Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden"

Transcriptie

1 Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik tel: fax: website:

2 1 INLEIDING Er wordt in ons land op dit moment heftig gediscussieerd over de vergrijzing. Een debat dat extra actueel is geworden door de huidige crisis. Het CNV heeft daarover een discussienota geschreven. Die nota wil het CNV met zijn leden bespreken. Daartoe heeft CNV aan DUO Market Research de opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek onder de leden van de bonden van het CNV. In het onderzoek wordt de leden gevraagd een aantal keuzes te maken. Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek op basis van ca ingevulde vragenlijsten. 3

3 2 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 2.1 Opzet en uitvoering van het onderzoek Alle leden van bonden van het CNV waarvan een adres bekend is, werd met een uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Er werd aan ca leden een verstuurd. Via een link in de kon een vragenlijst worden geactiveerd die online kon worden ingevuld. De link was voorzien van een unieke code waardoor een respondent slechts één vragenlijst kon invullen. Daarnaast werden leden, via de website van hun bond, in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor het onderzoek. Via een algemene link werd men geleid naar een aanmeldformulier waarbij een aantal gegevens moesten worden opgegegeven (naam, postcode en adres). Vervolgens ontving de respondent een met een persoonlijke link naar de vragenlijst. Deze rapportage is gebaseerd op een steekproef van n= Om inzicht te geven in de nauwkeurigheidsmarges bij diverse steekproefgroottes is hieronder een tabel opgenomen waarin bij verschillende steekproefgroottes de bijbehorende nauwkeurigheidsmarges zijn vermeld. Hierbij is uitgegaan van een betrouwbaarheid van de resultaten van 95% (betrouwbaarheid = de mate waarin bij herhaalde meting, dezelfde resultaten worden verkregen). Steekproefgrootte Uitkomst 50%-50% Uitkomst 75%-25% Uitkomst 90%-10% ,1% 2,7% 1,9% ,8% 1,5% 1,1% ,4% 1,2% 0,8% ,2% 1,0% 0,7% Toelichting: Stel dat een resultaat van het onderzoek is dat 75% van de leden heeft een voorkeur voor de afschaffing van de hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen en 25% niet. Deze uitkomst moet bij een steekproef van n=7.000 worden geïnterpreteerd als dat de werkelijke percentages zullen liggen tussen respectievelijk: - voor afschaffing: tussen de 74%(75% -/- 1%) en 76%(75% + 1%). - tegen afschaffing: tussen de 24% (25% -/- 1%) en 26% (25% + 1%). 4

4 Vragenlijst De vragenlijst is in nauw overleg met CNV opgesteld. In de vragenlijst werden enkele probleemstellingen aan de orde gesteld waarbij een aantal keuzes konden worden gemaakt op basis van paarsgewijze vergelijkingen. We hebben gebruik gemaakt van de zogeheten Thurstone-methode met behulp waarvan we een rangordening/preferentielijst kunnen opstellen: van het alternatief met de meeste voorkeur, naar het alternatief met de minste voorkeur. We hebben daartoe een vragenlijst opgesteld waarbij wij de respondent paarsgewijs de alternatieven voorleggen waarbij we bijvoorbeeld de vraag stellen Welk alternatief heeft uw voorkeur bij het vergroten van de participatie: Flexibilisering van AOW of Verhoging participatie tot AOW-leeftijd? De voorgelegde keuzes worden in de volgende paragraaf beschreven. 5

5 2.2 Probleemstellingen en voorgelegde keuzes In de vragenlijst werden de volgende probleemstellingen aan de orde gesteld: - Verbreding van de participatie; - Financiering van de vergrijzing; - Voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden. Voor iedere probleemstelling werden een aantal keuzemogelijkheden geformuleerd waaruit de respondent kon kiezen. De keuzemogelijkheden worden hieronder per probleemstelling besproken. Probleemstelling 1: De verbreding van de participatie Flexibilisering van AOW De AOW wordt anders ingericht. Je kunt eerder dan 65 jaar stoppen met werken. Dan ontvang je de rest van je leven minder AOW. Als je langer dan 65 jaar doorwerkt, ontvang je de rest van je leven een hogere AOW-uitkering. Deeltijd AOW en deeltijd pensioen Variant op flexibilisering. Wanneer je bijvoorbeeld minder gaat werken, bijvoorbeeld de helft minder, dan ontvang je voor het deel dat je niet werkt voor een deel AOW en voor een deel pensioen. Spaar-AOW De AOW blijft zoals nu, maar als je na je 65e jaar blijft werken, krijg je later een hogere AOW-uitkering. Verhoging participatie tot AOW-leeftijd Tweederde van de mensen stopt voor hun 65ste met werken. Daar waar sprake is van vrijwillig eerder stoppen wordt door gerichte maatregelen(fiscaal, arbeidsvoorwaardelijk) geprobeerd de arbeidsduur te verlengen. Probleemstelling 2: De financiering van de vergrijzing Fiscalisering AOW Gepensioneerden betalen nu geen AOW-premie. In dit model wordt de AOW-premie van 65minners afgebouwd en vervangen door hogere belastingen. De AOW wordt dan uit de algemene middelen opgebracht. Opbrengst: 1,8 miljard. 6

6 Verhoging AOW-leeftijd Vanaf 2016 wordt begonnen de AOW-leeftijd elk jaar met één maand te verhogen. In 2028 is de AOWleeftijd dan 66 jaar geworden. In 2040 is deze 67 jaar. Opbrengst: 4,2 miljard. Verlaging zorgtoeslag Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Dit geldt tot een inkomen van De zorgtoeslag bevordert de inkomenssolidariteit. Opbrengst: 1,2 miljard. AWBZ (scheiden wonen en zorg) Mensen die in een zorginstelling worden opgenomen betalen niet voor de woonkosten die zij daar maken. Door zorg en wonen te scheiden gaan mensen die een vermogen hebben, wel voor wonen, maar niet voor zorg betalen. Opbrengst: 1,8 miljard. Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen Nu krijgen mensen hypotheekrente-aftrek over de totale hypotheek. Met deze oplossing kun je hypotheekrente niet meer aftrekken wanneer de hypotheek boven het miljoen komt. Opbrengst: 3 miljard. Nieuwe belastingschijf De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Daarom wordt een nieuwe belastingschijf van 60% ingevoerd voor iedereen die meer verdient dan de minister-president. Opbrengst: 0,25 miljard. Probleemstelling 3: De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Extra inspanningen scholingen In Nederland lopen de inspanningen om werknemers te scholen snel terug, naar mate de werknemer ouder wordt. Met deze voorwaarden zal het niveau van scholing voor de ouder werknemer moeten worden opgetrokken. Maximaal 45 jaar werken Wanneer een werknemer een arbeidsverleden heeft van 45 jaar, blijft de huidige AOW-regeling in tact. Levensfase bewust personeelsbeleid In elke levensfase wordt gekeken wat de werknemer nodig heeft om een goed uitgangspunt te hebben op de arbeidsmarkt. Er wordt dan niet alleen geschoold op het laatst of als er een reorganisatie is, maar elk jaar wordt gekeken naar wat de werknemer nodig heeft. Ontzien van mensen met zware beroepen Een aantal beroepen zijn fysiek of mentaal zwaar. Beroepen met een hoog ziekte verzuim en hoge 7

7 percentages arbeidsongeschiktheid. Mensen die dit soort arbeid langdurig verrichten moeten tijdig van functie kunnen veranderen. 8

8 3 RESULTATEN In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. In paragraaf 3.1wordt eerst een toelichting gegeven op de in dit onderzoek gebruikte Thurstone-methode en in het bijzonder op de interpretatie van de berekende voorkeursindexen. De bevindingen van het onderzoek voor de totale groep CNV-leden wordt in paragraaf 3.2.1besproken. De prioriteiten van de totale groep leden uitgesplitst naar leeftijd worden beschreven in paragraaf De paragraaf wordt besloten met een bespreking van de prioriteiten uitgesplitst naar geslacht ( 3.2.3). Vervolgens worden de prioriteiten apart beschreven voor de vakbonden CNV Publieke zaak ( 3.3), CNV Bedrijvenbond ( 3.4), CNV Hout en Bouw ( 3.5), CNV Onderwijs ( 3.6), CNV Dienstenbond ( 3.7) en ACP ( 3.8). 9

9 3.1 Inleiding In deze rapportage worden de resultaten weergegeven in de vorm van indexen. Deze index is zo opgebouwd dat de keuze waarvoor de meeste respondenten een voorkeur hebben op 100 wordt gesteld. In onderstaand voorbeeld is dit het Ontzien van mensen met zware beroepen. Op basis van deze index kunnen we aflezen: - de prioriteit van de voorkeur van hoog (index 100) naar laag (index laag); - de kracht van de voorkeur: een aspect met een index van 80 is twee maal sterker dan een aspect met een index van 40. De voorkeur voor de keuzen Levensfase bewust personeelsbeleid en Maximaal 45 jaar werken is ongeveer even sterk en komen daarmee op de tweede plaats. Verder zien we in dit voorbeeld dat de keuze Extra inspanningen scholing de laagste prioriteit heeft: een index van 42. We mogen zeggen dat de voorkeur voor Ontzien van mensen met zware beroepen (index 100) ruim twee maal sterker is dan de voorkeur voor Extra inspanningen scholing. De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Totaal n=10180 Ontzien van mensen met zware beroepen 100 Levensfase bewust personeelsbeleid 80 Maximaal 45 jaar werken 71 Extra inspanningen scholing

10 3.2 CNV Totaal In deze paragraaf worden de voorkeuren voor de aan de totale groep CNV-leden voorgelegde keuzemogelijkheden besproken. Voor een uitvoerige beschrijving van de voorgelegde keuzemogelijkheden wordt verwezen naar paragraaf Prioriteiten Prioriteiten: De verbreding van de participatie Totaal n=10180 Spaar-AOW 100 Deeltijd AOW en deeltijd pensioen 100 Flexibilisering van AOW 88 Verhoging participatie tot AOW-leeftijd We zien dat de leden een weinig uitgesproken voorkeur hebben voor één van de voorgelegde keuzen: de preferentie voor Spaar-AOW en Deeltijd AOW en deeltijd pensioen ligt op een gelijk niveau op geringe afstand gevolgd door flexibilisering van AOW. Duidelijk is dat verhoging participatie tot AOW-leeftijd van de voorgestelde keuzes de laagste prioriteit heeft. 11

11 Prioriteiten: De financiering van de vergrijzing Totaal n=10180 Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen 100 Er komt een belastingtarief van 60% 69 Awbz (scheiden wonen en zorg) 52 Geleidelijke verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar in Fiscalisering AOW 35 Verlagen van de zorgtoeslag We zien dat de leden een duidelijke voorkeur hebben voor de afschaffing van de hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen op ruime afstand gevolgd door een belastingtarief van 60%. Voor fiscalisering van de AOW en verlagen van de zorgtoeslag bestaat de minste voorkeur. 12

12 Prioriteiten De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Totaal n=10180 Ontzien van mensen met zware beroepen 100 Levensfase bewust personeelsbeleid 80 Maximaal 45 jaar werken 71 Extra inspanningen scholing We zien dat het Ontzien van mensen met zware beroepen de hoogste voorkeur heeft en dat de keuze Extra inspanningen scholing de minste voorkeur heeft. De voorkeur voor de keuzen Levensfase bewust personeelsbeleid en Maximaal 45 jaar werken is ongeveer even sterk en delen daarmee de tweede plaats in de volgorde van voorkeur. 13

13 Houding ten aanzien van werk Houding tav werk (1) Totaal Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG werken 14% 4 17% 3 32% 2 20% Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MOET werken 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Een derde van de leden (32%) neemt een tussenpositie in geconfronteerd met de uitspraken Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG werken en Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MOET werken. Bijna een derde (31%) geeft aan de uitspraak Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG werken meer op zich van toepassing te achten en ruim een derde van de leden acht de uitspraak Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MOET werken meer op zich van toepassing. 14

14 Houding tav werk (2) Totaal Werken is ook bijdragen aan de samenleving 23% 4 28% 3 22% 2 15% Werken is vooral geld verdienen 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% De helft van de leden (51%) geeft aan werken ook te zien als bijdragen aan de samenleving. Een kwart van de leden (26%) ziet werken vooral als geld verdienen. 15

15 Mening omtrent kabinetsbesluit AOW-leeftijd Het kabinet heeft het volgende besluit genomen: De AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen). In welke mate bent u het met dat besluit eens of oneens? De AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen) Totaal 15% 31% 7% 17% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal eens enigsins eens noch mee eens, noch mee oneens enigszins oneens helemaal oneens Bijna de helft van de leden (46%) is het enigszins of helemaal eens met het besluit van het kabinet om de AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen). De groep leden die het enigszins oneens of helemaal oneens zijn met dit besluit van het kabinet is even groot (46%). Er zijn meer leden het helemaal oneens met het besluit van het kabinet (29%) dan leden die het helemaal eens zijn met het besluit (15%). 7% van de leden is het eens, noch oneens met het besluit. 16

16 3.2.2 Prioriteiten en leeftijd We hebben de prioriteiten ook berekend per leeftijdsgroep. In deze paragraaf worden de prioriteiten, per thema, in tabellen beschreven. De voorlegde keuze met de hoogste prioriteit wordt in de tabel aangeduid met een 1, de keuze met de één na hoogste prioriteit met een 2 etc. De verbreding van de participatie 24 jaar of jonger n= jaar n= jaar n= jaar n= jaar n= jaar of ouder n=889 Totaal n= Flexibilisering van AOW Deeltijd AOW en deeltijd pensioen Spaar-AOW Verhoging participatie tot AOW-leeftijd De volgorde in de voorkeur voor de voorgelegde keuzes vertoont nauwelijks variatie over de onderscheiden leeftijdsgroepen. In de meeste leeftijdgroepen wordt de hoogste voorkeur gegeven aan Spaar-AOW en de één na hoogste voorkeur aan Deeltijd AOW en deeltijd pensioen. In de leeftijdsgroep van 35 tot 54 jaar is deze voorkeur precies omgekeerd. Leden in de leeftijdsgroep 65 jaar of ouder geven de hoogste voorkeur aan Spaar-AOW en de één na hoogste voorkeur aan Flexibilisering van AOW. 17

17 De financiering van de vergrijzing Totaal jaar of jonger 34 jaar 44 jaar 54 jaar 64 jaar jaar of ouder Fiscalisering AOW Verhoging AOW-leeftijd Verlaging zorgtoeslag AWBZ (scheiden wonen en zorg) Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen Nieuwe belastingschijf In alle onderscheiden leeftijdsgroepen wordt de hoogste voorkeur aan Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen gegeven en de één na hoogste voorkeur aan Nieuwe belastingschijf. Behalve in de jongste - en oudste leeftijdsgroep wordt de laagste voorkeur gegeven aan Verlaging zorgtoeslag. 18

18 De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Totaal jaar of jonger jaar jaar jaar 64 jaar jaar of ouder Extra inspanningen scholingen Maximaal 45 jaar werken Levensfase bewust personeelsbeleid Ontzien van mensen met zware beroepen De volgorde in de voorkeur voor voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden is in alle leeftijdsgroepen gelijk. De hoogste voorkeur wordt gegeven aan het Ontzien van mensen met zware beroepen gevolgd door de voorkeur voor Levensfase bewust personeelsbeleid. De voorwaarde Extra inspanningen scholingen heeft de laagste voorkeur. 19

19 Houding tav werk (1): Ik vraag mij vaak af. Totaal n= % 17% 32% 20% 18% 65 jaar of ouder n=889 21% 11% 59% 4% 4% jaar n= % 16% 32% 18% 20% jaar n= % 18% 24% 24% 21% jaar n= % 18% 31% 25% 15% jaar n=620 6% 22% 32% 29% 10% 24 jaar of jonger n=52 6% 27% 38% 17% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% hoe lang ik nog MAG werken hoe lang ik nog MOET werken De verschillen tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen met betrekking tot de uitspraak Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG/MOET werken zijn klein met uitzondering van de leeftijdsgroep 65 jaar of ouder. Een relatief kleine groep van leden uit deze leeftijdsgroep (8%) geeft aan dat zij zich vaak afvragen hoe lang zij nog MOETEN werken. 20

20 Houding tav werk (2): Werken is. Totaal n= % 28% 22% 15% 11% 65 jaar of ouder n=889 36% 23% 28% 8% 6% jaar n= % 27% 25% 14% 11% jaar n= % 28% 20% 18% 13% jaar n= % 32% 19% 19% 12% jaar n=620 17% 35% 19% 19% 9% 24 jaar of jonger n=52 13% 40% 12% 17% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ook bijdragen aan de samenleving vooral geld verdienen Ook de verschillen tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen met betrekking tot de uitspraak Werken is ook bijdragen aan de samenleving/vooral geld verdienen zijn klein met uitzondering van de leeftijdsgroep 65 jaar of ouder. Een relatief kleine groep van leden uit deze leeftijdsgroep (14%) geeft aan dat zij werken vooral zien als geld verdienen. 21

21 De AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen) Totaal n= % 32% 7% 17% 29% 65 jaar of ouder n=989 37% 36% 5% 8% 13% jaar n= % 33% 8% 15% 28% jaar n= % 28% 7% 18% 36% jaar n= % 31% 6% 22% 30% 34 jaar of jonger n=682 13% 33% 8% 23% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal eens enigsins eens noch mee eens, noch mee oneens enigszins oneens helemaal oneens Leden van 65 jaar of ouder zijn het relatief vaak enigszins of helemaal eens met het besluit van het kabinet de AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen). 22

22 3.2.3 Prioriteiten en geslacht We hebben de prioriteiten ook berekend voor mannelijke en vrouwelijke leden. In deze paragraaf worden de prioriteiten wederom, per thema, in tabellen beschreven. De voorlegde keuze met de hoogste prioriteit wordt in de tabel aangeduid met een 1, de keuze met de één na hoogste prioriteit met een 2 etc. De verbreding van de participatie Man n=7082 Vrouw n=3098 Totaal n=10180 Flexibilisering van AOW Deeltijd AOW en deeltijd pensioen Spaar-AOW Verhoging participatie tot AOW-leeftijd De volgorde in de voorkeur voor de voorgelegde keuzes vertoont nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen geven de hoogste voorkeur aan Spaar-AOW gevolgd door Deeltijd AOW en deeltijd pensioen. Voor vrouwen is deze voorkeur precies omgekeerd. 23

23 De financiering van de vergrijzing Man n=7082 Vrouw n=3098 Totaal n=10180 Fiscalisering AOW Verhoging AOW-leeftijd Verlaging zorgtoeslag AWBZ (scheiden wonen en zorg) Afschaffen hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen Nieuwe belastingschijf Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen in de volgorde van voorkeur voor maatregelen ter financiering van de vergrijzing. De hoogste voorkeur heeft het afschaffen van de hypotheekrente-aftrek boven 1 miljoen gevolgd door de voorkeur voor het introduceren van een nieuwe belastingschijf. De laagste voorkeur gaat uit naar een verlaging van de zorgtoeslag. 24

24 De voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden Man n=7082 Vrouw n=3098 Totaal n=10180 Extra inspanningen scholingen Maximaal 45 jaar werken Levensfase bewust personeelsbeleid Ontzien van mensen met zware beroepen Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen in de volgorde van voorkeur voor voorwaarden waaronder de AOW-leeftijd eventueel verhoogd kan worden. De hoogste voorkeur gaat uit naar het ontzien van mensen met zware beroepen, gevolgd door een levensfase bewust personeelsbeleid. De laagste voorkeur gaat uit naar Extra inspanningen scholingen. 25

25 Houding tav werk (1): Ik vraag mij vaak af. Totaal n= % 17% 32% 20% 18% Vrouw n= % 20% 29% 22% 13% Man n= % 15% 33% 19% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% hoe lang ik nog MAG werken hoe lang ik nog MOET werken De verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de uitspraak Ik vraag mij vaak af hoe lang ik nog MAG/MOET werken zijn klein. Een relatief grote groep vrouwen (35%) geeft aan zich vaak af te vragen hoelang zij nog MOGEN werken. 26

26 Houding tav werk (2): Werken is. Totaal n= % 28% 22% 15% 11% Vrouw n= % 33% 19% 11% 8% Man n= % 26% 23% 17% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ook bijdragen aan de samenleving vooral geld verdienen Een relatief grote groep vrouwen (61%) geeft aan werken te zien als ook bijdragen aan de samenleving. 27

27 De AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen) Totaal n= % 31% 7% 17% 29% Vrouw n= % 34% 8% 21% 25% Man n= % 30% 7% 15% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal eens enigsins eens noch mee eens, noch mee oneens enigszins oneens helemaal oneens Mannen en vrouwen verschillen weinig in de mate waarin men het eens is met het kabinetsbesluit de AOW-leeftijd naar 67 jaar te brengen (rekening houdend met z.g. zware beroepen). Ongeveer 45% van de mannen en vrouwen is het enigszins of helemaal eens met het besluit en ongeveer 45% van de mannen en vrouwen is het enigszins oneens of helemaal oneens met het besluit. Mannen zijn echter wel meer uitgesproken in hun mening (% helemaal mee eens, % helemaal mee oneens). 28

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later 15 januari 2001 Ir. C.G.L. van Deursen Bureau AS/tri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers

Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid

Nadere informatie

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO

Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Gediplomeerden van het mbo van opleidingen ECABO Analyse van de positie van gediplomeerden van het mbo van opleidingen binnen ECABO op basis van de gegevens van de MBO-Kaart 2004-2006 Gediplomeerden van

Nadere informatie

DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE. Uitgevoerd door. Intomart te Hilversum. drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both

DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE. Uitgevoerd door. Intomart te Hilversum. drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both DE VRAAG NAAR GROENE ENERGIE Een telefonisch onderzoek onder huishoudens en bedrijven in Nederland Uitgevoerd door Intomart te Hilversum drs. Edith Leeuwis drs. Jan Both In opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

LEDENPEILING KILOMETERPRIJS

LEDENPEILING KILOMETERPRIJS LEDENPEILING KILOMETERPRIJS Een kwantitatief en kwalitatief online onderzoek naar de opvattingen over het wetsontwerp Kilometerprijs. In opdracht van de ANWB Maart 2010 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING RAPPORTAGES

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Augustus 2012 Aletta E-Quality Colofon Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Auteurs Drs. S. (Saskia) de Hoog Drs.

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Anderhalf jaar in de uitkering

Anderhalf jaar in de uitkering Opdrachtgever IWI Anderhalf jaar in de uitkering Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Anderhalf jaar in de uitkering; nota van bevindingen Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 januari 2008 Categorie

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

21minuten.nl 2006. Editie 2006. Onder embargo tot 3 november 2006 11:00 uur

21minuten.nl 2006. Editie 2006. Onder embargo tot 3 november 2006 11:00 uur 2minuten.nl 2006 Editie 2006 Onder embargo tot november 2006 :00 uur 2 2minuten.nl 2006 Onder embargo tot november 2006 :00 uur 2minuten.nl 2006 Voorwoord Dit is de tweede editie van 2minuten.nl. In de

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie