Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma"

Transcriptie

1 Diplomalijn Examen Niveau Versie 1.0 Loonadministratie Verbredingsvakken Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Vergelijkbaar met hbo-ad Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL ) diploma Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen K B T 1 Human Resource Management 1.1 Management en personeelsmanagement De kandidaat kan de plaats, het belang en recente ontwikkelingen van het personeelsmanagement aangeven als integraal onderdeel van het organisatiebeleid De kandidaat kan de omgeving van de organisatie typeren en hierbij de loon- of salarisafdeling plaatsen De kandidaat kan de kenmerken van het personeelsmanagement beschrijven op de verschillende beleidsniveaus (strategisch, tactisch, operationeel) De kandidaat kan het verband aangeven tussen de strategie van een organisatie, de in het kader van de strategie gewenste structuur en de organisatiecultuur De kandidaat kan de theorie van Mintzberg in hoofdlijnen beschrijven en toepassen op het HRM-beleid De kandidaat kan aan de hand van gegeven strategische doelstellingen voor het personeelsbeleid tactische doelstellingen en operationele doelstellingen aangeven De kandidaat kan aangeven welke HR-taken bij de lijn liggen en welke taken bij de HRM-staf liggen, inclusief de rollen en verantwoordelijkheden De kandidaat kan de verschillen tussen de positie van de lijnfunctionaris en die van de HRM-functionaris in een organisatie aangeven in termen van verantwoordelijkheden, rollen en taakverdeling De kandidaat kan functieomschrijvingen opstellen en evalueren op basis van gegeven kerntaken De kandidaat kan de huidige trends in het personeelsmanagement aangeven (bijvoorbeeld: competentiemanagement, human resource accounting). 1.2 Personeelsplanning, beloning, motivatie en beoordeling De kandidaat kan het nut van personeelsplanning in het kader van het organisatiebeleid aangeven De kandidaat kan het geheel van werkzaamheden in een organisatie systematisch rangschikken tot taken en functies De kandidaat kan aangeven wat het belang is van taak- en functie-analyse bij het vertalen in functieprofielen en competentieprofielen De kandidaat kan het verband aangeven tussen competentiemanagement en persoonlijke ontwikkelingsplannen De kandidaat kan aangeven waarvoor functieprofielen en competentieprofielen worden gebruikt De kandidaat kan, op basis van functieprofielen en functieomschrijvingen, Nederlandse Associatie voor Examinering 1

2 Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen K B T aangeven op welke wijze de beloning van medewerkers plaatsvindt De kandidaat kan een relatie leggen tussen functieclassificatie van de organisatie en het stelsel van belonen De kandidaat kan de onderlinge samenhang tussen motivatietheorie en de wijze van belonen verklaren.*) De kandidaat kan het verband leggen tussen gehanteerde leiderschaps- en managementstijlen in de organisatie en de motivatie hiervan. *) De kandidaat kan de gangbare beloningsystemen noemen, uitwerken en toepassen in een concrete situatie De kandidaat kan de beloningssystemen relateren aan de organisatie- en sociale doelstellingen van een organisatie De kandidaat kan het belang van scholing en opleiding aangeven als middel tot het bereiken van organisatiedoelstellingen De kandidaat kan de elementen noemen die van belang zijn bij het beoordelen van medewerkers De kandidaat kan het verschil aangeven tussen een beoordelingsgesprek en een functioneringsgesprek. 2 Administratieve organisatie en automatisering 2.1 Algemene basiskennis De kandidaat kan de administratie typeren als product en als proces De kandidaat kan het verschil aangeven tussen de taken van de financiële administratie en de boekhouding (bedrijfsadministratie) De kandidaat kan de functies van de (financiële) administratie aangeven. *) De kandidaat kan aangeven welke administratieve processen in een organisatie onderscheiden kunnen worden. 2.2 Administratieve processen De kandidaat kan de geld- en goederenbeweging in hoofdlijnen aangeven De kandidaat kan een beschrijving geven van de waardenkringloop en de verschillende elementen van de waardenkringloop benoemen De kandidaat kan de typologie van ondernemingen in een concrete situatie toepassen (handelsonderneming, dienstverlenende onderneming, ambachtelijke onderneming, productieonderneming met stukproductie, productieonderneming met massaproductie). *) De kandidaat kan aangeven welke vormen van controle worden onderscheiden De kandidaat kan het belang van interne controle aangeven De kandidaat kan de begrippen functiescheiding en tegengesteld belang omschrijven, herkennen en toepassen in een concrete situatie De kandidaat kan de volgende begrippen omschrijven en van ieder begrip een of meer voorbeelden geven: o controle-technische functiescheiding; o verbandcontroles; o aanwezigheidscontroles; o totaalcontrole; o bevoegdheidscontroles; o voortgangscontrole; o cijferbeoordeling: o betaformule De kandidaat kan het belang van voorraadopnames en tellingen aangeven in het kader van de interne controle De kandidaat kan de verschillende functies in het kader van een goede administratieve organisatie aangeven (beherend, beschikkend, bewarend) Nederlandse Associatie voor Examinering 2

3 Eindtermen en toetstermen *) = zie toelichting K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen K B T De kandidaat kan de administratie typeren als product en als proces. 2.3 Informatievoorzieningenproces De kandidaat kan de doelstelling van een organisatie beschrijven. Hij kan aangeven wat strategische doelen, tactische doelen en operationele doelen zijn. Tevens kan de kandidaat in concrete situaties de verschillende doelstellingen naar niveau onderscheiden De kandidaat kan aangeven wat informatie is en in een concrete situatie onderkennen. Tevens kan de kandidaat het verschil aangeven tussen informatie en gegevens De kandidaat kan de informatiebehoefte aangeven op strategisch, tactisch en operationeel niveau De kandidaat kan aangeven aan welke eisen informatie moet voldoen (tijdigheid, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid) De kandidaat kan de randvoorwaarden toepassen die inherent zijn aan een goed geautomatiseerd informatievoorzieningsproces De kandidaat kan de risico's benoemen en analyseren, die gepaard gaan met automatisering van de processen. 2.4 Missie, visie en doelstellingen van de organisatie De kandidaat kan het verband aangeven tussen de missie van een organisatie, de strategische doelen van een organisatie en de begroting De kandidaat kan de planning- en controlcyclus van een organisatie beschrijven De kandidaat kan aangeven waarom een Balance Score Card wordt gebruikt bij de uitwerking van de strategie van een organisatie De kandidaat kan de elementen van een Balance Score Card aangeven. Hij kan ook aangeven op welke wijze een organisatie nagaat of de geformuleerde doelstellingen zijn behaald De kandidaat kan aangeven wat kritische succesfactoren zijn. Hij kan aan de hand van een concrete situatie de kritische succesfactoren formuleren met gebruikmaking van het SMARTprincipe. 2.5 Personeels- en salarissystemen De kandidaat kan aangeven welke functies personeels- en salarissystemen hebben De kandidaat kan aangeven wat de voor- en nadelen zijn van een functioneel geïntegreerd systeem waarvan onder meer HRM-modulen deel uitmaken De kandidaat kan de modulen van een HRM-systeem benoemen en toepassen. *) De kandidaat kan aangeven op welke wijze controles plaatsvinden in een HRM-systeem en kent hierbij de gebruikelijjke controlemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld application control De kandidaat kan aangeven op welke wijze beveiliging van data in HRMsystemen plaatsvindt (fysieke maatregelen, organisatorische of logische maatregelen, hardwarematige maatregelen, softwarematige maatregelen). *) De kandidaat kan aangeven hoe aansluiting tussen het personeels- en salarissysteem en met de financiële administratie plaatsvindt. 3 Wet inkomstenbelasting 3.1 Belastingsubject en belastingobject De kandidaat kan een aantal begrippen beschrijven en toepassen. *) 3.2 Heffingskortingen De kandidaat kent de verschillende heffingskortingen genoemd in de inkomstenbelasting en kan deze toepassen. Nederlandse Associatie voor Examinering 3

4 Toelichting op eindtermen en toetstermen De kandidaat kan de belangrijkste motivatietheorieën en begrippen toepassen, waaronder: - Maslow: - Herzberg: - intrinsieke motivatie; - extrinsieke motivatie; - individuele motivatie; - organisatorische motivatie De kandidaat kan de belangrijkse leiderschaps- en managementstijlen toepassen, waaronder: - autoritaire leiderschapsstijl; - democratiesche leiderschapsstijl; - laissez-faire leiderschapsstijl De kandidaat kan de belangrijkste theorieën en begrippen met betrekking tot de administratie toepassen, waaronder: - doel en grondslagen; - balans; - verlies- en winstrekening; - jaarrekening met toelichting en directieverslag; - kasstroomoverzicht; - accountantscontrole; - wettelijke verplichtingen, waaronder publicatieplicht De kandidaat kan de belangrijkste theorieën en begrippen met betrekking tot de typologie van ondernemingen toepassen, waaronder: - administratieve organisatie; - bestuurlijke informatievoorziening; - Starreveld; - Waardenkringloop De kandidaat kent hierbij de nieuwere toepassingen, waaronder: - saas (software as a service) - ess (employee self service) Belastingsubject en belastingobject : - binnenlandse en buitenlandse belastingplicht; - partnerbegrip; - woonplaatsfictie; - lijfrentebegrip; - boxensysteem: - (belastbaar) inkomen uit werk en woning; - (belastbaar) inkomen uit aanmerkelijk belang; - (belastbaar) inkomen uit sparen en beleggen; - verzamelinkomen. Winst uit onderneming: - winstbegrip; - MKB-vrijstelling; - Ondernemersaftrek, bestaande uit: zelfstandigenaftrek; aftrek speur-en ontwikkelingswerk; meewerkaftrek; startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid; Nederlandse Associatie voor Examinering 4

5 Toelichting op eindtermen en toetstermen stakingsaftrek.fiscale oudedagsreserve. Belastbaar loon: - loonbegrip; - werknemersaftrek: - de reisaftrek; - de zeedagenaftrek. Resultaat uit overige werkzaamheden: - begripsbepaling en indeling. Soorten Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) Belaste inkomsten uit eigen woning: - begripsbepaling; - eigen woningforfait; - kamerverhuur; - toedeling; - kapitaalverzekering eigen woning; - aftrekbare kosten. Uitgaven voor inkomensvoorzieningen: - Lijfrentevoorzieningen: - basisruimte; - jaarruimte en; - reserveringsruimte. Uitgaven voor kinderopvang : - begrip; - kwalificatie; - begrenzing; Voorlopige teruggaaf: Met name voor de toepassing van: - de reisaftrek; - de negatieve belastbare inkomsten uit eigen woning; - de uitgaven voor inkomensvoorzieningen; - de uitgaven voor kinderopvang; - berekening van de voorlopige teruggaaf. Nederlandse Associatie voor Examinering 5

6 Diplomalijn Examen Versie 1.0 Loonadministratie Verbredingsvakken Geldig vanaf Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Toetsvorm Toetsduur Toegestane hulpmiddelen Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering schriftelijk examen 3 uur Wettenpocket waarin de wetteksten Wet IB (Wet inkomstenbelasting) zijn opgenomen, inclusief Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregeling. basiswoordenboek Nederlands woordenboek Nederlands-vreemde taal/vreemde taal- Nederlands rekenmachine De naslagwerken mogen niet voorzien zijn van aantekeningen of markeringen. Toetsmatrijs K= Kennisvragen B= Begripsvragen T= Toepassingsvragen Eind term Toetsterm t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Puntenverdeling in % Aantal vragen Vraagsoort K B T min max min max % % % Open vragen Casuïstiek Open vragen Casuïstiek t/m Open vragen Casuïstiek totaal Nederlandse Associatie voor Examinering 6

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services (VPS) Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Minimaal vereiste voor deelname examen: PDL diploma of vrijstelling i.v.m. 35+ en aantoonbare

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 1 Strategie 3 1.1 Strategievorming 3 1.2 Missie en doelstellingen 4 1.3 Planning-en-controlcyclus 5 1.4 Kritische succesfactoren 7 1.5 Balanced Score Card 9 1.6 Meerjarenbegroting,

Nadere informatie

Personeel, Organisatie en Communicatie

Personeel, Organisatie en Communicatie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1 Geldig 2014 Personeel Medewerker Personeelszaken Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Personeel, Organisatie en

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Compensation & Benefits Consultant (CBC) Geldig m.i.v. 1 september 2010 Het examenprogramma compensation & benefits consultant omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar

Nadere informatie

Nemas Advanced Management

Nemas Advanced Management Nemas Advanced Management Hoger Management is de verzamelnaam die de Associatie hanteert voor managementexamens op hoger beroepsniveau. Hierbij vormen kwaliteit, personeel, logistiek en financiën het thema.

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s)

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Loonadministratie Personeel & Organisatie Medewerker Personeelszaken (MPZ ) Eamen Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3 Niveau vergelijkbaar met mbo

Nadere informatie

Servicedocument. Basisexamen Informatiesystemen

Servicedocument. Basisexamen Informatiesystemen Servicedocument Basisexamen Informatiesystemen Versie 2-0 Datum: april 2015 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie Vakinformatie Staatsexamen mavo Economie 2004 2004 ECONOMIE Het examen economie mavo-c/mavo- D bestaat uit een centraal (schriftelij) examen en een mondeling examen. Het examenprogramma en de eindtermen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl EXAMENPOGAMMA MODENE BEDIJFSADMINISAIE nieuwe stijl Het examenprogramma omvat de afzonderlijke examenonderdelen: A. Bedrijfseconomie; B. Bedrijfsadministratie: journaalposten; C. Financiële apportage en

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie Administratieve Organisatie Week 1 Introductie bedrijfsprocessen en organisaties Organisatie Een doelrealiserend samenwerkingsverband waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Examenprogramma m&o vwo 2009

Examenprogramma m&o vwo 2009 1 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden en werkwijzen; Domein B Interne organisatie

Nadere informatie

Bijlage Uitwerkingsmodel bij AO/IC-cases

Bijlage Uitwerkingsmodel bij AO/IC-cases De essentie van administratieve organisatie Bijlage Uitwerkingsmodel bij AO/IC-cases Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit uitwerkingsmodel hoort bij De essentie

Nadere informatie

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 4 Positionering Versie 1.2 Financieel Administratief Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie (KP) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2014 Juni 2013 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Examens (CvE). Het CvE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Eamen Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.5 Geldig 01-09-2014 Vastgesteld op 15-05-2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC ) Onderdeel

Nadere informatie

Management en organisatie. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting

Management en organisatie. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting Management en organisatie Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting 2005 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het centraal examen... 3 Het commissie-examen... 3 Het formaat van het verslag

Nadere informatie

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008 Betreft : Eindtermen theoretische accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : november 2007 Versie : 2008/update 20/.

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012

Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Studiegids HBO Bedrijfskunde 2011-2012 Copyright Hogeschool NOVI 2011-2012. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD of DVD

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO Syllabus centraal eamen 2014 Juni 2012 Toelichting bij de titel van deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn

Nadere informatie

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd

Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Modules Bedrijfseconomie Deeltijd Propedeuse Bedrijfsadministratie I In deze inleiding doorlopen we de complete boekhoudcyclus: balans, dagboeken, journaal (ook boeken BTW), grootboek, voorafgaande journaalposten,

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening

Bestuurlijke informatievoorziening Bestuurlijke informatievoorziening W. Leijnse Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: istockphoto Eventuele op- en aanmerkingen over

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.3 Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Servicedocument. Basisexamen Infrastructuur

Servicedocument. Basisexamen Infrastructuur Servicedocument Basisexamen Infrastructuur Versie 2-0 Datum: april 2015 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie