Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011"

Transcriptie

1 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare werkervaring op het gebied van de loonheffingen en salarisadministratie. 1

2 Module I: Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I Deze module richt zich op alle facetten die te maken hebben met de indiensttreding tot en met de uitdiensttreding van de werknemer incl. de werkloosheidswet. Van de examenkandidaat wordt conform het examenreglement inzicht van zijn kennis gevraagd. Tevens dient de examenkandidaat de kennis toe te kunnen passen op de praktijkcasussen die tijdens het examen voorgelegd worden. Hierbij dient de examenkandidaat naar aanleiding van de praktijkcasussen de samenhang tussen de 3 verschillende invalshoeken, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en fiscaalrecht, geïntegreerd te benaderen en weten op te lossen. Indien de casus vraagt naar wetteksten, dan dient de examenkandidaat zijn antwoord met wetteksten te kunnen onderbouwen. Er zal tijdens het examen alleen gevraagd worden naar wetteksten die opgenomen zijn in de voorgeschreven wettenpocket. De hoofddoelstelling met betrekking tot de geïntegreerde benadering van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en fiscaalrecht kan als volgt worden omschreven: De kandidaat is in staat om: - de arbeidsverhoudingen met de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden te vertalen naar de fiscale-, sociale- en arbeidsrechtelijke regelgeving; - handmatig loonberekeningen te maken; - de salarisadministratie te controleren en aan te passen bij gewijzigde gegevens; - op duidelijke wijze loonstroken uit te leggen aan collega s; - zelfstandig de loonadministratie te voeren; - de aangifte loonheffingen opstellen; - correctieberichten op te maken; - initiatieven te nemen naar aanleiding van ontwikkelingen op het vakgebied (pro-actieve houding aannemen). Dit mondt uit in de volgende opstelling van exameneisen uitgesplitst in: - kennis; opfrissing op niveau PDL; - de kennis van de PDL-materie wordt aanwezig geacht. Een vraagstelling op PDL-niveau, mits passend binnen de exameneisen VPS, wordt niet uitgesloten; - verdieping en verbreding van kennis, met inbegrip van de geldende beleidsbesluiten op het gebied van de loonheffingen; - toepassing en inzicht; het kunnen toepassen van de opgedane kennis en in gegeven situaties beoordelen en interpreteren van verstrekte gegevens uit de dagelijkse praktijk, toegespitst op de loonadministratie; - initiatieven kunnen nemen. De kandidaat moet in staat zijn om de inhoud van de fiscale- (met name de Wet op de loonbelasting 1964 met het daarbij behorende uitvoeringsbesluit en de uitvoeringsregeling), socialeen arbeidsrechtelijke wetgeving te vertalen naar de loonadministratie. Op onderdelen van deze wetgeving dient diepgaande kennis aanwezig te zijn. De kandidaat is op de hoogte van de wetgeving die in de module wordt genoemd en kan aangeven op basis van welke wettelijke bepaling(en) beslissingen zijn genomen en kan dit ook in praktijk brengen. Daarbij wordt uitgegaan van de wetteksten zoals vermeld in de voorgeschreven wettenpocket. 2

3 Loonbelasting Algemeen kennis - Kennis van het werkgebied van de Belastingdienst: o organisatiestructuur Belastingdienst; o sociaalfiscaalnummer / het burgerservicenummer (BSN) - Kennis van de opbouw van de wet naar wetsartikelen, uitvoeringsbesluiten, uitvoeringsbeschikkingen en uitvoeringsregelingen van: AWB; AWR ; Wet op de loonbelasting 1964; o jurisprudentie; o internationale verdragen en richtlijnen; - Kennis van typeringen en heffingssystemen: o directe en indirecte belastingen; o persoonlijke en zakelijke belastingen; o voldoenings- en afdrachtbelasting; o aanslag en aangifte belasting; o navordering en naheffing; o belastingobject en belastingsubject. Verdieping - AWR: o competente inspecteur; o aangifte; o betalen, tijdig-niet tijdig; o onjuiste aangifte/betaling; o verrekening negatieve aangifte omzetbelasting; o Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 (BBBB 1998); o bezwaar en beroep; o formele voorschriften; o termijnen; o werking systeem heffingsrente en revisierente; o werking systeem verzuim- en vergrijpboeten; - AWB bezwaar en beroep: o formele voorschriften; o termijnen. - Algemene termijnenwet. Toepassing - Bezwaar en beroep: o het kunnen benoemen van de noodzakelijke elementen met betrekking tot bezwaar- en beroepschriften met de daaraan verbonden formele vereisten; o het maken van controleberekening heffingsrente; - Invordering: o betaling naheffingsaanslag; o invorderingsmogelijkheden Belastingdienst bij niet betaling; o toerekening van de betalingen; o invorderingsrente en berekeningswijze; o aansprakelijkheid in het algemeen en aansprakelijkheid van de werkgever in het bijzonder: WKA; WBA; WBF; G-rekening/depotstelsel; Vrijwaring. 3

4 Wet op de loonbelasting 1964 Kennis - Belastingsubject: o begripsbepaling; o tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking (uitkeringen); o heffing/eindheffing; o samenloop met premieheffing volksverzekeringen en werknemersverzekeringen; o binnenlandse, buitenlandse werknemer; o (fictieve) dienstbetrekking; o inhoudingsplichtige. - Tarief: o tarieftabel en tabel bijzondere beloningen; o heffingskortingen; o tijdvakprincipe; o herleidingsregels. - Wijze van heffing: o één heffingspercentage voor LB en premieheffing volksverzekeringen; o verhaalsrecht inhoudingsplichtige; o afdracht op aangifte; o verplichtingen werkgever en werknemer; o burgerservicenummer(bsn)- en sociaalfiscaal nummer; o identificatieplicht. - Eindheffing: o eindheffing; o eindheffingsbestanddelen; o tabeltarief en enkelvoudig tarief; o wijze van heffing; o uitvoeringsregeling werknemersspaarregeling. - Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering. - Aanvullende regelingen: o delegatie voor bijzondere groepen van werknemers; o regels ter vergemakkelijking van de heffing van de inkomstenbelasting. - Belastingheffing van artiesten en beroepssporters: o gage; o kostenvergoedingsbeschikking; o heffingspercentage; o binnenlandse/buitenlandse artiest/beroepssporter; o verplichtingen. - Belastingheffing buitenlandse gezelschappen: o gage; o heffingspercentage; o verplichtingen. - Overgangs- en slotbepalingen. Verdieping - Werknemersbegrippen en werkgeversbegrippen: o schematische indeling en van toepassing zijnde wetsartikelen; o dienstbetrekking; o fictieve dienstbetrekking; o inhoudingplicht; vaste inrichting; verdragsituaties. 4

5 - Tarief: º eindheffing en de daarbij behorende tarieven; o schijventarief en progressie; o belastingtabellen en de toepassing hiervan; o diepgaande kennis van het systeem van heffingskortingen; o bijzondere beloningen; o anonieme werknemers. - Heffing: o diepgaande kennis van de administratieve verplichtingen voor de werknemer en de inhoudingsplichtige; o inrichtingsvoorschriften loonadministratie; o opgaaf gegevens voor de loonheffingen en identificatieplicht. - Bijzondere regelingen: o diepgaande kennis van afdrachtverminderingen: de afdrachtvermindering onderwijs; de afdrachtvermindering zeevaart; de S&O-afdrachtvermindering. Toepassing - Tarief en heffing: o voor vakantiebonnen; o studenten- en scholierenregeling; o voor artiesten en beroepssporters; o begrippen kunnen definiëren: bruto loon; loon voor de werknemersverzekeringen; loon voor de Zvw tabelloon en loon voor loonheffing onderdelen uitsluitend voor de loonheffing en/of Zorgverzekeringswet; o afdrachtverminderingen kunnen berekenen; o invloed van de afdrachtverminderingen op de aangifte loonheffingen. - Loonadministratie: o inrichting van een loonadministratie: aangiftebrief verzamelloonstaat; jaaropgaven; bewaarplicht; loonstrook verstrekken; o dossiervorming werknemergegevens: arbeidsvoorwaarden; identificatiebewijs; opgaaf gegevens voor de loonheffingen. - Wet inkomstenbelasting. Kennis - Zekerheid omtrent de aard van de voordelen uit een arbeidsrelatie: o verklaring arbeidsrelatie; o beschikking; - Wijze van heffing: o aanslag; o voorheffingen. - Belastbaar loon. Verdieping Niet van toepassing. Toepassing Niet van toepassing. 5

6 Sociale zekerheid Algemeen - Verzekeringen en voorzieningen: o kennis van het verschil tussen particuliere verzekeringen en sociale verzekeringen; o kennis van het verschil tussen sociale verzekeringen en sociale voorzieningen; o kennis van particuliere verzekeringen tegen gaten in de sociale zekerheid. - Sociale kaart: o inzicht in regelingen in de sociale zekerheid, de uitvoerders en toezichthouders; o inzicht in de financiering van de sociale zekerheid. - Werkgever: o inzicht in wie werkgever is. - Uitvoering: o inzicht in uitvoering door UWV Werkbedrijf; o inzicht in mogelijkheden eigen risico dragen. - Financiering: o inzicht in premie WAO/WIA; o inzicht in gedifferentieerde premie; o inzicht in sectorpremie; o inzicht in mogelijkheden van premiekorting; o dagloonbegrip. Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) In het kader van de werknemersverzekeringen het loonbegrip omschrijven, vaststellen en berekenen. Omschrijven welke wettelijke regelingen van toepassing zijn bij de premieafdracht voor de Werknemersverzekeringen. Hierbij komen onder andere aan de orde: o premieverschuldigdheid werkgever en werknemer; o werkgeversdeel en werknemersdeel van de premie; o verbod tot verhaal op de werknemer; o loontijdvakkensystematiek voor de premieberekening en afdracht; o premie ingevolge de Werkloosheidswet; o premie, bijdrage en aanspraken ingevolge de Zvw; o premie en gedifferentieerde premie ingevolge de WAO / WIA; o eigen risico dragen; o maximum premieloon; o franchise; o anoniementarief; o overheidswerkgevers en overheidswerknemers; o 65-plussers; o premievrijstelling; o sectorindeling; o premiekorting; o voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR); o correctieberichten. Berekenen: het bedrag van het premieloon werknemersverzekeringen en het uitkeringsloon werknemersverzekeringen. 6

7 Werkloosheidswet - Werknemer: o kennis van en inzicht in bestaan van echte, fictieve of oneigenlijke dienstbetrekking; o kennis van uitzonderingen. - Werkgever: o inzicht in wie werkgever is. - Uitkering: o kennis van voorwaarden voor recht op uitkering en verlengde uitkering; o kennis van uitsluitingsgronden; o kennis van verplichtingen werkloze werknemer; o kennis van maatregelen; o kennis van bepalingen einde uitkeringsrecht; o kennis van de uitbetaling van de uitkering; o kennis van vakantiebijslag; o kennis van aftrek van inkomsten; o kennis van de hoogte en duur van de uitkering; o kennis van uitkering bij betalingsonmacht van werkgever; o inzicht in uitvoering door Uwv; - Financiering: o inzicht in premie; o inzicht in de verdeling van de premie naar het sectorfonds en het werkloosheidsfonds. Ziektewet - Werkgever: o inzicht in wie werkgever is; o loondoorbetalingsverplichting werkgever (eveneens geregeld in BW). - Uitvoering; - Inzicht in uitvoering door Uwv. Zorgverzekeringswet - Verzekerden: o kennis van verzekeringsplicht. - Financiering: o inzicht in nominale premie en inkomensafhankelijke bijdrage. o Kennis van het Zorgverzekeringsfonds. o Inzicht in en kennis van de grondslag van de inkomensafhankelijke bijdrage. Berekenen: de inkomensafhankelijke bijdrage Toeslagenwet - Uitkering: o kennis van voorwaarden voor recht op toeslag; o kennis van de hoogte van de toeslag; o kennis van de maatregelen; o kennis van vakantie-uitkering; - Uitvoering: o inzicht in uitvoering door Uwv; - Financiering: o inzicht in financiering. 7

8 Arbeidsrecht Burgerlijk wetboek (arbeidsovereenkomsten) - Arbeidsovereenkomst: o kennis van en inzicht in arbeidsovereenkomst in relatie tot andere arbeidsverhoudingen; o kennis van en inzicht in rechtsvermoedens; o kennis van arbeidsovereenkomst met minderjarige. - Gelijke behandeling: o inzicht in gelijke behandeling mannen en vrouwen; o inzicht in gelijke behandeling bij verschil arbeidsduur. - Bijzondere bedingen: o kennis van boetebeding; o kennis van concurrentiebeding. - Verplichtingen van werkgever en werknemer: o kennis van gegevens schriftelijke opgave; o kennis van getuigschrift; o kennis van verplichting tot bescherming tegen gevaar; o kennis van aansprakelijkheid werknemer ten aanzien van werkgever. - Einde arbeidsovereenkomst:kennis van en inzicht in de verschillende wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst; o kennis van en inzicht in de opzegverboden; o kennis van en inzicht in einde door dood werknemer en/of werkgever; o kennis van en inzicht in beëindiging tijdens proeftijd. o kennis van en inzicht in opzegging: dringende redenen; kennelijk onredelijke opzegging werkgever/werknemer; schadeloosstelling; o kennis van en inzicht in ontslag op staande voet; o kennis van en inzicht in ontbinding door kantonrechter. - Uitzendovereenkomst: o kennis van en inzicht in de uitzendovereenkomst. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag - Algemeen: o kennis van werknemerbegrip; o kennis van loonbegrip. - Minimumloon: o kennis van en inzicht in de bepalingen omtrent de hoogte van het minimumloon; o kennis van mogelijkheid tot dispensatie. - Minimumvakantiebijslag: o kennis van en inzicht in de bepalingen omtrent de hoogte van de minimumvakantiebijslag; o kennis van uitzonderingen op minimumvakantiebijslag. Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen - Gelijke behandeling: o kennis van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid; o kennis van gelijke beloning voor arbeid van gelijke waarde. 8

9 Algemene wet gelijke behandeling - Gelijke behandeling: o kennis van gelijke behandeling van personen; o kennis van verboden onderscheid; o kennis van de commissie gelijke behandeling. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst - Collectieve arbeidsovereenkomst: o kennis van het begrip Collectieve Arbeidsovereenkomst; o inzicht in partijen bij een CAO; o inzicht in aanvang en einde CAO. - Werking CAO: o kennis van en inzicht in de werking van een CAO. Wet algemeen verbindend verklaren van bepalingen van CAO s - Algemeen verbindend verklaring: o inzicht in de algemeen verbindend verklaring van bepalingen; o inzicht in de geldigheidsperiode van de algemeen verbindend verklaring. Wet op de ondernemingsraden - Medezeggenschap: o kennis van de medezeggenschap in ondernemingen met werknemers; o kennis van de verplichting tot instelling van een ondernemingsraad; o kennis van de taak en samenstelling van de ondernemingsraad; o kennis van de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad. Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen Werkingssfeer: -Einde arbeidsverhouding: o kennis van en inzicht in het verbod de arbeidsverhouding te eindigen zonder vergunning; o kennis van en inzicht in het afspiegelingsbeginsel. Wet melding collectief ontslag - Melding collectief ontslag: o kennis van de verplichting tot melding. 9

10 Module II: Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht II Deze module verdieping richt zich op alle facetten die te maken hebben met verdieping van de rechten en plichten c.q. arbeidsvoorwaarden van indiensttreding tot en met uitdiensttreding. Van de examenkandidaat wordt conform het examenreglement inzicht van zijn kennis gevraagd. Tevens dient de examenkandidaat de kennis toe te kunnen passen op de praktijkcasussen die tijdens het examen voorgelegd worden. Hierbij dient de examenkandidaat naar aanleiding van de praktijkcasussen de samenhang tussen de 3 verschillende invalshoeken, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en fiscaalrecht, geïntegreerd te benaderen. Indien de casus vraagt naar wetteksten, dan dient de examenkandidaat zijn antwoord met wetteksten te kunnen onderbouwen en weten op te lossen. Er zal tijdens het examen alleen gevraagd worden naar wetteksten die opgenomen zijn in de voorgeschreven wettenpocket. De hoofddoelstelling met betrekking tot de geïntegreerde benadering van arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en fiscaalrecht kan als volgt worden omschreven: De kandidaat is in staat om: - de arbeidsvoorwaarden te vertalen naar de fiscale-, sociale- en arbeidsrechtelijke regelgeving; - handmatig loonberekeningen te maken; - de salarisadministratie te controleren en aan te passen bij gewijzigde gegevens; - de loonjournaalpost vanuit de loonadministratie te maken en te verwerken in de financiële administratie; - aansluitberekeningen te maken; - de verschillen tussen boekhouding en loonadministratie te analyseren en maatregelen te treffen; - op duidelijke wijze loonstroken uit te leggen aan collega s; - zelfstandig de loonadministratie te voeren en correctieberichten op te maken; - kennis en toepassing van VCR; - initiatieven te nemen naar aanleiding van ontwikkelingen op het vakgebied (pro-actieve houding aannemen). Dit mondt uit in de volgende opstelling van exameneisen uitgesplitst in: - basiskennis; opfrissing op niveau PDL; - de kennis van de PDL-materie wordt latent aanwezig geacht. Een vraagstelling op PDL-niveau, mits passend binnen de exameneisen VPS, wordt niet uitgesloten; - verdieping en verbreding van kennis, met inbegrip van de geldende beleidsbesluiten op het gebied van loonheffingen; - toepassing en inzicht; het kunnen toepassen van de opgedane kennis en in gegeven situaties beoordelen en interpreteren van verstrekte gegevens uit de dagelijkse praktijk, toegespitst op de loonadministratie; - initiatieven kunnen nemen. De kandidaat moet in staat zijn om de inhoud van de fiscale- (met name de Wet op de loonbelasting 1964), sociale- en arbeidsrechtelijke wetgeving te vertalen naar de loonadministratie. Op onderdelen van deze wetgeving dient diepgaande kennis aanwezig te zijn. 10

11 Loonbelasting Algemeen Wet op de loonbelasting 1964 Basiskennis - Loonbegrip: o belastingobject; o belastbaar loon; o brutoloon- en nettoloonafspraken; o loon in geld en loon in natura; o aanspraken; o vrijgesteld loon; o uitgesloten loon; o negatief loon; o fictief loon aanmerkelijk belangaandeelhouder; o fooien en dergelijke; o genietingsmoment. - Vrije vergoedingen en verstrekkingen: o vrije vergoedingen/verstrekkingen; o uitgesloten vrije vergoedingen/verstrekkingen; o maatschappelijke opvattingen; o redelijkheidsbeginsel; o bijzondere onderdelen; o uitzonderingen; o vaste vergoedingen/verstrekkingen; o reiskosten; o extraterritoriale werknemers (30% regeling). - Pensioenregelingen: o ouderdomspensioen; o nabestaanden en wezenpensioen; o overbruggingsregelingen; o pensioenverzekeraar; o eindloonstelsel; o middelloonstelsel; o beschikbarepremiestelsel; o levensloopregeling. Verdieping - Loonbegrip: o loonbegrip; o aandelenoptierecht; o vrijgesteld loon, diepgaande kennis van art. 11 Wet Loonbelasting; o aanspraken, hoofdregel en omkeerregel; o fooien en fooienbesluit; o aanmerkelijkbelang aandeelhouder(ab-houder), diepgaande kennis van art. 12a Wet LB en begrip AB-houder in combinatie met de relevantie artikelen uit de Wet Inkomstenbelasting voor de definitie van AB-houder; o loon in natura en de waarderingsregels; o vergoeding Zvw toeslag. - Vrije vergoedingen en verstrekkingen: o diepgaande kennis van de begrippen vrije vergoedingen en verstrekkingen in samenhang met loon in natura; o woon-werkverkeer; o begrip extraterritoriale kosten en voorwaarden vrije vergoeding voor extra kosten; o 30%-regeling. 11

12 - Bijzondere regelingen: o diepgaande kennis van de werknemersspaarregelingen; spaarloon; voorwaarden, voorschriften; deblokkering; bij einde dienstverband en overlijden; levensloopregeling. - De geldende beleidsbesluiten op het gebied van de loonheffingen; Toepassing - Loonbegrip, vrije vergoedingen en verstrekkingen en tarief: o het maken van een handmatige loonberekening; o behandeling eenmalige uitkering; o loon in geld en loon in natura, aanspraken; o toepassing vrijgestelde loonbestanddelen; o toepassing artikel 12a Wet LB; o toepassing vrije vergoedingen en verstrekkingen; o toepassing van de tijdvaktabellen en de tabel voor bijzondere beloning. Cafetariasysteem De kandidaat weet: dat binnen een cafetariaregeling een beloningsbestanddeel, zoals bijvoorbeeld brutoloon, vakantiedagen, vakantiebijslag, een tantième of een eindejaarsuitkering kan worden geruild tegen een fiscaal vriendelijke beloning, zoals een fiets, een auto, een pensioenregeling, etc.; dat de vakantiebijslag en vakantiedagen, voor zover dit het wettelijk minimum bedraagt niet in te zetten is; dat er een aantal voorwaarden aan de cafetariaregeling zijn verbonden, die de werkgever in acht moet nemen. De basis daarvan vormt mede een al wat ouder besluit van het ministerie van Financiën van december In elk geval dient aan de onderstaande voorwaarden te worden voldaan: o de cafetariaregeling moet schriftelijk zijn vastgelegd, in bijvoorbeeld de (aanvullende) arbeidsovereenkomst; o er moet uitdrukkelijk sprake zijn van een uitruil van loonbestanddelen en niet van een betalingsregeling; o o Sociale zekerheid de uitruil moet betrekking hebben op toekomstige loonbestanddelen; een uitruil van loonbestanddelen moet realiteitswaarde hebben, waarvan sprake is als werknemers een structurele keuzemogelijkheid hebben. Algemene ouderdomswet - Verzekerden: o kennis van begrippen zoals echtgenoot, huwelijk, gezamenlijke huishouding; o kennis van het begrip verzekerden; o inzicht in uitbreidingen en beperkingen van de verzekeringsplicht; - Uitkering: o kennis van het recht op ouderdomspensioen; o kennis van het recht op toeslag; o inzicht in bedrag van ouderdomspensioen; o inzicht in bedrag van toeslag; o inzicht in korting van inkomsten; o inzicht in korting wegens niet verzekerde jaren; o kennis van toekenner; o kennis van de ingangsdatum pensioen; o inzicht intrekking of herziening; o kennis van uitbetaling bij overlijden; o kennis van vakantie-uitkering. 12

13 Algemene nabestaandenwet - Verzekerden: o kennis van begrippen zoals nabestaande, kind, wees, halfwees, echtgenoot, huwelijk, gezamenlijke huishouding; o kennis van het begrip arbeidsongeschiktheid; o kennis van de kring van verzekerden. - Uitkering: o kennis van het recht op nabestaandenuitkering; o kennis van het recht op halfwezenuitkering; o kennis van het recht op wezenuitkering; o inzicht in de hoogte van de uitkeringen; o inzicht in korting van inkomsten; o kennis van uitbetaling bij overlijden; o kennis van vakantie-uitkering; o beëindiging van de uitkeringen. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering - Verzekerden: o kennis van de kring van verzekerden; o kennis van de nawerking uit de verzekering. - Uitkering: o inzicht in de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid; o kennis van de hoogte van de uitkering; o kennis van de duur van de loondervingsuitkering; o kennis van de hoogte en duur van de vervolguitkering; o kennis van maatregelen; o inzicht in de toekenning van de uitkering; o inzicht in de herziening of intrekking van de uitkering; o inzicht in de gevolgen van het genieten van inkomsten naast de uitkering; o kennis van einde uitkering bij 65 jaar; o kennis van de overlijdensuitkering; o kennis van de vakantie-uitkering. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen - Verzekerden: o kennis van de kring van verzekerden; o kennis van de nawerking uit de verzekering. - Uitkering: o aanvraag WIA en eigen risico; o doel van de WIA (rechten, hoogte, duur en soorten WIA-uitkeringen o WIA- uitkeringen en uitkeringsrechten; o inkomsten uit arbeid; o aanvulling op de WIA-uitkering; o vakantiebijslag; o einde recht op uitkering; o nawerking van de verzekering; o vrijwillige verzekering; o verplichtingen; o overlijdensuitkering. Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten - Verzekerden: o kennis van de kring van verzekerden. 13

14 - Uitkering: o aanvraag Wajong; o doel van de Wajong; o wajong-uitkeringen en uitkeringsrechten; o inkomsten uit arbeid; o einde recht op uitkering; o overlijdensuitkering. - Arbeidsondersteuning. Ziektewet - Werknemer: o kennis van en inzicht in bestaan van echte, fictieve of oneigenlijke dienstbetrekking; o kennis van uitzonderingen. - Loon: o inzicht in bepaling van het dagloon. - Uitkering: o kennis van het recht op uitkering en nawerking; o kennis van loondoorbetalingsverplichting van de werkgever; o kennis van uitzondering van het recht op uitkering; o kennis van hoogte en duur van de uitkering; o kennis van maatregelen; o kennis van bepalingen einde uitkeringsrecht; o kennis van de uitbetaling van de uitkering; o kennis van vakantie-uitkering; o kennis van aftrek van inkomsten en samenloop van uitkeringen; o inzicht in controle en verzuimbegeleiding; o inzicht in de samenhang met de Wet arbeid en zorg. Zorgverzekeringswet - Verzekerden: o kennis van verzekeringsplicht ; - Uitvoering: o inzicht in uitvoering door Zorgverzekeraars. Re-integratievoorzieningen - Re-integratie-instrumenten werkgever: o kennis van mogelijkheden van subsidies voor voorzieningen. - Overige voorzieningen: o kennis van (overige) voorzieningen; o kennis van re-integratie-uitkeringen; o kennis van starterskrediet; o kennis van loonsuppletie; o kennis van persoonsgebonden re-integratiebudget. Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) In het kader van de werknemersverzekeringen het loonbegrip vaststellen en berekenen. Omschrijven, toepassen en berekenen welke wettelijke regelingen van toepassing zijn bij de premieafdracht voor de werknemersverzekeringen. 14

15 Hierbij komen onder andere aan de orde: o premieverschuldigdheid werkgever en werknemer; o werkgeversdeel en werknemersdeel van de premie; o verbod tot verhaal op de werknemer; o loontijdvakkensystematiek voor de premieberekening en afdracht; o premie ingevolge de Werkloosheidswet; o premie, bijdrage en aanspraken ingevolge de Zvw; o basispremie en gedifferentieerde premie ingevolge de WAO / WIA; o eigen risico dragen; o maximum premieloon; o franchise; o anoniementarief; o overheidswerkgevers en overheidswerknemers; o 65-plussers; o Premievrijstelling; o Premiekorting; o voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR); o sectorindeling bedrijfsleven. Berekenen: het bedrag van het premieloon werknemersverzekeringen (VCR) en het uitkeringsloon werknemersverzekeringen. Arbeidsrecht Burgerlijk wetboek (arbeidsovereenkomsten) - Loon: o kennis van en inzicht in het betalen van loon; o kennis van loondoorbetaling zonder arbeid; o kennis van verbod op gedwongen loonbesteding. - Vakantie en verlof: o kennis van en inzicht in opbouw van vakantie; o kennis van opnemen van vakantie en verlof; o kennis van en inzicht in minimum vakantie en bovenwettelijke vakantie; o kennis van en inzicht in ouderschapsverlof; o kennis van en inzicht in zorgverlof. - Overgang onderneming: o kennis van gevolgen werknemer bij overgang onderneming; o kennis van uitzonderingen hierop. Arbeidstijdenwet - Arbeidstijden: o kennis van het toepassingsgebied en de uitzonderingen; o kennis van het verbod op kinderarbeid; o kennis van arbeid voor jeugdigen en vrouwen; o kennis van zondagsarbeid; o kennis van arbeids- en rusttijden; o kennis van nachtarbeid; o kennis van het toezicht. Arbeidsomstandighedenwet - Arbeidsomstandigheden: o kennis van de werkingssfeer van de arbeidsomstandighedenwet; o kennis van de bepalingen omtrent samenwerking en overleg; o kennis van de verplichtingen van de werkgever; o kennis van de verplichtingen van de werknemer; o kennis van de deskundige diensten; o kennis van het geneeskundig onderzoek; o kennis van bedrijfshulpverlening; o kennis van certificering; o kennis van het toezicht en de sancties. 15

16 Wet arbeid en zorg - Kennis van de werkingssfeer: o begrippen werkgever en werknemer; o kennis van het recht op: zwangerschaps- en bevallingsverlof; adoptieverlof; pleegzorg; calamiteiten- en ander kort verzuimverlof; kortdurend zorgverlof; langdurend zorgverlof; ouderschapsverlof; levensloopregeling; o kennis inzake financiering van de verschillende verlofvormen. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst - Collectieve arbeidsovereenkomst: o kennis van het begrip Collectieve Arbeidsovereenkomst; o inzicht in partijen bij een CAO; o inzicht in aanvang en einde CAO. - Werking CAO: o kennis van en inzicht in de werking en doorwerking van een CAO in de arbeidsvoorwaarden. Wet algemeen verbindend verklaren van bepalingen van CAO s - Algemeen verbindend verklaring: o inzicht in de algemeen verbindend verklaring van bepalingen; o inzicht in de geldigheidsperiode van de algemeen verbindend verklaring. Pensioenen Algemeen De kandidaat kent de inhoud van de fiscale pensioendefinitie (artikel 18 Wet LB) en de limitatieve opsomming van de pensioenvormen: - een levenslang ouderdomspensioen voor (gewezen) werknemers; - een nabestaandenpensioen voor (gewezen) echtgenoten, geregistreerde partners danwel anderszins samenwonenden met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat; - een wezenpensioen voor eigen kinderen, stief- en pleegkinderen die de leeftijd van 30- jaar nog niet hebben bereikt; - een arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf het moment dat de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan een jaar; - een tijdelijk overbruggingspensioen ter zake van het gemis van AOW_uitkeringen voor de pensioengerechtigde leeftijd en een compensatie voor het verschil aan premieheffing volksverzekeringen over het ouderdomspensioen inclusief de compensatie voor en na de AOW pensioengerechtigde leeftijd; - een tijdelijk nabestaandenoverbruggingspensioen voor het mogelijkerwijs ontbreken van een Anwuitkering en de premiecompensatie (geen opbouw, kan uitsluitend via een risicoverzekering plaatsvinden). De kandidaat weet de volgende drie typen pensioenregelingen te onderscheiden, waarbij met name de vormgeving van de opbouwsystematiek en de definiëring van de pensioenrechten tot uiting komen (benefit-defined of cost-defined)¹. Tevens kan worden aangegeven bij welke instantie de volgende pensioenrechten kunnen worden ondergebracht: - eindloonregeling; - middelloonregeling; - beschikbare premieregeling; - verzekeraars van pensioenen. De kandidaat kent de Nieuwe Pensioenwet op hoofdlijnen en de Levensloopregeling in detail. 16

17 De kandidaat is op de hoogte van de volgende elementen die met een pensioenregeling verband houden: - pensioengrondslag pensioengevend loon²; - loonbestanddelen in een eindloonregeling; - loonbestanddelen in een middelloon- beschikbare premieregeling; - waardering loon in natura; - diensttijd / dienstjaren / pensioenjaren; - AOW-inbouw; - inkoop van onvoldoende verzekerde dienstjaren c.q. pensioenjaren; - uitruil; - loonstijgingen kort voor pensioeningangsdatum; - inhaal van pensioenpremie; - overdracht pensioenaanspraken bij verandering werkgever; - 100%-grens; - slapersrechten; - deeltijdpensioen; - indexatie; - variabilisering (100:75); - knip³; - verplichtingen van de inhoudingsplichtige en de pensioenuitvoerder, waaronder de pensioenbrief. 1. Benefit-defined=het beoogde pensioenresultaat is het uitgangspunt. Cost defined=premie is het uitgangspunt. 2. Besluit van 8 september 2008, nr. CPP2008/1727M,, Stcr nr Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M Financiële administratie Loonadministratie De kandidaat kan: de verhouding tussen de personeelsafdeling en de loonadministratie aangeven; aangeven welke informatie nodig is voor de berekening van de loonkosten; loonkosten berekenen; in het kader van de loonadministratie aangeven voor welke werkzaamheden de loonadministrateur verantwoordelijk is; de belangrijkste elementen opnoemen van een loonadministratie; aangeven waarom de loonjournaalpost gemaakt moet worden; de verschillende elementen van de loonjournaalpost benoemen; de loonjournaalpost ten behoeve van de financiële administratie opstellen; met betrekking tot de loonadministratie de volgende begrippen toepassen in concrete situaties: aanwezigheidscontrole, loonberekening, personeelsadministratie, privacybescherming, standenregister, tijdsregistratie. Budgettering De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven en in een concrete situatie toepassen: - directe en indirecte loonkosten; - kostenverdeelstaat; - budget, vast budget, variabel budget, gemengd budget; - budgettarief en calculatietarief. De kandidaat kan aangeven op welke wijze de loonkosten worden toegerekend naar de verslagperiode. De kandidaat kan aangeven wat het matchingprincipe en het voorzichtigheidsprincipe inhouden. De kandidaat kan aan de hand van de gegevens van de loonadministratie uitrekenen hoeveel kosten worden toegerekend aan de verschillende afdelingen. De kandidaat is m.b.v. de personeels- en salarisadministratie in staat de personeelskosten voor een toekomstige periode te begroten. 17

18 MODULE III: Verbredingsvakken 1. Human Resource Management Leerdoelen De kandidaat kan de hoofdtaken van Human Resource Management aangeven. De deelnemer kan de huidige daadwerkelijke HRM-taken van een organisatie in kaart brengen. De doelstellingen zijn uitgesplitst in: Management en personeelsmanagement Personeelsplanning 1.1. Management en personeelsmanagement De kandidaat kan de plaats, het belang en recente ontwikkelingen van het personeelsmanagement aangeven als integraal onderdeel van het organisatiebeleid. De kandidaat kan de omgeving van de organisatie typeren en hierbij de loon- of salarisafdeling plaatsen. De kandidaat kan de kenmerken van het personeelsmanagement beschrijven op de verschillende beleidsniveaus (strategisch, tactisch, operationeel). De kandidaat kan het verband aangeven tussen de strategie van een organisatie, de in het kader van de strategie gewenste structuur en de organisatiecultuur. De kandidaat kan de theorie van Mintzberg in hoofdlijnen beschrijven en toepassen op het HRMbeleid. De kandidaat kan aan de hand van gegeven strategische doelstellingen voor het personeelsbeleid tactische doelstellingen en operationele doelstellingen aangeven. De deelnemer kan aangeven welke HR-taken bij de lijn liggen en welke taken bij de HRM-staf liggen, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden. De deelnemer kan de verschillen tussen de positie van de lijnfunctionaris en die van de HRM functionaris in een organisatie aangeven in termen van verantwoordelijkheden, rollen en taakverdeling. De kandidaat kan functieomschrijvingen opstellen en evalueren op basis van gegeven kerntaken. De kandidaat kan de huidige trends in het personeelsmanagement aangeven (bijvoorbeeld: competentiemanagement, human resource accounting) Personeelsplanning, beloning, motivatie en beoordeling De kandidaat kan het nut van personeelsplanning in het kader van het organisatiebeleid aangeven. De kandidaat kan het geheel van werkzaamheden in een organisatie systematisch rangschikken tot taken en functies. De kandidaat kan aangeven wat het belang is van taak- en functie-analyse bij het vertalen in functieprofielen en competentieprofielen. De kandidaat kan het verband aangeven tussen competentiemanagement en persoonlijke ontwikkelingsplannen. De kandidaat kan aangeven waarvoor functieprofielen en competentieprofielen worden gebruikt. De kandidaat kan, op basis van functieprofielen en functieomschrijvingen, aangeven op welke wijze de beloning van medewerkers plaatsvindt. De kandidaat kan een relatie leggen tussen functieclassificatie van de organisatie en het stelsel van belonen. De kandidaat kan de onderlinge samenhang tussen motivatietheorie en de wijze van belonen verklaren. De kandidaat kan het verband leggen tussen gehanteerde leiderschaps- en managementstijlen in de organisatie en de motivatie hiervan. De kandidaat kan de gangbare beloningsystemen noemen, uitwerken en toepassen in een concrete situatie. De kandidaat kan de beloningssystemen relateren aan de organisatie- en sociale doelstellingen van een organisatie. De kandidaat kan het belang van scholing en opleiding aangeven als middel tot het bereiken van organisatiedoelstellingen. De kandidaat kan de elementen noemen die van belang zijn bij het beoordelen van medewerkers. 18

19 De kandidaat kan het verschil aangeven tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. 2. Administratieve organisatie en automatisering Leerdoelen De leerdoelen met betrekking tot financiële administratie, administratieve organisatie en automatisering zijn uitgesplitst in: Basiskennis Administratieve processen Informatievoorzieningenproces Missie, visie en doelstellingen van de organisatie Personeels- en salarissystemen Bij de genoemde onderwerpen wordt uitgegaan van het feit, dat de kandidaat bekend is met de invloed van informatietechnologie evenals internettechnologie op de bedrijfsvoering Basiskennis De kandidaat kan de administratie typeren als product en als proces. De kandidaat kan het verschil aangeven tussen de taken van de financiële administratie en de boekhouding (bedrijfsadministratie) De kandidaat kan de functies van de (financiële) administratie aangeven. De kandidaat kan aangeven welke administratieve processen in een organisatie onderscheiden kunnen worden Administratieve processen De kandidaat kan de geld- en goederenbeweging in hoofdlijnen aangeven. De kandidaat kan een beschrijving geven van de waardenkringloop en de verschillende elementen van de waardenkringloop benoemen. De kandidaat kan de typologie van ondernemingen in een concrete situatie toepassen (handelsonderneming, dienstverlenende onderneming, ambachtelijke onderneming, productieonderneming met stukproductie, productieonderneming met massaproductie). De kandidaat kan aangeven welke vormen van controle worden onderscheiden. De kandidaat kan het belang van interne controle aangeven. De kandidaat kan de begrippen functiescheiding en tegengesteld belang omschrijven, herkennen en toepassen in een concrete situatie. De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven en van ieder begrip een of meer voorbeelden geven: - controle-technische functiescheiding; - verbandcontroles; - aanwezigheidscontroles; - totaalcontrole; - bevoegdheidscontroles; - voortgangscontrole; - cijferbeoordeling. De kandidaat kan het belang van voorraadopnames en tellingen aangeven in het kader van de interne controle. De kandidaat kan de verschillende functies in het kader van een goede administratieve organisatie aangeven (beherend, beschikkend, bewarend) 2.3. Informatievoorzieningenproces De kandidaat kan de doelstelling van een organisatie beschrijven. Hij kan aangeven wat strategische doelen, tactische doelen en operationele doelen zijn. Tevens kan de kandidaat in concrete situaties de verschillende doelstellingen naar niveau onderscheiden. De kandidaat kan aangeven wat informatie is en in een concrete situatie onderkennen. Tevens kan de kandidaat het verschil aangeven tussen informatie en gegevens. De kandidaat kan de informatiebehoefte aangeven op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De kandidaat kan aangeven aan welke eisen informatie moet voldoen (tijdigheid, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid). 19

20 2.4 Missie, visie en doelstellingen van de organisatie De kandidaat kan het verband aangeven tussen de missie van een organisatie, de strategische doelen van een organisatie en de begroting. De kandidaat kan de planning- en controlecyclus van een organisatie beschrijven. De kandidaat kan aangeven waarom een Balance Score Card wordt gebruikt bij de uitwerking van de strategie van een organisatie. De kandidaat kan de elementen van een Balance Score Card aangeven. Hij kan ook aangeven op welke wijze een organisatie nagaat of de geformuleerde doelstellingen zijn behaald. De kandidaat kan aangeven wat kritische succesfactoren zijn. Hij kan aan de hand van een concrete situatie de kritische succesfactoren formuleren met gebruikmaking van het SMARTprincipe. 2.5 Personeels- en salarissystemen De kandidaat kan aangeven welke functies HRM-systemen hebben. De kandidaat kan aangeven wat het voordeel is van een functioneel geïntegreerd systeem waarvan onder meer HRM-modulen deel uit maken. De kandidaat kan de modulen van een HRM-systeem benoemen. De kandidaat kan aangeven op welke wijze controles plaatsvinden in een HRM-systeem. De kandidaat kan aangeven op welke wijze beveiliging van data in HRM-systemen plaatsvindt. (invoer data, beveiliging data, toegang tot data, organisatorische en fysieke beveiliging). De kandidaat kan aangeven hoe aansluiting tussen het personeels- en salarissysteem plaatsvindt. 3. Wet inkomstenbelasting De examenkandidaat moet de kennis van de onderstaande onderwerpen kunnen toepassen op de praktijkcasussen die tijdens het examen voorgelegd worden. Kennis - Belastingsubject en belastingobject : o binnenlandse en buitenlandse belastingplicht; o partnerbegrip; o woonplaatsfictie; o lijfrentebegrip; o boxensysteem: belastbaar inkomen uit werk en woning; belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang; belastbaar inkomen uit sparen en beleggen; o verzamelinkomen: het inkomen uit werk en woning; het inkomen uit aanmerkelijk belang; het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen; - Winst uit onderneming: o winstbegrip; o scholingsaftrek en bijtelling ; - Belastbaar loon: o loonbegrip; o werknemersaftrek: de reisaftrek; de zeedagenaftrek; - Resultaat uit overige werkzaamheden: o begripsbepaling en indeling; - Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 20

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau Loonadministratie Examenprogramma Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services Verbredingsvakken VPS - VV HBO Versie 1.0 Geldig vanaf 1 januari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau Loonadministratie Examenprogramma Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I VPS FS1 HBO Versie 1.0 Geldig vanaf

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens BKL, MPZ, PDL

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens BKL, MPZ, PDL Diplomalijn Examen Niveau Loonadministratie Verbredingsvakken hbo Versie 1-0 Geldig vanaf 01-01-2012 Vastgesteld op 05-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie

Examenprogramma. Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau. Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau Loonadministratie Examenprogramma Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht II VPS FS2 HBO Versie 1.0 Geldig

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Examinering 1

Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Diplomalijn Examen Niveau Loonadministratie Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht II HBO Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2012 Vastgesteld op 10-05-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht II Vergelijkbaar met hbo-ad

Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht II Vergelijkbaar met hbo-ad Diplomalijn Examen Niveau Versie 1.0 Loonadministratie Geldig vanaf 01-01-2015 Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht II Vergelijkbaar met hbo-ad Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma Diplomalijn Examen Niveau Versie 1.0 Loonadministratie Verbredingsvakken Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op 31-12-2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Vergelijkbaar met hbo-ad Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

Algemeen. Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 2

Algemeen. Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 2 Examenlijn Diploma Module Afkorting Niveau Loonadministratie Examenprogramma Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I VPS FS1 HBO Versie 1.0 Geldig vanaf

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I Vergelijkbaar met hbo-ad

Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I Vergelijkbaar met hbo-ad Diplomalijn Examen Niveau Versie 1.0 Loonadministratie Geldig vanaf 01-01-2015 Sociale en Fiscale wetgeving en Arbeidsrecht I Vergelijkbaar met hbo-ad Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 1 Strategie 3 1.1 Strategievorming 3 1.2 Missie en doelstellingen 4 1.3 Planning-en-controlcyclus 5 1.4 Kritische succesfactoren 7 1.5 Balanced Score Card 9 1.6 Meerjarenbegroting,

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 1 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Loonheffingen niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Loonheffingen niveau 5 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Loonheffingen niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf 01-09-16 Vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) Eamen Loonheffingen niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-0 Geldig vanaf 01-09-16 Vastgesteld

Nadere informatie

A. Loonheffingsverplichtingen

A. Loonheffingsverplichtingen Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loonheffingsregelingen K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden,

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen deel 2 Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op januari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Personeel & Organisatie niveau 5 Niveau. Diplomalijn(en) Diploma('s)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Personeel & Organisatie niveau 5 Niveau. Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Personeel & Organisatie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS

Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Vooropleiding:BKL, MPZ; vervolgopleiding: VPS Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Loonadministratie Associatie Praktijkdiploma Loonadministratie Arbeidsrecht (FAR) MBO+ Geldig vanaf 1-9-2012 Vastgesteld op 1-12-2011 Vastgesteld

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) Loonheffingen 2 (LH2) Vooropleiding: BKL,MPZ; vervolgopleiding: VPS

Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) Loonheffingen 2 (LH2) Vooropleiding: BKL,MPZ; vervolgopleiding: VPS Examenlijn Diploma Module Niveau MBO + Positionering Versie 1.0 Loonadministratie Geldig vanaf 1-12-2012 Vastgesteld op Mei 2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Praktijkdiploma Loonadministratie

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Loonadministratie Examen Loonheffingen 1 Niveau mbo + Versie 1.0 Geldig vanaf 01-12-2012 Vastgesteld op Mei 2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-1 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) Loonheffingen deel 2 Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

A. Algemene sociale wetgeving

A. Algemene sociale wetgeving Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loon en sociale wetgeving K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) Loonheffingen deel 1 Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 1-2 Geldig

Nadere informatie

A. Algemene sociale wetgeving

A. Algemene sociale wetgeving Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loon en sociale wetgeving K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst CONCEPT Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDL ) Arbeidsrecht Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo niveau 4) Versie 1-0 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) Vakopleiding Payroll Services (VPS ) Examen Loonheffingen niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) Vakopleiding Payroll Services (VPS ) Examen Loonheffingen niveau 5 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Vakopleiding Payroll Services (VPS ) Eamen Loonheffingen niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-4 Geldig vanaf 01-09-16 Vastgesteld

Nadere informatie

A. Algemene sociale wetgeving

A. Algemene sociale wetgeving CONCEPT Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loon en sociale wetgeving K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden.

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Loonheffingen niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar met mbo 3) Versie

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

VERDIEPING VPS 2 11. 1.9 De loonbegrippen 11 1.10 Het moment van belasten 12 1.11 Aandelenopties 13

VERDIEPING VPS 2 11. 1.9 De loonbegrippen 11 1.10 Het moment van belasten 12 1.11 Aandelenopties 13 Inhoud Voorwoord V 1 Wat behoort tot het loon? 1 1.1 Ruim loonbegrip 1 1.2 Loon in geld 2 1.3 Loon in natura 5 1.4 Loon in de vorm van aanspraken 6 1.5 Uniform loonbegrip 7 1.6 Fictief loon 8 1.7 Negatief

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen Niveau Versie 1-3

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen Niveau Versie 1-3 EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Niveau Versie 1-3 Loonadministratie Geldig vanaf 01-09-16 Vakopleiding Payroll Services (VPS ) Sociale/Fiscale Wetgeving en Arbeidsrecht 2 Overgangsregeling

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) Eamen Loonheffingen niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-1 Geldig vanaf 01-09-16 Vastgesteld

Nadere informatie

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd.

De belastingplichtige krijgt dan een positieve/negatieve aanslag IB opgelegd. Loonbelasting 2009 Loonbelasting is een aangiftebelasting. Verschil aanslagbelasting en aangiftebelasting Er zijn 2 typen belastingen: aanslag- en aangiftebelastingen. Bij aanslagbelastingen staat het

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

A. Algemene sociale wetgeving

A. Algemene sociale wetgeving Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loon en sociale wetgeving K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden,

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Geldig vanaf het examen januari 2010. EXAMENPROGRAMMA PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE

Geldig vanaf het examen januari 2010. EXAMENPROGRAMMA PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE Geldig vanaf het examen januari 2010. EXAMENPROGRAMMA PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE INHOUDSOPGAVE NIVEAU VAN TOETSING...3 RANDSTOF... 3 KENNIS... 3 TOEPASSING...3 INZICHT... 3 LOONHEFFINGEN DEEL I...4

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie - Arbeidsrecht K= kennisvraag. De kandidaat dient de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen te kunnen beantwoorden. Het gaat om de

Nadere informatie

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3

2009 -- HRo - Loonbelasting -- Deel 3 Loonheffing les 3 programma Bijzondere regelingen Spaarloonregeling Levensloopregeling Gebruikelijk loon Eindheffing Premieheffing Volksverzekeringen Werknemersverzekeringen Spaarloon 1 van 3 Doel Bevorderen

Nadere informatie

2.2 Premies werknemersverzekeringen. 3.2 Tarieven inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2011 3.3 Verwachte wijzigingen in 2012

2.2 Premies werknemersverzekeringen. 3.2 Tarieven inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2011 3.3 Verwachte wijzigingen in 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 ALGEMEEN LOONBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN 1.1 Gezamenlijke heffing loonbelasting en premie volksverzekeringen 1.2 Het systeem van de loonbelasting 1.3 Het systeem van de premieheffing

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) MT Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) MT Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Loonadministratie Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) Eamen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-0 Geldig

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verzekeringen; pensioenaangroei

Vragen en antwoorden verzekeringen; pensioenaangroei Vragen en antwoorden verzekeringen; pensioenaangroei Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 13 augustus 2002, nr. CPP2002/2152M

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen

Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Financieringssysteem Sociale Zekerheid Een schets op hoofdlijnen Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding Vanaf begin jaren negentig was het overheidsbeleid voor een groot deel gericht op het meer activerend

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7

2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Loonheffingen niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2016 Nederlandse Associatie voor Examinering Loonheffingen niveau 5 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 2.3 - Beheersingsniveau: B - Aantal punten: 1 Kai woont

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL

Avondopleidingen SKO. Opleidingen. Loonadministratie Personeel. Opleidingen Ondernemer. Basiskennis Loonadministratie BKL Avondopleidingen SKO Opleidingen Opleidingen Ondernemer Loonadministratie Personeel Basiskennis Loonadministratie BKL Praktijkdiploma Loonadministratie PDL Medewerker Personeelszaken MPZ Personeelsconsulent

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Personeel & Organisatie niveau 5 Niveau. Diplomalijn(en) Diploma('s)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Personeel & Organisatie niveau 5 Niveau. Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Personeel & Organisatie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst

Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst Checklist - Aangaan van een Arbeidsovereenkomst 1. Zorg voor een arbeidsovereenkomst Conflicten tussen werkgever en een nieuwe werknemer zijn te voorkomen door alle afspraken op papier te zetten en te

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M De directeur-generaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord...XIII. Lijst van afkortingen... XVII

Inhoudsopgave. Voorwoord...XIII. Lijst van afkortingen... XVII Inhoudsopgave Voorwoord...XIII Lijst van afkortingen... XVII Hoofdstuk 1 Algemeen.... 1 1.1 De loonheffingen... 1 1.2 Oorsprong en geschiedenis van de loonbelasting.... 2 1.2.1 De oorsprong: de bedrijfsbelasting

Nadere informatie

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9

Versiebeheer Stappenplan Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde 12 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Lijst van afkortingen /17

Lijst van afkortingen /17 INHOUD Lijst van afkortingen /17 1. Wet arbeid en zorg (WAZO) /21 1.1 Algemeen / 21 1.2 Gereserveerd / 22 1.3 Zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg / 22 1.3.1 Recht op verlof / 22 1.3.1.1 Zwangerschaps-

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

Sociale Zekerheid 2013. Wegwijzer personeelsverzekeringen

Sociale Zekerheid 2013. Wegwijzer personeelsverzekeringen Sociale Zekerheid 2013 Wegwijzer personeelsverzekeringen WEKA Business Media BV, 2013 Inhoud Voorwoord 1. Volksverzekeringen 1.1 Algemene ouderdomswet (AOW) 1.2 Algemene nabestaandenwet 1.3 Algemene wet

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDL ) Arbeidsrecht Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo niveau 4) Versie 1-1 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken,

Nadere informatie

... De NVZ vereniging van ziekenhuizen kent een cao. De huidige cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014.

... De NVZ vereniging van ziekenhuizen kent een cao. De huidige cao heeft een looptijd van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014. AMSTERDAM > 1 Postbus 58944 1040 EE AMSTERDAM NVZ vereniging van ziekenhuizen Postbus 9696 3506 GR UTRECHT Telefoon Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer Datum 22 februari 2013 Uw kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10.

147.500 145.000 143.000 140.500 139.500 137.500. geen max. 12% van de winst max. dotatie oudedagsreserve 11.590 11.396 11.227 11.050 10.951 10. Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 Overzicht fiscale/sociale cijfers 2009 omschrijving (bedrag in euro s) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 kapitaalverzekering eigen woning uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering

Nadere informatie

De wijzigingen in wet- en regelgeving beslaan in deze editie een apart hoofdstuk.

De wijzigingen in wet- en regelgeving beslaan in deze editie een apart hoofdstuk. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de uitgave Kernboekje Salarisadministratie 2015. Evenals bij de vorige uitgave is gekozen voor een hoofdstukindeling waarmee we zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijk

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus AB ZOETERMEER. Geacht heer,

Kantoor Almelo. Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus AB ZOETERMEER. Geacht heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie Postbus 64 2700 AB ZOETERMEER Kennisgroep CAO Datum 27 oktober 2016 Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip smidí jchakel Bollhosor Bekkerwei 74 Postbus 2525 890-l AA Leeuworden Wet uniformering loonbegrip Telefoon (058) 213 03 05 Fox (058) 215 76 50 E-moil info@smidsenschokel.nl www.smidsenschokel.nl Robobonk

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Loonadministratie Diploma('s) Basiskennis Loonadministratie (BKL ) Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Loonheffingen niveau 3 Niveau 3 (vergelijkbaar met mbo 3) Versie

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Lijst van afkortingen /15

Lijst van afkortingen /15 INHOUD Lijst van afkortingen /15 1. Jeugdwet /19 1.1 Algemeen / 19 1.2 Begrippen / 19 1.3 Reikwijdte / 21 1.4 Taken gemeente / 22 1.5 Gecertificeerde instelling / 28 1.6 Eisen jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en de artikelen 38a en 38b van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 2

Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en de artikelen 38a en 38b van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 2 Loonbelasting. Pensioen; vragen en antwoorden hoofdstuk IIB en de artikelen 38a en 38b van de Wet op de loonbelasting 1964; deel 2 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein Belastingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie