LICHTBUNDEL. Belangenvereniging voor Lichtwerkers. Stappenplan: van idee tot realisatie en actie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LICHTBUNDEL. Belangenvereniging voor Lichtwerkers. Stappenplan: van idee tot realisatie en actie"

Transcriptie

1 LICHTBUNDEL Belangenvereniging voor Lichtwerkers Stappenplan: van idee tot realisatie en actie

2 Inleiding stappenplan Dit stappenplan vormt de basis voor de oprichting en ontwikkeling van LICHTBUNDEL. Zowel dit stappen plan, als het proces om LICHTBUNDEL vorm te geven is organisch, dat wil zeggen dat aan de hand van ontwikkelingen, alles steeds op voortgang wordt bijgewerkt. Het idee en de visie over LICHTBUNDEL Over de hele wereld houden mensen zich bezig met spiritualiteit, al dan niet in georganiseerd verband. Onze wereld heeft licht, liefde en geluk nodig en mensen die bereid zijn zich hiervoor in te zetten, om dit te bewerkstelligen. De verschillende spirituele stromingen hebben allen hun eigen basis, uitgangspunten en werkwijze. Deze zijn mooi en goed zoals ze zijn en Lichtwerkers brengen heling op allerlei gebied. Wat LICHTBUNDEL wil is op zoek gaan naar de overlap en gezamenlijkheid van lichtwerk, want het is tijd om de lichtkrachten te bundelen vanuit alle stromingen. Een overkoepelend platform dat los staat van individuele belangen en vanuit zuiverheid werkt. Het is noodzakelijk om alle lichtwerkers en alle lichtwerkorganisaties te bundelen. Dit is waar LICHTBUNDEL voor staat: zonder afhankelijkheid, eigenbelang en commerciële motieven de belangen van lichtwerkers behartigen. Door op vrijwillige basis vanuit innerlijk zuivere motieven een platform te vormen, kan er vanuit het Lichtwerk een duidelijk statement worden geformuleerd en ondersteuning komen voor alle Lichtwerkers. De doelstelling is dat LICHTBUNDEL als overkoepelende belangenvereniging een platform vormen om:. de positie van Lichtwerkers in de maatschappij te verduidelijken en te versterken,. het overzicht van allerlei soorten Lichtwerk inzichtelijk te maken. door bundeling, imagoverbetering en informatie de kwaliteit van Lichtwerk te versterken. een maatschappelijke positie van Lichtwerk op te bouwen en op te eisen. Projectgroep Sinds halverwege 2013 is er vanuit de wens ter verbetering van de huidige situatie een voorlopige LICHTBUNDEL projectgroep samengekomen. In deze projectgroep zijn vanuit de basis van het Lichtwerk in een Lichtcentrum allereerst uitgangspunten als samenwerkingsvoorwaarden uitgewerkt. Nu deze basisuitwerking vorm heeft gekregen is vanuit de projectgroep een werkgroep samengesteld. Vanaf de basisfundamenten en opbouwen tot de overkoepelende LICHTBUNDEL, is bedoeld om het Lichtwerk samen te dragen. Taken binnen het projectteam zijn: 1. Aansturen en motiveren team, motiveren organisaties van Lichtwerkers 2. Beheer website, schrijven nieuwsbrieven en stukken voor de website

3 3. PR en communicatie, post en mail bijhouden en beantwoorden 4. Doelgroep Lichtwerkers nader specificeren en waar moeten ze aan voldoen 5. Kwaliteitsbeheer en ontwikkeling en proces en werkwijze screening/ aansluiting vorm geven 6. Ontwikkelen van visie en afstemming met beroepsgroepen 7. Belangenbehartiging 8. Financiën beheren en kosten bewaken 9. Organisatiestructuur neerzetten Wat zijn de eerste praktische stappen? In de eerste bijeenkomsten van de projectgroep is vanuit Lichtwerkers bekeken hoe het Lichtwerk in de praktijk in een Lichtcentrum vorm kan krijgen. Vanuit de basis vormgegeven in een praktische uitwerking, is hierdoor een fundament gelegd en een verankering tot stand gekomen. In de laatste bijeenkomst van de projectgroep is de visie vastgesteld met alle doelstellingen. Vanuit deze basiskern kan het Lichtwerk in LICHTBUNDEL breed worden gedragen en verder worden ontwikkeld. RESULTATEN In een Lichtcentrum aanbieden van cursussen, inloopavonden en mogelijkheden van beschikbare ruimtes, versterkt het licht in en om het Lichtcentrum. Deze versterking van de basis en naar een hoger lichtnivo brengen, is met resultaten geëvalueerd. Er zijn in ruim een half jaar meer dan 200 Lichtwerkcontacten in het Lichtcentrum geweest. De diverse cursussen waren op een nivo dat het individuele lichtwerk overstijgt. Er was zowel collegiale ondersteuning als toetsing en coaching, wat de kwaliteit ten goede kwam. Deze projectfase is in september 2014 afgesloten en er is nu een werkgroep, een stevig team om het vervolgtraject van Lichtbundel te realiseren. Nu is er weer een praktische vormgevingsperiode aangebroken en is er een inventarisatie gedaan waarin wenselijke LICHTBUNDEL speerpunten en activiteiten in zijn benoemd. Alle werkgroepleden hebben hun verbeterpunten in dromen cq wensen aangegeven..weer naastenliefde als nabuurschap bevorderen.vanuit het hart denken en niet vanwege geldelijk gewin.medicatie door kruiden vervangen als dat mogelijk is.ouderen, of mensen zonder geld gratis helpen met goedkope cq gratis consulten.ouderen leren en informeren over bewegen (in groepswerk, workshops,of in symposium.begrijpelijke informatie aan de diverse doelgroepen verstrekken.een alternatief programma voor bedrijven, met business spiritualiteit brengen

4 .Richten op bedrijven die niet positief op milieuactiviteiten anticiperen -Verbinden van multiculturele doelgroepen in gemeenschappelijkheid -Meditatie en lichtwerk geven aan verslaafden en mesologe aanvullende hulp -Integrale aanpak voor jongeren over seksualiteit -Multidisciplinair gezondheidscentrum met rechtvaardige stroom van geld voor hulp en verwijzingen naar alternatieve helpers -Een collectieve benadering van spirituele jongeren en elkaars flow te respecteren..inhoudelijk coachen van lichtwerkers, zodat niet iedereen alles zelf moet uitzoeken Lees het vervolg hiervan onder punt 5. Kwaliteitsverbetering van het Lichtwerk. 1. Aansturen en motiveren team, motiveren organisaties van Lichtwerkers Na de uitwerkingen zoals in dit stappenplan omschreven, is er nu een definitieve werkgroep met Lichtbundelaars actief. Op basis van het voorwerk van de projectgroep wordt de ingeslagen weg vervolgd, aangevuld en zo nodig bijgesteld om aan bovenstaande punten uitwerking te geven. 2. Beheer website, schrijven nieuwsbrieven en stukken voor de website De domeinnaam voor de website is aangekocht onder de naam: De website tekst is in ontwikkeling en er zal opdracht worden gegeven om de website te bouwen. Hieraan is voorlopig geen prioriteit gegeven. Functies van de website :. Informatie over de aangesloten organisaties. Informatie over de doelstelling van LICHTBUNDEL. Agenda/activiteiten. Actuele ontwikkelingen. Info over activiteiten/bijeenkomsten waar mensen aan deel kunnen nemen?. Info over literatuur, vakbladen etc.. Waar kunnen mensen zich aanmelden? 3. PR en communicatie, logo, ledenwerving, post en mail bijhouden en beantwoorden Sociale media: In deze tijd is het belangrijk om de social media te gebruiken. Twitter, linkedin en facebook zijn effectieve middelen om snel veel aandacht te genereren. Facebook en Twitter pagina s zijn in april 2014 opengesteld. adres wachtwoord: Rondetafel. Dit is ook het wachtwoord voor Facebook; dus alle projectgroepleden kunnen nu vanuit deze accounts namens lichtbundel werken. Logo:

5 Er is een logo gemaakt als een mooi krachtig symbool dat snel herkenbaarheid oproept. Dit logo wordt de digitale handtekening en zal komen op de website, op visitekaartjes en alle andere uitingen naar buiten. Het Logo is inmiddels vastgesteld. Ledenwerving: Leden werving en het verzamelen van inkomsten: - DMV social media (facebook, nieuwsbrief etc) lotingen opzetten waarmee mensen bijvoorbeeld voor een euro een lot kunnen kopen en een healing kunnen winnen. Misschien voor 5 euro een lot en dan een gratis workshop weggeven.. Etc.. - Wanneer mensen zich inschrijven kunnen we 1x in de maand onder de nieuwe inschrijvingen iets verloten waardoor het dus aantrekkelijker wordt om je in te schrijven (leden werving) - Thema dagen/bijeenkomsten/festivalletjes organiseren waar mensen kunnen netwerken en geintroduceert kunnen worden aan elkaar en nieuwe dingen. - Boekjes verloten/verkopen/geven bij inschrijving Publiciteit Als alles gereed is, kan er een persbericht uit naar diverse bladen en persdiensten. De website moet op dat moment 100% klaar zijn waardoor mensen direct kunnen kijken en lezen. 4. Doelgroep Lichtwerkers nader specificeren en waar moeten ze aan voldoen. De doelgroep Lichtwerk, Lichtwerkers, Lichtcentrum zal nog duidelijk worden gedefinieerd om in LICHTBUNDEL werkbare en eenduidige begrippen te hanteren. Als doel is gesteld dat LICHTBUNDEL Lichtwerkers gaat verenigen in een bundeling van krachten. Voorlopige acties: Werving vrijwillige ambassadeurs voor LICHTBUNDEL Kwaliteitsuitwerkingen wenselijke activiteiten Projectplan met tijdspad opstellen Activeren website en verder vormgeven andere informatiedragers 5. Kwaliteit, Wat wordt de meetlat en wanneer valt iemand binnen de categorie Lichtbundel wil de kwaliteit van Lichtwerk bevorderen en bij voorkeur voorzien van een collegiale toetsing cq certificering. Door de activiteiten inzichtelijk te maken komt er een kwaliteitsverbetering van het Lichtwerk. ALGEMENE DOELSTELLING Naastenliefde en vanuit het hart willen schenken is een algemene doelstelling geworden, die bij elke uitwerking van Lichtwerkactiviteiten voorop staat. Vervolgens zijn alle droomwensen geformuleerd in werkbare punten die verbetering behoeven voor verschillende doelgroepen:

6 - ouderen informeren - verslaafden en aanvullende hulp - jongeren mbt seksualiteit - multiculturele verbindingen - milieu aspecten en spirituele benadering bij bedrijven - multidisciplinaire geldstromen waarin alternatieve hulp - lichtwerkers in het ontwikkelen van spiritualiteit Door 2 of meer werkgroepleden zullen deze onderwerpen worden uitgewerkt op: Formuleren van gezamenlijke uitgangspunten t.a.v. het onderwerp Benoemen knelpunten, problemen of samenwerking Kiezen voor uitwerking van het belangrijkste punt om uit te werken Analyseren en aandragen van oplossingen Kiezen voor de beste oplossingen Praktisch vormgeven en uitwerken van deze aanvulling/ oplossingen Effect meten door controleren en evalueren of het zo beter werkt De plannen, zoals hier omschreven zijn nu in een uitwerkingsfase. 6. Ontwikkelen van visie en afstemming met beroepsgroepen Lichtbundel behartigt de belangen van lichtwerkers in de vorm van ondersteuning en informatievoorziening. Deze ondersteuning bestaat er uit dat gebeurtenissen naar het algemeen belang worden getrokken en nooit op persoonlijk niveau worden uitgevochten. Lichtbundel is een steun in de rug voor de individuele lichtwerker/organisatie van lichtwerkers, die in zuiverheid met lichtkracht omgaan. Eventuele missers worden als kwaliteitsaspecten aangepakt om vervolgens met gerichte verbeteringen de zuiverheid te kunnen blijven garanderen. Lichtbundel ondersteunt Lichtwerkorganisaties die gelijksoortige ontwikkelingen en doelen nastreven, om kennis en kunde te kunnen delen. Grote en kleine soortgelijke organisaties kunnen in zuiverheid van elkaar leren en elkaar ondersteunen zonder concurrentie vanuit zuiverheid. Lichtkracht is vrij voor iedereen beschikbaar in het universum en in de uitvoering van lichtbundel blijft dit gegeven als norm gehanteerd. 7. Belangenbehartiging De specifieke doelen en belangen die gaan worden behartigt door LICHTBUNDEL worden nog nader omschreven. In de laatste bijeenkomst is de visie vastgesteld en alle doelstellingen worden verder vormgegeven en vastgesteld. 8. Financiën beheren en kosten bewaken In Lichtbundel zal alle energie die noodzakelijk is om in de maatschappij een rol te spelen in geld, dienstbaarheid, of een andere passende vergoeding worden omgezet.

7 Zowel uitvoerend als op organisatieniveau is het noodzakelijk dat soms een geldelijke vergoeding wordt gegeven. Het doel is om balans te houden in geven en nemen. Lichtbundel wil in principe bovenstaand uitgangspunt handhaven en financiële zaken als noodzakelijke factor, zonder enig winstbejag, uitvoeren. Zoals lichtkracht naar redelijkheid als energielevering wordt berekend, zo zal dit ook voor de belangenorganisatie gelden. Gebruikmaken van diensten, zoals een kwaliteitsmeting en het vertrekken van een certificaat zullen op kosten van de geleverde diensten worden berekend. Informatie via de nieuwsbrief zal aan de hand van de vaste kosten een geldelijke bijdrage vragen. Vaste kosten die een organisatie met zich mee brengt zullen uit donaties, crowdfunding of ludieke acties worden. De kostenstructuur zal worden bewaakt. 9. Organisatiestructuur Vrijwilligers vormen de basis. Lichtbundel als belangenorganisatie steunt op vrijwilligers die onbezoldigd hun energieke bijdrage leveren aan het sponsoren van lichtwerk en het verbeteren van de huidige, versnipperende situatie. Bij de constructie van een overkoepelende belangenorganisatie is deelname voor vrijwilligers niet zo maar vrijblijvend, ook als vrijwilliger is er een Lichtwerkers taak uit te dragen. Deze taken bestaan o.a. uit: - verspreiden van licht - meehelpen met het uitzetten van de boodschap, - deelnemen aan bijeenkomsten - andere (nader te bepalen) taken op zich nemen. Lichtbundel ziet lichtkracht als dragend en als basis van alle lichtwerk, de verankering hiervan als draagpunt is de fundering en is leidend als uitgangspunt voor de organisatie. Overkoepelend, als een piramidevorm, gecentreerd ondersteunen van elke lichtwerker, lichtpunt of lichtwerkorganisatie. Lichtbundel vormt de overkoepeling van alle lichtwerk. Als vereniging met leden is de organisatie voor iedereen toegankelijk en kunnen alle lichtkrachten, standpunten, nieuwsfeiten en acties en mogelijkheden worden vorm gegeven. Lichtbundel wil verbindend zijn tussen alle factoren en de kern van lichtkracht, door het bundelen van alles was verenigd kan worden om lichtwerk in krachtige stralen te laten schijnen in de wereld. Donaties/bijdragen: Er kan voor worden gekozen geld te laten stromen in de organisatie door leden/ donateurs/ vrijwillige bijdragen (bv een tientje per persoon) te vragen,waarmee weer nieuwe projecten betaald kunnen worden. Wel moet dan duidelijk zijn wat zij er voor terug krijgen, bijvoorbeeld hun naam op de website, podium voor hun werk. Informatie samenbrengen van Lichtwerkers/ promotie netwerkondersteuning, intervisie en deelnemen aan cursussen

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden PERSOONLIJK Rinus Zebregts heeft 30 jaar ervaring in de energiewereld. Daarbij, zegt hij, heeft hij energie over. Deze energie zet hij graag in om met mensen

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 15

Inhoud. Pagina 2 van 15 Maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Waarom een beleidsplan?... 3 Hoe is het beleidsplan tot stand gekomen?... 3 Onderdeel A: Vereniging, sfeer en mensen... 5 Inleiding... 5 A.1 Speerpunt: Bestuursstructuur...

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN D E S I G N & V I S U A L I S A T I O N PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN versie 06-05-2013 Voorwoord

Nadere informatie

Frysl@n online HULPVERLENING HANDBOEK ONLINE HULPVERLENING

Frysl@n online HULPVERLENING HANDBOEK ONLINE HULPVERLENING HANDBOEK ONLINE Voorwoord Verloop van het project ROUTE Voor u ligt het handboek van het project Online. Een tweejarig project mede tot stand gekomen met financiële steun van de provincie Fryslân. In het

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Activiteitenplan. Ontwikkeling van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE)

Activiteitenplan. Ontwikkeling van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE) Activiteitenplan Ontwikkeling van de Vakvereniging van Ervaringswerkers (VVvE) Kwaliteitsverbetering in zorg- en dienstverlening en in maatschappelijke participatie door inzet van ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

De VIBEZ-methode. Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo. Meedoen en meebeslissen in de maatschappij

De VIBEZ-methode. Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo. Meedoen en meebeslissen in de maatschappij De VIBEZ-methode Vraaggericht, Interactief, Bewust En Zo Meedoen en meebeslissen in de maatschappij Hengelo, januari 2009 m e e r d a n w e l z ij n Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De VIBEZ-methode: waarom

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur

Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie. 4 2.2 Visie. 4 2.4 Organogram 2011. 5 2.4 Bedrijfscultuur JAARVERSLAG 2011 1 Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organisatie 2.1 Missie 4 2.2 Visie 4 2.4 Organogram 2011 5 2.4 Bedrijfscultuur 6 2.5 De rol van de gesprekspartner/adviseur 6 2.6 Communicatie 6 2.7 Fondswerving

Nadere informatie

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie