Senior ondersteunt manager: in 3 stappen naar heldere afspraken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Senior ondersteunt manager: in 3 stappen naar heldere afspraken"

Transcriptie

1 Drs. Wim van Hout Senior ondersteunt manager: in 3 stappen naar heldere afspraken Bij de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk werken zogenaamde senioren, die hun manager ondersteunen in het leidinggeven. Deze senioren staan hiërarchisch niet boven hun medewerkers. Zij doen enerzijds mee aan het gewone werk, anderzijds coördineren zij activiteiten, werken zij nieuwe mensen in en ondersteunen zij medewerkers in de vorm van dagelijkse coaching. Bovendien voorzien zij hun manager van input voor functionerings- en beoordelingsgesprekken. In feite doen zij het leidinggeven samen met hun manager en hebben zij dus een sleutelrol in de aansturing van het team. Bij het voorbereiden van de training Mijn rol als senior bleek dat de taken tussen manager en senior lang niet altijd duidelijk waren. Reden om deze omissie op te lossen tijdens en na de training. Voor senioren (elders zijn andere benamingen in gebruik) is zeker niet altijd duidelijk waar hun taak als senior begint en vooral ook: waar die ophoudt. Voorbeelden: moet ik een medewerker aanspreken, die naar mijn oordeel de kantjes ervan afloopt, of behoort dat tot de taak van mijn manager? Als ik onoorbare zaken op de werkvloer zie gebeuren, moet ik deze dan melden of is dat een verkapte vorm van klikken? Onduidelijkheid veroorzaakt onzekerheid: senioren laten belangrijke activiteiten achterwege en ontplooien soms onterecht andere. Als je senioren onder die omstandigheden een training aanbiedt, mis je de essentiële aansluiting. Drie zaken blijven liggen. In de eerste plaats het kader van het seniorschap en de daarbij horende zekerheid de juiste dingen te doen. In de tweede plaats de legitimatie van het seniorschap en daarmee de steun door de managers. En tenslotte het zelfvertrouwen van de senioren, waardoor de motivatie beperkt blijft, evenals de uitvoering van hun taak. Zonde van de trainingsinvestering.

2 Hoe los je dit als opdrachtgever en trainingsbureau samen op? Je kunt uiteraard op de klassieke wijze, volgens de boekjes, vooraf een sessie organiseren waarin managers en senioren afspraken maken over de taakverdeling. Deze vormen een prima basis voor de training. Maar het kan effectiever: je integreert de meningsvorming over verantwoordelijkheden in de training zelf. Dat is zeker nuttig, als de opdrachtgever de senioren vast wil ondersteunen op de korte termijn en als de deelnemers graag met de training aan de slag willen. Dat was het geval bij Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, een organisatie met 85 medewerkers, die een platte structuur heeft: een deelgemeentesecretaris, vijf managers en tien seniormedewerkers. In overleg is een aanpak in drie stappen ontworpen. Intakes met ruimte voor emoties Stap 1. De trainer houdt intakes met de deelgemeentesecretaris, de managers en met alle senioren (en eventueel met gewone medewerkers). Bovendien overlegt hij met een werkgroep, die het onderwerp Seniorschap heeft geadopteerd en intern als ambassadeur optreedt. Gespreksonderwerpen: visie op leidinggeven en seniorschap; helderheid over de taakverdeling tussen managers en senioren; organisatiecultuur, recente reorganisaties, plannen voor de toekomst, emoties daaromtrent; verantwoordelijkheden van de managers, de senioren, de medewerkers en het trainingsbureau om het traject te doen slagen; nuttige onderwerpen en cases om tijdens de training te behandelen en te oefenen; invloed van de deelnemers tijdens het trainingstraject; afspraken over de terugkoppeling, nazorg en inbedding in de praktijk. Uit de intakes blijkt dat de senioren bij de deelgemeente hun rol op verschillende manieren invullen. Oorzaken: de afdelingen ontpooien andere werkzaamheden, senioren hebben verschillende afspraken met hun manager en soms ontbreken afspraken helemaal. Op basis van de intakes en gesprekken bouwt de trainer de training; het management, de deelnemers en de werkgroep geven feedback. Stap 2. De training kent twee belangrijke thema s: De verantwoordelijkheden van de senior. Aan het begin van de training inventariseren de senioren hoe zij tegen hun rol aankijken: waar zijn zij verantwoordelijk voor en waarvoor niet? De deal is dat managers en senioren ná de training op basis van de inventarisatie heldere afspraken zullen maken. Vaardigheden en attitude en op basis daarvan zelfvertrouwen. De deelnemers oefenen belangrijke vaardigheden met een trainingsacteur. Bijvoorbeeld: inschatten ontwikkelfase medewerker, instrueren, delegeren, coachen, feedback geven en ontvangen. Tussen de trainingsdagen gaan de deelnemers aan de slag met hun voornemens, waarbij zij in tweetallen én met hun manager overleggen. Het Leiderschapsmodel van de Boertiengroep als houvast Voor de inventarisatie gebruiken we het Leiderschapsmodel van de Boertiengroep (figuur 1), gebaseerd op Quinn. Het model toont vier velden, die samen de verantwoordelijkheden van managers en senioren in kaart brengen: Realiseren van resultaten; Werken volgens afspraak; Ontwikkelen van medewerkers; Inspelen op verandering. Het model helpt alles te overzien en niets te vergeten.

3 De senioren discussiëren over de verantwoordelijkheden aan de hand van een speciale lijst, waarin per werkveld de vaardigheden en de typen gesprekken staan die ervoor nodig zijn (tabel 1). De senioren geven per veld aan waar volgens hen hun verantwoordelijkheden beginnen en waar ze ophouden. De onderste twee velden, Realiseren van resultaten en Werken volgens afspraken, blijken weinig problemen te geven. De senioren zien hun rol daar heel duidelijk. Maar de twee bovenste, Ontwikkelen van medewerkers en Inspelen op verandering zijn veel ingewikkelder. Zo is een discussiepunt: wordt van ons de vaardigheid motiveren verwacht? Eigenlijk hebben we daar geen heldere afspraken over! En: voeren wij ontwikkelgesprekken? Hieruit volgen stevige gesprekken, waarbij precies blijkt op welke punten senioren het onderling wél en níet eens zijn. Dat toont meteen aan, dat zij inderdaad de seniortaak in de praktijk verschillend invullen. De deelnemers vinden het bespreken van de werkvelden heel nuttig. Typerende reacties: Het geeft overzicht. Ik voel me minder ondergedompeld. Ik heb een beter beeld waarom ik doe wat ik doe. En ze zijn er enthousiast over, dat de kennis van de werkvloer wordt gebruikt. Afspraken Stap 3. Na de training volgt een dag waarop managers en senioren per werkveld gezamenlijk afspraken maken. In de ochtend bepalen de managers onder begeleiding van de trainer welke verantwoordelijkheden bij de senior horen. Het is belangrijk dat zij het onderling eens zijn, hoewel er uiteraard verschillen blijven bestaan als gevolg van verschillende soorten werkzaamheden en, in beperktere mate, door verschil van inzicht. In de middag begeleidt de trainer de managers en de senioren; per werkveld bepalen zij gezamenlijk de verantwoordelijkheden. Dit mondt uit in afspraken, die worden vastgelegd in een document, bij de deelgemeente het Visiedocument genoemd (zie het kader voor een samenvatting). Net als tijdens de training blijken de velden Ontwikkelen van medewerkers en Inspelen op verandering de meeste discussie te geven. Er is ruimte voor emoties. Bijvoorbeeld: Moet ik doen alsof ik achter een verandering sta waar ik zelf tegen ben?! Resultaten op korte en lange termijn Zowel de managers als de senioren vinden deze sessie uiterst nuttig. De kracht is dat de managers en de senioren op deze manier in overleg de wijsheid van de werkvloer verwerken in de afspraken. Het motiveert senioren ook enorm: de afspraken zijn niet van bovenaf opgelegd. De trainer kan bovendien ter plekke de groep onderling feedback laten geven of zelf feedback geven over de gezamenlijke discussie. Het visiedocument fungeert in de praktijk als basis bij het maken van werkafspraken en wordt ook gebruikt bij plannings-, functioneringsen beoordelingsgesprekken (Rotterdamse gesprekscyclus). In een enkel geval heeft het visiedocument ook gevolgen voor de functieomschrijvingen. De training geeft de deelnemers houvast in het toepassen van de vaardigheden. Bepaalde vaardigheden, zoals het belangrijke grenzen stellen, blijken niet zo gemakkelijk. Een neveneffect van het traject is dat de senioren een onderlinge band opbouwen. De voorzitter van de werkgroep gebruikt hiervoor het woord hechtheid. Zij vertelt: In de dagelijkse praktijk delen ze ervaringen en

4 gevoelens. Ze kunnen op elkaar terugvallen. Na 2,5 jaar kijken de deelgemeentesecretaris, de voorzitter van de werkgroep (die bij senioren heeft nagevraagd) en de trainer terug. Op deze lange termijn zijn de effecten de volgende: De rol van de senior is voor alle betrokkenen duidelijk geworden. De senioren hebben houvast om hun grenzen te blijven bewaken belangrijk voor mensen die de neiging hebben werk wat te snel op te pakken. Dank zij de gemaakte afspraken kan het management verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen. De senioren pakken nu meer coördinerende taken op, zoals het uitzetten en de eindredactie van de begroting/jaarrekening. De managers hebben meer ruimte voor personele aansturing, waar ze eerder niet voldoende aan toekwamen. Het seniorschap biedt in deze platte organisatie meer doorgroeimogelijkheden. De stap van beleidsmedewerker naar manager is groot en het aantal plaatsen is beperkt. Nu kan een medewerker Visiedocument: de interessante werkvelden 3 en 4 Het visiedocument van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk bestaat uit vier hoofdstukken, een per werkveld. Bij elk werkveld staan genoemd: algemene afspraken; benodigde vaardigheden; de typen gesprekken, waarmee de senior te maken heeft. Hier zijn alleen enkele belangrijke afspraken uit de werkvelden 3 en 4 opgenomen, omdat deze de meeste discussie gaven en het nuttigst blijken te zijn. Belangrijke afspraak over werkveld 3: Ontwikkelen van medewerkers De senior werkt mee aan de motivatie van de medewerkers door te informeren en feedback te geven. De houding/het voorbeeldgedrag van de senior heeft grote invloed op de motivatie van de medewerker en is dus belangrijk. Belangrijke afspraken over werkveld 4: Inspelen op verandering De senior is een sleutelfiguur om ideeën uit te dragen (voorleven) en werkt op die manier mee om mensen te leren omgaan met veranderingen. De senior bespreekt veranderingen inhoudelijk en geeft medewerkers ruimte om reacties hierover te uiten. De senior gaat niet meehuilen met de wolven in het bos. Als de senior het niet eens is met veranderingen, kan hij zeggen dat hij het er niet mee eens is en dat hij dat zal bespreken met zijn manager. Maar hij draagt wel uit dat de verandering moet plaatsvinden. Hij hoeft echter niet actief reclame te maken. De senior bespreekt zijn visie met de manager. De senior ondersteunt de medewerker als deze problemen heeft met de verandering. De senior adviseert de manager op het gebied van (gewenste) veranderingen: wat speelt er op de afdeling, welke veranderingen zouden nuttig zijn, hoe reageren medewerkers op veranderingen, zijn er knelpunten in het doorvoeren van veranderingen, enzovoort?

5 doorgroeien als senior en onderzoeken: is leidinggeven iets voor mij? Het visiedocument helpt nog steeds bij de plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. En bovendien bij een reorganisatie, waarbij de functies opnieuw gedefinieerd worden. Het visiedocument werkt als voorbeeld en als bron van informatie. Alleen maar positieve berichten? Nou, wel een aandachtspunt: in de loop van de tijd vertonen de vaardigheden en de onderlinge band wat slijtage. Maatwerk vereist. Een voorbeeld: een individuele training voor een senior die grenzen stellen moeilijk blijft vinden, ondanks alle interne afspraken. Dus: helderheid motiveert. Enig onderhoud blijft nodig. Figuur 1. Het Leiderschapsmodel van de Boertiengroep gebaseerd op Quinn

6 Tabel 1: Vaardigheden en gespreksvormen bij de verschillende werkvelden Werkvelden Vaardigheden Type gesprekken Realiseren van resultaten Performancegericht begeleiden Werken volgens afspraak Procesgericht begeleiden Ontwikkelen van medewerkers Performancegericht begeleiden Inspelen op verandering Procesgericht begeleiden Resultaatgericht handelen Formuleren en uitdragen van heldere doelstellingen en resultaten en deze als leidraad nemen voor het handelen van manager en medewerker. Leidinggeven Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van de vervulling van zijn taken. Stijl van leidinggeven aanpassen aan de ontwikkelingsfase van de medewerker. Zorgvuldig handelen Zorgen dat werkzaamheden op een geordende en nauwkeurige wijze uitgevoerd worden. Controleren van het werk en handelen van manager en medewerker en de tekortkomingen daarin. Voortgang bewaken Effectief bewaken van de voortgang van het eigen werk of dat van anderen door het opstellen van procedures en het actief volgen daarvan. Motiveren Medewerkers ertoe weten te bewegen zich optimaal in te zetten en het beste uit zichzelf te halen. Coachen Medewerkers helpen om zich optimaal te ontwikkelen door die sturing te geven die past bij de specifieke situatie en/of taakvervulling van de betrokken medewerker. Inlevingsvermogen Onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen, zich verplaatsen in anderen en zich bewust tonen van de invloed van het eigen handelen op anderen. Visie uitdragen Een helder toekomstbeeld hebben van de organisatie, focus aanbrengen op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid. Doelgesprek SMART afspraken maken is hier een onderdeel van. Disciplinegesprek Slecht nieuws brengen is hier een onderdeel van. Ontwikkelgesprek Feedback geven is hier een onderdeel van. Visiegesprek Probleemverkenning en oplossing is hier een onderdeel van.

7 Literatuur Duck, J.D. The change monster; the human forces that fuel or foil corporate transformation and change. New York : Three Rivers Press. Hout, W.A.M. van (2008). Klantgerichtheid in de organisatie ; tools, ervaringen en uitgangspunten. Naarden : Interne uitgave Boertiengroep. Quinn, R.E. (2006). Handboek managementvaardigheden. (3e druk). Den Haag: Academic Service Drs. Wim van Hout, seniortrainer en -adviseur, Boertiengroep. Samen met opdrachtgevers bedenkt en verzorgt hij interventies over o.a. samenwerken en klantgerichtheid. Deze hebben veel impact, omdat ze nauw aansluiten bij de leerwensen en praktijk van de doelgroep, de organisatiedoelen én omdat de werkvormen verrassend zijn. Sinds 1982 trainde hij duizenden deelnemers. Hij publiceert regelmatig.

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Natuurlijk veranderen

Natuurlijk veranderen Natuurlijk veranderen Doorlopend zoeken naar het nieuwe dat in de kern al aanwezig is Albert Nieuwenhuis Samenvatting Veranderingsprocessen mislukken als het accent komt te liggen op het eindresultaat,

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG & NAZORG

HANDREIKING OPVANG & NAZORG HANDREIKING OPVANG & NAZORG www.omgaanmetagressie.nl Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende handreiking als aanvulling op het samenstellen van een integraal veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Voorkomen en beperken van agressie en geweld. Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld

Voorkomen en beperken van agressie en geweld. Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld Voorkomen en beperken van agressie en geweld Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak van agressie en geweld Voorkomen en beperken van agressie en geweld Essentiële onderdelen van uw plan van aanpak

Nadere informatie

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN www.zelfsturendeteamsindezorg.nl GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Rol van leiding bij opleiden

Rol van leiding bij opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 2 Rol van leiding bij opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van

Nadere informatie