Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011"

Transcriptie

1 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare werkervaring op het gebied van de loonheffingen en salarisadministratie. 1

2 Module I: Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I Deze module richt zich op alle facetten die te maken hebben met de indiensttreding tot en met de uitdiensttreding van de werknemer incl. de werkloosheidswet. Van de examenkandidaat wordt conform het examenreglement inzicht van zijn kennis gevraagd. Tevens dient de examenkandidaat de kennis toe te kunnen passen op de praktijkcasussen die tijdens het examen voorgelegd worden. Hierbij dient de examenkandidaat naar aanleiding van de praktijkcasussen de samenhang tussen de 3 verschillende invalshoeken, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en fiscaalrecht, geïntegreerd te benaderen en weten op te lossen. Indien de casus vraagt naar wetteksten, dan dient de examenkandidaat zijn antwoord met wetteksten te kunnen onderbouwen. Er zal tijdens het examen alleen gevraagd worden naar wetteksten die opgenomen zijn in de voorgeschreven wettenpocket. De hoofddoelstelling met betrekking tot de geïntegreerde benadering van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en fiscaalrecht kan als volgt worden omschreven: De kandidaat is in staat om: - de arbeidsverhoudingen met de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden te vertalen naar de fiscale-, sociale- en arbeidsrechtelijke regelgeving; - handmatig loonberekeningen te maken; - de salarisadministratie te controleren en aan te passen bij gewijzigde gegevens; - op duidelijke wijze loonstroken uit te leggen aan collega s; - zelfstandig de loonadministratie te voeren; - de aangifte loonheffingen opstellen; - correctieberichten op te maken; - initiatieven te nemen naar aanleiding van ontwikkelingen op het vakgebied (pro-actieve houding aannemen). Dit mondt uit in de volgende opstelling van exameneisen uitgesplitst in: - kennis; opfrissing op niveau PDL; - de kennis van de PDL-materie wordt aanwezig geacht. Een vraagstelling op PDL-niveau, mits passend binnen de exameneisen VPS, wordt niet uitgesloten; - verdieping en verbreding van kennis, met inbegrip van de geldende beleidsbesluiten op het gebied van de loonheffingen; - toepassing en inzicht; het kunnen toepassen van de opgedane kennis en in gegeven situaties beoordelen en interpreteren van verstrekte gegevens uit de dagelijkse praktijk, toegespitst op de loonadministratie; - initiatieven kunnen nemen. De kandidaat moet in staat zijn om de inhoud van de fiscale- (met name de Wet op de loonbelasting 1964 met het daarbij behorende uitvoeringsbesluit en de uitvoeringsregeling), socialeen arbeidsrechtelijke wetgeving te vertalen naar de loonadministratie. Op onderdelen van deze wetgeving dient diepgaande kennis aanwezig te zijn. De kandidaat is op de hoogte van de wetgeving die in de module wordt genoemd en kan aangeven op basis van welke wettelijke bepaling(en) beslissingen zijn genomen en kan dit ook in praktijk brengen. Daarbij wordt uitgegaan van de wetteksten zoals vermeld in de voorgeschreven wettenpocket. 2

3 Loonbelasting Algemeen kennis - Kennis van het werkgebied van de Belastingdienst: o organisatiestructuur Belastingdienst; o sociaalfiscaalnummer / het burgerservicenummer (BSN) - Kennis van de opbouw van de wet naar wetsartikelen, uitvoeringsbesluiten, uitvoeringsbeschikkingen en uitvoeringsregelingen van: AWB; AWR ; Wet op de loonbelasting 1964; o jurisprudentie; o internationale verdragen en richtlijnen; - Kennis van typeringen en heffingssystemen: o directe en indirecte belastingen; o persoonlijke en zakelijke belastingen; o voldoenings- en afdrachtbelasting; o aanslag en aangifte belasting; o navordering en naheffing; o belastingobject en belastingsubject. Verdieping - AWR: o competente inspecteur; o aangifte; o betalen, tijdig-niet tijdig; o onjuiste aangifte/betaling; o verrekening negatieve aangifte omzetbelasting; o Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 (BBBB 1998); o bezwaar en beroep; o formele voorschriften; o termijnen; o werking systeem heffingsrente en revisierente; o werking systeem verzuim- en vergrijpboeten; - AWB bezwaar en beroep: o formele voorschriften; o termijnen. - Algemene termijnenwet. Toepassing - Bezwaar en beroep: o het kunnen benoemen van de noodzakelijke elementen met betrekking tot bezwaar- en beroepschriften met de daaraan verbonden formele vereisten; o het maken van controleberekening heffingsrente; - Invordering: o betaling naheffingsaanslag; o invorderingsmogelijkheden Belastingdienst bij niet betaling; o toerekening van de betalingen; o invorderingsrente en berekeningswijze; o aansprakelijkheid in het algemeen en aansprakelijkheid van de werkgever in het bijzonder: WKA; WBA; WBF; G-rekening/depotstelsel; Vrijwaring. 3

4 Wet op de loonbelasting 1964 Kennis - Belastingsubject: o begripsbepaling; o tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking (uitkeringen); o heffing/eindheffing; o samenloop met premieheffing volksverzekeringen en werknemersverzekeringen; o binnenlandse, buitenlandse werknemer; o (fictieve) dienstbetrekking; o inhoudingsplichtige. - Tarief: o tarieftabel en tabel bijzondere beloningen; o heffingskortingen; o tijdvakprincipe; o herleidingsregels. - Wijze van heffing: o één heffingspercentage voor LB en premieheffing volksverzekeringen; o verhaalsrecht inhoudingsplichtige; o afdracht op aangifte; o verplichtingen werkgever en werknemer; o burgerservicenummer(bsn)- en sociaalfiscaal nummer; o identificatieplicht. - Eindheffing: o eindheffing; o eindheffingsbestanddelen; o tabeltarief en enkelvoudig tarief; o wijze van heffing; o uitvoeringsregeling werknemersspaarregeling. - Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering. - Aanvullende regelingen: o delegatie voor bijzondere groepen van werknemers; o regels ter vergemakkelijking van de heffing van de inkomstenbelasting. - Belastingheffing van artiesten en beroepssporters: o gage; o kostenvergoedingsbeschikking; o heffingspercentage; o binnenlandse/buitenlandse artiest/beroepssporter; o verplichtingen. - Belastingheffing buitenlandse gezelschappen: o gage; o heffingspercentage; o verplichtingen. - Overgangs- en slotbepalingen. Verdieping - Werknemersbegrippen en werkgeversbegrippen: o schematische indeling en van toepassing zijnde wetsartikelen; o dienstbetrekking; o fictieve dienstbetrekking; o inhoudingplicht; vaste inrichting; verdragsituaties. 4

5 - Tarief: º eindheffing en de daarbij behorende tarieven; o schijventarief en progressie; o belastingtabellen en de toepassing hiervan; o diepgaande kennis van het systeem van heffingskortingen; o bijzondere beloningen; o anonieme werknemers. - Heffing: o diepgaande kennis van de administratieve verplichtingen voor de werknemer en de inhoudingsplichtige; o inrichtingsvoorschriften loonadministratie; o opgaaf gegevens voor de loonheffingen en identificatieplicht. - Bijzondere regelingen: o diepgaande kennis van afdrachtverminderingen: de afdrachtvermindering onderwijs; de afdrachtvermindering zeevaart; de S&O-afdrachtvermindering. Toepassing - Tarief en heffing: o voor vakantiebonnen; o studenten- en scholierenregeling; o voor artiesten en beroepssporters; o begrippen kunnen definiëren: bruto loon; loon voor de werknemersverzekeringen; loon voor de Zvw tabelloon en loon voor loonheffing onderdelen uitsluitend voor de loonheffing en/of Zorgverzekeringswet; o afdrachtverminderingen kunnen berekenen; o invloed van de afdrachtverminderingen op de aangifte loonheffingen. - Loonadministratie: o inrichting van een loonadministratie: aangiftebrief verzamelloonstaat; jaaropgaven; bewaarplicht; loonstrook verstrekken; o dossiervorming werknemergegevens: arbeidsvoorwaarden; identificatiebewijs; opgaaf gegevens voor de loonheffingen. - Wet inkomstenbelasting. Kennis - Zekerheid omtrent de aard van de voordelen uit een arbeidsrelatie: o verklaring arbeidsrelatie; o beschikking; - Wijze van heffing: o aanslag; o voorheffingen. - Belastbaar loon. Verdieping Niet van toepassing. Toepassing Niet van toepassing. 5

6 Sociale zekerheid Algemeen - Verzekeringen en voorzieningen: o kennis van het verschil tussen particuliere verzekeringen en sociale verzekeringen; o kennis van het verschil tussen sociale verzekeringen en sociale voorzieningen; o kennis van particuliere verzekeringen tegen gaten in de sociale zekerheid. - Sociale kaart: o inzicht in regelingen in de sociale zekerheid, de uitvoerders en toezichthouders; o inzicht in de financiering van de sociale zekerheid. - Werkgever: o inzicht in wie werkgever is. - Uitvoering: o inzicht in uitvoering door UWV Werkbedrijf; o inzicht in mogelijkheden eigen risico dragen. - Financiering: o inzicht in premie WAO/WIA; o inzicht in gedifferentieerde premie; o inzicht in sectorpremie; o inzicht in mogelijkheden van premiekorting; o dagloonbegrip. Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) In het kader van de werknemersverzekeringen het loonbegrip omschrijven, vaststellen en berekenen. Omschrijven welke wettelijke regelingen van toepassing zijn bij de premieafdracht voor de Werknemersverzekeringen. Hierbij komen onder andere aan de orde: o premieverschuldigdheid werkgever en werknemer; o werkgeversdeel en werknemersdeel van de premie; o verbod tot verhaal op de werknemer; o loontijdvakkensystematiek voor de premieberekening en afdracht; o premie ingevolge de Werkloosheidswet; o premie, bijdrage en aanspraken ingevolge de Zvw; o premie en gedifferentieerde premie ingevolge de WAO / WIA; o eigen risico dragen; o maximum premieloon; o franchise; o anoniementarief; o overheidswerkgevers en overheidswerknemers; o 65-plussers; o premievrijstelling; o sectorindeling; o premiekorting; o voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR); o correctieberichten. Berekenen: het bedrag van het premieloon werknemersverzekeringen en het uitkeringsloon werknemersverzekeringen. 6

7 Werkloosheidswet - Werknemer: o kennis van en inzicht in bestaan van echte, fictieve of oneigenlijke dienstbetrekking; o kennis van uitzonderingen. - Werkgever: o inzicht in wie werkgever is. - Uitkering: o kennis van voorwaarden voor recht op uitkering en verlengde uitkering; o kennis van uitsluitingsgronden; o kennis van verplichtingen werkloze werknemer; o kennis van maatregelen; o kennis van bepalingen einde uitkeringsrecht; o kennis van de uitbetaling van de uitkering; o kennis van vakantiebijslag; o kennis van aftrek van inkomsten; o kennis van de hoogte en duur van de uitkering; o kennis van uitkering bij betalingsonmacht van werkgever; o inzicht in uitvoering door Uwv; - Financiering: o inzicht in premie; o inzicht in de verdeling van de premie naar het sectorfonds en het werkloosheidsfonds. Ziektewet - Werkgever: o inzicht in wie werkgever is; o loondoorbetalingsverplichting werkgever (eveneens geregeld in BW). - Uitvoering; - Inzicht in uitvoering door Uwv. Zorgverzekeringswet - Verzekerden: o kennis van verzekeringsplicht. - Financiering: o inzicht in nominale premie en inkomensafhankelijke bijdrage. o Kennis van het Zorgverzekeringsfonds. o Inzicht in en kennis van de grondslag van de inkomensafhankelijke bijdrage. Berekenen: de inkomensafhankelijke bijdrage Toeslagenwet - Uitkering: o kennis van voorwaarden voor recht op toeslag; o kennis van de hoogte van de toeslag; o kennis van de maatregelen; o kennis van vakantie-uitkering; - Uitvoering: o inzicht in uitvoering door Uwv; - Financiering: o inzicht in financiering. 7

8 Arbeidsrecht Burgerlijk wetboek (arbeidsovereenkomsten) - Arbeidsovereenkomst: o kennis van en inzicht in arbeidsovereenkomst in relatie tot andere arbeidsverhoudingen; o kennis van en inzicht in rechtsvermoedens; o kennis van arbeidsovereenkomst met minderjarige. - Gelijke behandeling: o inzicht in gelijke behandeling mannen en vrouwen; o inzicht in gelijke behandeling bij verschil arbeidsduur. - Bijzondere bedingen: o kennis van boetebeding; o kennis van concurrentiebeding. - Verplichtingen van werkgever en werknemer: o kennis van gegevens schriftelijke opgave; o kennis van getuigschrift; o kennis van verplichting tot bescherming tegen gevaar; o kennis van aansprakelijkheid werknemer ten aanzien van werkgever. - Einde arbeidsovereenkomst:kennis van en inzicht in de verschillende wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst; o kennis van en inzicht in de opzegverboden; o kennis van en inzicht in einde door dood werknemer en/of werkgever; o kennis van en inzicht in beëindiging tijdens proeftijd. o kennis van en inzicht in opzegging: dringende redenen; kennelijk onredelijke opzegging werkgever/werknemer; schadeloosstelling; o kennis van en inzicht in ontslag op staande voet; o kennis van en inzicht in ontbinding door kantonrechter. - Uitzendovereenkomst: o kennis van en inzicht in de uitzendovereenkomst. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - Algemeen: o kennis van werknemerbegrip; o kennis van loonbegrip. - Minimumloon: o kennis van en inzicht in de bepalingen omtrent de hoogte van het minimumloon; o kennis van mogelijkheid tot dispensatie. - Minimumvakantiebijslag: o kennis van en inzicht in de bepalingen omtrent de hoogte van de minimumvakantiebijslag; o kennis van uitzonderingen op minimumvakantiebijslag. Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen - Gelijke behandeling: o kennis van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid; o kennis van gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde. 8

9 Algemene wet gelijke behandeling - Gelijke behandeling: o kennis van gelijke behandeling van personen; o kennis van verboden onderscheid; o kennis van de commissie gelijke behandeling. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst - Collectieve arbeidsovereenkomst: o kennis van het begrip Collectieve Arbeidsovereenkomst; o inzicht in partijen bij een CAO; o inzicht in aanvang en einde CAO. - Werking CAO: o kennis van en inzicht in de werking van een CAO. Wet algemeen verbindend verklaren van bepalingen van CAO s - Algemeen verbindend verklaring: o inzicht in de algemeen verbindend verklaring van bepalingen; o inzicht in de geldigheidsperiode van de algemeen verbindend verklaring. Wet op de ondernemingsraden - Medezeggenschap: o kennis van de medezeggenschap in ondernemingen met werknemers; o kennis van de verplichting tot instelling van een ondernemingsraad; o kennis van de taak en samenstelling van de ondernemingsraad; o kennis van de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad. Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen Werkingssfeer: -Einde arbeidsverhouding: o kennis van en inzicht in het verbod de arbeidsverhouding te eindigen zonder vergunning; o kennis van en inzicht in het afspiegelingsbeginsel. Wet melding collectief ontslag - Melding collectief ontslag: o kennis van de verplichting tot melding. 9

10 Module II: Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht II Deze module verdieping richt zich op alle facetten die te maken hebben met verdieping van de rechten en plichten c.q. arbeidsvoorwaarden van indiensttreding tot en met uitdiensttreding. Van de examenkandidaat wordt conform het examenreglement inzicht van zijn kennis gevraagd. Tevens dient de examenkandidaat de kennis toe te kunnen passen op de praktijkcasussen die tijdens het examen voorgelegd worden. Hierbij dient de examenkandidaat naar aanleiding van de praktijkcasussen de samenhang tussen de 3 verschillende invalshoeken, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en fiscaalrecht, geïntegreerd te benaderen. Indien de casus vraagt naar wetteksten, dan dient de examenkandidaat zijn antwoord met wetteksten te kunnen onderbouwen en weten op te lossen. Er zal tijdens het examen alleen gevraagd worden naar wetteksten die opgenomen zijn in de voorgeschreven wettenpocket. De hoofddoelstelling met betrekking tot de geïntegreerde benadering van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en fiscaalrecht kan als volgt worden omschreven: De kandidaat is in staat om: - de arbeidsvoorwaarden te vertalen naar de fiscale-, sociale- en arbeidsrechtelijke regelgeving; - handmatig loonberekeningen te maken; - de salarisadministratie te controleren en aan te passen bij gewijzigde gegevens; - de loonjournaalpost vanuit de loonadministratie te maken en te verwerken in de financiële administratie; - aansluitberekeningen te maken; - de verschillen tussen boekhouding en loonadministratie te analyseren en maatregelen te treffen; - op duidelijke wijze loonstroken uit te leggen aan collega s; - zelfstandig de loonadministratie te voeren en correctieberichten op te maken; - kennis en toepassing van VCR; - initiatieven te nemen naar aanleiding van ontwikkelingen op het vakgebied (pro-actieve houding aannemen). Dit mondt uit in de volgende opstelling van exameneisen uitgesplitst in: - basiskennis; opfrissing op niveau PDL; - de kennis van de PDL-materie wordt latent aanwezig geacht. Een vraagstelling op PDL-niveau, mits passend binnen de exameneisen VPS, wordt niet uitgesloten; - verdieping en verbreding van kennis, met inbegrip van de geldende beleidsbesluiten op het gebied van loonheffingen; - toepassing en inzicht; het kunnen toepassen van de opgedane kennis en in gegeven situaties beoordelen en interpreteren van verstrekte gegevens uit de dagelijkse praktijk, toegespitst op de loonadministratie; - initiatieven kunnen nemen. De kandidaat moet in staat zijn om de inhoud van de fiscale- (met name de Wet op de loonbelasting 1964), sociale- en arbeidsrechtelijke wetgeving te vertalen naar de loonadministratie. Op onderdelen van deze wetgeving dient diepgaande kennis aanwezig te zijn. 10

11 Loonbelasting Algemeen Wet op de loonbelasting 1964 Basiskennis - Loonbegrip: o belastingobject; o belastbaar loon; o brutoloon- en nettoloonafspraken; o loon in geld en loon in natura; o aanspraken; o vrijgesteld loon; o uitgesloten loon; o negatief loon; o fictief loon aanmerkelijk belangaandeelhouder; o fooien en dergelijke; o genietingsmoment. - Vrije vergoedingen en verstrekkingen: o vrije vergoedingen/verstrekkingen; o uitgesloten vrije vergoedingen/verstrekkingen; o maatschappelijke opvattingen; o redelijkheidsbeginsel; o bijzondere onderdelen; o uitzonderingen; o vaste vergoedingen/verstrekkingen; o reiskosten; o extraterritoriale werknemers (30% regeling). - Pensioenregelingen: o ouderdomspensioen; o nabestaanden en wezenpensioen; o overbruggingsregelingen; o pensioenverzekeraar; o eindloonstelsel; o middelloonstelsel; o beschikbarepremiestelsel; o levensloopregeling. Verdieping - Loonbegrip: o loonbegrip; o aandelenoptierecht; o vrijgesteld loon, diepgaande kennis van art. 11 Wet Loonbelasting; o aanspraken, hoofdregel en omkeerregel; o fooien en fooienbesluit; o aanmerkelijkbelang aandeelhouder(ab-houder), diepgaande kennis van art. 12a Wet LB en begrip AB-houder in combinatie met de relevantie artikelen uit de Wet Inkomstenbelasting voor de definitie van AB-houder; o loon in natura en de waarderingsregels; o vergoeding Zvw toeslag. - Vrije vergoedingen en verstrekkingen: o diepgaande kennis van de begrippen vrije vergoedingen en verstrekkingen in samenhang met loon in natura; o woon-werkverkeer; o begrip extraterritoriale kosten en voorwaarden vrije vergoeding voor extra kosten; o 30%-regeling. 11

12 - Bijzondere regelingen: o diepgaande kennis van de werknemersspaarregelingen; spaarloon; voorwaarden, voorschriften; deblokkering; bij einde dienstverband en overlijden; levensloopregeling. - De geldende beleidsbesluiten op het gebied van de loonheffingen; Toepassing - Loonbegrip, vrije vergoedingen en verstrekkingen en tarief: o het maken van een handmatige loonberekening; o behandeling eenmalige uitkering; o loon in geld en loon in natura, aanspraken; o toepassing vrijgestelde loonbestanddelen; o toepassing artikel 12a Wet LB; o toepassing vrije vergoedingen en verstrekkingen; o toepassing van de tijdvaktabellen en de tabel voor bijzondere beloning. Cafetariasysteem De kandidaat weet: dat binnen een cafetariaregeling een beloningsbestanddeel, zoals bijvoorbeeld brutoloon, vakantiedagen, vakantiebijslag, een tantième of een eindejaarsuitkering kan worden geruild tegen een fiscaal vriendelijke beloning, zoals een fiets, een auto, een pensioenregeling, etc.; dat de vakantiebijslag en vakantiedagen, voor zover dit het wettelijk minimum bedraagt niet in te zetten is; dat er een aantal voorwaarden aan de cafetariaregeling zijn verbonden, die de werkgever in acht moet nemen. De basis daarvan vormt mede een al wat ouder besluit van het ministerie van Financiën van december In elk geval dient aan de onderstaande voorwaarden te worden voldaan: o de cafetariaregeling moet schriftelijk zijn vastgelegd, in bijvoorbeeld de (aanvullende) arbeidsovereenkomst; o er moet uitdrukkelijk sprake zijn van een uitruil van loonbestanddelen en niet van een betalingsregeling; o o Sociale zekerheid de uitruil moet betrekking hebben op toekomstige loonbestanddelen; een uitruil van loonbestanddelen moet realiteitswaarde hebben, waarvan sprake is als werknemers een structurele keuzemogelijkheid hebben. Algemene ouderdomswet - Verzekerden: o kennis van begrippen zoals echtgenoot, huwelijk, gezamenlijke huishouding; o kennis van het begrip verzekerden; o inzicht in uitbreidingen en beperkingen van de verzekeringsplicht; - Uitkering: o kennis van het recht op ouderdomspensioen; o kennis van het recht op toeslag; o inzicht in bedrag van ouderdomspensioen; o inzicht in bedrag van toeslag; o inzicht in korting van inkomsten; o inzicht in korting wegens niet verzekerde jaren; o kennis van toekenner; o kennis van de ingangsdatum pensioen; o inzicht intrekking of herziening; o kennis van uitbetaling bij overlijden; o kennis van vakantie-uitkering. 12

13 Algemene nabestaandenwet - Verzekerden: o kennis van begrippen zoals nabestaande, kind, wees, halfwees, echtgenoot, huwelijk, gezamenlijke huishouding; o kennis van het begrip arbeidsongeschiktheid; o kennis van de kring van verzekerden. - Uitkering: o kennis van het recht op nabestaandenuitkering; o kennis van het recht op halfwezenuitkering; o kennis van het recht op wezenuitkering; o inzicht in de hoogte van de uitkeringen; o inzicht in korting van inkomsten; o kennis van uitbetaling bij overlijden; o kennis van vakantie-uitkering; o beëindiging van de uitkeringen. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering - Verzekerden: o kennis van de kring van verzekerden; o kennis van de nawerking uit de verzekering. - Uitkering: o inzicht in de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid; o kennis van de hoogte van de uitkering; o kennis van de duur van de loondervingsuitkering; o kennis van de hoogte en duur van de vervolguitkering; o kennis van maatregelen; o inzicht in de toekenning van de uitkering; o inzicht in de herziening of intrekking van de uitkering; o inzicht in de gevolgen van het genieten van inkomsten naast de uitkering; o kennis van einde uitkering bij 65 jaar; o kennis van de overlijdensuitkering; o kennis van de vakantie-uitkering. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen - Verzekerden: o kennis van de kring van verzekerden; o kennis van de nawerking uit de verzekering. - Uitkering: o aanvraag WIA en eigen risico; o doel van de WIA (rechten, hoogte, duur en soorten WIA-uitkeringen o WIA- uitkeringen en uitkeringsrechten; o inkomsten uit arbeid; o aanvulling op de WIA-uitkering; o vakantiebijslag; o einde recht op uitkering; o nawerking van de verzekering; o vrijwillige verzekering; o verplichtingen; o overlijdensuitkering. Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten - Verzekerden: o kennis van de kring van verzekerden. 13

14 - Uitkering: o aanvraag Wajong; o doel van de Wajong; o wajong-uitkeringen en uitkeringsrechten; o inkomsten uit arbeid; o einde recht op uitkering; o overlijdensuitkering. - Arbeidsondersteuning. Ziektewet - Werknemer: o kennis van en inzicht in bestaan van echte, fictieve of oneigenlijke dienstbetrekking; o kennis van uitzonderingen. - Loon: o inzicht in bepaling van het dagloon. - Uitkering: o kennis van het recht op uitkering en nawerking; o kennis van loondoorbetalingsverplichting van de werkgever; o kennis van uitzondering van het recht op uitkering; o kennis van hoogte en duur van de uitkering; o kennis van maatregelen; o kennis van bepalingen einde uitkeringsrecht; o kennis van de uitbetaling van de uitkering; o kennis van vakantie-uitkering; o kennis van aftrek van inkomsten en samenloop van uitkeringen; o inzicht in controle en verzuimbegeleiding; o inzicht in de samenhang met de Wet arbeid en zorg. Zorgverzekeringswet - Verzekerden: o kennis van verzekeringsplicht ; - Uitvoering: o inzicht in uitvoering door Zorgverzekeraars. Re-integratievoorzieningen - Re-integratie-instrumenten werkgever: o kennis van mogelijkheden van subsidies voor voorzieningen. - Overige voorzieningen: o kennis van (overige) voorzieningen; o kennis van re-integratie-uitkeringen; o kennis van starterskrediet; o kennis van loonsuppletie; o kennis van persoonsgebonden re-integratiebudget. Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) In het kader van de werknemersverzekeringen het loonbegrip vaststellen en berekenen. Omschrijven, toepassen en berekenen welke wettelijke regelingen van toepassing zijn bij de premieafdracht voor de werknemersverzekeringen. 14

15 Hierbij komen onder andere aan de orde: o premieverschuldigdheid werkgever en werknemer; o werkgeversdeel en werknemersdeel van de premie; o verbod tot verhaal op de werknemer; o loontijdvakkensystematiek voor de premieberekening en afdracht; o premie ingevolge de Werkloosheidswet; o premie, bijdrage en aanspraken ingevolge de Zvw; o basispremie en gedifferentieerde premie ingevolge de WAO / WIA; o eigen risico dragen; o maximum premieloon; o franchise; o anoniementarief; o overheidswerkgevers en overheidswerknemers; o 65-plussers; o Premievrijstelling; o Premiekorting; o voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR); o sectorindeling bedrijfsleven. Berekenen: het bedrag van het premieloon werknemersverzekeringen (VCR) en het uitkeringsloon werknemersverzekeringen. Arbeidsrecht Burgerlijk wetboek (arbeidsovereenkomsten) - Loon: o kennis van en inzicht in het betalen van loon; o kennis van loondoorbetaling zonder arbeid; o kennis van verbod op gedwongen loonbesteding. - Vakantie en verlof: o kennis van en inzicht in opbouw van vakantie; o kennis van opnemen van vakantie en verlof; o kennis van en inzicht in minimum vakantie en bovenwettelijke vakantie; o kennis van en inzicht in ouderschapsverlof; o kennis van en inzicht in zorgverlof. - Overgang onderneming: o kennis van gevolgen werknemer bij overgang onderneming; o kennis van uitzonderingen hierop. Arbeidstijdenwet - Arbeidstijden: o kennis van het toepassingsgebied en de uitzonderingen; o kennis van het verbod op kinderarbeid; o kennis van arbeid voor jeugdigen en vrouwen; o kennis van zondagsarbeid; o kennis van arbeids- en rusttijden; o kennis van nachtarbeid; o kennis van het toezicht. Arbeidsomstandighedenwet - Arbeidsomstandigheden: o kennis van de werkingssfeer van de arbeidsomstandighedenwet; o kennis van de bepalingen omtrent samenwerking en overleg; o kennis van de verplichtingen van de werkgever; o kennis van de verplichtingen van de werknemer; o kennis van de deskundige diensten; o kennis van het geneeskundig onderzoek; o kennis van bedrijfshulpverlening; o kennis van certificering; o kennis van het toezicht en de sancties. 15

16 Wet arbeid en zorg - Kennis van de werkingssfeer: o begrippen werkgever en werknemer; o kennis van het recht op: zwangerschaps- en bevallingsverlof; adoptieverlof; pleegzorg; calamiteiten- en ander kort verzuimverlof; kortdurend zorgverlof; langdurend zorgverlof; ouderschapsverlof; levensloopregeling; o kennis inzake financiering van de verschillende verlofvormen. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst - Collectieve arbeidsovereenkomst: o kennis van het begrip Collectieve Arbeidsovereenkomst; o inzicht in partijen bij een CAO; o inzicht in aanvang en einde CAO. - Werking CAO: o kennis van en inzicht in de werking en doorwerking van een CAO in de arbeidsvoorwaarden. Wet algemeen verbindend verklaren van bepalingen van CAO s - Algemeen verbindend verklaring: o inzicht in de algemeen verbindend verklaring van bepalingen; o inzicht in de geldigheidsperiode van de algemeen verbindend verklaring. Pensioenen Algemeen De kandidaat kent de inhoud van de fiscale pensioendefinitie (artikel 18 Wet LB) en de limitatieve opsomming van de pensioenvormen: - een levenslang ouderdomspensioen voor (gewezen) werknemers; - een nabestaandenpensioen voor (gewezen) echtgenoten, geregistreerde partners danwel anderszins samenwonenden met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat; - een wezenpensioen voor eigen kinderen, stief- en pleegkinderen die de leeftijd van 30- jaar nog niet hebben bereikt; - een arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf het moment dat de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan een jaar; - een tijdelijk overbruggingspensioen ter zake van het gemis van AOW_uitkeringen voor de pensioengerechtigde leeftijd en een compensatie voor het verschil aan premieheffing volksverzekeringen over het ouderdomspensioen inclusief de compensatie voor en na de AOW pensioengerechtigde leeftijd; - een tijdelijk nabestaandenoverbruggingspensioen voor het mogelijkerwijs ontbreken van een Anwuitkering en de premiecompensatie (geen opbouw, kan uitsluitend via een risicoverzekering plaatsvinden). De kandidaat weet de volgende drie typen pensioenregelingen te onderscheiden, waarbij met name de vormgeving van de opbouwsystematiek en de definiëring van de pensioenrechten tot uiting komen (benefit-defined of cost-defined)¹. Tevens kan worden aangegeven bij welke instantie de volgende pensioenrechten kunnen worden ondergebracht: - eindloonregeling; - middelloonregeling; - beschikbare premieregeling; - verzekeraars van pensioenen. De kandidaat kent de Nieuwe Pensioenwet op hoofdlijnen en de Levensloopregeling in detail. 16

17 De kandidaat is op de hoogte van de volgende elementen die met een pensioenregeling verband houden: - pensioengrondslag pensioengevend loon²; - loonbestanddelen in een eindloonregeling; - loonbestanddelen in een middelloon- beschikbare premieregeling; - waardering loon in natura; - diensttijd / dienstjaren / pensioenjaren; - AOW-inbouw; - inkoop van onvoldoende verzekerde dienstjaren c.q. pensioenjaren; - uitruil; - loonstijgingen kort voor pensioeningangsdatum; - inhaal van pensioenpremie; - overdracht pensioenaanspraken bij verandering werkgever; - 100%-grens; - slapersrechten; - deeltijdpensioen; - indexatie; - variabilisering (100:75); - knip³; - verplichtingen van de inhoudingsplichtige en de pensioenuitvoerder, waaronder de pensioenbrief. 1. Benefit-defined=het beoogde pensioenresultaat is het uitgangspunt. Cost defined=premie is het uitgangspunt. 2. Besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M,, Stcr nr Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M Financiële administratie Loonadministratie De kandidaat kan: de verhouding tussen de personeelsafdeling en de loonadministratie aangeven; aangeven welke informatie nodig is voor de berekening van de loonkosten; loonkosten berekenen; in het kader van de loonadministratie aangeven voor welke werkzaamheden de loonadministrateur verantwoordelijk is; de belangrijkste elementen opnoemen van een loonadministratie; aangeven waarom de loonjournaalpost gemaakt moet worden; de verschillende elementen van de loonjournaalpost benoemen; de loonjournaalpost ten behoeve van de financiële administratie opstellen; met betrekking tot de loonadministratie de volgende begrippen toepassen in concrete situaties: aanwezigheidscontrole, loonberekening, personeelsadministratie, privacybescherming, standenregister, tijdsregistratie. Budgettering De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven en in een concrete situatie toepassen: - directe en indirecte loonkosten; - kostenverdeelstaat; - budget, vast budget, variabel budget, gemengd budget; - budgettarief en calculatietarief. De kandidaat kan aangeven op welke wijze de loonkosten worden toegerekend naar de verslagperiode. De kandidaat kan aangeven wat het matchingprincipe en het voorzichtigheidsprincipe inhouden. De kandidaat kan aan de hand van de gegevens van de loonadministratie uitrekenen hoeveel kosten worden toegerekend aan de verschillende afdelingen. De kandidaat is m.b.v. de personeels- en salarisadministratie in staat de personeelskosten voor een toekomstige periode te begroten. 17

18 MODULE III: Verbredingsvakken 1. Human Resource Management Leerdoelen De kandidaat kan de hoofdtaken van Human Resource Management aangeven. De deelnemer kan de huidige daadwerkelijke HRM-taken van een organisatie in kaart brengen. De doelstellingen zijn uitgesplitst in: Management en personeelsmanagement Personeelsplanning 1.1. Management en personeelsmanagement De kandidaat kan de plaats, het belang en recente ontwikkelingen van het personeelsmanagement aangeven als integraal onderdeel van het organisatiebeleid. De kandidaat kan de omgeving van de organisatie typeren en hierbij de loon- of salarisafdeling plaatsen. De kandidaat kan de kenmerken van het personeelsmanagement beschrijven op de verschillende beleidsniveaus (strategisch, tactisch, operationeel). De kandidaat kan het verband aangeven tussen de strategie van een organisatie, de in het kader van de strategie gewenste structuur en de organisatiecultuur. De kandidaat kan de theorie van Mintzberg in hoofdlijnen beschrijven en toepassen op het HRMbeleid. De kandidaat kan aan de hand van gegeven strategische doelstellingen voor het personeelsbeleid tactische doelstellingen en operationele doelstellingen aangeven. De deelnemer kan aangeven welke HR-taken bij de lijn liggen en welke taken bij de HRM-staf liggen, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden. De deelnemer kan de verschillen tussen de positie van de lijnfunctionaris en die van de HRM functionaris in een organisatie aangeven in termen van verantwoordelijkheden, rollen en taakverdeling. De kandidaat kan functieomschrijvingen opstellen en evalueren op basis van gegeven kerntaken. De kandidaat kan de huidige trends in het personeelsmanagement aangeven (bijvoorbeeld: competentiemanagement, human resource accounting) Personeelsplanning, beloning, motivatie en beoordeling De kandidaat kan het nut van personeelsplanning in het kader van het organisatiebeleid aangeven. De kandidaat kan het geheel van werkzaamheden in een organisatie systematisch rangschikken tot taken en functies. De kandidaat kan aangeven wat het belang is van taak- en functie-analyse bij het vertalen in functieprofielen en competentieprofielen. De kandidaat kan het verband aangeven tussen competentiemanagement en persoonlijke ontwikkelingsplannen. De kandidaat kan aangeven waarvoor functieprofielen en competentieprofielen worden gebruikt. De kandidaat kan, op basis van functieprofielen en functieomschrijvingen, aangeven op welke wijze de beloning van medewerkers plaatsvindt. De kandidaat kan een relatie leggen tussen functieclassificatie van de organisatie en het stelsel van belonen. De kandidaat kan de onderlinge samenhang tussen motivatietheorie en de wijze van belonen verklaren. De kandidaat kan het verband leggen tussen gehanteerde leiderschaps- en managementstijlen in de organisatie en de motivatie hiervan. De kandidaat kan de gangbare beloningsystemen noemen, uitwerken en toepassen in een concrete situatie. De kandidaat kan de beloningssystemen relateren aan de organisatie- en sociale doelstellingen van een organisatie. De kandidaat kan het belang van scholing en opleiding aangeven als middel tot het bereiken van organisatiedoelstellingen. De kandidaat kan de elementen noemen die van belang zijn bij het beoordelen van medewerkers. 18

19 De kandidaat kan het verschil aangeven tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. 2. Administratieve organisatie en automatisering Leerdoelen De leerdoelen met betrekking tot financiële administratie, administratieve organisatie en automatisering zijn uitgesplitst in: Basiskennis Administratieve processen Informatievoorzieningenproces Missie, visie en doelstellingen van de organisatie Personeels- en salarissystemen Bij de genoemde onderwerpen wordt uitgegaan van het feit, dat de kandidaat bekend is met de invloed van informatietechnologie evenals internettechnologie op de bedrijfsvoering Basiskennis De kandidaat kan de administratie typeren als product en als proces. De kandidaat kan het verschil aangeven tussen de taken van de financiële administratie en de boekhouding (bedrijfsadministratie) De kandidaat kan de functies van de (financiële) administratie aangeven. De kandidaat kan aangeven welke administratieve processen in een organisatie onderscheiden kunnen worden Administratieve processen De kandidaat kan de geld- en goederenbeweging in hoofdlijnen aangeven. De kandidaat kan een beschrijving geven van de waardenkringloop en de verschillende elementen van de waardenkringloop benoemen. De kandidaat kan de typologie van ondernemingen in een concrete situatie toepassen (handelsonderneming, dienstverlenende onderneming, ambachtelijke onderneming, productieonderneming met stukproductie, productieonderneming met massaproductie). De kandidaat kan aangeven welke vormen van controle worden onderscheiden. De kandidaat kan het belang van interne controle aangeven. De kandidaat kan de begrippen functiescheiding en tegengesteld belang omschrijven, herkennen en toepassen in een concrete situatie. De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven en van ieder begrip een of meer voorbeelden geven: - controle-technische functiescheiding; - verbandcontroles; - aanwezigheidscontroles; - totaalcontrole; - bevoegdheidscontroles; - voortgangscontrole; - cijferbeoordeling. De kandidaat kan het belang van voorraadopnames en tellingen aangeven in het kader van de interne controle. De kandidaat kan de verschillende functies in het kader van een goede administratieve organisatie aangeven (beherend, beschikkend, bewarend) 2.3. Informatievoorzieningenproces De kandidaat kan de doelstelling van een organisatie beschrijven. Hij kan aangeven wat strategische doelen, tactische doelen en operationele doelen zijn. Tevens kan de kandidaat in concrete situaties de verschillende doelstellingen naar niveau onderscheiden. De kandidaat kan aangeven wat informatie is en in een concrete situatie onderkennen. Tevens kan de kandidaat het verschil aangeven tussen informatie en gegevens. De kandidaat kan de informatiebehoefte aangeven op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De kandidaat kan aangeven aan welke eisen informatie moet voldoen (tijdigheid, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid). 19

20 2.4 Missie, visie en doelstellingen van de organisatie De kandidaat kan het verband aangeven tussen de missie van een organisatie, de strategische doelen van een organisatie en de begroting. De kandidaat kan de planning- en controlecyclus van een organisatie beschrijven. De kandidaat kan aangeven waarom een Balance Score Card wordt gebruikt bij de uitwerking van de strategie van een organisatie. De kandidaat kan de elementen van een Balance Score Card aangeven. Hij kan ook aangeven op welke wijze een organisatie nagaat of de geformuleerde doelstellingen zijn behaald. De kandidaat kan aangeven wat kritische succesfactoren zijn. Hij kan aan de hand van een concrete situatie de kritische succesfactoren formuleren met gebruikmaking van het SMARTprincipe. 2.5 Personeels- en salarissystemen De kandidaat kan aangeven welke functies HRM-systemen hebben. De kandidaat kan aangeven wat het voordeel is van een functioneel geïntegreerd systeem waarvan onder meer HRM-modulen deel uit maken. De kandidaat kan de modulen van een HRM-systeem benoemen. De kandidaat kan aangeven op welke wijze controles plaatsvinden in een HRM-systeem. De kandidaat kan aangeven op welke wijze beveiliging van data in HRM-systemen plaatsvindt. (invoer data, beveiliging data, toegang tot data, organisatorische en fysieke beveiliging). De kandidaat kan aangeven hoe aansluiting tussen het personeels- en salarissysteem plaatsvindt. 3. Wet inkomstenbelasting De examenkandidaat moet de kennis van de onderstaande onderwerpen kunnen toepassen op de praktijkcasussen die tijdens het examen voorgelegd worden. Kennis - Belastingsubject en belastingobject : o binnenlandse en buitenlandse belastingplicht; o partnerbegrip; o woonplaatsfictie; o lijfrentebegrip; o boxensysteem: belastbaar inkomen uit werk en woning; belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; belastbaar inkomen uit sparen en beleggen; o verzamelinkomen: het inkomen uit werk en woning; het inkomen uit aanmerkelijk belang; het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen; - Winst uit onderneming: o winstbegrip; o scholingsaftrek en bijtelling ; - Belastbaar loon: o loonbegrip; o werknemersaftrek: de reisaftrek; de zeedagenaftrek; - Resultaat uit overige werkzaamheden: o begripsbepaling en indeling; - Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 20

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Uniformering loonbegrip...

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd

Collectieve. Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Collectieve Arbeidsovereenkomst Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd Beleidsarm aangepast 14-01-2014 te Utrecht Looptijd: 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE blz. Artikel 1:

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Meneba B.V. te Rotterdam. 1 april 2014 tot april 2017 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Meneba B.V. te Rotterdam 1 april 2014 tot april 2017 Collectieve arbeidsovereenkomst Tussen de ondergetekenden: Meneba B.V. te Rotterdam; als partij ter ene zijde en FNV

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. RTL Nederland COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST RTL Nederland 1 januari 2015 tot en met 3l december 2016 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL I ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8A ARTIKEL 8B ARTIKEL

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

CAO Nederlandse Universiteiten

CAO Nederlandse Universiteiten CAO Nederlandse Universiteiten 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Colofon Titel: CAO Nederlandse Universiteiten, 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 Den Haag: VSNU, 2013 (144 pagina s, inclusief

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie