Managementgame Het Nieuwe Werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementgame Het Nieuwe Werken"

Transcriptie

1 Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren!

2 MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs heeft de Management Game Het Nieuwe Werken ontwikkeld om deelnemers te laten ervaren wat de impact is van de implementatie van Het Nieuwe Werken, wat zijn de succesfactoren en valkuilen en waarom werkt Het Nieuwe Werken wel of niet. Deze spelsimulatie/ bedrijfssimulatie is een krachtig en effectief HNW instrument waarin de deelnemers snel inzicht krijgen in waarom HNW werkt of niet. Door het spelen van de game worden de succesfactoren en valkuilen van HNW binnen de organisatie concreet gemaakt. Door HNW te ervaren in de praktijk worden deelnemers zich bewust van hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle implementatie van HNW in de eigen organisatie en welke onderdelen in het Plan van Aanpak of projectplan bijzondere aandacht moeten hebben. Referenties De Managementgame is reeds door veel organisaties ingezet in hun HNW project op verschillende plaatsen in de organisatie en verschillende momenten in hun Plan van Aanpak. Zowel managementteams, projectgroepen, leidinggevenden, medewerkers en teams/afdelingen hebben de managementgame ingezet in hun HNW project. De management game brengt Het Nieuwe Werken tot leven. We spreken wel vaak over mogelijke gevolgen nu beleef je ze. Dat maakt indruk!! Manager Provincie Noord-Holland De game geeft meer inzicht in de succesfactoren en valkuilen van Het Nieuwe Werken dan 10 presentaties over Het Nieuwe Werken!! Algemeen directeur Gemeente Assen De game maakt het veranderproces inzichtelijk, waardoor duidelijk werd wat succesfactoren en valkuilen zijn van Het Nieuwe Werken in onze organisatie. Directiesecretaris GGD Flevoland De Managementgame is op een bijeenkomst met diverse deelnemers van zeven organisaties gespeeld. Deze organisaties waren GGD Flevoland, GGD Friesland, Rabobank Midden-Drenthe, Rabobank Sneek, Verslavingszorg Noord-Nederland en Woonfriesland. Een greep uit de resultaten en bevindingen van de game worden in dit verslag weergegeven. Leeswijzer In deze rapportage geven we de ervaringen en bevindingen van de deelnemers aan de simulatie gecomprimeerd geven. De bevindingen zijn per thema in het kader van HNW geplaatst en aan de bevindingen zijn veralgemeniseerde aanbevelingen verbonden. De aanbevelingen gebruiken de deelnemers om HNW in de eigen organisatie bespreekbaar te maken of om HNW verder tot een succes te maken. Aansluitend wordt met een aantal foto s een korte impressie gegeven van de managementgame. Tenslotte zijn alle reacties van de deelnemers uit de eindevaluatie weergegeven. Resultaten Management Game Het Nieuwe Werken 2

3 Bevindingen van de deelnemers en aanbevelingen Algemeen over de spelsimulatie Bevindingen deelnemers: De simulatie wordt als leerzaam ervaren. In een kort tijdsbestek leer je wat de consequenties zijn van HNW, waarbij alle rollen aan bod komen. Een andere deelnemer formuleert: Leerzaam, juist door het praktisch ondervinden van knelpunten in HNW. Een greep uit opmerkingen uit de evaluatie: praktijk naar binnen halen, verhelderend, HNW gaat leven, valkuilen worden zichtbaar. Het spelen van de game is een prima manier om de aandachtspunten in HNW onder de aandacht te brengen, zowel op managers als op medewerkers niveau, stelt iemand in de evaluatie. De game geeft inzicht in de verschillen tussen het oude en het nieuwe werken, wordt als inspirerend ervaren, af en toe irritant, maar wel confronterend. Leidinggeven in HNW Bevindingen deelnemers: De impact die HNW heeft op de rol van leidinggevende raakt veel facetten. Het vereist nadenken over een andere invulling van leidinggeven. Genoemd is de communicatie en het afstemmen met medewerkers, maar ook aandacht hebben voor en kennis hebben van de werkzaamheden en processen. De leidinggevende krijgt meer de rol van coach en sturen op output wordt belangrijker. Één van de deelnemers ervaart dat de impact van HNW op de leidinggevende groter is dan op de medewerker. Een andere deelnemer merkt op dat je de zaken goed moet voorbereiden en communiceren. Je moet er op kunnen vertrouwen dat medewerkers goed werk leveren. Vooral niemand vergeten, helder opdracht geven, werkafspraken maken en waardering geven aan iedereen. Weer een ander stelt dat de rol van de leidinggevende zichtbaar verandert: in het eerste jaar (het oude werken) kan worden volstaan met het direct controleren en aansturen. Later bij Het Nieuwe Werken wordt communicatie, betrokkenheid en het motiveren van de medewerker steeds belangrijker. Directe aansturing van werkzaamheden, processen en medewerkers wordt dan lastiger. Kader HNW: Bij het implementeren van HNW is de rol van de leidinggevende cruciaal. Het is juist deze rol die sterk verandert binnen het HNW. De veranderingen liggen in het vooraf goede afspraken maken passend bij het team en individu, het kunnen sturen op output en geven van vertrouwen, op een nieuwe manier communiceren en het benutten van nieuwe faciliteiten. Het is van belang deze veranderingen stap voor stap aandacht te geven. Dit vraagt een goede ondersteuning van de leidinggevenden die voor een extra opgave staan in dit veranderingstraject. Uit onze ervaringen met het spelen van de game blijkt, dat er vijf rollen van leiderschap te onderscheiden zijn te weten de planner, de verbindingsofficier, de facilitator, de outputmanager en de peoplemanager. Resultaten Management Game Het Nieuwe Werken 3

4 Aanbevelingen van succesfactoren/valkuilen: 1. Omdat leidinggevenden een cruciale succesfactor zijn bij de implementatie, vormgeving en acceptatie van HNW is het aan te bevelen leidinggevenden een leiderschapsprogramma aan te bieden. Hiermee biedt je leidinggevende een voorsprong op de medewerkers met Het Nieuwe Werken, zodat ze het veranderproces kunnen begeleiden. 2. Als gekozen wordt voor een leiderschapsprogramma, leg de focus in dit programma op het inzicht dat de rol van de leidinggevende gaat wijzigen en ondersteun leidinggevenden bij de ontwikkeling van het verwerven van nieuwe competenties. Daarbij kan de nadruk gelegd worden op de vier rollen van leiderschap: de planner, de verbindingsofficier, de outputmanager en de peoplemanager. Communicatie Bevindingen deelnemers: Het belang van communicatie, onder andere voor de rol van leidinggevende, werd door veel van de deelnemers in de evaluatie aangedragen als een cruciaal element in HNW. Genoemd worden aspecten als invulling geven aan snelle en begrijpelijke communicatie, het maken van afspraken met elkaar en het organiseren van de communicatie. Kader HNW: Communicatie is in HNW essentieel voor de samenhang van de organisatie en de teams, voor het realiseren van resultaten, bespreken van voortgang en het zorgen voor sociale cohesie. Communicatie in HNW is ten opzichte van het oude werken niet meer vanzelfsprekend aangezien medewerkers plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen werken. Communicatie moet georganiseerd worden. Daarnaast is in veranderingstrajecten als de invoering van HNW communicatie met medewerkers, klanten/cliënten/burgers en stakeholders essentieel voor het verwezenlijken van draagvlak. Het voortdurend betrekken en informeren bij (delen van) het project is van vitaal belang voor een succesvolle implementatie en acceptatie van HNW. Aanbevelingen van succesfactoren/valkuilen: 3. Maak binnen je eigen organisatie concreet wat je gezamenlijk verstaat onder communicatie. Bepaal waarover ga je wanneer met wie gaat communiceren, met welk doel je dit doet en welke faciliteiten je hiervoor gaat inzetten. 4. Informeer medewerkers gedurende het gehele invoeringstraject over de impact van HNW. Informatiebijeenkomsten, workshops, afleggen van referentiebezoeken en niet te vergeten de viering van successen dragen bij aan de realisatie van draagvlak voor HNW. Resultaten Management Game Het Nieuwe Werken 4

5 Teamontwikkeling en de medewerker Bevindingen deelnemers: Betrek medewerkers bij besluitvorming en bewaak betrokkenheid, zo stelt één van de deelnemers. Meer verantwoordelijkheid delegeren en meer vertrouwen aan medewerkers geven. De medewerker staat centraal, stelt een deelnemer. HNW zorgt niet alleen voor veranderingen bij de medewerker maar ook bij een team. Focus op een nieuwe manier van (samen) werken en het maken van nieuwe werkafspraken met een team is cruciaal. Dit is een greep uit de opmerkingen die over medewerkers geplaatst zijn. Kader HNW: Binding en teamgevoel zijn belangrijke aandachtspunten voor een succesvolle implementatie. Door invoering van tijd- en plaatsonafhankelijk werken zijn nieuwe en heldere werkafspraken noodzakelijk voor optimaal presterende teams en medewerkers. De medewerkers en de leidinggevende zullen zich bewust moeten zijn van de impact van de HNW en de veranderingen daarvan op de werkzaamheden. Focus op communicatie, processen en werkafspraken zal in HNW sterk veranderen. Dit zal daarnaast ook per team en medewerker verschillen. Een goede analyse wat waar wel of niet toe te passen is essentieel, zal tot stand moeten komen in samenwerking tussen de medewerker(s) en de direct leidinggevende en moet passen binnen de visie op HNW van de organisatie. Aanbevelingen van succesfactoren/valkuilen: 5. Werk HNW en de impact van HNW per afdeling uit. Speel de Managementgame Het Nieuw Werken in een dagdeel met elke afdeling van de organisatie, waardoor de elementen van HNW worden ervaren, inzichten op één lijn kunnen worden gebracht en de betekenis zichtbaar wordt van HNW voor het samenwerken binnen de eigen afdeling. 6. Maak aansluitend inzichtelijk wat de impact van HNW voor de medewerkers en het teams is. En verwerk deze ervaringen tot nieuwe (samen)werkafspraken binnen de eigen afdeling. Aandachtspunten die de deelnemers meenemen voor invoering van HNW Uit de evaluatie blijkt dat er een fors aantal aandachtspunten zijn onderscheidden door de deelnemers. Er worden verschillende aspecten genoemd, zoals aandacht voor de rol van leidinggevende, duidelijke werkafspraken en overlegmomenten inplannen. Het inrichten van je werkproces, samen met de klant en medewerkers, wordt eveneens genoemd. Waarbij wordt opgemerkt: maak heldere set van werkafspraken, zorg voor goede faciliteiten en informatie zodat het werk door kan gaan. Voordat medewerkers effectief kunnen thuiswerken is het belangrijk om eerst zaken goed op een rij te hebben. Duidelijk formuleren van kaders, afbakening en eisen. Kader HNW: Met alle betrokkenen op een lijn zitten over de gedachten van HNW is een belangrijke basis voor beslissingen. Inzicht krijgen in de mogelijkheden en de consequenties van Het Nieuwe Werken voor de gehele organisatie, maar ook voor de afdelingen is een belangrijke vervolgstap. Om deze Resultaten Management Game Het Nieuwe Werken 5

6 vervolgstap goed in te vullen is het essentieel te werken aan draagvlak en het passend maken van HNW op de organisatie, de werkzaamheden en de medewerkers. Aanbevelingen van succesfactoren/valkuilen: 7. Door in het implementatieproces heldere stappen te zetten en diverse werkvormen toe te passen, worden plannen integraal gedragen op organisatie-, afdelings- en medewerkerniveau. Volgend op de managementgame kan gedacht worden aan het organiseren van workshops waarin de impact, ervaringen en belangrijke issues van HNW op het team verwerkt worden in plannen en afspraken. 8. HetNieuweWerkenModel.nl is een gedegen aanpak om HNW te implementeren. Het geeft aandacht aan faciliteiten als huisvesting en digitalisering en zorgt voor draagvlak en een goede organisatie. De aanpak kent drie fasen: Drive, Denken en Doen. Volg de fasen en stappen van het model voor een goede leidraad in het veranderingstraject en een gedegen implementatie van HNW, passend bij de organisatie In de Managementgame Het Nieuwe Werken ervaren de deelnemers wat HNW kan betekenen en wat de impact is op de organisatie, de leidinggevenden en medewerkers en op de werkzaamheden. Speel in de stap Verkenning van HNWmodel.nl met de projectgroep, management en sleutelfiguren de Managementgame HNW. De ervaringen geven een goed beeld van HNW en is een goede basis voor de visie van de organisatie op HNW. Speel ook de Managementgame in de stap Ontwerpen & Ontwikkelen met de medewerkers en leidinggevende van een team. De ervaringen van de game kunnen aansluitend direct omgezet worden naar nieuwe werkafspraken voor het team. Resultaten Management Game Het Nieuwe Werken 6

7 Impressie Resultaten Management Game Het Nieuwe Werken 7

8 Bijlage evaluatie: de verzamelde reacties van deelnemers o.b.v. drie vragen Reacties vraag 1: Hoe vond je het om de game te spelen? - Leerzaam je leert in een kort tijdbestek wat de consequenties van HNW inhoudt, waarbij alle rollen aan bod komen - Leerzaam, juist door praktische ondervinden van knelpunten - Ervaringsleren, praktijk naar binnenhalen, concept HNW gaat leven, komt tot leven, doen brengt inspiratie - Verrassend, heel goed om mee te maken wat HNW kan brengen maar ook waar de valkuilen zitten - Inspirerend, leerzaam, geeft inzicht in effecten van HNW op rol van leidinggevende als rol van de medewerker (thuiswerken) - Inspirerend, af en toe irritant ; ), verhelderend - Geeft inzicht in de verschillen tussen het oude en het nieuwe werken - Confronterend, snel leren, improviseren - Leerzaam, valkuilen worden zichtbaar - Prima manier om de aandachtspunten in HNW onder de aandacht te brengen, zowel op managers als op medewerkerniveau - Interessant, geeft in ieder geval een beeld dat indien je wilt overgaan op HNW je de processen helder moet hebben, taakvolwassen medewerkers, de zaak goed voorbereiden en communicatie! Reacties vraag 2: Welke impact heeft Het Nieuwe Werken op de rol van de leidinggevende? - Het betekent meer verantwoordelijkheid te delegeren en meer vertrouwen aan medewerkers te geven. De medewerker staat centraal - Kennis van processen, kennis van medewerkers - Impact op communicatie met medewerker, afstemmen met medewerker, aandacht voor processen - Bijzonder grote impact: van groot belang: communicatie, afstemming, vertrouwen/loslaten, Aandacht - Impact is enorm: leidinggevende krijgt een andere rol: meer coach - Vertrouwen, outputsturing, op afstand, coachen - Grote impact: vereist nadenken over een andere invulling van leidinggeven - Rol van leidinggevende verandert zichtbaar: in eerste jaar kan worden volstaan met controleren en aansturen. Later worden communicatie en betrokkenheid en motiveren van de medewerker steeds belangrijker. - Grotere impact op leidinggevende dan op medewerker, extra sturing en communicatie - Aandacht voor communicatie, goede werkafspraken, aandacht voor de mens, time-out nemen - Moet de zaken goed voorbereiden en goed communiceren. Er op kunnen vertrouwen dat zijn medewerkers goed werk leveren. Vooral niemand vergeten, heldere opdrachten geven en waardering uiten voor iedereen. Resultaten Management Game Het Nieuwe Werken 8

9 Reacties vraag 3: Welke aandachtspunten neem je mee voor de invoering van HNW binnen je eigen organisatie? - Aandacht voor de rol leidinggevende, aandacht voor duidelijke werkafspraken, overlegmomenten inplannen, communicatie belangrijke rol - Richt je werkproces samen met de klant en medewerkers in. Maak heldere set van werkafspraken, communicatie is onontbeerlijk, zorg voor goede faciliteiten en informatie zodat het werk door kan gaan - Communicatie, werkafspraken, leidinggeven - Duidelijke afspraken maken, onderlinge communicatie, medewerkers betrekken bij besluitvorming,bewaken betrokkenheid - Werkproces heel goed in beeld brengen met hele goede werkafspraken. Communicatie en betrokkenheid is het allerbelangrijkst - Communicatie, leidinggeven en processen (3 keer genoemd) - Kijk naar het totaal, proces van A-Z, communicatie snel en begrijpelijk, duidelijke kaders - Voordat medewerkers effectief kunnen thuiswerken is het belangrijk om eerst de zaken goed op een rij te hebben. Duidelijk formuleren van kaders, afbakening en eisen. Meer weten? Wilt u meer weten over de Management game en wat HNW én wij voor u kunnen betekenen? Kijk op onze website of maak een vrijblijvende afspraak. Ons team van organisatieadviseurs adviseert en ondersteunt organisaties, beslissers en teams bij Het Nieuwe Werken, het behalen van rendement in de organisatie en het verhogen van rendement met mensen. Ons advies en begeleiding in Het Nieuwe Werken is altijd gericht op Rendement met mensen. Think too Organisatieadviseurs Postbus Ubbo Emmiussingel CD GRONINGEN 9711 BK GRONINGEN Think too is het organisatieadviesbureau dat adviseert en ondersteunt bij het realiseren van Rendement met Mensen. Resultaten Management Game Het Nieuwe Werken 9

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Bewust Werken Gedragsaanpak voor Het Nieuwe Werken

Bewust Werken Gedragsaanpak voor Het Nieuwe Werken Bewust Werken Gedragsaanpak voor Het Nieuwe Werken We moeten praten. De zachte kant van Het Nieuwe Werken is minstens even belangrijk als de technologie, het gebouw en de werkplek. Hoe moet je leidinggeven

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma

Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma Evaluatie paragraaf Personeelsbeleid uit Collegeprogramma 2003-2007 Realisatie inrichtingsplannen Directie Beleid Utrecht, 12 januari 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Kwantitatieve doelstellingen 3. Kwalitatieve

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN DEKRACHTVAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN PlanB II iseencompletemethodevoorhetimplementerenvanoperationalexcellenceinorganisaties.hetis integraalonderdeelvanhetoperationalexcellenceframeworkenwordtgebruiktvoorhetimplementerenvan

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK

HET CREËREN VAN DRAAGVLAK Draagvlak INLEIDING Kun je wel Cultuurprofielschool zijn als er binnen de school geen draagvlak voor is? Wat is draagvlak? Waarom is draagvlak belangrijk? Hoe creëer je draagvlak? Er is sprake van draagvlak

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Projectmatig veranderen in de bank

Projectmatig veranderen in de bank Projectmatig veranderen in de bank Maandag 21 september 2009 Ronald Janssen Implementatiemanager Even geen Prince2... of toch?! Aanpak LPM Materie Houding & Vaardigheden Lokale bankenkennis Project- management

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team.

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team. Test naam Readiness scan Veranderen Datum 10-4-2013 Ingevuld door Peter Jansen Ingevuld voor Peter Jansen Team Testteam Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Veranderkracht Een genuanceerd beeld

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Analysekader: uw verandertraject in kaart!

Analysekader: uw verandertraject in kaart! Analysekader: uw verandertraject in kaart! Op weg naar een toekomstbestendige organisatie Met deelname aan In voor zorg! (IVZ) werkt u aan de toekomstbestendigheid van uw organisatie. De omgeving verandert

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie

Blanco Teamontwikkeling

Blanco Teamontwikkeling Blanco Teamontwikkeling Wat levert het op? De Blanco Team Ontwikkeling (BTO-programma) is gericht op het ontwikkelen van effectieve teams die optimaal bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

Nadere informatie

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012 Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL Manja Jongsma Januari 2012 99 Agenda Presentatie HNW bij SNS REAAL Doelen Heden versus toekomst Leiding geven binnen HNW Onderscheidende aspecten Resultaten

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT

Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT Profielschets algemeen directeur/bestuurder AveleijnSDT De organisatie Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben behoefte aan ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe whitepaper Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW) is een hype. Ondersteund door nieuwe technologieën en een veranderend arbeidsethos is sociale innovatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014

Brug tussen strategie en realisatie. Herfst 2014 Herfst 2014 Waarom is het realiseren van de strategie vaak zo lastig? Het ontwikkelen van een goede strategie is al niet eenvoudig, laat staan de realisatie ervan Het blijkt in de praktijk dat veel organisaties

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector!

De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector! De ICOON-methode voor de zorg- en welzijnssector! Wilt u in kaart brengen over welke vaardigheden en competenties medewerkers moeten beschikken? Wilt u een visitekaartje voor uw beroep in de zorg - en

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Masterclass Sturen op rollen en verantwoordelijkheden? SKMBO 1 oktober 2015

Masterclass Sturen op rollen en verantwoordelijkheden? SKMBO 1 oktober 2015 Masterclass Sturen op rollen en verantwoordelijkheden? SKMBO 1 oktober 2015 Programma Korte kennismaking met introductie en verkenning van het thema Presentatie: Sturen op rollen en verantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Leiderschap vragenlijst

Leiderschap vragenlijst Leiderschap vragenlijst Hieronder vindt u twee vragenlijsten: - leiderschap vragenlijst voor uzelf - leiderschap vragenlijst voor medewerkers/collegae/chef De eerste vragenlijst vult u zelf in. De tweede

Nadere informatie

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsversterker. Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsversterker Aandacht voor focus en beleving in ketens en samenwerkingsverbanden Wat levert het op? Als organisatie: - Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Beter werken door arbeidsvreugde

Beter werken door arbeidsvreugde Beter werken door arbeidsvreugde De zeven bronnen van arbeidsvreugde Landelijk Arbo Congres 24 oktober 2011 Programma Beter werken door arbeidsvreugde Ontdekken van De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Verkennende Impactanalyse

Verkennende Impactanalyse Verkennende Impactanalyse Aanleiding onderzoek Onderzoek onder: Provincies Gemeenten Omgevingsdiensten Waterschappen Rijk Bedrijfsleven Verkennen hoe organisaties de impact van de Omgevingswet en AMvB

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

WORKSHOP: Managers en Het Nieuwe Werken. Bartjan van der Jagt en Susan Smulders

WORKSHOP: Managers en Het Nieuwe Werken. Bartjan van der Jagt en Susan Smulders WORKSHOP: Managers en Het Nieuwe Werken SPREKER: Bartjan van der Jagt en Susan Smulders Even voorstellen Bartjan van der Jagt Teammanager Operations ABN AMRO - Hypotheken Susan Smulders Partner Moneypenny

Nadere informatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie

Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Handelingsgericht werken / 1-Zorgroute Aanbod Transfer Educatie Inleiding op implementatie HGW/1-Zorgroute De 1-zorgroute (1-ZR) is een project wat gericht is op zorg aan leerlingen in de groep, in school

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Beheer van veranderingen

Beheer van veranderingen Beheer van veranderingen Katlijn Perneel Afdeling Beleidsondersteuning Cipal dv Agenda Beheer van veranderingen Hoe aanpakken 2-1 Beheer van veranderingen Strategie en verandering hoezo? Directies denken

Nadere informatie

Intervisie. Het versterkt de impact leertrajecten

Intervisie. Het versterkt de impact leertrajecten Intervisie Het versterkt de impact leertrajecten 1. Inleiding Hieronder geven wij bevindingen aan op basis van onze ervaring, in het starten, doorvoeren, voortzetten en evalueren van intervisietrajecten.

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Sherpas Proyects, gids van het Noorden

Sherpas Proyects, gids van het Noorden Sherpas Proyects gerenomeerde procesbegeleiders Sherpas Proyects ondersteunt en begeleidt al vele jaren diverse persoonlijke, team en organisatiebrede veranderprocessen. De mensen van Sherpas Proyects

Nadere informatie

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO NEUTRAAL Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren ABN AMRO Susan Smulders Moneypenny Consulting & Training 19 november 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING

ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING ORGANISATIEADVIES INTERIM- EN VERANDERMANAGEMENT MANAGEMENT COACHING SPECIALISMEN DE LANGEN CONSULTANCY Analyseren van knelpunten in uw organisatie en vervolgens: Uitstippelen van oplossingsgerichte strategieën

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS.

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. Chenta biedt begeleiding op persoonlijk-, team- en organisatieniveau: - Persoonlijk functioneren in de rol van teamleider - Ontwikkelen van kennis

Nadere informatie

Leiderschap in verandering

Leiderschap in verandering Leiderschap in verandering Collegereeks verandermanagement Focus Conferences, 9 februari 2010 Prof. dr. Jaap Boonstra Sioo/UvA Inhoud Management van verandering - Kijken naar organiseren en veranderen

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager

Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Communiceren bij veranderingen de rol van de middelmanager Dat communiceren bij veranderingen cruciaal is, daar zijn heel wat managers het over eens. Maar vaak leiden de inspanningen die organisaties doen

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Beter werken door arbeidsvreugde

Beter werken door arbeidsvreugde Beter werken door arbeidsvreugde De zeven bronnen van arbeidsvreugde Landelijk Arbo Congres 1 oktober 2012 Nog meer arbeidsvreugde Programma Ontdekken van De zeven bronnen van arbeidsvreugde Waarde-prestatieketen

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid

Iets voor u! Combineer de Bedrijfsscan met de andere instrumenten van Duurzame Inzetbaarheid Wilt u succesvol werken aan de inzetbaarheid van uw medewerkers? De Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid brengt in kaart waar in uw bedrijf de kansen liggen. Direct toepasbaar! Iets voor u! Wij hebben deze

Nadere informatie

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Hoe zorg je voor groei, inspiratie en resultaatgerichte samenwerking binnen je team? Hoe ga jij om met veranderingen?

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management

Ontwikkeling. 1 Sari van Poelje, Esther de Kleer, Peter van de Berg, Leren voor Leiderschap, een nieuwe kijk op Management White Paper - Ervaringsgericht leren de praktijk als leermeester Leren is belangrijk. Voor individuen én voor organisaties en het één is voorwaarde voor het ander. Geen wonder dus dat leren en de effectiviteit

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Idealis PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur Woerden, maart 2013 Organisatie en context Idealis is een woningcorporatie en dè studentenhuisvester voor

Nadere informatie

Welkom! Wat gaan we met jullie delen?

Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Mark Hut, 10 juni 2016 Welkom! Wat gaan we met jullie delen? Werkgeluk bij Zayaz: aanleiding Doel, achtergrond, output van de methode Uitrol in organisatie: projectgroep aan de slag Proces interne afstemming

Nadere informatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie

Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie Ontwikkeling van processen en medewerkers binnen uw organisatie De voordelen van de P4P aanpak: Grotere klanttevredenheid Beheersbare werkprocessen Continu verbeteren van prestaties Grotere betrokkenheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie