JAARGANG 15 NUMMER 4 APRIL BSN Nederland is in De Raadskamer in het historische stadje Buren gevestigd. De MBAopleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 15 NUMMER 4 APRIL 2005. BSN Nederland is in De Raadskamer in het historische stadje Buren gevestigd. De MBAopleidingen"

Transcriptie

1 FOV Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland JAARGANG 15 NUMMER 4 APRIL 2005 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV bepleit toepassing 75%-regeling Pagina 4 Wetgevingsproject Pagina 5 Samenwerkingsverband SORI opgezegd Pagina 6 Uitstel Financieel Toetsingskader Pagina 7 Zalm houdt vast aan invoering Wfd per 1 oktober Pagina 8 Branche werkt aan Stichting Financiële Dienstverlening Pagina 9 Niet willen voldoen aan Wfd-eisen nu al reden voor ontslag Pagina 11 Onderlinge Steenwijkerwold MBA Insurance Professionaliteit in de branche: naast verbreding ook verdieping In 2005 gaat de achtste leergang van start van de opleiding MBA Insurance. Deze opleiding wordt door BSN Nederland verzorgd en is de enige Master of Business Administration in Nederland die exclusief op de verzekeringsbranche is gericht. Inmiddels hebben al tientallen managers de opleiding afgerond. Sinds de start ervan in 1998 is ir. Roland Bushoff coördinator van de MBA Insurance. Bovendien is hij docent Strategisch Management in deze opleiding. BSN Nederland is in De Raadskamer in het historische stadje Buren gevestigd. De MBAopleidingen van het instituut, die in tegenstelling tot veel andere MBA-opleidingen in het Nederlands worden gegeven, zijn op de methodiek van action learning gebaseerd. Deze methode verwacht van de deelnemende managers dat zij tijdens hun opleiding verbeteringen binnen de eigen organisatie initiëren en doorvoeren. Zeven jaar geleden nam BSN Nederland (toen nog Business School Nederland) samen met Twynstra Gudde het initiatief tot de MBA Insurance. Roland Bushoff, nu zelfstandig organisatieadviseur, was destijds partner bij Twynstra Gudde en in die hoedanigheid vooral in de verzekeringsbranche werkzaam. Daarnaast was hij toen bij BSN al enkele jaren docent Informatie Management en Strategisch Management. Samen met Marcel van der Ham, managing director van BSN Nederland, organiseerde Bushoff de eerste en enige MBA Insurance in Nederland. BSN Nederland hanteert hierbij de zeventig-dertigregel, legt Bushoff uit. Om het MBA-diploma te kunnen erkennen, moet zeventig procent van de opleiding met de reguliere MBA overeenkomen. Dertig procent mag ervan afwijken door de leerstof en de cases op de situatie in de financiële dienstverlening toe te spitsen. INHAALSLAG De MBA Insurance is uitdrukkelijk geen verzekeringstechnische, maar een bedrijfskundige opleiding. Tot begin jaren negentig was daar in de verzekeringsbranche eigenlijk nooit behoefte aan geweest. Roland Bushoff: Vaak werd het beste jongetje van de klas eerst teamleider en vervolgens afdelingshoofd en misschien ook nog wel eens directeur. Roland Bushoff, coördinator en docent Strategisch Management van de opleiding MBA Insurance van BSN Nederland De onderlinge 1

2 Het waren vooral de inhoudelijk, verzekeringstechnisch geschoolde mensen die het bedrijf leidden. Verzekeringsmaatschappijen waren vooral ook nog uitvoeringsorganisaties. Ze voerden voor een deel gewoon de wet uit en zeker bij de kleinere en middelgrote maatschappijen stond er weinig druk op het management. In de jaren negentig ging dat veranderen. Verzekeraars moesten meer marktgericht gaan werken en je zag bijvoorbeeld ook toen pas marketingmensen bij verzekeraars in dienst komen. Marketing was tot dan geen bestaand vakgebied in de branche. Steeds duidelijker werd dat verzekeringsmaatschappijen op managementgebied een inhaalslag hadden te maken. Managers werden door de omstandigheden gedwongen om beter te presteren en continu te blijven veranderen. In deze professionalisering paste deze opleiding heel goed. Die inhaalslag heeft inmiddels voor een groot deel plaatsgevonden. De branche heeft zich duidelijk meer geprofessionaliseerd. Ook in onze cursusgroepen voor de algemene MBA en MBA Insurance zie ik geen verschil in kwaliteit meer. dissertation. Het is echt op action learning gericht, zegt Roland Bushoff. Het gaat erom het geleerde in de praktijk te kunnen toepassen, dus om de leerstof op de eigen situatie te kunnen betrekken. Voor alle vakken moeten de studenten een action learning project in het eigen bedrijf uitvoeren en daar een rapport over schrijven. Ook voor de dissertation moeten ze een project in de organisatie uitvoeren, maar dan van strategisch belang. Ze moeten zich eerst in de theorie rond hun centrale onderwerp verdiepen en vervolgens, gewapend met de modellen en instrumenten uit die theorie, een probleem van het bedrijf daadwerkelijk gaan aanpakken. Het rapport dat ze daarover schrijven, moeten ze voor de examencommissie verdedigen. Wie uiteindelijk aan alle voorwaarden heeft voldaan, krijgt het MBAdiploma en mag de titel MBA voeren. DIEPGAAND De MBA Insurance wordt aan groepen gegeven van zo mogelijk niet minder dan elf en niet meer dan achttien studenten. Uit de aanmel- PROGRAMMA De MBA Insurance bestaat uit drie fasen. Het Algemeen Management Programma, de eerste fase, behandelt de meer uitvoerende managementvaardigheden en de basistheorie. Afhankelijk van de vooropleiding kunnen studenten voor dit programma worden vrijgesteld. De tweede fase neemt ongeveer een jaar in beslag. In dit jaar doorlopen de studenten zes core courses, namelijk Strategisch Management, Marketing Management, Operationeel Management, Financieel Management, Informatie Management en Human Resource Management. Iedere core course behandelt achtereenvolgens de thema s visie, instrumenten en integratie. De derde fase duurt zes maanden. Deze worden besteed aan de zevende core course International Management, een organisatieanalyse en het schrijven van de 2 De onderlinge april 2005

3 dingen bij BSN Nederland blijkt dat er ook managers uit de verzekeringsbranche zijn die de voorkeur aan de algemene MBA geven, omdat ze zich breder op het bedrijfsleven willen oriënteren. Roland Bushoff: Doordat de sessies van MBA Insurance minder breed zijn, kun je juist veel dieper op de zaken ingaan. Ik zie studenten enthousiast een uur discussiëren over onderwerpen die in de algemene MBA veel minder aanspreken. De zaken die typisch voor verzekeraars zijn, ook waar het onderlingen betreft, komen natuurlijk aan bod in de core courses zelf, met name die over Financieel Management en Informatie Management, maar worden ook door de deelnemers zelf ingebracht. Zo werd in de afgelopen jaren in dissertations en cases, onder meer in de course Strategisch Management, aandacht besteed aan de samenwerking tussen herverzekeraar, banken en onderlingen in het SORI-verband, het vraagstuk van centraliseren of decentraliseren binnen de Univé-organisatie en, naar aanleiding van het mislukken van de fusie tussen Achmea en Rabobank, de kansen en beperkingen van coöperatieve structuren. De laatste tijd wordt in veel projecten richting cultuurverandering gewerkt, zegt Roland Bushoff. De slag naar meer professionaliteit heeft zich in de verzekeringsbranche wel in de top voltrokken, maar moet richting medewerkers zeker nog gestalte krijgen. Mensen zijn in het verleden aangenomen om administratieve handelingen te verrichten. Zij werden niet geselecteerd en ook niet gestimuleerd om zelf actief mee te denken. Nu een verzekeraar veel concurrentiegerichter de markt moet bewerken, moet de hele organisatie daar natuurlijk wel in mee. Dat zijn vaak complexe vraagstukken, waarbij de studenten zich eerst moeten verdiepen in de instrumenten die er zijn om een organisatie in beweging te krijgen en vervolgens daadwerkelijk moeten beginnen met de implementatie daarvan in het eigen bedrijf. Dat valt natuurlijk niet altijd mee. INTENSIEF Onze MBA-opleidingen zijn erop gericht mensen echt iets te leren, zegt Roland Bushoff. Leren volgens het action learning - principe is gewoon heel intensief. Voor wie de opleiding haalt, geeft dat natuurlijk uiteindelijk de meeste voldoening, náást de waardering vanuit het bedrijf, waarvoor dan toch ook een aantal wezenlijke problemen of aandachtsgebieden is opgepakt. Dat daardoor een extra omzet, winst of besparing binnen de organisatie wordt gerealiseerd, is eerder regel dan uitzondering. De onderlinge april

4 FEDERATIE Oud-directeur Fukkink overleden Na een langdurig ziekbed is op 25 maart Willem Fukkink overleden. Hij is in 1971 als secretaris/penningmeester in dienst van de FOV getreden. In 1982 volgde een benoeming tot directeur. Fukkink is tot 1988 in dienst geweest en heeft daarmee 17 jaar leiding aan het FOV-secretariaat gegeven. Fukkink is 77 jaar oud geworden. FOV bepleit toepassing 75%-regeling In het verleden hebben de FOV en de (toen nog) PVK gesproken over de zogenaamde 75%-regeling uit de Europese richtlijnen met betrekking tot solvabiliteitsvereisten aan verzekeraars. De FOV heeft verzocht deze regeling nationale toepassing te laten vinden. Van PVK-zijde is destijds aangegeven dat de regeling niet zal worden toegepast omdat suppletiebijdragen voor de helft kunnen meetellen bij de afdekking van de solvabiliteitsvereisten. Als voor de 75%-variant wordt gekozen, zou de bijtellingsfaciliteit moeten vervallen, was de toenmalige stelling van de PVK. Per najaar 2004 is de vermelde faciliteit ingeperkt: voortaan is toestemming vereist om tot bijtelling te kunnen komen en er kunnen aanvullende zekerheden worden verlangd. Tevens mogen suppletiebijdragen niet meer meetellen ter dekking van het garantiefonds. De FOV heeft DNB opnieuw de vraag voorgelegd of de 75%- regeling toepasbaar gemaakt kan worden. In de praktijk is daar ook behoefte aan; een bestaande, vergunninghoudende maatschappij met een premie-inkomen van 2 mln bijvoorbeeld, moet in 2007/2009 over een solvabiliteitsmarge van 2 mln beschikken en een nieuwe vergunninghouder dient op dit moment al aan deze eis te voldoen. Dit leidt tot zorgwekkende financieringsvraagstukken en werpt ook een hoge marktdrempel op, terwijl gesteld mag worden dat de eis verhoudingsgewijs erg hoog c.q. onnodig hoog is. Zo kan immers in een afdoende herverzekering zijn voorzien en/of de uitkeringsplicht van de betreffende onderlinge kan zijn beperkt. Stichting financiële dienstverlening i.o. De FOV heeft gesproken met Stichting financiële dienstverlening i.o. (zie ook onder Actualiteiten) over mogelijke deelname aan de stichting. Of dat vanuit de stichting mogelijk is, hangt onder andere af van de vraag of de FOV de zogenaamde SER-toets doorstaat. Deze toets wijst uit of een organisatie representatief is (de eisen zijn: een relevante achterban met enige omvang en een zekere historie). De stichting gaf aan dat de FOV waarschijnlijk toegang zal kunnen krijgen. Eind april wordt duidelijkheid verschaft. Wetgevingsproject Het ontbreekt de verzekeringsbranche niet aan nieuwe regelgeving. Er bereiken de FOV geluiden dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Waar en hoe te beginnen met de Riav, de Gedragscode Verzekeraars, de Regeling uitbesteding, de Regeling Customer Due Diligence, de Regeling incidenten, de Regeling integriteitsgevoelige functies, enz.? Met medewerking van enkele leden is het secretariaat bezig een overzicht van de diverse regelingen op te stellen. Het is de bedoeling dit overzicht aan te vullen met modellen en praktische checklists. Die zullen via de FOV-website beschikbaar komen. In eerste instantie richt de FOV zich op de volgende regelingen: Regeling uitbesteden Regeling incidenten Regeling integriteitsgevoelige functies Regeling Customer Due Diligence Regeling Belangenverstrengeling Regeling Mededinging/Compliance De leden worden per circulaire van de vorderingen op de hoogte gehouden. Overleg met het Verbond van Verzekeraars Tussen het Verbond van Verzekeraars en de FOV bestaat een nauwe samenwerking. De structuur van die samenwerking is onder andere gelegen in een secretariaatsoverleg dat ieder kwartaal plaatsvindt. In het laatste overleg is gesproken over het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), waar recentelijk aanzienlijk in is geïnvesteerd. FOV-leden kunnen van het CVS gebruik maken. Hier wordt nog nader over gesproken. Er zal ook nog worden overlegd over het in 2004 totstandgekomen Preventieconvenant. Mogelijk dat dit ook door de FOV en haar leden kan worden geadopteerd. De FOV en het Verbond hebben afgesproken dat de FOV bij de invoering van nieuwe regelgeving een plaats meer in de voorhoede krijgt, zodat er in voorkomende gevallen meer sturing kan worden gegeven. Een ander punt van bespreking was dat het Verbond nadenkt over een Commissie Compliance en een complianceplatform, waar marktpartijen best practices kunnen uitwisselen. De FOV zou wellicht aan beide kunnen deelnemen. Nieuwe leden Het Onderlinge Paardenfonds De Drie Gemeenten De Blesse e.o. te Blesdijke is toegelaten tot het ledenbestand van de FOV. Unigarant te Hoogeveen, de verzekeringsdochter van de ANWB, heeft het lidmaat- 4 De onderlinge april 2005

5 ONDERLINGEN schap van de FOV aangevraagd. De leden zijn van deze aanvraag op de hoogte gesteld. Technische Commissie Schadepreventie In maart vergaderde de Technische Commissie Schadepreventie. Besloten werd de Preventiedag in 2005 te organiseren rondom het thema Elektriciteit. Anders dan in voorgaande jaren wordt de focus niet meer strak gericht op de agrarische bewoner / ondernemer maar breder op alle doelgroepen die schade kunnen lijden door of als gevolg van elektriciteit. Nadere uitwerking van het thema volgt. De twee optionele datums voor de Preventiedag zijn 9 en 16 november Overige besluiten / gesprekspunten van de commissie in maart: in het voorjaar verschijnt een preventiebericht in De onderlinge over de huisvesting van seizoensarbeiders. Namens de commissie ontvangen de FOV-leden een circulaire (inmiddels verstuurd) als reactie op de brief die Stybenex (branche-vereniging van kunststoffen isolatieproducten) in februari aan (veel) FOV-leden verstuurde. enkele nieuwe risico s zoals een serrestal en lumitherm (agrarische constructies die min of meer kunnen worden beschouwd als varianten van windbreekgaas) zijn besproken. de op internet gepubliceerde FOVbrochures zullen worden getoetst op hun actualiteit. Nieuw logo Avéro Achmea Verzekeraar Avéro Achmea heeft sinds 11 april een nieuw logo en bijbehorende huisstijl. Het nieuwe logo zal voor het einde van het jaar volledig zijn doorgevoerd in alle uitingen. Avéro Achmea heeft een sterke naam in het intermediairkanaal maar is als merk minder bekend bij ondernemers en consumenten. De maatschappij wil dat door middel van een nieuw logo en een groots opgezette marketingcampagne veranderen. De drie cirkels in het beeldmerk symboliseren verbondenheid van klant, intermediair en Avéro Achmea. Tevens staat het voor de samenbundeling van krachten van de organisaties, waaruit Avéro Achmea is ontstaan. Het lijnenspel in het beeldmerk geeft een deskundige en richtinggevende oplossing weer. Ook Avéro en moedermaatschappij Achmea zijn in het logo visueel sterker met elkaar verbonden. De kleur rood zorgt ervoor dat het beeldmerk onmiddellijk opvalt en toont het bedrijf als krachtig en stabiel. Vanuit ontwikkeling, kracht en ambitie heeft Avéro Achmea haar koers voor de komende jaren uitgestippeld. De marktformule, het verkopen van verzekeringsproducten via het intermediair aan ondernemers en particulieren, blijft ongewijzigd. Samenwerkingsverband SORI opgezegd Het in 2000 totstandgekomen samenwerkingsproject SORI (Samenwerking Onderlingen Rabobank Interpolis) zal om kostentechnische redenen per 31 december 2005 ophouden te bestaan. De zes deelnemende OBM s Bathmen, Raalte, Almelo, Avereest, Wieringen en Vlissingen beraden zich momenteel op hun toekomst. Univé klaar voor basisverzekering Univé zegt op tijd alle voorbereidingen voor de invoering van de basisverzekering afgerond te kunnen hebben. De maatschappij stelt wel als voorwaarde dat de overheid snel inzicht moet verschaffen in de financiering van het nieuwe basisstelsel. Als de overheid vóór 1 september heeft aangegeven hoe het nieuwe vereveningsstelsel er uit komt te zien, liggen uiterlijk 1 november Edwin Velzel. de nieuwe zorgpolissen op de deurmat, zei bestuursvoorzitter Edwin Velzel tijdens de onlangs gehouden presentatie van de jaarcijfers. Onderlinge Fyto opgeheven De onderlinge waarborgmaatschappij Fyto te Den Haag is wegens onvoldoende belangstelling opgeheven. Fyto verzekerde glastuinbouwbedrijven tegen de gevolgen van plantenziektes. De onderlinge april

6 ACTUALITEITEN Interpolis-medewerkers massaal naar elektronische stembus De opkomst bij politieke verkiezingen daalt. Bij de OR-verkiezingen van Interpolis is de opkomst juist opmerkelijk hoog. Maar liefst tachtig procent van de kiesgerechtigde medewerkers bracht onlangs zijn stem uit. Dat is tien procent meer dan in De maatschappij had het zijn medewerkers ook wel erg gemakkelijk gemaakt door ze elektronisch te laten stemmen. Vanaf iedere werkplek, op kantoor of thuis, kon via de pc worden gestemd. Interpolis koos negen nieuwe deelondernemingsraden en één centrale ondernemingsraad. Dat ging deze keer digitaal. Dinsdag 12 april om uur sloot het elektronisch stemhokje en kwam met één druk op de knop de uitslag tevoorschijn. eigen, persoonlijke wachtwoord. Was er eenmaal gestemd, dan kon met het betreffende wachtwoord niet nog een stem worden uitgebracht. Bovendien wordt door het systeem alleen geregistreerd of iemand gestemd heeft, maar niet op wie. Zo wordt ook het stemgeheim gerespecteerd. Basispensioenregeling Franchise 2005 Jaarlijks wordt de franchise geïndexeerd met de CAO-loonintwikkeling van het verzekeringsbedrijf. Aangezien over 2004 de lonen niet zijn verhoogd blijft de franchise op hetzelfde niveau als het vorige jaar: ,71. Verzekeraars die de pensioenregeling hebben uitbesteed, moeten dit aan hun pensioenuitvoerder melden. Uitstel Financieel Toetsings Kader DNB stelt de invoering uit van nieuwe regels om de financiële gezondheid en risicopositie van verzekeraars te berekenen. Voor pensioenfondsen start dit nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK) al wel in Dit hebben DNB en het ministerie van Financiën bekendgemaakt. Onduidelijk is of en wanneer het FTK voor verzekeraars wordt ingevoerd. OR-secretaris Koos Korst is blij met de hoge opkomst. Ik hoor van collega s bij andere grote organisaties hoe moeilijk het is medewerkers warm te krijgen voor ORverkiezingen. Zeker als er zoals bij ons tientallen vestigingen verspreid over het land zijn. Ook in het verleden was bij ons de opkomst goed. Onze medewerkers zijn sterk betrokken bij de organisatie. Het elektronische gemak draagt zeker bij aan de extra hoge opkomst. De verkiezingsapplicatie maakt gebruik van webtechnologie, waardoor medewerkers via intranet konden stemmen. De applicatie is volledig in eigen huis ontwikkeld. Om de privacy te waarborgen, zijn diverse maatregelen getroffen. Om te voorkomen dat medewerkers onder andermans naam zouden stemmen, kon alleen toegang tot het stemhokje worden verkregen via het Met het nieuwe Financieel Toetsingskader vervalt de vaste rekenrente van 4% voor pensioenfondsen en van 3% voor verzekeraars. In plaats daarvan moeten pensioenfondsen en verzekeraars hun verplichtingen op marktwaarde waarderen. Het effect daarvan is voor pensioenfondsen dat hun dekkingsgraad veel beweeglijker wordt en bij een rentedaling scherp kan zakken. Het FTK is daarnaast ook een risicomodel met buffervereisten voor verzekeraars en pensioenfondsen om klappen op te vangen. Uit het laatste DNB-kwartaalbericht valt op te maken dat het FTK aanleiding kan zijn tot neerwaartse bijstelling van het beeld van de financiële gezondheid van een verzekeraar. Want als de verplichtingen van verzekeraars tegen marktrente worden gewaardeerd, dan wordt, net als bij de 6 De onderlinge april 2005

7 pensioenfondsen, de financiële positie van verzekeraars negatief beïnvloed door de aanhoudende daling van de lange rente, schrijft DNB. De op de oude wijze berekende solvabiliteit van schadeverzekeraars is sinds 1997 al gedaald van 401% naar 259% in 2003 en voor levensverzekeraars van 439% naar 298%. Dit betekent dat verzekeraars onder oude rekenregels nog steeds tweeënhalf tot driemaal meer bezitten dan nodig is om aangegane verplichtingen te dekken. De onderlinge verschillen kunnen echter groot zijn, zoals DNB illustreert met de particuliere ziektekostenverzekeraars die onder de oude rekenregels weliswaar een gemiddelde solvabiliteit van 236% hebben, maar waarvan er desondanks vier met onderdekking kampen vanwege een solvabiliteit onder 100%. Indexcijfers voor gebouwen-, inboedel- en glasverzekering Vanaf 1 mei 2005 gelden de volgende indexcijfers: 1 mei juni juli augustus september oktober november december januari februari maart april mei gebouwen inboedels indexcijfers 1990 = 100 (waarde-index) glasverzekering * ,3 juli ,0% ,5 juli ,7% ,2 juli ,8% ,8 juli ,4% ,3 juli ,8% ,1 juli % ,6 * Het indexcijfer glasverzekeringen wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gemiddelde stijging/daling van het indexcijfer voor de gebouwenverzekering. De indexcijfers worden ook vermeld in de CBS-publicaties Statistisch Bulletin en Maandstatistiek voor Bouwnijverheid, tabel 9.14M. Maar effecten op de solvabiliteit van verzekeraars spelen volgens DNB niet mee om FTK uit te stellen. Wel weegt volgens DNB mee dat de administratieve lasten voor verzekeraars al oplopen door nieuwe IFRSboekhoudregels, nieuwe toezichtswetten en de komst later dit decennium van Europese regels voor kapitaalvereisten van verzekeraars, Solvency II. Zalm houdt vast aan invoering Wfd per 1 oktober Naar het zich laat aanzien, zullen de Wet financiële dienstverlening en het bijbehorende Besluit financiële dienstverlening (Bfd) per 1 oktober 2005 van kracht worden. Het Bfd zal ambtelijk nog flinke wijzigingen ondergaan en medio mei voor advies naar de Raad van State worden gezonden. Hierna zal er nog een formele voorhangprocedure plaatsvinden. Zalm houdt vast aan inwerkingtreding per oktober 2005 maar zal wel met ruime overgangsbepalingen komen, gelet op alle overige wetgeving die er op de sector afkomt. Herziening prudentiëel toezicht vermindert administratieve lasten Volgens het ministerie van Financiën zal deel 2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat betrekking heeft op het prudentiële toezicht, leiden tot een vermindering van de administratieve lasten van 30 miljoen. Dit zou komen door het verminderen van rapportageverplichtingen voor financiële ondernemingen. Achtergrond van de wet is het feit dat de grenzen tussen verschillende financiële sectoren steeds meer vervagen. Om deze reden is het toezicht op de financiële sector in 2002 hervormd en is het functi- onele toezichtmodel ingevoerd, de eerste fase van de herziening van het financieel toezicht. Nu is de tweede fase van de herziening in volle gang. In deze fase worden acht bestaande financiële toezichtwetten vervangen door een functioneel ingerichte Wet op het financieel toezicht. Deze zal bestaan uit een algemeen deel, een deel dat betrekking heeft op prudentiëel toezicht en een deel dat over gedragstoezicht gaat. Deze omvangrijke wetgevingsoperatie is noodzakelijk om de voordelen van het functionele model een betere doeltreffendheid, marktgerichtheid en efficiëntie van het toezicht op de financiële marktsector volledig te kunnen benutten. Bovendien wordt met de Wft de wetstructuur verhelderd, wat bijdraagt aan de De onderlinge april

8 inzichtelijkheid van de wetgeving en de beperking van administratieve lasten. Tenslotte biedt de herziening de gelegenheid om het toezichtmodel ook inhoudelijk op enkele specifieke onderdelen te moderniseren. Het algemeen deel is in juli 2004 naar de Tweede Kamer gestuurd en daar besproken. Het deel over gedragstoezicht volgt later dit jaar. Branche werkt aan Stichting Financiële Dienstverlening Het ontwikkelen van een organisatie die het vergunningverleningsproces voor financiële dienstverleners bij de AFM kan faciliteren, self assesments kan ondersteunen en risicobeoordelingsmodellen kan ontwikkelen. Dat is de opdracht waar de Stichting Financiële Dienstverlening in oprichting voor staat. (zie ook onder federatienieuws over de rol van de FOV) De activiteiten van de Stichting Financiële Dienstverlening in oprichting (St.FD i.o.) vloeien voort uit de Wet financiële dienstverlening, die volgens de huidige planning per 1 oktober 2005 in werking moet treden. Een speciale projectorganisatie werkt momenteel aan de contouren van de StFD, die invulling kan geven aan de verdere professionalisering van de financiële dienstverlening. Volgens projectdirecteur Kees Scholtes kan de stichting deelnemers straks onder meer ondersteunen bij het invullen van de nieuwe normen uit de Wfd. Een ander voordeel (met name voor bemiddelaars) is dat de stichting een aantrekkelijke korting op de kosten van een AFMvergunning kan realiseren, die de deelnamekosten van de stichting ver overtreffen. Om dat te bereiken, is het volgens Scholtes wel noodzakelijk dat de StFD zo effectief en efficiënt mogelijk wordt ingericht. Naast het kostenvoordeel zullen deelnemers ook waardevolle informatie krijgen over hun eigen prestaties (ten opzichte van vergelijkbare financiële dienstverleners) en kunnen ze ondersteuning krijgen bij het verbeteren daarvan. De bedoeling is dat de initiatiefnemers in mei besluiten of tot daadwerkelijke oprichting van de StFD wordt overgegaan en hoe deze er precies komt uit te zien. Verzekeraars bereiden zich voor op kentekening bromfietsen Verzekeraars, de RDW en de bromfietsbranche lopen zich warm voor de invoering van het bromfietskenteken. Met de komst van de nieuwe kentekenplaat komt het aloude verzekeringsplaatje te vervallen. Tijdens een recente themabijeenkomst van het Verbond werd benadrukt dat het goed zou zijn als verzekeraars dezelfde methode volgen bij het innemen va de verzekeringsplaatjes, met name om fraude te voorkomen. Vanaf 1 september 2005 moeten bromen snorfietsen worden voorzien van een eigen kentekenbewijs en -plaat. Eigenaren van bestaande brom- en snorfietsen kunnen vanaf september 2005 tot uiterlijk 31 oktober 2006 een eigen kentekenbewijs aanvragen. Met ingang van 1 januari 2007 mogen bestaande en nieuwe brom- en snorfietsen alleen nog zijn voorzien van een eigen kentekenplaat. Vraag naar hypotheekadviseurs stijgt fors Uitzendbureau Randstad leidt 100 jonge mensen op tot hypotheekadviseur om de groeiende vraag naar financieel commerciële medewerkers bij te benen. De afgelopen periode is de vraag naar deze medewerkers fors gestegen. De hypotheekadviseurs krijgen allen de opleiding Woningfinanciering 1 en erkend hypotheek adviseur aangeboden. Daarnaast volgen ze commerciële trainingen. Randstad Nederland stelt dat de afgelopen periode de arbeidsmarkt in de financiële sector zich sterk ontwikkelt. Ook de hypotheeksector profiteert daarvan. Veel particulieren besluiten vanwege de historisch lage rentestand hun hypotheek over te sluiten. Dit leidt samen met de harde concurrentiestrijd die gaande is tussen de hypotheekverstrekkers én de aantrekkende huizenmarkt tot de toegenomen vraag. Of de deskundigheidseisen in de nieuwe Wfd ook een van de oorzaken zijn, is niet bekend. Vooral banken hebben behoefte aan personeel dat sterk commercieel gericht is en zich door middel van vakinhoudelijke trainingen wil bekwamen tot hypotheekadviseur. Randstad is eind januari gestart met de eerste groep van twintig hypotheekadviseurs, die na een maand intensieve training aan hun opdrachten zijn begonnen. Op dit moment heeft de uitzender 60 mensen opgeleid en een volgende groep start binnenkort. De adviseurs worden ingezet bij diverse opdrachtgevers, zowel in de binnendienst als in de buitendienst. DNB blijft pleiten voor stop op zelftoetsing verzekeraars De Nederlandsche Bank (DNB) handhaaft zijn opvatting dat het certificeren van verzekeraars en pensioenfondsen door hun eigen interne actuarissen echt beëindigd moet worden. Dit zegt DNBdirecteur Flip Klopper. DNB verlangt met 8 De onderlinge april 2005

9 JURISPRUDENTIE name dat er een einde komt aan interne certificering voor externe gebruikers, waarvan DNB er een is. Klopper reageert hiermee op het standpunt van de ledenvergadering van het Actuarieel Genootschap (AG) dat zo n verbod nu niet haalbaar is. Het AG wil met een verbod wachten totdat tegelijkertijd ook andere kwesties geregeld kunnen worden, zoals het ontbreken van een verplichte certificering voor 750 van de duizend verzekeraars en het ontbreken van een actuariële certificeringsplicht op conglomeraatsniveau. maken wat volgens haar een definitieve gewenste eindsituatie is. Als die dan over anderhalf jaar van kracht kan worden, is dat wat mij betreft oké. Niet willen voldoen aan Wfd-eisen nu al reden voor ontslag De Kantonrechter in Nijmegen heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan waarin de eisen die de komende Wet financiële dienstverlening gaat stellen aan medewerkers van een financiële instelling centraal staan. Een werkneemster van een assurantiekantoor mocht zonder nadere vergoeding ontslagen worden omdat zij weigerde zich bij te scholen. Een bewijs temeer dat de Wfd al in dit stadium zijn schaduwen vooruit werpt en veel meer blijkt te zijn dan een papieren tijger. De DNB-directeur verwerpt de argumenten van het AG om een beslissing over het verbieden van zelftoetsing verder uit te stellen nadat er al twee jaar over is gediscussieerd. Over het ontbreken van een certificeringsplicht voor driekwart van de verzekeraars zegt Klopper: Alles op zijn tijd. Het AG voert hier een heel ander punt aan. Nu voeren we een interessante discussie over de onafhankelijkheid van actuarissen. Laten we die eerst maar eens afmaken. Op conglomeraatsniveau certificeren accountants de bank-verzekeraars, met gebruikmaking van de actuariële certificering van verzekeringsdochters. Daarmee is dit gat niet zo groot als het AG doet voorkomen, redeneert DNB. Klopper persisteert ook bij de DNB-eis dat certificering en advisering echt gescheiden zullen moeten worden. Dat klemt voor DNB meer waar de adviseringsrol van de certificerend actuaris zwaarder is. Klopper gunt het AG nog wel een paar maanden voor debat. Klopper: Maar het AG zou nu wel heel duidelijk moeten Een assurantiekantoor was begin 2004 gestart met de voorbereiding op de komst van de Wfd. Bij de beoordelingsgesprekken bekeek de tussenpersoon of de medewerkers naar de geest van de Wfd voldoende deskundig waren om zich onder zijn verantwoordelijkheid bezig te houden met de financiële dienstverlening. Dat was niet het geval voor een 45-jarige medewerkster. Het ontbrak haar met name aan voldoende verzekeringskennis, aan telefonische vaardigheden en ook was een computeropleiding noodzakelijk. Een half jaar later bleek dat de medewerkster geen enkele opleidingsmogelijkheid had benut. Telkens opnieuw had zij een ander argument waarom een bepaalde opleiding haar niet paste. De werkgever sprak met haar af dat zij drie maanden de tijd zou krijgen om naar ander werk uit te zien. Zou zij daarin niet slagen, dan zou per 1 oktober een ontslagprocedure aanhangig worden gemaakt. De werkneemster laat het zo ver komen en verzet zich niet tegen de ontbinding. Zij wil echter wel een royale vergoeding. Als argument voert zij daarvoor aan dat ze weliswaar in dienst is getreden als De onderlinge april

10 PUBLICATIES assurantiemedewerkster, maar dat zij niet geacht werd zelfstandig verzekeringen af te sluiten. Daarom is, in haar visie, de Wfd niet op haar van toepassing. De Kantonrechter is dat niet met haar eens. Hij verwijst naar artikel 27, lid 2 en met name naar de Memorie van Toelichting op dat artikel. De wet zal de financiële dienstverlener, onder wie de verzekeringstussenpersoon, gaan verplichten zorg te dragen voor de deskundigheid van zijn werknemers en van andere personen, die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening. De Memorie van toelichting zegt hierover: Onder personen die zich rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening worden verstaan de personen die het contact met de klanten hebben. De werkgever mocht terecht vooruit lopen op de inwerkingtreding van de Wfd, zo oordeelde de Kantonrechter. Of, om het in ontslagtermen te zeggen: het feit dat binnen afzienbare tijd deze wet van kracht is, betekent dat er sprake is van veranderingen in de omstandigheden die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen. Aan de werkneemster is het verwijt te maken dat zij geweigerd heeft op die veranderingen in te spelen door geen gebruik te maken van de bijscholingsmogelijkheden die de werkgever haar heeft geboden. Daarom wordt de ontslagaanvraag gehonoreerd zonder enige vergoeding. Bron: VB nieuws De basiszorgverzekering Plannen voor de basisverzekering en haar gevolgen Door mw. A.G. Epema-Treep, adjunctdirecteur OHRA zorg & inkomen, tevens bestuurslid FOV. De voortschrijdende kosten, de toename van de zorgvraag, de invloed van Europa en de veroudering van de bevolking maakt de tijd rijp voor een grondige aanpassing van het verzekeringsstelsel en de wijze waarop de marktaanbodkant moet functioneren. Daarom komt de overheid met een fundamenteel andere aanpak voor 2006 in het kader van een nieuwe zorgverzekeringswet. De kern is eigen verantwoordelijkheid voor alle partijen, marktwerking, prikkels voor doelmatigheid en vooral: het werken vanuit de vraag van de klant, die daartoe veel meer keuzemogelijkheden krijgt. De nieuwe Zorgverzekeringswet betekent een totale aanpassing van de huidige verzekeringssituatie. Iedereen krijgt ermee te maken, maar de gevolgen zijn afhankelijk van hoe men nu verzekerd is. Zo zal de publiekrechtelijke verzekering (het ziekenfonds) volledig verdwijnen. In het compacte en toegankelijke boek De basiszorgverzekering zijn alle implicaties van het nieuwe basiszorgstelsel opgenomen. Aan bod komen onder meer het huidige verzekeringsstelsel, de (implicaties van de) zorgverzekeringswet, marktwerking, collectiviteiten, verdere toekomstplannen, maar ook relevante Europese regelgeving. De uitgave kost 12,50 incl. BTW. Bij grotere afnames wordt een korting geboden. Contactpersoon Luc van Kampen, telefoonnummer FFDN Bestellingen via Kluwer, t.a.v. klantenteam FD, antwoordnummer 93 te 7400 VB Deventer. Of fax naar De onderlinge april 2005

11 Uit de brand De Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade Steenwijkerwold WA vierde in maart 2005 haar honderdjarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan beschreef secretaris-boekhouder Bert Kuiper de geschiedenis van de onderlinge. In zijn rijk geïllustreerde boek In de brand, uit de brand is ook een hoofdstuk aan de herverzekering gewijd. Steenwijkerwold heeft op dit gebied een bewogen historie achter de rug. De eerste herverzekeraar, de Heeren Knegt en Zoonen in Amsterdam, gaf er al na zes jaar de brui aan. Tal van grote branden én Nederlandse herverzekeraars later moest de onderlinge, eind jaren twintig, zich noodgedwongen in Engeland herverzekeren, bij de Norwich Union Fire Insurance Society Ld. In 1933 werd de Onderlinge Herverzekering in de provincie Overijssel opgericht en Steenwijkerwold ging daaraan deelnemen. Deze maatschappij ging in 1981 over in OLM, later Groene Land. Nadat Groene Land de herverzekering had afgestoten, vond de onderlinge in 2000, via Achmea Re, onderdak bij Secura in Brussel. Onderlinge Steenwijkerwold Ons kent ons, zo werkt dat! Het achterliggende gedachtegoed van de vereniging is nog altijd hetzelfde als wat in 1905 voor ogen stond: onderlinge solidariteit, een uitstekend georganiseerde vorm van burenhulp. Samen schade dragen tegen een zo laag mogelijke premie en met coulance hoog in het vaandel. Aldus Bert Kuiper, secretaris-boekhouder van de onderlinge Steenwijkerwold, in het jubileumboek dat hij over de onderlinge schreef. Bert Kuiper is al sinds 1971 secretaris-boekhouder van de onderlinge Steenwijkerwold. Kuiper was journalist en schrijft nu nog regelmatig voor de Opregte Steenwijker Courant. Hij moest destijds voor zijn werk bij de onderlinge toestemming van zijn hoofdredacteur vragen. Die zag in dat zo n functie tot veel contacten in de regio zou leiden en dus alleen maar vruchtbaar voor de krant zou zijn. Ook de onderlinge heeft er nooit nadeel van ondervonden, vertelt Bert Kuiper. Wilde ik iets kwijt, dan spuide ik dat via de krant. En nu nog. Over de jaarvergadering bijvoorbeeld en het is natuurlijk ook nooit verkeerd om de winstuitkering via de krant bekend te maken. Net in ons jubileumjaar hadden we het allerhoogste percentage ooit, namelijk veertig procent van de premie, dus dat is vrij fors. In 2004 hadden we bijna geen schade, nog geen tienduizend euro, waardoor we meer dan een ton aan de achthonderd leden konden teruggeven. ADEQUATE SCHADEBEHEERSING Naar aanleiding van het bericht in de krant over de veertig procent korting meldde zich een inwoner in het gebied, met een overigens goed verzekerd pand van 1,5 miljoen euro, die zich ook wel bij de onderlinge wilde verzekeren. Maar dat vonden we te gortig, aldus Kuiper. Op een agrarisch bedrijf, met een schuur, een ligboxenstal, een mestsilo en noem maar op, staat alles verspreid. Dat gaat nooit in één keer helemaal, maar zo n rietgedekte, verbouwde boerderij van 1,5 miljoen wel. We hebben in totaal zo n 170 miljoen verzekerd en daarom vonden we deze post niet in onze portefeuille passen. Deze kritische acceptatie is tekenend voor het gedegen schadebeheersingsbeleid van Steenwijkerwold. De onderlinge heeft immers in het verleden behoorlijke schades gekend en heeft haar lessen geleerd. Ze geeft daarom al sinds de jaren zeventig een korting op de aanschaf van brandblussers en betaalt de keuringen. Sinds kort keurt de leverancier de blussers, maar vroeger gebeurde dat op de kazerne van de brandweer in Steenwijk, waarmee de onderlinge een uitstekende relatie onderhoudt. De brandweer is onze beste vriend! benadrukt Bert Kuiper. De schadebeheersing gaat echter nog een stuk verder. Bij elke schade, ook al bedraagt deze slechts enkele tientjes, krijgt het desbetreffende lid bezoek van een van de taxateurs van de onderlinge. Soms komt ook een bestuurslid even kijken. De onderlinge heeft naast een betrokken Commissie van Toezicht een actief en deskundig bestuur, dat momenteel uit vijftien leden bestaat, goed verspreid over het werkgebied, die graag even op pad gaan om schades zelf te bekijken en ook altijd wel goede raad weten waardoor het herstel niet te duur wordt. Bovendien maken secretaris-boekhouder Kuiper en een van de taxateurs maandelijks of tweemaandelijks een rondrit door het werkgebied, om na te gaan of bijvoorbeeld ergens een verbouwing plaatsvindt of achterstallig onderhoud optreedt. Is dit het geval, dan volgt een telefoontje naar het lid. We doen dat allemaal met onze eigen mensen, zegt Kuiper, en dat is natuurlijk goedkoper dan als je met De onderlinge april

12 Bert Kuiper, secretaris-boekhouder van de onderlinge Steenwijkerwold. COLOFON De onderlinge is een uitgave van de FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland) en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van exemplaren. Leden van de FOV zijn gratis geabonneerd op De onderlinge. Redactiecommissie: A.J.M. Kok mr. Chr. van Toor Met medewerking van: Peter van Steen, Geldermalsen Redactiesecretariaat: Loes Malherbe Postbus 92, 3980 CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Productie en druk: Drukkerij De Eendracht, Schiedam Overname van (gedeelten van) artikelen is toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN een expertisebureau werkt. Hebben we zo n bureau nodig, dan schakelen we dat in, maar wat we zelf kunnen doen, doen we graag zelf. En voor de herverzekeraar is dit natuurlijk ook weer gunstig. HERVERZEKERING VERNIEUWD De onderlinge Steenwijkerwold voelt zich thuis bij Achmea Re en Secura. Vroeger, binnen het geheel van Groene Land, moesten we toch wat meer verantwoording afleggen, zegt Bert Kuiper. Nu voelen we ons zo vrij als een vogeltje. Dat geeft een goed gevoel, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Begin maart nog waren voorzitter Thijs van Veen en Bert Kuiper in Brussel voor de ondertekening van een nieuw herverzekeringscontract. Bij die gelegenheid werd nog eens goed naar het verzekeringsproduct op zich gekeken. De schade door sneeuwdruk op daken was een actueel thema. Ook moest het contract enigszins worden bijgesteld ten opzichte van de redelijk rooskleurige condities in de afgelopen vijf jaar. Zij zitten daar natuurlijk ook niet voor niets, zij moeten het ook verdienen, zo vergoelijkt Kuiper deze aanpassing. Wij kunnen in ieder geval weer drie jaar vooruit en moeten dan maar weer eens zien wie de goedkoopste is. Toch is dat niet het enige wat voor ons telt. Het gaat ook om de vertrouwensband en de samenwerking met elkaar. TOEZICHTHOUDER OP BEZOEK In maart stond niet alleen het bezoek aan de herverzekeraar in Brussel op het programma, maar ook het bezoek, maar dan ten huize van Bert Kuiper in Willemsoord, van toezichthouder DNB-PVK. Deze adviseerde Kuiper onder meer de banden met het dagelijks bestuur wat strakker aan te halen, door ook zaken die in de dagelijkse praktijk gebeuren schriftelijk vast te leggen. De toezichthouder informeerde daarnaast bij Kuiper hoe zijn opvolging bij de onderlinge was geregeld. Daar waren we eigenlijk nooit diepgaand mee bezig geweest, moest Kuiper erkennen. Natuurlijk ben ik er op een dag ook niet meer en wie doet dit werk dan? Wij werken met het systeem OASE en ook de collega-onderlinge in Steenwijk werkt met OASE, dus zou je vanuit die hoek à la minute een oplossing kunnen bedenken. Maar we moeten op korte termijn iemand vinden die bereid is om zich in het systeem in te werken en het werk over te nemen mocht ik ermee ophouden. De secretarissen-boekhouder van Steenwijkerwold in de honderdjarige geschiedenis is Bert Kuiper nog maar de zesde hebben hun werk voor de onderlinge altijd vanuit de eigen woning gedaan. Ik ben er dagelijks wel even mee bezig, zegt Kuiper, ik schat in totaal zo n achttien uur per week. Als er s avonds iemand langskomt om bijvoorbeeld z n inboedel te verhogen, dan doe ik de schuifdeuren dicht en is die inboedel in een kwartiertje geregeld. Maar je weet hoe dat op het platteland gaat. De mensen trekken daar een avond voor uit en zitten er na een uur nog. Want ons kent ons, zo werkt dat. 12 De onderlinge april 2005

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie,

1. Inleiding. Geacht bestuur, geachte directie, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht horizontale functies en integriteit Expertisecentrum markttoegang Onderwerp Verzoek om reactie vanwege de vrijstelling van kleine schadeverzekeraars Postbus 98 1000

Nadere informatie

3. De positie van pensioenfondsen in de PSW

3. De positie van pensioenfondsen in de PSW 3. De positie van pensioenfondsen in de PSW 3.1 Inleiding De PSW schrijft voor dat een pensioentoezegging moet worden uitgevoerd door een pensioenfonds of een verzekeraar. De PSW schrijft ook voor dat

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O 1 Inhoud Aanleiding voor nieuwe eisen Geconstateerde gebreken Leidraden tweedepijler pensioenproducten Inhoud regeling deskundigheid Examen versus

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 013 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten (Verzamelwet pensioenen 2012) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts Kansen voor de fleet owner Herverzekering captive Fleet Insurance Experts Inhoudsopgave Voordelen van het gebruik van een Herverzekering captive 3 Voordelen van een Herverzekering captive in Ierland 5

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht.

VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. VDL Hypotheken B.V., Kerkbuurt 52 te Sliedrecht. Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Dienstverleningsdocument. Lidmaatschappen en registraties. Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstverleningsdocument Graag willen wij u middels dit document laten zijn wie wij zijn, wat voor u kunnen betekenen en wat u van ons mag verwachten. Wie zijn wij? Van Den Hoek Verzekeringen Hilsestraat

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer Topland een uitgebreid schadepakket op maat informatie voor de ondernemer Topland voor de continuïteit van uw onderneming Als ondernemer hebt u maar één wens. U wilt u voor 100 procent kunnen richten op

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar

Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Een aandeel in elkaar Verzekeren bij de Rabobank. Met Interpolis ZekerVanJeZaak Als ondernemer bent u gewend om te gaan met risico s. Om de meest

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren,

Aan de leden van de FOV. Geachte dames en heren, CFL 27.086, 16 juni 2009 Aan de leden van de FOV Geachte dames en heren, Hierbij zend ik u informatie over een drietal externe bijeenkomsten/cursussen op het gebied van bovenmatige/passende provisie, beheerst

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening..

Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Deze presentatie zal slechts 3 minuten in beslag nemen, maar een enorm extra potentie bieden aanvullend op uw huidige dienstverlening.. Start de presentatie 3in1 HYPOTHEEKADVIES van En ú kunt deelnemen.

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present De integrale aanpak van gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen.

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae

PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae PENSIOENBAROMETER 2012 Onderzoek van GfK Panel Services in opdracht van Montae Op macroniveau begrijpt de grote meerderheid van de Nederlandse werknemers dat ingrepen in het pensioenstelsel noodzakelijk

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven?

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Maandelijks eenvoudig besparen op: energiekosten telefoonkosten internetaansluiting verzekeringspremies Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER SCHAKEL ADVIES B.V. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder.

DIENSTENWIJZER SCHAKEL ADVIES B.V. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder. Dit document wordt u aangeboden door Schakel Advies B.V., Prinses Margrietstraat 3, 3466 LL te Waarder. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :...

AANVRAAGFORMULIER. 2. Is uw onderneming aangesloten bij een (overkoepelende) branche organisatie? Ja Nee Zo ja, welke? :... AANVRAAGFORMULIER Voor welke verzekering wenst u een offerte te ontvangen? Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsaansprakelijkheid Unieke all risks brand-, inbraak- en computerverzekering S.v.p. meezenden:

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4211 (126.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster 1', hierna te noemen klager en klaagster 2, allen tezamen hierna

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Kostenreglement Kifid 2015

Kostenreglement Kifid 2015 Kostenreglement Kifid 2015 Het Bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft, gelet op artikel 27 van de Statuten, op 17 december 2014 het volgende reglement vastgesteld.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

ONZE DIENSTENWIJZER. Openingstijden. Wie zijn wij? Waaruit bestaat onze dienstverlening? Hoe kun je ons bereiken?

ONZE DIENSTENWIJZER. Openingstijden. Wie zijn wij? Waaruit bestaat onze dienstverlening? Hoe kun je ons bereiken? ONZE DIENSTENWIJZER Wie zijn wij? Wij zijn Reinders Hypotheken. Wij stellen ons met deze dienstenwijzer graag aan je voor. Wij hebben ons vak gemaakt van het adviseren en begeleiden van klanten bij financiële

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI

DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI DIENSTENWIJZER - VERSIE DD JULI 2013 - Op alle diensten die door Midden Friesland Assurantiën worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Begin nu met besparen

Begin nu met besparen Begin nu met besparen WELKOM! Vaste Lasten Service is een organisatie bestaande uit doeners met kennis van zaken. Wij zijn enthousiast, professioneel en behulpzaam en bovenal zijn uw vaste lasten bij

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Flavius Assurantiën en Financiën, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene.

Flavius Assurantiën en Financiën, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-258 d.d. 4 juli 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.F.C. Baars en mr. J.W.H. Offerhaus, leden en mevrouw mr. M.M.C. Oyen,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen

Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING. Serviceabonnementen Admicon Hypotheken en Verzekeringen ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADEVERZEKERING Op alle diensten die door Admicon Hypotheken en Verzekeren worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie