MEERJARENBELEIDSPLAN HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN"

Transcriptie

1 MEERJARENBELEIDSPLAN HEUVELLANDBIBLIOTHEKEN

2 1. Inleiding Heuvellandbibliotheken is een basisbibliotheek met 6 vestigingen. In de gemeente Eijsden- Margraten (3 vestingen), Valkenburg (2 vestigingen) en Vaals. De bibliotheek staat midden in de lokale samenleving en probeert vanuit die gedachte invulling te geven aan modern bibliotheekwerk. Op basis van de door bovengenoemde gemeenten ontwikkelde visies op de toekomst kan het verzorgingsgebied van Heuvellandbibliotheek omschreven worden als: cultuurhistorisch en toeristisch centrum van Zuid-Limburg; onderdeel van het euregionale gebied en daarmee meertalig door de nabijheid van Duitsland en België; in toenemende mate vergrijzend en ontgroenend tegelijkertijd; sociaal coherent en economisch kwetsbaar; ambitieus op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid, kwaliteit en aantrekkelijkheid van voorzieningen en maatwerk voor specifieke en kwetsbare bevolkingsgroepen. Heuvellandbibliotheken heeft momenteel leden, waarvan 41,2 % volwassenen. Het andere deel van de leden betreft gratis jeugdleden tot 18 jaar. Het aantal leden is redelijk stabiel, maar een dalende trend van 5% op jaarbasis is ingezet. Deze dalende trend is het gevolg van krimp, de afname van de bevolking waar met name de heuvellandgemeenten mee te maken hebben. Mede door de activiteiten die door de bibliotheken worden georganiseerd, neemt het aantal bezoekers toe, van in 2011 tot in Het aantal uitleningen bedroeg in en neemt af ten opzichte van de jaren ervoor. Aan de ene kant heeft Heuvellandbibliotheken te maken met bezuinigingen van de kant van gemeentelijke subsidiënten, die nog worden versterkt doordat de subsidie van de gemeenten is gebaseerd op een verder dalend aantal inwoners.. Dit noodzaakt tot verdere reorganisatie en het kiezen van prioriteiten. Anderzijds vragen deze nieuwe omstandigheden om bezinning op missie, visie en strategie en de noodzaak om die te expliciteren naar de toekomst en door middel van een meerjarenbeleidsplan concreet vorm en inhoud te geven. Dit beleidsplan heeft dan ook als doel om een duidelijk perspectief op de toekomst te schetsen en prioriteiten te formuleren voor de dagelijkse gang van zaken. Dit is niet alleen van belang voor de externe omgeving met gemeentelijke subsidiënten en lokale samenwerkingspartners als belangrijkste stakeholders, maar is ook van belang voor medewerkers om te weten vanuit welke keuzes zij in de komende jaren leden en bezoekers van de bibliotheek blijven voorzien van modern bibliotheekwerk. In dit meerjarenbeleidsplan worden relevante trends en ontwikkelingen beschreven (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de visie van de bibliotheek geëxpliciteerd en de missie geformuleerd. Op basis van strategische speerpunten worden verschillende beleidsaspecten nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.

3 2. Trends en ontwikkelingen De missie van de bibliotheek met de vijf kerntaken zoals die in ons vorige meerjarenplan zijn beschreven, blijft onveranderlijk belangrijk. Omdat de omgeving van de bibliotheek sterk verandert, is het van belang om goed zicht te hebben op de trends en ontwikkelingen die een rol spelen bij het bibliotheekwerk. De basis voor een goede missie en visie zijn onderstaande trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor Heuvellandbibliotheken. 2.1 Ontwikkelingen binnen het bibliotheeknetwerk Op dit moment zijn er vele ontwikkelingen gaande binnen het netwerk van openbare bibliotheken. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan de digitale bibliotheek met een centrale catalogus en de beschikbaarstelling van e-books. Daarnaast is een aanpak ontwikkeld voor de Bibliotheek op School die bibliotheken lokaal kunnen uitwerken. Tegelijkertijd is een nieuwe Bibliotheekwet in voorbereiding, waarbij vanaf 2015 iedere Nederlander via het internet e-books moet kunnen lezen. Op provinciaal niveau is er structurele aandacht voor achterstandsvraagstukken bij burgers. Leesbevordering, taalachterstand en mediawijsheid zijn voorbeelden van relevante onderwerpen hierbij. De bibliotheek zal zich meer dan ooit dienen te profileren als een ondernemende organisatie, die actief de samenwerking aangaat met lokale culturele en educatieve partners. De vijf kerntaken krijgen een invulling in de ruimere context van het brede culturele, educatieve en maatschappelijke krachtenveld waarin de bibliotheek participeert. De bibliotheek wordt meer een lokaal activiteitencentrum, gericht op ontmoeting met inhoud, cultuureducatie en kennisontwikkeling. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de leden van de bibliotheek een belangrijk uitgangspunt. De bibliotheek krijgt daarmee een bredere maatschappelijke betekenis. Als onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken draagt Heuvellandbibliotheken bij aan het netwerk door op landelijk en provinciaal niveau mee te doen met relevante activiteiten. Op landelijk niveau is Heuvellandbibliotheken betrokken bij de volgende ontwikkelingen: 1. De bibliotheek is aangesloten op de landelijke infrastructuur van bibliotheek.nl. Dit houdt in: landelijke website volgens de WAAS, aangesloten op de NBC (nationale bibliotheek catalogus) en aangesloten op het DWH (datawarehouse) 2. De bibliotheek volgt de ontwikkeling van de E-books en doet mee aan alle campagnes die hiermee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld Lees Meer. 3. De bibliotheek is lid van de brancheorganisatie VOB. 4. De bibliotheek neemt deel aan alle landelijke activiteiten t.b.v. de leesbevordering, zoals Nederland leest, Boekenweek, Nationale voorleesdagen, Maand van het spannende boek, Kinderboekenweek, e-bookcampagne. 5. De bibliotheek heeft voor de klanten de landelijke digitale content (databanken e.d.) 6. De bibliotheek neemt deel aan het landelijk gastlenen. 7. Aangepast lezen. 8. Makkelijk Lezen Plein. 9. BoekStart. 10. De GIDS. 11. Landelijke huisstijl.

4 Op provinciaal niveau is Heuvelland betrokken bij de volgende ontwikkelingen: 1. Provinciale PR Kalender-activiteiten; 2. Voordeel met je biebpas; 3. De bibliotheek neemt diensten af van Cubiss Limburg en Cubiss Brabant; 4. De bibliotheek neemt deel aan het Directie Overleg Automatisering (DOA) en de Vereniging Limburgse Bibliotheken (VLB) 5. De bibliotheek is bezig met voorbereidingen voor de Bibliotheek op School (dbos) 6. De bibliotheek werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin; 7. De bibliotheek biedt de bibliotheek-app aan. In het verlengde hiervan kan worden opgemerkt dat Bibliotheekhuis Limburg na fusie onderdeel is geworden van Cubiss Next. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning van het provinciale en lokale bibliotheekwerk. Op lokaal niveau is er sprake van samenwerking met: 1. Vrijwilligerscentrale (Trajekt) 2. Gehandicaptenplatvorm 3. Martin Stevensfonds 4. Via Valkenburg gemeentelijk informatiepunt voor senioren en mensen met een beperking 5. Aanbod van dienstenpakket voor scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en consultatiebureau s. Het betreft o.a. projectcollecties en een leesbevorderingsplan 0 t/m 12 jaar 6. Culturele instellingen en centra voor jeugd en gezin 7. Eijsden: Kunsj ien de Vietrien exposities 8. Valkenburg: Kunstkring Henri Jonas (exposities) 9. Valkenburg: Cultuurcafe D n Dwingel (lezingen en andere bijeenkomsten) 10. Vaals: Stichting Kunstzinnige Vorming 11. Vaals: Literaire zomer (Literarische Sommer) 2.2 Digitalisering van de samenleving In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de digitalisering van de samenleving structureel voortschrijdt. Steeds meer mensen maken gebruik van het world wide web. Als gevolg van beschikbare mobiele informatietechnologie kan dit op iedere plaats en op ieder moment van de dag met behulp van smartphones, apps en steeds vaker gratis aangeboden wifi-verbindingen. Als onderdeel van deze digitale ontwikkelingen dienen zich nieuwe vraagstukken aan voor de bibliotheek. Met betrekking tot de collectie bieden zich kansen aan. Steeds meer informatiebronnen kunnen in de toekomst moeiteloos onderdeel gaan uitmaken van de digitale collectie. De vraag is in hoeverre de bibliotheek de digitale collectie moet realiseren. De eerste signalen zijn dat de aandacht verschuift van collectie naar connectie, van toegang bieden tot informatie en naar het duiden en gebruiken van informatie. Daarnaast dient zich de vraag aan hoe leden/bezoekers van de bibliotheek kunnen worden toegerust om als mediawijze burgers op betrouwbare wijze hun weg te vinden in de digitale overvloed. De bibliotheek heeft hierin een belangrijke gidsfunctie.

5 2.3 Veranderende klantwensen De klant laat van zich horen door steeds veranderende eisen die zij aan de bibliotheek stelt. Op basis van klant- en marktonderzoek bij bibliotheken blijkt dat burgers vooral behoefte hebben aan actualiteit (toptitels en bestsellers), (digitale) gemaksdiensten (online reserveren en inschrijven) en snelle levering. Het retailen van bibliotheken is dan ook bezig met een opmars, waarbij de landelijke brancheformule bijdraagt aan één uitstraling van de bibliotheek. Heuvellandbibliotheken gaat hierin mee door aan te sluiten op de landelijke huisstijl. Hoewel het aantal leden van bibliotheken afneemt, wijzigt wel de aard van het bezoek aan de bibliotheek Mensen komen niet alleen naar de bibliotheek voor de traditionele lees- en leenfunctie, maar komen ook naar de bibliotheek om kranten en tijdschriften te lezen, om te internetten en om elkaar te ontmoeten bij activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd. Veel bibliotheken zetten dan ook in op de verblijfs- en belevenisfunctie van de bibliotheek. 2.4 Ontwikkelingen in het onderwijslandschap Alle voorzieningen voor jeugd en jongeren worden meer en meer rondom het onderwijs geformeerd. Het gaat dan niet alleen om voor- en vroegschoolse educatie (kinderopvang en peuterspeelzaal), maar ook om basis- en voortgezet onderwijs. Instellingen op dit gebied hergroeperen zich en komen tot een beter afgestemd en rijker aanbod richting jeugd en hun ouders. De educatieve instellingen zijn daarbij de spil en regievoerder. Andere voorzieningen groeperen zich in een soort tweedelijns rol om deze educatieve instellingen heen, zo ook de bibliotheken. Deze beweging sluit aan op overheidsambities die de openbare bibliotheek in toenemende mate vragen om zich bezig te houden met thema s als een leven lang leren, mediawijsheid, participatie en leesbevordering ter oplossing van laaggeletterdheid. Het opbouwen, onderhouden en toegankelijk maken van een goede educatieve collectie is van groot belang om leesplezier als de belangrijkste pijler van leesbevordering te blijven stimuleren. Vanuit de bibliotheekkant wordt voor dit soort vraagstukken in een oplossing voorzien door een landelijke aanpak, de Bibliotheek op School. Hiernaast gaat het niet alleen om een moderne invulling van de schoolbibliotheek, maar ook om een invulling waarbij educatieve (leer)materialen door middel van intelligente distributieoplossingen rechtstreeks bij leerlingen worden afgeleverd. Door middel van monitoring wordt het leesgedrag van leerlingen geobserveerd en gestimuleerd. 2.5 Lokaal opdrachtgeverschap Heuvellandbibliotheken staat van oudsher midden in de lokale samenleving en geeft daar relevante invulling aan door in Valkenburg en ook in andere vestigingen op regelmatige basis bijeenkomsten voor geïnteresseerde leden en bezoekers te organiseren. Uitbreiding en verdieping van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden met lokale partners wordt gezien als één van de manieren om als bibliotheek in de toekomst waarde te kunnen blijven toevoegen aan de lokale samenleving. In het bijzonder staat lokale heemkunde in de belangstelling, niet alleen van het publiek maar ook vanuit lokale heemkundige kringen die mee willen in de trends om fysieke materialen van cultuurhistorische waarde te digitaliseren en op deze manier nieuw leven in te blazen.

6 Omdat de gemeentelijke subsidiënten nu en in de toekomst een aantal bezuinigingsscenario s voor Heuvellandbibliotheken in petto heeft, zal dit voor de bibliotheek een belangrijk ankerpunt zijn op basis waarvan behoud van het bestaande bibliotheekwerk mogelijk blijft en invulling gegeven wordt aan de bibliotheek van de toekomst op een schaal die past bij Heuvellandbibliotheken. Op dit moment is de gemeente Eijsden-Margraten voornemens om vanaf 2014 substantieel minder subsidie aan de bibliotheek te geven en daarmee dus minder wil besteden aan lokaal bibliotheekwerk. Het is de bedoeling om twee volwaardige bibliotheken te handhaven, namelijk in de kernen Eijsden en Margraten. Ook de servicepunten in Eckelrade, Mheer, Noorbeek, St. Geertruid en Cadier en Keer worden gehandhaafd. In Gronsveld komt een uitgebreid servicepunt in plaats van een volwaardige bibliotheekvestiging. In de gemeente Valkenburg wordt uitgegaan van een bezuiniging van 10%, terwijl de plannen van de gemeente Vaals hieromtrent nog niet duidelijk zijn. De implicaties van deze bezuinigingsplannen zijn, bij ongewijzigde omstandigheden, zodanig dat vooralsnog ervan kan worden uitgegaan dat afvloeiing van medewerkers via natuurlijke weg plaatsvindt. Uitgetreden medewerkers worden echter niet vervangen, zodat in 2016 de bibliotheek in totaal 72,5 uur per week minder heeft om service te verlenen. Er dienen zich echter ook kansen aan voor de bibliotheek om aantoonbaar te maken dat zij een bijdrage kan leveren aan de grotere gemeentelijke ambities op het gebied van participatie, sociale cohesie en zelfredzaamheid. Uit de collegeprogramma s en strategische toekomstvisies van de drie subsidiërende gemeenten blijkt dat deze thema s van belang worden geacht. De bibliotheek zal door middel van haar producten- en dienstenpakket aantoonbaar moeten maken dat zij toegevoegde waarde kan bieden aan deze gemeentelijke thema s. 3. Visie, missie en strategie Op basis van voorgaande beschrijving van trends en ontwikkelingen in de externe omgeving van Heuvellandbibliotheken kunnen visie, missie en strategie voor de bibliotheek worden afgeleid. 3.1 Visie Wanneer de voorgaande trends en ontwikkelingen in ogenschouw worden genomen, dan stelt Heuvellandbibliotheken zich op het standpunt dat zij nu en in de toekomst rekening moet houden met minder financiële middelen als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. Dit noodzaakt tot heldere keuzes en een duidelijke doorvertaling naar de werkzaamheden van iedere medewerker en vrijwilliger binnen de bibliotheek. Gezien het voorgaande stelt Heuvellandbibliotheken zich op het standpunt dat steeds gerichte keuzes gemaakt zullen worden ten aanzien van het al dan niet volgen van de ontwikkelingen in haar externe omgeving en dat niet altijd met alle ontwikkelingen kan worden meegedaan. Vaak zullen trends en ontwikkelingen ook niet altijd even relevant zijn voor haar verzorgingsgebied. Heuvellandbibliotheken zal steeds keuzes maken die passen bij haar specifieke situatie en bij hetgeen nodig is voor een passende lokale aanpak. Met betrekking tot de ontwikkelingen in het educatieve landschap stelt Heuvellandbibliotheken zich op het standpunt dat, mede op basis van wetenschappelijk onderzoek, leesplezier de basis vormt van alles wat te maken heeft met het reduceren van

7 taalachterstand, het bevorderen van lezen en het ontwikkelen van mensen als volwaardige burgers in de digitale informatiesamenleving van de toekomst. Niet alleen jeugd tot 12 jaar, maar ook ouderen en kwetsbare groepen binnen de lokale samenleving lenen zich voor een specifieke aanpak. 3.2 Missie Heuvellandbibliotheken heeft de ambitie om lokaal verankerd bibliotheekwerk aan te bieden en uit te bouwen voor leden en bezoekers binnen haar verzorgingsgebied. Burgers vinden in de bibliotheek niet alleen een ontmoetingsplek, maar ze kunnen ook terecht in de schatkamer van literatuur, informatie en lokale cultuur. In het bijzonder richt de bibliotheek zich op de jeugd wier leesplezier de basis vormt voor een leven lang leren. Om inhoud en invulling te geven aan de lokale verankering van het bibliotheekwerk is het de ambitie van Heuvellandbibliotheken om duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan met lokale partners die een bijdrage kunnen leveren aan de bibliotheek. De bibliotheek voert bovenstaande onderdelen van de missie waardenvrij uit en is toegankelijk voor iedereen. Naast deskundige medewerkers maakt Heuvelland Bibliotheek ook gebruik van de kennis en vaardigheden van vrijwilligers die in de toekomst steeds meer het bibliotheekwerk zullen dragen. Als onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken wil Heuvellandbibliotheken binnen de financiële en personele begrenzingen bijdragen aan het netwerk door op landelijk en provinciaal niveau mee te doen met relevante activiteiten Strategie Op basis van de geschetste trends en ontwikkelingen en de daarvan afgeleide visie en missie is het noodzakelijk om een duidelijke strategie (= de weg waarlangs) te formuleren om het beleid voor de komende jaren vorm te geven. Deze strategie bestaat enerzijds uit activiteiten ter continuering van het bestaand bibliotheekwerk en anderzijds uit speerpunten die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de missie van Heuvellandbibliotheken. Activiteiten t.b.v. continuering bestaand bibliotheekwerk: Bemensing van frontoffice-activiteiten Collectievorming Het organiseren van activiteiten in de bibliotheek Deskundigheidsbevordering van medewerkers en vrijwilligers Volgen van en mogelijk deelnemen aan de landelijke ontwikkelingen Meer aandacht voor retail Infopunten: zoals aangepast lezen, vrijwilligerspunt (Valkenburg), gehandicaptenplatvorm (Vaals) Makkelijk Lezen Plein Boekstart Aangepast lezen

8 Speerpunten t.b.v. de verdere ontwikkeling van de bibliotheek: Implementatie van de Bibliotheek op School Het bevorderen van lezen bij jeugd Aandacht voor de bibliotheek als plek voor ontmoeting, haar sociale functie. Samenwerking met lokale partners Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het opbouwen van heemkundige collecties Retail Herinneringskoffers in verzorgingstehuizen Meer aandacht voor mediawijsheid als onderdeel van het leesbevorderingsaanbod doorgaande leeslijn 4. Meerjarenbeleid Het jaar 2013 wordt gebruikt voor uitwerking en concretisering van de strategische activiteiten en speerpunten uit het vorige hoofdstuk. Dit mondt uit in een jaarwerkplan voor 2014 en verder. Aanvullend wordt hieronder een aantal ondersteunende beleidsaspecten nader beschreven. De essentie van het betreffende beleid is in samengevatte vorm beschreven en telkens wordt verwezen naar bijlagen die de concrete activiteiten voor deze beleidsaspecten verduidelijken. Het gaat om de volgende beleidsaspecten: collectiebeleid personeelsbeleid marketingbeleid innovatiebeleid 4.1 Collectiebeleid Het beleid m.b.t. collecties vormt het hart van de bibliotheek en is gebaseerd op een aantal principes. Het gaat om de volgende uitgangspunten: Evenwichtig en representatief: de bibliotheek biedt een brede collectie (fictie en nonfictie) die tegemoet komt aan de kenmerken van de bevolkingssamenstelling binnen het verzorgingsgebied waarin zij opereert en is vanuit een vraag- en aanbodgerichte benadering evenwichtig opgebouwd en biedt naast actuele titels ook verbreding en verdieping; Vraaggericht: de bibliotheek biedt een collectie die tegemoet komt aan expliciete wensen en impliciete verwachtingen van burgers binnen het verzorgingsgebied waarin zij opereert; Actueel en populair: de bibliotheek biedt een collectie die rekening houdt met actuele en populaire thema s en uitgaven; Betrouwbaar en onafhankelijk: de bibliotheek biedt een onbegrensde collectie die op basis van geautoriseerde bronnen en zonder commerciële doelstellingen is samengesteld; Lokaal verankerd: de bibliotheek biedt een collectie die aansluit op maatschappelijke thema s die binnen de lokale context relevant zijn en werkt hierbij samen met lokale en/of provinciale (cultuur)partners zoals heemkundige en historische kringen;

9 Gericht op specifieke thema s/doelgroepen/zwaartepunten: de bibliotheek houdt met haar collectie rekening met de speerpunten leesbevordering, taalachterstand en mediawijsheid als onderdeel van de bredere ambitie tot een leven lang leren; Digitaal: een belangrijk deel van de collectie is en wordt in eigen beheer digitaal aangeschaft en ontsloten via de digitale media in de bibliotheek en via de website. Bovenstaand collectiebeleid is door middel van een separaat collectieplan verder uitgewerkt. In het collectieplan wordt verwezen naar concrete collectieprofielen waarbij is aangegeven welke accenten in de aanschaf en afschrijving gelegd dienen te worden en wat dit in kwantitatieve (aanschafaantallen) en financiële zin (budget) betekent. Op basis van periodieke monitoring van uitleencijfers wordt bijgestuurd op de aanschaf van actuele materialen. 4.2 Personeelsbeleid Voor Heuvellandbibliotheken vormen medewerkers het hart van de organisatie. Met name de verdere ontwikkeling van medewerkers, van oudsher belangrijk binnen Heuvellandbibliotheken, staat hierbij centraal om de uitdagingen van de toekomst mee aan te kunnen gaan. Vakinhoudelijke deskundigheid dient aangevuld te worden met andere competenties om invulling te kunnen geven aan enerzijds de digitale aspecten van bibliotheekwerk en anderzijds aan het verder werken binnen de lokale gemeenschap en de inbedding hierbij van bibliotheekwerk. Bij het personeelsbeleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Medewerkers zijn multifunctioneel en allround inzetbaar. Medewerkers worden hiertoe door middel van opleiding en training voorbereid. Medewerkers zijn flexibel inzetbaar. Medewerkers zijn in staat om invulling te geven aan de implicaties van de digitale bibliotheek en het (samen)werken binnen de lokale gemeenschap om noodzakelijke verbinding van bibliotheekwerk met relevante samenwerkingspartners effectief te realiseren. Kwalitatief hoogwaardige vrijwilligers zijn noodzakelijk om, tegen de achtergrond van de gemeentelijke bezuinigingsplannen, de huidige en toekomstige dienstverlening te kunnen waarborgen. Vrijwilligers zijn bedoeld als aanvulling op in plaats van vervanging van bestaande arbeid. Heuvellandbibliotheken werkt volgens een competentiegerichte aanpak op medewerkers. Dat betekent dat medewerkers dienen te voldoen aan voor hun functie specifieke competenties. Dat betekent ook dat medewerkers die (nog) niet voldoen aan deze competenties hierin geschoold en verder ontwikkeld worden. Bij de ontwikkeling van nieuwe competenties wordt breed binnen de organisatie gekeken, dus ook medewerkers met een niet-bibliotheekachtergrond of vrijwilligers kunnen hiervoor in aanmerking komen. Nieuwe eisen zijn niet altijd specifiek gericht op bibliotheekwerk zelf, maar vooral ook op zaken als digitalisering en werken binnen de lokale context. Om de ontwikkeling en het functioneren van medewerkers te monitoren worden functioneringsgesprekken als onderdeel van de HRM-cyclus ingezet. Het personeelsbeleid is verder uitgewerkt in praktische regelingen die onderdeel zijn van het Handboek Personeel dat recentelijk is geactualiseerd.

10 Tenslotte is er een separaat opleidingsplan, waarin duidelijk wordt hoe noodzakelijke competenties die voortvloeien uit de strategische speerpunten onderhouden c.q. ontwikkeld worden. 4.3 Marketingbeleid Marketing heeft in de afgelopen jaren een impliciet bestaan geleid binnen Heuvellandbibliotheken. Marketing komt met name tot uiting in communicatieve activiteiten binnen de externe omgeving van de bibliotheek. Een brochure met beschrijving van dienstverlening (zoals uitleenvoorwaarden en voordeelmetjebiebpas), folders ter aankondiging van activiteiten in de bibliotheek, een vernieuwde website en de digitale nieuwsbrief zijn producten hiervan. De beperkte aandacht voor marketing heeft te maken met verschillende oorzaken, waarvan de beperkte schaalgrootte, bezuinigingen en wisseling van directie er een aantal zijn. De belangrijkste reden voor een beperkte invulling van het marketingbeleid is echter gelegen in het gebrek aan kennis op dit onderwerp. Dit is dan ook het belangrijkste beleidsuitgangspunt voor de komende jaren, namelijk om expertise op het gebied van marketing, al dan niet door externe inhuur of samenwerking, op te bouwen. Als onderdeel van het opbouwen van marketingexpertise wordt in 2013 een visie op bibliotheekmarketing ontwikkeld. Voor het jaar 2014 is een concreet marketingplan in ontwikkeling. 4.4 Innovatiebeleid Het innovatiebeleid van Heuvellandbibliotheken is gericht op het ontwikkelen en invoeren van passende en creatieve oplossingen om invulling te kunnen geven aan de uitdagingen van de toekomst. Het gaat om de uitdaging: van de digitale bibliotheek (inclusief het gebruik van social media); om in de lokale context van de bibliotheek relevante samenwerkingsverbanden aan te gaan en diensten die toegevoegde waarden ten opzichte van de huidige producten; om aan te sluiten op en toegevoegde te bieden op de doelstellingen van gemeentelijk beleid. Als onderdeel van het invullen van het innovatiebeleid wordt in 2013 een visie op bibliotheekinnovatie ontwikkeld. Voor het jaar 2014 is een concreet innovatieplan in ontwikkeling.

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35295 10 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Meerjjareenb. plan. n 20

Meerjjareenb. plan. n 20 Meerjjareenb belleiddsp plan n 20 0155-20 018 8 MISSIE Om in de komende beleidsperiode gerichte resultaten te kunnen boeken, is het nodig in de veelheid aan maatschappelijke en lokale ontwikkelingen focus

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland

Het ontwikkelhuis. Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Het ontwikkelhuis Het sociale-culturele-maatschappelijke Hart van Westfriesland Positionpaper: De Westfriese Bibliotheken als kloppend Hart van Westfriesland Marc Andries 2 3 Het Ontwikkelhuis Westfriese

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten.

Als bepaalde documentatie op het moment van dit verzoek niet beschikbaar is, dan hoeft u hiervoor geen additionele inspanningen te verrichten. Bijlage: Lijst van benodigde documenten Ter voorbereiding op de audit in uw bibliotheek is het noodzakelijk dat de auditor vooraf relevante documentatie over uw organisatie ontvangt. Hieronder is per onderdeel

Nadere informatie

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek

De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Beleidsplan periode 2011-2014 Openbare Bibliotheek Amsterdam De openbare bibliotheek, een betrouwbare partner' Van de bibliotheek naar mijn bibliotheek Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Wierden

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Wierden Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Wierden Inhoud 1. Inleiding 2 blz 2. Trends en ontwikkelingen 3 2.1 Swot- analyse 4 3. Hoofdlijnen landelijk en provinciaal beleid 5 3.1 Landelijke ontwikkelingen 5 3.2 Overijssels

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl De focus en verdieping van de komende jaren VANnU bekent kleur Strategisch beleidsplan 2012-2015 www.bibliotheekvannu.nl Inhoud We zetten een koers uit voor de komende jaren Een woord vooraf 4-5 1 VANnU

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2016 2018

Meerjarenbeleidsplan 2016 2018 Meerjarenbeleidsplan 2016 2018 BiblioNu Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Trends en ontwikkelingen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Culturele sector... 4 2.3 Bibliotheeksector... 4 3. Visie, missie en uitgangspunten...

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Aantoonbaarheid Conformiteit. Certificeringnorm Openbare bibliotheken

Aantoonbaarheid Conformiteit. Certificeringnorm Openbare bibliotheken Aantoonbaarheid Conformiteit Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2010 tot en met 2013 definitief Aantoonbaarheid conformiteit 1 juni 2010 Het voorliggende stuk is een handvat voor de auditoren bij

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Bibliotheek van de Toekomst (BvdT)

Uitvoeringsplan Bibliotheek van de Toekomst (BvdT) Inleiding Van oudsher wordt de openbare bibliotheek gezien als de publieke toegangspoort tot informatie, educatie en cultuur. Als zodanig speelt de openbare bibliotheek een grote rol bij de bevordering

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur. Mw. A. Kesseler, directeur bibliotheek van A tot Z Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 13 januari 2010 van 20.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. R. van Lavieren, voorzitter Mw. P.M. Wennekes, PvdA Dhr. dr.ir. H. Boersma, SGP Dhr. J.H.E.

Nadere informatie

Sport en bewegen in Vaals

Sport en bewegen in Vaals Sport en bewegen in Vaals Sport- en beweegprogramma 2015-2020 Van visie naar activiteiten Netwerk Gezond Leven Donderdag 6 november 2014 Waarom een sport- en beweegprogramma? Strategische Visie 2020 Bestuursopdracht

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014 SUBSIDIEOVEREENKOMST 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel Bibliotheek aan den IJssel In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2014. Gelet op de beleidsregel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Rijssen-Holten

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Rijssen-Holten Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Rijssen-Holten Inhoud 1. Inleiding 2 blz 2. Trends en ontwikkelingen 3 2.1 Swot- analyse 4 3. Hoofdlijnen landelijk en provinciaal beleid 5 3.1 Landelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012

Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Morgen wordt alles beter, een volgende stap 8e Jaarcongres Bredeschool. Nieuwe Tijden 2012 23 mei 2012 Welke organisatie zijn wij? 12 scholen (13 scholen) Diversiteit: Dalton, Montessori, BAS, TOM,GIP

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein

Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein Lezen Leren Informeren Inspireren Beleidsplan Bibliotheek Hilversum 2013-2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Missie en visie 3 1. Evaluatie beleidsperiode 2008-2012

Nadere informatie

Voorgenomen bezuiniging gemeente Waterland op de bibliotheek

Voorgenomen bezuiniging gemeente Waterland op de bibliotheek Voorgenomen bezuiniging gemeente Waterland op de bibliotheek Bibliotheek Waterland heeft via het Noordhollands Dagblad vernomen dat de coalitiepartijen in gemeente Waterland (VVD, PvdA, Waterland natuurlijk!

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

Productenboek 2016 1

Productenboek 2016 1 Productenboek 2016 1 Inleiding: Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking getreden. In deze wet staan de kerntaken van de bibliotheek beschreven: 1. Kennis

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

De Bibliotheek Op School. Pilotproject

De Bibliotheek Op School. Pilotproject De Bibliotheek Op School Pilotproject Bibliotheek Hilversum April 2012 Aanbeveling Jacques Vriens (was directeur basisonderwijs, is nu fulltime kinderboekenschrijver) Leeservaring opdoen is een van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe 1. Fundament voor een toekomstbestendige Bibliotheek Een terugblik op 2014 In 2014 zijn we gestart met de verwezenlijking van onze toekomstvisie die begin 2014 werd onderschreven

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247 1 registratienr.: 2012I02247 Bijlage 2 Overzicht kaderstelling subsidieverlening OUDERENBELEID door Pluspunt Algemene maatschappelijke doelen Het stimuleren van bewoners en organisaties om naar eigen vermogen

Nadere informatie

Bedrijfsplan Bibliotheekservice Fryslân 2013-2016 De toekomst tegemoet

Bedrijfsplan Bibliotheekservice Fryslân 2013-2016 De toekomst tegemoet Bedrijfsplan Bibliotheekservice Fryslân 2013-2016 De toekomst tegemoet 5 Waarom dit bedrijfsplan 9 Bibliotheekservice Fryslân in 2016 11 Nieuwe uitdagingen 16 Kiezen voor de toekomst 24 Aan de slag 27

Nadere informatie

Hoe hou je het levend?

Hoe hou je het levend? Makkelijk Lezen Plein 2015 Hoe hou je het levend? Dia Wesseling ProBiblio Juni 2015 Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek & Zwakke lezers in de Bibliotheek op School Uitgangspunten inrichting Makkelijk

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Vastgesteld : 13 september 2004. Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006. 1. Inleiding. 2. Missie, Doel en Ambitie

Vastgesteld : 13 september 2004. Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006. 1. Inleiding. 2. Missie, Doel en Ambitie Vastgesteld : 13 september 2004 VR2004/105 Nieuwe koers, nieuwe kansen Beleidsplan Bibliotheek Schiedam 2004-2006 1. Inleiding 2. Missie, Doel en Ambitie 3. Instrumenten 3.1 Dienstverlening op 4 niveaus

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Bibliotheekbeleid in context. Beleidsuitgangspunten 2014 en verder

Bibliotheekbeleid in context. Beleidsuitgangspunten 2014 en verder Bibliotheekbeleid in context Beleidsuitgangspunten 2014 en verder 1 Voorwoord Het schrijven van nieuwe beleidsplannen is in deze tijd een hachelijke onderneming, zeker voor bibliotheken. De maatschappelijke,

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015

Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Visie Bibliotheekwerk Gemeenten Brummen & Voorst 2013-2015 Vastgesteld 4 april 2013 Bestuur Bibliotheek Brummen/Voorst Inleiding Het eigen beleidsplan van Bibliotheek Brummen/Voorst heeft een geldigheid

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

kloppendhart voor een ambitieuze stad

kloppendhart voor een ambitieuze stad kloppendhart voor een ambitieuze stad Edwin (VUT, hobbykok en opa van Tom) zoekt tussen de kooken reisboeken inspiratie voor de kooklessen die hij binnenkort gaat geven. Verbinden is vinden... plek van

Nadere informatie

Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2006-2009. Definitieve versie juni 2006

Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2006-2009. Definitieve versie juni 2006 Certificeringnorm Openbare bibliotheken 2006-2009 Definitieve versie juni 2006 INHOUDSOPGAVE Inleiding Achtergrond Doel Reikwijdte Normatieve verwijzingen Structuur en opbouw Toepassing en interpretatie

Nadere informatie

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland De nummers van de activiteiten corresponderen met de nummers in het document Beschrijving van de activiteiten ProBiblio 2015.

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366

RAADSINFORMATIEBRIEF. De gemeenteraad. 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 RAADSINFORMATIEBRIEF Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 4 juli 2014 Raadsinformatiebrief beantwoording vragen EVA bibliotheek Femke de Pijper 61366 INLEIDING Echt Voor

Nadere informatie

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016

Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Veenendaal Beleidsplan 2014/2016 Inhoud Investeren in participatie Terugblik: Resultaten bedrijfsplan 2011/2013 Op weg naar 2017 Wat we gaan doen p3 p4 p6 p7 - kennis p7 - contact p8 - cultuur p10 Gezond

Nadere informatie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie

Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie Tabellenrapportage Jaarmeting 2012 - naar provincie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Leesbevordering Aantal responderende bibliotheken 5 3 7 21 18 2 5 13 14 14 4 10 116 Aantal bibliotheken die samenwerken

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie harmonisatie bibliotheken in de gemeente Berg en Dal

Bijlage 1: Notitie harmonisatie bibliotheken in de gemeente Berg en Dal Bijlage 1: Notitie harmonisatie bibliotheken in de gemeente Berg en Dal Pagina 1 van 14 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Huidige situatie bibliotheken... 3 3. Wettelijk kader... 4 4. Visie en inhoudelijke

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

De breedte van de bibliotheek in kaart Gegevensverzameling via het Bibliotheekonderzoeksplatform

De breedte van de bibliotheek in kaart Gegevensverzameling via het Bibliotheekonderzoeksplatform De breedte van de bibliotheek in kaart Gegevensverzameling via het Bibliotheekonderzoeksplatform In juli 2015 heeft de Koninklijke Bibliotheek het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) gelanceerd. Dit is

Nadere informatie

Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen. Henk Kuijpers - HKA

Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen. Henk Kuijpers - HKA Wise, nu al voor de bibliotheek van morgen Henk Kuijpers - HKA HKA Systeemleverancier voor Openbare Bibliotheken Maatwerk voor Nederland Wise Standaard software Integraal / Modulair Koppelvlakken Bouwstenen

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl

Dichter bij de jeugd. Beleidsplan Jeugd Drents Netwerk Bibliotheken. Februari 2011. www.bibliothekendrenthe.nl 1 Nieuwe taken in een veranderende samenleving Internet heeft de samenleving veranderd. Lezen als vrijetijds besteding is voor de generatie van na 1990 niet vanzelfsprekend meer. Kinderen en jongeren houden

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie