MEERJARENBELEIDSPLAN HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN"

Transcriptie

1 MEERJARENBELEIDSPLAN HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN

2 1. Inleiding Heuvellandbibliotheken is een basisbibliotheek met 6 vestigingen. In de gemeente Eijsden- Margraten (3 vestingen), Valkenburg (2 vestigingen) en Vaals. De bibliotheek staat midden in de lokale samenleving en probeert vanuit die gedachte invulling te geven aan modern bibliotheekwerk. Op basis van de door bovengenoemde gemeenten ontwikkelde visies op de toekomst kan het verzorgingsgebied van Heuvellandbibliotheek omschreven worden als: cultuurhistorisch en toeristisch centrum van Zuid-Limburg; onderdeel van het euregionale gebied en daarmee meertalig door de nabijheid van Duitsland en België; in toenemende mate vergrijzend en ontgroenend tegelijkertijd; sociaal coherent en economisch kwetsbaar; ambitieus op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, kwaliteit en aantrekkelijkheid van voorzieningen en maatwerk voor specifieke en kwetsbare bevolkingsgroepen. Heuvellandbibliotheken heeft momenteel leden, waarvan 41,2 % volwassenen. Het andere deel van de leden betreft gratis jeugdleden tot 18 jaar. Het aantal leden is redelijk stabiel, maar een dalende trend van 5% op jaarbasis is ingezet. Deze dalende trend is het gevolg van krimp, de afname van de bevolking waar met name de heuvellandgemeenten mee te maken hebben. Mede door de activiteiten die door de bibliotheken worden georganiseerd, neemt het aantal bezoekers toe, van in 2011 tot in Het aantal uitleningen bedroeg in en neemt af ten opzichte van de jaren ervoor. Aan de ene kant heeft Heuvellandbibliotheken te maken met bezuinigingen van de kant van gemeentelijke subsidiënten, die nog worden versterkt doordat de subsidie van de gemeenten is gebaseerd op een verder dalend aantal inwoners.. Dit noodzaakt tot verdere reorganisatie en het kiezen van prioriteiten. Anderzijds vragen deze nieuwe omstandigheden om bezinning op missie, visie en strategie en de noodzaak om die te expliciteren naar de toekomst en door middel van een meerjarenbeleidsplan concreet vorm en inhoud te geven. Dit beleidsplan heeft dan ook als doel om een duidelijk perspectief op de toekomst te schetsen en prioriteiten te formuleren voor de dagelijkse gang van zaken. Dit is niet alleen van belang voor de externe omgeving met gemeentelijke subsidiënten en lokale samenwerkingspartners als belangrijkste stakeholders, maar is ook van belang voor medewerkers om te weten vanuit welke keuzes zij in de komende jaren leden en bezoekers van de bibliotheek blijven voorzien van modern bibliotheekwerk. In dit meerjarenbeleidsplan worden relevante trends en ontwikkelingen beschreven (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de visie van de bibliotheek geëxpliciteerd en de missie geformuleerd. Op basis van strategische speerpunten worden verschillende beleidsaspecten nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.

3 2. Trends en ontwikkelingen De missie van de bibliotheek met de vijf kerntaken zoals die in ons vorige meerjarenplan zijn beschreven, blijft onveranderlijk belangrijk. Omdat de omgeving van de bibliotheek sterk verandert, is het van belang om goed zicht te hebben op de trends en ontwikkelingen die een rol spelen bij het bibliotheekwerk. De basis voor een goede missie en visie zijn onderstaande trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor Heuvellandbibliotheken. 2.1 Ontwikkelingen binnen het bibliotheeknetwerk Op dit moment zijn er vele ontwikkelingen gaande binnen het netwerk van openbare bibliotheken. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan de digitale bibliotheek met een centrale catalogus en de beschikbaarstelling van e-books. Daarnaast is een aanpak ontwikkeld voor de Bibliotheek op School die bibliotheken lokaal kunnen uitwerken. Tegelijkertijd is een nieuwe Bibliotheekwet in voorbereiding, waarbij vanaf 2015 iedere Nederlander via het internet e-books moet kunnen lezen. Op provinciaal niveau is er structurele aandacht voor achterstandsvraagstukken bij burgers. Leesbevordering, taalachterstand en mediawijsheid zijn voorbeelden van relevante onderwerpen hierbij. De bibliotheek zal zich meer dan ooit dienen te profileren als een ondernemende organisatie, die actief de samenwerking aangaat met lokale culturele en educatieve partners. De vijf kerntaken krijgen een invulling in de ruimere context van het brede culturele, educatieve en maatschappelijke krachtenveld waarin de bibliotheek participeert. De bibliotheek wordt meer een lokaal activiteitencentrum, gericht op ontmoeting met inhoud, cultuureducatie en kennisontwikkeling. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de leden van de bibliotheek een belangrijk uitgangspunt. De bibliotheek krijgt daarmee een bredere maatschappelijke betekenis. Als onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken draagt Heuvellandbibliotheken bij aan het netwerk door op landelijk en provinciaal niveau mee te doen met relevante activiteiten. Op landelijk niveau is Heuvellandbibliotheken betrokken bij de volgende ontwikkelingen: 1. De bibliotheek is aangesloten op de landelijke infrastructuur van bibliotheek.nl. Dit houdt in: landelijke website volgens de WAAS, aangesloten op de NBC (nationale bibliotheek catalogus) en aangesloten op het DWH (datawarehouse) 2. De bibliotheek volgt de ontwikkeling van de E-books en doet mee aan alle campagnes die hiermee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld Lees Meer. 3. De bibliotheek is lid van de brancheorganisatie VOB. 4. De bibliotheek neemt deel aan alle landelijke activiteiten t.b.v. de leesbevordering, zoals Nederland leest, Boekenweek, Nationale voorleesdagen, Maand van het spannende boek, Kinderboekenweek, e-bookcampagne. 5. De bibliotheek heeft voor de klanten de landelijke digitale content (databanken e.d.) 6. De bibliotheek neemt deel aan het landelijk gastlenen. 7. Aangepast lezen. 8. Makkelijk Lezen Plein. 9. BoekStart. 10. De GIDS. 11. Landelijke huisstijl.

4 Op provinciaal niveau is Heuvelland betrokken bij de volgende ontwikkelingen: 1. Provinciale PR Kalender-activiteiten; 2. Voordeel met je biebpas; 3. De bibliotheek neemt diensten af van Cubiss Limburg en Cubiss Brabant; 4. De bibliotheek neemt deel aan het Directie Overleg Automatisering (DOA) en de Vereniging Limburgse Bibliotheken (VLB) 5. De bibliotheek is bezig met voorbereidingen voor de Bibliotheek op School (dbos) 6. De bibliotheek werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin; 7. De bibliotheek biedt de bibliotheek-app aan. In het verlengde hiervan kan worden opgemerkt dat Bibliotheekhuis Limburg na fusie onderdeel is geworden van Cubiss Next. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van het provinciale en lokale bibliotheekwerk. Op lokaal niveau is er sprake van samenwerking met: 1. Vrijwilligerscentrale (Trajekt) 2. Gehandicaptenplatvorm 3. Martin Stevensfonds 4. Via Valkenburg gemeentelijk informatiepunt voor senioren en mensen met een beperking 5. Aanbod van dienstenpakket voor scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en consultatiebureau s. Het betreft o.a. projectcollecties en een leesbevorderingsplan 0 t/m 12 jaar 6. Culturele instellingen en centra voor jeugd en gezin 7. Eijsden: Kunsj ien de Vietrien exposities 8. Valkenburg: Kunstkring Henri Jonas (exposities) 9. Valkenburg: Cultuurcafe D n Dwingel (lezingen en andere bijeenkomsten) 10. Vaals: Stichting Kunstzinnige Vorming 11. Vaals: Literaire zomer (Literarische Sommer) 2.2 Digitalisering van de samenleving In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de digitalisering van de samenleving structureel voortschrijdt. Steeds meer mensen maken gebruik van het world wide web. Als gevolg van beschikbare mobiele informatietechnologie kan dit op iedere plaats en op ieder moment van de dag met behulp van smartphones, apps en steeds vaker gratis aangeboden wifi-verbindingen. Als onderdeel van deze digitale ontwikkelingen dienen zich nieuwe vraagstukken aan voor de bibliotheek. Met betrekking tot de collectie bieden zich kansen aan. Steeds meer informatiebronnen kunnen in de toekomst moeiteloos onderdeel gaan uitmaken van de digitale collectie. De vraag is in hoeverre de bibliotheek de digitale collectie moet realiseren. De eerste signalen zijn dat de aandacht verschuift van collectie naar connectie, van toegang bieden tot informatie en naar het duiden en gebruiken van informatie. Daarnaast dient zich de vraag aan hoe leden/bezoekers van de bibliotheek kunnen worden toegerust om als mediawijze burgers op betrouwbare wijze hun weg te vinden in de digitale overvloed. De bibliotheek heeft hierin een belangrijke gidsfunctie.

5 2.3 Veranderende klantwensen De klant laat van zich horen door steeds veranderende eisen die zij aan de bibliotheek stelt. Op basis van klant- en marktonderzoek bij bibliotheken blijkt dat burgers vooral behoefte hebben aan actualiteit (toptitels en bestsellers), (digitale) gemaksdiensten (online reserveren en inschrijven) en snelle levering. Het retailen van bibliotheken is dan ook bezig met een opmars, waarbij de landelijke brancheformule bijdraagt aan één uitstraling van de bibliotheek. Heuvellandbibliotheken gaat hierin mee door aan te sluiten op de landelijke huisstijl. Hoewel het aantal leden van bibliotheken afneemt, wijzigt wel de aard van het bezoek aan de bibliotheek Mensen komen niet alleen naar de bibliotheek voor de traditionele lees- en leenfunctie, maar komen ook naar de bibliotheek om kranten en tijdschriften te lezen, om te internetten en om elkaar te ontmoeten bij activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd. Veel bibliotheken zetten dan ook in op de verblijfs- en belevenisfunctie van de bibliotheek. 2.4 Ontwikkelingen in het onderwijslandschap Alle voorzieningen voor jeugd en jongeren worden meer en meer rondom het onderwijs geformeerd. Het gaat dan niet alleen om voor- en vroegschoolse educatie (kinderopvang en peuterspeelzaal), maar ook om basis- en voortgezet onderwijs. Instellingen op dit gebied hergroeperen zich en komen tot een beter afgestemd en rijker aanbod richting jeugd en hun ouders. De educatieve instellingen zijn daarbij de spil en regievoerder. Andere voorzieningen groeperen zich in een soort tweedelijns rol om deze educatieve instellingen heen, zo ook de bibliotheken. Deze beweging sluit aan op overheidsambities die de openbare bibliotheek in toenemende mate vragen om zich bezig te houden met thema s als een leven lang leren, mediawijsheid, participatie en leesbevordering ter oplossing van laaggeletterdheid. Het opbouwen, onderhouden en toegankelijk maken van een goede educatieve collectie is van groot belang om leesplezier als de belangrijkste pijler van leesbevordering te blijven stimuleren. Vanuit de bibliotheekkant wordt voor dit soort vraagstukken in een oplossing voorzien door een landelijke aanpak, de Bibliotheek op School. Hiernaast gaat het niet alleen om een moderne invulling van de schoolbibliotheek, maar ook om een invulling waarbij educatieve (leer)materialen door middel van intelligente distributieoplossingen rechtstreeks bij leerlingen worden afgeleverd. Door middel van monitoring wordt het leesgedrag van leerlingen geobserveerd en gestimuleerd. 2.5 Lokaal opdrachtgeverschap Heuvellandbibliotheken staat van oudsher midden in de lokale samenleving en geeft daar relevante invulling aan door in Valkenburg en ook in andere vestigingen op regelmatige basis bijeenkomsten voor geïnteresseerde leden en bezoekers te organiseren. Uitbreiding en verdieping van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale partners wordt gezien als één van de manieren om als bibliotheek in de toekomst waarde te kunnen blijven toevoegen aan de lokale samenleving. In het bijzonder staat lokale heemkunde in de belangstelling, niet alleen van het publiek maar ook vanuit lokale heemkundige kringen die mee willen in de trends om fysieke materialen van cultuurhistorische waarde te digitaliseren en op deze manier nieuw leven in te blazen.

6 Omdat de gemeentelijke subsidiënten nu en in de toekomst een aantal bezuinigingsscenario s voor Heuvellandbibliotheken in petto heeft, zal dit voor de bibliotheek een belangrijk ankerpunt zijn op basis waarvan behoud van het bestaande bibliotheekwerk mogelijk blijft en invulling gegeven wordt aan de bibliotheek van de toekomst op een schaal die past bij Heuvellandbibliotheken. Op dit moment is de gemeente Eijsden-Margraten voornemens om vanaf 2014 substantieel minder subsidie aan de bibliotheek te geven en daarmee dus minder wil besteden aan lokaal bibliotheekwerk. Het is de bedoeling om twee volwaardige bibliotheken te handhaven, namelijk in de kernen Eijsden en Margraten. Ook de servicepunten in Eckelrade, Mheer, Noorbeek, St. Geertruid en Cadier en Keer worden gehandhaafd. In Gronsveld komt een uitgebreid servicepunt in plaats van een volwaardige bibliotheekvestiging. In de gemeente Valkenburg wordt uitgegaan van een bezuiniging van 10%, terwijl de plannen van de gemeente Vaals hieromtrent nog niet duidelijk zijn. De implicaties van deze bezuinigingsplannen zijn, bij ongewijzigde omstandigheden, zodanig dat vooralsnog ervan kan worden uitgegaan dat afvloeiing van medewerkers via natuurlijke weg plaatsvindt. Uitgetreden medewerkers worden echter niet vervangen, zodat in 2016 de bibliotheek in totaal 72,5 uur per week minder heeft om service te verlenen. Er dienen zich echter ook kansen aan voor de bibliotheek om aantoonbaar te maken dat zij een bijdrage kan leveren aan de grotere gemeentelijke ambities op het gebied van participatie, sociale cohesie en zelfredzaamheid. Uit de collegeprogramma s en strategische toekomstvisies van de drie subsidiërende gemeenten blijkt dat deze thema s van belang worden geacht. De bibliotheek zal door middel van haar producten- en dienstenpakket aantoonbaar moeten maken dat zij toegevoegde waarde kan bieden aan deze gemeentelijke thema s. 3. Visie, missie en strategie Op basis van voorgaande beschrijving van trends en ontwikkelingen in de externe omgeving van Heuvellandbibliotheken kunnen visie, missie en strategie voor de bibliotheek worden afgeleid. 3.1 Visie Wanneer de voorgaande trends en ontwikkelingen in ogenschouw worden genomen, dan stelt Heuvellandbibliotheken zich op het standpunt dat zij nu en in de toekomst rekening moet houden met minder financiële middelen als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. Dit noodzaakt tot heldere keuzes en een duidelijke doorvertaling naar de werkzaamheden van iedere medewerker en vrijwilliger binnen de bibliotheek. Gezien het voorgaande stelt Heuvellandbibliotheken zich op het standpunt dat steeds gerichte keuzes gemaakt zullen worden ten aanzien van het al dan niet volgen van de ontwikkelingen in haar externe omgeving en dat niet altijd met alle ontwikkelingen kan worden meegedaan. Vaak zullen trends en ontwikkelingen ook niet altijd even relevant zijn voor haar verzorgingsgebied. Heuvellandbibliotheken zal steeds keuzes maken die passen bij haar specifieke situatie en bij hetgeen nodig is voor een passende lokale aanpak. Met betrekking tot de ontwikkelingen in het educatieve landschap stelt Heuvellandbibliotheken zich op het standpunt dat, mede op basis van wetenschappelijk onderzoek, leesplezier de basis vormt van alles wat te maken heeft met het reduceren van

7 taalachterstand, het bevorderen van lezen en het ontwikkelen van mensen als volwaardige burgers in de digitale informatiesamenleving van de toekomst. Niet alleen jeugd tot 12 jaar, maar ook ouderen en kwetsbare groepen binnen de lokale samenleving lenen zich voor een specifieke aanpak. 3.2 Missie Heuvellandbibliotheken heeft de ambitie om lokaal verankerd bibliotheekwerk aan te bieden en uit te bouwen voor leden en bezoekers binnen haar verzorgingsgebied. Burgers vinden in de bibliotheek niet alleen een ontmoetingsplek, maar ze kunnen ook terecht in de schatkamer van literatuur, informatie en lokale cultuur. In het bijzonder richt de bibliotheek zich op de jeugd wier leesplezier de basis vormt voor een leven lang leren. Om inhoud en invulling te geven aan de lokale verankering van het bibliotheekwerk is het de ambitie van Heuvellandbibliotheken om duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale partners die een bijdrage kunnen leveren aan de bibliotheek. De bibliotheek voert bovenstaande onderdelen van de missie waardenvrij uit en is toegankelijk voor iedereen. Naast deskundige medewerkers maakt Heuvelland Bibliotheek ook gebruik van de kennis en vaardigheden van vrijwilligers die in de toekomst steeds meer het bibliotheekwerk zullen dragen. Als onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken wil Heuvellandbibliotheken binnen de financiële en personele begrenzingen bijdragen aan het netwerk door op landelijk en provinciaal niveau mee te doen met relevante activiteiten Strategie Op basis van de geschetste trends en ontwikkelingen en de daarvan afgeleide visie en missie is het noodzakelijk om een duidelijke strategie (= de weg waarlangs) te formuleren om het beleid voor de komende jaren vorm te geven. Deze strategie bestaat enerzijds uit activiteiten ter continuering van het bestaand bibliotheekwerk en anderzijds uit speerpunten die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de missie van Heuvellandbibliotheken. Activiteiten t.b.v. continuering bestaand bibliotheekwerk: Bemensing van frontoffice-activiteiten Collectievorming Het organiseren van activiteiten in de bibliotheek Deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers Volgen van en mogelijk deelnemen aan de landelijke ontwikkelingen Meer aandacht voor retail Infopunten: zoals aangepast lezen, vrijwilligerspunt (Valkenburg), gehandicaptenplatvorm (Vaals) Makkelijk Lezen Plein Boekstart Aangepast lezen

8 Speerpunten t.b.v. de verdere ontwikkeling van de bibliotheek: Implementatie van de Bibliotheek op School Het bevorderen van lezen bij jeugd Aandacht voor de bibliotheek als plek voor ontmoeting, haar sociale functie. Samenwerking met lokale partners Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het opbouwen van heemkundige collecties Retail Herinneringskoffers in verzorgingstehuizen Meer aandacht voor mediawijsheid als onderdeel van het leesbevorderingsaanbod doorgaande leeslijn 4. Meerjarenbeleid Het jaar 2013 wordt gebruikt voor uitwerking en concretisering van de strategische activiteiten en speerpunten uit het vorige hoofdstuk. Dit mondt uit in een jaarwerkplan voor 2014 en verder. Aanvullend wordt hieronder een aantal ondersteunende beleidsaspecten nader beschreven. De essentie van het betreffende beleid is in samengevatte vorm beschreven en telkens wordt verwezen naar bijlagen die de concrete activiteiten voor deze beleidsaspecten verduidelijken. Het gaat om de volgende beleidsaspecten: collectiebeleid personeelsbeleid marketingbeleid innovatiebeleid 4.1 Collectiebeleid Het beleid m.b.t. collecties vormt het hart van de bibliotheek en is gebaseerd op een aantal principes. Het gaat om de volgende uitgangspunten: Evenwichtig en representatief: de bibliotheek biedt een brede collectie (fictie en nonfictie) die tegemoet komt aan de kenmerken van de bevolkingssamenstelling binnen het verzorgingsgebied waarin zij opereert en is vanuit een vraag- en aanbodgerichte benadering evenwichtig opgebouwd en biedt naast actuele titels ook verbreding en verdieping; Vraaggericht: de bibliotheek biedt een collectie die tegemoet komt aan expliciete wensen en impliciete verwachtingen van burgers binnen het verzorgingsgebied waarin zij opereert; Actueel en populair: de bibliotheek biedt een collectie die rekening houdt met actuele en populaire thema s en uitgaven; Betrouwbaar en onafhankelijk: de bibliotheek biedt een onbegrensde collectie die op basis van geautoriseerde bronnen en zonder commerciële doelstellingen is samengesteld; Lokaal verankerd: de bibliotheek biedt een collectie die aansluit op maatschappelijke thema s die binnen de lokale context relevant zijn en werkt hierbij samen met lokale en/of provinciale (cultuur)partners zoals heemkundige en historische kringen;

9 Gericht op specifieke thema s/doelgroepen/zwaartepunten: de bibliotheek houdt met haar collectie rekening met de speerpunten leesbevordering, taalachterstand en mediawijsheid als onderdeel van de bredere ambitie tot een leven lang leren; Digitaal: een belangrijk deel van de collectie is en wordt in eigen beheer digitaal aangeschaft en ontsloten via de digitale media in de bibliotheek en via de website. Bovenstaand collectiebeleid is door middel van een separaat collectieplan verder uitgewerkt. In het collectieplan wordt verwezen naar concrete collectieprofielen waarbij is aangegeven welke accenten in de aanschaf en afschrijving gelegd dienen te worden en wat dit in kwantitatieve (aanschafaantallen) en financiële zin (budget) betekent. Op basis van periodieke monitoring van uitleencijfers wordt bijgestuurd op de aanschaf van actuele materialen. 4.2 Personeelsbeleid Voor Heuvellandbibliotheken vormen medewerkers het hart van de organisatie. Met name de verdere ontwikkeling van medewerkers, van oudsher belangrijk binnen Heuvellandbibliotheken, staat hierbij centraal om de uitdagingen van de toekomst mee aan te kunnen gaan. Vakinhoudelijke deskundigheid dient aangevuld te worden met andere competenties om invulling te kunnen geven aan enerzijds de digitale aspecten van bibliotheekwerk en anderzijds aan het verder werken binnen de lokale gemeenschap en de inbedding hierbij van bibliotheekwerk. Bij het personeelsbeleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Medewerkers zijn multifunctioneel en allround inzetbaar. Medewerkers worden hiertoe door middel van opleiding en training voorbereid. Medewerkers zijn flexibel inzetbaar. Medewerkers zijn in staat om invulling te geven aan de implicaties van de digitale bibliotheek en het (samen)werken binnen de lokale gemeenschap om noodzakelijke verbinding van bibliotheekwerk met relevante samenwerkingspartners effectief te realiseren. Kwalitatief hoogwaardige vrijwilligers zijn noodzakelijk om, tegen de achtergrond van de gemeentelijke bezuinigingsplannen, de huidige en toekomstige dienstverlening te kunnen waarborgen. Vrijwilligers zijn bedoeld als aanvulling op in plaats van vervanging van bestaande arbeid. Heuvellandbibliotheken werkt volgens een competentiegerichte aanpak op medewerkers. Dat betekent dat medewerkers dienen te voldoen aan voor hun functie specifieke competenties. Dat betekent ook dat medewerkers die (nog) niet voldoen aan deze competenties hierin geschoold en verder ontwikkeld worden. Bij de ontwikkeling van nieuwe competenties wordt breed binnen de organisatie gekeken, dus ook medewerkers met een niet-bibliotheekachtergrond of vrijwilligers kunnen hiervoor in aanmerking komen. Nieuwe eisen zijn niet altijd specifiek gericht op bibliotheekwerk zelf, maar vooral ook op zaken als digitalisering en werken binnen de lokale context. Om de ontwikkeling en het functioneren van medewerkers te monitoren worden functioneringsgesprekken als onderdeel van de HRM-cyclus ingezet. Het personeelsbeleid is verder uitgewerkt in praktische regelingen die onderdeel zijn van het Handboek Personeel dat recentelijk is geactualiseerd.

10 Tenslotte is er een separaat opleidingsplan, waarin duidelijk wordt hoe noodzakelijke competenties die voortvloeien uit de strategische speerpunten onderhouden c.q. ontwikkeld worden. 4.3 Marketingbeleid Marketing heeft in de afgelopen jaren een impliciet bestaan geleid binnen Heuvellandbibliotheken. Marketing komt met name tot uiting in communicatieve activiteiten binnen de externe omgeving van de bibliotheek. Een brochure met beschrijving van dienstverlening (zoals uitleenvoorwaarden en voordeelmetjebiebpas), folders ter aankondiging van activiteiten in de bibliotheek, een vernieuwde website en de digitale nieuwsbrief zijn producten hiervan. De beperkte aandacht voor marketing heeft te maken met verschillende oorzaken, waarvan de beperkte schaalgrootte, bezuinigingen en wisseling van directie er een aantal zijn. De belangrijkste reden voor een beperkte invulling van het marketingbeleid is echter gelegen in het gebrek aan kennis op dit onderwerp. Dit is dan ook het belangrijkste beleidsuitgangspunt voor de komende jaren, namelijk om expertise op het gebied van marketing, al dan niet door externe inhuur of samenwerking, op te bouwen. Als onderdeel van het opbouwen van marketingexpertise wordt in 2013 een visie op bibliotheekmarketing ontwikkeld. Voor het jaar 2014 is een concreet marketingplan in ontwikkeling. 4.4 Innovatiebeleid Het innovatiebeleid van Heuvellandbibliotheken is gericht op het ontwikkelen en invoeren van passende en creatieve oplossingen om invulling te kunnen geven aan de uitdagingen van de toekomst. Het gaat om de uitdaging: van de digitale bibliotheek (inclusief het gebruik van social media); om in de lokale context van de bibliotheek relevante samenwerkingsverbanden aan te gaan en diensten die toegevoegde waarden ten opzichte van de huidige producten; om aan te sluiten op en toegevoegde te bieden op de doelstellingen van gemeentelijk beleid. Als onderdeel van het invullen van het innovatiebeleid wordt in 2013 een visie op bibliotheekinnovatie ontwikkeld. Voor het jaar 2014 is een concreet innovatieplan in ontwikkeling.

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Vastgesteld RvT maart 2015 Ton Mengerink / Mark Deckers / Lynn Karsijns Gemeenteraad Berkelland 29 september 2015 M. Deckers Strategisch adviseur

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken

Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken Bijlage 1: Kerncijfers Stichting Heuvelland Bibliotheken en Bibliotheek Gulpen-Wittem Cijfers en kengetallen Bibliotheek Gulpen-Wittem en Heuvellandbibliotheken bibliotheek inwoners leden media uitleen

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35295 10 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen

Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Biblionet Verbindt Samen de toekomst leren lezen Een nieuwe koers voor de bibliotheken in Groningen Beeld > Koptekst en voettekst... 1 Beeld > Koptekst en voettekst... 2 Beeld > Koptekst en voettekst...

Nadere informatie

Trends bij openbare bibliotheken

Trends bij openbare bibliotheken 100 jaar Trends bij openbare bibliotheken - 2015 157 bibliotheekorganisaties (in ca. 400 gemeenten) en 9 provinciale service organisaties verzorgen het openbaar bibliotheekwerk in Nederland met ca. 800

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014

De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert. Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus mei 2014 De maatschappij verandert, De bibliotheek verandert Strategietraject Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen Augustus 2013 - mei 2014 Inhoud 1. Aanleiding 2. Proces 3. Ontwikkelingen 4. Waarden voor de toekomst

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen!

Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek. Zoveel méér dan boeken alleen! Beleidsplan De Bieb voor de Zaanstreek 2017-2020 Zoveel méér dan boeken alleen! Kerntaken van de Bieb In 2014 hebben we, in goed overleg met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan, een koers uitgezet

Nadere informatie

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen.

Bijlage Bijgevoegd treft u onze beleidsnotitie aan, waarin wij de beslissing verder onderbouwen. Leden van de Gemeenteraad Gemeente Kaag en Braassem Postbus 1 2370 AA Roelofarendsveen Alphen aan den Rijn, 10 oktober 2016 Geachte leden van de Gemeenteraad Kaag en Braassem, Middels deze brief brengen

Nadere informatie

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein

De rol van de bibliotheek in het sociaal domein De rol van de bibliotheek in het sociaal domein Probiblio en BISC 19 juni 2014 Jantine Kriens Voorzitter Directieraad Maatschappelijke trends Participatiemaatschappij. - Burger is zelf aan het roer, de

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Beleidsplan periode 2011-2014 Openbare Bibliotheek Amsterdam De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014

RAADSVOORSTEL Kaderstellend. Aan de Raad Agenda nr. 4. Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren. datum 29 januari 2014 RAADSVOORSTEL Kaderstellend Aan de Raad Agenda nr. 4 Toekomstige functie van de bibliotheek in de gemeente Someren datum 29 januari 2014 1. Samenvatting Het gebruik van de bibliotheek is de laatste twee

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Wierden

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Wierden Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Wierden Inhoud 1. Inleiding 2 blz 2. Trends en ontwikkelingen 3 2.1 Swot- analyse 4 3. Hoofdlijnen landelijk en provinciaal beleid 5 3.1 Landelijke ontwikkelingen 5 3.2 Overijssels

Nadere informatie

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten.

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten. Bijlage: Lijst van benodigde documenten Ter voorbereiding op de audit in uw bibliotheek is het noodzakelijk dat de auditor vooraf relevante documentatie over uw organisatie ontvangt. Hieronder is per onderdeel

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl De focus en verdieping van de komende jaren VANnU bekent kleur Strategisch beleidsplan 2012-2015 www.bibliotheekvannu.nl Inhoud We zetten een koers uit voor de komende jaren Een woord vooraf 4-5 1 VANnU

Nadere informatie

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352

Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 75352 Gevraagd besluit De gemeenteraad van Molenwaard besluit: 1. tot scenario 1 waarbij de bibliotheekvestigingen in Bleskensgraaf,

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave Prijzen per gemeente 2017 - versie 23-6-2016 Cuijk Boxmeer Grave Hubert Gennep Sint Anthonis totaal Aantal inwoners per 1-1-2015 118.520 24.654 28.337 12.841 10.845 17.075 11.615 13.153 Uniforme diensten

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016 2018

Meerjarenbeleidsplan 2016 2018 Meerjarenbeleidsplan 2016 2018 BiblioNu Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Trends en ontwikkelingen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Culturele sector... 4 2.3 Bibliotheeksector... 4 3. Visie, missie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Rijssen-Holten

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Rijssen-Holten Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Rijssen-Holten Inhoud 1. Inleiding 2 blz 2. Trends en ontwikkelingen 3 2.1 Swot- analyse 4 3. Hoofdlijnen landelijk en provinciaal beleid 5 3.1 Landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010

EEN NIEUWE KOERS. Limburgse VrouwenRaad september 2010 EEN NIEUWE KOERS Limburgse VrouwenRaad september 2010 1 1. Terugblik 35 jaar Limburgse VrouwenRaad 2. Belangrijkste conclusies De kracht van de LVR als koepel 3. Een nieuwe koers Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek

Meerjaren Prestatieafspraken subsidie : Bibliotheek Meerjaren Prestatieafspraken subsidie 2016-2018: Bibliotheek Activiteit: Stellers: Caren Julian Akkoord: geprtée Boxtel, afd. hoofd Maatschaļjp^kť^ itwikkeling d.d. 3-12 IS" Stichting Bibliotheek de Meierij

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

ons kenmerk RH Helmond, 21 oktober 2011 betreft: Alternatieven spreiding Alternatieve vormen Spreiding bibliotheekwerk Helmond 2012

ons kenmerk RH Helmond, 21 oktober 2011 betreft: Alternatieven spreiding Alternatieve vormen Spreiding bibliotheekwerk Helmond 2012 Helmond - Peel Aan de Gemeente Helmond t.a.v. de griffier de heer J. Jaspers Postbus 950 5700 AZ Helmond RIB 87, bijlage 1 ons kenmerk 21102011RH Helmond, 21 oktober 2011 uw kenmerk betreft: Alternatieven

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014 SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel Bibliotheek aan den IJssel In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2014. Gelet op de beleidsregel

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014 Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal 20 november 2014 Inleiding De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de richting en inrichting van het bibliotheekbeleid in gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen

Visie de Bibliotheek Amstelland Kiezen voor delen Visie de Bibliotheek Amstelland 2016-2020 Kiezen voor delen De functie van de bibliotheek blijft belangrijk Is er überhaupt nog wel een rol voor bibliotheken in de huidige tijd? Het antwoord op die vraag

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Aantoonbaarheid Conformiteit. Certificeringnorm Openbare bibliotheken

Aantoonbaarheid Conformiteit. Certificeringnorm Openbare bibliotheken Aantoonbaarheid Conformiteit Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2010 tot en met 2013 definitief Aantoonbaarheid conformiteit 1 juni 2010 Het voorliggende stuk is een handvat voor de auditoren bij

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir. H. Boersma, SGP Dhr. J.H.E.

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Bibliotheek van de Toekomst (BvdT)

Uitvoeringsplan Bibliotheek van de Toekomst (BvdT) Inleiding Van oudsher wordt de openbare bibliotheek gezien als de publieke toegangspoort tot informatie, educatie en cultuur. Als zodanig speelt de openbare bibliotheek een grote rol bij de bevordering

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie

De Bibliotheek op het station 2.0

De Bibliotheek op het station 2.0 De Bibliotheek op het station 2.0 Aanleiding In 2011 is in Haarlem de eerste bibliotheekvoorziening op een station geopend, met als ambitie om een keten van stationsbibliotheken in Nederland te realiseren.

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed CULTUUR: partner in een lokaal netwerk (westers en niet-westers, aansluitend bij de lokale situatie) Activiteit Personeel Collectie Gebouw en toegankelijkheid BASISTAKEN Netwerk Presenteren en uitlenen

Nadere informatie

Brabant Lezen en Leren

Brabant Lezen en Leren en, zodanig te formuleren dat er de komende De versterkt de maatschappelijke participatie en. Deze thema s zijn zodanig gekozen dat 1. s van de BNB beschikken over de kwaliteiten en Leren en te realiseren.

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

De Bibliotheek als gids

De Bibliotheek als gids De Bibliotheek als gids de Bibliotheek Begroting 2014 Openbare bibiiotheek Bernheze Post Omschrijving Bernheze Begroting 2014 Bernheze Begroting 2013 Bernheze Exploitatie 2012 4 Lasten 40 Bestuur en organisatie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie