Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico-Inventarisatie en -Evaluatie"

Transcriptie

1 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Rapportage t.b.v. Arbodienst/Arbodeskundige School: BS Kienehoef Naam RI&E: Margreet van Rijn-Emans Aanmaakdatum RI&E: Contactpersoon: André van de Warenburg

2 In verband met de toetsing van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) treft u onderstaand de volgende relevante documenten aan: - Vragenlijst voor de school - Concept plan van aanpak + detailinformatie Fine & Kinney - Rapportage Quickscan - Inventarisatielijst(en) Vragenlijst voor de school Naam school: BS Kienehoef BRIN-nummer: 09UH Naam bestuur: SKOSO Werkgeversnummer: [Invullen: Werkgeversnummer] Ingevuld door: André van de Warenburg Functie: [Invullen: functie] Telefoonnummer:

3 A. Achtergrondinformatie van de school 1. Wat voor soort onderwijs wordt op de school gegeven? BAO 2. Welke afdelingen en welke functies komen in uw school voor? [Invullen: Functies] 3. Hoeveel personeelsleden heeft de school? (aantal personen) Mannen 4 personen Vrouwen 12 personen 4. Hoeveel personen binnen de school behoren tot de volgende doelgroep? - personen jonger dan 18 jaar 0 personen - personen ouder dan 50 jaar 9 personen - gehandicapten 0 personen - stagiaires (gemiddeld) 5 personen - OP 15 personen - OOP 2 personen 5. Wat is het opleidingsniveau van de medewerkers? - LBO [Invullen: Aantal personen opleidingsniveau LBO] personen - MBO 2 personen - HBO 14 personen - Universitair [Invullen: Aantal personen opleidingsniveau Univ] personen 6. Verwacht u een belangrijke groei of een afname van het personeelsbestand in de komende 3 jaar? ( ) () Nee Zo ja, gaarne een toelichting: 7. Is het bestuur of de school kort geleden gefuseerd of is er een fusie de komende 3 jaar te verwachten? ( ) () Nee Zo ja, gaarne een toelichting. 8. Bent u van mening dat deze fusie van invloed is op het welzijn van de medewerkers () N.v.t. ( ) ( ) Nee Zo ja, gaarne een toelichting? 9. In hoeverre is de MR betrokken (geweest) bij de totstandkoming en de uitvoering van het arbobeleid? een vaste vertegenwoordiger van oudergeleding in de arbowerkgroep 10. Is er binnen de school een preventiemedewerker aanwezig? ( ) () Nee Zo ja:

4 - Wie is de preventiemedewerker en hoe kan ik deze bereiken? - Hoeveel uur per maand kan de preventiemedewerker aan arbozaken besteden? - Welke cursus of opleiding heeft de preventiemedewerker gevolgd? 11. Wat is het ziekteverzuimpercentage en de ziekteverzuimfrequentie geweest in de afgelopen 3 schooljaren? - vorig schooljaar: percentage: 4,3% frequentie: 0,69 - twee schooljaren geleden percentage: 1,7% frequentie: 1,29 - drie schooljaren geleden percentage: 8,2% frequentie: 1, Zijn er arbeidsongevallen geweest in de afgelopen 3 jaren? ( ) () Nee Zo ja, gaarne de ongevalrapportages meezenden. 13. Zijn de afgelopen 3 jaren beroepsziekten geconstateerd en door de arbodienst of door de arbodeskundige (bedrijfsarts) gemeld aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten? ( ) () Nee Zo ja, om hoeveel werknemers gaat het en wat is de aard van de beroepsziekten? 14. Heeft er de afgelopen 3 jaar een inspectie/onderzoek van de Arbeidsinspectie plaatsgevonden? ( ) () Nee Zo ja, wat waren hiervan de resultaten? (evt. verslag in kopie meesturen) 15. Hoe oud is het schoolgebouw/de schoolgebouwen? van Bestaan concrete plannen voor verbouw of nieuwbouw? ( ) () Nee Zo ja, welke?

5 B. De totstandkoming van de RI&E 1. Is de (G)MR betrokken geweest bij: - de voorbereidingen op de RI&E? - de uitvoering van de RI&E? - de keuze van de manier van uitvoering? ( ) ( ) Nee () Gedeeltelijk Graag een korte toelichting hierop. Bij inventarisatie en evaluatie. verslaglegging naar de gehele MR 2. Wie zijn behalve de preventiemedewerker en de (G)MR betrokken geweest bij de uitvoering van de RI&E en op welke wijze? Naam Functie Rol bij de RI&E leden van de arbowerkgroep [Invullen: Functie] [Invullen: Rol] directie [Invullen: Functie] [Invullen: Rol] bovenschools coördinator [Invullen: Functie] [Invullen: Rol] [Invullen: Naam] [Invullen: Functie] [Invullen: Rol] 3. Welke werkdocumenten uit de Arbomeester zijn gebruikt bij de RI&E? ( ) n.v.t. () Werkdocument: Format Arbobeleidsplan (nr. 0) () De RI&E-lijst: Verplichtingen uit de Arbowet (nr. 1) () De RI&E-lijst: Veiligheid en Gezondheid (nr. 2) () De RI&E-lijst: Veiligheid en Gezondheid (nr. 3) () De RI&E-lijst: Quickscan personeel (nr. 4) () De RI&E-lijst: Personeelsbeleid (nr. 5) () De RI&E-lijst: Agressie, Geweld, Pesten en Seksuele Intimidatie (nr. 6) () De RI&E-lijst: Bedrijfshulpverlening (nr. 7) () De RI&E-lijst: Ziekteverzuim (nr. 8) () Werkdocument: Risicoclassificatie (nr. 9) () Werkdocument: Plan van Aanpak (nr. 10) () Werkdocument: Voorbeeld ongevallenregister (nr. 12) () Werkdocument: Voorbeeld voortgangsrapportage (nr. 13) () Werkdocument: Aandachtspuntenlijst Arbozorg (nr. 14) 4. In welke tijdsbestek is deze RI&E afgenomen? november 2011-maart Zijn er metingen verricht? ( ) () Nee Zo ja, wilt u de resultaten meesturen. 6. Kruis aan hoe de medewerkers betrokken zijn geweest bij het stellen van prioriteiten: ( ) bespreking binnen de (G)MR () bespreking in het werkoverleg () gezamenlijk overleg tussen werknemers en directie () anders, namelijk: overleg directie-arbowerkgroep 7. Welke aanvullende bronnen heeft u gebruikt voor het opstellen van de RI&E? Bijvoorbeeld: Informatie van de regio-adviseur, arbo-informatiebladen, de Arbo-wet etc.

6 [Invullen: Aanvullende bronnen] 8. Is er een eterne deskundige betrokken geweest bij de uitvoering van de RI&E? ( ) () Nee Zo ja, wie is dat en wat is zijn/haar deskundigheid? 9. Welke inventarisaties zijn reeds eerder in uw school uitgevoerd en in welke periode is dit gebeurd? () Gevaarlijke stoffen Periode: december 2011 ( ) Beeldschermwerk Periode: [Invullen: Periode] ( ) Geluid/lawaai Periode: [Invullen: Periode] ( ) Werkhouding Periode: [Invullen: Periode] ( ) Verlichting Periode: [Invullen: Periode] () Werkdruk Periode: december 2011 Indien een van bovenstaande inventarisaties naast deze RI&E zijn uitgevoerd, wilt u de resultaten dan meezenden?

7 Bijgeleverde documenten: ( ) Werkdocument: Format Arbobeleidsplan (nr. 0) () De RI&E-lijst: Verplichtingen uit de Arbowet (nr. 1) () De RI&E-lijst : Veiligheid en Gezondheid (nr. 2) () De RI&E-lijst : Veiligheid en Gezondheid (nr. 3) () De RI&E-lijst : Quickscan personeel (nr. 4) () De RI&E-lijst: Personeelsbeleid (nr. 5) () De RI&E-lijst: Agressie, Geweld, Pesten en Seksuele Intimidatie (nr. 6) () De RI&E-lijst: Bedrijfshulpverlening (nr. 7) () De RI&E-lijst: Ziekteverzuim (nr. 8) () Werkdocument: Risicoclassificatie (nr. 9) (verwerkt in het onderdeel Plan van Aanpak) () Werkdocument: Plan van Aanpak (nr. 10) ( ) Werkdocument: Voorbeeld ongevallenregister (nr. 12) ( ) Werkdocument: Voorbeeld voortgangsrapportage (nr. 13) ( ) Werkdocument: Aandachtspuntenlijst Arbozorg (nr. 14) ( ) Kengetallen Ziekteverzuim ( ) Ongevalsrapportages ( ) Verslagen Arbeidsinspectie ( ) Rapportages overige inventarisaties ( ) De Schoolgids ( ) Overige relevante informatie, t.w. o o Onderstaand treft u het concept plan van aanpak en de detailinformatie van de risicoclassificatie aan van de uitgevoerde RI&E. Wanneer uit de RI&E -inventarisatielijsten blijkt dat er aandachtspunten zijn, is het nodig om de risico s te evalueren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode van Fine & Kinney. Deze methode gaat uit van de gedachte dat de gebruiker drie inschattingen maakt m.b.t. een bepaald risico (aandachtspunt): 1. Hoe zit het met de blootstelling aan het risico? 2. Wat is de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet? 3. Wat is het mogelijk effect dat zal optreden? Deze vragen kunnen ook als een formule worden opgeschreven: Risico = Blootstelling Waarschijnlijkheid Effect Gelet op het feit dat genoemde methode vooral oog heeft voor veiligheidsrisico s zullen de inventarisatielijsten die meer betrekking hebben op welzijnsrisico s (lijst 1, 4 tot en met 6 en 8) niet via Fine & Kinney worden beoordeeld.

8 Rapportage Risicoclassificatie en Plan van Aanpak Rapport Risicoclassificatie en Plan van Aanpak Datum Naam RI&E Kienehoef Gebruikersnaam Margreet van Rijn-Emans Naam School BS Kienehoef (09UH) Subsector onderwijs BAO Aantal mannen 4 Aantal vrouwen 12 De volgende aandachtspunten gaan naar Plan van Aanpak Bronindicatie Aandachtspunt Het meubilair is onvoldoende aangepast aan de lengteverschillen van de leerlingen. Er wordt niet minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd of de leerlingen op/aan het juiste meubilair zitten. Blijvend aandachtspunt. Inventarisatie aan einde schooljaar Blootstellingsfrequentie Regelmatig (dagelijks) van het risico Waarschijnlijkheid/kans Zeer wel mogelijk dat het optreedt Effect van het risico Gering, letsel zonder ziekteverzuim of hinder Risicoklasse 4 Activiteiten afspraken maken voor intern wisselen, evt. bovenschools wisselen. Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn niet in goede staat en worden slecht onderhouden en niet gekeurd. Blijvend aandachtspunt. Aan te geven op lijst gebreken door ieder. Blootstellingsfrequentie Zeer zelden van het risico Waarschijnlijkheid/kans Denkbaar, maar onwaarschijnlijk dat het optreedt Effect van het risico Gering, letsel zonder ziekteverzuim of hinder Risicoklasse 4 Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt Werknemers zijn niet voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen en ander klimmateriaal. Blijvend aandachtspunt. Aan te geven op lijst gebreken door ieder Blootstellingsfrequentie Zeer zelden van het risico Waarschijnlijkheid/kans Bijna niet denkbaar dat het optreedt Effect van het risico Gering, letsel zonder ziekteverzuim of hinder

9 Risicoklasse 4 Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren zijn beschadigd. Blijvend aandachtspunt. Voortdurend gecontroleerd. Aan te geven op lijst reparaties. Blootstellingsfrequentie Soms (maandelijks) van het risico Waarschijnlijkheid/kans Denkbaar, maar onwaarschijnlijk dat het optreedt Effect van het risico Gering, letsel zonder ziekteverzuim of hinder Risicoklasse 4 Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden niet geleid in kunststof pijpen of kokers. Blootstellingsfrequentie Zeer zelden van het risico Waarschijnlijkheid/kans Bijna niet denkbaar dat het optreedt Effect van het risico Gering, letsel zonder ziekteverzuim of hinder Risicoklasse 4 Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt 5a. het beslag dat door het werk wordt gelegd op de vrije tijd' is hoger (0,7 punt) dan het landelijk gemiddelde Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren

10 Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt 5h. verbale agressie zoals (cyber)pesten, bedreigen, intimideren' geeft 0% van het personeel aan hierdoor in enige tot zeer sterke mate belast te worden. Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt 5i. fysiek geweld zoals duwen, slaan, vernieling eigendom, mishandeling' geeft 0% van het personeel aan hierdoor in enige tot zeer sterke mate belast te worden. Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt 5j. ongewenste seksuele intimiteiten' geeft 0% van het personeel aan hierdoor in enige tot zeer sterke mate belast te worden. Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt 5k.discriminatie' geeft 0% van het personeel aan hierdoor in enige tot zeer sterke mate belast te worden. Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren

11 Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed Bronindicatie Aandachtspunt Er zijn geen duidelijke afspraken over de directe opvang van slachtoffers na incidenten. Activiteiten Wie is verantwoordelijk Wie gaat het uitvoeren Kosten Hoeveel tijd Wanneer af Hoe evalueren Gereed

12 De volgende aandachtspunten gaan niet naar Plan van Aanpak Bronindicatie Aandachtspunt Vóór en ná schooltijd en tijdens de pauzes ie er onvoldoende overzicht en toezicht. noodzaak na schooltijd? Nee Motivatie Toezicht na schooltijd is niet noodzakelijk. 15 min. voor schooltijd en in de pauzes voldoende bevoegd toezicht volgens rooster. Bronindicatie Aandachtspunt Op de voorruimte van de toiletten die bestemd zijn voor de jongste leerlingen is geen zicht vanuit een groepsruimte mogelijk. Nee Motivatie Betreft lokaal 1/2 C. deze kleuters gebruiken de toiletten van 3/4.Voorruimte zichtbaar vanuit lokaal 3 en 4. Betreffende leerkrachten hebben zicht op toiletten. Leerkracht en stagiaires 1/2 C zijn etra alert op toiletgebruik kleuters Bronindicatie Aandachtspunt Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn beschadigd en onvoldoende afgeschermd. Blijvend aandachtspunt. Vermeld op periodieke aandachtspuntenlijst Voortdurend gecontroleerd Nee Motivatie In orde. maar blijvend op periodieke aandachtspuntenlijst. Leerkrachten vermelden gebreken op digitale lijst. Bronindicatie Aandachtspunt Er liggen losse snoeren op de grond. Blijvend aandachtspunt. Vermeld op periodieke aandachtspuntenlijst Voortdurend gecontroleerd Nee Motivatie In orde. maar blijvend op periodieke aandachtspuntenlijst. Leerkrachten vermelden gebreken op digitale lijst. Bronindicatie Aandachtspunt De looppaden zijn niet minimaal 60 cm breed. Vermeld op periodieke aandachtspuntenlijst. Nee Motivatie In orde. maar blijvend op periodieke aandachtspuntenlijst. Bronindicatie Aandachtspunt De vrije strook tussen de bordwand en de voorste tafelrij bedraagt niet minimaal twee meter. Vermeld op periodieke aandachtspuntenlijst Nee Motivatie In orde. maar blijvend op periodieke aandachtspuntenlijst. Bronindicatie Aandachtspunt De temperatuur wordt in de zomer en/of winter als onbehaaglijk ervaren. Lokalen en gangen aan zuidkant 's zomers vaak veel te warm. Nee Motivatie Lokalen ventileren en koeler houden d.m.v. zonneluifels, open deuren en ramen. Mechanisch luchtverversingssysteem inmiddels in werking. Bronindicatie Aandachtspunt De temperatuur is per ruimte niet regelbaar.

13 Motivatie Alleen in winter d.m.v. thermostaatknoppen op radiatoren. Nee Zomer: Lokalen ventileren en koeler houden d.m.v. zonneluifels, open deuren en ramen. Mechanisch luchtverversingssysteem inmiddels in werking. Bronindicatie Aandachtspunt Er doen zich verschijnselen voor die kunnen wijzen op onvoldoende ventilatie. Mechanische ventilatie in 7 lokalen werkt i.t.t. ten tijde van Risicoinventarisatie naar tevredenheid. CO2 meters nu in alle lokalen waar geen mechanische luchtbeheersing is. Leerkrachten hebben instructie gehad over gebruik(mechanische) ventilatie en CO2-meters en hoe te ventileren. Nee Motivatie Nieuw mechanisch luchtverversingssysteem in werking. Bronindicatie Aandachtspunt Degenen die regelmatig zware lasten tillen, passen een onjuiste tiltechniek toe en worden hierover niet regelmatig voorgelicht. Blijvend aandachtspunt. Tilinstructie voorhanden. Nee Motivatie Betreffende werknemers kunnen beschikken over tilinstructie via arbocoördinator. Bronindicatie Aandachtspunt Kopieerapparatuur en printers zijn onveilig en geven hinder. Apperatuur in nieuwe ruimte. Hier (nog) geen mechanische ventilatie. Nee Motivatie Mechanische ventilatie in werking. Bronindicatie Aandachtspunt 3g. 'Binnen de school wordt er voldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden' is lager (0,5 punt) dan het landelijk gemiddelde. Nee Motivatie Werkdruk wordt individueel besproken in functioneringsgesprekken. Bovendien is de directeur altijd bereid de werkdruk te bespreken. Bronindicatie Aandachtspunt 3h. 'Op onze school worden signalen van werkdruk en overbelasting goed opgepikt door de leiding' is lager (0,0 punt) dan het landelijk gemiddelde. Nee Motivatie Werkdruk wordt individueel besproken in functioneringsgesprekken. Bovendien is de directeur altijd bereid de werkdruk te bespreken.

14 Onderstaand treft u de rapportage quickscan aan. Rapportage Quickscan welzijn personeel in het kader van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Naam school: BS Kienehoef Onderwijssector: BAO Datum: Respons Vanuit onderzoekstechnisch oogpunt is het van belang te weten hoeveel personen aan een onderzoek hebben deelgenomen. Op basis hiervan kan de respons worden vastgesteld. Dit gegeven levert de benodigde informatie op om te kunnen vaststellen of aan het onderzoek voldoende personen hebben deelgenomen om de uitkomsten van het onderzoek representatief te verklaren voor de gehele organisatie (school). Naar aanleiding van de ingevulde Basisgegevens RI&E zijn er 16 personeelsleden op de school werkzaam. In het kader van het onderzoek zijn 16 personeelsleden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 11 personeelsleden de vragenlijst ingevuld. Dit betekent een respons van 68,8%. In de onderstaande tabellen is een onderverdeling van de respons gemaakt naar functie en geslacht. Tabel. Respons naar functie. aantal percentage onderwijzend personeel 10 90,9% onderwijs ondersteunend personeel 1 9,1% schoolleiding 0 0,0% anders 0 0,0% totaal % Tabel. Respons naar geslacht respons aantal percentage mannen 3 27,3% vrouwen 8 72,7% totaal % 2. Resultaten Aan de personeelsleden is gevraagd te reageren op een aantal stellingen, waarbij er een vijftal antwoordmogelijkheden zijn (van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens). De gemiddelde score van de school wordt per stelling gerelateerd aan de gemiddelde score voor de sector. De gemiddelde score voor de sector is gebaseerd op een representatieve steekproef van scholen. In onderstaand figuur worden de resultaten weergegeven. Een positieve score (balkje rechts van het midden) geeft aan dat de school het beter doet dan het gemiddelde, een negatieve score (balkje links van het midden) geeft aan dat de school het slechter doet dan het gemiddelde. Grafiek: De gemiddelde score van de school op stellingen en de afwijking ten opzichte van het gemiddelde voor de onderwijssector.

15 Legenda Opschrift Vraag Advies a. Mijn direct leidinggevende staat mij bij met raad en advies als dat nodig is. Werksfeer b. Mijn direct leidinggevende draagt bij aan een goede werksfeer. Verantwoordelijkheid c. Mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk. Personeelsbeleid d. Ik ben tevreden over het personeelsbeleid binnen de school. Scholing e. Ik krijg voldoende gelegenheid om scholing en opleiding te volgen. Functioneringsgesprek f. Ik ervaar het functioneringsgesprek als zinvol. Werkdruk g. Binnen de school wordt er voldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. Signalen h. Op onze school worden signalen van werkdruk en overbelasting goed opgepikt door de leiding. Verdeling i. Op onze school zijn de taken eerlijk verdeeld Overbelasting j. Ik voel mij vaak overbelast Aanraden k. Ik zou mijn vrienden aanraden om op deze school te gaan werken. In de vragenlijst is een vraag opgenomen in welke mate het personeel tevreden is over de manier waarop de direct leidinggevende leiding geeft. Hierbij worden vijf antwoordmogelijkheden geboden (van zeer ontevreden tot zeer tevreden). In de onderstaande tabel wordt de procentuele verdeling van de antwoorden van het personeel van de school (respons) afgezet tegen het landelijk gemiddelde (referentie). Tabel: Mate van tevredenheid over de manier waarop de direct leidinggevende leiding geeft. respons referentie zeer ontevreden 0,0% 1,0% ontevreden 0,0% 8,0% tevreden noch ontevreden 9,1% 20,0% tevreden 63,6% 57,0% zeer tevreden 27,3% 15,0% totaal 100% 100% Aan de personeelsleden is tevens gevraagd aan te geven in welke mate men zich bij de uitoefening van het werk belast voelt door bepaalde factoren. Hierbij zijn er een vijftal antwoordmogelijkheden (niet of n.v.t., nauwelijks, in enige mate, in sterke mate in en in zeer sterk mate). De gemiddelde score van de school wordt per factor gerelateerd aan de gemiddelde score voor de sector. De gemiddelde score voor de sector is gebaseerd op een representatieve steekproef van scholen. Een positieve score (balkje rechts van het midden) geeft aan dat de school het beter doet dan het gemiddelde, een negatieve score (balkje links van het midden) geeft aan dat de school het slechter doet dan het gemiddelde.

16 Grafiek. In welke mate voelt men zich bij de uitoefening van het werk belast door: Legenda Opschrift Vraag Beslag a. het beslag dat door het werk wordt gelegd op de vrije tijd. Verhoudingen b. de onderlinge verhoudingen tussen collega s Samenwerking c. de mate van samenwerking met collega s Sfeer d. de sfeer binnen de school Leerlingen e. leerlingen die zich voortdurend misdragen Intimidatie f. intimiderend (agressief) gedrag van ouders Klimaat g. klimatologische omstandigheden in het gebouw (koude, tocht, hitte, gebrek aan frisse lucht, vochtigheid) In onderstaande tabel treft u de procentuele verdeling van de antwoorden op (eventueel) belastende factoren met betrekking tot agressie, geweld, ongewenste seksuele intimiteiten en discriminatie aan. Tabel. Procentuele verdeling van de mate waarin men zich bij de uitoefening van het werk belast voelt door: niet of n.v.t. nauwe lijks totaal a. verbale agressie zoals (cyber)pesten, bedreigen, intimideren b. fysiek geweld zoals duwen, slaan, vernieling eigendom, mishandeling c. ongewenste seksuele intimiteiten d. discriminatie 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % in enige mate in sterke mate in zeer sterke mate 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% Inventarisatielijst % vragen ingevuld Aantal Vragen totaal Aantal OK Aantal Aandacht nodig Aantal n.v.t. Verplichtingen uit de Arbowet 100,0% Veiligheid en 100,0% Veiligheid en 100,0% Psychosociale arbeidsbelasting 2: Personeelsbeleid 100,0% Psychosociale arbeidsbelasting 3: Agressie, Geweld, Pesten en 100,0%

17 Seksuele Intimidatie Bedrijfshulpverlening 100,0% Ziekteverzuim 100,0% Status Quickscan Personeel (Beheerder Margreet van Rijn-Emans): onderzoek afgesloten (68,8% van genodigden heeft Quickscan ingevuld)

18 Onderstaand treft u de voor deze RI&E gebruikte inventarisatielijsten aan. Aangezien het mogelijk is om een RI&E op onderdelen uit te voeren is het mogelijk dat u niet alle inventarisatielijsten aantreft. Rapport Inventarisatielijsten Datum Naam RI&E Kienehoef Gebruikersnaam Margreet van Rijn-Emans Naam School BS Kienehoef (09UH) Subsector onderwijs BAO Aantal mannen 4 Aantal vrouwen 12 Bron Indicatie Inventarisatielijst Hoofdstuk Verplichtingen uit de Arbowet Verplichtingen uit de Arbowet Verplichtingen uit de Arbowet Verplichtingen uit de Arbowet Verplichtingen uit de Arbowet Aandachtspunt Arbobeleid (Willen) Werkgever moet een arbobeleid voeren dat is gebaseerd op de stand van de techniek en de professionele dienstverlening. Bij dat arbobeleid moet o.a. worden gestreefd naar: - het zoveel mogelijk aanpakken van de problemen aan de bron; - het zoveel mogelijk aanpassen van de werkplekken en de arbeidsinhoud aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers; - het zoveel mogelijk voorkomen van monotone arbeid; - doeltreffende maatregelen nemen in het kader van de bedrijfshulpverlening. Ook moeten arbeidsplaatsen worden aangepast aan werknemers met structurele functionele beperkingen als gevolg van ziekte of arbeidsongeschikheid. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (Weten) Schriftelijk vaststellen van de risico's van de arbeid voor de werknemers. Inclusief een beschrijving van de gevaren, risicobeperkende maatregelen en risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. De RI&E moet ook aandacht schenken aan de vraag hoe werknemers toegang hebben tot interne en/of eterne arbodeskundigen. De RI&E bevat een plan van aanpak. De RI&E wordt herhaald als daartoe aanleiding is. Plan van aanpak (Wegen) In het plan van aanpak staat aangegeven welke maatregelen zullen worden getroffen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook de termijn waarop de maatregelen worden getroffen staat aangegeven in het plan van aanpak. Voorlichting en onderricht (Werken) De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden voorgelicht over de te verrichten werkzaamheden, de daaraan verbonden risico's en de maatregelen die zijn getroffen om de risico's te beperken (bijv. BHV). De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften die gericht zijn op het beperken van de risico's. Melding van ongevallen (Werken en Weten) De werkgever meldt mondeling ernstige ongevallen aan de Arbeidsinspectie. Het gaat om de volgende ongevallen: - dodelijke ongevallen; In orde Aandac ht nodig N.v.t

19 Verplichtingen uit de Arbowet Verplichtingen uit de Arbowet - ongevallen die gevolgd zijn door een ziekenhuisopname; - ongevallen die geleid hebben tot blijvend letsel. Een behandeling in een polikliniek van een ziekenhuis, bijvoorbeeld bij het kneuzen van een arm, is dus een arbeidsongeval, dat niet gemeld hoeft te worden. Aan de Arbeidsinspectie gemelde ongevallen en ongevallen die geleid hebben tot een ziekteverzuim van méér dan drie dagen, moeten geregistreerd worden in een lijst van ongevallen. In ieder geval moet bij ieder ongeval de datum en de aard van het ongeval worden geregistreerd. Bescherming van derden (Werken) Anderen (het gaat veelal om mensen die zo nu en dan de school bezoeken: denk aan ouders, leveranciers, onderhoudsmonteurs, inspecteurs, collega's van andere scholen etc.) die op het terrein van de school komen worden voldoende beschermd tegen mogelijke gevaren. Verplichtingen van werknemers (Werken) De werknemer dient de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen, rekening houdend met zijn opleiding en de door de werkgever verstrekte instructie. Tevens draagt de werknemer naar vermogen zorg voor eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. De werknemer dient: - de arbeidsmiddelen (gereedschappen / machines) en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken (inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen); - de beveiligingen (bijv. op machines) niet te verwijderen; - mee te werken aan voorlichting en onderricht; - gevaarlijke situaties te melden aan werkgever of leidinggevende; - in- en eterne arbodeskundigen bij te staan. De verschillende beroepsgroepen zijn bekend met deze factoren. Het schoonmaakbedrijf heeft eigen instructies.er is een tilinstructie, lijst met gevaarlijke stoffen en digitaal meldingssysteem gevaarlijke situaties Verplichtingen uit de Arbowet Deskundige bijstand door preventiemedewerkers/arbo-deskundigen/ arbodienst (Weten) De werkgever laat zich bijstaan door één of meerdere deskundige werknemers met preventietaken. Deze medewerker(s) heeft (hebben) de volgende (wettelijke) taken: - meewerken aan het verrichten en opstellen van een RI&E - uitvoeren van arbomaatregelen - adviseren aan en samenwerken met de (G)MR De preventiemedewerker(s) moet voldoende ervaring, scholing en tijd hebben. De werkgever laat zich daarnaast bijstaan door een gecertificeerd arbodienst of gecertificeerde arbodeskundigen (m.n. bedrijfsarts) m.b.t. de volgende taken: - het toetsen van de RI&E; - het begeleiden van zieke werknemers;

20 Verplichtingen uit de Arbowet Verplichtingen uit de Arbowet Verplichtingen uit de Arbowet Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en - het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek; - het uitvoeren van een aanstellingskeuring (wanneer dat is toegestaan). Alle bovengenoemde in- en eterne deskundigen moeten zelfstandig en onafhankelijk kunnen opereren. Bedrijfshulpverlening (Weten en Werken) Eén of meerdere werknemers aanwijzen als bedrijfshulpverleners. Bijstand betekent tenminste: - verlenen van eerste hulp bij ongevallen; - beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen; - alarmeren en evacueren van werknemers in noodgevallen. De bedrijfshulpverleners zijn voldoende opgeleid voor deze taken. Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (Weten en waken) Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om zich periodiek (veelal 1 per vier jaar) arbeidsgezondheidskundig te laten onderzoeken. Op basis van de algemene uitkomsten kan de school risico's voorkómen of beperken. Samenwerking verschillende werkgevers Indien een school samen met anderen (andere scholen of andere organisaties) in één gebouw zit, wordt met deze organisaties goed samengewerkt om de bepalingen uit de Arbowet goed na te leven (bijv. m.b.t. BHV). Schoolterrein en schoolgebouw zijn voor iedereen goed en veilig toegankelijk. Eventuele hoogteverschillen zijn ook voor lichamelijk gehandicapten te overbruggen. Het schoolterrein heeft een deugdelijke afrastering die geen scherpe randen of uitsteeksels heeft en overklimbaar is. Uitgangen van het schoolterrein naar de openbare weg zijn overzichtelijk in verband met het verkeer. Fietsers komen zonder gevaar vanaf het schoolterrein in het verkeer en omgekeerd. De bestrating van het schoolplein bevat geen gebreken (zoals losliggende tegels, kuilen, slechte afwatering enz.). Indien het terrein grenst aan beglazing, dan is gezorgd dat kinderen er niet doorheen kunnen vallen (bijvoorbeeld door een stootplank ongeveer op schouderhoogte van een kind). Nieuwe speeltoestellen (zoals schommels, klimtoestellen, glijbanen) zijn voorzien van een CE-markering en worden jaarlijks geïnspecteerd door een bevoegd controleur. De speeltoestellen zijn in ieder geval: stevig in de grond verankerd; geschikt voor de doelgroep; afgeschermd tegen spontaan

21 inlopen (denk bv. aan schommels): zijn goed onderhouden, stevig en niet doorgeroest of verrot Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Er is een logboek bij ieder speeltoestel. De ondergrond is van een zacht materiaal (zoals zand, gras, houtschaafsel of rubber tegels) zodat bij een val geen ernstig letsel kan ontstaan. Zandbakken: worden na gebruik afgedekt met een zandbaknet tegen bevuiling door dieren; hebben een waterdoorlatende ondergrond; worden tenminste éénmaal per jaar verschoond Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Vóór en ná schooltijd en tijdens de pauzes is er voldoende overzicht en toezicht. Het schoolplein is groot genoeg in verhouding tot het aantal leerlingen. De jongste groepen hebben een passende speelgelegenheid. Als er afvalbakken op het schoolplein staan, zijn deze onbrandbaar en zijn ze opgesteld op afstand van het schoolgebouw. De centrale afvalberging is afgesloten en bij voorkeur op enige afstand van de school gelegen. Met betrekking tot fietsers geldt het volgende: er is voldoende gelegenheid voor het veilig stallen van fietsen; op het schoolplein mag niet gefietst worden. indien de school beschikt over een inpandige fietsenstalling, dan mogen leerlingen daar alleen met de fiets aan de hand naar binnengaan. noodzaak na schooltijd? Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen De beplanting op en rondom het schoolplein is ongevaarlijk (bijvoorbeeld geen doornen), is niet giftig en is laag gesnoeid. Bij het risico op contact met zwerfafval (kapotte bierflesjes, spuiten drugsgebruikers, e.d.) ná weekenden en/of vakanties, heeft de school adequate preventieve en curatieve maatregelen getroffen. De in- en uitgangen zijn veilig toegankelijk: geen val- of struikelgevaar of scherpe voorwerpen. De gangen en trappen zijn goed verlicht Veiligheid en Gangen, trappen, wanden, leuningen en struiken met doornen verwijderd op speelgedeelte.

22 Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen uitgangen zijn vrij van uitstekende, puntige of scherpe delen. De wandafwerking is niet ruw. Vloeren en traptreden zijn voldoende stroef. Er zijn geen losse vloerdelen en oneffenheden die struikelgevaar kunnen veroorzaken. Kledinghaken, deurknoppen, radiatorknoppen of andere scherpe objecten zijn glad afgewerkt of goed afgeschermd, zodat ze niet gemakkelijk aanleiding kunnen geven tot verwondingen. De trappen zijn van leuningen voorzien: breedte > 1,20 m: aan beide zijden; breedte < 1,20 m: tenminste aan één zijde, breedte > 2,20 m: tevens een tussenleuning. Staat op periodieke aandachtspuntenlijst Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen Situaties waar gevaar voor vallen van hoogte bestaat, zoals vloeropeningen en bordessen zijn deugdelijk afgeschermd. Niveauverschillen zijn goed visueel gemarkeerd, bijvoorbeeld door kleurverschil, materiaalverschil of pictogrammen. Gangen, trappen en (nood)uitgangen zijn vrij van obstakels of opslag en niet geblokkeerd. De in de school aanwezige rookwerende (tocht)deuren zijn zelfsluitend en worden gesloten gehouden (of de kleefmagneten, dranger of vloerveren worden ontkoppeld door middel van rookdetectie). In de gangen, hallen en gemeenschapsruimten zijn de (nood)uitgangen met pictogrammen aangegeven. De breedte van nooduitgangen en vluchtwegen is: voor 1 t/m 25 personen: 0,60 m; voor 26 t/m 100 personen: 0,75 m; voor meer dan 100 personen: 1,20 m (of 2 0,75). Staat op periodieke aandachtspuntenlijst Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Gangen en trappen Veiligheid en Sanitaire voorzieningen Veiligheid en Sanitaire Op de plaatsen waar gedrang mogelijk is, zijn glazen en transparante deuren en vlakken beveiligd tegen doorvallen van leerlingen (bijvoorbeeld door gebruik van veiligheidsglas of stootbalk). Glazen of transparante deuren en vlakken zijn voorzien van een markering op ooghoogte (1.40 meter). Het gevaar dat vingers bekneld raken bij toegangsdeuren en zware tussen- /klapdeuren is adequaat bestreden. Er zijn voldoende goede toiletten voor personeel aanwezig. Er zijn afzonderlijke toiletten voor jongens en meisjes.

23 voorzieningen Veiligheid en Sanitaire voorzieningen Veiligheid en Sanitaire voorzieningen Veiligheid en Sanitaire voorzieningen Er is een goede ventilatie/afzuiging bij de toiletten zodat er geen stankoverlast is. Op of nabij de toiletten is gelegenheid voor handen wassen door middel van wasbakken. Bij de toiletten zijn voorzieningen met betrekking tot: de afvoer van maandverband; de verkrijgbaarheid van maandverband Veiligheid en Sanitaire voorzieningen Veiligheid en Sanitaire voorzieningen Veiligheid en Sanitaire voorzieningen Veiligheid en Sanitaire voorzieningen Veiligheid en Sanitaire voorzieningen Veiligheid en Lunch- en andere voorzieningen Veiligheid en Lunch- en andere voorzieningen Veiligheid en Lunch- en andere voorzieningen Veiligheid en Lunch- en andere voorzieningen Veiligheid en Onderhoud, orde en De wand- en vloerafwerking in de sanitaire ruimten is stroef en vlak. Het materiaal op wanden en vloer is niet poreus. Er is tenminste één toilet aanwezig dat bereikbaar en geschikt is voor lichamelijk gehandicapten. Op de voorruimte van de toiletten die bestemd zijn voor de jongste leerlingen is zicht vanuit een groepsruimte mogelijk. De toiletten zijn voldoende verlicht (door kunst- of daglicht). De eventueel aanwezige warmwaterkranen t.b.v. kinderen zijn voorzien van een thermostaat die is ingesteld op maimaal 38 C en alleen door het personeel is in te stellen. Er is een aparte ruimte voor het personeel aanwezig, waar men de pauzes kan doorbrengen. De personeelsruimte is voldoende bemeten voor het aantal personeelsleden en heeft voldoende stoelen en tafels. De overblijfvoorzieningen voor de leerlingen leveren geen veiligheidsproblemen op. Borstvoedinggevende vrouwen beschikken over een (af te sluiten) ruimte waar ze borstvoeding kunnen geven of kunnen kolven. Alle delen van de school worden schoongehouden volgens een op schrift gesteld programma, afgestemd op het gebruik en de functie van de ruimte. Goede afspraken met schoonmaakbedrijf gemaakt voor dagelijks en periodiek reinigen voegen. Bij evaluatie met het schoonmaakbedrijf worden de resultaten besproken. Voortgaande maatregelen worden genomen als niet het gewenste effect wordt behaald.

24 netheid Veiligheid en Onderhoud, orde en netheid Veiligheid en Onderhoud, orde en netheid Veiligheid en Onderhoud, orde en netheid Veiligheid en Onderhoud, orde en netheid Veiligheid en Hulpverleningsmidd elen Veiligheid en Hulpverleningsmidd elen Veiligheid en Hulpverleningsmidd elen Veiligheid en Hulpverleningsmidd elen Veiligheid en Hulpverleningsmidd elen Veiligheid en Hulpverleningsmidd elen Veiligheid en Les- en werkruimtes algemeen Veiligheid en Les- en werkruimtes algemeen Veiligheid en Les- en werkruimtes algemeen Er zijn voorzieningen om onderhouds- en schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen, gereedschappen e.d. op te bergen in een af te sluiten ruimte. De afsluitbare voorzieningen om onderhouds- en schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen, gereedschappen e.d. op te bergen worden goed gebruikt. Schoonmaakmiddelen die gevaarlijk zijn bij consumptie worden achter slot en grendel bewaard. De afvalbakken in de lokalen worden het liefst dagelijks na het einde van de lestijd geleegd in de grote afvalcontainer. De volgende verbandtrommels zijn aanwezig: tenminste één goedgevulde verbandtrommel op een voor iedereen bekende plaats; verbandtrommels met eenvoudige inhoud in of nabij de praktijklokalen. De inhoud van de verbandtrommels wordt regelmatig gecontroleerd. Voorzover nodig, is iedereen op de hoogte van specifieke gezondheidsaspecten van medeleerlingen en personeel. De aanwezige blusmiddelen: zijn direct bereikbaar; de plek is aangeduid met een pictogram. arlijks worden door een deskundige, meestal de leverancier, de blusmiddelen gecontroleerd. Noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd. Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn onbeschadigd en voldoende afgeschermd. Er liggen geen losse snoeren op de grond. De vloerafwerking is: antistatisch; geluiddempend; voetwarm (niet koud); doelmatig te reinigen. Blijvend aandachtspunt. Vermeld op periodieke aandachtspuntenlijst Voortdurend gecontroleerd Blijvend aandachtspunt. Vermeld op periodieke aandachtspuntenlijst Voortdurend gecontroleerd Veiligheid en De vloer in het handvaardigheids- en/of technieklokaal wordt niet glad tijdens het

25 Les- en werkruimtes algemeen Veiligheid en Les- en werkruimtes algemeen Veiligheid en Les- en werkruimtes algemeen Veiligheid en Les- en werkruimtes algemeen Veiligheid en Afmetingen van lesen werkruimtes Veiligheid en Afmetingen van lesen werkruimtes Veiligheid en Afmetingen van lesen werkruimtes Veiligheid en Afmetingen van lesen werkruimtes Veiligheid en Geluid en lawaai in les- en werkruimtes Veiligheid en Geluid en lawaai in les- en werkruimtes Veiligheid en Verlichting in les- en werkruimtes Veiligheid en Verlichting in les- en werkruimtes Veiligheid en Verlichting in les- en werkruimtes Veiligheid en Verlichting in les- en werkruimtes gebruik (bijvoorbeeld door water of zaagsel). Bij de aanschaf van planten en dieren wordt gelet op giftigheid, veiligheid, hygiëne en mogelijke allergische reacties. In de lesruimtes zijn geen dieren aanwezig die allergische reacties kunnen veroorzaken. Er wordt in de school niet gerookt. Er kan een specifieke ruimte worden aangewezen waar wel gerookt mag worden. De les- en werkruimtes zijn voldoende groot voor het aantal mensen dat aanwezig is. De looppaden zijn minstens 60 cm breed. De vrije strook tussen de bordwand en de voorste tafelrij bedraagt minstens twee meter. Het schoolbord is in hoogte verstelbaar en geeft geen lichtreflecties of schitteringen. De akoestiek en verstaanbaarheid worden als goed ervaren. Er wordt geen hinder ondervonden van: verkeerslawaai; aangrenzende ruimten; ventilatiesystemen (lawaai). In werk- en lesruimtes kan daglicht binnenkomen. Er is uitzicht naar buiten mogelijk. Er is voldoende daglicht en kunstlicht voor de aard van het werk. Men heeft geen last van: flikkerend licht; glans; scherpe contrasten; hinderlijke lichtval. door de toepassing van kunstlicht. Vermeld op periodieke aandachtspuntenlijst. Vermeld op periodieke aandachtspuntenlijst Veiligheid en Klimaat en De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als behaaglijk ervaren. Lokalen en gangen aan zuidkant 's zomers vaak veel te warm.

26 temperatuur in lesen werkruimtes Veiligheid en Klimaat en temperatuur in lesen werkruimtes Veiligheid en Klimaat en temperatuur in lesen werkruimtes Veiligheid en Klimaat en temperatuur in lesen werkruimtes Veiligheid en Klimaat en temperatuur in lesen werkruimtes Veiligheid en Klimaat en temperatuur in lesen werkruimtes Veiligheid en Meubilair in les- en werkruimtes De temperatuur is per ruimte regelbaar. Alleen in winter d.m.v. thermostaatknoppen op radiatoren. De vochtigheidsgraad is in de zomer en in de winter aanvaardbaar. Verschijnselen die kunnen wijzen op onvoldoende ventilatie doen zich niet voor. Hinderlijke tocht door luchtverversingsinstallaties komt niet voor. Werk- en verblijfsruimtes aan de zonzijde zijn voorzien van zonwering, bij voorkeur aan de buitenzijde. De tafels en stoelen zijn: stabiel; verkeren in goede staat van onderhoud; zijn vrij van splinters en andere beschadigingen. Mechanische ventilatie in 7 lokalen werkt i.t.t. ten tijde van Risicoinventarisatie naar tevredenheid. CO2 meters nu in alle lokalen waar geen mechanische luchtbeheersing is. Leerkrachten hebben instructie gehad over gebruik(mechanische) ventilatie en CO2- meters en hoe te ventileren. Reparatie door installateur naar tevredenheid uitgevoerd Veiligheid en Meubilair in les- en werkruimtes Veiligheid en Meubilair in les- en werkruimtes Veiligheid en Meubilair in les- en werkruimtes Veiligheid en Werkhoudingen/afwi sseling (denk aan OOP) Veiligheid en Werkhoudingen/afwi sseling (denk aan Het meubilair is voldoende aangepast aan de lengteverschillen van de leerlingen. Minimaal éénmaal per jaar (liefst aan het begin van het schooljaar) wordt er gecontroleerd of de leerlingen op/aan het juiste meubilair zitten. Kasten en stellingen zijn deugdelijk, voldoende stabiel en verankerd, en planken worden niet overbelast. Het meubilair (stoel en tafel) voor de medewerkers is ergonomisch verantwoord. Er is voldoende afwisseling tussen de verschillende werkhoudingen (zitten/staan). Degenen die regelmatig zware lasten tillen, passen de juiste tiltechniek toe en worden hierover met enige regelmaat voorgelicht. Blijvend aandachtspunt. Inventarisatie aan einde schooljaar Blijvend aandachtspunt. Tilinstructie voorhanden.

27 OOP) Veiligheid en Beeldschermwerk Veiligheid en Beeldschermwerk Veiligheid en Gereedschappen/mi ddelen De school weet welke medewerkers langdurig beeldschermwerk verrichten en weet welke voorzieningen/hulpmiddelen worden geboden. Bij beeldschermwerk is de werkplekinrichting goed afgestemd op het werk en de lichaamsafmetingen van de medewerkers en de leerlingen. Kopieerapparatuur en printers zijn veilig en geven geen hinder: de apparatuur heeft een veilige elektrische aansluiting; bij veelvuldig gebruik van deze apparatuur wordt er voldoende geventileerd. Apperatuur in nieuwe ruimte. Hier (nog) geen mechanische ventilatie Veiligheid en Gereedschappen/mi ddelen Veiligheid en Gereedschappen/mi ddelen Veiligheid en Gereedschappen/mi ddelen Elektrisch solderen kan veilig worden uitgevoerd. Handgereedschappen zoals hamers, vijlen en zagen zijn in goede staat. Elektrisch handgereedschap: is in goede staat; snoeren zijn onbeschadigd; is dubbel geïsoleerd of werkt onder veilige spanning Veiligheid en Gereedschappen/mi ddelen Veiligheid en Gereedschappen/mi ddelen Veiligheid en Gereedschappen/mi ddelen Veiligheid en Gevaarlijke stoffen Veiligheid en Gevaarlijke stoffen Veiligheid en Gevaarlijke stoffen Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn in goede staat en worden goed onderhouden en gekeurd. Werknemers zijn voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen en ander klimmateriaal. Handgereedschappen en werkmaterialen zijn veilig en overzichtelijk opgeborgen, bij voorkeur in een speciaal daarvoor bestemde kast. In de RI&E is een overzicht opgenomen van die gevaarlijke stoffen die op de school worden gebruikt. De verpakking van gevaarlijke stoffen is: deugdelijk en onbeschadigd; van geschikt materiaal. De gevaarlijke stoffen hebben de volgende etikettering: naam produkt; gevaarssymbolen; gevaarsaanduiding; veiligheidsaanbevelingen. Blijvend aandachtspunt. Aan te geven op lijst gebreken door ieder. Blijvend aandachtspunt. Aan te geven op lijst gebreken door ieder lijst in kast gevaarlijke stoffen Veiligheid en Gevaarlijke stoffen Veiligheid en Gevaarlijke stoffen Veiligheid en De gebruikers van de gevaarlijke stoffen kennen de betekenis van de symbolen en aanduidingen op de etiketten. Het is bekend welke maatregelen genomen moeten worden wanneer er iets mis gaat. Alle gevaarlijke stoffen zijn op veilige wijze opgeslagen: symboollijst op kast gevaarlijke stoffen lijst maatregelen op kast gevaarlijke stoffen speciale kast

28 Gevaarlijke stoffen voldoende lekopvang (plaatsing in lekbak); voldoende brandwerend; voldoende ventilatie Veiligheid en Gevaarlijke stoffen Veiligheid en Gevaarlijke stoffen Veiligheid en Gevaarlijke stoffen Veiligheid en Elektriciteit en gas Veiligheid en Elektriciteit en gas Veiligheid en Elektriciteit en gas Veiligheid en Elektriciteit en gas Veiligheid en Elektriciteit en gas Veiligheid en Elektriciteit en gas Veiligheid en Elektriciteit en gas Veiligheid en Elektriciteit en gas Alle gevaarlijke stoffen worden buiten bereik van leerlingen bewaard. De school (vloer- en dakbedekking, CVinstallatie, isolatiemateriaal) is gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Voor zover asbesthoudende materialen aanwezig zijn, leveren deze geen gevaar voor de gezondheid op. Afwerkingsmaterialen van wanden, vloeren en plafonds bevatten geen voor de gezondheid schadelijke gassen en dampen. Verlichtingsarmaturen en apparatuur zijn in goede staat en veilig aangesloten. Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren zijn onbeschadigd. Apparatuur met aarding en voorzien van verlengsnoeren is op aarding aangesloten. Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden geleid in kunststof pijpen of kokers. De elektrische voorziening aan aquaria is geaard. Bij natte activiteiten is de contactdoos voorzien van een spatwaterklep. De hoofdschakelaar voor elektriciteit is goed bereikbaar. Voor de schakel-/zekeringkast geldt: deze is in goede staat en gesloten; er is een begrijpelijk schema aanwezig; indien nog aanwezig zijn de patroonhouders opgevuld. Recent keuringsrapport asbest aanwezig in brandweerlogboek. April 2012 Blijvend aandachtspunt. Voortdurend gecontroleerd. Aan te geven op lijst reparaties Veiligheid en Elektriciteit en gas Veiligheid en Elektriciteit en gas Veiligheid en Elektriciteit en gas Schakelruimtes en de CV-ruimte worden niet voor opslag gebruikt. De centrale hoofdafsluiter van het gas is goed bereikbaar. Alle gastoestellen verkeren in goede staat en worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd Veiligheid en arlijks vindt er een Speellokaal kleuters veiligheidheidscontrole plaats van het speellokaal en de speel- of gymnastiektoestellen Veiligheid en Het onderste gedeelte van de wanden is

29 Speellokaal kleuters Veiligheid en Speellokaal kleuters Veiligheid en Speellokaal kleuters Veiligheid en Speellokaal kleuters Veiligheid en Speellokaal kleuters Veiligheid en Speellokaal kleuters Veiligheid en Speellokaal kleuters Veiligheid en Speellokaal kleuters glad of is afgeschermd. De vloerafwerking is: veerkrachtig; naadloos; stroef. Scherpe, uitstekende delen (bijvoorbeeld van radiatoren of vastzetinrichtingen) zijn goed afgeschermd. De beglazing bestaat uit veiligheidsglas. Er is een aangrenzende berging aanwezig, waarin alle toestellen opgeborgen kunnen worden. De sporten van het wandrek: zitten goed vast; kunnen niet meedraaien; vertonen geen beschadiging; zijn vrij van splinters. De spankabels, kettingen en lieren van het wandrek zijn in goede staat. Het klimtoestel: is in goede staat; is vrij van splinters; kan stabiel worden opgesteld Veiligheid en Speellokaal kleuters Veiligheid en Speellokaal kleuters De glijplank/glijgoot en wipplank zijn onbeschadigd. De houten onderdelen van de springkast: passen stevig in elkaar; zijn onbeschadigd Veiligheid en Speellokaal kleuters De matten: hebben voldoende schokdemping; zijn onbeschadigd Veiligheid en Speellokaal kleuters Veiligheid en Veiligheid en Veiligheid en In of nabij het lokaal is een EHBOtrommel met eenvoudige inhoud aanwezig. Als de gemeente of een eterne instantie eigenaar van het gymnastieklokaal is, dan is er sprake van: een gebruikersovereenkomst tussen de gemeente/eterne instantie en de school; een aanspreekpunt (beheerder of beheerscommissie); mogelijkheden om defecten en tekortkomingen door te geven; de aangegeven defecten of tekortkomingen worden adequaat opgeheven. Alle leerkrachten die gymles geven zijn daarvoor bevoegd. De leerkrachten zijn geïnstrueerd over maatregelen bij brand.

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto. 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden.

Plan van aanpak. Info Knelpunt Opmerking Foto. 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. Plan van aanpak 2.1.9.0 Binnen de school wordt er onvoldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden. ruim onder gemiddelde. Stichtingbreed overleg en teamoverleg directeur 01 08 2015 2.1.10.0

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Berry Entken Rapportage is aangemaakt op: 16 11 2015 Werkgever Naam: Stichting Signum Werkgeversnummer: 74049 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester2: Willemien

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Rapportage t.b.v. Arbodienst/Arbodeskundige School: BS Eerschot Naam RI&E: Eerschot Aanmaakdatum RI&E: 24-02-2012 Contactpersoon: André van de Warenburg In verband met

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: J.J.M. van de Sande Rapportage is aangemaakt op: 02 10 2014 Werkgever Naam: Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen Werkgeversnummer: 43967 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie. Basisschool Joannesschool. Weert

Risico-inventarisatie en evaluatie. Basisschool Joannesschool. Weert Risico-inventarisatie en evaluatie Basisschool Joannesschool Weert Organisatie OSG Datum 10 december 2010 Opdrachtgever Stichting Meerderweert 1 Inhoudsopgave. Voorwoord 3 1. Plan van aanpak 4 2. Organisatiebeschrijving

Nadere informatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie Rapportage t.b.v. Arbodienst/Arbodeskundige School: Openluchtschool Naam RI&E: Openluchtschool Aanmaakdatum RI&E: 15 11 2007 16:04:00 Contactpersoon: N.P.J. Hoogenstraaten Rapportage is aangemaakt op:

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: maurice gijsel Rapportage is aangemaakt op: 17 06 2014 Werkgever Naam: Stichting Signum Werkgeversnummer: 74049 Onderstaande personen hebben alle bevoegdheden in Arbomeester2: Gé Mooren

Nadere informatie

Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Info Knelpunt Opmerking Foto. Wie gaat het. uitvoeren? Hoe evalueren? in team. Info Knelpunt Opmerking Foto

Info Knelpunt Opmerking Foto. uitvoeren? Info Knelpunt Opmerking Foto. Wie gaat het. uitvoeren? Hoe evalueren? in team. Info Knelpunt Opmerking Foto Plan van aanpak 3.1.3.0 De Quickscan (m.b.t. werkdruk) wordt niet iedere 2 jaar ingevuld. Activiteiten Quickscan inplannen voor 2016 Wie is verantwoordelijk? Directeur junli 2016 2 uur werknemers na scan

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Dennis Burger Rapportage is aangemaakt op: 29 15 Betreft rapport van: Naam school: Heilige Henricus School Brinnummer: 04BD Locatie: Heilige Henricusschool Deze school maakt onderdeel

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

Toetsing RI&E 2010/2011

Toetsing RI&E 2010/2011 Arbo Unie B.V. Harderwijkweg 7a Postbus 206 2800 AE Gouda T (0182) 59 60 34 F (0182) 59 60 80 www.arbounie.nl Basisschool Essesteijn Toetsing RI&E 2010/2011 Datum: 5 april 2011 Onderwerp: Essesteijn Toetsing

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Maarten van der Molen Rapportage is aangemaakt op: 13 01 2014 Werkgever Naam: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief Werkgeversnummer: 41481 Onderstaande personen hebben

Nadere informatie

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl).

Het rapport is aangemaakt met gegevens uit de webapplicatie Arbomeester2 (www.arbomeester.nl). Aangemaakt door: Maarten van der Molen Rapportage is aangemaakt op: 01 12 2014 Werkgever Naam: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem Vallei Educatief Werkgeversnummer: 41481 Onderstaande personen hebben

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

feitenwijzer voor ouders en MR

feitenwijzer voor ouders en MR fysieke veiligheid op school feitenwijzer voor ouders en MR versie BO-FW.2011.01 Veiligheidsbeleid: de feiten In deze Feitenwijzer kunt u voor een aantal specifieke veiligheidsthema s lezen welke wettelijke

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE. Stichting De Haagse Scholen. Prinses Marijkeschool. Den Haag

RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE. Stichting De Haagse Scholen. Prinses Marijkeschool. Den Haag RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE Stichting De Haagse Scholen Prinses Marijkeschool Den Haag INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 1 SAMENVATTING... 3 1.1 PLAN VAN AANPAK VOOR DE PRINSES MARIJKESCHOOL... 5 2 ORGANISATIEBESCHRIJVING...

Nadere informatie

Afdeling: STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Risico-inventarisatie en -evaluatie. Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Nog te doen Niet van

Afdeling: STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Risico-inventarisatie en -evaluatie. Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Nog te doen Niet van Afdeling: (hier naam invullen) Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Ingevuld door: Datum: 3.1. Algemeen. a. Er is regelmatig overleg met de eigenaar of beheerder van gebouw(en) en/of terreinen over

Nadere informatie

Antares Veiligheid Advies

Antares Veiligheid Advies Toetsingsrapportage van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van CBS De Ark te Vlaardingen (Stichting Meervoud) Datum: 30 augustus 2010 Toetsing uitgevoerd door : ing. R.J. van Dijk RVK Functie

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Maria-Bernadette School Medemblik

Maria-Bernadette School Medemblik Schoolveiligheidsplan SKO West-Friesland Wognum Maria-Bernadette School Medemblik De twee schoolveiligheidsplannen staan ter inzage in de personeelsruimte en in het directiekantoor. Alle leerkrachten hebben

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Sociaal Veiligheidsplan Januari 2015 2014

Sociaal Veiligheidsplan Januari 2015 2014 Sociaal Veiligheidsplan Januari 2015 2014 Titel: Opsteller: Datum: Sociaal veiligheidsplan CPOV-Preventie-Foppe van der Wal januari 2015 Versie: Pagina: Code: 1 titelpagina 1.1.1.8 Soort besluit Functie

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht. OBS Tuindorp. Utrecht

RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht. OBS Tuindorp. Utrecht RISICO-INVENTARISATIE & -EVALUATIE Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht OBS Tuindorp Utrecht Opdrachtgever: Projectleider: Opdrachtnemer: Projectleider: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Jozefschool De Goorn

Schoolveiligheidsplan. Jozefschool De Goorn Schoolveiligheidsplan Jozefschool De Goorn 2/117 1 COÖRDINATIE VEILIGHEID 6 1.1 Schoolleiding 6 1.2 Arbo-/veiligheidscoördinatoren 6 1.3 Bedrijfshulpverlening 7 1.4 Omgang met de media 7 2 SCHOOLGEBOUW

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden

Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden Rapport Inspectie Arbeidsomstandigheden School: PCSS voor basisonderwijs De Arend Vestiging: Nunspeet Beschrijving: Protestants Christelijk Speciale School voor Basisonderwijs Onderzoek: drs. P.A. de Kloe

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dan aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin omen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betreing

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda 2013-2017 2 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Datum: februari 2014. Soort ongeval kans dat dit ongeval kans op ernstig. uitgesloten

Buitenschoolse opvang Datum: februari 2014. Soort ongeval kans dat dit ongeval kans op ernstig. uitgesloten Inventarisatielijsten Entree 1 Soort ongeval kans dat dit ongeval kans op ernstig zal gebeuren letsel Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan Er is geen trap aanwezig Soort ongeval kans dat dit

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Info Knelpunt Opmerking Foto

Info Knelpunt Opmerking Foto Plan van aanpak 3.1.5.0 Aan de medewerkers wordt geen voorlichting en onderricht gegeven over arbeidsomstandigheden. Onderwerpen als werkdruk, agressie en geweld (PSA), binnenklimaat, veiligheid en fysieke

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Vignet Fysieke veiligheid, po

Vignet Fysieke veiligheid, po Vignet Fysieke veiligheid, po Vragenlijst Fysieke veiligheid Onder fysieke veiligheid wordt verstaan: De bescherming tegen het oplopen van letsel door een onveilige omgeving of onveilig gedrag in de fysieke

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

RKBS De Marinx Zwarteweg 13b 1735 GK t Veld Tel: 0226-42 18 90 E-mail: directeur.demarinx@sarkon.nl

RKBS De Marinx Zwarteweg 13b 1735 GK t Veld Tel: 0226-42 18 90 E-mail: directeur.demarinx@sarkon.nl Schoolveiligheidsplan 2014-2015 Zwarteweg 13b 1735 GK t Veld Tel: 0226-42 18 90 E-mail: directeur.demarinx@sarkon.nl 1 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 3 1.1 Schoolleiding... 3 1.2 Arbo-coördinatoren... 4 1.3

Nadere informatie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete leerkrachten Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.

Interne instructie Arbeidsinspectie. Beeldschermwerk. 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2. Interne instructie Arbeidsinspectie Beeldschermwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. AANPAK 2.1 Wettelijke grondslag 2.2 Indicatie beeldschermwerk 2.3 Inspectie 2.4 Handhaving 3. ACHTERGRONDINFORMATIE 3.1

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit Versie 4.0 VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche ) Deelbranche(s) Tweewieler - motorfiets Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Toetsing RI&E & beoordeling Plan van Aanpak. SKB de Veenplas Peuterspeelzaal t Veldmuisje

Toetsing RI&E & beoordeling Plan van Aanpak. SKB de Veenplas Peuterspeelzaal t Veldmuisje Toetsing RI&E & beoordeling Plan van Aanpak SKB de Veenplas Peuterspeelzaal t Veldmuisje ALGEMENE GEGEVENS Bedrijf Naam : SKB de Veenplas Locatie : Peuterspeelzaal t Veldmuisje Adres : Vierambachtstraat

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen)

Arbobeleid. Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012. aanpassingen) Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie 2015 (tekstuele aanpassingen) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) Vignet Milieu, po Vragenlijst Milieu Educatie 1. Welk lesaanbod/lespakket voert de school uit voor het thema binnenmilieu? (meerdere antwoorden mogelijk) o Energieke Scholen o Anders, namelijk... o Geen

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel

Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel Centrale Vereniging Bloemendetailhandel b.v. Risico-inventarisatie en -Evaluatie Veilig en gezond werken in de bloemendetailhandel : Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak Inhoudsopgave

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming I. Veiligheidsbeleid Laatste update 18 januari 2006 Twaalf aspecten van het veiligheidsbeleid in het bedrijf en op de afdeling JA

Nadere informatie