Annuleringsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annuleringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Studiedagen 2015

2 In deze folder vindt u het cursusaanbod van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) in Alle cursussen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten: Inhoudelijke kennis van actuele ontwikkelingen en landelijk beleid. Ruimte voor eigen inbreng. Aandacht voor de lokale situatie. Aanmelden U kunt zich aanmelden via de Woonbondwebsite: (Cursussen). Ongeveer 14 dagen vooraf gaand aan de cursus ontvangt u nadere gegevens en een route beschrijving. U kunt uitsluitend aan de cursus deelnemen na ontvangst van een bevestiging van deelname. Vragen? meer informatie neemt u telefonisch contact op met het secretariaat van de afdeling Scholing, telefoon De afdeling is bereikbaar van maandag t/m donderdag van uur. Prijs De deelnamekosten zijn 156,- per persoon voor leden van Woonbond-lidorganisaties, 180,- voor persoonlijke leden en leden van niet-lid organisaties. Beroepskrachten betalen 297,- (excl. btw) per persoon. Documentatie en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Annuleringsvoorwaarden Bij annulering gedurende twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 2

3 Studiedagen najaar 2015 De huursombenadering: inhoud en gevolgen 4 Prestatieafspraken maken: inhoud en vaardigheden 5 Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel: puzzelen met de punten 7 Werkplan: noodzaak voor een realistische begroting 8 Social media: mobiliseer uw achterban door slim gebruik 9 De Woningwet 2015: grijp uw kans de huurders organisatie aan het stuur! 10 Het onderhoudsbeleid: planmatig en vraaggestuurd 12 Werken met de vernieuwde Overlegwet: resultaten met regels 13 De huurdersorganisatie+: sterk en slagvaardig? 14 Werken met Corporaties in Perspectief (CiP) : ken uw verhuurder! 15 Juli 2015

4 De huursombenadering: inhoud en gevolgen Bestuursleden van huurdersorganisaties Data 1. Dinsdag 25 augustus 2. Dinsdag 1 september Woensdag 2 september Zwolle 2. Eindhoven 3. Amsterdam Minister Blok van bzk heeft aangekondigd dat hij na jaren inkomensafhankelijke huurverhogingen in 2016 wil overstappen op de huursombenadering. In het onderhandelaarsakkoord Woonbond- Aedes over het sociaal huurbeleid is de huursombenadering het uitgangspunt. De huursombenadering is een systeem waarbij de stijging van de som van alle huren de maatstaf wordt voor het huurbeleid van een verhuurder en niet langer de huurverhoging per individuele huurder. In deze cursus maakt u kennis met de achtergronden en de werkwijze van het nieuwe systeem en de uitwerking en gevolgen ervan, maar ook de verschillen met de huursombenadering die we nog kennen uit de jaren negentig en die van het voorstel Wonen 4.0. Tijdens de dag bespreken we de verschillende manieren waarop een huursombenadering kan worden ingezet bij het huurbeleid van een verhuurder en we formuleren een eerste aanzet van een visie op huursombenadering. Weet u wat een huursombenadering in kan houden. Heeft u geleerd hoe een huursombenadering kan helpen om grote verschillen in huurprijzen te verminderen. Heeft u zich een mening gevormd over de praktische inzetbaarheid van een dergelijke benadering bij uw eigen verhuurder. Heeft u een overzicht van de voors en tegens van het nieuwe systeem. Projectnummer / /

5 Prestatieafspraken maken: inhoud en vaardigheden Tweedaagse cursus Bestuursleden van huurdersorganisaties uit de sociale huursector Data Vrijdag 4 en Zaterdag 5 september 2015 Vrijdag 6 en Zaterdag 7 november 2015 Soesterberg Van vrijdag uur tot zaterdag uur, met overnachting Prijs 450,- p.p. all-in (per weekend) De Woningwet 2015, die op 1 juli in werking is getreden, geeft huurdersorganisaties invloed en macht bij het maken van de prestatieafspraken. Huurdersorganisaties hebben het recht volwaardig mee te praten en te beslissen over het lokale volkshuisvestingsbeleid, op hetzelfde niveau als en dus gelijkwaardig aan gemeenten en corporaties. Hoe bepaalt u uw inzet, aan welke criteria dienen die afspraken te voldoen, hoe onderhandelt u met twee partijen: al deze zaken komen aan de orde en worden geoefend in deze tweedaagse. Basis voor de prestatieafspraken zijn de woonvisie van de gemeente én de meerjarenplannen van de corporatie. Belangrijke onderwerpen voor de huurdersorganisatie zijn o.a.: de mogelijke overheveling van te liberaliseren woningen naar de niet-daeb tak van de corporatie, de hoeveelheid betaalbare sociale huurwoningen in de kernvoorraad en voldoende beschikbare huurwoningen voor de middeninkomens en andere doelgroepen die in de knel dreigen te komen bij het zoeken naar een geschikte woning. Aan de orde komen mogelijke en wenselijke afspraken op basis van informatie, waar de huurdersorganisatie recht op heeft. De te maken afspraken laten concreet zien welke prestaties er geleverd moeten worden door corporatie of gemeente. U krijgt tips om tot zo concreet mogelijke afspraken te komen, waarbij duidelijk moet zijn wat er gebeurt als een afspraak niet gerealiseerd wordt. U leert welke mogelijkheden er zijn als één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Projectnummer / Z.o.z. 5

6 Prestatieafspraken maken (vervolg) Op de tweede dag gaat u zelf aan de hand van concrete en realistische voorbeeldsituaties oefenen met onderhandelen in verschillende rollen, want als u weet wat de ander van plan is, bent u beter voorbereid om tegenspel te bieden. Weet u, welke onderwerpen bij het maken van prestatieafspraken aan de orde komen. Weet u over welke informatie u dient te beschikken en welke rechten u heeft. Weet u, welke onderhandelingstactieken u kunt hanteren. Weet u op welke wijze u strategisch kunt opereren. Wat u kunt doen, als de andere partijen zich niet aan de afspraken houden. 6

7 Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel: puzzelen met de punten Bestuursleden van huurdersorganisaties en commissieleden in zowel de particuliere als de sociale sector Data 1. Woensdag 9 september Donderdag 10 september Vrijdag 11 september Eindhoven 2. Amsterdam 3. Zwolle Het Woningwaarderingsstelsel wordt vanaf 1 oktober 2015 ingrijpend gewijzigd. Nadat vanaf 1 januari 2015 het Energielabel al op een andere manier verwerkt is in de puntentelling, is het punten systeem nu echt fundamenteel veranderd. In deze cursus leert u hoe. De verhuurder gebruikt het puntensysteem om de huurprijzen te bepalen. De regels voor de punten en de maximale huurprijs zijn in de wet voorgeschreven. Alle verhuurders gaan met deze voorschriften verschillend om en maken hun eigen keuzes. U leert welke onderdelen van het woningwaarderingssysteem (het wws of het puntenstelsel) veranderd zijn en op welke wijze dat is gebeurd. U leert aanvullend welke onderdelen van het puntensysteem verdwijnen en welke gevolgen dat heeft voor de maximale huur, de betaalde huur en de huurverhoging. U leert hoe vanaf 1 oktober 2015 de woz-waarde van de woning medebepalend wordt voor het puntenaantal. U leert wat er gebeurt met de punten voor de woonvorm, de woonomgeving en de recent geïntroduceerde schaarstepunten. Aanvullend leert u welke gevolgen het een en ander heeft voor de puntprijs. Projectnummer / / Kent u alle oude en nieuwe componenten die een rol spelen bij de puntentelling. Weet u welke gevolgen een ander puntenaantal heeft voor zittende en voor nieuwe huurders. Bent u in staat een aangeleverde puntentelling te controleren. Weet u welke gegevens u nodig hebt om een correcte puntentelling te maken. 7

8 Werkplan: noodzaak voor een realistische begroting Bestuursleden van huurdersorganisaties Datum Woensdag 30 september 2015 Utrecht Met een goed werkplan kunt u uw begroting realistischer en meer passend bij de werkelijkheid, maken. In uw werkplan beschrijft u uw werkzaamheden zowel op de korte als de lange termijn. U hoeft niet meer ad hoc zaken te regelen. Het is makkelijker om vrijwilligers voor afgeronde klussen in te schakelen. Met een werkplan en een daarop gebaseerde begroting kunt u uw corporatie overtuigen van de noodzaak tot financiering van uw huurdersorganisatie. In deze cursus maakt u kennis met de functie van een werkplan: het beschrijven van doelstellingen, werkwijze en plan van aanpak. U leert dit te vertalen in budgetten. Vervolgens past u deze kennis toe en stelt u een werkplan en begroting op voor uw eigen organisatie. Heeft u de aanzet voor een werkplan voor uw organisatie. Kent u de opzet van zo n plan, weet u wat de voordelen zijn en weet u hoe u de voornemens duidelijk kunt formuleren. Weet u hoe u het werkplan in een begroting kunt omzetten. Heeft discussie met andere huurdersorganisaties u op ideeën gebracht die u in uw eigen organisatie kunt toepassen. Projectnummer

9 Social media: mobiliseer uw achterban door slim gebruik Bestuursleden van huurdersorganisaties en bewonerscommissies Datum Woensdag 7 oktober 2015 Utrecht Als uw huurdersorganisatie afspraken wil maken met uw verhuurder of gemeente, kan een slim gebruik van social media daarbij behulpzaam zijn. Via Facebook, Twitter, Google+ en andere platforms kunt u uw achterban snel raadplegen en mobiliseren, maar u kunt ook meningen beïnvloeden. Als u jongeren wilt betrekken bij het huurderswerk, is het gebruik van social media essentieel. In deze cursus gaan we in op het strategisch inzetten van social media. We gaan er van uit dat u al bekend bent met de technische kant en we maken dan ook geen nieuwe accounts aan. Programma Welke social media kunt u in welke situaties het beste inzetten? Wat wilt u ermee bereiken? Wie wilt u ermee bereiken? Hoe organiseert u uw achterban via social media? Hoe houdt u de regie en hoe organiseert u continuïteit? Hoe reageert u op social media-gebruik door uw verhuurder, gemeente en achterban? Projectnummer

10 De Woningwet 2015: grijp uw kans de huurders organisatie aan het stuur! Bestuursleden van huurdersorganisaties (sociale sector) Data 1. Maandag 12 oktober Dinsdag 13 oktober Vrijdag 16 oktober Eindhoven 2. Amsterdam 3. Zwolle Er is lang naar uitgekeken, maar de Woningwet 2015 is sinds 1 juli een feit. De wet geeft nieuwe regels over de bevoegdheden van corporaties, t.a.v. het toezicht en de rol van gemeenten en huurdersorganisaties. Zowel de gemeentes als de huurdersorganisaties krijgen meer zeggenschap. Alle nieuwe mogelijkheden van de wet komen aan bod en we bespreken op welke wijze u daar vorm aan kunt geven. U krijgt op hoofdlijnen de inhoud van de wet uitgelegd. Daarbij gaat het natuurlijk vooral over wat de gevolgen zijn voor uw werk als huurdersorganisatie. De corporatie moet terug naar haar kerntaak en moet commerciële activiteiten scheiden van de sociale activiteiten. Wanneer er een scheidings-of splitsingsvoorstel aan de orde is, hebt u als huurdersorganisatie recht om daar een zienswijze op te geven. We bespreken wat daarbij belangrijke aandachtspunten kunnen en moeten zijn. De huurdersorganisatie is vanaf nu een gelijkwaardige gesprekspartner bij de prestatieafspraken. Aan de orde komt de interpretatie van deze gelijkwaardigheid en op welke manier u als huurdersorganisatie invloed kunt uitoefenen op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De huurdersorganisatie heeft daarnaast het recht gekregen om voor minimaal een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De wet stelt eisen aan de kwaliteit van die beoogde commissarissen. U leert welke dat zijn. Projectnummer / /

11 De wet regelt ook het instemmingsrecht van de huurdersorganisaties bij fusieplannen. We bespreken wanneer dat recht van toepassing is. Tenslotte bespreken we ook de wijzigingen in de Overlegwet en de mogelijkheid om een huurdersraadpleging in te zetten. Met dit laatste heeft de huurdersorganisatie meer middelen om te werken aan draagvlak en professionalisering, zodat ze haar positie ten opzichte van de verhuurder kan versterken. Hebt u een goed beeld van wat er verandert door de nieuwe wet. Weet u op welke manier die veranderingen het werk van de huurdersorganisatie raken. Hebt u nagedacht over hoe u vorm kunt geven aan de nieuwe rechten uit de wet. Heeft u zicht op welke keuzes uw huurdersorganisatie kan maken. 11

12 Het onderhoudsbeleid: planmatig en vraaggestuurd Bestuursleden van huurdersorganisaties (sociale sector) Datum Dinsdag 10 november 2015 Utrecht Corporaties hebben de wettelijke plicht hun woningen te onderhouden. Zij maken daar meerjarenplanningen voor. Huurdersorganisaties willen invloed uitoefenen op de keuzes van de corporaties. Aan de orde komt basiskennis over de onderhoudsverdeling tussen verhuurder en huurder. Begrippen uit de wet (o.a. de gebrekenregeling, kleine herstellingen, woningverbetering) komen aan bod. Daarnaast bespreken we de mogelijkheden om onderhoud af te dwingen en de rol van de Huurcommissie daarbij. Kennis van de wettelijke regels met betrekking tot renovatie komen van pas, als er bijvoorbeeld overleg plaatsvindt over een sociaal plan of sociaal statuut. In het overleg over de meerjaren-onderhoudsplanning komt u als huurdersorganisatie voor de volgende vragen te staan: Is er een basiskwaliteit waar de woningen aan moeten voldoen? Zorgt de verhuurder ervoor dat de woningen betaalbaar blijven, ondanks de investering? Spelen de woonlasten daarbij een rol? Welke woningen worden als eerste aangepakt bij energiemaatregelen? Steeds meer verhuurders gaan over van planmatig naar vraaggestuurd onderhoud. De voor- en nadelen hiervan worden besproken. Projectnummer Weet u welke onderhoudsverplichtingen de huurder en de verhuurder hebben. Bent u bekend met de mogelijkheden om onderhoud af te dwingen (sociaal statuut dan wel een vraaggestuurde meerjarenplanning). Hebt u samen met andere huurdersorganisaties nagedacht over wat wenselijke beleidskeuzes zijn waar u op wilt inzetten bij uw corporatie.

13 Werken met de vernieuwde Overlegwet: resultaten met regels Bestuurleden van huurdersorganisaties Data Vrijdag 20 november 2015: voor corporatiehuurders Vrijdag 27 november 2015: voor de huurders in de particuliere sector Utrecht Werkelijk in sneltreinvaart is de Overlegwet na de Parlementaire Enquête Woningcorporaties verbeterd. Deze verbeteringen gelden voor alle huurdersorganisaties, zowel in de sociale als in de particuliere huursector. Op 27 november speciale en bijzondere aandacht voor de problemen in de particuliere sector! U leert wat de verbeteringen zijn in de Wet op het overleg huurders verhuurder (de wohv, of de Overlegwet). U leert wat er geregeld is voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies, wat er aanvullend kan worden afgesproken en op welke manier de wetgever met de recente wijzigingen heeft geprobeerd de positie van huurdersorganisaties te versterken. Want dat is de bedoeling van de verbeteringen. Bent u op de hoogte van de aard en de bedoeling van de wijzigingen. Weet u wat u aanvullend met uw verhuurder af mag spreken. Weet u hoe de nieuwe Overlegwet de financiën van de huurdersorganisatie en de facilitering van bewonerscommissies regelt. Hebt u nagedacht over de manier waarop bewonerscommissies en huurdersorganisaties elkaar kunnen versterken. Projectnummer /

14 De huurdersorganisatie+: sterk en slagvaardig? Bestuursleden van huurdersorganisaties Datum Dinsdag 24 november 2015 Utrecht Huurdersorganisaties hebben een sterkere positie ten opzichte van hun verhuurders gekregen. Dat vraagt het nodige van huurdersorganisaties. Deze cursus geeft u handvatten en tips om uw huurdersorganisatie op een zelfbewuste manier te presenteren. Een huurdersorganisatie staat sterker wanneer zij er in slaagt om de achterban goed te betrekken. Een eerste stap is daarom: zorgen dat de huurders de huurdersorganisatie kennen, dat de huurders een goed beeld hebben van wat de huurdersorganisatie is en wat ze doet. Daarvoor is nodig na te denken over hoe de bekendheid van uw huurdersorganisatie vergroot kan worden. Dit kan door goed na te denken over de communicatie en de ideeën daarover in een communicatieplan te zetten. Een huurdersorganisatie is slagvaardig als het bestuur er goed in slaagt om samen tot besluiten te komen en die naar buiten toe uit te dragen. Maar niet altijd is er eensgezindheid over een te nemen besluit. We bespreken manieren om tot besluiten te komen waar iedereen achter staat. Hoe kan uw huurdersorganisatie zijn invloed maximaal uitoefenen? Door te overtuigen. Dat kunt u, als u zélf overtuigd bent! Anders gezegd: zorg voor een goed verhaal waar u helemaal achter staat. U leert en oefent dan ook, op welke wijze u een betoog op een goede manier opbouwt en presenteert. Projectnummer Hebt u tips over hoe u uw huurdersorganisatie aan uw huurders en verhuurder kunt presenteren. Hebt u manieren geleerd om tot een gezamenlijk besluit te komen. Hebt u geleerd en geoefend met het houden van een opbouwend en overtuigend betoog.

15 Werken met Corporaties in Perspectief (CiP) : ken uw verhuurder! Bestuursleden van huurdersorganisaties uit de sociale sector Datum Vrijdag 11 december 2015 Utrecht Elk jaar in november worden over alle corporaties alle cijfers in Corporaties in Perspectief (Cip) online gepubliceerd (te vinden via de website van Aedes). Corporatie in Perspectief bevat met andere woorden alle kengetallen van alle corporaties in Nederland. Een absolute must voor ieder huurdersorganisatie die met een sociale verhuurder heeft te maken. Tijdens deze cursus leert u in grote lijnen de opzet en inhoud van CiP. U leert hoe deze analyses tot stand komen en wat u er in kunt vinden. U leert hoe in CiP de prestaties van uw corporatie worden vergeleken met de prestaties van de afgelopen jaren, met de prestaties van vergelijkbare corporaties (de referentiegroep) en met het landelijk gemiddelde. U leert hoe u de gegevens uit CiP kunt gebruiken om met de verhuurder in gesprek te gaan. Bent u goed op de hoogte van de opzet van Corporatie in Perspectief. Bent u op de hoogte van de belangrijkste kengetallen uit CiP. Bent u in staat de ontwikkeling die uw corporatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt te herkennen in CiP. Bent u in staat een aantal kengetallen uit CiP te gebruiken bij de voorbereiding van het overleg met uw verhuurder. Projectnummer

16

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015

VOORBEELD. Woningwaarderingsstelsel 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. over het vernieuwde Puntenstelsel. Eerste druk, oktober 2015 Woningwaarderingsstelsel 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties over het vernieuwde Puntenstelsel Eerste druk, oktober 2015 WONINGWAARDERINGSSTELSEL 2015 Eerste druk, oktober 2015 2015 Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016

Participatie en zelfbeheer. ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Participatie en zelfbeheer ALV STOK Trevor James 31 mei 2016 Woningwet 2015 Woonvisie & prestatieafspraken Verandering in relatie huurdersorganisatie, woningcorporatie en gemeente Woonvisie en prestatieafspraken:

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

Tips voor huurdersorganisaties

Tips voor huurdersorganisaties Huurbeleid 2016 Tips voor huurdersorganisaties Inhoud 1. Inleiding 3 2. Overleg en onderhandeling 5 3. In acht stappen naar het nieuwe huurbeleid 2016 7 4. Huurbeleid 2017 en volgende jaren 18 5. Aanbod

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 6: Het geld

Handboek huurdersorganisaties. Deel 6: Het geld Handboek huurdersorganisaties Deel 6: Het geld Handboek huurdersorganisaties Deel 6 Het geld De ¼nanciën in theorie en praktijk Handboek huurdersorganisaties Deel 6: Het geld - de financiën in theorie

Nadere informatie

Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder

Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder De Overlegwet Tekst en uitleg van de Wet op het overleg huurders verhuurder Vijftiende (gewijzigde en herziene) druk, augustus 2015 DE OVERLEGWET Vijftiende druk, augustus 2015 2015 Nederlandse Woonbond

Nadere informatie

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag

Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Symposium Dag van de energie 8 oktober 2009, Den Haag Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam Telefoon (020) 5517700 Telefax (020) 5517799 E-mail: scholing@woonbond.nl www.woonbond.nl/symposia Symposium

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Besluitvorming Herzieningswet Toegelaten Instellingen; Gevolgen voor gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie Hugo Priemus, OTB, Technische Universiteit Delft Presentatie voor woningcorporatie

Nadere informatie

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de

Informatie lidmaatschap voor organisaties. Over het lidmaatschap van de Informatie lidmaatschap voor organisaties Over het lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond in De Vereniging Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van en voor huurders. Ruim 1,5 miljoen

Nadere informatie

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA.

Het Huurcollege 2015. Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA. Het Ontwikkelingen in het huurbeleid Landelijke huurdersdag, 10 oktober 2015 Door: Henk Stegink, opleider WKA : inhoud 1. Hoe ging het? 2. Het sociaal huurakkoord 3. Nieuwe regelgeving 4. ParJculiere sector

Nadere informatie

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten

Quick Start Guide. digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Quick Start Guide digitale enquête Nederlandse Woonbond imeten is iweten Door Gerard Jager, 2 juni 2015 Pagina 2 van 12 1. Inleiding Met de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties het recht om besluiten

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015

Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015 Huurdersorganisaties en de Woningwet 2015 Spreker: Jaap Groeneveld Voorzitter Huurderscollectief Heuvelrug Wonen 30 november 2015 Opbouw presentatie 1. Huurdersorganisaties in de Utrechtse Heuvelrug 2.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie Me er weten met de Woonbond Cursussen en -trainingen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie EEN MUST VOOR ELKE HUURDERSORGANISATIE De inzet en betrokkenheid van

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Colofon. Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Mei 2015. Woonbond Kennis- en Adviescentrum Amsterdam mei 2015 Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de vooravond van de nieuwe Woningwet Rapportage door Gerard Jager Colofon Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties aan de Nulmeting HO+: Huurdersorganisaties

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2016 Voorwoord Het jaar 2015 stond voor een flink gedeelte in de het licht van de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015. Zoals uit diverse van

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2866 Vragen van het lid

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen huurdersorganisaties zich voorbereiden op het geven van een zienswijze

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Regionale woonafspraken en veranderende nationale beleidskaders Inleiding tijdens conferentie De regio Zuid- Kennemerland/IJmond geeft thuis, Tweede conferentie Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid- Kennemerland/IJmond,

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 14 oktober 2015 Voostellen Suzanne Schuitemaker consulent Vereniging Nederlandse Woonbond sschuitemaker@woonbond.nl

Nadere informatie

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief

Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief Armoede en de rol van corporaties vanuit huurdersperspectief kennisbijeenkomst Tympaan 24 juni 2015 Voostellen Henk Tegels Consulent Vereniging Nederlandse Woonbond htegels@woonbond.nl Onderwerpen 1. Ontstaan

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 4: Het overleg

Handboek huurdersorganisaties. Deel 4: Het overleg Handboek huurdersorganisaties Deel 4: Het overleg Handboek huurdersorganisaties Deel 4 Het overleg E ectief vergaderen, onderhandelen en adviseren Handboek huurdersorganisaties Deel 4: Het overleg - effectief

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3 De communicatie Eªciënt en e ectief communiceren Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie - efficiënt

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Landelijke ontwikkelingen: 1. De Woningwet 2015: De Woningwet 2015 geeft huurders meer rechten om mee te spreken met corporaties en gemeenten

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Energiebesparing en huurverhoging: volop kansen Welke wettelijke mogelijkheden zijn er om bij woningverbetering een huurverhoging te vragen? Het verkrijgen van 70% instemming hoeft

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur

Handboek huurdersorganisaties. Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur Handboek huurdersorganisaties Deel 5 Het bestuur E ectief en eªciënt besturen van een huurdersorganisatie Handboek huurdersorganisaties Deel 5: Het bestuur

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 27 926 Huurbeleid G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 12 januari 2015 Bij brief van 17 oktober 2014 is het ontwerpbesluit tot wijziging

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Nieuwe woningwet 1 juli 2015

Nieuwe woningwet 1 juli 2015 Nieuwe woningwet 1 juli 2015 Waarschijnlijk is het aan uw aandacht ontsnapt maar op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht gegaan. Hieronder ziet u een korte film van de startbijeenkomst (17-06-2015)

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Amsterdam 16 februari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Dit voorstel

Nadere informatie

HUURBELEID 2015 Maart 2015

HUURBELEID 2015 Maart 2015 HUURBELEID 2015 Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Politieke gebeurtenissen 3. Betaalbaarheid 4. Uitgangspunten voor het 5. Huurbeleid Brederode Wonen 2015 2 1. Inleiding Voor u ligt het. Op 12 maart 2013

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen

VOORBEELD. Onderhoud. De rechten en plichten van huurder en verhuurder. rond het onderhoud van woningen Onderhoud De rechten en plichten van huurder en verhuurder rond het onderhoud van woningen Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november 2012 ONDERHOUD Zevende (gewijzigde en herziene) druk, november

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015

Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Knelpuntenanalyse Novelle en BTIV 2015 Frank Vermeij Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpak... 3 3 Juridische scheiding... 3 3.1 Aannames... 3 3.2 Resultaten... 4 4 Administratieve scheiding...

Nadere informatie

De woonvisie en uw woningcorporatie(s)

De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Kennissessie De woonvisie en uw woningcorporatie(s) Circa 1/3 van de Vughtse woningen is een sociale huurwoning. Sociaal of betaalbaar wonen, wat betekent dat, wat is nodig? Portefeuille Woonwijze Huurbeleid:

Nadere informatie

VOORBEELD. De Warmtewet. Een handreiking voor huurders over. stadsverwarming, blokverwarming en. collectieve duurzame warmtelevering

VOORBEELD. De Warmtewet. Een handreiking voor huurders over. stadsverwarming, blokverwarming en. collectieve duurzame warmtelevering De Warmtewet Een handreiking voor huurders over stadsverwarming, blokverwarming en collectieve duurzame warmtelevering Eerste druk, november 2013 DE WARMTEWET Een handreiking voor huurders over stadsverwarming,

Nadere informatie

hestia Doe mee met onze enquête en maak kans op een dinerbon! Hestia wil graag je mening horen!

hestia Doe mee met onze enquête en maak kans op een dinerbon! Hestia wil graag je mening horen! hestia Hestia is de vereniging van en voor huurders van Portaal Eemland in Amersfoort. Bewonersvereniging Hestia is een onafhankelijke en zelfstandige huurdersorganisatie. JUNI 2015 Hestia wil graag je

Nadere informatie

Participatie in perspectief Rapportage onderzoek participatie huurdersbelangenorganisaties

Participatie in perspectief Rapportage onderzoek participatie huurdersbelangenorganisaties 7 augustus 2015 Participatie in perspectief Rapportage onderzoek participatie huurdersbelangenorganisaties Inhoud Samenvatting en conclusies 3 2. Inleiding 5 3. Opzet enquête 6 4. Huidige vorm en mate

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015

Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Aan de heer Ch. Klap, directeur bestuurder Woningstichting Ons Doel Postbus 569 2300 AN Leiden Betreft: Diverse adviesaanvragen Leiden, 26 oktober 2015 Geachte heer Klap, HOOD ontving onlangs een groot

Nadere informatie

Werkplan Duwoners 2012

Werkplan Duwoners 2012 Werkplan Duwoners 2012 Voor 2012 heeft Duwoners er voor gekozen om de kernpunten die vorig bestuursjaar geformuleerd zijn, ook dit jaar als leidende principes te laten gelden. Deze kernpunten zijn als

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

VOORBEELD. Huurders en asbest. Informatie en tips voor individuele huurders. en bewonersorganisaties. Eerste druk, augustus 2013

VOORBEELD. Huurders en asbest. Informatie en tips voor individuele huurders. en bewonersorganisaties. Eerste druk, augustus 2013 Huurders en asbest Informatie en tips voor individuele huurders en bewonersorganisaties Eerste druk, augustus 2013 HUURDERS EN ASBEST Informatie en tips voor individuele huurders en bewonersorganisaties

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

1) Kan het college een overzicht sturen van het aantal woningen per puntencategorie in het bezit van de corporaties in Haarlem?

1) Kan het college een overzicht sturen van het aantal woningen per puntencategorie in het bezit van de corporaties in Haarlem? Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Fractie SP T.a.v. de heer A.F. Bloem Datum 6 januari 2015 Ons kenmerk STZ/2014/493512 Contactpersoon JWH Fontein Doorkiesnummer 023-0235113620

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Datum 25 oktober 2013. Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/13-260. Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de woordvoerders Wonen

Datum 25 oktober 2013. Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/13-260. Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de woordvoerders Wonen Datum Kenmerk BBPZ/MCal/RBos/13-260 Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de woordvoerders Wonen Koningin Julianaplein 10 2595 AA Den Haag Postbus 93121 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 aedes@aedes.nl www.aedes.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland Uw

Nadere informatie

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging

Project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging Inhoud van de cursussen van DLB, voorjaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het voorjaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn vier cursussen, bedoeld

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Huurdersorganisatie WijWonen Delft Papenstraat 20w 2611 JC Delft www.wijwonendelft.nl

Huurdersorganisatie WijWonen Delft Papenstraat 20w 2611 JC Delft www.wijwonendelft.nl Huurdersorganisatie WijWonen Delft Papenstraat 20w 2611 JC Delft www.wijwonendelft.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013

Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Huurinformatie Bijlage bij de huuraanzegging van 2013 Deze bijlage Huurinformatie is een uitgave van Dunavie. In deze bijlage staat informatie over de huurverhoging, huurtoeslag en servicekosten. Meer

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie