F2P PC220. Sectoraal aanvullend pensioenplan. Bedienden voedingsnijverheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F2P PC220. Sectoraal aanvullend pensioenplan. Bedienden voedingsnijverheid"

Transcriptie

1 Sectoraal aanvullend pensioenplan Bedienden voedingsnijverheid F2P PC220 Vanaf 1 januari 2013 ging het sectoraal aanvullend pensioenplan voor de bedienden in de voedingsindustrie van start. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2013 alle bedienden van de voedingsindustrie (Paritair Comité 220) een aanvullend pensioen genieten, ofwel op basis van het sectoraal sociaal pensioenplan, ofwel op basis van een bedrijfseigen systeem. Zit u met een vraag over uw sectoraal aanvullend pensioenplan? Dan vindt u hier misschien wel het antwoord. De meest voorkomende vragen hebben wij voor u gebundeld. F2P PC220 Grote markt Brussel

2 Het sectoraal aanvullend pensioenplan Bedienden Voedingsnijverheid PC220 Vanaf 1 januari 2013 ging het sectoraal aanvullend pensioenplan voor de bedienden in de voedingsindustrie van start. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2013 alle bedienden van de voedingsindustrie (Paritair Comité 220) een aanvullend pensioen genieten, ofwel op basis van het sectoraal sociaal pensioenplan, ofwel op basis van een bedrijfseigen systeem. Sommige bedrijven hebben ervoor gekozen hun aanvullend pensioen zelf op ondernemingsvlak te organiseren. De bedienden van deze ondernemingen vallen dan ook buiten de regeling van het sectorale stelsel. Zit u met een vraag over uw sectoraal aanvullend pensioenplan? Dan vindt u hier misschien wel het antwoord. De meest voorkomende vragen hebben wij voor u gebundeld. 1 Drie soorten pensioen Na een loopbaan verdient u een pensioen. U krijgt sowieso het wettelijk pensioen, maar misschien krijgt u meer. Eenmaal op pensioenleeftijd, kan u in België een pensioen krijgen dat is samengesteld uit één of meerdere pijlers : - de overheid betaalt u het wettelijk pensioen (eerste pijler) - daarnaast is er eventueel een aanvullend pensioen (tweede pijler) dat u opbouwt terwijl u werkt - tenslotte is er het pensioengedeelte waarvoor u zelf kunt sparen (derde pijler); dit wordt het pensioensparen genoemd. 2 Wettelijk pensioen Het wettelijk pensioen (eerste pijler) is, zoals de naam het al zegt, bij wet vastgelegd. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal jaren dat u gewerkt hebt en van de hoogte van uw inkomen. Ook periodes van werkloosheid, ziekte en loopbaanonderbreking kunnen meetellen voor de berekening van uw wettelijk pensioen. De regels voor de berekening van uw wettelijk pensioen liggen vast. De hoogte van uw wettelijk pensioen hangt af van uw statuut: het is verschillend naargelang u als werknemer, zelfstandige of ambtenaar hebt gewerkt. U kan op het gratis telefoonnummer 1765 terecht voor al uw vragen over het wettelijk pensioen, ongeacht het stelsel waarin u gewerkt hebt. U kan ook terecht op de verschillende websites : - voor zelfstandige : - voor ambtenaar : - voor werknemer : Op de website kan u via "MyPension" uw pensioendossier raadplegen: u kan er uw loopbaanoverzicht bekijken en simulaties maken van uw toekomstig pensioen. Het nettobedrag van uw wettelijk pensioen is lager dan het brutobedrag. Er worden immers bijdragen voor sociale zekerheid en personenbelasting op afgehouden. Maar het verschil tussen het bruto- en het netto-pensioen is kleiner dan het verschil tussen een bruto- en een nettoloon. 1

3 3 Hoe kan u uw pensioen verhogen? In sommige gevallen hebt u ook recht op een aanvullend pensioen (tweede pijler). Uw werkgever of sector waarin u bent tewerkgesteld, kan dit voor u opbouwen. Als u zelfstandige bent, kan u dit zelf opbouwen tijdens uw loopbaan. Daarnaast is er nog het pensioensparen (derde pijler). Daarvoor kan u zelf regelmatig een bepaald bedrag opzij zetten, dat belegd wordt in een pensioenspaarfonds of in een pensioenspaarverzekering. Voor het bedrag dat u stort in het kader van pensioensparen, krijgt u een vermindering in uw personenbelasting. 4 Wie valt onder het sectoraal pensioenplan voor de bedienden van de voedingsindustrie? Elke bediende in de voedingsindustrie is aangesloten bij het sectoraal aanvullend pensioenplan. Dit is echter niet het geval voor : - De bedienden tewerkgesteld bij werkgevers met een ondernemingsplan: dit plan is minstens evenwaardig aan het sectoraal pensioenplan ; zij zijn aangesloten bij het ondernemingsplan; - De uitzendkrachten tewerkgesteld als bedienden in de voedingsindustrie; zij ontvangen een pensioenpremie als loon uitbetaald door het uitzendkantoor. U kan de aansluiting niet weigeren. U bent dus automatisch aangesloten. U kan zelf niet beslissen om uit het sectoraal pensioenplan te stappen. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele tewerkstelling als bediende in de voedingsindustrie vòòr 1 januari Wat is het sectoraal pensioenplan? Het pensioenplan werkt als een pensioenspaarrekening waarop bijdragen worden gestort. Zodra u 132 dagen als bediende in de voedingsindustrie werkzaam was, te rekenen vanaf 1 januari 2013, maakt u er aanspraak op. Om de pensioenspaarrekeningen te beheren, werd het Fonds 2 de Pijler PC220 opgericht. Het is een Sociaal Fonds, paritair beheerd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van de sector. Dit fonds heeft een overeenkomst afgesloten met de pensioeninstellingen AG Insurance en Integrale. Deze verzekeraars staan in voor de beleggingen, de betalingen en de jaarlijkse informatiefiche. Vanaf 1 januari 2014 betaalt de werkgever 0,65 % op het aan RSZ onderworpen brutoloon (100%). Tijdens het jaar 2013 bedraagt de bijdrage 0,86 %. U als werknemer betaalt niet mee. Persoonlijke bijdragen zijn dus niet toegelaten. Vermits dit aanvullend pensioen enkel via werkgeversbijdragen opgebouwd wordt en u zelf geen bijdrage moet betalen, kan u fiscaal niets aftrekken. 2

4 Het Fonds 2 de Pijler PC220 beschouwt de gegevens van de RSZ als enige correcte bron van informatie en hier kunnen geen individuele uitzonderingen op worden toegestaan. 6 Hoeveel bedraagt het pensioenkapitaal? De betaalde bijdragen worden belegd door de twee pensioeninstellingen en uw aanvullend pensioen is afhankelijk van de opbrengst van die belegging. Die opbrengst noemen we ook wel het rendement. Het aanvullend pensioen dat u uiteindelijk zal krijgen, is dus afhankelijk van het resultaat van de beleggingen. Evenwel zorgt de wet ervoor dat u recht heeft op een minimumrendement. Bij uw pensionering hebt u dus minstens recht op de gestorte bijdragen met daarbovenop de wettelijk vastgelegde interest (op : 3,25%). Laten we ervan uitgaan dat uw werkgever jaarlijks 100 euro als bijdrage betaalt. Naargelang de leeftijd waarop u als bediende bij het sectoraal pensioenplan bent aangesloten, kan u aanspraak maken op een pensioenkapitaal zoals hieronder vermeld. Het pensioenkapitaal wordt berekend ervan uitgaande dat er geen enkele winstdeelname wordt toegekend, dat de kapitalisatie van de bijdragen gebeurt op basis van 3,25%, dat het pensioenkapitaal bruto is, vòòr belastingen en sociale lasten. Leeftijd aansluiting Pensioenkapitaal (bruto) Op 65 jaar Op 60 jaar euro euro euro euro euro euro euro 549 euro 7 Extra waarborgen Het pensioenkapitaal wordt aangevuld door extra waarborgen, voorzien in de solidariteitstoezegging : - Een overlijdenskapitaal van euro bruto indien u komt te overlijden tijdens uw beroepsloopbaan. Indien het overlijden van de aangeslotene voorafgegaan wordt door een vergoede periode wegens ziekte of ongeval, dan dient het overlijden plaats te vinden binnen de vijf jaren na de begindatum van de vergoede periode wegens ziekte of ongeval; - Een éénmalige premie van 150 euro bij langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte, ongeval van gemeen recht, profylactisch verlof, zwangerschapsverlof, arbeidsongeval of beroepsziekte), waarvan de duurtijd minstens 200 dagen bedraagt (na de periode van gewaarborgd loon, over een periode van vijf opeenvolgende trimesters); - Een bedrag van 0,70 euro per dag economische werkloosheid; - Financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen tijdens de periode voorafgaand aan het faillissement van de werkgever tot ten hoogste één maand na de faillietverklaring. Het overlijdenskapitaal wordt vereffend op dezelfde wijze zoals deze voorzien voor het pensioenkapitaal. Aanvragen die meer dan drie jaar na de datum van uw overlijden worden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor de bedoelde solidariteitsprestatie. De overige waarborgen worden vereffend zonder dat U hiertoe een aanvraag moet indienen en worden zo vlug mogelijk toegevoegd op uw pensioenrekening. 3

5 8 Premievrijstelling? Het sectoraal pensioenplan voorziet geen premievrijstelling. Premievrijstelling betekent dat de pensioeninstelling de premies zal overnemen indien u langere tijd niet kan werken door ziekte of ongeval. Wanneer u langere tijd niet kan werken door een ziekte of een ongeval, is er behalve de éénmalige premie van 150 euro (bij langdurige arbeidsongeschiktheid zoals hierboven vermeld), dus geen verdere opbouw van uw pensioenkapitaal. 9 Wordt U geïnformeerd over de stand van uw pensioenspaarrekening? Elk jaar, rond oktober-november, ontvangt u een pensioenfiche met de stand van uw pensioenspaarrekening. U leest er welke bijdrage voor u is betaald en welk bedrag op uw pensioenrekening staat. Deze fiche geeft bovendien een schatting van het pensioenkapitaal op uw 65 ste. Zo blijft u op de hoogte van de evolutie van uw pensioenspaarrekening. Deze fiche blijft u elk jaar krijgen, ook als u ondertussen niet meer als bediende in de voedingsindustrie bent tewerkgesteld en voor zover u beslist heeft om de reserves tot pensioenleeftijd bij de pensioeninstelling te laten. Alle bedragen vermeld op de pensioenfiche zijn bruto-pensioenkapitalen : - Kapitaal : een eenmalige uitkering - Bruto : voor sociale en fiscale afhoudingen De overheid werkt momenteel aan een databank met alle aanvullende pensioenrechten van alle Belgen. Van zodra deze databank werkt, zal u via internet toegang krijgen tot deze databank en kunnen nagaan of u een aanvullend pensioen hebt opgebouwd en hoeveel dit bedraagt (www.db2p.be). 10 Wat moet u doen om uw pensioenkapitaal te krijgen? Als u 65 jaar wordt en niet meer als bediende in de voedingsindustrie werkt, bezorgt het Sociaal Fonds u een formulier waarop u uw persoonlijke gegevens moet invullen. Dit formulier stuurt u samen met de nodige bewijsstukken terug. Daarna wordt het pensioenkapitaal op uw bankrekening gestort. Als u niet meer als bediende in de voedingsindustrie werkt, kan u het pensioenkapitaal al vanaf 60 jaar opvragen. Deze vervroegde uitkering dient u aan te vragen met behulp van het formulier dat u terugvindt op de website U kan het pensioenkapitaal niet vroeger opvragen, ook niet als u met brugpensioen gaat of van werkgever verandert. In ieder geval mag je niet meer als bediende in de voedingsindustrie werken. In dat geval wordt de betaling van je aanvullend pensioen uitgesteld. Op het ogenblik van je aanvraag zijn nog niet alle loongegevens beschikbaar. Je moet dus rekenen op een wachttijd van ongeveer drie tot zes maanden. Intussen wordt je opgebouwd kapitaal opgerent tot de dag van betaling. 4

6 Je hebt de keuze om je aanvullend pensioen te ontvangen onder de vorm van een kapitaal of onder de vorm van een rente : - Uitkering van een kapitaal : je ontvangt je kapitaal in één keer na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen; - Uitkering van een rente: het kapitaal van je aanvullend pensioen wordt omgerekend naar een jaarlijkse rente op voorwaarde dat deze minstens 300 euro bedraagt; je kan kiezen voor een doorbetaling (tot maximaal 80%) aan de langstlevende echtgeno(o)t(e). Je kan tevens kiezen voor een vaste jaarlijkse indexering (van 1 tot 2%). De keuze zal natuurlijk de hoogte van de rente beïnvloeden. 11 Geld afhalen vòòr uw pensioen? U wilt uw pensioenkapitaal vòòr uw 60 jaar? Het aanvullend pensioen valt onder de wet van april 2003 inzake de aanvullende pensioenen. Deze wetgeving voorziet dat het pensioen slechts kan uitbetaald worden vanaf 65 jaar, en ten vroegste vanaf 60 jaar. Met andere woorden, het aanvullend pensioen dat u opbouwt, kan maar opgevraagd worden vanaf 65 jaar. Het pensioenreglement voorziet evenwel dat u het opgebouwde pensioen ook al vanaf 60 jaar kan opvragen, maar enkel als u niet langer in de voedingsindustrie werkt (bijvoorbeeld als u met brugpensioen bent gegaan of elders bent gaan werken). Als u in de voedingsindustrie werkt, moet u wachten tot uw 65 ste. Het aanvullend pensioenkapitaal zal ook hoger belast worden als u het voor uw 62 ste zal opnemen. De overheid voorziet ook een gunstigere belasting als u blijft werken tot 65 jaar. 12 U wil een voorschot of een inpandgave? Het is niet mogelijk een voorschot op uw pensioenkapitaal te vragen voor het kopen, bouwen, verbouwen of herstellen van een onroerend goed binnen de Europese Economische Ruimte. Het is evenmin mogelijk uw pensioenkapitaal in pand te geven wanneer u een hypothecaire lening aangaat. Het sectoraal pensioenplan heeft dit immers niet voorzien. 13 Heeft het aanvullend pensioen een invloed op uw wettelijk pensioen? Neen. Het pensioenkapitaal wordt betaald bovenop uw wettelijk pensioen. Het pensioenkapitaal heeft op geen enkele manier een invloed op het brutobedrag van uw wettelijk pensioen. 14 Betaalt u belasting op uw pensioenkapitaal? Op het pensioenkapitaal worden volgende bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden : - een bijdrage van 3,55 % voor de ziekteverzekering (RIZIV-bijdrage op het totale kapitaal en de winstdeelnames); - een solidariteitsbijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van de grootte van uw pensioenkapitaal : ze bedraagt tussen 0 en 2%; 5

7 Op uw pensioenkapitaal, verminderd met de bijdragen voor de sociale zekerheid, wordt ook bedrijfsvoorheffing afgehouden. De winstdeling wordt in de personenbelasting niet belast. De bedrijfsvoorheffing verschilt naargelang u bij uw pensionering een eenmalig bedrag (kapitaal) ontvangt, of een betaling gespreid in de tijd (bijvoorbeeld maandelijkse rente). In dat laatste geval wordt er maandelijks bedrijfsvoorheffing afgehouden. U moet dan die maandelijkse renten ook vermelden op uw jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting. Ontvangt u een eenmalig kapitaal, dan is de bedrijfsvoorheffing een percentage dat afhangt van de leeftijd waarop u het kapitaal ontvangt: 10%, 16,5 %, 18,5 % of 20 %). Op die belasting moet u ook nog gemeentelijke belastingen (opcentiemen) betalen. De bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden bij de betaling van uw kapitaal. Maar de gemeentelijke opcentiemen zal u moeten betalen bij de afrekening van uw belastingen voor het jaar waarin u het pensioenkapitaal ontvangen hebt. Als u ervoor kiest het kapitaal om te zetten in een rente, dan wordt het voor de belastingen nog iets ingewikkelder. Eerst wordt het kapitaal belast zoals hierboven. Daarna moet u jaarlijks een roerende voorheffing van 25 % betalen op een bedrag gelijk aan 3 % van het netto kapitaal dat u ontving. Niettegenstaande de pensioeninstelling al belasting inhoudt op het pensioenkapitaal, u moet het bedrag nog aangeven in uw belastingaangifte. De pensioeninstelling zal u het jaar volgend op de betaling dan ook een fiscale fiche toesturen (281.11) waarmee een juiste aangifte kan gedaan worden. 15 U bent effectief actief tot uw 65 ste? Bij de uitbetaling van het pensioenkapitaal zal de pensioeninstelling ongeveer 20% moeten inhouden. Als u effectief tot uw 65 ste actief blijft, wordt minder belasting ingehouden. In dat geval betaalt u ongeveer 13% belasting in plaats van 20% als u niet actief bent gebleven tot 65 jaar. Onder actief blijven, wordt verstaan : - U hebt gewerkt tot uw 65 ste (of langer) - U ontving een invaliditeitsuitkering tot uw 65 ste - U was uitkeringsgerechtigd werkloos tot uw 65 ste. Bruggepensioneerden komen evenwel niet in aanmerking voor de lagere belasting. Als u recht hebt op een lagere belasting, moet u de nodige bewijsstukken mee opsturen. 16 Overzicht bedrijfsvoorheffing vanaf 1/7/2013 Opname van het aanvullend pensioenkapitaal op de leeftijd van 60 jaar (zonder wettelijk pensioen) 60 jaar (met wettelijk pensioen) % bedrijfsvoorheffing vanaf 1/7/ % 16,5 % 16,5 % 16,5 % 61 jaar (zonder wettelijk 18 % 16,5 % % bedrijfsvoorheffing tot 1/7/2013 6

8 pensioen) 61 jaar (met wettelijk 16,5 % 16,5 % pensioen) 62 jaar, 63 of 64 jaar 16,5 % 16,5 % 65 jaar en laatste drie jaar 16,5 % 16,5 % niet effectief actief 65 jaar en laatste drie jaar effectief actief 10 % 10 % 17 Wat als u vòòr uw pensionering overlijdt? Als u overlijdt vòòr de pensioenleeftijd, komt het gespaarde pensioenkapitaal aan de begunstigden toe. De volgorde van de begunstigden is als volgt : - Uw echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie u wettelijk samenwoont; - Als die er niet zijn, uw kinderen ; - Als die er niet zijn, de persoon met wie u feitelijk samenwoont; - Als die er niet zijn, uw ouders. U kan deze volgorde wijzigen of zelf een begunstigde aanduiden, via een aangetekende brief aan het Sociaal Fonds. Als u dit hebt gedaan, ga dan regelmatig na of deze persoon nog uw voorkeur wegdraagt. Pas de naam aan wanneer dit niet meer zo is. Hebt u geen keuze gemaakt, dan geldt de volgorde van begunstigde(n) zoals hierboven vermeld. 18 Moet een overlijden worden aangegeven? Het Sociaal Fonds wordt in principe automatisch op de hoogte gebracht van uw overlijden indien u in België woont. Het Sociaal Fonds stuurt dan de nodige documenten om het kapitaal uit te betalen. Als u niet in België woont, kunnen de begunstigden het overlijden ook zelf aangeven. U kan daarvoor een formulier gebruiken dat u op de website vindt, en het samen met de nodige bewijsstukken terugsturen naar het Sociaal Fonds. 19 Indien de begunstigde aan de erfenis verzaakt, heeft de begunstigde nog recht op het pensioenkapitaal? Ja. Als de begunstigde aan de erfenis verzaakt, bijvoorbeeld omwille van de hoge schulden, dan kan de begunstigde nog steeds het pensioenkapitaal opvragen. Het pensioenkapitaal wordt immers afzonderlijk bekeken van de erfenis. 20 Hoeveel ontvangen uw begunstigden? Als u overlijdt vòòr de pensioenleeftijd, komt het gespaarde pensioenkapitaal aan de begunstigden toe. Dit bedrag is onderhevig aan belastingen. En de parafiscaliteit verschilt in functie van de begunstigde. Het pensioenkapitaal is in principe onderworpen aan successierechten, tenzij het betaald wordt aan de echtgeno(o)t(e) of aan de kinderen jonger dan 21 jaar. 7

9 In een notedop : - Uw huwelijkspartner : o Moet RIZIV-, solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing betalen o Maar geen successierechten (het pensioenkapitaal moet wel aangegeven worden, maar door de huwelijkspartner moeten er geen successierechten op betaald worden) - Alle andere begunstigden : o Moeten geen RIZIV en geen solidariteitsbijdrage betalen o Maar wel bedrijfsvoorheffing en successierechten (met als uitzondering de minderjarige kinderen onder de 21 jaar : het pensioenkapitaal moet wel aangegeven worden, maar door de minderjarige kinderen onder de 21 jaar moeten er geen successierechten op betaald worden). 21 Wat gebeurt er als u van werkgever verandert, maar binnen de voedingsindustrie? Indien uw werkgever ook tot het sectoraal pensioenplan is toegetreden, blijft u gewoon aangesloten bij het sectoraal pensioenplan. U hoeft niets te ondernemen. De bijdragen worden betaald door uw nieuwe werkgever vanaf de dag dat u bij hem in dienst treedt. Indien uw werkgever een ondernemingsplan heeft, dan worden vanaf de dag van uw uitdiensttreding geen bijdragen meer voor het sectoraal pensioenplan betaald. U wordt beschouwd als zijnde dat u in een andere sector gaat werken. 22 Wat gebeurt er als u in een andere sector gaat werken, ontslagen wordt of in brugpensioen gaat? U moet minstens 132 dagen als bediende in de voedingsindustrie hebben gewerkt, te tellen vanaf 1 januari 2013, om aanspraak te maken op uw pensioenspaarrekening. Het aanvullend pensioen dat u al opgebouwd heeft, wordt uw "pensioenreserve" of "reserves" genoemd. Deze reserves zijn verworven en kan u niet meer verliezen, ook al verandert u van werkgever, wordt u ontslagen of gaat u met brugpensioen. Wanneer u uw werkgever verlaat, kan u het opgebouwde pensioenkapitaal nog niet opvragen. U moet hiervoor wachten tot u met pensioen gaat of de leeftijd bereikt zoals vermeld in het pensioenreglement (ten vroegste vanaf 60 jaar). U hebt wel verschillende keuzemogelijkheden om uw opgebouwde pensioenkapitaal (of reserves) verder te laten evolueren. Binnen het jaar nadat u de voedingsindustrie hebt verlaten, ontvangt u van de pensioeninstelling een overzicht van uw pensioenspaarrekening waarop u kan aangeven wat met het gespaarde pensioenkapitaal moet gebeuren. Dit overzicht wordt u automatisch toegestuurd zonder dat u hiervoor de pensioeninstelling moet inlichten. U kan : - Ofwel het pensioenkapitaal bij de pensioeninstelling laten; - Ofwel het pensioenkapitaal overdragen naar het pensioenplan van uw nieuwe werkgever; 8

10 - Ofwel het pensioenkapitaal overdragen naar een daartoe gemachtigde pensioeninstelling. U kan het kapitaal evenwel niet overdragen naar uw persoonlijk pensioensparen, noch naar een pensioencontract onder zelfstandigenstatuut. 23 Wat gebeurt er als u zelfstandige wordt? U kunt het geld uit het sectoraal pensioenplan niet overbrengen naar een pensioencontract onder zelfstandigenstatuut. U kan uw pensioenkapitaal laten staan bij de pensioeninstelling of overbrengen naar een daartoe gemachtigde pensioeninstelling. U bent wel vrij om los daarvan de nodige pensioenopbouw onder uw zelfstandigenstatuut te voorzien. In dat geval contacteer uw makelaar of pensioeninstelling voor de mogelijkheden. 24 U wilt zelf verder sparen? U kan niet zelf verder blijven sparen binnen de fiscaliteit van het sectoraal pensioenplan nadat u uit dienst bent. De werkgeversbijdragen worden automatisch stopgezet. Werknemersbijdragen of persoonlijke bijdragen worden niet aanvaard. U kan het geld uit het sectoraal pensioenplan ook niet overbrengen naar een individueel pensioencontract omdat de fiscaliteit anders is. Wilt u nadat u uit dienst bent, zelf verder zorgen voor uw pensioenopbouw? Dan kan u dat individueel doen met een contract pensioensparen of langetermijnsparen. In dat geval contacteer uw makelaar of pensioeninstelling voor de mogelijkheden. 25 Hoe maakt u de juiste keuze? Het is aangeraden om informatie te vragen over de gevolgen van elk van deze keuzes voor uw specifieke situatie. Het is daarbij van groot belang een antwoord te zoeken op onder meer volgende vragen: - heeft u nog recht op een overlijdensdekking bij elk van deze keuzes? - zo ja, worden de premies hiervoor van uw pensioenreserves afgetrokken? - zal u nog een gegarandeerd rendement hebben? - wenst u alles te centraliseren bij één en dezelfde pensioeninstelling? In elk geval geniet u niet meer de extra-waarborgen, zoals het extra-overlijdenskapitaal. Een overdracht naar het pensioenplan van uw nieuwe werkgever of naar een daartoe gemachtigde pensioeninstelling is steeds kosteloos. 9

11 26 Wat als u slechts een korte tijd hebt gewerkt? U moet minstens 132 dagen als bediende in de voedingsindustrie hebben gewerkt, te tellen vanaf 1 januari 2013, om aanspraak te maken op uw pensioenspaarrekening. Zo niet zal u geen rechten kunnen uitoefenen op het gespaarde pensioenkapitaal. U zal evenmin een overzicht van de pensioeninstelling krijgen. 27 Wat moet u doen als u verhuist? Als u binnen België verhuist, hoeft u in principe niets te doen. Het Sociaal Fonds krijgt alle aangepaste Belgische adressen automatisch doorgestuurd. Als u echter naar het buitenland zou verhuizen, verzoeken wij u ons uw nieuwe adres wel door te geven. Dit geldt eveneens als u van adres in het buitenland zou veranderen. 28 Toch niet gevonden wat u zocht? Voor vragen over het sectoraal pensioenplan, kunt u in de eerste plaats terecht bij het sociaal fonds F2P220: zij kennen uw situatie en uw plan. Voor bijkomend advies kan u zich ook wenden tot uw vakbond of werkgever. Een kopie van de reglementen kan steeds geraadpleegd worden op F2P 220 Grote markt 10 B1000 Brussel (België) +32(0) Cette brochure est également disponible en français. De reglementering die in deze brochure wordt uitgelegd, is zeer ingewikkeld en wijzigt regelmatig. Bovendien kunnen niet alle specifieke situaties hier worden behandeld. Het Sociaal Fonds is op geen enkele manier verantwoordelijk voor fouten of onnauwkeurigheden in deze brochure. Het Sociaal Fonds kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, verlies of ongemak veroorzaakt als een gevolg van een onnauwkeurigheid of fout in deze brochure. Geen enkel recht kan ontleend worden aan de inhoud van deze brochure. Enkel en alleen de bepalingen van het pensioen- en solidariteitsreglement, aangevuld met de algemene voorwaarden van de pensioeninstelling, zijn van toepassing. V.U. : Lieven Lampo, Grote markt 10, 1000 Brussel; januari

12 Inhoud 1 Drie soorten pensioen Wettelijk pensioen Hoe kan u uw pensioen verhogen? Wie valt onder het sectoraal pensioenplan voor de bedienden van de voedingsindustrie? Wat is het sectoraal pensioenplan? Hoeveel bedraagt het pensioenkapitaal? Extra waarborgen Premievrijstelling? Wordt U geïnformeerd over de stand van uw pensioenspaarrekening? Wat moet u doen om uw pensioenkapitaal te krijgen? Geld afhalen vòòr uw pensioen? U wil een voorschot of een inpandgave? Heeft het aanvullend pensioen een invloed op uw wettelijk pensioen? Betaalt u belasting op uw pensioenkapitaal? U bent effectief actief tot uw 65 ste? Overzicht bedrijfsvoorheffing vanaf 1/7/ Wat als u vòòr uw pensionering overlijdt? Moet een overlijden worden aangegeven? Indien de begunstigde aan de erfenis verzaakt, heeft de begunstigde nog recht op het pensioenkapitaal? Hoeveel ontvangen uw begunstigden? Wat gebeurt er als u van werkgever verandert, maar binnen de voedingsindustrie? Wat gebeurt er als u in een andere sector gaat werken, ontslagen wordt of in brugpensioen gaat? 8 23 Wat gebeurt er als u zelfstandige wordt? U wilt zelf verder sparen? Hoe maakt u de juiste keuze? Wat als u slechts een korte tijd hebt gewerkt? Wat moet u doen als u verhuist? Toch niet gevonden wat u zocht?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?...

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Informatiebrochure Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Brochure gemaakt in opdracht van de inrichter van het sectoraal aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02 Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie Paritair Subcomité 106.02 Voorwoord Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider of arbeidster van de betonindustrie voorzien

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Bewaar deze brochure zorgvuldig!

Bewaar deze brochure zorgvuldig! Verantwoordelijke uitgever Kamiel Van Loock Ravenstein Galerij 27/2 1000 Brussel La version en Français est également disponible Met het sectorale akkoord 1999-2000 werd voor alle arbeiders en arbeidsters,

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur document bijgewerkt op datum van 17/07/2014 INHOUDSTAFEL: 1. Wat verstaan

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief Pensioenfiche als werknemer Afgedrukt op 20/12/2016 Mijn pensioenplan Pensioenplan van de werkgever Referentie : 1234-123456 Ingericht door mijn werkgever ondernemingsnummer 0807.790.161 Beheerd door Delta

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie

Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie PC 130 LABEUR Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Het sectoraal akkoord van 1 juli 2010: een aanvullend pensioen Met ingang van 1 juli 2010 werd, ingevolge het

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid 1.Voorwerp De pensioentoezegging heeft tot doel om een kapitaal samen te stellen dat aan de aangeslotene uitgekeerd

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

F2PL FONDS 2 de pijler PC 130 labeur fbz www.f2pl.be

F2PL FONDS 2 de pijler PC 130 labeur fbz www.f2pl.be Naam Voornaam Adres Brussel, datum Geachte Mevrouw, Mijnheer, BETREFT: Sectoraal pensioen voor de arbeiders uit de sector voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Uw individueel rekeningnummer:

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*)

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse

Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler. 21 juni 2012 Koen Van Duyse Nieuwe fiscale maatregelen tweede pijler 21 juni 2012 Koen Van Duyse Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage 2 Werknemers 2012 2015: overgangsregeling Nu sociale bijdrage van 8,86% Periode 1/1/ 2012 31/12/2015

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Pensioen zelfstandigen

Pensioen zelfstandigen Pensioen zelfstandigen Aanleggen buitenwettelijk pensioen voor bedrijfsleiders en/of zelfstandigen Pijler 1: het wettelijk pensioen Binnen de 1 ste pijler zijn er drie pensioenstelsels: een pensioenstelsel

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave ProVAPZ 1 Het product isave ProVAPZ is een levensverzekering waarbij de klant de keuze heeft tussen één van of een

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Scala Executive voor zelfstandigen

Scala Executive voor zelfstandigen Scala Executive voor zelfstandigen Technische fiche Geldig vanaf 3/07/2017 Type levensverzekering Groepsverzekering van het type cafetaria Met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

RIZIV Technische fiche (1)

RIZIV Technische fiche (1) RIZIV Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - RIZIV Een RIZIV-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg Overlijden,

Nadere informatie

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Salary Plan De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Een groepsverzekering: ja of nee? De vraag is achterhaald. Maar kies wel de juiste formule. Aanvullend pensioen: meer dan ooit noodzakelijk

Nadere informatie

Brochure aanvullend pensioen Federale non-profit/social-profit Versie 09/2012

Brochure aanvullend pensioen Federale non-profit/social-profit Versie 09/2012 Brochure aanvullend pensioen Federale non-profit/social-profit Versie 09/2012 1. Wat is een aanvullend pensioen? Het woord zegt het zelf: het aanvullend pensioen is een aanvulling op het wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 14/3/2017 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/147 BERAADSLAGING NR 11/095 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie