Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie"

Transcriptie

1 Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau Loonadministratie Examenprogramma Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services Verbredingsvakken VPS - VV HBO Versie 1.0 Geldig vanaf 1 januari 2012 Vastgesteld op 10 mei 2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens u.a. PDL diploma Vrijstelling PDL-diploma op basis van de 35+ regeling en aantoonbare werkervaring op het gebied van de loonheffingen en salarisadministratie. Inhoud Human Resource Management... 2 Management en personeelsmanagement... 2 Personeelsplanning, beloning, motivatie en beoordeling... 2 Administratieve organisatie en automatisering... 3 Algemeen... 3 Administratieve processen... 3 Informatievoorzieningenproces... 3 Missie, visie en doelstellingen van de organisatie... 4 Personeels- en salarissystemen... 4 Wet inkomstenbelasting... 5 Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

2 Human Resource Management Leerdoelen De kandidaat kan de hoofdtaken van Human Resource Management aangeven. De deelnemer kan de huidige daadwerkelijke HRM-taken van een organisatie in kaart brengen. Management en personeelsmanagement De kandidaat kan de plaats, het belang en recente ontwikkelingen van het personeelsmanagement aangeven als integraal onderdeel van het organisatiebeleid. De kandidaat kan de omgeving van de organisatie typeren en hierbij de loon- of salarisafdeling plaatsen. De kandidaat kan de kenmerken van het personeelsmanagement beschrijven op de verschillende beleidsniveaus (strategisch, tactisch, operationeel). De kandidaat kan het verband aangeven tussen de strategie van een organisatie, de in het kader van de strategie gewenste structuur en de organisatiecultuur. De kandidaat kan de theorie van Mintzberg in hoofdlijnen beschrijven en toepassen op het HRMbeleid. De kandidaat kan aan de hand van gegeven strategische doelstellingen voor het personeelsbeleid tactische doelstellingen en operationele doelstellingen aangeven. De deelnemer kan aangeven welke HR-taken bij de lijn liggen en welke taken bij de HRM-staf liggen, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden. De deelnemer kan de verschillen tussen de positie van de lijnfunctionaris en die van de HRM functionaris in een organisatie aangeven in termen van verantwoordelijkheden, rollen en taakverdeling. De kandidaat kan functieomschrijvingen opstellen en evalueren op basis van gegeven kerntaken. De kandidaat kan de huidige trends in het personeelsmanagement aangeven (bijvoorbeeld: competentiemanagement, human resource accounting). Personeelsplanning, beloning, motivatie en beoordeling De kandidaat kan het nut van personeelsplanning in het kader van het organisatiebeleid aangeven. De kandidaat kan het geheel van werkzaamheden in een organisatie systematisch rangschikken tot taken en functies. De kandidaat kan aangeven wat het belang is van taak- en functie-analyse bij het vertalen in functieprofielen en competentieprofielen. De kandidaat kan het verband aangeven tussen competentiemanagement en persoonlijke ontwikkelingsplannen. De kandidaat kan aangeven waarvoor functieprofielen en competentieprofielen worden gebruikt. De kandidaat kan, op basis van functieprofielen en functieomschrijvingen, aangeven op welke wijze de beloning van medewerkers plaatsvindt. De kandidaat kan een relatie leggen tussen functieclassificatie van de organisatie en het stelsel van belonen. De kandidaat kan de onderlinge samenhang tussen motivatietheorie en de wijze van belonen verklaren. De kandidaat kan het verband leggen tussen gehanteerde leiderschaps- en managementstijlen in de organisatie en de motivatie hiervan. De kandidaat kan de gangbare beloningsystemen noemen, uitwerken en toepassen in een concrete situatie. De kandidaat kan de beloningssystemen relateren aan de organisatie- en sociale doelstellingen van een organisatie. De kandidaat kan het belang van scholing en opleiding aangeven als middel tot het bereiken van organisatiedoelstellingen. De kandidaat kan de elementen noemen die van belang zijn bij het beoordelen van medewerkers. De kandidaat kan het verschil aangeven tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 2

3 Administratieve organisatie en automatisering Algemeen Bij de genoemde onderwerpen wordt uitgegaan van het feit, dat de kandidaat bekend is met de invloed van informatietechnologie evenals internettechnologie op de bedrijfsvoering. Basiskennis De kandidaat kan de administratie typeren als product en als proces. De kandidaat kan het verschil aangeven tussen de taken van de financiële administratie en de boekhouding (bedrijfsadministratie) De kandidaat kan de functies van de (financiële) administratie aangeven. De kandidaat kan aangeven welke administratieve processen in een organisatie onderscheiden kunnen worden. Administratieve processen De kandidaat kan de geld- en goederenbeweging in hoofdlijnen aangeven. De kandidaat kan een beschrijving geven van de waardenkringloop en de verschillende elementen van de waardenkringloop benoemen. De kandidaat kan de typologie van ondernemingen in een concrete situatie toepassen (handelsonderneming, dienstverlenende onderneming, ambachtelijke onderneming, productieonderneming met stukproductie, productieonderneming met massaproductie). De kandidaat kan aangeven welke vormen van controle worden onderscheiden. De kandidaat kan het belang van interne controle aangeven. De kandidaat kan de begrippen functiescheiding en tegengesteld belang omschrijven, herkennen en toepassen in een concrete situatie. De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven en van ieder begrip een of meer voorbeelden geven: o controle-technische functiescheiding; o verbandcontroles; o aanwezigheidscontroles; o totaalcontrole; o bevoegdheidscontroles; o voortgangscontrole; o cijferbeoordeling. De kandidaat kan het belang van voorraadopnames en tellingen aangeven in het kader van de interne controle. De kandidaat kan de verschillende functies in het kader van een goede administratieve organisatie aangeven (beherend, beschikkend, bewarend) Informatievoorzieningenproces De kandidaat kan de doelstelling van een organisatie beschrijven. Hij kan aangeven wat strategische doelen, tactische doelen en operationele doelen zijn. Tevens kan de kandidaat in concrete situaties de verschillende doelstellingen naar niveau onderscheiden. De kandidaat kan aangeven wat informatie is en in een concrete situatie onderkennen. Tevens kan de kandidaat het verschil aangeven tussen informatie en gegevens. De kandidaat kan de informatiebehoefte aangeven op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De kandidaat kan aangeven aan welke eisen informatie moet voldoen (tijdigheid, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid). Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 3

4 Missie, visie en doelstellingen van de organisatie De kandidaat kan het verband aangeven tussen de missie van een organisatie, de strategische doelen van een organisatie en de begroting. De kandidaat kan de planning- en controlecyclus van een organisatie beschrijven. De kandidaat kan aangeven waarom een Balance Score Card wordt gebruikt bij de uitwerking van de strategie van een organisatie. De kandidaat kan de elementen van een Balance Score Card aangeven. Hij kan ook aangeven op welke wijze een organisatie nagaat of de geformuleerde doelstellingen zijn behaald. De kandidaat kan aangeven wat kritische succesfactoren zijn. Hij kan aan de hand van een concrete situatie de kritische succesfactoren formuleren met gebruikmaking van het SMARTprincipe. Personeels- en salarissystemen De kandidaat kan aangeven welke functies HRM-systemen hebben. De kandidaat kan aangeven wat het voordeel is van een functioneel geïntegreerd systeem waarvan onder meer HRM-modulen deel uit maken. De kandidaat kan de modulen van een HRM-systeem benoemen. De kandidaat kan aangeven op welke wijze controles plaatsvinden in een HRM-systeem. De kandidaat kan aangeven op welke wijze beveiliging van data in HRM-systemen plaatsvindt. (invoer data, beveiliging data, toegang tot data, organisatorische en fysieke beveiliging). De kandidaat kan aangeven hoe aansluiting tussen het personeels- en salarissysteem plaatsvindt. Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 4

5 Wet inkomstenbelasting De examenkandidaat moet de kennis van de onderstaande onderwerpen kunnen toepassen op de praktijkcasussen die tijdens het examen voorgelegd worden. Kennis Belastingsubject en belastingobject : binnenlandse en buitenlandse belastingplicht; partnerbegrip; woonplaatsfictie; lijfrentebegrip; boxensysteem: o belastbaar inkomen uit werk en woning; o belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; o belastbaar inkomen uit sparen en beleggen; verzamelinkomen: o het inkomen uit werk en woning; o het inkomen uit aanmerkelijk belang; o het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen; Winst uit onderneming: winstbegrip; scholingsaftrek en bijtelling ; Belastbaar loon: loonbegrip; werknemersaftrek: de reisaftrek; de zeedagenaftrek. Resultaat uit overige werkzaamheden: begripsbepaling en indeling. Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Belaste inkomsten uit eigen woning: begripsbepaling; forfaitaire huurwaarde; kamerverhuur; toedeling; kapitaalverzekering eigen woning; aftrekbare kosten. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen: Lijfrentevoorzieningen: basisruimte; jaarruimte en; reserveringsruimte. Uitgaven voor kinderopvang : begrip; kwalificatie; begrenzing; Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 5

6 Voorlopige teruggaaf: Met name voor de toepassing van: de reisaftrek; de negatieve belastbare inkomsten uit eigen woning; de uitgaven voor inkomensvoorzieningen; de uitgaven voor kinderopvang; berekening van de voorlopige teruggaaf. Systeem van heffingskortingen : kennis van de verschillende heffingskortingen genoemd in de IB en LB Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 6

7 Communicatie Goed kunnen communiceren is een noodzakelijke voorwaarde voor optimaal functioneren binnen een organisatie. Voor de medewerker Payroll Services is het hebben van kennis van en het beschikken over de vaardigheden van communicatie en communicatieprocessen binnen de organisatie onontbeerlijk. In het deel communicatie worden de verschillende vormen van communicatie en communicatieprocessen (met het accent op de mondelinge taalvaardigheid) getoetst. Bij de communicatie staan de aspecten van de functie van de medewerker Payroll Services centraal. In de eindtermen liggen de accenten op presentatietechniek en gesprekstechnieken voor het voeren van tweegesprekken met aandacht voor basisvaardigheden, interviewtechniek, gespreksplanning en gespreksanalyse. Leerdoelen De kandidaat heeft inzicht en vaardigheid in de verschillende manieren van communicatie; de kandidaat kan verschillende gespreksvormen hanteren in het kader van zijn functie; de kandidaat kan in een concrete situatie de juiste communicatievorm kiezen; de kandidaat kan in conflictsituaties de oorzaken van de conflicten herkennen en een juiste strategie kiezen voor oplossing van het conflict. Communicatie Het kunnen formuleren van het doel van communicatie; het onderkennen van het verschil tussen informatie en gegeven; het herkennen van persoonlijke communicatiestijlen; het onderscheid kunnen maken in de verschillende bestanddelen van een communicatieproces. Luistervaardigheden Het actief en passief kunnen luisteren;; het geven van aandacht; het tonen van inlevingsvermogen. Effectief communiceren Het kunnen hanteren van de basisvaardigheden in communicatie; het onderkennen van ruis en filters in de communicatie; het effectief overbrengen en ontvangen van een boodschap; het helder formuleren tijdens communicatie; het herkennen van non-verbale communicatie en het onderkennen van het belang van non verbale communicatie. Gespreksvoering Het onderkennen van de verschillende fasen in een gesprek; het vaststellen van een gesprekslijn; het kunnen hanteren van verschillende vraagtechnieken (open-, gesloten-, suggestieve-); het kunnen samenvatten van het besprokene. Gespreksvormen Het kunnen hanteren van basisvaardigheden onderhandelen; het kunnen adviseren over een werkoverleg; het kunnen adviseren over een functioneringsgesprek; het kunnen adviseren over een beoordelingsgesprek; het kunnen houden van een slecht nieuwsgesprek; het kunnen houden van een exit-interview. Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 7

8 Feedback Het geven en ontvangen van feedback; het hanteren van spelregels bij feedback; het op een juiste manier behandelen van klachten. Toetsing De opleider toetst tijdens de werkbijeenkomsten de kennis en vaardigheden vastgelegd in het examenprogramma. In het cursusprogramma is vastgelegd welke opdrachten door de kandidaten worden uitgevoerd. De kandidaat ontvangt een verklaring van de opleider wanneer hij heeft voldaan aan de gestelde eisen van het examenprogramma en tevens heeft voldaan aan de volgende voorwaarden: 100% deelname aan de bijeenkomsten dan wel het gelijkwaardige equivalent hiervan; een voldoende beoordeling voor ten minste drie opdrachten. De opleider legt vast op welke wijze de kandidaat heeft voldaan aan de gestelde eisen. Een kandidaat die heeft voldaan aan de gestelde eisen ontvangt op de cijferlijst het cijfer zeven. Controle Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens De opleider legt een maand voorafgaande aan het studiejaar het cursusprogramma, waaronder begrepen de opdrachten, ter goedkeuring aan de examencommissie VPS van de Associatie voor. Binnen een maand ontvangt de opleider van de Associatie voor Praktijkexamens bericht of het cursusprogramma overeenkomt met de eisen gesteld in het examenprogramma. De opleider geeft met het cursusprogramma een rooster met data waarop de trainingen communicatie volgens het cursusprogramma worden gegeven. Namens de Associatie voor Praktijkexamens hebben leden van de examencommissie VPS het recht een of meer bijeenkomsten van de trainingen te bezoeken. Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 8

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma Diplomalijn Examen Niveau Versie 1.0 Loonadministratie Verbredingsvakken Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op 31-12-2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Vergelijkbaar met hbo-ad Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 1 Strategie 3 1.1 Strategievorming 3 1.2 Missie en doelstellingen 4 1.3 Planning-en-controlcyclus 5 1.4 Kritische succesfactoren 7 1.5 Balanced Score Card 9 1.6 Meerjarenbegroting,

Nadere informatie

Personeel, Organisatie en Communicatie

Personeel, Organisatie en Communicatie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1 Geldig 2014 Personeel Medewerker Personeelszaken Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Personeel, Organisatie en

Nadere informatie

EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B. (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010)

EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B. (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010) EXENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA/SMA SALES-B (Van toepassing op de examens vanaf oktober 2010) Inhoudsopgave I. Examendoelstelling 3 II. Examenmethodiek 5 III. Exameneisen 12 Literatuurlijst NIMA/SMA

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Het examenprogramma compensation & benefits consultant omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel

Nadere informatie

Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM.

Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM. Diplomalijn Eamen Niveau Positionering Financieel Administratief Bestuurlijke informatievoorziening (BIV) mbo+ Versie 1.0 BIV geeft in combinatie met MBA recht op toelating tot het register RFM. Geldig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

De 14 Europese Kwaliteitsterreinen

De 14 Europese Kwaliteitsterreinen De 14 Europese Kwaliteitsterreinen Voorbeelden van indicatoren en bronnen voor (Evalueer ten minste 2 criteria) Leerplannen/op -leidingsplannen Kwaliteitsterrein 1: Curricula Voorbeelden van indicatoren

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

HBO Bedrijfseconomie

HBO Bedrijfseconomie HBO Bedrijfseconomie Algemeen De opleiding HBO Bedrijfseconomie is gericht om kennis en vaardigheden op functies op financieel, administratief en bedrijfseconomische gebied in profit en non profit organisaties.

Nadere informatie

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde

DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde DR-MVK-X Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde Uitgave: augustus 2013 DR-MVK-X 1 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008 Betreft : Eindtermen theoretische accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : november 2007 Versie : 2008/update 20/.

Nadere informatie

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt.

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt. Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wetwrijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie Administratieve Organisatie Week 1 Introductie bedrijfsprocessen en organisaties Organisatie Een doelrealiserend samenwerkingsverband waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie Vakinformatie Staatsexamen mavo Economie 2004 2004 ECONOMIE Het examen economie mavo-c/mavo- D bestaat uit een centraal (schriftelij) examen en een mondeling examen. Het examenprogramma en de eindtermen

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

Management en organisatie. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting

Management en organisatie. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting Management en organisatie Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting 2005 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het centraal examen... 3 Het commissie-examen... 3 Het formaat van het verslag

Nadere informatie

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL Avondopleidingen SKO Opleidingen Opleidingen Ondernemer Loonadministratie Personeel Basiskennis Loonadministratie BKL Praktijkdiploma Loonadministratie PDL Medewerker Personeelszaken MPZ Personeelsconsulent

Nadere informatie

Leergang Arbeidsdeskundige

Leergang Arbeidsdeskundige EINDTERMENDOCUMENT EN COMPETENTIEMTRIX Post-HBO Registeropleiding Leergang rbeidsdeskundige Regie op mogelijkheden en schadelastbeperking Een opleiding van: CS Opleidingen BV Hogeschool van rnhem en Nijmegen:

Nadere informatie

Examenprogramma m&o vwo 2009

Examenprogramma m&o vwo 2009 1 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden en werkwijzen; Domein B Interne organisatie

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2014 Juni 2013 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Examens (CvE). Het CvE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Achternaam, voornaam: Sturkenboom, Hans W.A. Studentnummer: 850003692 Studierichting,

Nadere informatie