandicapten, locatie

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Invoering van de Health Watch Down Syndroom. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding

Invoering van de Health Watch Down Syndroom. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Invoering van de Health Watch Down Syndroom Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Gerjanne Vlasveld Reinaerde, de Heygraeff, Woudenberg 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Cirkel van Deming 4

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie