SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTORAAL PENSIOENSTELSEL"

Transcriptie

1 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN

2 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten (PC317) INHOUDSTAFEL A. Wat houdt het sectoraal pensioenstelsel in? 3 B. Wie is betrokken bij het sectoraal pensioenstelsel? 3 C. Wie organiseert het sectoraal pensioenstelsel? Wie voert het uit? 3 D. Wie financiert het sectoraal pensioenstelsel? 4 E. Hoeveel zal uw aanvullend pensioen bedragen? 4 F. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op het pensioenluik? 4 G. Hoe kan u de evolutie van uw aanvullend pensioen volgen? 5 H. Wat gebeurt er als u de sector verlaat? 5 I. Wanneer kan u uw aanvullend pensioen aanvragen? 6 J. Hoe moet uw aanvullend pensioen worden aangevraagd? 6 K. Hoe zal dit aanvullend pensioen worden betaald? 7 L. Wat gebeurt er in geval van overlijden vóór uw pensioenleeftijd? 7 M. Wie zijn de begunstigden van het overlijdenskapitaal? 8 N. Welke inhoudingen worden er toegepast op de prestaties? 8 O. Wilt u extra informatie verkrijgen of de aangifteformulieren ontvangen? 9 P. Cijfervoorbeelden bij wijze van illustratie 1) Pensioenkapitaal op 65 jaar 10 2) Pensioenkapitaal op 60 jaar 11 3) Overlijdenskapitaal 11 4) Uittreding uit de sector 12 5) Fiscaliteit van de prestaties 14 2

3 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 3 A. Wat houdt het sectoraal pensioenstelsel in? Het sectoraal pensioenstelsel voorziet in een aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen voor de werknemers (arbeiders en bedienden; M/V) van de bewakingssector. Dit pensioenstelsel omvat een pensioenluik ten voordele van de aangeslotene en een luik overlijden voor zijn rechthebbenden (begunstigden). B. Wie is betrokken bij het sectoraal pensioenstelsel? Alle arbeiders en bedienden, gebonden door een arbeidsovereenkomst met een werkgever van de sector zijn verplicht aangesloten bij onderhavig stelsel vanaf 1 januari 2010, ingangsdatum van het stelsel, of vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de indiensttreding van de werknemer als deze datum later valt. De toetreding tot het luik overlijden gebeurt zonder leeftijdsvoorwaarde noch medisch onderzoek (zie punt L). De toetreding tot het pensioenluik gebeurt ten vroegste de eerste dag van het kwartaal waarin de werknemer de leeftijd van 25 jaar bereikt. Worden echter niet aangesloten bij dit stelsel de personen die zijn tewerkgesteld: in het kader van een overeenkomst van studentenarbeid; in het kader van een overeenkomst voor uitzendkracht; met een arbeidsovereenkomst, gesloten in het kader van een speciaal met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidsinspannings, en omscholingsprogramma. C. Wie organiseert het sectoraal pensioenstelsel? Wie voert het uit? Het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking is de inrichter van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel. Het Fonds heeft de uitvoering van het sectoraal pensioenstelsel toevertrouwd aan de Rijksdienst voor Pensioenen, gevestigd te 1060 Brussel, Zuidertoren, openbare instelling erkend door de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen en die dus optreedt als pensioeninstelling voor het sectoraal pensioenstelsel. 3

4 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 4 D. Wie financiert het sectoraal pensioenstelsel? De jaarlijkse bijdrage aan het sectorale pensioenstelsel bedraagt momenteel 0.25% van de bruto jaarsalarissen van de werknemers van de sector, onderworpen aan de afhoudingen voor de RSZ, volgens de formules hieronder: voor de bedienden: het gewone loon (vast basis- en variabel deel) X 13/12 voor de arbeiders: RSZ loon aan 108% X 13/12 met uitzondering van de uitzonderlijke lonen, de opzegvergoedingen en de vakantiegelden. Deze bijdrage, verhoogd met de fiscale en sociale lasten die erop van toepassing zijn, is volledig ten laste van de werkgevers van de sector. U moet niet persoonlijk bijdragen tot de financiering van het stelsel. E. Hoeveel zal uw aanvullend pensioen bedragen? Het kapitaal van uw aanvullend pensioen zal overeenkomen met het totaal van alle voor u betaalde bijdragen van zodra u voldoet aan de voorwaarden, beschreven in punt F, verminderd met de afhoudingen voor de administratiekosten van de pensioeninstelling en vervolgens gekapitaliseerd volgens het tarief, toegepast door de pensioeninstelling. De kapitalisatie volgens het tarief toegepast door de pensioeninstelling, is meer bepaald gebaseerd op volgende elementen: een jaarlijkse gegarandeerde intrestvoet (huidige waarde: 3,25% / jaar); een niet gegarandeerde winstdeelneming die jaarlijks wordt toegekend. Om u een idee te geven van de bedragen van de prestaties in kwestie, worden er op het einde van de brochure enkele voorbeelden gegeven bij wijze van illustratie (zie voorbeelden 1 en 2 van punt P). F. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om recht te hebben op het pensioenluik? U kan aanspraak maken op de reserves of prestaties die voor u zijn opgebouwd met betrekking tot het pensioenluik, op voorwaarde dat u aangesloten was bij het sectoraal pensioenstelsel gedurende een ononderbroken periode van minstens 4 DmfA aangiften (de kwartaalaangiften van de werkgevers van de sector aan de RSZ). De aangiften worden geteld vanaf het kwartaal waarin u de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. 4

5 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 5 G. Hoe kan u de evolutie van uw aanvullend pensioen volgen? De Rijksdienst voor Pensioenen zal u elk jaar, ten laatste op 1 november en voor de eerste keer op 1 november 2011, een individuele pensioenfiche bezorgen met onder andere: het bedrag van de betaalde premies; de nieuwe verzekerde bedragen, uitgedrukt in de vorm van kapitaal en ouderdomsrente, en de datum waarop deze opeisbaar zijn; de verworven reserves en hun toename tijdens het vorige jaar; de verworven winstdeelnemingen. H. Wat gebeurt er als u de sector verlaat? In geval van uittreding uit de sector, dat wil zeggen als u de bewakingssector verlaat anders dan door overlijden of pensionering, en voor zover u voldoet aan de voorwaarden beschreven in punt F, kan u kiezen tussen de volgende mogelijkheden voor wat betreft de verworven reserves die in uw voordeel gevormd zijn: a. ofwel verzekerd blijven bij de Rijksdienst voor Pensioenen zonder de pensioentoezegging te wijzigen (alleen pensioenluik). Het gaat om de standaardoptie, dus degene die op u van toepassing zal zijn als u niet uitdrukkelijk een andere keuze meedeelt. We willen echter uw aandacht vestigen op het feit dat u, in dit geval, geen dekking meer hebt in geval van overlijden. Als u een dekking bij overlijden wil behouden, moet u opteren voor een andere keuze die een dergelijke dekking voorziet, bijvoorbeeld het onderstaande geval b; b. ofwel de reserves overdragen naar de onthaalstructuur verbonden met het huidige pensioenstelsel en beheerd door de Rijksdienst voor Pensioenen. In dat geval wordt de pensioentoezegging gewijzigd om een luik overlijden te voorzien dat u blijft dekken tot het moment van de betaling van de pensioenprestatie. In de onthaalstructuur geniet u van een verzekering van het type Uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de reserve : in geval van overlijden ontvangen uw rechthebbenden de pensioenreserve die in uw voordeel gevormd is; c. ofwel de reserves overdragen naar een andere pensioeninstelling die, net als de Rijksdienst voor Pensioenen, de totale winst onder de aangeslotenen verdeelt in verhouding tot hun reserves en de beheerskosten beperkt; d. ofwel de reserves overdragen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever als u bij hem een aanvullend pensioenplan geniet. Als u voltijds met brugpensioen bent, staan alleen de opties a, b en c open voor u. Om u een idee te geven van de gevolgen van uw keuze, worden er op het einde van de brochure enkele voorbeelden gegeven bij wijze van illustratie (zie voorbeeld 4 van punt P). 5

6 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 6 I. Wanneer kan u uw aanvullend pensioen aanvragen? U kan uw aanvullend pensioen aanvragen vanaf het moment waarop: u met wettelijk pensioen gaat op de normale leeftijd van 65 jaar of op een latere leeftijd als u de ingang van uw wettelijk pensioen uitstelt; u met vervroegd pensioen gaat, ten vroegste op 60 jaar; u een brugpensioen geniet, maar ten vroegste op 60 jaar. De voordelen in geval van pensionering of brugpensionering zijn ten vroegste betaalbaar vanaf 1 januari J. Hoe moet uw aanvullend pensioen worden aangevraagd? Om te kunnen genieten van uw aanvullend pensioen op de normale pensioenleeftijd of op de leeftijd van uw vervroegd of uitgesteld pensioen, moet u aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking een aangifteformulier bezorgen, volledig ingevuld en ondertekend, samen met onder meer de volgende documenten: een recto verso kopie van uw identiteitskaart; een kopie van de aanvraag van het wettelijk pensioen; een kopie van de SIS kaart. Om te kunnen genieten van uw aanvullend pensioen als u met brugpensioen bent of gaat en ten minste 60 bent, moet u aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking en ten laatste binnen de maand na de ontvangst van het formulier C4 - brugpensioen, een aangifteformulier bezorgen, volledig ingevuld en ondertekend, samen met onder meer de volgende documenten: een recto verso kopie van uw identiteitskaart; een kopie van het formulier C4 - brugpensioen. De nodige formulieren zijn verkrijgbaar bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking. In het geval uw aanvullend pensioen ingaat op de normale pensioenleeftijd, zal het formulier u rechtstreeks worden bezorgd door de Rijksdienst voor Pensioenen en dit 2 maanden vóór uw 65 jaar. 6

7 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 7 K. Hoe zal dit aanvullend pensioen worden betaald? Uw aanvullend pensioen zal worden betaald in de vorm van een kapitaal of in de vorm van een rente. In het laatste geval moet het jaarlijkse bedrag van de rente ten minste gelijk zijn aan 609,45 euro (waarde op 1 januari 2010) en moet u de omzetting van kapitaal in rente vragen binnen de maand van de verzending van het pensioenaanvraagformulier dat de Rijksdienst voor Pensioenen u zal bezorgen. Na ontvangst van dit pensioenaanvraagformulier zal de Rijksdienst voor Pensioenen u een definitieve afrekeningsstaat bezorgen, met de bruto bedragen van de prestaties, de bedragen van de fiscale en sociale inhoudingen, alsook de netto bedragen van de prestaties. Deze afrekening moet ondertekend worden teruggestuurd om de betaling van de prestatie te verkrijgen. L. Wat gebeurt er in geval van overlijden vóór uw pensioenleeftijd? In geval van overlijden van een actieve aangeslotene vóór de pensioenleeftijd, zal een overlijdenskapitaal worden betaald aan de rechthebbenden (begunstigden). Dit kapitaal: bedraagt 1.250,00 euro (waarde op 01/01/2010); zal elk jaar kunnen worden herzien door de Inrichter; kan verhoogd worden met de winstdeelnemingen, toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen; zal, voor de deeltijds tewerkgestelde aangeslotene, aangepast worden in verhouding tot zijn gemiddeld niveau van tewerkstelling in de sector, beperkt tot 100%, en vastgesteld op basis van de vier DmfA aangiften die aan het moment van het overlijden voorafgaan. Om u een idee te geven van de bedragen van de prestaties in kwestie, worden er op het einde van de brochure enkele voorbeelden gegeven bij wijze van illustratie (zie voorbeeld 3 van punt P). De begunstigde(n) moet/moeten zo spoedig mogelijk de volgende documenten bezorgen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking: een aangifteformulier (verkrijgbaar bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking). een kopie van de overlijdensakte met vermelding van de geboortedatum van de aangeslotene; een recto verso kopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n); een kopie van de SIS kaart van de begunstigde(n); een akte van bekendheid met vermelding van de hoedanigheid van de begunstigde(n), als die niet met naam en toenaam is/zijn aangeduid. 7

8 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 8 Het Fonds voor Bestaanszekerheid zal het volledige dossier overzenden aan de Rijksdienst voor Pensioenen, die de begunstigde(n) dan een afrekeningsstaat zal bezorgen met de bruto bedragen van de prestaties, de bedragen van de fiscale en sociale inhoudingen, alsook de netto bedragen van de prestaties. Deze afrekening moet ondertekend worden teruggestuurd om de betaling van de prestatie te verkrijgen. M. Wie zijn de begunstigden van het overlijdenskapitaal? De prestaties voorzien bij overlijden zullen worden betaald aan de begunstigde(n) in de volgende orde: 1. de echtgeno(o)t(e) die noch uit de echt gescheiden is noch juridisch van tafel en bed gescheiden is of de wettelijk samenwonende partner van de aangeslotene; 2. bij ontstentenis, de kinderen; 3. bij ontstentenis, de aangeduide begunstigde(n); 4. bij ontstentenis, de ouders van de aangeslotene; 5. bij ontstentenis, de grootouders van de aangeslotene; 6. bij ontstentenis, de broers en zusters van de aangeslotene; 7. bij ontstentenis, de andere wettelijke erfgenamen van de aangeslotene met uitsluiting van de Staat; 8. bij ontstentenis, het financieringsfonds verbonden met het sectoraal pensioenstelsel. N. Welke inhoudingen worden er toegepast op de prestaties? Als uw aanvullend pensioen betaald wordt in de vorm van kapitaal op 65 jaar of later, en u bent actief gebleven tot op dat moment, zal u kunnen genieten van ongeveer 85% van het gevormde bruto kapitaal, na inhouding van de belastingen en sociale bijdragen; Als uw aanvullend pensioen betaald wordt in de vorm van kapitaal vóór uw 65 jaar, zal u kunnen genieten van ongeveer 80% van het gevormde bruto kapitaal, na inhouding van de belastingen en sociale bijdragen; Als uw aanvullend pensioen betaald wordt in de vorm van rente, zal u een roerende voorheffing moeten betalen van 15%. De belastbare basis wordt forfaitair vastgelegd op 3% van het netto kapitaal (dus na inhouding van de bovengenoemde inhoudingen) dat is omgezet in rente; Het kapitaal bij overlijden is onderhevig aan de fiscale en sociale inhoudingen zoals die van toepassing zijn op het pensioenkapitaal, betaald vóór 65 jaar. Op het einde van de brochure worden er voorbeelden gegeven bij wijze van illustratie om u een beter idee te geven van de gevolgen van de fiscale en sociale lasten (zie voorbeeld 5 van punt P). 8

9 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 9 O. Wil u bijkomende informatie of wil u aangifteformulieren ontvangen? Voor extra informatie, om het volledige pensioenreglement te ontvangen of de formulieren waarmee u uw rechten kan doen gelden, wendt u zich tot het: Fonds voor Bestaanszekerheid van de Bewaking Birminghamstraat 225, 1070 Brussel. Tel: 02/ Fax : 02/

10 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 10 P. Cijfervoorbeelden bij wijze van illustratie 1) Pensioenkapitaal op 65 jaar U bent een bewaker voor wie een jaarlijkse bijdrage van 100 wordt betaald door uw werkgever. Naargelang de leeftijd waarop u aangesloten bent, kan u aanspraak maken op het pensioenkapitaal vermeld in de onderstaande tabel: Leeftijd aansluiting Tabel 1 Pensioenkapitaal op 65 jaar WD 0,00% WD 0,75% WD 1,50% Het pensioenkapitaal wordt berekend volgens 3 scenario s: een scenario waarbij geen enkele winstdeelneming (WD) wordt toegekend: de kapitalisatie van de bijdragen gebeurt uitsluitend op basis van het gegarandeerde tarief momenteel voorzien van een intrestvoet van 3,25%; een scenario waarbij het pensioenkapitaal op 65 jaar berekend werd in de veronderstelling dat de pensioeninstelling elk jaar een winstdeelneming toekent die overeenkomt met 0.75% van de gevormde reserves, in verhoging van het gegarandeerde tarief. een scenario gelijk aan het vorige behalve dat het geraamde percentage van de winstdeelneming 1.50% bedraagt in plaats van 0.75%. NB.: De pensioenkapitalen vermeld in tabel 1 zijn bruto vóór belastingen en sociale lasten. Gelieve voorbeeld 5 te raadplegen om een idee te hebben van de gevolgen van deze belastingen en sociale lasten. 10

11 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 11 2) Pensioenkapitaal op 60 jaar We nemen hetzelfde voorbeeld als het bovenstaande, maar veronderstellen dat u, voor zover u voldoet aan de vereiste voorwaarden, uw pensioenkapitaal wil bekomen op 60 jaar: Leeftijd aansluiting Tabel 2 Pensioenkapitaal op 60 jaar WD 0,00% WD 0,75% WD 1,50% NB.: De pensioenkapitalen vermeld in tabel 2 zijn bruto vóór belastingen en sociale lasten. Gelieve voorbeeld 5 te raadplegen om een idee te hebben van de gevolgen van deze belastingen en sociale lasten. 3) Overlijdenskapitaal 3.1 Als u voltijds actief bent in de sector op het moment van uw overlijden, bedraagt het gegarandeerde overlijdenskapitaal dat wordt betaald aan uw rechthebbenden (begunstigden) euro Bent u echter deeltijds tewerkgesteld in de sector op het moment van uw overlijden, dan wordt het kapitaal berekend afhankelijk van uw activiteit tijdens de 4 kwartalen die voorafgaan aan uw overlijden. Bijvoorbeeld, als uw gemiddeld niveau van tewerkstelling voor de 4 laatste kwartalen 65% bedraagt, zal uw gegarandeerd overlijdenskapitaal 813 euro bedragen (1 250 x 0.65). Het gegarandeerde overlijdenskapitaal kan ook worden verhoogd met een winstdeelneming. Alle hieronder opgegeven bedragen zijn bruto bedragen vóór belastingen en sociale lasten. Gelieve voorbeeld 5 te raadplegen om een idee te hebben van de gevolgen van deze belastingen en sociale lasten. 11

12 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 12 4) Uittreding uit de sector In geval van uittreding uit de sector, zal u een keuze moeten maken met betrekking tot de bestemming van uw reserves, ten minste als u voldoet aan de voorwaarden vermeld in punt F. In de volgende tabellen veronderstellen we, dat er bij de uittreding op de aangeduide leeftijd, een reserve van 1000 euro in uw voordeel gevormd is. a) Reserves bewaard bij de Rijksdienst voor Pensioenen (keuze a van punt H) Leeftijd uittreding Tabel 3 Pensioenkapitaal op 65 jaar WD 0,00% WD 1,50% Keuze a) Overlijdenskapitaal tussen de leeftijd bij uittreding en 65 jaar Geen dekking in geval van overlijden (overlijdenskapitaal = 0 ) U zal opmerken dat als u deze optie kiest, u niet meer verzekerd bent in geval van overlijden. 12

13 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 13 b) Reserves overgedragen naar de onthaalstructuur van de Rijksdienst voor Pensioenen (keuze b van punt H) Tabel 4 toont het scenario zonder winstdeelneming, terwijl tabel 5 het scenario toont met een constante winstdeelneming van 1.50%. Leeftijd uittreding Tabel 4 Pensioen kapitaal op 65 jaar Keuze b) Evolutie van de reserve tussen de leeftijd bij uittreding en 65 jaar WD 0,00% Overlijden op : 30 jaar 40 jaar 50 jaar 60 jaar 65 jaar Leeftijd uittreding Tabel 5 Pensioen kapitaal op 65 jaar Keuze b) Evolutie van de reserve tussen de leeftijd bij uittreding en 65 jaar WD 1,50% Overlijden op : 30 jaar 40 jaar 50 jaar 60 jaar 65 jaar Als u deze optie kiest, zal de begunstigde in geval van overlijden het reservebedrag ontvangen dat in uw voordeel gevormd is en waarvan u de evolutie kan volgen in de tabellen 4 en 5 (volgens het scenario van de winstdeelneming). Alle bedragen opgegeven in de tabellen 3, 4 en 5 zijn bruto vóór belastingen en sociale lasten. Gelieve voorbeeld 5 te raadplegen om een idee te hebben van de gevolgen van deze belastingen en sociale lasten. 13

14 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 14 c) Andere keuzes voor de overdracht van reserves (keuze c en d van punt H) Er zijn andere keuzes mogelijk om uw reserves aan te wenden in geval van uittreding (zie opties c en d van punt H). Aangezien deze mogelijkheden andere pensioeninstellingen betreffen, is het echter niet mogelijk hier een cijfervoorbeeld te geven dat deze mogelijkheden toelicht, omdat dit afhangt van de kenmerken van de aanbiedingen die deze andere pensioeninstellingen zullen doen. 5) Fiscaliteit van de prestaties Zoals beschreven in punt N zijn de prestaties van het aanvullend pensioenstelsel onderhevig aan fiscale en sociale inhoudingen. We zullen ze hieronder uitvoerig beschrijven aan de hand van twee voorbeelden bij wijze van illustratie: a) Pensioenkapitaal in geval van betaling op 65 jaar of later, en op voorwaarde actief te zijn gebleven tot op dat moment; b) Pensioenkapitaal in geval van betaling op 60 jaar of later, maar vóór 65 jaar. a) Pensioenkapitaal in geval van betaling op 65 jaar of later, en op voorwaarde actief te zijn gebleven tot op dat moment De volgende tabel toont de fiscale en sociale lasten die van toepassing zouden zijn indien u vandaag, en op voorwaarde dat u actief gebleven bent tot de leeftijd van 65 jaar, het bruto kapitaal van euro van tabel 1 zou ontvangen hebben (aansluiting vanaf de leeftijd van 25 jaar en scenario met winstdeelneming van 0.75%). Dit kapitaal wordt gedeeltelijk gevormd door een gegarandeerd bedrag ( euro = bedrag met winstdeelneming van 0% in tabel 1) en voor de rest door winstdeelnemingen, toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen. (2 180 = ). Pensioenkapitaal op 65 jaar Gegarandeerd Deel WD Totaal Bruto bedrag , , ,00 RIZIV bijdrage (3,55%) 365,30 77,39 442,69 Solidariteitsbijdrage (1%) 102,90 21,80 124,70 Bedrijfsvoorheffing (10,09%) 991,02-991,02 Netto bedrag 8 830, , ,59 Tabel 6 Het netto pensioenkapitaal na sociale en fiscale lasten dat de Rijksdienst voor Pensioenen u zal betalen, bedraagt dus ,59, of ongeveer 87% van het bruto kapitaal in dit voorbeeld. 14

15 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 15 b) Pensioenkapitaal in geval van betaling op 60 jaar of later, maar voor 65 jaar. De volgende tabel toont de fiscale en sociale lasten die van toepassing zouden zijn indien u vandaag het bruto kapitaal van euro van tabel 2 zou ontvangen hebben (aansluiting vanaf de leeftijd van 25 jaar en scenario met winstdeelneming van 0.75%). Dit kapitaal bestaat gedeeltelijk uit een gegarandeerd bedrag (7.410 euro = bedrag met winstdeelneming van 0% in tabel 2) en voor de rest uit winstdeelnemingen (1 320 = ). Pensioenkapitaal op 60 jaar Gegarandeerd Deel WD Totaal Bruto bedrag 7 410, , ,00 RIZIV bijdrage (3,55%) 263,06 46,86 309,92 Solidariteitsbijdrage (1%) 74,10 13,20 87,30 Bedrijfsvoorheffing (16,66%) 1 178, ,34 Netto bedrag 5 894, , ,45 Tabel 7 Het netto pensioenkapitaal na sociale en fiscale lasten dat de Rijksdienst voor Pensioenen u zal betalen, bedraagt dus 7.154,45, of bijna 82% van het bruto kapitaal in dit voorbeeld. Opmerking Onderhavige brochure, alsook de voorbeelden die ze omvat, vormen een vereenvoudigde samenvatting van de rechten en plichten met betrekking tot het pensioenstelsel van de bewakingssector. Alleen het pensioenreglement, toegevoegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 30/06/2009 van het PC317, verleent u effectieve rechten. 15

16 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 16 INRICHTER FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE BEWAKING BIRMINGHAMSTRAAT BRUSSEL TEL : 02/ FAX : 02/ SOCIALE PARTNERS PENSIOENINSTELLING

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Informatiebrochure Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Brochure gemaakt in opdracht van de inrichter van het sectoraal aanvullend

Nadere informatie

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur

Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur Vandaag bouwen aan morgen. Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Paritair Comité 130 labeur document bijgewerkt op datum van 17/07/2014 INHOUDSTAFEL: 1. Wat verstaan

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie

Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie PC 130 LABEUR Een aanvullend sectoraal pensioen voor de arbeiders van de grafische industrie Het sectoraal akkoord van 1 juli 2010: een aanvullend pensioen Met ingang van 1 juli 2010 werd, ingevolge het

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid 1.Voorwerp De pensioentoezegging heeft tot doel om een kapitaal samen te stellen dat aan de aangeslotene uitgekeerd

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*)

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID (*) Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

F2PL FONDS 2 de pijler PC 130 labeur fbz www.f2pl.be

F2PL FONDS 2 de pijler PC 130 labeur fbz www.f2pl.be Naam Voornaam Adres Brussel, datum Geachte Mevrouw, Mijnheer, BETREFT: Sectoraal pensioen voor de arbeiders uit de sector voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Uw individueel rekeningnummer:

Nadere informatie

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.

Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. Paritair Comité voor het Hotelbedrijf. Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel. *** 1. Voorwerp 1.1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID REGLEMENT VAN HET AANVULLEND SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VOOR DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Begripsomschrijving... 2 3 Aansluiting... 3 4 De pensioentoelage

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/132 BERAADSLAGING NR. 14/070 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse

Nadere informatie

Welcome Plan Werkingsreglement

Welcome Plan Werkingsreglement Werkingsreglement Onthaalstructuur Inhoud 1. Definities 3 2. Mogelijke prestaties 3 2.1. Welke prestaties kan de aangeslotene kiezen? 3 2.1.1. Kapitaal leven en kapitaal overlijden 3 2.1.2. Kapitaal leven

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/057 BERAADSLAGING NR 11/036 VAN 3 MEI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02 Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie Paritair Subcomité 106.02 Voorwoord Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider of arbeidster van de betonindustrie voorzien

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/116 BERAADSLAGING NR. 14/062 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/147 BERAADSLAGING NR 11/095 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Bewaar deze brochure zorgvuldig!

Bewaar deze brochure zorgvuldig! Verantwoordelijke uitgever Kamiel Van Loock Ravenstein Galerij 27/2 1000 Brussel La version en Français est également disponible Met het sectorale akkoord 1999-2000 werd voor alle arbeiders en arbeidsters,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/129 BERAADSLAGING NR 11/085 VAN 8 NOVEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden Pensioenreglement Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32 (0)2 406 38 97 - FAX

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Paule Nolens Beweging

Paule Nolens Beweging S O C I A A L S E C T O R A A L P E N S I O E N S T E L S E L E L E K T R I C I E N S B R O C H U R E S O C I A A L S E C T O R A A L P E N S I O E N S T E L S E L V O O R D E S E C T O R V A N D E E L

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief

Raf De Grote (INSZ: ) Fonsnylaan Brussel Status aansluiting op 01/01/2016: actief Pensioenfiche als werknemer Afgedrukt op 20/12/2016 Mijn pensioenplan Pensioenplan van de werkgever Referentie : 1234-123456 Ingericht door mijn werkgever ondernemingsnummer 0807.790.161 Beheerd door Delta

Nadere informatie

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden;

De gelijkwaardigheid wordt uitsluitend getoetst voor een 25 jarige alleenstaande voltijdse werknemer die op 1 januari 2016 in dienst is getreden; BIJLAGE 3 AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE TECHNISCHE NOTA Hoe de gelijkwaardigheid van een aanvullend ondernemingspensioenstelsel met het aanvullend sectoraal pensioenstelsel chemie toetsen? 1. Berekenen van

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/073 BERAADSLAGING NR 10/042 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

F2PL. Fonds 2 de pijler PC 130 labeur fbz

F2PL. Fonds 2 de pijler PC 130 labeur fbz F2PL Fonds 2 de pijler PC 130 labeur fbz Deze gids is een gemeenschappelijke uitgave van: Nuttige adressen: BBTK Info & Com - ABVV Hoogstraat 42, 1000 Brussel Tel. 02 545 69 00 www.bbtk.org AC - ABVV Hoogstraat

Nadere informatie

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche.

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche. Briefwisseling richten aan VIVIUM N.V. HP 0080 Desguinlei 92 2018 Antwerpen Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel. 03/244.66.77 - Fax 03/244.44.02 sceb-antwerpen@vivium.be

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail.

Meer info? Contacteer ons Service Center Employee Benefits op bovenvermeld nummer of via e-mail. Briefwisseling richten aan HP Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel... - Fax. @vivium.be Onze referentie 530- Uw referentie Betreft:

Nadere informatie

sectoraal pensioenplan voor de bedienden van de voedingsnijverheid

sectoraal pensioenplan voor de bedienden van de voedingsnijverheid >> F2P PC220 sectoraal pensioenplan voor de bedienden van de voedingsnijverheid werkgeversbrochure download deze brochure WERKGEVERSBROCHURE_F2PPC220_20120711 pag. 1 WERKGEVERSBROCHURE_F2PPC220_20120711

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 PENSIOENREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 Verworven rechten van de aangeslotene

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT

SOLIDARITEITSREGLEMENT Bijlage[b1][b2] 2 : SOLIDARITEITSREGLEMENT HOOFDSTUK 1 ALGEMEENHEDEN Sectie 1. DOEL EN VOORWERP VAN DE SOLIDARITEITSTOEZEGGING Het Solidariteitsreglement wordt opgemaakt in uitvoering van de collectieve

Nadere informatie

Wilt u meer informatie over deze documenten? Contacteer ons op bovenvermeld telefoonnummer of via .

Wilt u meer informatie over deze documenten? Contacteer ons op bovenvermeld telefoonnummer of via  . PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK In behandeling bij Telefoon Fax E-mail Onze referentie 530- Uw referentie Betreft: benefit statement bij uitdiensttreding Geachte mevrouw, heer, Naar aanleiding van de uitdiensttreding

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging Echtscheiding en Aanvullend Pensioen Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Philippe Demol Actuaris 19/03/2012 Aangeslotene(n)? Echtgeno(o)t(en)? Ex-echtgeno(o)t(en) Pensioentoezegging Werkgever

Nadere informatie

F2P PC220. Sectoraal aanvullend pensioenplan. Bedienden voedingsnijverheid

F2P PC220. Sectoraal aanvullend pensioenplan. Bedienden voedingsnijverheid Sectoraal aanvullend pensioenplan Bedienden voedingsnijverheid F2P PC220 Vanaf 1 januari 2013 ging het sectoraal aanvullend pensioenplan voor de bedienden in de voedingsindustrie van start. Dit betekent

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN DE HORECASECTOR WERKGEVERSBROCHURE EDITIE 2014. pag. 1

SECTORAAL PENSIOENPLAN VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN DE HORECASECTOR WERKGEVERSBROCHURE EDITIE 2014. pag. 1 SECTORAAL PENSIOENPLAN VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN DE HORECASECTOR WERKGEVERSBROCHURE EDITIE 2014 pag. 1 Inhoudstafel 1 Inleiding... 3 2 Waarom een aanvullend pensioen?... 4 2.1 Waarom een aanvullend

Nadere informatie

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WAT MOET U DOEN?... 3 Het aanvullend pensioen chemie... 3 Welke ondernemingen nemen deel aan het aanvullend pensioen chemie?... 3 Hoe moet

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/074 BERAADSLAGING NR 10/043 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VAN HET PARITAIR COMITÉ NR. 226

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VAN HET PARITAIR COMITÉ NR. 226 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VAN HET PARITAIR COMITÉ NR. 226 VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK WERKGEVERSBROCHURE 1 Inleiding... 3 2 Algemeen kader... 4 2.1 Driepijlerstelsel

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel

Sectoraal pensioenstelsel Sectoraal pensioenstelsel CAO van 15 maart 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding 3//0 9:9:0 AM Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Verdeling van de verworven rechten gebeurt op het ogenblik van de echtscheiding Verschillende opties voor de vereffeningvan de verworven rechten

Nadere informatie

Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10

Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10 Betreft Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10 5.12 Aangifte Tussentijdse stand van de rekening Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld over de

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2008 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. B. ALGEMENE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD

Nadere informatie

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid.

Update@Work. Aanvullende pensioenen in de wet van 15.5.2014 houdende diverse bepalingen. Nieuwsbrief over personeelsbeleid. Aon Hewitt Update@Work Augustus 2014 Nummer 5 Jaargang 10 Nieuwsbrief over personeelsbeleid Inhoudsopgave 01 Uittreding 03 Multi-inrichterspensioenstelsel 03 Databank opbouw aanvullende pensioenen (DB2P)

Nadere informatie

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 Dit addendum bevat een aantal wijzigingen aan de bovengenoemde algemene en

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/187 BERAADSLAGING NR 08/069 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Gelet op het pensioenreglement gevoegd als bijlage bij hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006;

Gelet op het pensioenreglement gevoegd als bijlage bij hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006; SCSZ/06/146 1 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE BETONINDUSTRIE,

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Het is ons een genoegen u deze vierde brochure over het aanvullend pensioen, zoals dit sedert

Het is ons een genoegen u deze vierde brochure over het aanvullend pensioen, zoals dit sedert EDITIE 2013 Het is ons een genoegen u deze vierde brochure over het aanvullend pensioen, zoals dit sedert 1 april 2000 werd ingevoerd in de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw, voor te

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/004 BERAADSLAGING NR 11/003 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie