Raadsvoorstel Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg"

Transcriptie

1 1.1Gemeente Brunssum Datum 11 januari 2005 Gemeenteblad 2005/9 Orgnaisatie Parkstad Limburg Onderwerp Kaderstellende notitie Ringwegen Parkstad Limburg 2.0. Algemeen Kader De Regio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg hebben in overleg met de Regionale Directie van Rijkswaterstaat een visie ontwikkeld op de gewenste hoofdwegenstructuur het gebied van Parkstad Limburg. Deze hoofdwegenstructuur wordt gevormd door: de A76 en de A79, de N281, die een parallel aan de A76 verlopende functie als rangeerbaan voor het stedelijk gebied vormt, de opgewaardeerde en onderling verbonden N298, N299 en N300, die in het noorden direct en in het zuiden via de N281worden aangesloten op de A76. Het geheel vormt de Buitenring Parkstad Limburg, het sluiten van de ring gevormd door de Beersdalweg, de Wickraderweg, een nieuw aan te leggen verbinding vanaf de Wickraderweg rond Palemig en oostelijk van Schaesbergerweld naar de Heerlenseweg en een eveneens nieuw aan te leggen verbinding tussen de Heerlenseweg en de Euregioweg en verder via de Euregioweg en de Imstenraderweg tot aan de A76. De Beersdalweg krijgt een aansluiting op de A76 van en naar zuid en de Imstenraderweg krijgt een aansluiting op de A76 van en naar noord. Dit geheel vormt de Binnenring Parkstad Limburg. Met deze hoofdwegenstructuur wordt zo een regionale verbindende ringstructuur gecreëerd, waarmee de aansluiting op zowel de (inter-)nationale en de (inter-)regionale verbindende wegen als de afwikkeling van het intra-stedelijke verkeer substantieel verbeterd wordt. Bovendien draagt deze ringwegenstructuur bij aan de verbetering van de ruimtelijke structuur van en de oriëntatie binnen het gebied Parkstad Limburg. 1. Afspraken op Hoofdlijnen Buitenring en Binnenring Voor de realisatie van de Buitenring en de Binnenring in Parkstad Limburg zijn op 11 december 2003 tussen het College van GS en het bestuur van Parkstad Limburg afspraken gemaakt over opdrachtgeverschap, facilitering, samenwerking en financiering. Wat facilitering betreft hebben partijen zich daarbij uitgesproken voor een hechte en brede samenwerking die ook noodzakelijk is om de ringwegen daadwerkelijk te realiseren. Dit betekent onder meer dat de Parkstadgemeenten in de rol van procedure- en kennisautoriteit de provincie volledig zullen ondersteunen bij het opdrachtgeverschap voor de Buitenring. Omgekeerd zal de provincie de verantwoordelijke gemeenten volledig ondersteunen bij de realisatie van de Binnenring. Pagina 1 van 15

2 Daarom zijn op 11 december 2003 de volgende uitgangspunten vastgelegd voor de invulling van die samenwerking: samen de trap op en de trap af, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat mee- en tegenvallers samen gedragen worden. samen uit en samen thuis, waarmee aangegeven wordt dat partijen samen aan de klus beginnen om die ook af te maken. Het taakstellend deelbudget voor de voorbereiding en aanleg van de Buitenring is vastgesteld op 135 mln (ex BTW; prijspeil 2004). Het taakstellend deelbudget voor de voorbereiding en de aanleg van de Binnenring is vastgesteld op 28,0 mln (ex BTW; prijspeil 2004). In totaal bedraagt het taakstellend budget derhalve 163 mln (ex BTW; prijspeil 2004). Parkstad Limburg en de stedelijke Parkstad-Limburggemeenten enerzijds en de provincie Limburg anderzijds nemen elk 81,5 mln (ex BTW; prijspeil 2004) voor hun rekening. Het taakstellend karakter van het budget betekent dat, indien in de loop van het project blijkt dat het taakstellend budget niet kan worden gerealiseerd, overleg plaatsvindt tussen de betrokken partijen teneinde te overwegen of de budgetoverschrijding aanleiding geeft tot een heroverweging van het project. Het bestuursakkoord van 11 december 2003 geeft de basisafspraken aan. Deze basisafspraken dienen te worden uitgewerkt om een complex en langdurig project zoals de ringwegen uit te voeren. Om deze reden dienen de basisafspraken te worden geconcretiseerd en bekrachtigd in besluiten van gemeenteraden. Deze besluiten zijn uitgewerkt in een bestuursconvenant tussen de besturen van alle bij de realisatie van de ringwegen betrokken overheden te weten, namelijk de gemeenten Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Onderbanken en Nuth, Parkstad Limburg en de Provincie Limburg. Deze notitie en het convenant, die ter informatie als bijlage is toegevoegd, vormen de uitkomst van een complex proces waarin de individuele eisen en wensen van de betrokken gemeenten een belangrijke input vormden en zorgvuldig zijn gewogen. De notitie voorziet in de concretisering van de basisafspraken en moet worden beschouwd als het strategisch kader om de ringwegen uit te voeren. Doel is het speelveld te begrenzen, de spelregels vast te leggen en het eindresultaat te bepalen. De lokale voorwaarden die de aan de ringwegen gelegen gemeenten gedurende de procedure hebben ingebracht zijn vermeld op pagina 14. Deze lokale voorwaarden zijn integraal onderdeel van deze nota Wettelijk kader in relatie tot de tracékeuze Kerkrade Op 25 juni 2003 is in de gemeenteraad van Kerkrade een motie aangenomen waarin de raad zich uitspreekt tegen de doortrekking van de Dentgenbachweg vanwege de druk op de woonen leeffunktie langs de Hamstraat en het doorsnijden van een waardevol beekdal nabij de Vauputsweg. De gemeenteraad van Kerkrade draagt het college van B&W van Kerkrade op te handelen conform de overwegingen van deze motie. Pagina 2 van 15

3 In dit voorstel is nadrukkelijk met de overwegingen van de gemeenteraad van Kerkrade rekening gehouden. Dit heeft erin geresulteerd dat in de Tracé-MER voor de zuid-oost passage drie alternatieven worden bestudeerd, namelijk: Alternatief I: Opwaarderen van de Tunnelweg en Rukkerweg en het aanpassen van de Euregioweg aan de dubbelfunctie Binnen- en Buitenring de Binnenring ter plaatse van de Euregioweg; Alternatief II: De Buitenring tussen de N299 en de N300 (Hamstraat) sluiten via de Alternatief III: Roderlandbaan en de Domeniale Mijnstraat. De Buitenring tussen de N299 en de N300 (Hamstraat) sluiten via de doortrekking van de Dentgenbachweg, waarvan alternatief I en II op verzoek van de gemeente Kerkrade en alternatief III op basis van het Provinciaal Omgevingsplan. Bij alternatieven I en II worden ook de consequenties op het bestaande trace van de Binnenring tot aan de geplande aansluiting op de A76 betrokken. Alle alternatieven zullen gelijkwaardig worden meegenomen in de studie. Op basis van de uitkomsten van de Tracé-MER zal tot een definitieve tracé-keuze moeten worden gekomen. De doortrekking van de Dentgenbachtweg dient, ondanks de motie van de gemeenteraad van Kerkrade, steeds in de verdere tracékeuze te worden betrokken omdat het POL het wettelijk beleidskader is voor de Buitenring. In het POL is het regionaal verbindend wegennet voor Parkstad Limburg vastgelegd en is op basis van een corridor-mer een zone vastgelegd, waarbinnen het tracé moet worden bepaald. Op dit wettelijke POL-kader zijn de wettelijke inspraakprocedures toegepast. Op het moment van de POL-vaststelling is in de inspraakprocedure door Kerkrade noch formeel noch bestuurlijk een standpunt of besluit ingebracht waaruit zou blijken dat Kerkrade tegen de POL-corridor (incl. doortrekking Dentgenbachweg) geen bezwaar heeft gemaakt. Ook zijn door Kerkrade geen eventuele alternatieve tracés ingebracht. Een eventuele keuze voor één van de twee alternatieven van Kerkrade op basis van de tracé/mer-studie moet aldus eerst leiden tot een POL-herziening alvorens concrete vervolgstappen kunnen worden gezet (programma van eisen, referentieontwerp, aanbesteding). Indien een keuze voor alternatief I of II leidt tot financiele mee of tegenvallers, dan zullen de meer- of minderkosten worden gedragen door de provincie Limburg, Parkstad Limburg en de co-financierende gemeenten en wel naar rato van hun financiele aandeel in het taakstellend budget. 3.3a. Kader Binnenring Het taakstellend deelbudget voor de voorbereiding en de aanleg van de Binnenring is vastgesteld op 28,0 mln (ex BTW; prijspeil 2004). De gemeenten Heerlen en Landgraaf zullen in 2005 een startnotitie Binnenring opstellen, waarin in ieder geval wordt ingegaan op de opbouw van het taakstellend budget en een masterplanning. De Binnenring omvat als concept de verbinding zoals hiervoor beschreven van de A76 ter hoogte van de Beersdalweg tot de A76 ter hoogte van de Imstenraderweg. Deze hoofdweg verloopt deels over bestaande, deels over nieuw aan te leggen wegvakken. Binnen de scope van het project Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg vallen alleen de nieuw aan te leggen wegvakken, derhalve de vijf en een halve kilometer nieuw aan te leggen weg tussen de Wickraderweg en de Euregioweg. Pagina 3 van 15

4 Omtrent de verbeteringen van de al bestaande wegvakken en de aansluitingen van de Binnenring op de A76 noord en zuid worden afzonderlijke procedures doorlopen. Nadat de nodige verkeersstudies zijn verricht, waarbij gevarieerd is naar wel/niet aanwezig zijn van de Buitenring en een uiteenlopende fasering van onderdelen van de Binnenring is geconcludeerd dat aanleg in twee fases zinvol zou zijn. Daarbij is als fase 1 aangewezen het gedeelte ten zuiden van de Heerlenseweg en als fase twee het ten noorden daarvan gelegen deel. Vervolgens is voor het geheel (tussen Wickraderweg en Euregioweg) één intergemeentelijk (Heerlen en Landgraaf) bestemmingsplan ontwikkeld, door de gemeenteraad van Heerlen op 6 mei en van Landgraaf op 5 juni 2003 vastgesteld en door GS van Limburg op 16 december 2003 is goedgekeurd. Het bestemmingsplan is door intrekking van de beroepen bij de Raad van State inmiddels onherroepelijk geworden. De keuze voor één bestemmingsplan is ingegeven door de mogelijkheid zowel nut en noodzaak als effecten in onderling verband zichtbaar te maken en af te wegen. De procedure voor het bestemmingsplan binnenring is afgerond; met de natuurbeschermingsorganisaties zijn afspraken gemaakt over compensatie. Het bestek voor de 1e fase is gereed en na verwachting kan de aanbesteding voor deze fase in de 1e helft van 2005 geschieden. De verwachte afronding van de 2e fase is gericht op medio Het basisprofiel bestaat uit een 2-baansweg, waarvan elke rijbaan vooralsnog maar één rijstrook zal krijgen. Het dwarsprofiel (grondwerk) zal echter zodanig uitgevoerd worden dat een latere uitbouw naar een weg van 2x2 rijstroken mogelijk is. De ontwerpsnelheid is 70 km/uur. De aansluitingen krijgen alle de vorm van een rotonde (50 km/u), met overwegend drie 'poten'. Aldus wordt sluipverkeer zoveel mogelijk voorkomen. Alleen de aansluiting met de Mijnspoorweg zal voorzien worden van verkeerslichten. Dit om aldus via doseren een overbelasting van deze oostelijke entree tot het centrum van Heerlen te voorkomen, anderzijds omdat de aanleg van een rotonde een verdere aantasting van het Kisselbos zou betekenen. In principe voorziet het ontwerp niet in parallelle fietsverbindingen. Op diverse plaatsen zullen wel bestaande verbindingen voor het langzaam verkeer - die door het tracé verbroken dreigen te worden - worden hersteld en er zullen zelfs nieuwe verbindingen worden toegevoegd. Voor de eerste fase is een concreet ontwerp gemaakt en is een bestek opgesteld, dat aanbestedingsgereed is. Met het opstellen van het definitief ontwerp voor de tweede fase wordt binnenkort begonnen. Planning De planning van de aanleg is als volgt Fase 1: Start uitvoering: medio 2005 Oplevering: na 20 maanden Kosten: 14 mln (ex BTW; prijspeil 2004) Fase 2: Start voorbereiding: 2005 Start uitvoering: 1 e kwartaal 2006 Oplevering: na 24 maanden Kosten: 14 mln (ex BTW; prijspeil 2004) Pagina 4 van 15

5 Uitgaven vóór : circa 21 mln (ex BTW; prijspeil 2004) De verantwoordelijkheden voor het totale project zijn als volgt verdeeld: Het gehele project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen en Landgraaf. De regie ligt bij een intergemeentelijke stuurgroep, onder afwisselend voorzitterschap van de beide portefeuillehouders verkeer van de gemeenten Heerlen en Landgraaf. De projectcoördinatie in de uitvoering ligt bij de gemeente Heerlen. 4.3b. Kader Buitenring Het project Buitenring beslaat de regionaal verbindende wegen N298, N299 en N300. Het ontwikkelingsproces houdt in een opwaardering van deze wegen inclusief kruisingen en aansluitingen, waardoor er vanaf de aansluiting van de N298 op de A76 tot aan de aansluiting van de N300 op de N281 één hoogwaardige regionale verbinding ontstaat. Tezamen met de N281 en het gedeelte Ten Esschen-Nuth van de A76 wordt zo een regionaal verbindende ringstructuur gecreëerd waarmee de aansluiting op zowel de (inter-)nationale en (inter) regionaal verbindende wegen als de afwikkeling van het intra stedelijk verkeer substantieel verbeterd wordt. Bovendien draagt de Buitenring bij aan de verbetering van de ruimtelijke structuur van Parkstad Limburg. De provincie wordt wegbeheerder en draagt zorg voor het onderhoud. Het project Buitenring maakt deel uit van het Regionaal Verbindend Wegennet (RVWN) en zal worden aangelegd c.q. aangepast door de provincie Limburg overeenkomstig de uitgangspunten in de door Provinciale Staten vastgestelde beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet. Daarin is vastgesteld dat de buitenring zal worden uitgevoerd als een weg met 2 gescheiden rijbanen, waarvan elke rijbaan 2 rijstroken heeft. De gemeente Kerkade heeft kenbaar heeft gemaakt geen voorstander te zijn van een 2x2- baans uitvoering voor de Hamstraat. Uit de komende (verkeerskundige) analyses (Tracé-MER) kan blijken dat 2 x 2 niet noodzakelijk is voor bepaalde delen van het tracé, bijvoorbeeld door een andere verkeersafwikkeling. Dat zou ertoe kunnen leiden dat 2 x 1 volstaat. Op basis van een corridor-mer zijn nut en noodzaak van de Buitenring aangetoond en bekrachtigd en is in het POL een zone aangegeven waarbinnen het tracé moet worden bepaald. Het taakstellend budget is gebaseerd op een tracé dat past binnen de POL-corridor bestaande uit een noordelijke passage Brunssum. De eerdergenoemde alternatieven van Kerkrade liggen niet in de corridor zoals vastgelegd op basis van de corridor-mer in het POL. Indien voor een van de door Kerkrade aangedragen alternatieven wordt gekozen dan treden de eerdergenoemde gemeenten, Parkstad Limburg en provincie Limburg in overleg. Mocht de keuze voor een van de deze alternatieven leiden tot het overschrijden van de taakstellende termijn (1 januari 2015), dan zal eerst een aanpassing van de masterplanning plaatsvinden, die vervolgens in het bestuurlijk regionaal overleg wordt vastgesteld. 4. Aansluiting Buitenring bij Nuth : Trajektnota / MER A2/A76 Pagina 5 van 15

6 Voor een adequaat functionerende Buitenring is het van groot belang, dat de aansluiting Nuth in 2011 gereed komt. Dit betekent, dat uiterlijk in 2007 met de voorbereiding gestart moet worden. Als voorwaarde geldt dat de aansluiting van de Buitenring bij Nuth (aansluiting N298 op A76 in het kader van de Trajektnota A2/A76) inclusief een oplossing voor een adequate afwikkeling van het verkeer op het lokale wegennet - dient te zijn gerealiseerd alvorens de overige delen van de Buitenring worden opengesteld voor het verkeer. Realisering van de aansluiting op de A76 ter hoogte van de gemeente Nuth tot aan de gemeentegrens tussen Nuth en Heerlen, is - mede vanwege het uittreden van de gemeente Nuth uit Parkstad Limburg - gezien als een zaak van Rijkswaterstaat en de gemeente Nuth. Rijkswaterstaat heeft onlangs in een bestuurlijk overleg toegezegd dat de werken verband houdende met de aansluiting van de Buitenring op de A76, voorzover gelegen ten westen van de spoorlijn' voor haar rekening te willen nemen en tijdig uit te voeren. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft dit standpunt in een brief aan de Tweede Kamer onlangs bevestigd. 5. Produktbepaling / Scope Buitenring Op basis van een corridor/mer zijn nut en noodzaak van de Buitenring aangetoond en bekrachtigd en is in het POL een zone aangegeven, waarbinnen het tracé moet worden bepaald. Voor het gedeelte A76-N276 wordt een gedeeltelijke uitbouw naar 2 x 2 en een gedeeltelijke nieuwbouw met 2 x 2 voorgeschreven. Voor de passage Brunssum (gedeelte N276-N299) zijn drie zones opgenomen, één ten noorden, een ten zuiden en één door Brunssum met een ondertunneling. Voor het gedeelte N299-N300 wordt een aanpassing met een doortrekking van de Dentgenbachweg aangegeven. De N300 dient tenslotte eventueel uitgebouwd te worden naar 2 x 2 afhankelijk van de uitkomsten van nut en noodzaak van een verbreding van deze passage. Met uitzondering van De Hopel, de doortrekking Dentgenbachweg met aansluiting op de N300 en de aansluiting van de N300 op de N281 is de zone redelijk krap gemarkeerd waardoor er praktisch geen alternatieven en alleen maar varianten nog mogelijk zijn. In verband met de ruimtelijke structuurverbetering wordt in het POL als eis gesteld, dat de Buitenring gekoppeld wordt aan het bedrijventerrein Hendrik in Brunssum. Vanwege de relaties met de Nordraum Aachen dient bovendien afstemming met het Duitse regionale wegennet (B- en L-strassen) plaats te vinden. Zowel de Commissie MER als de ministeries van V&W en LNV hebben met de corridor/mer ingestemd. 6. Aanpak Tracé-MER Buitenring De belangrijke stap is de bepaling van het tracé binnen de POL-corridor. Om dit te bereiken dient een tracé/mer-studie te worden verricht. In feite zou het te verkiezen tracé vertaald moeten worden in een POL-aanvulling. Bij de Buitenring wordt echter het tracébesluit genomen op basis van de tracé/mer-studie en vervolgens in bestemmingsplannen bekrachtigd. Wat betreft de uitvoering van de tracé/mer-studie gaat de voorkeur uit naar twee tracé/merstudies, één voor het deel vanaf de A76 tot aan de Rimburgerweg en één voor het deel vanaf de Rimburgerweg tot aan de N281. De reden hiervoor is dat het riskant is om de gehele Buitenring in één studie te vatten. Door de omvang, complexiteit en tijdsbesteding vergt dit een Pagina 6 van 15

7 grote inzet van middelen gedurende langere tijd in de eerste fase van het proces met alle organisatorische consequenties van dien. Bovendien zal de Buitenring in verband met de verkeersafwikkeling en marktwerking gefaseerd aangelegd en aanbesteed moeten worden. Voor wat de tracé/mer-studie voor het tweede deel van de Buitenring betreft zullen zoals gezegd de twee eerdergenoemde alternatieven van de gemeente Kerkrade meegenomen worden. Een eventuele keuze voor één van deze twee alternatieven op basis van de tracé/mer-studie dient te leiden tot een POL-herziening Planning Buitenring Met het ontwikkelingsproces zijn vele jaren gemoeid alvorens het uiteindelijke resultaat is bereikt. Het ontwikkelingsproces is onderworpen aan vigerend beleid, wet- en regelgeving. In die periode kan het beleid, de wet- en regelgeving en de uitwerking daarvan echter wijzigen met aanzienlijke consequenties voor het ontwikkelingsproces. Om die reden wordt een startlijn bepaald, in dit geval 1 januari Dit houdt in, dat nieuw beleid, wet- en regelgeving en de uitwerkingen daarvan na die datum alleen van kracht zijn voor het project, wanneer zij het project ondersteunen c.q. niet schaden (in termen van kwaliteit, tijd en geld). Is er wel sprake van juridische projectschade, dan is de spelregel dat deze zal worden verhaald op de veroorzaker. Bij het opstellen van de projectplanning zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De bestuursovereenkomst ringwegen wordt in begin 2005 door de betrokken gemeentebesturen, Parkstad Limburg en College van GS ondertekend; er worden twee tracé/mer-studies verricht, die Europees worden aanbesteed; de projectbeschrijving en de MER-richtlijnen hiervoor nemen 8 weken in beslag, de aanbesteding en gunning 12 weken; de start van de eerste Tracé-MER voor het deel vanaf de A76 tot aan de Rimburgerweg zal kunnen plaatsvinden uiterlijk in het 1e kwartaal 2005; De start van de tweede Tracé-MER voor het deel vanaf de Rimburgerweg tot aan de N281 zal kunnen plaatsvinden vanaf het 1e kwartaal 2006; de doorlooptijd van een tracé-mer tot en met het moment van tracé-keuze bedraagt ca. 2 jaar; de bestemmingsplan-procedure start zodra de tracénota/mer is vastgesteld door GS; aanbesteding met voorafgaande selectie (waarbij voor de bieding maximaal 5 gegadigden zullen worden uitgenodigd) vindt in drie percelen Europees plaats als Ontwerp- Bouwcontract op basis van een programma van eisen en referentieontwerp met objectenkaart, waarbij rekening is gehouden met 4 klarificatie ronden; vóór start bouw dienen voldoende geregeld te zijn de planologische inpassing, natuurontwikkeling, grondverwerving, projectonderzoeken, projectovereenkomsten met beheerders infrastructuur en bestuursovereenkomsten met betrokken gemeenten; conditioneringsactiviteiten (verplaatsen plant- en diersoorten, ruimen explosieven, verleggen kabels, leidingen en waterlopen, aanpassen spoorbanen, archeologische opgravingen en alle andere werkzaamheden, die niet in het Ontwerp-Bouwcontract zitten) vinden plaats voorafgaande aan de bouw; de buitenring dient uiterlijk op 1 januari 2015 opengesteld te zijn voor het verkeer. Pagina 7 van 15

8 8. Budgetafspraken De opdracht is vastgelegd in de afsprakenlijst van 11 december 2003 en houdt de aanleg van een Buitenring in met als basis de N298, N299 en N300 tegen een taakstellend budget van 135 mln (ex BTW, prijspeil 2004) en de aanleg van een Binnenring tegen een taakstellend budget van 28,0 mln (ex BTW, prijspeil 2004). Bij deze taakstellende budgetten is reeds een reductie van 10% ten aanzien van de oorspronkelijke kosten overeengekomen door in de aanbesteding te werken op basis van een Ontwerp-Bouwcontract. Daarnaast zijn verrekenprijzen overeengekomen voor de grond om deze investeringskosten te reduceren. Het taakstellend budget voor beide ringwegen is daarmee vastgesteld op in totaal 163 mln (ex BTW; prijspeil 2004). De Provincie en Parkstad nemen elk 81,5 mln (ex BTW; prijspeil 2004) voor hun rekening ter dekking van het taakstellend budget. Afgesproken is dat financiële meevallers daaronder begrepen bijdragen / subsidies van externen in mindering zullen worden gebracht op de totale kosten per project. Partijen zullen zich gezamenlijk zoveel als mogelijk inspannen externe fondsen te verwerven ten behoeve van de projecten. De in de Buitenring voorziene investeringskosten zijn neergelegd in de bestuursconvenant (zie bijlage). De waarde van de gronden, die eigendom zijn van de betrokken gemeenten en die ten behoeve van de realisatie van de Buitenring aan de provincie Limburg worden overgedragen en beschikbaar gesteld, worden bepaald conform de prijzen zoals vermeld in de Budgetraming te behoeve van de Buitenring van de Grontmij van 17 april Alle in deze kaderstellende notitie genoemde bedragen zijn exclusief BTW en gebaseerd op het prijspeil 2004; de verantwoordelijke gemeente(n) voor de Binnenring en de Provincie verrekenen elk voor hun projecten de BTW via het compensatiefonds (BCF). 9. Ritme en spelregels voor beschikbaarstellen budgetten Het uitgangspunt is dat de provincie Limburg enerzijds en Parkstad Limburg en stedelijke Parkstad Limburggemeenten anderzijds elk 81,5 mln (ex BTW; prijspeil 2004) van het taakstellend budget voor hun rekening nemen. In aanloop en in vervolg op de afspraken uit het bestuurlijk akkoord van 11 december 2003 is door de gemeente Kerkrade aangegeven dat zij haar aandeel zal voldoen op die momenten dat kosten ten behoeve van Kerkrade dienen te worden voldaan. Om Kerkrade in dit standpunt tegemoet te komen wordt voorgesteld dat Kerkrade haar aandeel in het taakstellend deelbudget van de Buitenring aan de provincie Limburg ad. Pagina 8 van 15

9 14,449 mln (ex BTW; prijspeil 2004) voldoet op het moment dat een tracékeuze is gemaakt en met de aanleg van de Buitenring wordt gestart. Voorwaarde is dat de bijdrage van Kerkrade niet wordt geclausuleerd voor bepaalde keuzen ten aanzien van het tracé. Het aandeel van Parkstad Limburg in het taakstellend budget van de Buitenring en de Binnenring, zijnde 81,5 mln (ex BTW; prijspeil 2004), wordt als volgt over de betrokken partijen verdeeld: Tabel 1: verdeling aandeel Parkstad Limburg in Binnenring en Buitenring (Bedragen x 1000, ex BTW; prijspeil 2004) Heerlen Kerkrade Landgraaf Brunssum Parkstad Limburg (garantstelling) Totaal A. Binnenring vóór B. per Na (te vermeerderen met rentekosten) Taakstelling Totaal (A. en B.) = Parkstad Limburg zal als kassier fungeren voor het per 1 januari 2007 te verrekenen bedrag ad mln (ex BTW ; prijspeil 2004). De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Brunssum zullen hun aandeel in dit bedrag uiterlijk per 1 januari 2007 aan Parkstad Limburg voldoen. De gemeente Kerkrade zal haar aandeel op een later moment voldoen. Parkstad Limburg zal het aandeel van de gemeente Kerkrade voorfinancieren. De hiermee gepaard gaande rentekosten zullen in rekening worden gebracht bij de gemeente Kerkrade. Over de wijze waarop afgerekend wordt, zal nader overleg plaatsvinden. Parkstad Limburg zal haar financiële bijdrage aan de provincie van 53,5 mln (ex BTW; prijspeil 2004) uiterlijk per 1 januari 2007 voldoen. Het bedrag van 53,5 mln (ex BTW; prijspeil 2004) kan worden herleid uit onderdeel B van tabel 1. door van de vermelde 67.5 mln (ex BTW; prijspeil 2004) de bijdrage van de provincie Limburg voor de Binnenring (de helft van 28,0 mln zijnde 14,0 mln ex BTW; prijspeil 2004) in mindering te brengen. De regio Parkstad Limburg zal de verrekening van de financiële bijdrage van de provincie aan de Binnenring, zijnde 14,0 mln (ex BTW; prijspeil 2004), voldoen aan de projectverantwoordelijke gemeente voor de Binnenring. De verdeling en het ritme van beschikbaarstelling van de benodigde budgetten voor de Pagina 9 van 15

10 Binnenring vóór 1 januari 2007 ad 14,0 mln ex BTW; prijspeil 2004) zijn uitgewerkt in onderstaand overzicht: Tabel 2: kasritme financiering Binnenring vóór ; onderdeel A van tabel 1 (Bedragen x 1000, ex BTW; prijspeil 2004) Totaal Heerlen Kerkrade Landgraaf Brunssum Parkstad Limburg Taakstelling Totaal Deze budgetten zullen door de betreffende gemeente uiterlijk op 1 juli van het betreffende jaar beschikbaar gesteld worden aan de coördinerende projectgemeente voor de Binnenring, zijnde de gemeente Heerlen. Deze financiele opzet is nader uitgewerkt in een financieringsovereenkomst, die ter informatie als bijlage is toegevoegd. 10. Taken en verantwoordelijkheden Het project Buitenring maakt deel uit van het Regionaal Verbindend Wegennet (RVWN) en zal worden aangelegd c.q. aangepast door de provincie Limburg overeenkomstig de uitgangspunten in de door Provinciale Staten vastgestelde beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet. De provincie is produktverantwoordelijk voor de Buitenring en zal zorgdragen voor een adequate aanpak, organisatie, samenwerking, communicatie en rapportage. De provincie zal hiertoe een Startnotitie opstellen. Het project Binnenring is onderdeel van het gemeentelijke wegennet en zal worden aangelegd cq. aangepast door de gemeenten Heerlen en Landgraaf. Zij maken onderling nadere afspraken over de projectcoördinatie. Heerlen en Landgraaf zijn derhalve Pagina 10 van 15

11 produktverantwoordelijk voor de Binnenring en zij zullen zorgdragen voor een adequate aanpak, organisatie, samenwerking communicatie en rapportage. Deze aspekten van de Binnenring zullen nader worden uitgewerkt door Heerlen en Landgraaf. Alhoewel de eindverantwoordelijkheid voor resp. Buitenring en Binnenring nadrukkelijk verdeeld is tussen de gemeenten in Parkstad Limburg en de provincie kunnen beide projecten alleen worden gerealiseerd vanuit een hechte en brede samenwerking tussen deze overheden. Dit betekent ondermeer dat de Parkstadgemeenten in de rol van procedure- en kennisautoriteit de provincie volledig zullen moeten willen ondersteunen bij het opdrachtgeverschap voor de Buitenring. Omgekeerd zal de provincie de verantwoordelijke gemeenten volledig ondersteunen bij de realisatie van de Binnenring Communicatie en Samenwerking Door de provincie zal een Communicatie Beleidsplan (CBP) opgesteld worden voor de Buitenring, waarin de communicatiestrategie wordt bepaald. De communicatiestrategie omvat de doelen, doelgroepen, middelen, vormen en periodieken. Op basis hiervan wordt jaarlijks een Communicatieprogramma (CP) opgesteld voor de planning en aansturing van de operationele acties. De samenwerking met Parkstad Limburg en de betrokken gemeenten stelt bijzondere eisen aan de bestuurscommunicatie, met name als het gaat om de raadsleden van alle betrokken gemeenten. Hiervoor zal in ieder geval elk jaar een informatieve bijeenkomst met presentaties belegd worden, te beginnen met een start-up conferentie. Ter ondersteuning van de samenwerking wordt een Regionaal Bestuurlijk Overleg ingesteld, bestaande uit de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten, Parkstad Limburg en de provincie. Dit RBO zal moeten uitstralen en uitdragen, dat de Buitenring en de Binnenring prioritaire projecten zijn, dat van eenieder de nodige constructieve inspanningen rechtvaardigt om het ook te kunnen realiseren. In het RBO worden behandeld de inhoud, voortgang, nieuwe ontwikkelingen, risico s, problemen, noodzakelijke initiatieven, te leveren inspanningen, actualiteiten e.d., die de samenwerking vormgeven. Het RBO staat onder voorzitterschap van de deputé verkeer en vervoer en het secretariaat wordt verzorgd door de projectsecretaris van de afdeling Infra- Projecten. De agenda van het RBO wordt voorbesproken in een Regionaal Ambtelijk Overleg met als voorzitter de tracémanager van de afdeling Infra-Projecten en waarin de ambtelijke vertegenwoordigers van de leden van het RBO zitting hebben. Het secretariaat wordt verzorgd door de projectsecretaris van de afdeling Infra-Projecten. Naast het RBO en RAO komt er een Bestuurlijk Overleg (BO), bestaande uit de deputé verkeer en vervoer, de portefeuillehouder verkeer van Parkstad, het afdelingshoofd Infra-Projecten en de senior projectleider van Parkstad Limburg. Het secretariaat wordt verzorgd door de projectsecretaris van de afdeling Infra-Projecten. Het is van belang, dat de portefeuillehouder verkeer Van Parkstad, evenals de deputé verkeer en vervoer, voldoende mandaat heeft van de betrokken gemeenten om beslissingen te kunnen nemen ter ondersteuning van het ontwikkelingsproces. Het RAO rapporteert tweemaal per jaar aan het RBO over de mate waarin de planning al dan niet wordt gerealiseerd en welke maatregelen worden getroffen om opgetreden vertragingen in te lopen. De rapportages hebben een technische, een financiële en procedurele invalshoek, waarbij Pagina 11 van 15

12 steeds risico s worden aangegeven en maatregelen worden voorgesteld het BO. Eenmaal per jaar legt het RAO verantwoording af aan het RBO over de voortgang, de besteding van financiën en de uitvoering van de beslispunten van het BO. Regionaal bestuurlijk Overleg Depute V& W Wethouders gemeenten Projectsecretaris Bestuurlijk Overleg Deputé V&W Portefeuillehouder Parkstad Limburg Hoofd Infra Provincie Senior projectleider Parkstad Limburg Regionaal Ambtelijk Overleg Tracémanager (provincie) Ambtenaren gemeenten Projectsecretaris Afdeling Infra-projecten Provincie Limburg Projectorgansiatie Buitenring Deze communicatie en samenwerkingsstructuur is nader uitgewerkt in de zogenoemde realiseringsconvenant. Deze convenant is ter informatie als bijlage toegevoegd. Pagina 12 van 15

13 Pagina 13 van 15

14 12. Voorstel Ten aanzien de gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum 1. in te stemmen met deze kaderstellende notitie over de realisatie van de Ringwegen in Parkstad Limbug; 2. in te stemmen met het in de kaderstellende notitie genoemde financiele aandeel van uw gemeente en dit beschikbaar te stellen conform tabel 1 en 2; 3. het college van B&W opdracht te geven om het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg en het bijbehorende realiseringsconvenant te sluiten met de partijen provincie Limburg, Parkstad Limburg en de bij de Ringwegen Parkstad Limburg betrokken gemeenten; 4. het college van B&W opdracht te geven een financieringsovereenkomst te sluiten met Parkstad Limburg inzake de financiering van de Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg; Ten aanzien de gemeenteraden van Onderbanken en Nuth 5. in te stemmen met deze kaderstellende notitie over de realisatie van de Ringwegen in Parkstad Limbug; 6. het college van B&W opdracht te geven om het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg en het bijbehorende realiseringsconvenant te sluiten met de partijen provincie Limburg, Parkstad Limburg en de bij de Ringwegen Parkstad Limburg betrokken gemeenten. Pagina 14 van 15

15 Lokale voorwaarden individuele gemeenten tan aanzien van projectafbakening en procedure Ringwegen 7.Algemeen Consequenties van de buitenring op het onderliggend wegennet in alle gemeenten moeten nadrukkelijk in Tracé-MER worden meegenomen; 8. 9.Lokale voorwaarden Heerlen - In de eerste fase van de tracé-mer zal de passage van de Buitenring tussen de aansluiting bij Nuth tot en met de aansluiting op de N299 (incl Patersweg) worden meegenomen Lokale voorwaarden Landgraaf - Landgraaf pleit voor een tweetal aansluitingen op de Buitenring ter hoogte van resp. de Reeweg en de Hoogstraat/Niewenhager Heidestraat; - In de discussie over het tracé van de Buitenring is de aansluiting op het Duitse weggennet vooralsnog geheel buiten beschouwing gebleven., Landgraaf dringt er op aan de koppeling met het Duitse wegennet (Aachen-Düsseldorf) in de discussie over het definitieve tracé te betrekken. Lokale Voorwaarden Brunssum - De gemeente Brunssum wenst dat de passage van de Buitenring tussen de kern Amstenrade en Brunssum twee meter onder maaiveld wordt aangelegd en er voldoende buffer wordt gecreëerd tusen de weg en de bebouwing. - Tevens wenst Brunssum dat de aanwezige sportaccommodatie in een oplossing wordt geïntegreerd. - Tot slot stelt Brunsum als voorwaarde dat de passage van de Buitenring (vanaf de aansluiting bij Nuth tot en met de aansluiting op de N299 in één keer wordt gerealiseerd (niet faseren/opknippen). 12.Lokale Voorwaarden Kerkrade - Kerkrade stelt als voorwaarde dat in de definitieve tracé-keuze voor de Buitenring een tweetal alternatieven wordt bestudeerd, namelijk: Alternatief I: Opwaarderen van de Tunnelweg en aldus een koppeling maken van de Buitenring aan de Binnenring ter plaatse van de Euregioweg; Alternatief II: De Buitenring tussen de N299 en de N300 (Hamstraat) sluiten via de Roderlandbaan, de Nieuwstraat en de Domeniale Mijnstraat. - Los van de varianten is Kerkrade geen voorstander van 2 x 2-rijbanen voor de Hamstraat - De gemeente Kerkade is het niet eens met de afspraak dat de financiering vanuit de regio Parkstad Limburg ineens wordt ingebracht per De gemeente Kerkrade wil voor de financiering zorgdragen in de loop van de uitvoering van het project. ( )Lokale voorwaarden Nuth - Voor de Buitenring en de Binnenring worden door de gemeente Nuth geen middelen beschikbaar gesteld. - Met betrekking het tracé van de toekomstige Buitenring wordt zal door de gemeente Nuth worden gekozen voor het huidige (randweg)tracé voor wat betreft de aansluiting op de A76. - Voorwaarde voor Nuth voor de realisatie van de Buitenring is dat de aansluiting van de Buitenring bij Nuth (aansluiting N298 op A76 in het kader van de Trajektnota A2/A76) inclusief een oplossing voor een adequate afwikkeling van het verkeer op het lokale wegennet, dient te zijn gerealiseerd alvorens de overige onderdelen van de Buitenring worden opengesteld voor het verkeer. Pagina 15 van 15

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

Ontwerp-structuurvisie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op

Ontwerp-structuurvisie, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op PROVINCIALE COMMISSIE OMGEVINGSVRAAGSTUKKEN LIMBURG MEMO ADVIESSTUK: Structuurvisie Randweg N266 Nederweert 1. Onderwerp / plan Structuurvisie Randweg N266 Nederweert inclusief onderliggende stukken (Plan-

Nadere informatie

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

gemeente BrjnSSIPITI

gemeente BrjnSSIPITI gemeente BrjnSSIPITI Oplegnotitie Voornemen van de Provincie tot vaststelling van een provinciaal inpassingsplan Buitenring "Optimalisatie Kranenpool Brunssum". Registratiekenmerk 589496 Gemeenteblad nr.

Nadere informatie

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk

Statenvoorstel. Snelfietsroute Leiden-Katwijk Statenvoorstel Vergadering Januari 2018 Nummer 7066 Onderwerp Snelfietsroute Leiden-Katwijk Vergaderdatum GS: 19 december 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 31 januari 2018

Nadere informatie

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland

Procesafspraken. tussen de. gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland Procesafspraken tussen de gemeenten Ridderkerk, Rotterdam en Barendrecht, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland over de realisatie van Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk Ondergetekenden,

Nadere informatie

PROJECTORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR

PROJECTORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR BIJLAGE 3: PROJECTORGANISATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR 1. Organisatiemodel Partijen en de publiekrechtelijke rechtspersoon Stadsregio Parkstad Limburg (gevestigd te 6412 CN Heerlen aan de Kloosterweg 1, Carbon

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Startnotitie Buitenring Parkstad Limburg - Supplement 1. Afdeling Infra-Projecten, Provincie Limburg

Startnotitie Buitenring Parkstad Limburg - Supplement 1. Afdeling Infra-Projecten, Provincie Limburg Buitenring Parkstad Limburg - Supplement 1 Afdeling Infra-Projecten, Provincie Limburg Maastricht, 10 maart 2005 Inhoudsopgave 1 Toelichting 4 2 Projecteigenschappen 6 3 Kader en Proces 8 4 Focus en Scope

Nadere informatie

Kerkrade. Nota van toelichting

Kerkrade. Nota van toelichting Kerkrade Nota van toelichting Nummer.: 4Tİ03 Behorend bij ontwerpbesluit nummer: Kerkrade, 9 februari 2 0 4 4Rb03 Onderwerp W e g v a k 4 van de Buitenring. Beslispunten. In te stemmen met de verzoeken

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel

Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Projectscope: Voorkeursvariant dubbele overweg Tongersestraat Boxtel Beschrijving van de Voorkeursvariant B14/B15 variant 6 die, op basis van de Variantenstudie dubbele overweg Tongersestraat d.d. 30 oktober

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

lil Mededeling Onderwerp Mededeling PS Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere

lil Mededeling Onderwerp Mededeling PS Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling lil Onderwerp Mededeling PS Voortgangsrapportage Kern mededeling; Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS)

Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS) Wijzigingsovereenkomst A15 Papendrecht - Sliedrecht (A15 PaS) m ie van Infrastniauur en Milieu Holland Datum: Kenmerk: IENM/BSK-2017/11963 ----- Drechteteden 4 Pagina 1 van 5 Ondergetekenden, 1. De van

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901. 1H Leeuwarden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directeur Generaal De heer J.H. Dronkers Bezoekadres: Zuidersingel

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Mededeling. IFA aanvraag Onderdoorgang A6 nr. 16

Mededeling. IFA aanvraag Onderdoorgang A6 nr. 16 PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp IFA aanvraag Onderdoorgang A6 nr. 16 Doel van deze mededeling: Provinciale Staten te informeren over het besluit van GS om een IFA bijdrage toe te kennen voor de

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Startnotitie Buitenring Parkstad Limburg

Startnotitie Buitenring Parkstad Limburg Startnotitie Buitenring Parkstad Limburg Supplement 1 - Bijlagen Afdeling Infra-Projecten, Provincie Limburg Maastricht, 10 maart 2005 Inhoudsopgave Bijlage 1 5 Bijlage 2 7 Bijlage 3 9 Bijlage 4 11 Bijlage

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn

Statenvoorstel. Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug te Alphen ad Rijn Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 14 februari 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 29 maart 2017 Behandeld ambtenaar : S.R. van Altena E-mailadres: sr.van.altena@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. 000184414Zaaknummer OOPOVL02. Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 000184414Zaaknummer OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 versie 7 december 2010 Raadsvoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen Nr. NB 6039 Bestuursovereenkomst tussen de Staat en de provincie Noord -Brabant betreffende het maken van aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg A4, Dinteloord-Bergen op Zoom De

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting Nr.: 13Tl038 Kerkrade, 9 september 2013 Onderwerp: Verzoek provincie Limburg inzake medewerking aan No Regret maatregelen Buitenring Parkstad Behorend bij ontwerpbesluit nr: 13Rb046

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne

Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne Status: Definitief Gemeente Den Haag Projectmanagement Den Haag Opsteller: Jerry de Vries, projectleider Inleiding De gemeente wenst te beschikken

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA Gemeente Beek IIIIIllll 09vra00139 Volgno. : 6 Afdeling : ROBW Datum : 26 mei 2009 Raadscie : GGZ Corr.no. : 25 juni 2009 Steller : T. Louis ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Intentieovereenkomst inzet middelen Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO)

Intentieovereenkomst inzet middelen Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Intentieovereenkomst inzet middelen Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 26 maart 2013 Inlichtingen

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders X Openbaar Registratienummer: 210676 Datum voorstel: 28 april 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 6 Onderwerp/Titel: Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Van intentieovereenkomst naar omgevingsvergunning

Van intentieovereenkomst naar omgevingsvergunning Van intentieovereenkomst naar omgevingsvergunning U wilt een locatie ontwikkelen of een bouwproject starten dat niet past in het bestemmingsplan. Daarvoor zijn formele afspraken met de gemeente nodig.

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 10-06-2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Ondertekening verbreed convenant BAW regio Zaanstreek-Waterland Afdeling

Nadere informatie

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006

Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 VoorsteInr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006 ~. Voorstellen aan de raad van de gemeente Wester-Koggenland jaar 2006 Voorstenr.: Agendapunt: Vergadering: 8 juni 2006, Vaststelling intememeentelijk DlÎmtelijk structuurplan voor de gemeenten Obdam Wester

Nadere informatie

Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt

Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt 2017-2026 Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt a Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 Emmen de Punt Gedeputeerde Staten van Drenthe Juni 2018 Colofon Dit

Nadere informatie

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID

^'vrr^t^ HOLLAND ZUID 5 -minuten versie voor Provinciale Staten ^'vrr^t^ HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit &Milieu Registratienummer PZH-2013-389866115 (DOS-2012-0000867) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 14

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM SEB A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: B. Er is wel overeenstemming KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD) Overeenkomst P+R terrein

Nadere informatie

24 september n.v.t.

24 september n.v.t. Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 24 september 2018 11 n.v.t. wethouder M. Blind Zaaknummer 7994-2018 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg

Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt 10 september 2018 PARKSTAD LIMBURG Samenwerking (GR) van 8 gemeenten Stedelijk: Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

* * Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere

* * Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Verbreding Hogering Almere 1 Mededeling *2249829* Onderwerp Mededeling Voortgangsrapportage Kern mededeling: Het college van Gedeputeerde Staten informeert met regelmaat over de voortgang van de grote infrastructurele projecten

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Mobiliteit

provincie :: Utrecht Mobiliteit provincie :: Utrecht Mobiliteit Aan: Minister van Infrastructuur en Milieu Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Postbus 20901 2500 EX Den Haag Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001

Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer. 13 februari 2001 Nr , IEV Nummer 8/2001 Commissie Milieu, Verkeer en Vervoer 13 februari 2001 Nr. 20012.669, IEV Nummer 8/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de financiering van de A31. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 2 oktober 2012 Agendapunt: RTG: nvt AAN DE RAAD Onderwerp: Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV 1. Samenvatting Nu

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 24 juni 2015 Agendapunt : 6e Van : Stuurgroep afsplitsing Avri Onderwerp : Integrale besluitvorming afsplitsing Avri Voorstellen 1. In te stemmen met voorliggende gemeenschappelijke

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt

Planstudie Ring Utrecht. 16 maart 2010 De Bilt Planstudie Ring Utrecht 16 maart 2010 De Bilt Programma 19.30-19.45 Welkom en inleiding 19.45-20.15 Presentatie Planstudie Ring Utrecht 20.15-20.30 Gelegenheid voor vragen plenair 20.30-21.30 Gelegenheid

Nadere informatie

S. ten Hove. wethouder de Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 23 augustus 2016

S. ten Hove. wethouder de Weger. Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A Datum: 23 augustus 2016 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel nr: 8856 Nummer: 16A.00784 Datum: 23 augustus 2016 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Haarlem. Raadsfractie TROTS Haarlem

Haarlem. Raadsfractie TROTS Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Raadsfractie TROTS Haarlem t.a.v. De heer S. van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 2 februari 2016

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0834 B.17.0834 Landgraaf, 10 mei 2018 ONDERWERP: Vaststelling Bestemmingsplan Woning Vogelzankweg ong. PROGRAMMA 9. Volkshuisvesting,

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 Reg.nr:Z.08126 / Int.07935 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 16 december 2014 Agendapunt: RTG: 2 december 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd

Nadere informatie

In de notitie staat de rol van PS en de bijbehorende planning alsvolgt verwoord:

In de notitie staat de rol van PS en de bijbehorende planning alsvolgt verwoord: Utrecht, 4 november 2008 Pythagoraslaan 101 Tel. 030-2589111 Afdeling nummer : MOB : 2008INT231003 Onderwerp: Schriftelijke beantwoording ex art. 47 van het Reglement van Orde aan het College van Gedeputeerde

Nadere informatie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie

Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Informatiemap m.e.r. Sloeweg (N62) Resultaten van de haalbaarheidsstudie Inhoud Deel I Achtergronden... 3 Waarom deze m.e.r.-studie?... 3 Wat zijn de knelpunten op de Sloeweg?... 3 Welke stappen zijn

Nadere informatie

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr

31 mei 2011 Corr.nr , VV Nummer 16/2011 Zaaknr 31 mei 2011 Corr.nr. 2011-24.946, VV Nummer 16/2011 Zaaknr. 328334 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over gemaakte financiële afspraken over de N33. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11bst00517 Beslisdatum B&W 31 maart 2011 Dossiernummer 11.2042 OplegvelRaadsvoorstel Reconstructie kruising Glaslaan Mathildelaan ika/pc11011418 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1681 B.17.1681 Landgraaf, 22 september 2017 ONDERWERP: Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad PROGRAMMA

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

In onderstaande nota lichten we de verschillende stappen die we doorlopen hebben toe en zetten wij de financiële consequenties uiteen.

In onderstaande nota lichten we de verschillende stappen die we doorlopen hebben toe en zetten wij de financiële consequenties uiteen. Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 28-05-2019 Pfh. : Brandligt Steller : Derk van Schoten tel.nr. : 0622569928 e-mail : dvschoten@delft.nl Registratie

Nadere informatie

Alternatief plan nieuwbouw Theater Aan de Parade.

Alternatief plan nieuwbouw Theater Aan de Parade. 1. PROJECTPLAN Naam project Alternatief plan nieuwbouw Theater Aan de Parade. Bestuurlijk Opdrachtgever Wethouder Huib van Olden Ambtelijk Opdrachtgever Gertjan Arts, directeur Stadsbeheer Gedelegeerd

Nadere informatie

Reactie Katwijk op Nota voorkeursmaatregelen R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.

Reactie Katwijk op Nota voorkeursmaatregelen R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Voorstel Aan : Burgemeester en Wethouders Kenmerk : 504271 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 3 juli 2015 Afdeling : Projecten Raad : Ja, ter kennisgeving Medewerk(st)er : S.W. van Beveren

Nadere informatie

Intentieovereenkomst samenwerking gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Intentieovereenkomst samenwerking gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Intentieovereenkomst samenwerking gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. De raden van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.; OVERWEGENDE:

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen.

Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot instemming van de rapportage Bereikbaar Boxmeer ook na 2020 en uitwerking van de gedane aanbevelingen. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 januari

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u wij presenteren u... 20-7-2018 1 https://youtu.be/rmipc5fsihy 20-7-2018 2 Hoe verder na verlegging N 35: - inpassingstudie verlegging Kroesenallee - inrichting bestaande Heinoseweg/ Kroesenallee 20-7-2018

Nadere informatie

Bijlagen: Ondertekende brief met verzoek om bijdrage uit het Provinciaal Herstructurerings Programma. Brief Gedeputeerde Staten van 21 maart 2012

Bijlagen: Ondertekende brief met verzoek om bijdrage uit het Provinciaal Herstructurerings Programma. Brief Gedeputeerde Staten van 21 maart 2012 svoorstel jaar stuknr. Onderwerp: Herstructurering bedrijventerrein De Tweeling Portefeuillehouder: B.R. Arends Beleid en Regie D. van Heteren, telefoon ((0591)68 93 13) Team Ruimtelijk Beleid Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4

M- C ^ y* ) iieywegein. y*^-% Roytingformylier. Middelen/ dekking Akkoord concei Akkoord leidinggevende. Nummer: 2010/73G4 iieywegein Roytingformylier Nummer: 2010/73G4 y* ) Onderwerp: Opstarten projectbesluitprocedure fietsenstalling Ringstede Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar Susanne Siebers Naam portefeuillehouder

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Ruimte 23 november Opening en mededelingen. 1. Bespreekpunten. A. Doorkijk

Concept agenda woordvoerdersoverleg thema Ruimte 23 november Opening en mededelingen. 1. Bespreekpunten. A. Doorkijk Concept agenda woordvdersoverleg thema Ruimte 23 november 2018 Opening en mededelingen 1. Bespreekpunten A. Doorkijk Lange termijn planning GS, met een concrete blik op de komende zes maanden B. Door fracties

Nadere informatie