Risico Inventarisatie en Evaluatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico Inventarisatie en Evaluatie"

Transcriptie

1 Rapportage t.b.v. Arbodienst/Arbodeskundige School: Openluchtschool Naam RI&E: Openluchtschool Aanmaakdatum RI&E: :04:00 Contactpersoon: N.P.J. Hoogenstraaten Rapportage is aangemaakt op: In verband met de toetsing van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) treft u onderstaand de volgende relevante documenten aan: (en) A. Achtergrondinformatie van de school 1. Wat voor soort onderwijs wordt op de school gegeven? SO 2. Welke afdelingen en welke functies komen in uw school voor? 3. Hoeveel personeelsleden heeft de school? (aantal personen) Mannen 6 personen rouwen 27 personen 4. Hoeveel personen binnen de school behoren tot de volgende doelgroep? personen jonger dan 18 jaar personen ouder dan 50 jaar gehandicapten 1 personen stagiaires (gemiddeld) 5 personen OP 36 personen OOP 22 personen 5. Wat is het opleidingsniveau van de medewerkers? LBO 2 personen MBO 12 personen HBO 41 personen Universitair 3 personen 6. erwacht u een belangrijke groei of een afname van het personeelsbestand in de komende 3 jaar? Ja Nee Toelichting Door passend onderwijs zal de school minder leerlingen kunnen plaatsen. Pagina 1

2 7. Is het bestuur of de school kort geleden gefuseerd of is er een fusie de komende 3 jaar te verwachten? Ja Nee 8. Bent u van mening dat deze fusie van invloed is op het welzijn van de medewerkers? Ja Nee 9. In hoeverre is de MR betrokken (geweest) bij de totstandkoming en de uitvoering van het arbobeleid? Zaken over Arbo, RIE en BH komen regelmatig aan de orde in de vergaderingen. 10. Is er binnen de school een preventiemedewerker aanwezig? Ja Nee Wie is de preventiemedewerker en hoe kan ik deze bereiken? Hans Kalle Hoeveel uur per maand kan de preventiemedewerker aan arbozaken besteden? 2 Welke cursus of opleiding heeft de preventiemedewerker gevolgd? CURSUS PRE.MW 11. Wat is het percentage en de frequentie geweest in de afgelopen 3 schooljaren? vorig schooljaar: twee schooljaren geleden: drie schooljaren geleden: 12. Zijn er arbeidsongevallen geweest in de afgelopen 3 jaren? Ja Nee 13. Zijn de afgelopen 3 jaren beroepsziekten geconstateerd en door de arbodienst of door de arbodeskundige (bedrijfsarts) gemeld aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten? Ja Nee Pagina 2

3 14. Heeft er de afgelopen 3 jaar een inspectie/onderzoek van de Arbeidsinspectie plaatsgevonden? Ja Nee 15. Hoe oud is het schoolgebouw/de schoolgebouwen? Bestaan concrete plannen voor verbouw of nieuwbouw? Ja Nee Welke? erbouwing is nu gerealiseerd B. De totstandkoming van de RI&E 1. Is de (G)MR betrokken geweest bij: de voorbereidingen op de RI&E? de uitvoering van de RI&E? de keuze van de manier van uitvoering? Ja Nee Gedeeltelijk Toelichting INSTEMMING 2. Wie zijn behalve de preventiemedewerker en de (G)MR betrokken geweest bij de uitvoering van de RI&E en op welke wijze? Naam Functie Rol bij de RI Pagina 3

4 1. Welke werkdocumenten uit de Arbomeester zijn gebruikt bij de RI Werkdocument:Format Arbobeleidsplan (nr. 0) De RI&E lijst: erplichtingen uit de Arbowet (nr. 1) De RI&E lijst: eiligheid en Gezondheid (nr. 2) De RI&E lijst: eiligheid en Gezondheid (nr. 3) De RI&E lijst: Quickscan personeel (nr. 4) De RI&E lijst: Personeelsbeleid (nr. 5) De RI&E lijst: Agressie, Geweld, Pesten en Seksuele Intimidatie (nr. 6) De RI&E lijst: Bedrijfshulpverlening (nr. 7) De RI&E lijst: Ziekteverzuim (nr. 8) Werkdocument:Risicoclassificatie (nr. 9) Werkdocument:Plan van Aanpak (nr. 10) Werkdocument:oorbeeld ongevallenregister (nr. 12) Werkdocument:oorbeeld voortgangsrapportage (nr. 13) Werkdocument:enlijst Arbozorg (nr. 14) 2. In welke tijdsbestek is deze RI&E afgenomen? JUNI Zijn er metingen verricht? Ja Nee Wilt u de resultaten meesturen 4. Kruis aan hoe de medewerkers betrokken zijn geweest bij het stellen van prioriteiten: bespreking binnen de (G)MR bespreking in het werkoverleg gezamenlijk overleg tussen werknemers en directie anders, namelijk: 5. Welke aanvullende bronnen heeft u gebruikt voor het opstellen van de RI&E? Bijvoorbeeld: Informatie van de regio adviseur, arbo informatiebladen, de Arbo wet etc. 6. Is er een externe deskundige betrokken geweest bij de uitvoering van de RI Ja Nee Wie is dat en wat is zijn/haar deskundigheid? Pagina 4

5 7. Welke inventarisaties zijn reeds eerder in uw school uitgevoerd en in welke periode is dit gebeurd? Gevaarlijke stoffen Periode: Beeldschermwerk Periode: Geluid/lawaai Periode: Werkhouding Periode: erlichting Periode: Werkdruk Periode: Indien een van bovenstaande inventarisaties naast deze RI&E zijn uitgevoerd, wilt u de resultaten dan meezenden? Onderstaand treft u het concept plan van aanpak en de detailinformatie van de risicoclassificatie aan van de uitgevoerde RI&E. Wanneer uit de RI&E inventarisatielijsten blijkt dat er aandachtspunten zijn, is het om de risico s te evalueren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode van Fine & Kinney. Deze methode gaat uit van de gedachte dat de gebruiker drie inschattingen maakt m.b.t. een bepaald risico (aandachtspunt): Hoe zit het met de blootstelling aan het risico? Wat is de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet? Wat is het mogelijk effect dat zal optreden? Deze vragen kunnen ook als een formule worden opgeschreven: Risico = Blootstelling x Waarschijnlijkheid x Effect Gelet op het feit dat genoemde methode vooral oog heeft voor veiligheidsrisico s zullen de inventarisatielijsten die meer betrekking hebben op welzijnsrisico s (lijst 1, 4 tot en met 6 en 8) niet via Fine & Kinney worden beoordeeld. Rapportage Risicoclassificatie en Plan van Aanpak Rapport Risicoclassificatie en Plan van Aanpak Datum Naam RI Openluchtschool Gebruikersnaam N.P.J. Hoogenstraaten Naam school Openluchtschool Subsector onderwijs 2 Aantal mannen 6 Aantal vrouwen 27 De volgende aandachtspunten gaan naar Plan van Aanpak Pagina 5

6 Naar PA Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Medewerkers worden niet in de gelegenheid gesteld om zich periodiek arbeidsgezondheidskundig te laten onderzoeken Naar PA Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten 250 Hoeveel tijd Met betrekking tot de zandbakken worden één of meerdere van onderstaande problemen geconstateerd: worden na gebruik niet afgedekt met een zandbaknet tegen bevuiling door dieren; hebben geen waterdoorlatende ondergrond; worden niet éénmaal per jaar verschoond. Geen afdekking, nieuw zand eens per twee jaar. Af en toe (wekelijks) Zeer wel mogelijk Gering, letsel zonder of hinder realiseren afdekking/nieuw zand eens per 2 jaar H.Kalle/F. de Kanter H.Kalle/F.de Kanter bestellen zsm Wanneer af :00:00 Hoe evalueren Gereed overleg Pagina 6

7 Naar PA Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren? Er zijn onvoldoende goede toiletten voor personeel aanwezig. Sanitair is gedateerd. ventilatie is niet optimaal en stank uit de vloer. Regelmatig (dagelijks) Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Gering, letsel zonder of hinder ernieuwing sanitair, waarbij ook verbetering ventilatie:pob2013 Directie Kosten > Hoeveel tijd 2 jaar Wanneer af :00:00 Hoe evalueren Gereed oplevering/overleg Naar PA Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten? Hoeveel tijd? Er is geen goede ventilatie/afzuiging bij de toiletten, zodat er stankoverlast ontstaat. entilatie gaat pas aan als men het licht aandoet (met een vertraging) en meten daarna uit. Regelmatig (dagelijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder verbetering ventilatie zeker vwb verlenging ventilatietijd H.Kalle/F.de Kanter concierge Wanneer af :00:00 Hoe evalueren Gereed overleg/controle Pagina 7

8 Naar PA Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren? Kosten? Hoeveel tijd De wand en vloerafwerking in de sanitaire ruimten is glad en oneffen en/of het materiaal op wanden en vloer is poreus. Uit de voegen komt urinestank. Regelmatig (dagelijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder ernieuwing sanitair, waarbij ook verbetering ventilatie Directie 2 jaar Wanneer af :00:00 Hoe evalueren Gereed oplevering/overleg Naar PA Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten? Hoeveel tijd In de RI&E is geen overzicht opgenomen van die gevaarlijke stoffen die op de school worden gebruikt. Opnieuw inventariseren. Af en toe (wekelijks) Ongewoon, maar mogelijk Belangrijk, letsel en inventariseren welke gevaarlijke stoffen op school aanwezig zijn. H.Kalle/F.de Kanter concierge/verantw. handenarbeid 8 mnd Wanneer af :00:00 Hoe evalueren Gereed overleg Pagina 8

9 Naar PA Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten? Hoeveel tijd Op de etikettering van gevaarlijke stoffen ontbreekt één of meer van onderstaande aanduidingen: naam product; gevaarssymbolen; gevaarsaanduiding; veiligheidsaanbevelingen. Idem, benzine opslag moet beter. Af en toe (wekelijks) Ongewoon, maar mogelijk Belangrijk, letsel en inventariseren en etiketteren van de gevaarlijke stoffen binnen school. H.Kalle/F.de Kanter concierge/verantw handenarbeid 8 mnd Wanneer af :00:00 Hoe evalueren Gereed overleg Naar PA Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten? Hoeveel tijd Het is niet bekend welke maatregelen genomen moeten worden wanneer er iets mis gaat. Ik weet niet eens of wij zoveel gevaarlijke stoffen hebben: ammoniak, betrijdingsmiddelen, wasbenzine, benzine voor de grasmachine. Af en toe (wekelijks) Zeer wel mogelijk Belangrijk, letsel en Inventariseren risico's,nagaan welke handelingen genomen moeten worden. opnemen in handboek H.Kalle/F.de Kanter concierge/verantw handenarbeid/h.kalle/f.de Kanter 1 jaar Wanneer af :00:00 Hoe evalueren Gereed overleg/controle Pagina 9

10 Naar PA Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Personeel en leerlingen weten niet adequaat te handelen bij calamiteiten en noodsituaties in de naaste omgeving van de school. Moet dat dan! Het loopt toch steeds anders dan je denkt. Zeer zelden Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Zeer ernstig (een dode op termijn) beleid is bepaald via handboekstuk. Aangepast na verbouwing. ieder jaar sowieso ontruimingsoefening directie directie Wanneer af :00:00 Hoe evalueren Gereed Pagina 10

11 De volgende aandachtspunten gaan niet naar Plan van Aanpak Naar PA Motivatie Bij de toiletten zijn geen voorzieningen aanwezig m.b.t. de afvoer van maandverband en/of de verkrijgbaarheid van maandverband. Tweede item niet. Soms (maandelijks) Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Belangrijk, letsel en verkrijgbaarheid maandverband op basisschool nvt. vrouwelijk personeel zorgt zelf voor maandverband Naar PA Motivatie Er is geen toilet aanwezig dat bereikbaar en geschikt is voor lichamelijk gehandicapten. Pas na de verbouwing Soms (maandelijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder Momenteel wordt er nieuwbouw/renovatie gepleegd, waarbij een invalidetoilet wordt gerealiseerd Naar PA Motivatie Op de voorruimte van de toiletten die bestemd zijn voor de jongste leerlingen is geen zicht vanuit een groepsruimte mogelijk. Regelmatig (dagelijks) Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Gering, letsel zonder of hinder bouwtechnisch zo gerealiseerd dat dit niet mogelijk is. Personeel ziet hier op toe, bijv door regelmatige controle of door jongste lln te begeleiden naar het toilet. Pagina 11

12 Naar PA Motivatie Er liggen losse snoeren op de grond. In sommige gevallen onontkoombaar Regelmatig (dagelijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder heeft altijd en doorlopend de aandacht, maar is in sommige gevallen onontkoombaar en dan meestal van tijdelijke aard Naar PA Motivatie De vochtigheidgraad is in de zomer en/of winter onaanvaardbaar. Geldt niet voor dislocatie 2 en het noodlokaal. Regelmatig (dagelijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder nvt Naar PA Motivatie Er doen zich verschijnselen voor die kunnen wijzen op onvoldoende ventilatie. zie opmerking boven. Regelmatig (dagelijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder nvt Pagina 12

13 Naar PA Motivatie Bij beeldschermwerk is de werkplekinrichting onvoldoende afgestemd op het werk en de lichaamsafmetingen van de medewerkers en leerlingen. Leraren en leerlingen zitten vaak op dezelfde beelschermwerkplek Regelmatig (dagelijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder nvt Naar PA Motivatie Kopieerapparatuur en printers zijn onveilig en geven hinder. Aandacht voor verlengsnoeren en ventilatie. Regelmatig (dagelijks) Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Gering, letsel zonder of hinder nvt Naar PA Motivatie Elektrisch solderen wordt onveilig uitgevoerd. In het nieuwe lokaal komt een adequate afzuiging. Zelden (jaarlijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder nvt Pagina 13

14 Naar PA Motivatie Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn niet in goede staat en worden slecht onderhouden en niet gekeurd. Wie moet keuren? Grote huishoudtrap is slecht. Af en toe (wekelijks) Ongewoon, maar mogelijk Belangrijk, letsel en inmiddels gecontroleerd, vernieuwd en in veilige staat ??? Naar PA Motivatie Gevaarlijke stoffen zijn op een onveilige manier opgeslagen, waarbij met één of meerdere onderstaande aspecten niet is rekening gehouden: voldoende lekopvang (plaatsing in lekbak); voldoende brandwerend; voldoende ventilatie. Af en toe (wekelijks) Ongewoon, maar mogelijk Belangrijk, letsel en wordt aan gewerkt Naar PA Motivatie Schakelruimtes en de C ruimte worden voor opslag gebruikt. Wel in stalen kasten. Zelden (jaarlijks) Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Gering, letsel zonder of hinder In overleg met brandweer/politie wordt er sporadisch hierin iets opgeslagen, maar dan wel in afgesloten, stalen kasten. Pagina 14

15 Naar PA Motivatie Het onderste gedeelte van de wanden is oneffen of is niet afgeschermd. wanden zijn van schoonmetselwerk Zeer zelden Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Gering, letsel zonder of hinder nvt Naar PA Motivatie De vloerafwerking toont één of meerdere van onderstaande tekortkomingen: niet veerkrachtig; naden; glad. Toplaag is versleten, vloer is glad Regelmatig (dagelijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder gereed Naar PA Motivatie Scherpe, uitstekende delen (bijvoorbeeld van radiatoren of vastzetinrichtingen) zijn slecht afgeschermd. Kan beter! Regelmatig (dagelijks) Zeer wel mogelijk Gering, letsel zonder of hinder gereed Pagina 15

16 Naar PA Motivatie De spankabels, kettingen en lieren van het wandrek verkeren in een slechte staat. Regelmatig (dagelijks) Ongewoon, maar mogelijk Belangrijk, letsel en gereed Naar PA Motivatie De glijplank/glijgoot en wipplank zijn beschadigd. Zelden (jaarlijks) Zeer wel mogelijk Belangrijk, letsel en gereed Naar PA Motivatie De houten onderdelen van de springkast passen niet stevig in elkaar en/of zijn beschadigd. Zelden (jaarlijks) Zeer wel mogelijk Belangrijk, letsel en gereed Pagina 16

17 Naar PA Motivatie Het onderste gedeelte van de wanden is oneffen of is niet afgeschermd. zie eerder. Regelmatig (dagelijks) Ongewoon, maar mogelijk Gering, letsel zonder of hinder g Naar PA Motivatie Het toestel is niet in een afsluitbare ruimte opgeborgen of is niet verticaal geplaatst en vergrendeld met een slot. geen slot Zelden (jaarlijks) Denkbaar, maar onwaarschijnlijk Gering, letsel zonder of hinder wordt bekeken Naar PA Motivatie De antislip hoeven van bok en paard zijn niet intact. Zelden (jaarlijks) Ongewoon, maar mogelijk Belangrijk, letsel en nog bekijken Naar PA Motivatie 5a. 'Het beslag dat door het werk wordt gelegd op de vrije tijd' is hoger (0,2 punt) dan het landelijk gemiddelde. mto Pagina 17

18 Naar PA Motivatie 5g. 'Klimatologische omstandigheden in het gebouw (koude, tocht, hitte, gebrek aan frisse lucht, vochtigheid)' is hoger (0,2 punt) dan het landelijk gemiddelde. mto % ingevuld Aantal vragen Aantal OK Aantal Aandacht Aantal erplichtingen uit de Arbowet eiligheid en gezondheid: eiligheid en gezondheid: Psychosociale arbeidsbelasting 2: Personeelsbeleid Psychosociale arbeidsbelasting 3: Agressie, Geweld, Pesten en Seksuele Intimidatie Bedrijfshulpverlening Ziekteverzuim

19 Onderstaand treft u de voor deze RI&E gebruikte inventarisatielijsten aan. Aangezien het mogelijk is om een RI&E op onderdelen uit te voeren is het mogelijk dat u niet alle inventarisatielijsten aantreft. Rapport en Datum Naam RI Openluchtschool Gebruikersnaam N.P.J. Hoogenstraaten Naam school Openluchtschool Subsector onderwijs 2 Aantal mannen 6 Aantal vrouwen erplichtingen uit de Arbowet Arbobeleid (Willen) Werkgever moet een arbobeleid voeren dat is gebaseerd op de stand van de techniek en de professionele dienstverlening. Bij dat arbobeleid moet o.a. worden gestreefd naar: het zoveel mogelijk aanpakken van de problemen aan de bron; het zoveel mogelijk aanpassen van de werkplekken en de arbeidsinhoud aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers; het zoveel mogelijk voorkomen van monotone arbeid; doeltreffende maatregelen nemen in het kader van de bedrijfshulpverlening. Ook moeten arbeidsplaatsen worden aangepast aan werknemers met structurele functionele beperkingen als gevolg van ziekte of arbeidsongeschikheid. Pagina 19

20 erplichtingen uit de Arbowet Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) (Weten) Schriftelijk vaststellen van de risico s van de arbeid voor de werknemers. Inclusief een beschrijving van de gevaren, risicobeperkende maatregelen en risico s voor bijzondere categorieën van werknemers. De RI&E moet ook aandacht schenken aan de vraag hoe werknemers toegang hebben tot interne en/of externe arbodeskundigen. De RI&E bevat een plan van aanpak. De RI&E wordt herhaald als daartoe aanleiding is erplichtingen uit de Arbowet Plan van aanpak (Wegen) In het plan van aanpak staat aangegeven welke maatregelen zullen worden getroffen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook de termijn waarop de maatregelen worden getroffen staat aangegeven in het plan van aanpak erplichtingen uit de Arbowet oorlichting en onderricht (Werken) De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden voorgelicht over de te verrichten werkzaamheden, de daaraan verbonden risico s en de maatregelen die zijn getroffen om de risico s te beperken (bijv. BH). De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften die gericht zijn op het beperken van de risico s erplichtingen uit de Arbowet De speeltoestellen zijn in ieder geval: stevig in de grond verankerd; geschikt voor de doelgroep; afgeschermd tegen spontaan inlopen (denk bv. aan schommels); zijn goed onderhouden, stevig en niet doorgeroest of verrot. Pagina 20

21 erplichtingen uit de Arbowet Bescherming van derden (Werken) Anderen (het gaat veelal om mensen die zo nu en dan de school bezoeken: denk aan ouders, leveranciers, onderhoudsmonteurs, inspecteurs, collega s van andere scholen etc.) die op het terrein van de school komen worden voldoende beschermd tegen mogelijke gevaren erplichtingen uit de Arbowet erplichtingen van werknemers (Werken) De werknemer dient de e voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen, rekening houdend met zijn opleiding en de door de werkgever verstrekte instructie. Tevens draagt de werknemer naar vermogen zorg voor eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. De werknemer dient: de arbeidsmiddelen (gereedschappen / machines) en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken (inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen); de beveiligingen (bijv. op machines) niet te verwijderen; mee te werken aan voorlichting en onderricht; gevaarlijke situaties te melden aan werkgever of leidinggevende; in en externe arbodeskundigen bij te staan. Pagina 21

22 erplichtingen uit de Arbowet Deskundige bijstand door preventie medewerkers/arbo deskundigen/ arbodienst (Weten)> De werkgever laat zich bijstaan door één of meerdere deskundige werknemers met preventietaken. Deze medewerker(s) heeft (hebben) de volgende (wettelijke) taken: meewerken aan het verrichten en opstellen van een RI&E uitvoeren van arbo maatregelen adviseren aan en samenwerken met de (G)MR De preventiemedewerker(s) moet voldoende ervaring, scholing en tijd hebben. De werkgever laat zich daarnaast bijstaan door een gecertificeerd arbodienst of gecertificeerde arbodeskundigen (m.n. bedrijfsarts) m.b.t. de volgende taken: het toetsen van de RI&E; het begeleiden van zieke werknemers; het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek; het uitvoeren van een aanstellingskeuring (wanneer dat is toegestaan). Alle bovengenoemde in en externe deskundigen moeten zelfstandig en onafhankelijk kunnen opereren. Pagina 22

23 erplichtingen uit de Arbowet Bedrijfshulpverlening (Weten en Werken) Eén of meerdere werknemers aanwijzen als bedrijfshulpverleners. Bijstand betekent tenminste: verlenen van eerste hulp bij ongevallen; beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen; alarmeren en evacueren van werknemers in noodgevallen. De bedrijfshulpverleners zijn voldoende opgeleid voor deze taken erplichtingen uit de Arbowet Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (Weten en waken) Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om zich periodiek (veelal 1x per vier jaar) arbeidsgezondheidskundig te laten onderzoeken. Op basis van de algemene uitkomsten kan de school risico s voorkómen of beperken erplichtingen uit de Arbowet Samenwerking verschillende werkgevers Indien een school samen met anderen (andere scholen of andere organisaties) in één gebouw zit, wordt met deze organisaties goed samengewerkt om de bepalingen uit de Arbowet goed na te leven (bijv. m.b.t. BH) eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Schoolterrein en schoolgebouw zijn voor iedereen goed en veilig toegankelijk. Eventuele hoogteverschillen zijn ook voor lichamelijk gehandicapten te overbruggen eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Het schoolterrein heeft een deugdelijke afrastering die geen scherpe randen of uitsteeksels heeft en overklimbaar is eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Uitgangen van het schoolterrein naar de openbare weg zijn overzichtelijk in verband met het verkeer. Pagina 23

24 eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Fietsers komen zonder gevaar vanaf het schoolterrein in het verkeer en omgekeerd eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein De bestrating van het schoolplein bevat geen gebreken (zoals losliggende tegels, kuilen, slechte afwatering enz.) eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Indien het terrein grenst aan beglazing, dan is gezorgd dat kinderen er niet doorheen kunnen vallen (bijvoorbeeld door een stootplank ongeveer op schouderhoogte van een kind) eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Nieuwe speeltoestellen (zoals schommels, klimtoestellen, glijbanen) zijn voorzien van een CE markering en worden jaarlijks geïnspecteerd door een bevoegd controleur eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein De speeltoestellen zijn in ieder geval: stevig in de grond verankerd; geschikt voor de doelgroep; afgeschermd tegen spontaan inlopen (denk bv. aan schommels); zijn goed onderhouden, stevig en niet doorgeroest of verrot eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Er is een logboek bij ieder speeltoestel eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein De ondergrond is van een zacht materiaal (zoals zand, gras, houtschaafsel of rubber tegels) zodat bij een val geen ernstig letsel kan ontstaan eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Zandbakken: worden na gebruik afgedekt met een zandbaknet tegen bevuiling door dieren; hebben een waterdoorlatende ondergrond; worden tenminste éénmaal per jaar verschoond. Geen afdekking, nieuw zand eens per twee jaar. Pagina 24

25 eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein óór en ná schooltijd en tijdens de pauzes is er voldoende overzicht en toezicht eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Het schoolplein is groot genoeg in verhouding tot het aantal leerlingen eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein De jongste groepen hebben een passende speelgelegenheid eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Als er afvalbakken op het schoolplein staan, zijn deze onbrandbaar en zijn ze opgesteld op afstand van het schoolgebouw. De afvalbakken zijn zelfdovend en "hufterproof" en hangen aan de gevels eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein De centrale afvalberging is afgesloten en bij voorkeur op enige afstand van de school gelegen eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Met betrekking tot fietsers geldt het volgende: er is voldoende gelegenheid voor het veilig stallen van fietsen; op het schoolplein mag niet gefietst worden. indien de school beschikt over een inpandige fietsenstalling, dan mogen leerlingen daar alleen met de fiets aan de hand naar binnengaan eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein De beplanting op en rondom het schoolplein is ongevaarlijk (bijvoorbeeld geen doornen), is niet giftig en is laag gesnoeid eiligheid en gezondheid: Toegang/schoolplein Bij het risico op contact met zwerfafval (kapotte bierflesjes, spuiten drugsgebruikers, e.d.) ná weekenden en/of vakanties, heeft de school adequate preventieve en curatieve maatregelen getroffen. Pagina 25

26 eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen De in en uitgangen zijn veilig toegankelijk: geen val of struikelgevaar of scherpe voorwerpen eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen De gangen en trappen zijn goed verlicht eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen Gangen, trappen, wanden, leuningen en uitgangen zijn vrij van uitstekende, puntige of scherpe delen. De wandafwerking is niet ruw eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen loeren en traptreden zijn voldoende stroef. Er zijn geen losse vloerdelen en oneffenheden die struikelgevaar kunnen veroorzaken eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen Kledinghaken, deurknoppen, radiatorknoppen of andere scherpe objecten zijn glad afgewerkt of goed afgeschermd, zodat ze niet gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot verwondingen eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen De trappen zijn van leuningen voorzien: breedte > 1,20 m: aan beide zijden; breedte < 1,20 m: tenminste aan één zijde; breedte > 2,20 m: tevens een tussenleuning eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen Situaties waar gevaar voor vallen van hoogte bestaat, zoals vloeropeningen en bordessen zijn deugdelijk afgeschermd eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen Niveauverschillen zijn goed visueel gemarkeerd, bijvoorbeeld door kleurverschil, materiaalverschil of pictogrammen eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen Gangen, trappen en (nood)uitgangen zijn vrij van obstakels of opslag en niet geblokkeerd. Pagina 26

27 eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen De in de school aanwezige rookwerende (tocht)deuren zijn zelfsluitend en worden gesloten gehouden (of de kleefmagneten, dranger of vloerveren worden ontkoppeld door middel van rookdetectie) eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen In de gangen, hallen en gemeenschapsruimten zijn de (nood)uitgangen met pictogrammen aangegeven eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen De breedte van nooduitgangen en vluchtwegen is: voor 1 t/m 25 personen: 0,60 m; voor 26 t/m 100 personen: 0,75 m; voor meer dan 100 personen: 1,20 m (of 2 x 0,75) eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen Op de plaatsen waar gedrang mogelijk is, zijn glazen en transparante deuren en vlakken beveiligd tegen doorvallen van leerlingen (bijvoorbeeld door gebruik van veiligheidsglas of stootbalk) eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen Glazen of transparante deuren en vlakken zijn voorzien van een markering op ooghoogte (1.40 meter) eiligheid en gezondheid: Gangen en trappen Het gevaar dat vingers bekneld raken bij toegangsdeuren en zware tussen /klapdeuren is adequaat bestreden eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen Er zijn voldoende goede toiletten voor personeel aanwezig. Sanitair is gedateerd. ventilatie is niet optimaal en stank uit de vloer eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen Er zijn afzonderlijke toiletten voor jongens en meisjes eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen Er is een goede ventilatie/afzuiging bij de toiletten zodat er geen stankoverlast is. entilatie gaat pas aan als men het licht aandoet (met een vertraging) en meten daarna uit. Pagina 27

28 eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen eiligheid en gezondheid: Sanitaire voorzieningen eiligheid en gezondheid: Lunch en andere voorzieningen eiligheid en gezondheid: Lunch en andere voorzieningen eiligheid en gezondheid: Lunch en andere voorzieningen Op of nabij de toiletten is gelegenheid voor handen wassen door middel van wasbakken. Bij de toiletten zijn voorzieningen met betrekking tot: de afvoer van maandverband; de verkrijgbaarheid van maandverband. De wand en vloerafwerking in de sanitaire ruimten is stroef en vlak. Het materiaal op wanden en vloer is niet poreus. Er is tenminste één toilet aanwezig dat bereikbaar en geschikt is voor lichamelijk gehandicapten. Op de voorruimte van de toiletten die bestemd zijn voor de jongste leerlingen is zicht vanuit een groepsruimte mogelijk. De toiletten zijn voldoende verlicht (door kunst of daglicht). De eventueel aanwezige warmwaterkranen t.b.v. kinderen zijn voorzien van een thermostaat die is ingesteld op maximaal 38 n alleen door het personeel is in te stellen. Er is een aparte ruimte voor het personeel aanwezig, waar men de pauzes kan doorbrengen. De personeelsruimte is voldoende bemeten voor het aantal personeelsleden en heeft voldoende stoelen en tafels. De overblijfvoorzieningen voor de leerlingen leveren geen veiligheidsproblemen op. Tweede item niet. Uit de voegen komt urinestank. Pas na de verbouwing Pagina 28

29 eiligheid en gezondheid: Lunch en andere voorzieningen eiligheid en gezondheid: Onderhoud, orde en netheid eiligheid en gezondheid: Onderhoud, orde en netheid eiligheid en gezondheid: Onderhoud, orde en netheid eiligheid en gezondheid: Onderhoud, orde en netheid eiligheid en gezondheid: Onderhoud, orde en netheid eiligheid en gezondheid: Hulpverleningsmiddelen eiligheid en gezondheid: Hulpverleningsmiddelen eiligheid en gezondheid: Hulpverleningsmiddelen Borstvoedinggevende vrouwen beschikken over een (af te sluiten) ruimte waar ze borstvoeding kunnen geven of kunnen kolven. Alle delen van de school worden schoongehouden volgens een op schrift gesteld programma, afgestemd op het gebruik en de functie van de ruimte. Er zijn voorzieningen om onderhouds en schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen, gereedschappen e.d. op te bergen in een af te sluiten ruimte. De afsluitbare voorzieningen om onderhouds en schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen, gereedschappen e.d. op te bergen worden goed gebruikt. Schoonmaakmiddelen die gevaarlijk zijn bij consumptie worden achter slot en grendel bewaard. De afvalbakken in de lokalen worden het liefst dagelijks na het einde van de lestijd geleegd in de grote afvalcontainer. De volgende verbandtrommels zijn aanwezig: tenminste één goedgevulde verbandtrommel op een voor iedereen bekende plaats; verbandtrommels met eenvoudige inhoud in of nabij de praktijklokalen. De inhoud van de verbandtrommels wordt regelmatig gecontroleerd. oorzover, is iedereen op de hoogte van specifieke gezondheidsaspecten van medeleerlingen en personeel. Pagina 29

30 eiligheid en gezondheid: Hulpverleningsmiddelen eiligheid en gezondheid: Hulpverleningsmiddelen eiligheid en gezondheid: Hulpverleningsmiddelen eiligheid en gezondheid: Les en werkruimtes algemeen eiligheid en gezondheid: Les en werkruimtes algemeen eiligheid en gezondheid: Les en werkruimtes algemeen eiligheid en gezondheid: Les en werkruimtes algemeen eiligheid en gezondheid: Les en werkruimtes algemeen eiligheid en gezondheid: Les en werkruimtes algemeen De aanwezige blusmiddelen: zijn direct bereikbaar; de plek is aangeduid met een pictogram. Jaarlijks worden door een deskundige, meestal de leverancier, de blusmiddelen gecontroleerd. Noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd. Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn onbeschadigd en voldoende afgeschermd. Er liggen geen losse snoeren op de grond. In sommige gevallen onontkoombaar De vloerafwerking is: antistatisch; geluiddempend; voetwarm (niet koud); doelmatig te reinigen. De vloer in het handvaardigheids en/of technieklokaal wordt niet glad tijdens het gebruik (bijvoorbeeld door water of zaagsel). Bij de aanschaf van planten en dieren wordt gelet op giftigheid, veiligheid, hygiëne en mogelijke allergische reacties. In de lesruimtes zijn geen dieren aanwezig die allergische reacties kunnen veroorzaken. Zijn Colivinyltegels geluiddempend? Pagina 30

31 eiligheid en gezondheid: Les en werkruimtes algemeen eiligheid en gezondheid: Afmetingen van les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: Afmetingen van les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: Afmetingen van les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: Afmetingen van les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: Geluid en lawaai in les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: Geluid en lawaai in les en werkruimtes Er wordt in de school niet gerookt. Er kan een specifieke ruimte worden aangewezen waar wel gerookt mag worden. De les en werkruimtes zijn voldoende groot voor het aantal mensen dat aanwezig is. De looppaden zijn minstens 60 cm breed. De vrije strook tussen de bordwand en de voorste tafelrij bedraagt minstens twee meter. Het schoolbord is in hoogte verstelbaar en geeft geen lichtreflecties of schitteringen. De akoestiek en verstaanbaarheid worden als goed ervaren. Er wordt geen hinder ondervonden van: verkeerslawaai; aangrenzende ruimten; ventilatiesystemen (lawaai) eiligheid en gezondheid: In werk en lesruimtes kan daglicht binnenkomen. erlichting in les en werkruimtes Pagina 31

32 eiligheid en gezondheid: Er is uitzicht naar buiten mogelijk. erlichting in les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: Er is voldoende daglicht en kunstlicht voor de aard van het werk. erlichting in les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: erlichting in les en werkruimtes Men heeft geen last van: flikkerend licht; glans; scherpe contrasten; hinderlijke lichtval. door de toepassing van kunstlicht eiligheid en gezondheid: Klimaat en temperatuur in les en werkruimtes De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als behaaglijk ervaren eiligheid en gezondheid: Klimaat en temperatuur in les en werkruimtes De temperatuur is per ruimte regelbaar eiligheid en gezondheid: Klimaat en temperatuur in les en werkruimtes De vochtigheidsgraad is in de zomer en in de winter aanvaardbaar eiligheid en gezondheid: Klimaat en temperatuur in les en werkruimtes erschijnselen die kunnen wijzen op onvoldoende ventilatie doen zich niet voor eiligheid en gezondheid: Klimaat en temperatuur in les en werkruimtes Hinderlijke tocht door luchtverversingsinstallaties komt niet voor. Door platte daken kan het soms wel bijzonder warm worden. Geldt niet voor dislocatie 2 en het noodlokaal. zie opmerking boven. entilatiesystemen worden vernieuwd en voorzien van terugslagkleppen. Pagina 32

33 eiligheid en gezondheid: Klimaat en temperatuur in les en werkruimtes Werk en verblijfsruimtes aan de zonzijde zijn voorzien van zonwering, bij voorkeur aan de buitenzijde eiligheid en gezondheid: Meubilair in les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: Meubilair in les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: Meubilair in les en werkruimtes eiligheid en gezondheid: Meubilair in les en werkruimtes De tafels en stoelen zijn: stabiel; verkeren in goede staat van onderhoud; zijn vrij van splinters en andere beschadigingen. Het meubilair is voldoende aangepast aan de lengteverschillen van de leerlingen. Minimaal éénmaal per jaar (liefst aan het begin van het schooljaar) wordt er gecontroleerd of de leerlingen op/aan het juiste meubilair zitten. Kasten en stellingen zijn deugdelijk, voldoende stabiel en verankerd, en planken worden niet overbelast. Het meubilair (stoel en tafel) voor de medewerkers is ergonomisch verantwoord eiligheid en gezondheid: Werkhoudingen/afwisseling (denk aan OOP) Er is voldoende afwisseling tussen de verschillende werkhoudingen (zitten/staan) eiligheid en gezondheid: Degenen die regelmatig zware lasten tillen, passen de juiste tiltechniek toe en worden hierover met enige Werkhoudingen/afwisseling (denkregelmaat voorgelicht. aan OOP) eiligheid en gezondheid: Beeldschermwerk De school weet welke medewerkers langdurig beeldschermwerk verrichten en weet welke voorzieningen/hulpmiddelen worden geboden. Moeten mensen zelf in de gaten houden. M.n. van toepassing op de conciërges. Pagina 33

34 eiligheid en gezondheid: Beeldschermwerk eiligheid en gezondheid: Gereedschappen/middelen eiligheid en gezondheid: Gereedschappen/middelen eiligheid en gezondheid: Gereedschappen/middelen eiligheid en gezondheid: Gereedschappen/middelen eiligheid en gezondheid: Gereedschappen/middelen eiligheid en gezondheid: Gereedschappen/middelen eiligheid en gezondheid: Gereedschappen/middelen eiligheid en gezondheid: Gevaarlijke stoffen Bij beeldschermwerk is de werkplekinrichting goed afgestemd op het werk en de lichaamsafmetingen van de medewerkers en de leerlingen. Kopieerapparatuur en printers zijn veilig en geven geen hinder: de apparatuur heeft een veilige elektrische aansluiting; bij veelvuldig gebruik van deze apparatuur wordt er voldoende geventileerd. Leraren en leerlingen zitten vaak op dezelfde beelschermwerkplek Aandacht voor verlengsnoeren en ventilatie. Elektrisch solderen kan veilig worden uitgevoerd. In het nieuwe lokaal komt een adequate afzuiging. Handgereedschappen zoals hamers, vijlen en zagen zijn in goede staat. Elektrisch handgereedschap: is in goede staat; snoeren zijn onbeschadigd; is dubbel geïsoleerd of werkt onder veilige spanning. Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn in goede staat en worden goed onderhouden en gekeurd. Werknemers zijn voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen en ander klimmateriaal. Handgereedschappen en werkmaterialen zijn veilig en overzichtelijk opgeborgen, bij voorkeur in een speciaal daarvoor bestemde kast. In de RI&E is een overzicht opgenomen van die gevaarlijke stoffen die op de school worden gebruikt. Wie moet keuren? Grote huishoudtrap is slecht. Wie zegt hoe ze op een ladder moeten staan? Opnieuw inventariseren. Pagina 34

35 eiligheid en gezondheid: Gevaarlijke stoffen eiligheid en gezondheid: Gevaarlijke stoffen eiligheid en gezondheid: Gevaarlijke stoffen eiligheid en gezondheid: Gevaarlijke stoffen eiligheid en gezondheid: Gevaarlijke stoffen eiligheid en gezondheid: Gevaarlijke stoffen eiligheid en gezondheid: Gevaarlijke stoffen eiligheid en gezondheid: Gevaarlijke stoffen De verpakking van gevaarlijke stoffen is: deugdelijk en onbeschadigd; van geschikt materiaal. De gevaarlijke stoffen hebben de volgende etikettering: naam produkt; gevaarssymbolen; gevaarsaanduiding; veiligheidsaanbevelingen. De gebruikers van de gevaarlijke stoffen kennen de betekenis van de symbolen en aanduidingen op de etiketten. Het is bekend welke maatregelen genomen moeten worden wanneer er iets mis gaat. Alle gevaarlijke stoffen zijn op veilige wijze opgeslagen: voldoende lekopvang (plaatsing in lekbak); voldoende brandwerend; voldoende ventilatie. Alle gevaarlijke stoffen worden buiten bereik van leerlingen bewaard. De school (vloer en dakbedekking, C installatie, isolatiemateriaal) is gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. oor zover asbesthoudende materialen aanwezig zijn, leveren deze geen gevaar voor de gezondheid op. Afwerkingsmaterialen van wanden, vloeren en plafonds bevatten geen voor de gezondheid schadelijke gassen en dampen.??? Idem, benzine opslag moet beter. Ik weet niet eens of wij zoveel gevaarlijke stoffen hebben: ammoniak, betrijdingsmiddelen, wasbenzine, benzine voor de grasmachine. Pagina 35

36 eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas erlichtingsarmaturen en apparatuur zijn in goede staat en veilig aangesloten. Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren zijn onbeschadigd. Apparatuur met aarding en voorzien van verlengsnoeren is op aarding aangesloten. Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden geleid in kunststof pijpen of kokers. Nog even nalopen. De elektrische voorziening aan aquaria is geaard. Nog nalopen. Bij natte activiteiten is de contactdoos voorzien van een spatwaterklep. De hoofdschakelaar voor elektriciteit is goed bereikbaar. oor de schakel /zekeringkast geldt: deze is in goede staat en gesloten; er is een begrijpelijk schema aanwezig; indien nog aanwezig zijn de patroonhouders opgevuld. Schakelruimtes en de C ruimte worden niet voor opslag gebruikt. De centrale hoofdafsluiter van het gas is goed bereikbaar. Idem Wat zijn patroonhouders? Wel in stalen kasten. Pagina 36

37 eiligheid en gezondheid: Elektriciteit en gas Alle gastoestellen verkeren in goede staat en worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters Jaarlijks vindt er een veiligheidheidscontrole plaats van het speellokaal en de speel of gymnastiektoestellen eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters Het onderste gedeelte van de wanden is glad of is afgeschermd. wanden zijn van schoonmetselwerk eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters De vloerafwerking is: veerkrachtig; naadloos; stroef. Toplaag is versleten, vloer is glad eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters Scherpe, uitstekende delen (bijvoorbeeld van radiatoren of vastzetinrichtingen) zijn goed afgeschermd. Kan beter! eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters De beglazing bestaat uit veiligheidsglas eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters Er is een aangrenzende berging aanwezig, waarin alle toestellen opgeborgen kunnen worden eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters De sporten van het wandrek: zitten goed vast; kunnen niet meedraaien; vertonen geen beschadiging; zijn vrij van splinters eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters De spankabels, kettingen en lieren van het wandrek zijn in goede staat. Pagina 37

38 eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters eiligheid en gezondheid: Speellokaal kleuters eiligheid en gezondheid: eiligheid en gezondheid: eiligheid en gezondheid: Het klimtoestel: is in goede staat; is vrij van splinters; kan stabiel worden opgesteld. De glijplank/glijgoot en wipplank zijn onbeschadigd. De houten onderdelen van de springkast: passen stevig in elkaar; zijn onbeschadigd. De matten: hebben voldoende schokdemping; zijn onbeschadigd. In of nabij het lokaal is een EHBO trommel met eenvoudige inhoud aanwezig. Als de gemeente of een externe instantie eigenaar van het gymnastieklokaal is, dan is er sprake van: een gebruikersovereenkomst tussen de gemeente/externe instantie en de school; een aanspreekpunt (beheerder of beheerscommissie); mogelijkheden om defecten en tekortkomingen door te geven; de aangegeven defecten of tekortkomingen worden adequaat opgeheven. Alle leerkrachten die gymles geven zijn daarvoor bevoegd. Wij hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De leerkrachten zijn geïnstrueerd over maatregelen bij brand. Pagina 38

39 eiligheid en gezondheid: Er is een telefoon aanwezig (bij niet inpandige gymnastieklokalen), waarmee de 112 alarm centrale gebeld kan worden eiligheid en gezondheid: Indien de gymzaal niet op het schoolterrein is: vindt het vervoer van de leerlingen van en naar de gymzaal veilig plaats eiligheid en gezondheid: Inrichting Jaarlijks vindt er een veiligheidscontrole plaats van het gymnastieklokaal en de gymnastiektoestellen eiligheid en gezondheid: Inrichting Het onderste gedeelte van de wanden is glad of is afgeschermd. Korven en roosters staan op minimaal 3 cm van glas. zie eerder eiligheid en gezondheid: Inrichting De beglazing bestaat uit veiligheidsglas eiligheid en gezondheid: Inrichting Er is een EHBO trommel met eenvoudige inhoud aanwezig eiligheid en gezondheid: Inrichting De leerlingen zijn geïnstrueerd over maatregelen bij brand eiligheid en gezondheid: Inrichting erlichtingsarmaturen, klok en dergelijke zijn beschermd tegen beschadigingen eiligheid en gezondheid: Inrichting Alle verplaatsbare toestellen kunnen in de toestellenberging. Banken kunnen er niet in eiligheid en gezondheid: Inrichting De vloer van de wasruimte is stroef en onbeschadigd. Pagina 39

40 eiligheid en gezondheid: Inrichting De doucheruimte kan geventileerd worden eiligheid en gezondheid: Inrichting Het warme water is door de beheerder ingesteld op maximaal eiligheid en gezondheid: Inrichting Kleedlokalen, doucheruimten, toiletten en wastafels: zijn voldoende aanwezig; worden regelmatig schoongemaakt; de vloerafwerking is stroef en bestendig tegen mechanische beschadigingen eiligheid en gezondheid: Inrichting De risico s van legionella besmetting door (warm)waterinstallaties zijn afwezig eiligheid en gezondheid: Klimtouwen De wagens waaraan de touwen zijn bevestigd lopen soepel in de verrolinrichting eiligheid en gezondheid: Klimtouwen De kettingen tussen de wagens en het touw om de wagens te verplaatsen vertonen geen gebreken eiligheid en gezondheid: Klimtouwen De klimtouwen verkeren in goede staat. Zichtbare beschadigingen en knopen zijn niet aanwezig eiligheid en gezondheid: Ringen De (houten) ringen, ringtouwen, leren riemen en kettingen verkeren in goede staat eiligheid en gezondheid: Ringen De disloqueerwartels zijn geborgd. Pagina 40

41 eiligheid en gezondheid: Ringen Het losgaan van de kettingbevestiging is tijdens het gebruik van de ringen niet mogelijk eiligheid en gezondheid: Ringen De (houten) ringen worden niet belast over een vlak kleiner dan circa 10 cm. (bijvoorbeeld door er toestellen in te hangen) eiligheid en gezondheid: Ringen De ringenhaak is aan de achterzijde beschermd om verwondingen en vloerbeschadigingen te voorkomen eiligheid en gezondheid: Rekstokken De rekstokken kunnen rammelvrij worden vastgezet eiligheid en gezondheid: Rekstokken De rekstokken zijn gezekerd tegen losgaan eiligheid en gezondheid: Wandrek De sporten zitten goed vast en kunnen niet meedraaien eiligheid en gezondheid: Wandrek De sporten zijn niet beschadigd en vrij van splinters eiligheid en gezondheid: Wandrek Spankabels, kettingen en lieren verkeren in veilige staat eiligheid en gezondheid: Turnbrug De staanders zijn gemakkelijk in de stijlen te verstellen eiligheid en gezondheid: Turnbrug De vastzetinrichtingen van de staanders werken naar behoren. Pagina 41

42 eiligheid en gezondheid: Turnbrug In de berging worden de vastzetinrichtingen enigszins ontspannen. De liggers kunnen in dit geval niet ongewild zakken eiligheid en gezondheid: Turnbrug De houten liggers zijn onbeschadigd en goed bevestigd aan de staanders eiligheid en gezondheid: Turnbrug In de berging staat een brug niet op wielen eiligheid en gezondheid: Afzettrampoline De verstelbare poten zijn goed vergrendeld (voor iedere les te controleren) eiligheid en gezondheid: Afzettrampoline Tijdens het gebruik mag de hoek, die gevormd wordt door het raam en de achterste poot, niet groter zijn dan eiligheid en gezondheid: Afzettrampoline De antislip vloerbeschermers verkeren in goede staat eiligheid en gezondheid: Afzettrampoline Het metalen raam en de veren zijn volledig beschermd door een gepolsterd dek. Dit dek is aan de voorzijde van het raam elastisch bevestigd eiligheid en gezondheid: Afzettrampoline De spanning in het springdoek is minimaal zodanig dat, bij het inspringen in de laagste stand, de grond in geen geval geraakt wordt (geen veren toevoegen of weglaten) eiligheid en gezondheid: Afzettrampoline De veren of elastieken spanners verkeren in goede staat eiligheid en gezondheid: Afzettrampoline De afzettrampoline wordt gebruikt in combinatie met een landingsmat. Pagina 42

Model Risico-inventarisatie en -evaluatie. bestemd voor gemeenten met HORECA

Model Risico-inventarisatie en -evaluatie. bestemd voor gemeenten met HORECA Model Risico-inventarisatie en -evaluatie bestemd voor gemeenten met HORECA juli 2013 Inhoud: - De Arbowetgeving in de kerkelijke praktijk - Modelchecklist voor een risico-inventarisatie en -evaluatie

Nadere informatie

Arbo-Catalogus. textielreinigingsbedrijven

Arbo-Catalogus. textielreinigingsbedrijven Arbo-Catalogus textielreinigingsbedrijven Arbocatalogus Textielverzorging: Textielreinigingsbedrijven Arbo-catalogus Textielverzorging Textielreinigingsbedrijven Raltex Raltex 2011 41906026 Publicatiedatum

Nadere informatie

Formulier Algemene RI&E

Formulier Algemene RI&E Formulier Algemene RI&E Bedrijfshulpverlening Elk bedrijf heeft de plicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. Hieronder ziet u de onderwerpen waar u in uw RI&E aandacht aan dient te besteden. Deze

Nadere informatie

Randvoorwaarden praktijk protocollen Voor de praktijkdocenten van RSG Wolfsbos

Randvoorwaarden praktijk protocollen Voor de praktijkdocenten van RSG Wolfsbos 2012 Randvoorwaarden praktijk protocollen Voor de praktijkdocenten van RSG Wolfsbos C. Buijtendorp RSG Wolfsbos Hoogeveen 2-1-2012 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Algehele

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

ARBOinformatiethema: Inrichting van gebouwen & werken op hoogte

ARBOinformatiethema: Inrichting van gebouwen & werken op hoogte PRAKTISCH ARBOBELEID IN DE GRAFIMEDIA 11 ARBOinformatiethema: Inrichting van gebouwen & werken op hoogte Uitgave van: Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia, versie 5 Auteurs: Harmen Geel en Peter Tegel,

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening

Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Gerichte inspecties in uw branche De belangrijkste arbeidsrisico s in de Sociale Werkvoorziening Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET Bijlage 1 behorend bij beleidsregel 33 Arbowet TARIEFLIJST BOETENORMBEDRAGEN* BESTUURLIJKE BOETE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET deel 1 tarieven Arbowet deel 2 tarieven Arbobesluit deel 3 tarieven Arboregeling

Nadere informatie

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014

LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014 11 MAART 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 Doelstellingen van de basisleidraad... 1 Ongewenste situaties kunnen worden voorkomen... 1 Opzet van de basisleidraad... 3 2. Onderwerpen schade beperkende maatregelen

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Een veilige school voor iedereen!

Een veilige school voor iedereen! Een veilige school voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Woord vooraf...3 2. Visie, doelen en uitgangspunten...4 3. Wettelijk kader...5 4. Planmatige aanpak...6 5. De huidige situatie...9 6. Coördinatie veiligheid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen

Inhoudsopgave Inleiding Beleidsverklaring directie 1. Algemene regels binnen de organisatie 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen Inhoudsopgave Inleiding.... 2 Beleidsverklaring directie.... 3 1. Algemene regels binnen de organisatie. 4 2. Hoe te handelen bij ongevallen en bijna-ongevallen.. 6 3. Hoe te handelen bij brand.. 8 4.

Nadere informatie

Werken bij Flexwatchers EXTERN

Werken bij Flexwatchers EXTERN V E I L I G H E I D G E Z O N D H E I D M I L I E U Werken bij Flexwatchers EXTERN Rhijnspoor 231-233 2901 LB Capelle aan den IJssel TEL 010-789.78.33 Werkboek Flexwatchers Extern Versie bijgewerkt april

Nadere informatie

Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl

Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl Arbo&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl De nieuwe Arbowet in het kort 2 Lessen van de Hartstichting

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN PRAKTIJKSCHOOL EINDHOVEN (geanonimiseerd) d.d 15.12.2010 schoolveiligheidsplan PPE 1 21-12-2010 INHOUDSOPGAVE Intentieverklaring Inleiding Veiligheid Schoolveiligheidsplan (SVP) 1.

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k

R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k R i c h t l i j n e n v o o r v e i l i g h e i d o p d e w e r k p l e k Inleiding 1 Milieu 2 Het besturen van heftrucks en 4 Verplaatsen van lasten 5 tractoren Beleidsverklaring 1 Persoonlijke bescherming

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle

BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle BELEIDSPLAN FYSIEKE en SOCIALE VEILIGHEID NAJAAR 2014 NAJAAR 2018 OBS Geert Holle Woord vooraf Voor u ligt het format fysieke en sociale veiligheid. Elke school van Stichting Allure kan dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

Stichting Consument en Veiligheid. Veiligheidsmanagement Methode voor de buitenschoolse opvang

Stichting Consument en Veiligheid. Veiligheidsmanagement Methode voor de buitenschoolse opvang Stichting Consument en Veiligheid Veiligheidsmanagement Methode voor de buitenschoolse opvang GEZONDHEIDSMANAGMENT 2 3 Veiligheidsmanagement Methode voor de buitenschoolse opvang 4 Inhoud 5 INHOUD Eigen

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Pagina 1 van 29 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Alerimus locaties De Buitensluis te Numansdorp en De Open Waard te Oud-Beijerland Datum: 1 februari 2014 Onderwerp: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Nadere informatie