Annuleringsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annuleringsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Studiedagen 2015

2 In deze folder vindt u het cursusaanbod van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (wka) in Alle cursussen zijn gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten: Inhoudelijke kennis van actuele ontwikkelingen en landelijk beleid. Ruimte voor eigen inbreng. Aandacht voor de lokale situatie. Aanmelden U kunt zich aanmelden via de Woonbondwebsite: (Cursussen). Ongeveer 14 dagen vooraf gaand aan de cursus ontvangt u nadere gegevens en een route beschrijving. U kunt uitsluitend aan de cursus deelnemen na ontvangst van een bevestiging van deelname. Vragen? meer informatie neemt u telefonisch contact op met het secretariaat van de afdeling Scholing, telefoon De afdeling is bereikbaar van maandag t/m donderdag van uur. Prijs De deelnamekosten zijn 156,- per persoon voor leden van Woonbond-lidorganisaties, 180,- voor persoonlijke leden en leden van niet-lid organisaties. Beroepskrachten betalen 297,- (excl. btw) per persoon. Documentatie en lunch zijn bij de prijs inbegrepen. Annuleringsvoorwaarden Bij annulering gedurende twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 2

3 Studiedagen najaar 2015 De huursombenadering: inhoud en gevolgen 4 Prestatieafspraken maken: inhoud en vaardigheden 5 Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel: puzzelen met de punten 7 Werkplan: noodzaak voor een realistische begroting 8 Social media: mobiliseer uw achterban door slim gebruik 9 De Woningwet 2015: grijp uw kans de huurders organisatie aan het stuur! 10 Het onderhoudsbeleid: planmatig en vraaggestuurd 12 Werken met de vernieuwde Overlegwet: resultaten met regels 13 De huurdersorganisatie+: sterk en slagvaardig? 14 Werken met Corporaties in Perspectief (CiP) : ken uw verhuurder! 15 Juli 2015

4 De huursombenadering: inhoud en gevolgen Bestuursleden van huurdersorganisaties Data 1. Dinsdag 25 augustus 2. Dinsdag 1 september Woensdag 2 september Zwolle 2. Eindhoven 3. Amsterdam Minister Blok van bzk heeft aangekondigd dat hij na jaren inkomensafhankelijke huurverhogingen in 2016 wil overstappen op de huursombenadering. In het onderhandelaarsakkoord Woonbond- Aedes over het sociaal huurbeleid is de huursombenadering het uitgangspunt. De huursombenadering is een systeem waarbij de stijging van de som van alle huren de maatstaf wordt voor het huurbeleid van een verhuurder en niet langer de huurverhoging per individuele huurder. In deze cursus maakt u kennis met de achtergronden en de werkwijze van het nieuwe systeem en de uitwerking en gevolgen ervan, maar ook de verschillen met de huursombenadering die we nog kennen uit de jaren negentig en die van het voorstel Wonen 4.0. Tijdens de dag bespreken we de verschillende manieren waarop een huursombenadering kan worden ingezet bij het huurbeleid van een verhuurder en we formuleren een eerste aanzet van een visie op huursombenadering. Weet u wat een huursombenadering in kan houden. Heeft u geleerd hoe een huursombenadering kan helpen om grote verschillen in huurprijzen te verminderen. Heeft u zich een mening gevormd over de praktische inzetbaarheid van een dergelijke benadering bij uw eigen verhuurder. Heeft u een overzicht van de voors en tegens van het nieuwe systeem. Projectnummer / /

5 Prestatieafspraken maken: inhoud en vaardigheden Tweedaagse cursus Bestuursleden van huurdersorganisaties uit de sociale huursector Data Vrijdag 4 en Zaterdag 5 september 2015 Vrijdag 6 en Zaterdag 7 november 2015 Soesterberg Van vrijdag uur tot zaterdag uur, met overnachting Prijs 450,- p.p. all-in (per weekend) De Woningwet 2015, die op 1 juli in werking is getreden, geeft huurdersorganisaties invloed en macht bij het maken van de prestatieafspraken. Huurdersorganisaties hebben het recht volwaardig mee te praten en te beslissen over het lokale volkshuisvestingsbeleid, op hetzelfde niveau als en dus gelijkwaardig aan gemeenten en corporaties. Hoe bepaalt u uw inzet, aan welke criteria dienen die afspraken te voldoen, hoe onderhandelt u met twee partijen: al deze zaken komen aan de orde en worden geoefend in deze tweedaagse. Basis voor de prestatieafspraken zijn de woonvisie van de gemeente én de meerjarenplannen van de corporatie. Belangrijke onderwerpen voor de huurdersorganisatie zijn o.a.: de mogelijke overheveling van te liberaliseren woningen naar de niet-daeb tak van de corporatie, de hoeveelheid betaalbare sociale huurwoningen in de kernvoorraad en voldoende beschikbare huurwoningen voor de middeninkomens en andere doelgroepen die in de knel dreigen te komen bij het zoeken naar een geschikte woning. Aan de orde komen mogelijke en wenselijke afspraken op basis van informatie, waar de huurdersorganisatie recht op heeft. De te maken afspraken laten concreet zien welke prestaties er geleverd moeten worden door corporatie of gemeente. U krijgt tips om tot zo concreet mogelijke afspraken te komen, waarbij duidelijk moet zijn wat er gebeurt als een afspraak niet gerealiseerd wordt. U leert welke mogelijkheden er zijn als één van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Projectnummer / Z.o.z. 5

6 Prestatieafspraken maken (vervolg) Op de tweede dag gaat u zelf aan de hand van concrete en realistische voorbeeldsituaties oefenen met onderhandelen in verschillende rollen, want als u weet wat de ander van plan is, bent u beter voorbereid om tegenspel te bieden. Weet u, welke onderwerpen bij het maken van prestatieafspraken aan de orde komen. Weet u over welke informatie u dient te beschikken en welke rechten u heeft. Weet u, welke onderhandelingstactieken u kunt hanteren. Weet u op welke wijze u strategisch kunt opereren. Wat u kunt doen, als de andere partijen zich niet aan de afspraken houden. 6

7 Het nieuwe Woningwaarderingsstelsel: puzzelen met de punten Bestuursleden van huurdersorganisaties en commissieleden in zowel de particuliere als de sociale sector Data 1. Woensdag 9 september Donderdag 10 september Vrijdag 11 september Eindhoven 2. Amsterdam 3. Zwolle Het Woningwaarderingsstelsel wordt vanaf 1 oktober 2015 ingrijpend gewijzigd. Nadat vanaf 1 januari 2015 het Energielabel al op een andere manier verwerkt is in de puntentelling, is het punten systeem nu echt fundamenteel veranderd. In deze cursus leert u hoe. De verhuurder gebruikt het puntensysteem om de huurprijzen te bepalen. De regels voor de punten en de maximale huurprijs zijn in de wet voorgeschreven. Alle verhuurders gaan met deze voorschriften verschillend om en maken hun eigen keuzes. U leert welke onderdelen van het woningwaarderingssysteem (het wws of het puntenstelsel) veranderd zijn en op welke wijze dat is gebeurd. U leert aanvullend welke onderdelen van het puntensysteem verdwijnen en welke gevolgen dat heeft voor de maximale huur, de betaalde huur en de huurverhoging. U leert hoe vanaf 1 oktober 2015 de woz-waarde van de woning medebepalend wordt voor het puntenaantal. U leert wat er gebeurt met de punten voor de woonvorm, de woonomgeving en de recent geïntroduceerde schaarstepunten. Aanvullend leert u welke gevolgen het een en ander heeft voor de puntprijs. Projectnummer / / Kent u alle oude en nieuwe componenten die een rol spelen bij de puntentelling. Weet u welke gevolgen een ander puntenaantal heeft voor zittende en voor nieuwe huurders. Bent u in staat een aangeleverde puntentelling te controleren. Weet u welke gegevens u nodig hebt om een correcte puntentelling te maken. 7

8 Werkplan: noodzaak voor een realistische begroting Bestuursleden van huurdersorganisaties Datum Woensdag 30 september 2015 Utrecht Met een goed werkplan kunt u uw begroting realistischer en meer passend bij de werkelijkheid, maken. In uw werkplan beschrijft u uw werkzaamheden zowel op de korte als de lange termijn. U hoeft niet meer ad hoc zaken te regelen. Het is makkelijker om vrijwilligers voor afgeronde klussen in te schakelen. Met een werkplan en een daarop gebaseerde begroting kunt u uw corporatie overtuigen van de noodzaak tot financiering van uw huurdersorganisatie. In deze cursus maakt u kennis met de functie van een werkplan: het beschrijven van doelstellingen, werkwijze en plan van aanpak. U leert dit te vertalen in budgetten. Vervolgens past u deze kennis toe en stelt u een werkplan en begroting op voor uw eigen organisatie. Heeft u de aanzet voor een werkplan voor uw organisatie. Kent u de opzet van zo n plan, weet u wat de voordelen zijn en weet u hoe u de voornemens duidelijk kunt formuleren. Weet u hoe u het werkplan in een begroting kunt omzetten. Heeft discussie met andere huurdersorganisaties u op ideeën gebracht die u in uw eigen organisatie kunt toepassen. Projectnummer

9 Social media: mobiliseer uw achterban door slim gebruik Bestuursleden van huurdersorganisaties en bewonerscommissies Datum Woensdag 7 oktober 2015 Utrecht Als uw huurdersorganisatie afspraken wil maken met uw verhuurder of gemeente, kan een slim gebruik van social media daarbij behulpzaam zijn. Via Facebook, Twitter, Google+ en andere platforms kunt u uw achterban snel raadplegen en mobiliseren, maar u kunt ook meningen beïnvloeden. Als u jongeren wilt betrekken bij het huurderswerk, is het gebruik van social media essentieel. In deze cursus gaan we in op het strategisch inzetten van social media. We gaan er van uit dat u al bekend bent met de technische kant en we maken dan ook geen nieuwe accounts aan. Programma Welke social media kunt u in welke situaties het beste inzetten? Wat wilt u ermee bereiken? Wie wilt u ermee bereiken? Hoe organiseert u uw achterban via social media? Hoe houdt u de regie en hoe organiseert u continuïteit? Hoe reageert u op social media-gebruik door uw verhuurder, gemeente en achterban? Projectnummer

10 De Woningwet 2015: grijp uw kans de huurders organisatie aan het stuur! Bestuursleden van huurdersorganisaties (sociale sector) Data 1. Maandag 12 oktober Dinsdag 13 oktober Vrijdag 16 oktober Eindhoven 2. Amsterdam 3. Zwolle Er is lang naar uitgekeken, maar de Woningwet 2015 is sinds 1 juli een feit. De wet geeft nieuwe regels over de bevoegdheden van corporaties, t.a.v. het toezicht en de rol van gemeenten en huurdersorganisaties. Zowel de gemeentes als de huurdersorganisaties krijgen meer zeggenschap. Alle nieuwe mogelijkheden van de wet komen aan bod en we bespreken op welke wijze u daar vorm aan kunt geven. U krijgt op hoofdlijnen de inhoud van de wet uitgelegd. Daarbij gaat het natuurlijk vooral over wat de gevolgen zijn voor uw werk als huurdersorganisatie. De corporatie moet terug naar haar kerntaak en moet commerciële activiteiten scheiden van de sociale activiteiten. Wanneer er een scheidings-of splitsingsvoorstel aan de orde is, hebt u als huurdersorganisatie recht om daar een zienswijze op te geven. We bespreken wat daarbij belangrijke aandachtspunten kunnen en moeten zijn. De huurdersorganisatie is vanaf nu een gelijkwaardige gesprekspartner bij de prestatieafspraken. Aan de orde komt de interpretatie van deze gelijkwaardigheid en op welke manier u als huurdersorganisatie invloed kunt uitoefenen op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. De huurdersorganisatie heeft daarnaast het recht gekregen om voor minimaal een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht een bindende voordracht te doen. De wet stelt eisen aan de kwaliteit van die beoogde commissarissen. U leert welke dat zijn. Projectnummer / /

11 De wet regelt ook het instemmingsrecht van de huurdersorganisaties bij fusieplannen. We bespreken wanneer dat recht van toepassing is. Tenslotte bespreken we ook de wijzigingen in de Overlegwet en de mogelijkheid om een huurdersraadpleging in te zetten. Met dit laatste heeft de huurdersorganisatie meer middelen om te werken aan draagvlak en professionalisering, zodat ze haar positie ten opzichte van de verhuurder kan versterken. Hebt u een goed beeld van wat er verandert door de nieuwe wet. Weet u op welke manier die veranderingen het werk van de huurdersorganisatie raken. Hebt u nagedacht over hoe u vorm kunt geven aan de nieuwe rechten uit de wet. Heeft u zicht op welke keuzes uw huurdersorganisatie kan maken. 11

12 Het onderhoudsbeleid: planmatig en vraaggestuurd Bestuursleden van huurdersorganisaties (sociale sector) Datum Dinsdag 10 november 2015 Utrecht Corporaties hebben de wettelijke plicht hun woningen te onderhouden. Zij maken daar meerjarenplanningen voor. Huurdersorganisaties willen invloed uitoefenen op de keuzes van de corporaties. Aan de orde komt basiskennis over de onderhoudsverdeling tussen verhuurder en huurder. Begrippen uit de wet (o.a. de gebrekenregeling, kleine herstellingen, woningverbetering) komen aan bod. Daarnaast bespreken we de mogelijkheden om onderhoud af te dwingen en de rol van de Huurcommissie daarbij. Kennis van de wettelijke regels met betrekking tot renovatie komen van pas, als er bijvoorbeeld overleg plaatsvindt over een sociaal plan of sociaal statuut. In het overleg over de meerjaren-onderhoudsplanning komt u als huurdersorganisatie voor de volgende vragen te staan: Is er een basiskwaliteit waar de woningen aan moeten voldoen? Zorgt de verhuurder ervoor dat de woningen betaalbaar blijven, ondanks de investering? Spelen de woonlasten daarbij een rol? Welke woningen worden als eerste aangepakt bij energiemaatregelen? Steeds meer verhuurders gaan over van planmatig naar vraaggestuurd onderhoud. De voor- en nadelen hiervan worden besproken. Projectnummer Weet u welke onderhoudsverplichtingen de huurder en de verhuurder hebben. Bent u bekend met de mogelijkheden om onderhoud af te dwingen (sociaal statuut dan wel een vraaggestuurde meerjarenplanning). Hebt u samen met andere huurdersorganisaties nagedacht over wat wenselijke beleidskeuzes zijn waar u op wilt inzetten bij uw corporatie.

13 Werken met de vernieuwde Overlegwet: resultaten met regels Bestuurleden van huurdersorganisaties Data Vrijdag 20 november 2015: voor corporatiehuurders Vrijdag 27 november 2015: voor de huurders in de particuliere sector Utrecht Werkelijk in sneltreinvaart is de Overlegwet na de Parlementaire Enquête Woningcorporaties verbeterd. Deze verbeteringen gelden voor alle huurdersorganisaties, zowel in de sociale als in de particuliere huursector. Op 27 november speciale en bijzondere aandacht voor de problemen in de particuliere sector! U leert wat de verbeteringen zijn in de Wet op het overleg huurders verhuurder (de wohv, of de Overlegwet). U leert wat er geregeld is voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies, wat er aanvullend kan worden afgesproken en op welke manier de wetgever met de recente wijzigingen heeft geprobeerd de positie van huurdersorganisaties te versterken. Want dat is de bedoeling van de verbeteringen. Bent u op de hoogte van de aard en de bedoeling van de wijzigingen. Weet u wat u aanvullend met uw verhuurder af mag spreken. Weet u hoe de nieuwe Overlegwet de financiën van de huurdersorganisatie en de facilitering van bewonerscommissies regelt. Hebt u nagedacht over de manier waarop bewonerscommissies en huurdersorganisaties elkaar kunnen versterken. Projectnummer /

14 De huurdersorganisatie+: sterk en slagvaardig? Bestuursleden van huurdersorganisaties Datum Dinsdag 24 november 2015 Utrecht Huurdersorganisaties hebben een sterkere positie ten opzichte van hun verhuurders gekregen. Dat vraagt het nodige van huurdersorganisaties. Deze cursus geeft u handvatten en tips om uw huurdersorganisatie op een zelfbewuste manier te presenteren. Een huurdersorganisatie staat sterker wanneer zij er in slaagt om de achterban goed te betrekken. Een eerste stap is daarom: zorgen dat de huurders de huurdersorganisatie kennen, dat de huurders een goed beeld hebben van wat de huurdersorganisatie is en wat ze doet. Daarvoor is nodig na te denken over hoe de bekendheid van uw huurdersorganisatie vergroot kan worden. Dit kan door goed na te denken over de communicatie en de ideeën daarover in een communicatieplan te zetten. Een huurdersorganisatie is slagvaardig als het bestuur er goed in slaagt om samen tot besluiten te komen en die naar buiten toe uit te dragen. Maar niet altijd is er eensgezindheid over een te nemen besluit. We bespreken manieren om tot besluiten te komen waar iedereen achter staat. Hoe kan uw huurdersorganisatie zijn invloed maximaal uitoefenen? Door te overtuigen. Dat kunt u, als u zélf overtuigd bent! Anders gezegd: zorg voor een goed verhaal waar u helemaal achter staat. U leert en oefent dan ook, op welke wijze u een betoog op een goede manier opbouwt en presenteert. Projectnummer Hebt u tips over hoe u uw huurdersorganisatie aan uw huurders en verhuurder kunt presenteren. Hebt u manieren geleerd om tot een gezamenlijk besluit te komen. Hebt u geleerd en geoefend met het houden van een opbouwend en overtuigend betoog.

15 Werken met Corporaties in Perspectief (CiP) : ken uw verhuurder! Bestuursleden van huurdersorganisaties uit de sociale sector Datum Vrijdag 11 december 2015 Utrecht Elk jaar in november worden over alle corporaties alle cijfers in Corporaties in Perspectief (Cip) online gepubliceerd (te vinden via de website van Aedes). Corporatie in Perspectief bevat met andere woorden alle kengetallen van alle corporaties in Nederland. Een absolute must voor ieder huurdersorganisatie die met een sociale verhuurder heeft te maken. Tijdens deze cursus leert u in grote lijnen de opzet en inhoud van CiP. U leert hoe deze analyses tot stand komen en wat u er in kunt vinden. U leert hoe in CiP de prestaties van uw corporatie worden vergeleken met de prestaties van de afgelopen jaren, met de prestaties van vergelijkbare corporaties (de referentiegroep) en met het landelijk gemiddelde. U leert hoe u de gegevens uit CiP kunt gebruiken om met de verhuurder in gesprek te gaan. Bent u goed op de hoogte van de opzet van Corporatie in Perspectief. Bent u op de hoogte van de belangrijkste kengetallen uit CiP. Bent u in staat de ontwikkeling die uw corporatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt te herkennen in CiP. Bent u in staat een aantal kengetallen uit CiP te gebruiken bij de voorbereiding van het overleg met uw verhuurder. Projectnummer

16

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie

Me er weten met de Woonbond. Cursussen en -trainingen van het. Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie Me er weten met de Woonbond Cursussen en -trainingen van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum: een must voor elke huurdersorganisatie EEN MUST VOOR ELKE HUURDERSORGANISATIE De inzet en betrokkenheid van

Nadere informatie

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari

2013 in vogelvlucht. April. Mei. Juni. Maart. Januari. Februari Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Nederlandse Woonbond 2013 in vogelvlucht Januari Landelijke kaderdag Start Actie Huuralarm Februari Kabinet sluit akkoord over woningmarkt met d66, ChristenUnie en sgp

Nadere informatie

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor

Koepel alleen verder met woonlastenmonitor jaargang 18 nr. 3 augustus 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES

HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES HANDBOEK VOOR BEWONERSCOMMISSIES Van WONINGBEDRIJF VELSEN UITGAVE VAN december 2010 Stichting Huurdersraad Velsen Secretariaat: J.A.Elenbaas-Veenstra 0255-516641 Bellatrixstraat 205 email:info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties)

Verbetering positie en zeggenschap huurders. Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) Verbetering positie en zeggenschap huurders Advies van de commissie Zeggenschap en versterking positie huurders(-organisaties) 11 oktober 2005 I Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Opdracht

Nadere informatie

Alle daklozen één plan en één traject

Alle daklozen één plan en één traject Alle daklozen één plan en één traject Uitwerking doelstelling 1 Stedelijk Kompas Peelregio 2008-2011 11 mei 2011 In opdracht van de gemeente Helmond Bureau Queste Samenvatting In het Stedelijk Kompas 2008-2011

Nadere informatie

H-O HUURDERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD-OOST

H-O HUURDERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD-OOST H-O HUURDERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD-OOST LEDENNIEUWS Huurdersvereniging Hoeksche Waard-Oost Opgericht 19 december 2001 te Puttershoek gevestigd gemeente Binnenmaas Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Beleid & belangen 4. 5. Jaarcijfers 27. 6. Financiële continuïteit 33. 2. Maaskoepel als dienstverlenende organisatie 12

Inhoudsopgave. Voorwoord3. 1. Beleid & belangen 4. 5. Jaarcijfers 27. 6. Financiële continuïteit 33. 2. Maaskoepel als dienstverlenende organisatie 12 Inhoudsopgave Voorwoord3 1. Beleid & belangen 4 1.1 Externe samenwerkingsverbanden...4 1.2 Beleidsontwikkeling...5 1.3 Rapportage en informatievoorziening...7 1.4 Adviesgroepen...9 1.5 In gesprek met de

Nadere informatie

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013 Visitatierapport Woonstichting SSW 2010-2013 Utrecht, 23 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw T. Booi (voorzitter)

Nadere informatie

Cursusaanbod 2010-2011. v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l

Cursusaanbod 2010-2011. v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l Cursusaanbod 2010-2011 v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n w w w.bestuursacademie.n l w w w.i n g r a d o.n l Colofon Voorwoord Het samenwerkingsverband Bestuursacademie

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Training, cursussen en coaching Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2008/2009 Cursuslocaties Groningen Themacursus medezeggenschap Themacursus

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren

CNV Opleiding & Training. Een leven lang leren is kansen creëren Najaarsprogramma 2007 CNV Opleiding & Training Een leven lang leren is kansen creëren Een leven lang leren is kansen creëren Voor u ligt het vernieuwde najaarsprogramma 2007 van CNV Opleiding & Training.

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Participatie bij Woonstad Rotterdam 1 Onze ambitie Woonstad Rotterdam hecht veel waarde aan participatie. Uit ervaring weten we dat participatie nodig is om voor gezamenlijke problemen slimme en goede

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

Extra bulletin. Voorwoord

Extra bulletin. Voorwoord Mei 2015 Jaargang 7, nummer 2 Extra bulletin Voorwoord Wat treft u in deze nieuwsbrief: Beëindiging van het onderzoek naar de samenwerking met Habion 2 Toelichting Raad van Bestuur 3 Brief aan Tweede Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie