MLAV1/ /fl/bama

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MLAV1/0100000097/fl/bama"

Transcriptie

1 /fl/bama OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. TEXACO BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN BENZINESTATION, GELEGEN TE 2650 EDEGEM, PRINS BOUDEWIJNLAAN 465, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE. De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 11 mei 1999 en 18 mei 1999; Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij besluiten van 24 juli 1991, 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 24 mei 1995, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 12 januari 1999 en 15 juni 1999; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij besluiten van 6 september 1995, 26 juni 1996, 24 maart 1998, 19 januari 1999 en 15 juni 1999; Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 8 maart 2001 ingediend door de gevestigd Arnaud Fraiteurlaan 25 te 1050 Brussel strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een benzinestation, gelegen te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 465, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-35/d7, 1-A-35/b8, verder in bedrijf te houden en te veranderen, omvattende: - de opslag van l benzine in een nieuwe ondergrondse, gecompartimenteerde, dubbelwandige tank ter vervanging van de opslag van l benzine in 4 ondergrondse houders; de opslag van 75 l in het reservoir van een tweetaktpomp ( ); - de opslag van l diesel in een nieuwe, ondergrondse, dubbelwandige tank ter vervanging van de opslag van l in een ondergrondse houder; de opslag van l stookolie in een ondergrondse tank ( b.); - 2 verdeelinstallaties voor de verdeling van diesel en benzine met in totaal 12 verdeelslangen ter vervanging van 1 dubbelvoudige en 2 enkelvoudige verdeelinstallaties ( ). Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld: - 1 -

2 - de lozing van bedrijfsafvalwater met een maximumdebiet van 0,6 m³/uur, 1,1 m³/dag en 80,2 m³/jaar in de openbare riolering (3.1.1.); - de lozing van huishoudelijk afvalwater met een maximumdebiet van 100 m³/jaar in de openbare riolering (3.3.); - een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen met 1 hefbrug (15.2.); - een airco van 12 kw, 2 frigo's van elk 0,2 kw, een diepvries van 0,5 kw en een luchtcompressor van 2,1 kw ( ); - de opslag van 500 l antivries en radiatorvloeistof en l motorolie in bussen tot 25 l (17.4). Vlarem-rubricering volgens aanvrager : B ; Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag : Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (Arab): besluit van de bestendige deputatie dd. 28 december 1989 houdende vergunning voor de verdere exploitatie van een tankstation/garage tot 20 december 2007; Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 8 maart 2001; op het feit dat op datum van 21 maart 2001 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem; Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 4 mei 2001 waaruit blijkt dat er 1 bezwaarschrift vanwege 2 omwonenden werd ingediend i.v.m.: - ligging tankstation op amper 5 m van woonruimte - steeds verdere uitbouw van een klein station tot een volwaardige garage met zelfs verkoop van tweedehandsvoertuigen - gevaar van brand (rokende bezoekers) - reukhinder - lawaaihinder - schade door verbouwingswerken - bodemvervuiling werd ingediend; Gelet op het gunstig advies dd. 15 mei 2001 van het college van burgemeester en schepenen van Edegem; Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, - 2 -

3 Land- en Waterbeheer; op volgende elementen uit het laattijdig deels gunstig-ongunstig advies dd. 1 juni 2001 (kenmerk AMV/A/VL1/7818) van de AMV: 1. Voorliggende aanvraag betreft de hermachtiging van de verandering naar aanleiding van de volledige herinrichting van een benzinestation in toepassing van artikel van Vlarem II. Gelet op de ingrijpende verandering en de grote investeringen is een vroegtijdige hermachtiging in principe te verantwoorden. In dat geval zijn de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van toepassing op het geheel, met uitzondering van de afstands- en verbodsbepalingen. 2. De totale opslagcapaciteit voor brandstoffen daalt van l tot l. Er is tevens een verschuiving van de benzines naar diesel/stookolie. 3. De opslagcapaciteit voor benzines neemt af van l tot l en wordt voorzien in één nieuwe, dubbelwandige houder. Deze houder bevindt zich evenwijdig aan de perceelsgrens, op ca. 1,40 m afstand ervan. Aan de kant van de openbare weg benadert deze houder de perceelsgrens tot op 80 cm. Uit de huidige vergunningstoestand, het bijhorende plan en normale afmetingen van houders kan worden afgeleid dat momenteel de openbare weg op die plaats tot op ca. 50 cm benaderd wordt. Gelet op de afname in opslagcapaciteit en het vergroten van de afstand tot de perceelsgrens, kan deze houder in principe gunstig geadviseerd worden. 4. De houder voor l diesel bevindt zich eveneens evenwijdig aan de perceelsgrens, op ca. 1,40 m afstand ervan. Deze afstand is in de geplande toestand groter dan in de vergunde, zodat ook deze houder in principe gunstig geadviseerd kan worden. 5. De ontluchtingsleidingen monden volgens plan uit op ca. 3 m van de perceelsgrens. Ook de plaatsing van de vulmonden is conform de voorwaarden. Zowel rond de pompeilanden als rond de losplaats van de beleverende vrachtwagen wordt een vloeistofdichte zone voorzien, met afvoer naar een KWS-afscheider. Gasrecuperatie wordt geïnstalleerd voor wat betreft fase 1. Voor fase 2 worden reeds voorbereidingen getroffen. 6. De inrichting is gesitueerd langs een drukke verkeersader in een dichtbevolkt woongebied. Er bevinden zich ca. 80 woningen in een straal van 100 m rond de inrichting. Het perceel zelf is zeer klein, wat ook blijkt uit het niet voldoen aan de afstandsregels. Volgens plan is er plaats voorzien voor de bevoorradende vrachtwagen, doch niet volledig op de vloeistofdichte zone. De verdeelpompen bevinden zich op ca. 3 m van het voetpad, zodat betwijfeld wordt of de vrachtwagens zich in de praktijk niet op het voet- en/of fietspad zullen bevinden. Deze praktijk werd door de gemeente bevestigd. Wachtende auto's zullen zich bij gebrek aan plaats of het eigen - 3 -

4 terrein, op het voetpad en fietspad bevinden, of op naastliggende percelen. De ruimte voor het pompeiland is dermate klein dat tankende voertuigen of de bevoorradende vrachtwagen de voetgangers en/of fietsers niet alleen bij het op- en afrijden hinderen, maar ook bij het openen van portieren ( indien de voertuigen zich al volledig op het terrein van de inrichting zouden bevinden). De verdeelinstallatie en de aspecten die hier rechtstreeks mee samenhangen (ondergrondse houders voor benzines en diesel, lozing bedrijfsafvalwater) worden bijgevolg ongunstig geadviseerd. 7. De reeds vergunde aspecten die niet rechtstreeks met het benzinestation gerelateerd zijn (herstelwerkplaats en luchtcompressor), ondergaan geen ingrijpende wijzigingen. Een vroegtijdige hermachtiging voor enkel deze aspecten is bijgevolg niet verantwoord. 8. De veranderingen die evenmin rechtstreeks met het benzinestation gerelateerd zijn (lozing huishoudelijk afvalwater, airconditioning, l stookolie en rubriek 17.4.) zijn ingedeeld in de derde klasse. Deze kunnen geakteerd worden met een termijn verstrijkend op 7 december Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Cel Ruimtelijke Ordening van de Afdeling ROHM van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM); op volgende elementen uit het laattijdig ongunstig advies dd. 19 juni 2001 (kenmerk ) van de AROHM: Het goed ligt in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk besluit van 3 oktober 1979) en volgens dit van kracht zijnde gewestplan in woongebied. De inrichting is bovendien gelegen in het BPA "Fort 5" (BGM 26 april 1983). De voorschriften van het perceel zijn: zone voor aaneengesloten bebouwing met: * strook voor hoofdgebouwen; * voortuinstrook; * strook voor binnenplaatsen en tuinen. Het tankstation is conform de bestemming "handelsinrichtingen". In zone voor binnenplaatsen en tuinen zijn enkel werkplaatsen voor kleinbedrijven toegestaan. In de voortuinstrook is geen bebouwing toegestaan. Er wordt enkel vermeld dat er een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zal ingediend worden. Uit de plannen blijkt dat het station integraal is ingeplant in de voortuinstrook en de zone voor binnenplaatsen en tuinen. De aanvraag is zodoende in strijd met de voorschriften van het BPA. De nieuwe tanks worden ingeplant in de voortuinstrook en de zone voor binnenplaatsen en tuinen. Dit houdt in dat de tanks voor een groot gedeelte tussen de bouwlijn en de rioollijn worden ingeplant. Van het benzinestation wordt geen enkele bouwvergunning - 4 -

5 voorgelegd. Doch uit de beslissing van het CBS blijkt dat er wel een bouwvergunning zou zijn uit 1957 (bouwen van een dienststation). Op de documenten van het BPA (uit de periode ) is het tankstation niet ingetekend. Dit zou bovendien inhouden dat tussen 1957 en heden aan het tankstation geen vergunningsplichtige werken zijn uitgevoerd!! De opvatting van het BPA is zodanig dat kan geconcludeerd worden dat het niet de bedoeling is om op deze plaats een tankstation te laten bestendigen. Immers de verdeling van benzine gebeurt integraal in de zone voor binnenplaatsen en tuinen. In het BPA wordt op geen enkele manier, op het plan en in de voorschriften, verwezen naar een benzinestation. Omwille van de strijdigheid van de inrichting met het BPA, adviseer ik de milieuvergunning ONGUNSTIG; Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 19 juni 2001 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies : 1. De omschrijving en rubrieken van de aanvrager kunnen behouden worden, mits de rubriek b onder de klasse 3-inrichtingen te rangschikken en onder de rubriek de opslag van 75 l tweetakt-benzine te verbeteren in 95 l De bezwaren met betrekking tot de ligging en de uitbouw van een klein station zijn gegrond. - Aan de bezwaren met betrekking tot brandgevaar, reukhinder en lawaaihinder kan tegemoet gekomen worden door het toezicht op het naleven van de Vlarem-voorwaarden die van toepassing zijn op deze inrichtingen. - De bezwaren met betrekking tot schade door verbouwingswerken zijn niet van milieutechnische aard en kan dan ook niet in het kader van deze milieuvergunningsaanvraag worden beoordeeld. - De bezwaren met betrekking tot de bodemvervuiling moeten behandeld worden in het kader van de procedures voorgeschreven in het bodemsaneringsdecreet. 3. De inrichting is stedenbouwkundig niet verenigbaar, zoals geargumenteerd in het advies van de AROHM De PMVC geeft een ongunstig advies voor de aangevraagde veranderingen van de reeds vergunde rubrieken (vervanging door nieuwe ondergrondse tank voor opslag van l benzine) en (vervanging en verhoging van het aantal verdeelslangen en tankposities), omwille van de stedenbouwkundige onverenigbaarheid, zoals geargumenteerd in het advies van de AROHM, en de milieutechnische bezwaren, zoals geargumenteerd in het advies van de AMV. - De PMVC stelt voor in principe akte te nemen van de aangevraagde veranderingen van de reeds geakteerde klasse 3-inrichtingen onder de rubrieken b (vervanging door nieuwe ondergrondse tank van l voor diesel) en van de nieuwe rubriek (lozing van bedrijfsafvalwater) maar bevestigt dat deze inrichtingen gerelateerd zijn aan het - 5 -

6 benzinestation en niet mogen geëxploiteerd worden omwille van de stedenbouwkundige onverenigbaarheid, zoals geargumenteerd in het advies van de AROHM, en de milieutechnische bezwaren, zoals geargumenteerd in het advies van de AMV. - De PMVC stelt voor akte te nemen van de klasse 3-inrichtingen onder de nieuwe rubriek 3.3, de uitbreiding onder de reeds vergunde rubriek , de nieuwe rubriek 17.4 en de uitbreiding onder de reeds vergunde rubriek b voor wat de opslag van l stookolie betreft, omdat deze aspecten niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het benzinestation en bijgevolg wel in exploitatie mogen genomen worden, zoals geargumenteerd in het advies van de AMV. * De melding van de herstelwerkplaats is zonder voorwerp omdat deze reeds vergund is Aan de vraag van de exploitant voor een volledige hermachtiging kan geen gevolg gegeven worden omdat de veranderingen met betrekking tot het benzinestation ongunstig geadviseerd worden en de gunstig geadviseerde veranderingen klasse 3-inrichtingen betreffen en geen aanzienlijke veranderingen gepaard gaande met grote investeringen tot gevolg hebben, zoals geargumenteerd in het advies van de AMV. - De bestaande vergunning van de bestendige deputatie nr f2 van 28 december 1989 en met vervaldatum 20 december 2007 blijft bijgevolg geldig De algemene en sectorale voorwaarden, zoals voorgesteld door de AMV, worden niet weerhouden, omdat enkel klasse 3-inrichtingen geakteerd en geëxploiteerd mogen worden. - De bijzondere voorwaarde met betrekking tot de brandweer, zoals voorgesteld door het schepencollege, wordt niet weerhouden omdat de brandweervoorwaarden tot stand moeten komen in overleg tussen det exploitant en de plaatselijke brandweer. - De drie bijzondere voorwaarden in het advies van de gemeentelijke Groen- en milieudienst aan het schepencollege met betrekking tot het verbod van de opslag van autowrakken en de verkoop van tweedehandsvoertuigen, het rein houden van het terrein bij de opslag van autobanden, autobatterijen, motorolie... en de verplichting om tijdens de werkzaamheden in de werkplaats alle buitendeuren en -ramen gesloten te houden, worden niet weerhouden omdat ze betrekking hebben op klasse 3-inrichtingen of reeds opgenomen zijn in de Vlarem-voorwaarden. Gelet op de ligging van de inrichting in een woongebied van het gewestplan Antwerpen; Gelet op de ligging van de inrichting in het bijzonder plan van aanleg nummer 5 "Fort V" goedgekeurd op 26 april 1984, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : - De bestemming voor hoofdgebouwen kan enkel uit woonhuizen en/of handelinsrichtingen bestaan

7 - In de voortuinstrook zijn alle constructies, met inbegrip van hellende op- en afritten, verboden. Na de oprichting van het hoofdgebouw dient de voortuinstrook als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. Alleen het gedeelte van de grond dat als toegang tot de gebouwen wordt aangewend mag worden verhard. - In de strook voor binnenplaatsen en tuinen dienen bergplaatsen en hokken op minimum 10 m uit de achtergevelbouwlijn geplaatst te worden. Overwegende dat de werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen met 1 hefbrug (15.2.) uit de omschrijving van de klasse 3-inrichtingen dient gelicht te worden, vermits ze reeds vergund is, zoals opgemerkt werd door de PMVC; dat van de overige klasse 3-inrichtingen akte kan genomen worden; Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt,niet verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften; Overwegende dat het gunstig advies van het schepencollege voldoende wordt weerlegd door de argumenten van de overige adviezen; Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC; Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie zelfs mits naleving van gepaste milieuvergunningsvoorwaarden niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Overwegende de voormelde niet-verenigbaarheid van de gevraagde exploitatie met de stedenbouwkundige en ruimtelijke voorschriften/met het milieu; dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk te weigeren; ARTIKEL 1. - Voorwerp B E S L U I T : 1 Aan de gevestigd Arnaud Fraiteurlaan 25 te 1050 Brussel wordt vergunning geweigerd, om een benzinestation, gelegen te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 465, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-A-35/d7, 1-A-35/b8, verder in bedrijf te houden en te veranderen door wijziging en uitbreiding, omvattende: - 7 -

8 - de opslag van l benzine in een nieuwe ondergrondse, gecompartimenteerde, dubbelwandige tank ter vervanging van de opslag van l benzine in 4 ondergrondse houders; de opslag van 95 l in het reservoir van een tweetaktpomp ( ); - 2 verdeelinstallaties voor de verdeling van diesel en benzine met in totaal 12 verdeelslangen ter vervanging van 1 dubbelvoudige en 2 enkelvoudige verdeelinstallaties ( ). 2 Akte wordt genomen van de melding van de volgende klasse 3-inrichting(en) : - de lozing van bedrijfsafvalwater met een maximumdebiet van 0,6 m³/uur, 1,1 m³/dag en 80,2 m³/jaar in de openbare riolering (3.1.1.); - de lozing van huishoudelijk afvalwater met een maximumdebiet van 100 m³/jaar in de openbare riolering (3.3.); - een airco van 12 kw, 2 frigo's van elk 0,2 kw, een diepvries van 0,5 kw en een luchtcompressor van 2,1 kw ( ); - de opslag van l diesel in een nieuwe, ondergrondse, dubbelwandige tank ter vervanging van de opslag van l in een ondergrondse houder; de opslag van l stookolie in een ondergrondse tank ( b.); - de opslag van 500 l antivries en radiatorvloeistof en l motorolie in bussen tot 25 l (17.4). Vlarem-rubricering : B ARTIKEL Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning wordt de krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw verleende bouwvergunning geschorst op de datum van onderhavige weigeringsbeslissing en vervalt zij, in geval beroep tegen onderhavige weigeringsbeslissing wordt aangetekend, van rechtswege op de dag van de weigering van de milieuvergunning in beroep. - Tegen onderhavige weigeringsbeslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem, beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden

9 ARTIKEL Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden. 2. De toepasselijke voorwaarden van Vlarem II dienen nageleefd te worden. Antwerpen, 5 juli Aanwezig : de heer C. Paulus, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens en F. Geudens, mevrouw M. De Graef en de heren M. Wellens en C. Masson, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier. Verslaggever : J. Geuens In opdracht: De Provinciegriffier, De Voorzitter, D. Toelen. C. Paulus. Besluit uitgevoerd op... De Directeur, MINUUT

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 34023/3/1/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY voor een inrichting gelegen Industrielaan

Nadere informatie

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd; Dossiernummer 7C/37010/2/1/M/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. TACK TRUCK- EN TANKCLEANING voor een inrichting

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen; Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Uittreksel uit de notulen van het College van burgemeester en schepenen zitting van 24 november 2009 Aanwezig: Danny Claeys burgemeester voorzitter, Christiaan

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GOEP/gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006

VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006 VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLAVI/0700000284/KH/AG

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV VITRA, GULKENRODESTRAAT

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLAV1-2012-0441/HS Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER FRIED VAN OPSTAL MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 05/02/2013 1 2 COLOFON Beleidsdomein Ruimtelijke

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 15/08/2012 1 2 COLOFON Samenstelling: Kristoff

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ontvangen op 12/04/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ontvangen op 12/04/2011; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2011 van 9 juni 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag vanwege de CVBA Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 19031 16708 AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4 STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 Het jaar TWEEDUIZEND EN ZES. Op zes september. Voor Ons, Meester

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare riolering. Goedgekeurd

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Jan Willen januari 2008 i Inhoudsopgave 1 België 1 2 Historiek 1 3 Het Gewestplan 2 3.1 Legende....................................... 3 3.2 Ruimtelijk kwetsbare gebieden..........................

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie.

BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES. Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Milieucommissie TECHNISCHE FICHE 01 BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES Auteur: Willy Vangossum Het aanleggen van een vlaremconforme brandstofverdeelinstallatie. Dit onderwerp is zodanig uitgebreid dat de uitwerking

Nadere informatie