Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen. In opdracht van: Utrecht, oktober 2008"

Transcriptie

1 Rapportage Kennis omtrent voorschriften voor handhygiëne bij verpleegkundigen In opdracht van: Contactpersonen: Utrecht, oktober 2008 REED BUSINESS / NEWCOMPLIANCE Marcellino Bogers/ Bo Wiesman DUO MARKET RESEARCH Drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus AR Utrecht telefoon: fax: website:

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksdoelstelling Onderzoeksopzet Resultaten Inleiding Algemene kenmerken van de doelgroep Handhygiëne zelfbeeld en gedrag Handhygiëne beeld collega s en gedrag Handhygiëne - praktijkkennis Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

3 1 Inleiding REED BUSINESS wil aandacht besteden aan het onderwerp handhygiëne van verpleegkundigen. Om die reden is aan DUO MARKET RESEARCH gevraagd een onderzoek uit te voeren onder verpleegkundigen. Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek. Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

4 2 Onderzoeksdoelstelling De onderzoeksdoelstelling luidt: - Inzicht krijgen in het kennisniveau van verpleegkundigen omtrent handhygiëne; in welke situaties speelt handhygiëne een rol, in welke situaties niet. Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

5 3 Onderzoeksopzet Onderzoeksdoelgroep De onderzoeksdoelgroep bestond uit verpleegkundigen die geabonneerd zijn op het blad Nursing en die actief werkzaam zijn in de verpleging. Methode van onderzoek Het onderzoek is hybride uitgevoerd: de respondenten zijn in eerste instantie telefonisch op hun privé-adres benaderd. Tijdens een kort interview werden enkele vragen gesteld over hun o.a hun zelfbeeld ten aanzien van kennis van handhygiëne. Vervolgens werd hen verzocht online een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevatte o.a. een achttiental situaties die inzicht gaven in hun kennis van handhygiëne. Steekproefsamenstelling Er werd een telefonische steekproef gerealiseerd van n=306. De meeste telefonisch benaderde respondenten (ca. 90%) gaven aan aan de kennistest te zullen deelnemen. Uiteindelijk hebben 174 verpleegkundigen de online vragenlijst met de kennistest volledig ingevuld. Om inzicht te geven in de nauwkeurigheidsmarges bij de diverse mogelijke steekproefgroottes is hierna een tabel opgenomen waarin bij verschillende steekproefgroottes de bijbehorende maximale nauwkeurigheidsmarges zijn vermeld. Hierbij is uitgegaan van een betrouwbaarheid van de resultaten van 9. Steekproefgrootte uitkomst 50%-50% uitkomst 7-2 uitkomst 90%-10% 175 7, 6, 4, 200 6,9% 6,0% 4, 300 5,7% 4,9% 3, Toelichting op de tabel: Bij een steekproefgrootte van 200 respondenten moet bij een onderzoeksuitkomst van bijv. 50% ja en 50% nee (b.v. 50% van de respondenten blijkt een matige kennis te hebben en 50% een goede), rekening gehouden worden met het feit dat het werkelijke percentage zal liggen tussen 43,1% (50 %- 6,9%) en 56,9% (50%+ 6,9%). Vragenlijst Voor het onderzoek werd in nauw overleg met de opdrachtgever een vragenlijst opgesteld. Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

6 4 Resultaten 4.1 Inleiding De resultaten van het onderzoek zijn uitgesplitst naar drie groepen: - Opleidingsniveau; - Aantal jaar werkzaam als verpleegkundige; - Leeftijd. Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

7 4.2 Algemene kenmerken van de doelgroep Aantal dienstjaren Van alle ondervraagde verpleegkundigen is 8 langer dan 5 jaar werkzaam als verpleegkundige en 16% korter dan 5 jaar. Werkzaam Van alle respondenten is 57% werkzaam in een ziekenhuis, 13% in een verpleeghuis of verzorgingshuis en 19% in de thuiszorg. Werkzaam Algemeen ziekenhuis 4 Academisch ziekenhuis 9% Specialistisch kliniek 3% Verpleeghuis verzorgingshuis 13% Thuiszorg/wijkverpleging 19% Anders te weten 10% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% 4 50% We hebben de respondenten die werkzaam zijn in een ziekenhuis tevens gevraagd op welke afdeling zij werkzaam zijn. Dat heeft een brede range aan antwoorden opgeleverd die in de bijlage is opgenomen. Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

8 Opleiding Circa 60% van de ondervraagde verpleegkundigen heeft een inservice opleiding gevolgd waarvan het merendeel op niveau verpleegkundige A; 19% heeft een opleiding op niveau 4 en 28% op hbo-niveau. Opleiding Inservice opleiding Verpleegkunde A 5 Inservice opleiding Verpleegkunde B Inservice opleiding Verpleegkunde Z 1% 3% Inservice opleiding Ziekenverzorging Verpleegkunde niveau 4 (mbo) 19% Hbo Verpleegkunde 28% Nog anders 2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Van alle ondervraagde verpleegkundigen heeft 2 een aanvullende specialistische opleiding gevolgd. Leeftijd Ruim eenderde (37%) van de ondervraagde verpleegkundigen is 39 jaar of jonger, circa eenderde 33% is 40 tot 49 jaar en 30% 50 jaar of ouder. We zien dat relatief oudere verpleegkundigen een Inservice opleiding hebben gevolg terwijl de jongere garde met name een hbo-opleiding heeft gevolgd. Inservice mbo hbo Totaal 39 jaar of jonger 5 60% 37% 40 t/m 49 jaar 38% 38% jaar of ouder 4 7% 1 30% Totaal 100% 100% 100% 100% Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

9 4.3 Handhygiëne zelfbeeld en gedrag Duidelijkheid noodzaak handhygiëne bij interventies Bijna zes op de tien (59%) ondervraagde verpleegkundigen geeft aan dat de noodzakelijkheid van handhygiëne bij interventies met patiënten voor hen in alle situaties volledig duidelijk is, voor 36% is dit in de meeste situaties duidelijk, geeft aan weleens twijfels te hebben en voor 1% is het in veel situaties niet duidelijk. In hoeverre is het voor u altijd duidelijk in welke situaties het noodzakelijk is uw handen bij interventies te te reinigen Totaal (n=174) 59% 36% 1% 50 jaar of ouder (n=51) 7 2 1% 40 t/m 49 jaar (n=58) 59% 3 39 jaar of jonger (n=64) 48% 47% 1% hbo (n=49) 5 43% 3% mbo (n=29) 50% 48% Inservice (n=93) 66% 29% 1% langer dan 5 jaar (n=147) 61% 3 1% 5 jaar of minder (n=27) 5 4 0% 20% 40% 60% 80% 100% het is in alle situaties volledig duidelijk het is in de meeste situaties wel duidelijk er zijn situaties dat u wel eens twijfelt het in veel situaties niet duidelijk is Verpleegkundigen van 50 jaar of ouder geven relatief vaker aan (7) dat het voor hen altijd duidelijk is in welke situaties ze handhygiëne moeten toepassen bij interventies met patiënten, voor verpleegkundigen van 39 jaar of jonger geven dit juist minder vaak aan (48%). Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

10 Inschatting resultaat online test Driekwart van de ondervraagde verpleegkundigen (7) verwacht het merendeel van de vragen uit de online-test over handhygiëne goed te zullen beantwoorden, een vijfde (21%) verwacht ongeveer de helft goed te beantwoorden. Een minderheid () vertrouwt erop alle vragen juist te beantwoorden. Verwacht u dat u... Totaal 7 21% 50 jaar of ouder 7% 67% 26% 40 t/m 49 jaar 76% 19% 39 jaar of jonger 77% 1% hbo 83% 1 mbo 71% 2 Inservice 6% 7 2 1% langer dan 5 jaar 7 21% 5 jaar of minder 8% 7 Online: V4, V5, V6 0% 20% 40% 60% 80% 100% alle vragen goed zult beantwoorden het merendeel van de vragen goed zult beantwoorden ongeveer de helft van de vragen goed zult beantwoorden minder dan de helft van de vragen goed zult beantwoorde Verpleegkundigen met een hbo-opleiding verwachten relatief vaker het merendeel van de vragen goed te beantwoorden (83%). Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

11 Frequentie toepassen handhygiëne Circa en kwart (27%) van de ondervraagde verpleegkundigen past 10 tot 15 keer per dag handhygiëne toe (wassen met water en zeep of desinfecteren), eveneens circa een kwart (27%) past 16 tot 25 keer per dag handhygiëne toe en eveneens circa een kwart (26%) 26 keer of meer per dag. Een vijfde (20%) van de verpleegkundigen geeft een ander antwoord (vaak, ontelbaar, aantal keer afhankelijk van de werkzaamheden e.d.) Hoe vaak per past u handhygiëne toe? Totaal 27% 27% 26% 20% 50 jaar of ouder 31% 27% 1 27% 40 t/m 49 jaar 2 28% 30% 20% 39 jaar of jonger 28% 26% 31% 1 hbo 2 39% 2 1 mbo 19% 26% 33% 2 Inservice 31% 2 26% 2 langer dan 5 jaar 26% 27% jaar of minder % 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% keer keer 26 keer of meer anders Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

12 Verhouding water en zeep en handalcohol Circa een kwart (27%) van de ondervraagde verpleegkundigen gebruikt 2 water en zeep en 7 handalcohol bij het toepassen van handhygiëne, een vijfde (20%) gebruikt 50% water en zeep en 50% handalcohol en eveneens circa een vijfde () gebruikt 7 water en zeep en 2 handalcohol. Een minderheid () gebruikt 100% alcohol. In welke verhouding gebruikt u water en zeep en handalcohol bij het toepassen van handhygiene? Totaal 13% 27% 20% 13% 7% 50 jaar of ouder 13% 23% 11% 1 21% 13% 40 t/m 49 jaar 29% 20% 11% 39 jaar of jonger 10% 39% 8% hbo 1 28% 26% 11% 7% 11% mbo 1 29% Inservice % 16% 7% langer dan 5 jaar 3% % 17% 1 7% 5 jaar of minder 8% 46% 1 23% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ca. 0% water en zeep en 100% handalcohol Ca. 10% water en zeep en 90% handalcohol Ca. 2 water en zeep en 7 handalcohol Ca. 50% water en zeep en 50% handalcohol Ca. 7 water en zeep en 2 handalcohol Ca. 90% water en zeep en 10% handalcohol Ca. 100% water en zeep en 0% handalcohol Respondenten die minder dan 5 jaar als verpleegkundige werkzaam zijn geven naar verhouding vaker aan 2 water en zeep en 7 handalcohol te gebruiken. Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

13 Past handhygiëne toe in alle voorgeschreven gevallen Vier op de tien verpleegkundigen (4) zegt handhygiëne toe te passen in alle gevallen dat het wordt voorgeschreven, eveneens 40% geeft aan dit niet in alle gevallen te doen en 17% geeft aan dit niet te weten. Past u handhygiene toe in alle gevallen dat het wordt voorgeschreven? Totaal 4 40% 17% 50 jaar of ouder 53% 38% 9% 40 t/m 49 jaar 4 40% 16% 39 jaar of jonger 33% 43% 2 hbo 40% 4 mbo 36% 46% Inservice 4 39% 16% langer dan 5 jaar 4 41% 1 5 jaar of minder 31% 38% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee Weet niet Verpleegkundigen van 50 jaar of ouder geven relatief vaker (53%) aan handhygiëne toe te passen in alle gevallen dat het wordt voorgeschreven. Verpleegkundigen van 39 jaar of jonger juist geven relatief vaker (2) aan dit niet te weten, evenals verpleegkundigen die 5 jaar of minder in het vak werkzaam zijn (31%). Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

14 De belangrijkste redenen om geen handhygiëne toe te passen in situaties waarin dat wel noodzakelijk is zijn vergeten (6), oordelen dat het niet nodig is (41%) en tijdgebrek (39%). Reden niet gebruiken van handhygiëne in noodzakelijks situaties niet aan gedacht / vergeten niet nodig (laag risico op infectie) tijdsgebrek 39% 41% 6 huidirritatie onhandige positie van zeep-/ handalcohol-dispenser niet / te weinig bekend met richtlijnen oneens met huidige richtlijnen anders 2 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

15 4.4 Handhygiëne beeld collega s en gedrag Algemeen voldoende aandacht voor handhygiëne Van de ondervraagde verpleegkundigen is 1 van mening dat in het algemeen zeer veel aandacht wordt besteed aan handhygiëne bij interventie met patiënten, 5 vindt dat er redelijk veel aandacht voor is, 29% dat er weinig aandacht aan wordt besteed en zeer weinig aandacht. Bent u van mening dat in het algemeen door verpleegkundigen genoeg aandacht wordt besteed aan handhygiene bij interventie met patienten? Totaal % 50 jaar of ouder 5 23% 40 t/m 49 jaar 13% 51% 30% 6% 39 jaar of jonger % hbo 17% 49% 31% mbo 17% 43% 3 Inservice 1 58% 2 langer dan 5 jaar 16% 5 26% 5 jaar of minder 1 46% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zeer veel aandacht aan besteed redelijk veel aandacht aan besteed weinig aandacht aan besteed zeer weinig aandacht aan besteed Verpleegkundigen met een mbo opleiding en verpleegkundigen die 5 jaar of minder in het vak werkzaam zijn, geven relatief vaker aan dat er in het algemeen weinig aandacht wordt besteed aan handhygiëne door verpleegkundigen. Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

16 Handhygiëne collega s Circa acht op de tien (79%) verpleegkundigen geeft aan dat collega-verpleegkundigen in ongeveer gelijke mate handhygiëne toepassen als zijzelf, een vijfde geeft aan dat collega s dat minder vaak doen (20%) en een minderheid (1%) dat collega s dat vaker doen. Passen uw collega-verpleegkundigen op de afdeling gemiddeld vaker handhygiene toe dan uzelf? Totaal 1% 79% 20% 50 jaar of ouder 76% 2 40 t/m 49 jaar jaar of jonger 77% 23% hbo 7 2 mbo 100% 1% Inservice 7 2 1% langer dan 5 jaar 78% 21% 5 jaar of minder 8 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja, vaker ongeveer gelijk nee, minder vaak Verpleegkundigen met een mbo-opleiding geven relatief vaker aan (100%) dat collega s in gelijke mate handhygiëne toepassen. Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

17 4.5 Handhygiëne - praktijkkennis Aan de respondenten is een drietal tests voorgelegd met betrekking tot de noodzakelijkheid van handhygiëne in interventies met patiënten. In deze paragraaf worden de resultaten van elk van de tests weergegeven per test en in de vorm van een gemiddeld aantal goede antwoorden. Als criterium bij het bepalen van wat goede en wat foute antwoorden zijn, werd uitgegaan van de richtlijnen van de Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP 1 ). Tevens werd onderscheid gemaakt naar enkele analysegroepen. 1 De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne: de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. Het doel van deze stichting is het maken richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg, om hiermee een bijdrage te leveren aan het infectiepreventiebeleid in Nederland. De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt de richtlijnen van de Werkgroep als professionele standaarden. Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

18 Test 1 Bij de eerste test hebben we de verpleegkundigen aan de hand van zeven algemene gevallen gevraagd of handhygiëne noodzakelijk is volgens hen. Onder noodzakelijk werd verstaan dat in die situatie beslist aandacht moet worden besteed aan handhygiëne. De goede antwoord zijn met een kader en vet aangegeven. Het betrof de volgende gevallen: Test 1 Noodzaak handhygiëne ja nee weet niet 1. VÓÓR patiëntencontact 79% 20% 1% 2. NA patiëntencontact 98% 0% 3. VÓÓR een schone, invasieve ingreep 9 4. NA een schone, invasieve ingreep 88% 8% 5. NA een (potentiële) blootstelling aan 99% 1% 0% lichaamsvloeistoffen en slijmvliezen 6. VÓÓR contact met de directe patiëntenomgeving 41% 56% 3% 7. NA contact met de directe patiëntenomgeving 7 26% Op test 1 behalen de ondervraagde verpleegkundigen een gemiddelde van 3,8 goede antwoorden, dat is 5 van het totaal mogelijk goede antwoorden. Test 1 Noodzakelijkheid handhygiene in algemene gevallen Totaal 50 jaar of ouder 3,7 3,8 40 t/m 49 jaar 39 jaar of jonger hbo mbo 4,0 3,9 4,0 4,0 Inservice Langer dan 5 jaar 3,7 3,8 5 jaar of minder 4,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

19 Test 2 Bij de tweede test hebben we de verpleegkundigen gevraagd voor 18 situaties (bestaande uit twee acties) die zij in hun werk tegenkomen aan te geven of handhygiëne noodzakelijk is tussen de acties. De goede antwoord zijn met een kader en vet aangegeven. Test 2 Noodzaak handhygiëne ja nee weet niet 1. U plaatst de maaltijd op de tafel van de patiënt. U helpt de patiënt een goede houding aan te nemen. 2 77% 1% 2. U gaat de kamer binnen van de patiënt U neemt onmiddellijk de bloeddruk van de patiënt op % 3. U komt de kamer binnen. U dient de patiënt zuurstof toe 61% 37% 4. U meet de bloeddruk. U neemt vervolgens bloed af bij dezelfde patiënt. 79% 21% 0% 5. U snuit de neus. Hierna doet u administratief werk. 91% 9% 0% 6. U vervangt een lege infuuszak U stelt hierna de monitor aan het bed van de patiënt in (IZ). 39% 60% 1% 7. U verwijdert het bevuilde verband van een patiënt en trekt de handschoenen uit % U verzorgt hierna de wond. 8. U helpt een patiënt met het aantrekken van de schoenen. U legt hierna schone lakens op het bed van dezelfde patiënt. 60% 39% 1% 9. Na hulp bij toiletbezoek verwijdert u de handschoenen. U vervangt vervolgens de lege infuuszak. 91% 8% 1% 10. U komt de kamer binnen van de patiënt. U opent een steriele set om een wondverzorging uit te voeren. 96% 0% 11. U verwijdert de handschoenen na een wondinspectie. U doet hierna administratief werk. 83% 17% 0% 12. U brengt de maaltijd binnen in de kamer. U serveert deze maaltijd aan de patiënt, waarbij de patiënt en 9% 90% 1% de omgeving niet worden aangeraakt. 13. U deponeert het vuile linnen in de linnenzak. U neemt hierna schone lakens. 77% 2 1% 14. U controleert de positie van de katheter (palpatie van de huid). U verlaat hierna de kamer en noteert administratieve 97% 3% 0% gegevens. 15. U neemt een infuuszak in de medicijnkamer, en gaat naar de kamer van de patiënt % In de patiëntenkamer vervangt U de lege infuuszak. 16. U ontsmet het nachtkastje in de kamer van een patiënt U verlaat hierna de kamer. 68% 31% 1% 17. U geeft een patiënt een hand. U geeft hierna een andere patiënt een hand. 51% U voert een controle uit van het katheterverband van een patiënt. U helpt hierna de patiënt bij het aantrekken van zijn kamerjas % Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

20 Op test 2 behalen de ondervraagde verpleegkundigen een gemiddelde van 12,1 goede antwoorden, dat is 67% van het totaal mogelijke goede antwoorden. Test 2 Noodzakelijkheid handhygiene in 18 voorgelgde situaties Totaal Verpleeghuis/thuiszorg Ziekenhuis 50 jaar of ouder 40 t/m 49 jaar 39 jaar of jonger hbo mbo Inservice Langer dan 5 jaar 5 jaar of minder 12,1 11,5 12,4 11,9 12,2 12,0 11,6 12,3 12,2 12,0 12,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 In onderstaande grafiek zien we dat het maximaal behaalde aantal goede antwoorden op test 2 17 bedraagt. Verder zien we dat circa een kwart (2) van de verpleegkundigen 14 tot 17 goede antwoorden geeft op test2. Acht op de tien (79%) geeft 11 tot 17 goede antwoorden. Verdeling score goede antwoorden % cumulatief % 30% 2 20% 1 10% 0% 100% 99% 98% 97% 1% 1% 1% 93% 6% 87% 8% 79% 16% 63% 20% % 13% 3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Score Verdeling Cumulatief Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

21 Test 3 Bij deze test hebben we de verpleegkundigen gevraagd een viertal algemene vragen over handhygiëne te beantwoorden. Test3 ja nee weet niet 1. Zeep en handalcohol zijn beide even effectief in het bestrijden van microorganismen. 29% 69% 2. Hand- en polssieraden beletten een goede handhygiëne niet, mits deze sieraden minstens 1x per week apart worden gedesinfecteerd. 1% 98% 1% 3. Veelvuldig gebruik van handalcohol droogt de huid meer uit dan veelvuldig gebruik van water en zeep. 27% 67% 6% 4. Het gebruik van achtereenvolgens water en zeep en handalcohol is aan te raden, omdat daarmee alle mogelijke micro-organismen worden bestreden. 53% 4 3% Op test 3 behalen de ondervraagde verpleegkundigen een gemiddelde van 2,8 goede antwoorden, dat is 69% van het totaal mogelijke goede antwoorden. Test 3 Vier vragen over handgygiene Totaal 2,8 50 jaar of ouder 2,6 40 t/m 49 jaar 2,8 39 jaar of jonger hbo 2,9 2,9 mbo 2,8 Inservice 2,7 Langer dan 5 jaar 2,8 5 jaar of minder 2,7 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Rapportage handhygiëne verpleegkundigen DUO MARKET RESEARCH oktober

Opleiding observatoren handhygiëne. Nationale Campagne Handhygiëne 2012-2013

Opleiding observatoren handhygiëne. Nationale Campagne Handhygiëne 2012-2013 Opleiding observatoren handhygiëne Nationale Campagne Handhygiëne 2012-2013 Overzicht Indicaties Bespreking 5 indicaties voor handhygiëne Oefening d.m.v. praktijksituaties (5) Observatierooster Toelichting

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015 Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen Leervragen Hoe vindt besmetting plaats en wat zijn de risico s? Hoe kan een besmettingscyclus doorbroken worden? Persoonlijke hygiëne Handhygiëne Persoonlijke

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk (deel 2)

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk (deel 2) Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk (deel 2) Vervolgonderzoek naar de mate van implementatie van infectiepreventie adviezen binnen de huisartsenpraktijken Marjon Klein Gunnewiek, Hygiënist Slingeland

Nadere informatie

Handhygiëne bezoekers CWZ

Handhygiëne bezoekers CWZ Handhygiëne bezoekers CWZ 2 Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u door eenvoudige handelingen als het wassen of desinfecteren van de handen, de overdracht van micro-organismen (zoals bacteriën

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Bijlage 3: Vragenlijst protocol contactisolatie in het MZH oktober 2013

Bijlage 3: Vragenlijst protocol contactisolatie in het MZH oktober 2013 Bijlage 3: Vragenlijst protocol contactisolatie in het MZH oktober 2013 Beste specialist, arts-assistent, fysiotherapeut, verpleegkundige, helpende, voedingsassistent of afdelingsassistent, Deze vragenlijst

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Beschermende kleding Er wordt ingegaan op het gebruik van handschoenen; overschorten; mondneusmaskers; beschermende

Nadere informatie

THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER?

THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER? THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorg gerelateerde infecties. Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën en virussen.

Nadere informatie

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer?

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorggerelateerde infecties Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën Handhygiëne is

Nadere informatie

Hygiënemaatregelen in de huisartsenpraktijk

Hygiënemaatregelen in de huisartsenpraktijk 1 Wereldwijd bestaat een belangrijke behoefte om verspreiding van microorganismen die slecht behandelbare infecties veroorzaken zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft dus ook infectiepreventie in de

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12.

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12. 002936, te gebruiken tot 24 uur na, 09:12. Page 1 of 7 Document ID 002936 Versie 7 Titel Handhygiëne, Uitvoeren en toepassen van Specialisme JBZ breed document Definitie Dit protocol beschrijft hoe handhygiëne

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Google afbeeldingen 19 juni 2011

Google afbeeldingen 19 juni 2011 Google afbeeldingen 19 juni 2011 Inleiding Afstudeer opdracht Handhygiëne Opslag verbandmaterialen Wondreiniging Het vrolijke huisgezin geschilderd door Jan Steen in 1668 (Google afbeeldingen, 13 oktober

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Deze brochure bevat daarover informatie. Deze informatie kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen.

Deze brochure bevat daarover informatie. Deze informatie kan de mondelinge uitleg van uw arts en verpleegkundige ondersteunen. Infobrochure MRSA Infobrochure Ziekenhuishygiëne Mevrouw, mijnheer, Tijdens uw verblijf werd bij u een bacterie vastgesteld die MRSA wordt genoemd. Deze brochure bevat daarover informatie. Deze informatie

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Patiënten in een ziekenhuis hebben een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Het risico van besmetting kan voor patiënten groter zijn dan bij gezonde

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis Hygiëne en Infectiepreventie VRE-bacterie i Patiënteninformatie Vancomycine resistente enterokok Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uit kweekonderzoek is gebleken dat u drager bent van de VRE-bacterie (Vancomycine

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke beschermingsmiddelen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie

Ziekenhuizen. Aërogene isolatie Ziekenhuizen Aërogene isolatie Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: november 2006 Wijzigingen: juli 2013 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

BRMO-positief, en dan?

BRMO-positief, en dan? Infectiepreventie BRMO-positief, en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF005 / BRMO-positief, en dan? / 10-04-2015 2 BRMO-positief, en

Nadere informatie

Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen!

Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen! Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen! Hoe kunt u uw verblijf in het LUMC veiliger maken? INFORMATIE OVER UW OPNAME Uw veiligheid is voor ons heel belangrijk. Onze medewerkers werken daar

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Patiënteninformatie. MRSA en geïsoleerd verplegen. Hygiëne en Infectiepreventie. Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

Patiënteninformatie. MRSA en geïsoleerd verplegen. Hygiëne en Infectiepreventie. Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Hygiëne en Infectiepreventie MRSA en geïsoleerd verplegen i Patiënteninformatie Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent (mogelijk) drager van de MRSA-bacterie.

Nadere informatie

Hygiëne/infectiepreventie

Hygiëne/infectiepreventie Hygiëne/infectiepreventie Hoe we ervoor zorgen dat u bij een verblijf in het ziekenhuis geen infectie oploopt. Van elke honderd patiënten, die in de Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen, lopen ongeveer

Nadere informatie

VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! VRE-bacterie Vancomycine resistente enterokok Uit kweekonderzoek is gebleken dat u drager bent van de VRE-bacterie (Vancomycine resistente enterokok). Dit betekent dat de VRE-bacterie zich gevestigd heeft

Nadere informatie

Epidurale en spinale pijnbestrijding

Epidurale en spinale pijnbestrijding Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Epidurale en spinale pijnbestrijding Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Persoonlijke beschermingsmiddelen Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke beschermingsmiddelen Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2004 Gewijzigd: januari 2005 Revisie: januari 2009 Aan de samenstelling van deze richtlijn

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Groepsrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Dorpsakker In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB

Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Rapportage Tevredenheid met hygiëne op basisscholen - OSB Utrecht, december 2010 In opdracht van OSB Henk Westerik Drs. Vincent van Grinsven Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263

Nadere informatie

STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN

STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN STANDAARDVOORZORGSMAATREGELEN PROCEDURE Contactpersoon Eva Rutten Geldig vanaf 2022016 Referentie AZSJ-0187 Versie 2.0 AZ Sint-Jozef Malle 1 Doel 2 Toepassingsgebied 3 Definities 4 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

WIP richtlijnen, wat moet ik er mee? Paula van Gelderen Deskundige infectiepreventie Werkgroep Infectie Preventie 25 april 2013

WIP richtlijnen, wat moet ik er mee? Paula van Gelderen Deskundige infectiepreventie Werkgroep Infectie Preventie 25 april 2013 WIP richtlijnen, wat moet ik er mee? Paula van Gelderen Deskundige infectiepreventie Werkgroep Infectie Preventie 25 april 2013 Inhoud WIP doelstelling en organisatie WIP-richtlijnen, ontwikkeling en revisie

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Algemene Procedure. Handhygiëne: handschoengebruik

Algemene Procedure. Handhygiëne: handschoengebruik Algemene Procedure Zoektermen Handhygiëne: handschoengebruik Handschoen, handen In voege van 15/11/2013 Versie 2 Pg 1/6 Status Definitief Herziening op Auteur S. Dierckxsens R. Verstraete Handtekening

Nadere informatie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie

Infobrochure voor artsen. Ziekenhuishygiëne. en infectiepreventie Infobrochure voor artsen Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie Situering De dienst ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van het OLV van Lourdes ziekenhuis Waregem heeft als taak nosocomiale infecties

Nadere informatie

Werkgroep Infectie Preventie en desinfectiebeleid

Werkgroep Infectie Preventie en desinfectiebeleid Werkgroep Infectie Preventie en desinfectiebeleid dr. Arlène van Vliet Secretaris richtlijnontwikkeling Werkgroep Infectie Preventie LUMC, Leiden KNB/WIP minisymposium 14 november 2016 Belangenverklaring

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Handhygiëne Deze WIP richtlijn betreft de handhygiëne voor zover het niet gaat om operatieve ingrepen en voeding.

Nadere informatie

Infectiepreventiebeleid EVO PDF Tools Demo

Infectiepreventiebeleid EVO PDF Tools Demo Infectiepreventiebeleid Ziekenhuis Gelderse Vallei Deze folder is bedoeld voor alle nieuwe medewerkers. Het bevat informatie over de afdeling infectiepreventie, afspraken, regels en maatregelen rondom

Nadere informatie

Patiënteninformatie. VRE Vancomycine resistente enterococcus

Patiënteninformatie. VRE Vancomycine resistente enterococcus Patiënteninformatie VRE Vancomycine resistente enterococcus Inhoud Inleiding... 3 Informatie over VRE... 3 Wat is VRE?... 3 Is de VRE-bacterie gevaarlijk?... 3 Kan ik ziek worden van VRE?... 3 Hoe wordt

Nadere informatie

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen of behandeld geweest? Hebt u beroepsmatig contact met varkens

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Infobrochure. Antibiotica resistente kiemen

Infobrochure. Antibiotica resistente kiemen Infobrochure Antibiotica resistente kiemen Mevrouw, mijnheer, Tijdens uw verblijf werd bij u een kiem vastgesteld die een antibiotica resistente kiem (vb. ESBL, CPE,...) wordt genoemd. De informatie in

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Handhygiëne Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u

Nadere informatie

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk

Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk Infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijk Onderzoek naar de infectiepreventie binnen de huisartsenpraktijken Marjon Klein Gunnewiek, Hygiënist Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem foto GG&GD Utrecht

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie Rapportage Onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkregie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, mei 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs Rapportage Inspectie van het Onderwijs In samenwerking met: Contactpersoon: Van Twaalf tot Achttien Renske Valk Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van de Woud Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Geïsoleerd verplegen

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Geïsoleerd verplegen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Geïsoleerd verplegen 1 Geïsoleerd verplegen U bent opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en wordt hier geïsoleerd

Nadere informatie

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen

In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen In opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen maart 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. DUO

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004

Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Verzorgenden over kwaliteit van de zorg in verpleeg- en verzorgings Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, september 2004 Tien procent

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Vancomycine resistente enterococcus (VRE)

Vancomycine resistente enterococcus (VRE) Vancomycine resistente enterococcus (VRE) informatie voor patiënten WAT IS VRE? VRE staat voor vancomycine (V) resistente (R) enterococcus (E). Enterokokken zijn bacteriën die bij iedereen voorkomen in

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie Isolatiemaatregelen Infectiepreventie Inleiding Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Bacteriën worden ook wel micro-organismen genoemd omdat zij niet met het blote oog te zien zijn maar

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie

Ziekenhuizen. Strikte isolatie Ziekenhuizen Strikte isolatie Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: november 2006 Revisie: november 2011 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010)

De Politieke Barometer Onderwijs. (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) De Politieke Barometer Onderwijs (meting oktober 2010) Utrecht, oktober 2010 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Postbus 6813 500 AR

Nadere informatie

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. MRSA Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. 1. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Infobrochure MRSA. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure MRSA. mensen zorgen voor mensen Infobrochure MRSA mensen zorgen voor mensen Beste patiënt, Tijdens uw verblijf in het Mariaziekenhuis nemen we extra maatregelen omdat u mogelijk een MRSA-bacterie bij u draagt. Deze folder wil u informeren

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën Handhygiëne Inleiding Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u de overdracht van microorganismen, zoals bacteriën en virussen, kunt voorkomen. Uw handen wassen of desinfecteren zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

Het hoe, wat en waarom van handhygiëne

Het hoe, wat en waarom van handhygiëne HANDHYGIËNE Het hoe, wat en waarom van handhygiëne Binnen het Sint-Franciscusziekenhuis hechten wij enorm belang aan een goede handhygiëne. Onze zorgverleners worden dagelijks gestimuleerd om op een correcte

Nadere informatie

Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk?

Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk? Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk? Inleiding Tijdens uw behandeling op de polikliniek of opname in de Ommelander Ziekenhuis Groep locatie Delfzicht worden extra maatregelen toegepast

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

ISOLATIE KINDERAFDELING Infectiepreventie FRANCISCUS VLIETLAND

ISOLATIE KINDERAFDELING Infectiepreventie FRANCISCUS VLIETLAND ISOLATIE KINDERAFDELING Infectiepreventie FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling van Franciscus Vlietland en wordt geïsoleerd verpleegd. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Protocol Hygiëne thuiszorg

Protocol Hygiëne thuiszorg Protocol Hygiëne thuiszorg Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Als de algemene hygiënische omstandigheden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek R.K. Basisschool Martinus Twello In opdracht van: Contactpersoon: SKBG mevrouw B. Jansen Utrecht, februari 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Informatiefolder BRMO voor patiënt en familie

Informatiefolder BRMO voor patiënt en familie Informatiefolder BRMO voor patiënt en familie BIJZONDER RESISTENTE MICRO-ORGANISMEN, WAT ZIJN DIT? Bij u is aangetoond dat u een Bijzonder Resistent Micro-organisme heeft. In deze folder leest u algemene

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie