Openstaande vacature buurtopbouwwerker in Ronse Vervangingscontracten - bepaalde duur (t/m 31/11/2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openstaande vacature buurtopbouwwerker in Ronse Vervangingscontracten - bepaalde duur (t/m 31/11/2015)"

Transcriptie

1 Openstaande vacature buurtopbouwwerker in Ronse Vervangingscontracten - bepaalde duur (t/m 31/11/2015) Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen wenst op korte termijn haar team in Ronse aan te vullen met een fulltime buurtopbouwwerker voor haar programma wijkwerking in Ronse (vervangingscontract). Standplaats Ronse Scheldekouter 612, 9600 Ronse. Contract / Indiensttreding Het betreft een vervanging in het kader van moederschapsrust en aansluitend 3 maand ouderschapsverlof. Begindatum : is voorzien op 18/05/2015. Functieomschrijving opbouwwerker - algemeen Een (buurt)opbouwwerker van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen staat - in uitvoering van de meerjarenplanning en jaarprogrammatie van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en eventuele samenwerkingsovereenkomsten met andere partners - in voor de concrete voorbereiding, uitvoering en opvolging van een of meerdere opbouwwerkprojecten in het werkingsgebied. In de opbouwwerkprojecten worden de doelgroepen bij elkaar gebracht en ondersteund in het formuleren van hun noden en behoeften en het zoeken naar meer structurele oplossingen bij hun collectief ervaren problemen. In functie van het zoeken naar meer structurele oplossingen worden contacten gelegd en onderhouden met lokale overheden, met relevante partners en met aanverwante organisaties en/of oplossingspartners. De buurtopbouwwerker is zelf verantwoordelijk voor de projecten die hem/haar worden toegewezen. Hij/zij werkt onder leiding van en wordt mede ondersteund door een inhoudelijk beleidsmedewerker van de organisatie. Algemene opdracht Binnen het programma werken in aandachtsgebieden realiseert Samenlevingsopbouw Oost- Vlaanderen in haar werkingsgebied door middel van buurt-/buurtopbouwwerk in aandachtswijken verschillende projecten en acties ter bevordering van de sociale cohesie. Het project buurtwerk in Ronsese aandachtswijken kadert binnen het lokaal sociaal beleid - luik sociale cohesie van de stad Ronse. Hiervoor sloot de stad Ronse met Samenlevingsopbouw Oost- Vlaanderen vzw een samenwerkingsovereenkomst die loopt tot eind 2016 (contract van 1 jaar, 2 keer verlengbaar met 1 jaar). Binnen het kader van de samenwerkingsovereenkomst werken we aan een door de inwoners ondersteunde verbetering van de leef- en omgevingskwaliteit, het tegengaan van de dualisering, het Openstaande vacature buurtopbouwwerker in Ronse 1 6

2 doorbreken van het sociaal isolement van kwetsbare groepen en het versterken van het sociaal weefsel in een aantal aandachtsbuurten van Ronse. Concrete opdracht als buurtopbouwwerker binnen de wijkwerking. Als buurtopbouwwerker sta je in voor de uitbouw en realisatie van: acties en initiatieven die bijdragen tot de algemene verbetering van de sociale en/of fysieke leefbaarheid in de Ronsese aandachtswijken. De buurtopbouwwerker organiseert en ondersteunt de participatieprocessen van bewoners m.b.t. de leef- en omgevingskwaliteit en de dialoog hieromtrent met de lokale overheid. Dit alles vertrekkende vanuit noden en behoeften van bewoners en binnen een perspectief van verbetering van de leefomstandigheden van de wijkbewoners op één of meerdere terreinen. Wijkbewoners worden ook aangespoord en mee ondersteund om zelf initiatief te nemen i.f.v. de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Concreet betekent dit: Organisatie van bewonersvergaderingen i.k.v het project sociaal wonen in Ronsese aandachtsbuurten. Als buurtopbouwwerker in een sociale woonwijk krijg je te maken met vragen van sociale huurders omtrent de woonkwaliteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Met de buurtwerking willen we in dialoog werken aan inspraak en bewonersbetrokkenheid bij de renovatie en het onderhoud van de woningen van SHM De Nieuwe Haard en aan de algemene leefbaarheid van de sociale woonwijk. Organisatie van opruimacties/zwerfvuilactie met bewoners in de wijk. Overige acties in samenspraak met bewoners. acties en initiatieven gericht op het versterken van het sociaal weefsel in de Ronsense aandachtswijken, het doorbreken van het sociaal isolement en het samenleven in diversiteit. De buurtopbouwwerker levert de nodige inspanningen om de ontmoetingskansen te verhogen en netwerken te verbreden voor de buurtbewoners in de Ronsese aandachtswijken via een kwalitatief aanbod van ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten, een laagdrempelig en (in)formeel vormingsaanbod en allerhande sociale en buurtgerichte acties. Dit alles met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en met een bijzondere focus op samenleven en interculturaliteit. Concreet betekent dit: Je staat in voor de organisatie van het buurtfeest, samen met je collega s en vrijwilligers. Je organiseert en faciliteert laagdrempelige ontmoeting- en ontspanningsactiviteiten, zoals koffienamiddag, vormingsmomenten, workshops... Je staat in voor het ondersteunen, begeleiden en empoweren van vrijwilligers. De vrijwilligers binnen de buurtwerking zijn hoofdzakelijk bewoners uit de buurt. Via de vrijwilligerswerking trachten we het zelfinitiatief van bewoners uit de buurten te versterken.... Openstaande vacature buurtopbouwwerker in Ronse 2 6

3 acties en initiatieven die aanzetten tot verhoogde maatschappelijke en/of beleidsparticipatie van de wijkbewoners in de Ronsense aandachtswijken. De buurtopbouwwerker zet participatieprocessen op waarbij de beoogde doelgroepen empowered en ondersteund worden i.f.v. de verhoging van hun maatschappelijke integratie en participatie. Op deze manier kunnen we ook werkelijk een bijdrage leveren in het versterken van de maatschappelijke situatie en positie van de meer kwetsbare wijkbewoners. Op basis van de doorlopen participatietrajecten met verschillende doelgroepen willen we met de beoogde doelgroepen aanbevelingen uitwerken die aansluiten bij hun concrete leefwereld en noden en behoeften die zij ervaren in de realisatie van hun sociale grondrechten. Concreet betekent dit: Ondersteuning van ontmoetingsgroep, bestaande uit vrouwen met diverse etnisch culturele achtergrond. Via wekelijkse bijeenkomsten wordt een emancipatorisch traject doorlopen met deze groep, waarbij we trachten een antwoord te bieden op specifieke vragen, noden en behoeften van deze doelgroep met betrekking tot hun maatschappelijke participatie. Je staat in voor het creëren van een ruim en voldoende draagvlak voor de werking van de buurtwerking zowel in de buurt als bij relevante partnerorganisaties. Je werkt daarbij niet uitsluitend met buurtbewoners, maar je werkt ook intensief samen met heel wat stedelijke diensten van de stad Ronse en welzijnsactoren. Daarom ben je van nature een echte netwerker die zowel vlot kan omgaan met de doelgroep als met de allerhande derde actoren met wie je samenwerkingsverbanden aangaat om bovenvermelde opdrachten te kunnen realiseren. Je neemt als voltijdse opbouwwerker snel zelf verantwoordelijkheid op voor bepaalde onderdelen van de werking, maar kan ook steeds terugvallen op de expertise en terreinkennis van je collegabuurtopbouwwerkers met wie je dezelfde werkcontext deelt. Je kan tenslotte ook rekenen op de werkbegeleiding van een beleidsmedewerker, verantwoordelijk voor de realisatie van het programma werken in aandachtsgebieden binnen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Kortom, je wordt als teamlid uitgedaagd om verantwoordelijkheid op te nemen, initiatieven zelf vorm te geven en sociaalvoelend en creatief uit de hoek te komen. Functieprofiel Voor de functie verwachten we een enthousiaste en gemotiveerde medewerker. Hij/zij moet zich vlot kunnen inwerken en inleven in de specifieke werkomgeving, de lokale context en bij voorkeur onmiddellijk beschikbaar zijn. We verwachten van de buurtopbouwwerker dat hij/ zij beschikt over volgende kerncompetenties: De missie en doelstellingen van de organisatie kunnen onderschrijven en kunnen uitdragen. Basiskennis en -inzicht in achtergronden/theorie/methodieken van het (buurt-)opbouwwerk; achtergrond/ mechanismen van sociale uitsluiting en beleidscontext m.b.t. (kans)armoede(bestrijding). Contactuele en communicatieve vaardigheden zowel naar de doelgroep als naar oplossingsactoren en samenwerkende partners. Vanuit een sterke sociale gerichtheid mensen en groepen die behoren tot onze doelgroep, maar ook samenwerkende partners kunnen aanspreken, motiveren/activeren/ondersteunen. Dynamisch ingesteld zijn/creatief zijn en zin hebben voor innovatie, opportuniteiten kunnen zien en er op inspelen, voldoende assertief kan zijn,. Doel- en oplossingsgericht kunnen werken; kunnen plannen/organiseren. Openstaande vacature buurtopbouwwerker in Ronse 3 6

4 Kunnen omgaan met grote verscheidenheid van taken, diverse partners/actoren waarmee men moet samenwerken; ook bereid zijn tot flexibele werkindeling. Strategisch kunnen denken en handelen. Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed kunnen functioneren in een team. Beschikken over (administratieve) vaardigheden i.f.v. projectplanning/ -registratie, dossiervorming,. Vlot kunnen samenwerken (zowel intern als extern met partners/beleid). Functievereisten Diploma: minimaal diploma NUHO sociaal werk en/of universitair - bij voorkeur uit menswetenschappelijke richting. Ervaring in (buurt-)opbouwwerk of het ruimere welzijnswerk is een pluspunt maar niet noodzakelijk - ook intreders/schoolverlaters kunnen solliciteren voor deze functie. Wonende in de omgeving en/of kennis van de omgevingscontext is een pluspunt. Idem voor wat ervaring betreft in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen. Beschikken over de mogelijkheid zijn zich vlot te kunnen verplaatsen. Bereidheid tot flexibele werkinzet. Beschikbaarheid in de vooropgestelde periode. Arbeidsvoorwaarden Functieverloning: B1C (baremieke loonschalen+ haard- of standplaatstoelage) PC 329. Beginwedde bruto: 2.137,86 Euro bruto per maand (voor een ft; geïndexeerd bedrag vanaf 01/01/2013) - relevante ervaring kan worden meegenomen. Haard en/of standplaatsvergoeding; eindejaarspremie. Gunstige verlofregeling. Overige arbeidsvoorwaarden: volgens PC 329, CAO s afgesloten binnen de sector samenlevingsopbouw, en volgens het intern arbeidsreglement. Diverse vormen van ondersteuning/opvolging van het personeel vormen onderdeel van het personeelsbeleid van de organisatie, evenals voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming en intern overleg. Procedure van aanwerving Indienen van gemotiveerde brief + CV via tegen uiterlijk 30/04/ Selectiegesprekken met de selectiecommissie voorzien op 7 mei 2015 Indiensttreding voorzien vanaf 18 mei d.d. 09/04/2015 Openstaande vacature buurtopbouwwerker in Ronse 4 6

5 Bijlage Competentieprofiel opbouwwerker (uitgebreid) KENNIS Kennis van de achtergronden, de theorie en de methodieken van het opbouwwerk. Kennis van de mechanismen van sociale uitsluiting en kansarmoede en van de doelgroep van het opbouwwerk. Kennis van de lokale beleidscontext en zicht op aanverwante sectoren. Inzicht in het werken met groepen en in participatietechnieken. Voldoende basiskennis van het MS Office-pakket. VAARDIGHEDEN Agogische kernopdracht» Contactvaardigheid Vlot contacten kunnen leggen met de doelgroep Goed kunnen luisteren, empathisch zijn» Kunnen coachen en begeleiden van vrijwilligers» Groepen kunnen motiveren en activeren» Communicatieve vaardigheden Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden Beheersen van gespreks- en vergadertechnieken Politieke kernopdracht» Strategisch kunnen denken en handelen» Goede onderhandelingsbekwaamheid» Contactvaardigheid» Assertiviteit, initiatief nemen» Kunnen omgaan met belangentegenstellingen» Communicatie Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden Beheersen van gespreks- en vergadertechnieken Administratieve vaardigheden» Projectregistratie» Dossiervorming» Verslaggeving Doelgerichtheid» Kunnen plannen en organiseren» Procesgericht kunnen werken» Taakgericht kunnen werken Openstaande vacature buurtopbouwwerker in Ronse 5 6

6 ATTITUDES Visie en missie:» De opdracht, missie, visie en doelstellingen van de organisatie kunnen onderschrijven» Interesse hebben voor en visie hebben op maatschappelijke ontwikkelingen en de lotsverbetering van maatschappelijk achtergestelde groepen» Democratische en emancipatorische ingesteldheid» Pluralistische en interculturele ingesteldheid Motivatie» Bereidheid om zich meerdere jaren te engageren voor de organisatie» Loyaliteit t.a.v. de organisatie» Enthousiasme» Positieve ingesteldheid Samenwerken» Open staan voor samenwerking en overleg» Bereid zijn om verantwoording af te leggen Aanpassingsvermogen (omgaan met veranderende omstandigheden)» Creatief en innovatief» Zelfkritisch zijn» Bereid tot vorming en bijscholing» Dynamisch en flexibel Emotionele stabiliteit en maturiteit» Verantwoordelijkheidszin» Zelfstandigheid» Stressbestendigheid» Geduld» Relativeringsvermogen d.d. 09/04/2015 Stan De Neve Coördinator Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw Sint-Jacobsnieuwstraat Gent T F Openstaande vacature buurtopbouwwerker in Ronse 6 6

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

Officierskader : mobiliteit 2014-02

Officierskader : mobiliteit 2014-02 Officierskader Officierskader : mobiliteit 2014-02 Antwerpen Brussel-Hoofdstad Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant West-Vlaanderen Commissariaat-generaal Algemene directie bestuurlijke politie Algemene

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE-

BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- BELEIDSMEDEWERKER ORGANISATIE- ONTWIKKELING (M/V) (CONTRACT ONBEPAALDE DUUR, NIVEAU A) Wil je meebouwen aan een kwaliteitsvolle overheid? Wij zoeken momenteel een enthousiaste medewerker die met ons wil

Nadere informatie

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel

2.4. Vorming, training en ondersteuning personeel 1. VOORWOORD 2. ORGANISATIE 2.1. Structuur 2.1.1. De indeling en het werkingsgebied van de vereniging in activiteitencentra 2.1.2. Bestuurlijk: organen, commissies, werkgroepen op bestuursniveau 2.1.3.

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

CHANNEL EXPERT (M/V)

CHANNEL EXPERT (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: CHANNEL EXPERT (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

ondersteuning. Opvoedings~

ondersteuning. Opvoedings~ ondersteuning. Opvoedings~ TEAM VLAAMSE COÖRDINATOREN OPVOEDINGSONDERSTEUNING WEST-VLAANDEREN - AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN VCOK VZW (VORMINGSCENTRUM OPVOEDING EN KINDEROPVANG) BUURTWERK ST.-PIETERS (BRUGGE)

Nadere informatie

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader juli 12 Steven Rommel Chris Truyens In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader [DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] Dit is het draaiboek voor de deelnemende pilootgemeentes aan het project Lokaal

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Secretaris

INFORMATIEBERICHT Secretaris INFORMATIEBERICHT Secretaris Decretale graad Klasse 2 Het OCMW van Niel gaat over tot de aanwerving van een (m/v) secretaris (decretale graad voltijdse statutaire functie), met aanleg van een wervingsreserve

Nadere informatie

Strategisch vormingsplan

Strategisch vormingsplan 1. LEERDOELEN 1.1. ANALYSE VAN DE ORGANISATIE 1.1.1. MISSIE EN VISIE Elk van de partners organiseert een specifieke vorm van zorg voor een welbepaalde categorie van zorgvragers. Landelijke Kinderopvang

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente

Vrijwilligersbeleid. SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Vrijwilligersbeleid SCALA Welzijn, Kulturhus t Iemenschoer en Stichting Welzijn en Cultuur Twente Auteur: PZ: Grietje Braam Versie: 07 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Visie op vrijwilligers...3

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering

Nadere informatie

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI BELEIDSPLAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDWERKING 2015-2020 Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen,

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van donderdag 30 juli 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie